PROJEKTO PAVADINIMAS GATVĖS (SKL. KAD. 0101/0115:626 IR NR. 0101/0115:625), VILNIUS PP ETAPAS TOMAS DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI LAIDA 0 OBJEKTO NR.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROJEKTO PAVADINIMAS GATVĖS (SKL. KAD. 0101/0115:626 IR NR. 0101/0115:625), VILNIUS PP ETAPAS TOMAS DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI LAIDA 0 OBJEKTO NR."

Transkriptas

1 PROJEKTO PAVADINIMAS STATINIO ADRESAS JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS, PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR. 11/11:2 IR NR. 11/11:2) VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVĖS (SKL. KAD. 11/11:2 IR NR. 11/11:2), VILNIUS PP NEYPATINGASIS STATINYS NAUJA STATYBA ETAPAS STATINIO KATEGORIJA STATYBOS RŪŠIS TOMAS DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI LAIDA OBJEKTO NR. 219-G-1--PP DATA 22 STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ PDV SUBRANGOVO ĮMONĖ V. Krivičiu MB SProjekti VILNIUS 22

2 TURINYS Tektinė dli 1. Tektinių dokumentų, brėžinių ir pridedmų dokumentų žiniršti Priijungimo ąlygo Kvlifikcijo tett.... Aiškinmi ršt.... BRĖŽINIAI 1. Suvetini inžinerinių tinklų pln 1: Nužymėjimo ukščių pln M 1: Dngų ir eimo orgnizvimo pln M 1:.... Dngo kontrukcijo kerini pjūvi M 1:....

3 Elektroninio dokumento nuorš VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Eil. nr. PRITARIU Infrtruktūro kyriu vedėj Virginiju Puž INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS Pvdinim 1. Projekto pvdinim (STR 1..:21 Sttinio projektvim, projekto ekpertizė ppunkti..) 22-1 Nr. A3- /2 (2.9..E-INF) Reiklvimi I. Bendr informcij pie projektą Jurgio Rdvilo ir Vykupo Andriu gtvių u kligtvii, ptenknčių į žemė klypu (kd. NR. 11/11:2 ir Nr. 11/11:2) Vilniu m. ttybo projekt 2. Sttytoj Vilniu mieto vivldybė el. pšt: 3. Užkov UAB,,Mieto rezidencij el. p. Projektuotoj. Pgrindinė ttinio nudojimo pkirti (pgl STR 1.1.3:21 Sttinių klifikvim ). Projektinių piūlymų rengimo tikl. Sttinio (-ių) r ttinių grupė ktegorij (pgl STR 1.1.3:21 Sttinių klifikvim ). Kit informcij (kultūro pveldo, ugomo teritorijo) 9 Emo ttinio kontrukcijo, jų funkcinė pkirti. Suiiekimo komunikcijo - Sukurti uiiekimo infrtruktūrą gyvenmųjų nmų kvrtle - Informuoti viuomenę pie ttinio projektvimą pgl ttybo techninio reglmento STR 1..:21 Sttinio projektvim, projekto ekpertizė reiklvimu. - Neyptingi, neudėtingi ttinii. - Sttinio ktegorij tiklinm techninio projekto rengimo tdijoje. - -Žvyro dngo gtvė II. Projektinių piūlymų pimti ir ttytojo pteikimi duomeny 1. Projektinių piūlymų pimti - iškinmi ršt; - dngų pln; - kerinii profilii; - želdinių būklė vertinim, pželdinimo piūlymi;

4 2 11. Pteikimi dokumenti, nurodomi projektinių - Priijungimo prie uiiekimo komunikcijų ąlygo Nr.19/2; piūlymų rengimo - Suiiekimo pėčiomi projektų Vilniu mieto dokumentm tikomi vivldybėje projektvimo ir įgyvendinimo teiė kti. rekomendcijo; - Piūlymu renti vdovujnti ttybo įttymu, ttybo techninii reglmenti, pveldo tvrkybo reglmenti ir kiti teiė kti, reglmentuojnčii ttinio ugo ir pkirtie reiklvimu, higieno normomi. III. Reiklvimi projektinim piūlymm Eminii funkcinii (pkirtie) reiklvimi ttiniui 13 Reiklvimi rchitektūro (etetiniu plinki, krštoviziui Nurodymi prendinių derinimui, jų pritrimui 1 Nurodymi projektinių piūlymų vizdinė informcijo prengimui 1 Reiklvimi projekto rengimo dokumentų klbi (-om). 1 Reiklvimi projekto rengimo dokumentų įforminimui, udėčii ir pn. - Gtvę plnuoti pgl priijungimo prie uiiekimo komunikcijų ąlygų Nr. 19/2 reiklvimu. - Projektiniuoe piūlymuoe tlikti projektuojmo ttinio teritorijo nlizę ir teikti piūlymu dėl emų meių išugojimo ir nujų želdinių odinimo. - Projektiniu piūlymu derinti u Infrtruktūro drbų priežiūro ir inžinerinių ttinių projektų ir projektinių piūlymų vertinimo drbo grupe. - Lietuvių - Perduodmi projekto pudinti vrinti (Bylo 1 egz.) ir elektroninė likmen (CD 1 vnt.); - Perduoti projekto kitmenine verij *pdf formti. IV. Projektuotojo utorine teie ir glimi projekto keitimi 1 Projektuotoj turi jo prengtų projektinių piūlymų utorine teie. Sttytoj be projektuotojo utikimo projekto kopij gli nudoti tik tm tiklui, kurim kirt Projekt.

5 Dokumento udrytoj (-i) Dokumento pvdinim (ntrštė) Dokumento regitrcijo dt ir numeri Dokumento gvimo dt ir dokumento gvimo regitrcijo numeri Dokumento pecifikcijo identifikvimo žymuo Pršo pkirti Pršą ukūruio men vrd, pvrdė ir preigo Sertifikt išduot Pršo ukūrimo dt ir lik Pršo formt Liko žymoje nurodyt lik Informcij pie ertifikvimo plugų teikėją DETALŪS METADUOMENYS Vilniu mieto vivldybė 111, Kontitucijo pr. 3, LT- 91, Vilniu NŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS (Jurgio Rdvilo ir Vykupo Andriu gtvių u kligtvii, ptenknčių į žemė klypu (kd. NR. 11/11:2 ir Nr. 11/11:2) Vilniu m. ttybo projekt) Nr. A3-2/2(2.9..E-INF) ADOC-V1. Vizvim Lin Brtuevičiu, Projektvimo pokyrio vedėj, Infrtruktūro kyriu LINAS,BARTUSEVIČIUS LT :1: (GMT+3:) AdES--L :1:9 (GMT+3:) EID-SK 21, AS Sertifiteerimikeku EE Sertifikto gliojimo lik :2: :9:9 Pršo pkirti Pršą ukūruio men vrd, pvrdė ir preigo Sertifikt išduot Pršo ukūrimo dt ir lik Pršo formt Liko žymoje nurodyt lik Informcij pie ertifikvimo plugų teikėją Piršym Virginiju Puž, Infrtruktūro kyriu vedėj, Infrtruktūro kyriu VIRGINIJUS PAUŽA, Vilniu mieto vivldybė dminitrcij LT ::2 (GMT+2:) AdES-T ::39 (GMT+2:) ADIC CA-A, Amen dokumentu irymo centr prie LR VRM LT Sertifikto gliojimo lik :: ::2 Informcij pie būdu, nudotu metduomenų vientiumui užtikrinti Pgrindinio dokumento priedų kičiu Pgrindinio dokumento pridedmų dokumentų kičiu Pridedmo dokumento udrytoj (-i) Pridedmo dokumento pvdinim (ntrštė) Pridedmo dokumento regitrcijo dt ir numeri Progrminė įrngo, kuri nudojnti udryt elektronini dokument, pvdinim Informcij pie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) pršo (-ų) tikrinimą (tikrinimo dt) Pieško nuorod Ppildomi metduomeny "Regitrvim" pkirtie metduomenų vientium užtikrint nudojnt "RCSC IuingCA, VI Regitru centr - i.k. LT" išduotą ertifiktą "Dokumentų vldymo item Avily, Vilniu mieto vivldybė dminitrcij, į,k.111 LT", ertifikt glioj nuo :1:3 iki :1:3 Dokumentų vldymo item Avily, verij 3..3 Atitink pecifikcijo kelimu reiklvimu. Vii dokumente enty elektroninii prši glioj ( ::) Nuoršą uformvo ::1 Dokumentų vldymo item Avily

6

7 Elektroninio dokumento nuorš VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS UAB "Mieto Rezidencij" Į Nr. A1- /2( E-INF) Nr. DĖL PROTOKOLO Nr.A1-11/2(2.1.E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO Siunčime Jum 22 m. lpkričio 23 d. Vilniu mieto vivldybė dminitrcijo Inžinerinių ttinių projektų ir projektinių piūlymų vertinimo drbo grupė poėio protokolo Nr. A1-11/2(2.1.E-INF) išršą. PRIDEDAMA. Protokolo išrš, 1 lp. Vedėj Virginiju Puž Dnguolė Emilij Bleišytė, tel. ( ) , el. p. Biuetinė įtig Kontitucijo pr. 3 El. p. Kod 111 LT-91 Vilniu Duomeny kupimi ir ugomi Tel. ( ) Juridinių menų regitre

8 Išrš VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INŽINERINIŲ STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO DARBO GRUPĖS PASITARIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS Nr.A1-11/2(2.1.E-INF). SVARSTYTA. Dėl projekto Jurgio Rdvilo ir Vykupo Andriu (dbrtini pvdinim Andriu Benedikto Klongevičiu ) gtvių u kligtvii, ptenknčių į žemė klypu (kdtro Nr. 11/11:2 ir Nr. 11/11:2) Vilniu m. Sttybo projektą projektinių piūlymų NUTARTA:.1.Pritrti projektinių piūlymų uiiekimo dlie prendinių viešinimui u ptbomi, kurio yr nlogiško drbo grupėje vrtyto gretimo projekto Benedikto Vino, Jurgio Bilozoro, Eutchiju Vlvičiu gtvių u kligtvii, ptenknčių į žemė klypu (kdtro Nr. 11/11:91, 11/11:92 ir Nr. 11/11:93) Vilniu m. ttybo projekt pteiktom projektinių piūlymų ptbom Svrtyti iškiliųjų nkryžų įrengimą Atižvelgint į detliuoju plnu uprojektuotu įvživimu į klypu, plei gtve projektuoti meiu ir viešinti u želdinii Svrtyti numtyti šligtviu bipu pgrindinių teritorijo gtvių, šlutinėe vrtyti glimybę įrengti trinkelių dngą ir bendro nudojimoi erdvę..1.. Ištiinį neregių vedimą keiti į gire. Drbo grupė pirminink Drbo grupė ekretorė Anton Nikitin Dnguolė Emilij Bleišytė Išrš tikr

9 Dokumento udrytoj (-i) Dokumento pvdinim (ntrštė) Dokumento regitrcijo dt ir numeri Dokumento gvimo dt ir dokumento gvimo regitrcijo numeri Dokumento pecifikcijo identifikvimo žymuo Pršo pkirti Pršą ukūruio men vrd, pvrdė ir preigo Sertifikt išduot Pršo ukūrimo dt ir lik Pršo formt Liko žymoje nurodyt lik Informcij pie ertifikvimo plugų teikėją DETALŪS METADUOMENYS Vilniu mieto vivldybė 111, Kontitucijo pr. 3, LT- 91, Vilniu DĖL PROTOKOLO Nr.A1-11/2(2.1.E-INF) IŠRAŠO PATEIKIMO Nr. A1-93/2( E-INF) ADOC-V1. Vizvim Lin Brtuevičiu, Projektvimo pokyrio vedėj, Infrtruktūro kyriu LINAS,BARTUSEVIČIUS LT :13: (GMT+2:) AdES-T :: (GMT+2:) EID-SK 21, AS Sertifiteerimikeku EE Sertifikto gliojimo lik :2: :9:9 Pršo pkirti Pršą ukūruio men vrd, pvrdė ir preigo Sertifikt išduot Pršo ukūrimo dt ir lik Pršo formt Liko žymoje nurodyt lik Informcij pie ertifikvimo plugų teikėją Piršym Virginiju Puž, Infrtruktūro kyriu vedėj, Infrtruktūro kyriu VIRGINIJUS,PAUŽA LT :31: (GMT+2:) AdES-T :31:23 (GMT+2:) EID-SK 21, AS Sertifiteerimikeku EE Sertifikto gliojimo lik :: :9:9 Informcij pie būdu, nudotu metduomenų vientiumui užtikrinti Pgrindinio dokumento priedų kičiu 1 Pgrindinio dokumento pridedmų dokumentų kičiu Pridedmo dokumento udrytoj (-i) Pridedmo dokumento pvdinim (ntrštė) Pridedmo dokumento regitrcijo dt ir numeri Progrminė įrngo, kuri nudojnti udryt elektronini dokument, pvdinim Informcij pie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) pršo (-ų) tikrinimą (tikrinimo dt) Pieško nuorod Ppildomi metduomeny "Regitrvim" pkirtie metduomenų vientium užtikrint nudojnt "RCSC IuingCA, VI Regitru centr - i.k. LT" išduotą ertifiktą "Dokumentų vldymo item Avily, Vilniu mieto vivldybė dminitrcij, į,k.111 LT", ertifikt glioj nuo :1:3 iki :1:3 Dokumentų vldymo item Avily, verij 3..3 Atitink pecifikcijo kelimu reiklvimu. Vii dokumente enty elektroninii prši glioj ( :1:1) Nuoršą uformvo :1:1 Dokumentų vldymo item Avily

10 AIŠKINAMASIS RAŠTAS SPV MB SProjekti 3 SPDV V. Krivičiu 22-9 TP Sttytoj VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Sttinio projekto pvdinim JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS, PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR. 11/11:2 IR NR. 11/11:2) VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS Dokumento pvdinim Lid Dokumento žymuo Aiškinmi ršt 219-G-1--PP-AR Lp Lpų 1

11 Turiny 1. Bendri prendinių duomeny Normtyvinii dokumenti Projektuojmo teritorijo ttybo viet Em būklė Plninii prendinii Projektinių prendinių pršym Dngo kontrukcij Projektinė dngo kontrukcij Eimo orgnizvim Vnden nuvedim Sugomo teritorijo.... Aplinko pritikym neįglieiem... Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR 2

12 1. Bendri prendinių duomeny Objekto pvdinim: Jurgio Rdvilo ir Vykupo Andriu gtvių u kligtvii, ptenknčių į žemė klypu (kd.nr.11/11:2 ir Nr.11/11:2) Vilniu m. ttybo projekt. Sttinių pkirti pgl STR 1.1.3:21 Sttinių klifikvim uiiekimo komunikcijo (gtvė), inžinerinii tinkli (nuotekų šlinimo). Sttybo viet: Vilniu mieto v., Jurgio Rdvilo ir Vykupo Andriu g., Vilniu Sttybo rūši: nuj ttyb Sttinio ktegorij: neyptingi ttiny Sttinio projekto etp: projektinii piūlymi Projekto įgyvendinimo tikl: uiiekimo komunikcijų įrengim gtvių, pėčiųjų tkų (šligtvių) įrengim, lietu vnden urinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų įrengim. Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR 3

13 1.1 Normtyvinii dokumenti Lietuvo republiko įttymi, ttybo normtyvinii dokumenti bei tndrti, kurii vdovujnti prengi projektinii piūlymi: Lietuvo Republiko ttybo įttym Nr. I-; Lietuvo Republiko teritorijų plnvimo įttym Nr.I-1; Lietuvo Republiko plinko pugo įttym Nr.I-23; Lietuvo Republiko nekilnojmojo kultūro pveldo pugo įttym Nr. I-33; Lietuvo Republiko plnuojmo ūkinė veiklo poveikio plinki vertinimo įttym Nr.I- 9; LR vyriuybė. Nutrim Dėl pžeito žemė rekultivvimo ir derlingojo dirvožemio luoknio išugojimo Nr. 111; LR Aplinko miniterijo įkym dėl "Želdinių pugo, vykdnt ttybo drbu, tiyklių" Nr. D1-193; LR Aplinko minitro įkym Dėl Sugotinų meių ir krūmų kirtimo, perodinimo r kitokio pšlinimo tvejų, šių drbų vykdymo ir leidimų šiem drbm išdvimo, meių ir krūmų vertė tlyginimo tvrko pršo ptvirtinimo Nr. D1-; Sttybo technini reglment Sttinio ttybo rūšy - STR 1.1.:22; Sttybo technini reglment Sttinių klifikvim - STR 1.1.3:21; Sttybo technini reglment Inžinerinii geologinii ir geotechninii tyrimi STR 1..2:211; Sttybo technini reglment Sttinio projektvim, projekto ekpertizė - STR 1..:21 Sttybo technini reglment Sttybą leiinty dokumenti. Sttybo užbigim. Sttybo utbdym. Svvliško ttybo pdrinių šlinim. Sttybo pgl neteiėti išduotą ttybą leiintį dokumentą pdrinių šlinim - STR 1..1:21; Sttybo technini reglment Sttybo drbi. Sttinio ttybo priežiūr - STR 1..1:21; Sttybo technini reglment Sttinio nudojimo pkirti ir gyvvimo trukmė - STR 1..:22; Sttybo technini reglment Gtvė ir vietinė reikšmė kelii. Bendrieji reiklvimi - STR 2..:2; Sttybo technini reglment Aplinko prieinmum STR 2.3.1:219; Automobilių kelių tndrtizuotų dngų kontrukcijų projektvimo tiyklė - KPT SDK 19; Automobilių kelių žemė drbų tlikimo ir žemė nko įrengimo tiyklė - ĮT ŽS 1; Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR

14 Inžinerinių eimo ugo priemonių projektvimo ir nudojimo rekomendcij R ISEP 1; Teritorijų plnvimo dokumenti kurii vdovujnti prengti projektinii piūlymi. "Žemė klypo (kdtro Nr.11/11:) Utronė km., Verkių en., Vilniu m. v." detlijme plne numtytoe vietoe priijungi prie emo Skliškių gtvė. Vilniu mieto dvirčių tkų pecilui pln (prendinii iki 23 metų). Projektuojm teritorij neiriboj u Vilniu mieto dvirčių tkų peciliojo plno prendinii 1.2 Projektuojmo teritorijo ttybo viet Projektuojmo teritorij yr Vilniu mieto šiurinėje dlyje. Rytinė teritorijo dli riboji u Vilniu rjono vivldybe. 1 pv. Situcijo chem 1.3 Em būklė Šiuo metu emoje teritorijoje yr piev. Nėr jokių emų uiiekimo komunikcijų r inžinerinių tinklų. Gret yr vytom gyvenmųjų kvrtlų ttybo. Projektuojmų gtvių vietoe emų želdinių nėr. Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR

15 2. Plninii prendinii 2.1 Projektinių prendinių pršym Projektuojm teritorij riboji u Skliškių g. Iš Skliškių gtvė į projektuojmą teritoriją numtyt įrengti du įvživimu. Įvživimi ir gtvė projektuojmo vdovujnti STR 2..:2 Gtvė ir vietinė reikšmė kelii. Bendrieji reiklvimi bei priijungimo prie uiiekimo komunikcijų lygomi Nr.19/2, gliojnčii įttymi, ttybo techninii reglmenti, kiti teiė kti. Gtvė projektuojmo pgl D-D ktegorijo reiklvimu 3,-, m pločio flto dng u vienšličiu 2,% nuolyiu. Vienoje gtvė puėje projektuojm 1, m pločio plytelių šligtvi u šonine kirimąj juot, 1, m pločio. Šligtvio nuolydi 1,%. Įrengim reljefinė dng ilpnregim. Apželdinim želdinii (meii ir krūmi) livoje zonoje trp šligtvio ir klypų ribų bu detlizuojm techninio projekto rengimo metu, tižvelgint į livą zoną bei normtyvinių dokumentų reiklvimu mtomumui. Atkrpo Pvdinim Ilgi, m Ktegorij Vžiuojmoio dlie ploti, m Jurgio Rdvilo Nr-1 g. 2 D, Jurgio Rdvilo Nr-2 g. D 3, Jurgio Rdvilo Nr-3 g. D 3, Vykupo Andriu Nr-1 g. 2 D-D 3,-, Vykupo Andriu Nr-2 g. D, Vykupo Andriu Nr-3 g. D 3, Vykupo Andriu Nr- g. 2 D 3, Vykupo Andriu Nr- g. Akligtvio 3 D 3, 1 lentelė. Projektuojmo gtvė tkrpo 2.2 Dngo kontrukcij Vdovujnti STR 2..:2 Gtvė ir vietinė reikšmė kelii. Bendrieji reiklvimi 1 lentelė reiklvimi bei Automobilių kelių tndrtizuotų dngų kontrukcijų projektvimo tiyklių KPT SDK 19 ir 9 lentelė reiklvimi pglbinėe gtvėe projektuojmo DK,3, DK,1 dngo kontrukcijo klė dngo. Pėčiųjų tkų dngo projektuojmo vdovujnti Automobilių kelių tndrtizuotų dngų kontrukcijų projektvimo tiyklių KPT SDK lentelė reiklvimi. 2.3 Projektinė dngo kontrukcij Projektinė gtvė dngo kontrukcij (DK,3): - Aflto viršutini luokni iš mišinio AC 11 VN, m; - Aflto pgrindo luokni iš mišinio AC 22 PN, m; Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR

16 - Skldo pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio fr. / EV2 MP,2 m; - Apugini šlčiui tpru luokni EV2 MP,2 m; - Snko grunt EV2 MP; Projektinė gtvė dngo kontrukcij (DK,1) kligtviuoe: - Aflto pgrindo-dngo luokni iš mišinio AC 1 PD, m; - Skldo pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio fr. / EV2 MP,2 m; - Apugini šlčiui tpru luokni EV 2 MP,2 m; - Snko grunt EV2 MP; Šligtvių dngo kontrukcij: - Betoninė plytelė 3x3x, m; - Grnitų tijų poluokni fr. /,3 m; - Skldo pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio fr. / EV2 1 MP,1 m; - Apugini šlčiui tpru luokni,2 m; - Snko grunt EV2 3 MP (rekomenduojm) 2. Eimo orgnizvim Gtvių ženklinim nenumtom. Kelio ženkli ir eimo regulivimo priemonė turi titikti Kelių eimo tiyklių reiklvimu. Kelio ženkli tvirtinmi prie tkiro trmo r pecilu ttinio. Kelio ženklų pttym tliekm vdovujnti Kelio ženklų įrengimo ir vertikliojo ženklinimo tiyklėmi, Vilniu mieto vivldybė dminitrcijo direktoriu ptvirtintu įkymu Nr.3-13 Techninių eimo regulivimo priemonių įrengimo ir jų priežiūro Vilniu miete tvrko pršu. 2. Vnden nuvedim Lietu nuotekų vnduo urenkm į nuji projektuojmą lietu nuotekų itemą. 3. Sugomo teritorijo Plnuojm teritorij neptenk į ugomų teritorijų ąršą. Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR

17 . Aplinko pritikym neįglieiem Įrengint šligtviu, pėčiųjų perėj ir nkryž vdovuti STR 2.3.1:219. Aplinko prieinmum. Šligtvii, pėčiųjų perėjo ir nkryžo uprojektuoti ir turi būti įrengti tip, kd neukeltų kliūčių neglią turintiem žmonėm ir nebūtų kip nor ribojm jų liv gyvenim, judėjim ir veikl. Šligtvii įrengimi 1 mm virš gtvė vžiuojmoio dlie. Kelio bordiūri tie nkirtomi u vžiuojmąj dlimi įrengimi ne ukščiu nei,2 m flto dngo. Viuoe šligtviuoe įrengimo neregių vedimo itemo (vedimo pviršii). Įrengint šligtvio dng išilgini nuolydi turi būti ne dideni kip 1:2 (, %). Pnduo juoto išilgini nuolydi turi būti ne dideni kip 1: (,3%). Ant šligtvių neturi būti dngčių, grotų, trpų ir kitų kliūčių, kyšnčių ukščiu r įleitų giliu kip 1 mm nuo šligtvio pviršiu. Žymuo: Lid Lp Lpų 219-G-1--PP-AR

18 BRĖŽINIAI SPV MB SProjekti 3 SPDV V. Krivičiu 22-9 TP Sttytoj VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Sttinio projekto pvdinim JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS, PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR. 11/11:2 IR NR. 11/11:2) VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS Dokumento pvdinim Lid Dokumento žymuo Brėžinii 219-G-1--PP-BR Lp Lpų 1 1

19 p b ig = Y= : Sutrtinii žymėjimi PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS o PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGOS KRAŠTAS PROJEKTUOJAMI BORTAI PROJEKTUOJAMAS SANKASOS ŠLAITAI.2 Pk Kr 23 2, o,1 i: r p o Y== 2,3 23 Projektuojm.9 21 Projektuojm.2. 2,3,.1 2,3 21 Projektuojm Eimo regulivimo i eimo ugumo priemonė projektuojmo ir įrengimo vdovujnti Vilniu mieto vivldybė dminitrcijo direktoriu ptvirtintu į kymu Nr.3-13 "Techninių eimo regulivimo priemonių įrengimo ir jų priežiūro Vilniu miete pršu" ir Vilniu mieto vivldybė trybo 2--2 prendimu Nr ptvirtintomi "Sugu eimo regulivimo priemonių įrengimo Vilniu miete rekomendcijomi" Lid R. R R.. + 2,3 2,3 Vykupo Andriu g.nr.2 ig.2 Y = = 2 o pr. 1 b..1 p Y== 3 2 o. pr. 3 i: + 2,3 2,3 R., pb ig : Y= 2+.1 = Vykupo A 2,23 3, 1. + i:,1.. 3, 2,23 Pgubė,1 R,,. g.nr.1 Rdvilo Jurgio,1. ndriu g.n. r. 3, : 2 2. PI 3 Y= = = : = g Y i b p o,1 Pk 2+,1, Pk 1+,1, Vykupo Andriu.1 g.nr ,1..1 3,. 2,23. Dt Lido ttu. Keitimo priežti (jei tikom) Kvl. ptvirt. dok. Nr. R Preigo V.Pvrdė Prš SPV 21 Projektuojm Y== o 1. p.1 2 rd ži : +.. Kvl. ptvirt. dok. Nr. 21 Projektuojm Y== 2 o.2 pr.3 i: o +3 pr i : + Y = = : kė g. Ažulu.9 o 3, : ig 2 b = p Y = vė i e.9 2,3.1 Vykupo1Andriu g.nr.3.,1 1,1+ b i g Y = = : p o Pk 2+,1, i: 9 2 pr = = o Y 2...3,. 1+ Pk. 3, 3 2, Vykupo Andriu g.nr.1.9 Vykupo Andriu g.nr.1 g.,1 T ,23., Projektuojm, i: r p. 1 o 3 2. r T Y= = R : 3. ig b Y= 3 p o = r Vykupo An driu g.nr. -Akligtvi. Kre.2 Kr, R2 ivė pri : +. Y= = ivė,1 Skliškė Objekto viet Kre ei vė vi du ry = Y= : v idu ry : Y = = ,23.,.9 Jurgio Rdvilo g.nr.2 Vy. Situcijo chem ku. =3.22 Y=22.39 Kreivė pri: +.9 po PROJEKTUOJAMAS VEDIMO PAVIRŠIUS An.. i dr PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS... PROJEKTUOJAMA VEJA r , PROJEKTUOJAMA PLYTELIŲ DANGA...9 3,1..N.1 r d vi.9 1 lo. g PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA. ių g Ju. rg. 1 io. R u PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI k liš Sk g: i 2 b == p Y o Kreivė pbig: Y=32.9 = Jurgio Rdvilo g.nr N g. DARBŲ VYKDYMO RIBA SKLYPŲ RIBOS : 9. ig b 3 p = = o Y r T 2. D.V.R. 3 Sttinio numeri ir pvdinim JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVĖS SU AKLIGATVIAIS MB "SProjekti" Preigo SPDV V.Pvrdė Prš V. KRIVIČIUS STATYTOJAS LT JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR.11/11:2 IR NR.11/11:2) VILNIAUS M.STATYBOS PROJEKTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Dokumento pvdinim Lid Nužymėjimo ir ukščių pln M 1: Dokumento žymuo 219-G-1--PP-S.B-1 Lp Lpų 1 1

20 3, 23 2,,1 3, 2,3 23 Projektuojm 21 Projektuojm ig : Y= 2+.1 = pb o,1 + i: r p o Y== 2,3 2,3, 21 Projektuojm R 2,23 Eimo regulivimo i eimo ugumo priemonė projektuojmo ir įrengimo vdovujnti Vilniu mieto vivldybė dminitrcijo direktoriu ptvirtintu į kymu Nr.3-13 "Techninių eimo regulivimo priemonių įrengimo ir jų priežiūro Vilniu miete pršu" ir Vilniu mieto vivldybė trybo 2--2 prendimu Nr ptvirtintomi "Sugu eimo regulivimo priemonių įrengimo Vilniu miete rekomendcijomi" Lid R R kė g.. 2,3,,1, R 2,3. Jurgio Rdvilo g.nr.1 Vykupo Andriu g.nr.2 Y = = 2 o pr. 1 ig. + p b Ažulu 3, o Y== 3 2 o. pr. 3 i: + 2,3 2,3 T -Akligtvi 2,23 r.,1 Vykupo Andriu g.nr.1, Vykupo Andriu g.nr : 2 2. PI 3 Y= = Pk = : = g Y i b p o,1 R,,,1 Pk 1+,1, Vykupo Andriu g.nr.1 3, R i:,1 o pr i : + Y = = , ei Kr,1 ndriu g.n :. i 29 pr = = o Y i: r p. 1 o 3 2. r T Y= = o Pk 2,23 Vykupo An driu g.nr. + Projektuojm : 3. ig b Y= 3 p o = r Vykupo A Situcijo chem 2,1 Pk 3, 2,23 3 2,23 3,. 2,,,1 Vykupo Andriu g.nr.3,1, PROJEKTUOJAMI VIDUTINIAI KRŪMAI (1,2-1, M) u k y V Kre,1 PROJEKTUOJAMAS VEDIMO PAVIRŠIUS An Dt Lido ttu. Keitimo priežti (jei tikom) Kvl. ptvirt. dok. Nr. R Preigo V.Pvrdė Prš JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR.11/11:2 IR NR.11/11:2) VILNIAUS M.STATYBOS PROJEKTAS Sttinio numeri ir pvdinim 21 Projektuojm Y== o 1. p.1 2 rd ži : +.. Kvl. ptvirt. dok. Nr. 21 Projektuojm Y== 2 o.2 pr.3 i: + po PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS R : ig 2 b = p Y = vė, ei Kr ivė pri : +. Y= = i dr g. +3 u PROJEKTUOJAMA VEJA kių liš : r. N g. PROJEKTUOJAMA PLYTELIŲ DANGA Skliškė PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA Objekto viet, PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI Sk Jurgio Rdvilo g.nr ,1+ b ig =Y= : o p Pk 2+,1 Kre ivė p ivė vė vi du ry = Y= : ,3 v idu ry : Y = = =3.22 Y=22.39 Kreivė pri: +.9 DARBŲ VYKDYMO RIBA Kre b ig : 1 Y = = D.V.R. GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS : 9. ig b 3 p = = o Y r T.Nr.3 PROJEKTUOJAMI BORTAI SKLYPŲ RIBOS g: i 2 b == p Y o dvi lo g PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGOS KRAŠTAS PROJEKTUOJAMAS SANKASOS ŠLAITAI Jurgio Rdvilo g.nr.1 Jurg io R PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS Apugini šlčiui tpru luokni Ptb: Kirėje tulpelio puėje nurodyti deformcijų modulii Ev2,MP; dešinėje - tkirų luoknių torii, cm Sutrtinii žymėjimi 3 tip Plytelių dng 2 tip (DK,1) Aflto dng Apugini šlčiui tpru luokni Apugini šlčiui tpru luokni Betoninė plytelė.3x.3x. Grnito tijų poluokni Skldo pgrindo luokni iš neurištojo mišinio (/) 1 tip (DK,3) Aflto dng Aflto pgrindo-dngo luokni AC 1 PD Skldo pgrindo luokni iš neurištojo mišinio (/) Aflto viršutini luokni AC 11 VN Aflto ptini luokni AC 22 PN Skldo pgrindo luokni iš neurištojo mišinio (/) p b ig = Y= : DANGŲ KONSTRUKCIJOS Preigo 3 JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVĖS SU AKLIGATVIAIS MB "SProjekti" SPDV V.Pvrdė Prš V. KRIVIČIUS STATYTOJAS LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Dokumento pvdinim Lid Dngų ir eimo orgnivimo pln M 1: Dokumento žymuo 219-G-1--PP-B-1 Lp Lpų 1 1

21 1 tip 3 tip 1: Gtvė bort 1x3x1 ±. 2.% 2.%..22 Vej Vejo bort 1x2x 1.%. 1:1. 1: % ±. 3. Gtvė bort 1x3x1 2.% Vejo bort 1x2x 1.%. 1:1..%.%.%.% Smėlio-žvyro mišiny / Apugini šlčiui tpru luokni Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / Aflto ptini luokni AC 22 PN -. Aflto viršutini luokni AC 11 VN -. Apugini šlčiui tpru luokni -.2 Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / -.1 Grnito tijų poluokni -.3 Betoninė plytelė,3x,3x, -. Smėlio-žvyro mišiny / Apugini šlčiui tpru luokni Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / Aflto pgrindo-dngo luokni AC 1 PD -. Apugini šlčiui tpru luokni -.2 Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / -.1 Grnito tijų poluokni -.3 Betoninė plytelė,3x,3x, -. Dngo tipų pritikymo lentelė 1: Gtvė bort 1x3x1 2.% ±. 2.% 2 tip..22 Vej Vejo bort 1x2x 1.%. 1:1. Gtvė pvdinim Jurgio Rdvilo g. Nr-1 Jurgio Rdvilo g. Nr-2 Jurgio Rdvilo g. Nr-3 Vykupo Andriu g. Nr-1 Vykupo Andriu g. Nr-2 Vykupo Andriu g. Nr-3 Vykupo Andriu g. Nr- Vykupo Andriu g. Nr- kligtvio Nuo Pk+ Iki Pk+ Ruožo ilgi Tip Vykupo Andriu g. Nr %.% Lid Dt Lido ttu. Keitimo priežti (jei tikom) Smėlio-žvyro mišiny / Apugini šlčiui tpru luokni Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / Aflto pgrindo-dngo luokni AC 1 PD -. Apugini šlčiui tpru luokni -.2 Pgrindo luokni iš neurištojo kldo mišinio / -.1 Grnito tijų poluokni -.3 Betoninė plytelė,3x,3x, -. Kvl. ptvirt. dok. Nr. Kvl. ptvirt. dok. Nr. Preigo V.Pvrdė MB "SProjekti" Prš JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVIŲ SU AKLIGATVIAIS PATENKANČIŲ Į ŽEMĖS SKLYPUS (KADASTRO NR.11/11:2 IR NR.11/11:2) VILNIAUS M.STATYBOS PROJEKTAS Sttinio numeri ir pvdinim JURGIO RADVILOS IR VYSKUPO ANDRIAUS GATVĖS SU AKLIGATVIAIS Ptb: pželdinim želdinii livoje zonoje trp šligtvio ir klypų ribų bu detlizuojm techninio projekto metu, tižvelgint į livą zoną bei normtyvinių dokumentų reiklvimu mtomumui. 3 LT Preigo V.Pvrdė Prš SPDV V. KRIVIČIUS STATYTOJAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Dokumento pvdinim Lid Dngo kontrukcijo kerini pjūvi M 1: Dokumento žymuo Lp Lpų 219-G-1--PP-B-2 1 1