ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS"

Transkriptas

1 ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS I SKYRIUS BENDROJI DALIS. Informacija apie ūkio subjektą:.. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą X (tinkamą langelį pažymėti X).. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas VĮ Lietuvos oro uostai juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas pastato ar buto ar gyvenamoji vietovė pastatų Korpusamosios negyvena- savivaldybė (miestas, kaimo gatvės pavadinimas komplekso gyvenamoji vietovė) patalpos Vilniaus m. Vilniaus m. Rodūnios kel. 0A - - sav..5. ryšio informacija telefono fakso el. paštas Ūkinės veiklos vieta: Ūkinės veiklos objekto pavadinimas Palangos oro uostas adresas savivaldybė Palangos m. sav. gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) gatvės pavadinimas namo pastato ar pastatų komplekso Korpusas buto ar negyvenamosios patalpos Palangos m. Liepojos pl Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: telefono fakso el. paštas Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 0 metų I ketvirčio duomenys.

2 Eil. lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys Technologinio proceso pavadinimas II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS Matavimų atlikimo vieta Nustatomi parametrai Matavimų dažnumas Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų išmatuota reikšmė, matavimo atlikimo data ir laikas matavimo vienetai Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 0 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius. III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys Išmetamųjų dujų rodikliai Taršos šaltinis pavyzdžio pa (matavimo) vietoje angos tūrio kodas aukštis, srauto temperatūra, pavadinimas koordinatės skersmuo, debitas, m greitis, m/s C m Nm 3 /s Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį Taršos šaltinio 3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. Taršos šaltinis Teršalai Technologinio proceso Matavimų Matavimo rezultatai sąlygos ėminių kodas kodas pavadinimas ar matavimo metu 3 metodas 4 Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo

3 Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį Taršos šaltinio Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/nm 3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė. 3 Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.). 4 Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS 4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys Išleistuvo kodas Nuotekų valymo įrenginio kodas 3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Paviršinių nuotekų valymo įrenginys data, MMMM. mm.dd laikas, hh.min - vieta 4 Priešga isrinis tvenkin ys, išleistu vas Laikotarpis 5, d. Nuotekų debitas, m 3 /d Nuotekų kiekis 6, m 3 Labai smarkus lietus 7, Taip / Ne Temperatūra, C , Teršalai / parametrai 8 kodas pavadinimas, matavimo vnt. Matavimo rezultatas 9 Matavimo metodas 0 Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pavadinimas pažymėjimo ph 9,07 053: Skendinčios medžiagos, Permanganati nė oksidacija 7,4 4, BDS 7, 4,6 005 ChDS Cr, <4,64 87: : : :0 0 Leidimas 39373, išduotas 07 m. liepos 7 d., o atnaujintas 0 m. vasario 3 d. UAB Geom ina Tyrimų protoko lo MC 60 09

4 Chloridai (Cl - ), Nafta ir jos produktai (C 0-C 40), 4,0 0, Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos. Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (toliau IS AIVIKS ). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. 3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 4 Kai ėminio vieta nurodoma paimtame vandenyje, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos. 5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio iki metų pabaigos. 6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio iki metų pabaigos). 7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 0 m. lapkričio d. įsakymu D-870 Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo. 8 Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 999 m. gruodžio 0 d. įsakymu 408 Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 9 Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą <. 0 Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas :00 4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys Išleistuvo kodas Nuotekų valymo įrenginio kodas 3 Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Paviršinių nuotekų valymo įrenginys Laikotarpis 5, debitas, kiekis 6 Teršalai / parametrai Nuotekų Nuotekų Labai Temperatūra, 8 Matavimo Matavimo, smarkus rezultatas 9 metodas 0 Laboratorija, atlikusi matavimą Tyrimų protoko

5 4 data, MMMM. mm.dd laikas, hh.min - vieta 4 d. m 3 /d m 3 lietus 7, Taip / Ne Priešga isrinis tvenkin ys, išleistu vas 3 C ,3 kodas pavadinimas, matavimo vnt. leidimo ar akreditacijos pažymėjimo ph 9,04 053: Skendinčios medžiagos, Permanganati nė oksidacija 9,5 4, BDS 7, 5, 005 ChDS Cr, 73, 0 04 Chloridai (Cl - ), Nafta ir jos produktai (C 0-C 40), 3,9 87: : : : :00 Leidimas 39373, išduotas 07 m. liepos 7 d., o atnaujintas 0 m. vasario 3 d. Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos. Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (toliau IS AIVIKS ). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas. 3 Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas. 4 Kai ėminio vieta nurodoma paimtame vandenyje, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos. 5 Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio iki metų pabaigos. pavadinimas UAB Geom ina lo MC 60

6 5 6 Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio iki metų pabaigos). 7 Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 0 m. lapkričio d. įsakymu D-870 Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo. 8 Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 999 m. gruodžio 0 d. įsakymu 408 Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais) priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo. 9 Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą <. 0 Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. Parengė UAB SDG aplinkosaugos specialistas Giedrius Bumbliauskis, (Vardas ir pavardė, tel. ) Aplinkosaugos projektų vadovė Kristina Greičiūtė (Ūkio subjekto vadovo ar jo (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) įgalioto asmens pareigos)