METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS"

Transkriptas

1 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymu 1R-17 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymo 1R-21 redakcija) Juridinio asmens veiklos kategorija LPF, VŠĮ IR ASOCIACIJOS Finansinių ataskaitų kategorija - Pinigų srautų ataskaitos sudarymo būdas - Finansinių ataskaitų sudarymo data Finansinių ataskaitų patvirtinimo data Veiklos rūšys: 0170 Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla - - Tikslumas Valiuta 1 (vienetais) EUR Prie šio rinkinio pridedama: Aiškinamojo rašto lapų skaičius 1 Metinio pranešimo arba veiklos ataskaitos lapų skaičius 1 Auditoriaus išvados lapų skaičius - Audito ataskaitos lapų skaičius - Patvirtintų finansinių ataskaitų lapų skaičius - Finansines ataskaitas pasirašančio vadovo duomenys: Asmens kodas (neatskleidžiamas) *********** Užsienio valstybės kodas - Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas) - Asmens vardas Asmens pavardė Pareigų pavadinimas Vidmantas Doleba Finansines ataskaitas pasirašančio vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens duomenys: Asmens kodas (neatskleidžiamas) *********** Užsienio valstybės kodas - Užsienio piliečio asmens kodas (neatskleidžiamas) - Vardas Pavardė Vidmantas Doleba

2 2-5 Pareigų pavadinimas Kiti duomenys -

3 3-5 BALANSAS Finansinių ataskaitų sudarymo data Informacija pateikiama 1 (vienetais) TURTAS Pastabos 1. A. ILGALAIKIS TURTAS (2+6+14) I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5) Patentai, licencijos Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas 6. II. MATERIALUSIS TURTAS ( ) Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Nebaigta statyba Kitas materialusis turtas 14. III. FINANSINIS TURTAS (15+16) Po vienerių metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas 17. B. TRUMPALAIKIS TURTAS ( ) I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS ( ) Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Nebaigtos vykdyti sutartys 22. II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS (23+24) Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos 25. III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS ( ) Trumpalaikės investicijos

4 Terminuoti indėliai Kitas trumpalaikis turtas 29. IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI TURTAS, IŠ VISO (1+17) NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 31. C. NUOSAVAS KAPITALAS ( ) I. KAPITALAS 33. II. NELIEČIAMASIS KAPITALAS 34. III. PERKAINOJIMO REZERVAS 35. IV. KITI REZERVAI 36. V. VEIKLOS REZULTATAS (37+38) Ataskaitinių metų veiklos rezultatas Ankstesnių metų veiklos rezultatas D. FINANSAVIMAS ( ) Dotacija Tiksliniai įnašai (42+43) Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto Kiti tiksliniai įnašai Nario mokesčiai Kitas finansavimas E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (47+50) I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (48+49) Finansinės skolos Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 50. II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI ( ) Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Finansinės skolos Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO ( )

5 5-5 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Finansinių ataskaitų sudarymo data Informacija pateikiama 1 (vienetais) STRAIPSNIAI Pastabos 1. I. PAJAMOS (2+3+6) Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes Finansavimo pajamos (4+5) Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos Kitos finansavimo pajamos Kitos pajamos II. SĄNAUDOS (8+9+10) Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos ( ) Pardavimo Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Patalpų išlaikymo Ryšių Transporto išlaikymo Turto vertės sumažėjimo Kitos veiklos Suteiktos labdaros, paramos Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo 21. III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (1-7) IV. PELNO MOKESTIS 23. V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (21-22)