Telephona: 'Entered u Second Clu«Matter Fehrnary 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., onder the act of March 3, ANGLIAKASIAI GINKLU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Telephona: 'Entered u Second Clu«Matter Fehrnary 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., onder the act of March 3, ANGLIAKASIAI GINKLU"

Transkriptas

1 - 9n^^B9 KELEIVIS DAllBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS Ledža J. G. Gegužs & Co. Prenumerata metams: Amerkoje... $ Kanadoj r užrubežuose...?2 Prenumerata puse metų: Kanadoj r užrubežuose... $1.25 Amerkoje... ' Apgarsnmų kanos klauskt lašku. Krepaųtes su kokas nors rekalas, tap adresuokte: "Kelevs, S. Boston, Mass. KELEIVIS LITIIUANIAN WEEKLY Publsled by J. G. Gegužs & Cp. Every Wednesday n Boston, Mass. Represents over 4,000 Lthuanans n thc Cty of Boston, 50,001? n New England and about 500,000 n the Unted Statės. Thc Best Advcrtsng Medum. Advertsng rates on applcaton. Al communcatons should be addressed to: Kelevs, S. Boston, Mass.... a Va 41 Telephone: II So. Boston, 196 Rusjos Darbnnku r Karevų Suvažavmas kure Parlamenta. Mlukovo partja nėra vetos šales valdžoje. VISUOTINAS RUSIJOS SUVAŽIAVIMAS PRIEŠ BURŽUAZIJĄ. Atsdarus Petrograde vsuotnam Rusjos demokratjos suvažavmu, Amerkos kaptalstų spauda kap įmanydama tų suvažavmą žemno. J vsų prmausa passkubno pranešt, kad Kerensks tą suvažavmą vsa gnoruojąs. Pasku j jau pranešė, kad Kerensks pasakęs suvažavme prakalbą, bet pasakęs ją ne ofcala, o tk tap sau, kapo prvatns asmuo. Da vėlau buvo rašoma, kad Kerensks pastatęs suvažavmu kokį ta ultmatum r suvažavmas esųs laba keblam padėjme. Tuo tarpu g šena akštėn, kad tas suvažavmas Rusjoj yra toks galngas organzuotos demokratjos balsas, kuro valdža tkta klausyt gal, o ne prešnts jam. Ir j klauso. Tesa, atdarant suvažavmų Kerensks pasakė prakalbų, bet jokų "ultmatumų suvažavmu nestatė. Js tk aškno, kad dabar, surutės laku, Rusjos tvarkų gal palakyt tkta koalcnė mnsterja. Ir 766 balsas preš 688 suvažavmas šnešė rezolucjų, užgrdamas koalcjos mnsterjų. Bet ant rytojaus štas klusmas vėl pakelta r ta rezolucja atšaukta. Po lgų dskusjų suvažavmas 813 balsas preš 180 nutarė, kad buržuazjos atstova į valdžą negal įet. Ne venas kadetas negal įnet mnsterjos kabnetan. Ir dabar jau Amerkos buržuazjos spauda krokodlaus ašaroms verka, kad suvažavmas toku savo nutarmu uždavęs ddelį smūgį Kerensku. DARBININKŲ PARLIA MENTAS. Telegramos praneša, kad vsuotnas rusų demokratjos kongresas, kurs dabar Petrograde lako savo posėdžus, įkūrė prrengamąjį parlamentų. Socal-demokratas Ceretell, kurs buvo paskrtas suvažavmo pastart su -valdža, pranešė, kad valdža štų parlamentų užgyrė r su vsas jo rekalavmas sutko, šskyrus ven tk valdžos atsakomybę preš šta parlamentų. Valdža sušauks r atdarys parlamentų ofcala. Parlamentas susdės š šmto dvdešmts narų, kure terja negalės būt savo vevaldžą. Nors valdža nebus preš štų parlamentų atsakomnga, tečaus j vsuomet turės vekt sutkme su parlamentų. Joka mnstoj, jegu parlamentas netoj jegu parlamentas netuturės ja pastkėjmo. UKRAINIEČIAI REIKA LAUJA AUTONOMI JOS IR KARĖS BAIGIMO. Atvykusej Petrogradan Rusjos demokratjos suvažavman Ukranos pasuntna, vadovaujant M. Velčka, rekalauja Ukrana autonomjos r bagmo karvs. M. Velčko 3 spalų pasakė suvažavme prakalbą, kuroje pabrežė, kad rekalaudamas karės galo, kalba vardu 3 mlonų ukranečų karevų, kure patol nestatysą stpresnės atramos I prešu, pakol Rusjos valdža neprpažns Ukrana autonomjos. Velčko antgalo užreškė, kad valdža prvalo daryt vską, kas tk galma, kad pasaulnė karė užsbagtų tuojaus. IWW. UNIJA PASIRYŽUS KOVOTI. Kaptalstų spauda praneša, kad IWW. unja pasryžus kovot preš valdžų k paskutnųjų. Valdža suėmė jau 166 tos unjos narus r kaltna juos 15,000 prasžengmų. Unjos apgynmo vyruss advokatas Chrstencen Chcagoj pasakė, kad vs šte valdžos kaltnma yra nepamatuot r unja lengva galės tata prrodyt. Kap žna, ddžauss kaltnmas, kokį valdža ant tos unjos meta, yra tas, kad j, IWW. unja, padarė slaptų konspracjų preš karę r strekas norėjo suparalžuot vsų šalį, sustabdyt vsus kares darbus r pakrst valdžos spėkas. Unjos advokatas sako, kad ta melas. IWW. unja joko žngsno tuo žvlgsnu nėra darus. Je unja organzavo strekus, ta tk dėlto, kad kaptalsta ktoku budu nenor pakelt darbnnkams algos, kuomet pragyvenmas pabrango jau dvguba. Ir pre to da ddesnė tų strekų dals buvo nubalsuota da preš karę. Valdža kaltna I.W.W. unjų tapg darme suokalbų r preš konskrpcjų. Unjos advokatas sako, kad štas kaltnmas rg nepamatuotas, nes tūkstanča tos unjos narų užsregstravo r nuėjo karumenėn be joko pasprešnmo. G kaltnmas, buk š unja yra paprkta vokečų pngas, esųs daugau negu kvalas, sako advokatas Chrstensen. PASKANDINO AMERI KOS KARIŠKĄ LAIVĄ. Peretoj sąvatėj Amerkos lavyno mnsterja paskelbė, kad karės srytje lkos paskndntas Amerkos karškas lavas. Koko tpo tas lavas buvo r katroj vetoj js paskandntas, mnsterja slepa. Manoma, kad ta turėjo būt ddels lavas, nes jegu ta butų lavas mažos vertės, ta valdža to neslėptų. SO. BOSTON, MASS., 10 SPALIŲ-OČTOBER, 1917 M. Metas XII. laknąja vyrausybę peržūrėt žnoma, Kentucky valstjoj.. slaptas sąjungnnkų,..- ^rekuoja^kelolka OLcvuv < ncn-nrku tukssutarts, ko k šol sujung- įangjų anglakasu. Kadannnka bjojos kap šuo botago. Ceratell. kongresu g mlcja dabar pamta karėn, ta kasyklų' barona negal* strekerų įvekt. Pra pranešė, kad vyrausybė užtkrna, jog j dės vsas pastangas, kad Paryžuje butų dėjo je persekot darbnnkus ktoku budu. Išrnko sušauktas sąjungnnkų suvažavmas r'tos sutartįs specal "grand jury r kelolka strekerų apkaltno bus peržūrėtos. Pre to peržūrėjmo tur būt demok- RUSIJOJ ĮVYKO "SU TARTIS Telegramos praneša, kad spalų Petrograde buvo Bet strekera to apkaltnmo nepaso r į tesmą neatena. Paveto tesėjas Ward. pasėmęs su savm 10 žmonų, apsgnklavo r šėjo apkaltntų strekerų areštuot. Strekera ape ta sužnoję, tapg apsgnklavo r kalnuose passlėpė. Tesėju su savo pose prsartnus, strekera kap pls š karabnų, dv 8 valdžos, buržuazjos r dabartno suvažavmo atstovų konferencja. Valdžą atstovavęs pats Kerensks. Po trjų valandų paskalbėjmo įvykus vsas klausmas su-, tesėjo v žmonų tuojaus d w kr- tarts. Ir buržuazjos atstojo, o'šerfas mrtna sužesva sutko su darbnnkų re- tas. Pamatęs, kad bloga, kalavmas. Nutarta tuo- tesėjas ledos su savo žmojaus organzuot mnsterų nms bėgt, kabnetą, kurs busąs koal- j cjos kabnetas, bet Kornlo- KARIUMENĖS STOVYK- vo rūšes buržuazjos r kadetų (vdurnės buržuazjos) atstovų jame jau,nebus. REIKALAUJA 10,000 ŽMONIŲ KELIAMS TIESTI. Washngtonas skelba, kad nžnerų (saperų) korpusas rekalauja 10,500 žmonų, kure tur jau patkmo pre kelų tesmo r norėtų važuot Francuzjon test amerkečų karumene kelus. Saperų korpusas tur būt sudarytas š venų luosnorų. IŠGABENO TAIKININ- KUS Iš MIESTO. South Pasadenoj, Calfor-1 LOSE PRIVISO PALEIS TUVIŲ. Suvenytų Valstjų valdža rengas pradėt kovų preš palestuvystę karevų stovyklose. Jau koks mėnuc atgal naujokų ėrtmo perdėtas buvo šledęs perspėjmų, kad mergos nelankytų karevų stovyklų. Daba jau š Washngtono atėjo toka pasarga. Sakoma, kad vsos stovyklos r kempės, kur tūkstanča jaunų vyrų moknas karevystės, tek prvso palestuvų, kad karumene gręsų ddžaus: pavojus. Daugybė karevų esant jau užkrėsta pktoms lgoms. Patrota jau pradeda kalbėt, kad ta vo- njoj, peretoj sąvatėj buvo kečų darbas. Vokeča tų takos šalnnkų susrnk-'mergų prsuntę į kempes, mas. Gauja patrotų, kure kad užkrėtus Amerkos kavadna save namų sargy- revus. ba, užpuolė ant to susrn-į kmo, suėmė 15 žmonų r šgabenę juos už mesto paledo, įsakydam, kad atgal nedrįstų grįžt. t REIKĖS 12,000 DARBI NINKŲ. For Rver lavų statymo korporacjos s PAVOGĖ 2,000 UŽTAISY TŲ ŠOVINIŲ. Lovvello polcja šsjuosus ješko vagų, kure pavogė tena 2,000 užtasytų šovnų kanuolėms. Šovna buvo Statės sekretorus tuvėj r sukraut tavorpraneša, kad naujoj karškų nuose vagonuose stovėjo lavų drbtuvėj, kurą š kor- ant Boston r Mane geležnporacja stato Quncy r Ml- ] kelo lnjos. Kas tokį daktone (netol Bostono) ant tų galėjo pavogt r kur jį 1,500 akrų žemės, rekės dėt, polcja negal suprast. 12,000 darbnnkų. Kada š- ratjų ~ atstova. ta drbtuvė bus gatava, nežna. padaryt Unted Cartrdge Co. drb- BYLA DĖL EAST ST. LOUIS SKERDYNIŲ. Peretoj sąvatėj Bellevllėj, III., prasdėjo byla dele KOL KAS DAUGIAU KA REIVIŲ NEIMS. Kongresan buvo įneštas Rast gt Louso juodvedžų sumanymas, kad vsus uzs- sįęer(jynjy Kaltnam buvo regstravusus vyru., ure ne baltvedža, kure skerdė da nėra pamt, tuojaus pa- juodvedžus r degno jų šaukt r įsegzamnuot. Štą namus, bet patįs juodvepasulymų kongresas pere-'dža, Kaltnama juodvetoj savatėj atmetė. lą'gldžų buvo š vso 13. Valdža tuo tarpu daugau karevų negalėjo jems neko daunems. Mat nėra kur jų dėt. gau prrodyt, kap tk tą, kad je buvo toj mnoj, š kuros buvo palesta kelas ŽINKELIO NELAIME.!. dešmts šūvų - j polcjos au- Netol Kellyvlle, Okla., tomoblų r nušautas venas St. Louso traukns susku-'detektvas. Trs jų štelė su karumenės trauknu sno, o 10 nutesė ant 14 mer 27 žmonės lko užmušt. I tų kalėjman. Telephona: 'Entered u Second Clu«Matter Fehrnary 23, 1905, at the Post Offce at Boston, Mass., onder the act of March 3, Bo. Boston, 606 1,700 KAREIVIŲ PALEI ANGLIAKASIAI GINKLU Dr. Šlupas V prašo Suven. Yalst. DŽIA DĖL NESVEIKA KŲ SUTARTIS. TOS. Rusų demokratjos kongresas Petrograde prspyrė, GINASI NUO VALDŽIOS prez. Wlsono paremt jo sekus. Pasrodo, kad pre kare I Kap skatytojams jau vų ėmmo butą laba nešva- j. ros poltkos. Kuomet kaptalstų r poltkerų svekaus sūnus buvo luosuojam, ta darbnnka r ateva buvo mam be prštų r ktoke kolekos. Iš 45 nuošmčų pašauktų naujokųayer kempėj dabar lkos atmesta daugau 1,700 tokų palegėlų. Venas buvo tap kolekas, kad ofcera r ne egzamnavę nuvarė jį nuo vartų namon. Venas karevs prmtas ekzempcjos boardo turėjo nupjautus fabrkoj vsus karės rankos prštus. Tuo tarpu buvuso Massachusetts gubernatoraus Fosso sūnūs, svekas kap rdkas, lkos paluosuotas nuo karumenės ven Je to, kad jo tėvo drbtuvėj arom orlava r js esąs rekalngas tena. Kt kaptalstų vaka lko padarys net "mechankas r paluosuot nuo karumenės kapo "rekalng ndustrja žmonės. Ištesų g je tek nusmano ape mechanką, kek ožys ape -daržnnkystę. KANADOS ATEIVIS Už- ŠĖ IMIGRACIJOS VIRŠI NINKĄ. New Porte, Vermonto valstjoj, buvo toks atstknas. Atvažavo tena š Kanados tūlas Prddey, 50 metų.amžaus vyras, bet mgracjos nspektora atrao, kad jo negalma Amerkon įlest r lepė jam grįžt atgal. Prddey pasprešno. Js pasėmė Kotelyje sau kambarį r valdžos įsakymo vsa nepasė. Naktes laku valdnnka įslaužė jo kambarn r suėmę norėjo nuvest ant stotes, kad prevarta švežus jį Kana- Jon. Valdnnkų vedamas, Prddey šstraukė š kšenaus mažutį automatškų revolverį r pradėjo šaudyt. Venas mgracjos vršnnkas lkos ant vetos užmuštas, ktas pavojnga peršautas r venas hotelo svečų lengva sužestas. SUSITVĖRĖ NAUJA PARTIJA. Buržuazja pradeda veįyts, kad atenančuose rnkmuose atslakus preš socalstus. Kap lakrašča praneša, paretoj sąvatėj Chcagoj buvo suvažavmas, kur penkos smulkesnės buržujų prtjos suslejo r sudarė venų partją. Jos sųstatan įnėjo Roosevelto šperėt progressta, kure daugau yra žnom kapo "bulmuza, r prohbconalsta. Kap rodos, prezdento rnkmuose šta partja rems Wlsonų. NUŠOVĖ LOVOJ MOTERĮ SU BURDING1ERIUM. New Yorke po numeru ros gatvės atrasta nušauta lovoj tūla Charlotte Pauche. Šala jos gulėjo mrštants jos burdngerus Weghe. Spėjama, kad jų nušovė atėjęs naktį jos vyras, su kuruo j buvo pasmetus. Kt gyventoja grdėjo naktį šaudymą r atdarę langus matė, kap š Pauche kambaro šlpo per langą nežnomas žmogus r, peršokęs per tvorą į ktą kemų, pabėgo. GYVENO KAIP BAR SUKAS. Patraukmas pre gros gyvenmo padarė š Henry Atknso barsuką, Atkns yra tk 14 metų amžaus vakėzas r k šol gyveno su savo motna Everett mestelyje, netol Bostono. Pastaruoju laku jsa prapuolė r motna nekur negalėjo jį surast. Anąden netol Maldenę polcja patėmjo vaką, kuro kestas užslakymas patraukė jos domą. Js turėjo su savm dvratį r šrodė, kap kad tas dvrats butų vogtas. Polcja pradėjo jį klausnėt r js prspažno, kad tą dvratį pavogė. Paklausus polcja, kur js gyvena, vakas pasakė, groj. Polcja lepė parodyt tų vetą, nes manė, kad tena gal būt daugau vogtų daktų. Vakas nuvedė polcją gron r parodė urvų. "Ča mano nama, sako vakas. Polcja štyrė urvą, bet neko vogto nerado. Pasrodė, kad vakas gyveno tena kap tkras barsukas. Urvas jo pates buvo škastas, vršus uždėtas lentoms, kad neįgrutų r įėjmas prdengtas šakoms. Urve buvo padarytas guols, kur vakas naktms megodavo. Gyvendavo js daržovėms, kurų pasvogdavo š farmų r daržų. Užklaustas, kodėl js pametė namus, vakas paaškno, kad jį vlojo gros gyvenmas. AMERIKA STATO 1,200 LAIVŲ. Amerkos valdža prmu kartu paskelbė savo programą lavams statyt. Pasrodo, kad į metus lako valdža tks turėt jau 1,200 lavų. Beto da valdža rekvzuoja karės rekalams prvatnus lavus. Su naujas r rekvzutas, valdža tks padaryt švso 1,600 lavų palakymu savo armjos Prancū zjoj- URAGUAY IR PERU PER APIPLĖŠĖ TOLSTOJAUS TRAUKĖ SU VOKIE DVARĄ. TIJA SANTIKIUS. Iš Petrogrado pranešama, Peretoj sąvatėj da dv kad mnos kamečų šplepetų Amerkos respublkos'šė nabašnnko Levo Tolsto- pertraukė su Voketja san- jaus dvarų Jasnają PoKaūkus, ta Uraguay tt n r Peru. ną. Našlė Tolstojenė kre- Vketjos ambasadorams pės j vdaus rekalų mnslkos įtekt pasporta r le- ter prašydamas apsaugos pta kelaut namo. nuo tolmesnų užpuolmų. Vs kalba ape Latvška Letuvšką Respublką. Peretoj sąvatėj Amerkos lakraščuose tlpo žna, kad j Stokholmą atvažavo D-ras Šlupas r prašė Amerkos ambasadoraus, kad tas pasųstų prezdentu Wlsonu dekleracjų, sukura buk ta sutnku vs latvų r letuvų atstova Rusjoj. Štoj dekleracjoj rekalaujama, kad kap Latvja tap Letum butų duota plna neprgulmybė. Neprgulmngon Letuvon tur įnet vsa ta tertorja, kur prgulėjo Letuva preš paskutnį Letuvos padalnmų. Ta butų plotas, ant kuro šanden gyvena jau ape 15,000,000 žmonų. Vlnus būtna turįs prgulėt Letuva, nežūrnt kad mperalsta lenka rekalauja jo sau. Ddžoj Letuva turėtų būt suvenyta su Prūsas r jos rubežus į vakarus turėtų sekt Karalaučaus (Koengsbergo). Reka pažymėt, kad Rusjos Letuvų Semas dėl Letuvos poltkos klausmo sklo pusau. Prmevškas letuvų elementas nesutko dabar rekalaut Letuva neprgulmybės, nes po karės gal pasrodyt, kad Letuva daug naudngau butų prgulėt pre ddžos Rusų demokratjos arba susdėt su kta koka kamyne tauta federacjon. Tk klerkala r kt atžagareva rekalavo Letuva neprgulmybės, nes mat klerkalams rup pamt Letuvos valdžų į savo rankas r šemnnkaut tena kap jems patks. Tag, je d-ras Šlupas prašė tokų dekleracjų sųst Wlsonu, ta ašku, kad šta dekleracja negal Imt vsų letuvų. Ta yra klerkalų dekleracja. Ir mums nesunku suprast, kodėl d-ras Šlupas tarnauja klerkalų poltka. Js dabar buvo Petrograde pas savo žentų Yčą. Yčas yra klerkalų pltkerus r be abejonės js tą dekleracją Šlupu įtekė. SUFRAGISTĖS NUTARĖ BOIKOTUOTI "LAISVĖS PASKOLĄ. Sufragsčų susrnkmas Baltmorėj nutarė ne pršto neprdėt pre "lasvės, paskolos. Kalbėtoja Havemeyer š New Yorko pasakė, kad j negal remt štos karės už "demokratją, nes kuomet moterįs rekalauja čona demokratzmo balsavmo tesų, ta jas sodna kalėjmam $8,712,000 KUNIGAMS Epskopalų kunga surnko Amerkoj $8,712,000 pasenusų kungų algoms. Bet kas moka algas pasenusems darbnnkams?

2 L1 V - B APŽVALGA D... - I X ) DAR APIE "VIENYBĘ. Tautnnkų spauda vėl pradėjo kalbėt ape srovų "venybę. J patara šaukt vsuotną Amerkos letuvų suvažavmą r tvert kokį nors "bloką ar tarybą. "Naujenos nurodo, kad kek tokų bandymų buvo, vs je pasbagė nepassekmas. Po tų bandymų kldavo da aštresn srovų suskrtma. Nurodžusos vsus tuos nepassekmus, "Naujenos sako: "Ir ta yra vsa natūrala dalykas. Musų srovės yra daug-maž toks-pat daktas, kap ktų tautų partjos. Na, o pasakykte, ar daug jus raste ktose tautose tokų pavyzdžų, kur partjos butų susvenjusos? Paješkokte r pasakykte. "Partjų susvenjma yra gana retas atstkmas vsose tautose. Kapo tasyklė partjų sentkuose vsur yra ne venybė, o kova. Kodel-g tad stebėtes, kad pas letuvus dedas tas-pat? Juk letuva, kakuras žvlgsnas jau pasvjo ktas tautas; jau net r musų tautnnka praugo pre to, kad ma prpažnt partjų passkrstmus nešvengamu, arba net naudngu daktu. Tą pat r mes anda nurodėm. Srovų venybės nėra r Rusjos letuvuose. Kap ča gal ta venybė būt, kuomet ven mus ena prmyn, kt nor sėdėt ant vetos, da kt trauka atgal? JIE PATRIOTAI TIK LIEŽUVIAIS. Musų tautnnka, kure susdeda daugausa š bznerų, sakos laba mylį savo tėvynę r vsuomet peka socalstus, kad tems nerup Letuvos rekala. Bet kap musų tautnnkams rup Letuvos rekala r koke je patrota, ta aška dabar parodo p. Račkauskas, kurs 40-tam "Venybės Letuvnnkų numery) rašo: "...manydamas, jog musų tarpe yra žmonų, kure ne žodžu, bet darbu pasrūpns prsdėt pre kovos už Letuvos Lasvę, dar perna padavau sumanymą susrašyt tūkstanču žmonų, kure pasžadėtų mokėt kas meta po $10.00 kova už Letuvos Lasvę. Aš tuokart manau, kad š 750,000 amerkečų-letuvų tas 1,000 tkrų tėvynanų bematant susrnks. Manau, kad vsos SLA. kuopos, vsos Sandaros kuopos, vsos TMD. kuopos, vsos musų draugystės, vs musų verteva, profesjų žmonės, darbnnka, kurems aplnkybės pavelja, manau, kad je vs stos, kap venas, už savo Tėvynės atetį... Bet tų patrotų neatsrado. Ponas Račkauskas apsvylęs dabar klausa: "Nejaug mes pgmėja? Nejaug mes neturm tek pletško šaukįėjmo, kad negalma atlkt toko menko'darbo, kap sumoblzavus 1,000 Letuvos Mylėtojų, kure sukrautų ant Tėvynės aukuro mažutę auką? Tag pasrodo, kad tautnnka tk ležuvas ddel patrota. AMERIKOS UNIVERSI TETAI MALŠINA "KRA- MOLĄ. Amerkos unverstetuose pradėjo atsrast "krarnola. Kelatas profesorų jau prašalnta. Peretoj sąvatėj š Columbjos unversteto lkos prašalntas pschologjos prof. James Mc- Keen Cattell r lteratūros storjos prof. Henry Wadsvvorth Longfcllovv Dana. Abudu prašalnt profesora buvo prešng kare. Profesorų Cattellj kaltna j rašnėjme senatorams laškų su padrąsnmas, kad je balsuotų preš suntmą Europon karumenės. Kekvenam jo laške esą pabrežta, kad Wlsonas r kongreso nara "vsa ne tam buvo šrnkt, kad suntnėt Europon karumenę. Profesorus Dana kaltnamas už prgulėjmą pre "Amerkos Laudes Tarybos, kur veša agtuoja preš karę. Jam jau anksčau buvę pranešta, kad js pre tos Tarybos neprgulėtų. PRIVATINĖ NUOSAVY BĖ RUSIJOJ ESANTI JAU PANAIKINTA. "Kelevo redakcja gavo prvačas kelas žnų, kad Australjoj dabar ena mlžnška darbnnkų kova preš karę. Vsoj šalyj esąs paskelbtas generals strekas. (Australja yra po Angljos valdža, tap kap Kanada. Red.). Ta pat žna sako, kad Rusjoj jau panaknta prvatnė nuosavybė, tk kaptalstų spauda štuos dalykus nuo vsuomenės slepa. Neužlgo mes tkmės gaut platesnų ape ta žnų. KAIP IŠRODĖ REVO LIUCIJA. Ape ta, kap šrodė Rusjos revolucja, įdomų dalykų pasakoja Lncoln Steffens, kurs dabar tk sugrįžo š Petrogrado r turėjo Chcagoj lekcją ant tos temos. Šta, ką js tur pasakyt: "Rusjos revolucja, ta ne umus koks-nors msterška.- apsreškmas, bet būtna pasekmė tos revoluconerų propagandos, kur buvo varo ma po vsą plačąją Rusją per dv gentkartes. "Dvylką-penkolką metų atgal buvo šsuntnėt agtatora vsur, kur tk buvo galma, r drbo drbo be atvangos. Buvo manyta, kad tas jų darbas neatneš jokų vasų; daugumas buvo jau bepradedą nusmnt. "Bet galų-gale pasrodė, kad neks to darbo nežuvo. "Karė tęsės. Petrogrado gyventoja įstegė masto pardavmo įstagas. Ten, nuo pat ryto aušros k vakaro sutemos, elų-elės stovėdavo, kad gavus ką nors nusprkt valgu. Prėjo k to, kad moters su mažas vakas ant rankų šstovėdavo po dv-trs denas š elės r ta,negaudavo neko nusprkt. Mat buvo polcjos žulkų, kure pamdavo mastą š sandėlų, sukraudavo kurnors savo namuos r pardavnėdavo. Atsžnojo ape ta elėse laukantej žmonės. Pasdarė subruzdmas. Kaskart ė- mė rnktes vs daugau r daugau žmonų. Prsrnko mnų-mnos; kap jura užtvenkė vsas mesto gatves. "Atsrado kareva, prbuvo r kazoka. Susmldam, šsskrstykte, prašė kazoka mnos. ' "O mna vs ddėjo r ddėjo. "Venas kazokų ofceras nukrto šoble veną žmogų, kurs nepaklausė greta pastraukt jam š kelo. Pamatė ta tolau stovnts paprastas karevs-kazokas, puolė tuojaus pre to ofcero r nudėjo jį. Prasdėjo subruzdmas. Pasgrdo šūva. Prasdėjo nuo stogų r augštutnų langų šaudymas.. Paspylė kraujas. Karumenės dalįs pradėjo prsdėt pre žmonų. Buvo susrėmmų tarpe karumenės. A- tėjo žmonų pusėn r kazoka. O nuo stogų vs šaudė r šaudė. "Atsrado kalbėtoja-revoluconera, kure pradėjo ašknt r šaukt 'šaln valdžą!' 'Šaln carą! "Susdarė būra žmonų, ku-' re darė demonstracjas r ėjo nukrapštyt nuo stogų r palėpų šaudančus. Mna ėjo pre narn) r tuoj laptas, švdaus, lpo pre tų šaulų. Venus šaudė belpant, bet tuojau kt, per lavonus, vėl lpo kol sugaudė tuos šaulus, caro gynėjus. Nukrapštė vsus, nusvedė ant plecaus. Ką daryt su jas?----- Užmušt! kt šauka. Ne, negalma, caro valdža tap darydavo; mes tap daryt negalm šauka mna. "Uždarė juos kalėjmam Ta buvo daugausa Petrogrado polcja r vsoke valkatos, te nuo stogų r palėpų šaudytoja. "Kur caras; atveskte jį ča! šauka mna. "Nesuranda caro js kažnkur. Vėlau surado jį ktame meste r uždarė kalėjman su vsa šemyna. "Ir nebėra dabar jau Rusjoj caro r nekuomet daugau jo ten nebus. Ta buvo paskutns caras. "Septynas denas tap kovojo, kol galutna revoluconera paėmė vršų. "Pasku ladojo krtusus toj revolucjos kovoj. Ladojo vs Petrogrado gyventoja sen, jaun, suaugę r maž. Danavo ladotuvų r revolucnes danas. Nešė įvarų-įvarausas vėlavas vsokas parašas. Kekvenas lydėtojas turėjo raudoną vėluką. Moters, pažįstam r gmnės krtusųjų už lasvę verkė. "Kares fronte sustojo mūša. Sargyba palko apkasuose, o kt mlona karevų sugrįžo į kamus r mestus. Lkę apkasuose pradėjo kalbėtes su Voketjos karevas. " Kodėl mes mušamės? klausė ven ktų. Ir atsakymo negalėjo duot ne ven ne kt. "Klo gandas, kad Mlukovas tur padaręs slaptų sutarčų su talknnkas. Vėl klo neramumas. Konstantnopols pažadėtas Rusja, pradėjo kalbėt. Mes nenorme Konstantnopolo! šaukė mnos demonstracjose. "Artnos Prmoj Gegužo. Nutarta vsems švęst. Ta darbnnkų šventė. Rytu šaušus, jau pradėjo po gatves būra žmonų vakščot, da-. nuodam danas r škėlę vėlavas su parašas: 'šaln slaptos sutarts! 'šaln Mlukovas! "Mna vs ddėjo r ddėjo. Išėjo į gatves vs: jaun, sen, ddel r maž. Gatvėse pusto. Kalbėtoja sako prakalbas jų daug Aškna ven preš Mlukovą, kt už jį. Mna vsų klauso. Bet vs šauka: 'šaln Mlukovą! "Mlukovą prašalno. "Darbnnkų r Karevų Atstovų Taryba, kap tk nuvertė carą nuo sosto, tuojau pradėjo vekt. Ir dabar j yra Rusjos tkroj valdža. Susrnkę je. Taurydos rūmuose, ten mega, ten valgo r ten deną r naktį svarsto Rusjos lkmą. Darbnnkų r Karevų Atstovų Taryba ddžausa organzuota Rusjoj spėka r j deną r naktį stov Rusjos sargyboj r valdo ją. "Ta jaunos, dėalėę Rusjos Demokratjos valdža. J stpr; j nepergalma. Na, o koką jus dabar prmst valdžos formą? Gal Respublką? klausau rusų. Hm... Respublką... Amerka yra vadnama respublka, bet kas š to? "Rusa žno, kad Amerka tk š vardo yra respublka. "Rusa dabar tur demokratją Demokratnę Respublką r je už ją kovoja. Je kovoja vsu pasšventmu. Je žno, už ką kovoja r je įstknę pergale. "Iš rusų moknas vso pasaulo lasvę mylnt žmonės, r turės moknts, kol nepaseks jų pavyzdžu. Tap Steffenso kalbą aprašo "Naujenose A. Žymontas. KELEIVIS. KELIONĖ PER SIBIRĄ. D-ras šlupas rašo "Tėvyne ape savo kelonę per Sbrą. Jsa papasakoja tena gana įdomų dalykų. Skatydamas jo įspūdžus,- žmogus tap r mata Rusjos pavekslą. Šta, pavyzdžu, kelatas bruožų ape garsųjį Vladvostoką: "Koka ča betvarkė! Kol mus peržurėjo daktaras, kol atlkta tapo revzja pasportu, o labnus kol kareva perčupnėjo musų skrynutes r jų turnį, įpums basa nusbodo... Kas Amerkoje padaroma į 10 mnutų, čon na bent dv ar trs adynas lako! žmonės juda lyg želvės! Nuobodu net žūrėt į juos! O ča dauguma vs munderuot, pre kepurų žvagždės, pre šono šoblės, ant krutnės vsokerop kryžųkryžela. Ar už tngumą r nerangumą tok ženkla čon dovanojam, nesumoju. D-ras Šlupas važavo su savo duktere, Aldona Jankauskene. Vladvostoke jems buvo pasakyta, kad kelonėje r net pačam Petrograde sunku gaut valgyt, todėl "krautuvėse prsprkome rūkytų dešrų bent 20 svarų, 5 svarus cukraus, rutulį sūro, keta vrtų kaušnų r tt. Dabar, sakėme, užteks mums netk kelone, bet dar r Petrogradan nusvežšme provzjos bent keleta denų. Išmanant musų čekus ant maskolšk! pnngų r neapsėjo be klapato. Mat, banka už musų dolarį tesūlė 2 rublų 80 kapekų, kuomet tkras kursas buvo tarpe 3.50 r 3.75 rublų. Tk A- merkos konsulatas mums patarpnnkavo tuom, kad nurodė žmogų, kurs' mums užmokėjo po 3 r pusę rublo už dolarį. Te vs rpenkneka laba daug lako mums atėmė. Apsrūpnę r paskalbėję su vetos letuvas, 9 brželo jedu švažavo antra klegą Petrogradan. Ape štą kelonę daktaras rašo: "Toka daugybė žmonų, o labausa karevų, važavo, kad ne tk kupė perspldė, bet r šap vs tarpa kelevas užskmšo. Daugumu ne sėst vetos nebuvo. Oras buvo troškus! O kas labausa mums nepakelama buvo, ta nešpasakomas nešvarumas: vsur spjaudoma, purvo plna, o jau bornaja (šegos r apsvalymo vetą) ta tkra purvyno veta... ' Įdom buvus kelonė per Sbro tyrus, kuruose gyvena burata: "Burata yra nomadas, je netur pastovų vetų, bet su gyvulų bandoms r kamenėms kraustos š vetos į vetą; je tur jurtas, tam tkrus šėtrus š skurų passtatę. Paprasta ta yra turtng žmonės; jų turtas ta gyvulų bandos ar arklų tabūna. Reka pasakyt, kad všatna Sberjoje arklų, r ta gerų arklų, yra tytvekos; ras, nekur tek daug jų nėra. Sako, kad š Rusjos atgabent arkla čon netarpsta, dėlto, kad žolė čon esant šurkšt r nepratusems pre jos arklams pakenkant, tap, kad palakus atvežtus arklus per vasarą, reka vežt ant žemos atgal į Rusją, o pavasarop vėl atvežt, k pagalaus je prprantu pre klmato r ėsko. O burata šeno nepjauna. Nors žemos čon šaltos r snegas glus est, burata gyvulus ledža ganytes laukuose: arkla kanopoms atkasę snegą, matnas žole, koką po snegu randa; tą patį daro galvja, o po jų avs... Važuojant per mškus, matės ddel grų gasra, durna klo kamuolas į padanges. Pagalos: "Prvažavome Irkutską, kuro pasbasėtnu papuošalu š tolumos stūksojo ddels, mlžnškas, gera 'poltškems praskaltėlams pažįstamas kalėjmas. Kadang trauknys čon pusantros valandos testovėjo, neteko su tenykščas Letuvas pasmatyt, tk per te-; lefoną su venu provzorum, pasšnekėjome r, sbrečams labų denų davę, tolaus kela- Į vome per 'tagą,' beje mškuo-į tą, krumynuotą šalį. Kap platus te mška r tos gros Sberjos yra, aš nežnau, bet mes važavome daug, daug de-. pavojus daug ddesns, negu Kornlovo kontr-revolunų per juos. Net ape gelžkelį cja. ' Ja gręsa sunaknmu reta kur gyvenmėls su sklypu šdrbtos žemės tesmato; Kdomet francuza prmu užseno kaptalzmas. netap, kap Amerkoje, kur kartu nuvertė savo karalų, ape geležnkelus farmos įste- : sudrebėjo gamos est. Valdona. revolucja tuomet prmu Nuo Ekaternburgo praš- syk, atdarė pasaulu aks r dėjus jau tkra kanknė, parodė, kad ktus karalus nes galma tap pat numest. "Denos metu karšta r trošku, o nakča nėra kap atsgul nuslopnus r tuo budu savo Tag, kad revolucjs dėją t, nesą kap slkės bačkoje suslėgt, tap mes buvome suslėgk karala, tuomet buvo pa kalį apsaugojus, kamynšt karevų r šap kelevų. barę suokalbį francuzų revolucją sutrušknt. Ant lamės, pre gelžkelo stočų įstegt yra ddžausej katla su verdanču vandenu, ru kamynėms ddbar patnka Ar manot, kad Rusjos sška kpatok; ta vs, kap panaknmas caro valdžos? aks šdegę, bėgdavome prsplt savo sųogunėlus (mes toja nugazdno vso pasaulo O, nė! Rusjos revoluckį buvome jau Japonjoje nusprkę), o jau potam važuoda ne tk Voketjos r Angljos plutokratją. Jos nusgando m, maukėm arbatą, žnoma, karala,bet nusgando, tapg Prancūzjos r Amerkos be cukraus, kurį taupėme k Petrogradu. ' Nuo Vladvostoko paslovau r cgarus rūkęs, Ir kap nenusgąst? Juk kaptalsta. nesą Rusjoje je brangus po jegu Rusjos proletaratas šmts pypkų: Vladvostoke už atms š kaptalstų fabrkas, jegu jsa konfskuos 25 cgarus parekalavo 16 rublų... Kur jau čon man vargšu tek pnngų štesėt! Re pams į savo rankas Darb žemes,, jegu valdžą tena ka pasakyt, kad r snapso nnkų r Karevų Taryba, čon nėra, nors sako, kamuose ta jų pavyzdžu gal pasekt r ktų šalų darbnnka. daba- žmonės gerą samogonką r jos vetoms daugnus Šta, Angljos darbnnkų esą, negu buvo senaus pre suvažavmas nutarė jau organzuot panašą Darbnn caro valdžos; alaus šgėrėme k Petrogradu dv bonk (50 kų r Karevų Tarybą Angljoj. Amerkoj organ kapekų bonką), r alus čon tur l /s% alkoholo; jo skons zuojas Laudes Taryba. Ar nebuvo pektnas. g nebasus ta plutokratams apsreškma? Vsu kelu, esą, matyt ddžausa betvarkė r nemokėjmas gamtos turtas naudots. "Smgo akn ddels grų naknmas; venur gasra, kurų nekas negesna, o ktur tek prkrsta- senojų, ta vėl tek malkynų prversta, kap man nekados mano gyvenme neteko matyt. Kap Vladvostoke rudyja r genda geležna šdrbna (automobla, medžaga mašnoms, relės, amuncja) mlonas rublų vertės, tap čon pakelu pūva malkynų malkynės (beržų, anglų, ąžuolų, klevų r tt.), tap pat mlonų mlonas rublų vertybės. Kas nor šmokt, kap reka vs gamtos r žmogaus pagamnt turta ekvot r nekan paverst, tas tegul nuo Vladvostoko pervažuoja gelžkelu į Petrogradą; buvusam Japonjoje r mačusam šmntnga sutvarkytą ūkį, net šurpu daros matant tokį apsledmą, tokį nesvetšką vsoko naknmą! Musų sen žmonės sakydavo: 'ką Vešpats pabaust nor, tam r protą atma.' Matoma Rusja tokos pabaudos užspelnus yra, kad tur-. tuose volodamas, o alkana y- ra, nes gamtos gėrybes nė pat sunaudoja, nė kam ktam jų neduoda. Toko pustjmo mano aks nekad regėjusos nebuvo. Žmonės-keleva nuplyšę, drapanėlė, koką dėv, sutrna r purvna, regma r gyvo plna, nesą nereta j ešknėja ten galvelę arba utnėja... Tag, prast įspūdža š! Rusjos. POPIEŽIUS GATAVAS REMTI SOCIALISTUS. New York Evenng Sun šspausdno 2 rugsėjo telegramą š Romos, kur sakoma, kad popežus Benedktas, kuro pasūlymas takyts nerado sau prtarmo tarp karaujančų valdonų, dabar nor prsdėt pre socalstų, kure smarkausa kovoja preš karę. Telegramos sako, kad lakraštyje "Osservartore Romano, kurs yra skatomas ofcalu popežaus organu, vsos Europos Mat, francuzų sustverė Darbnnkų r Ka- J pradėjo kaptalsta r buvęs revų Taryba, kap tk štos Tarybos spaudmu laknoj vyrausybė buvo prversta mu. Tame strapsnyje aška esą pasakyta: "Popežus plna yra pasryžęs paremt Italjos r ktų šalų socalstus, kuomet socalsta legalas kelas stengas gnt demokratzmą r konsttucnes teses. Na, mata! Ar mes nesakėm, kad žmonės pradeda susprast? Neužlgo jau r popežus pre socalstų prsrašys. pasrodė laba įdomus įžan-įka to pates lkmo, gns strapsns tuo klaus- jų jau kabnas. Rusjos Demokratja pavojuje Jaunute Rusjos respublka gręsa naujas pavojus paskelbt Rusjos obalsu "taka be užkaravmų r kontrbucjų, sąjungnnka tuojaus pradėjo ktap ape Rusjos revolucją kalbėt. O kuomet Lvovo-Mlukovo-Gučkovo valdža Rusjoj puolė, kubmet mnsterų kabnetan pateko kelatas socalstų r kuomet Rusjoj pradėta rekalaut konfskavmo žemų r panaknmo prvatnės nuosavybės, ktų šalų plutokrata vsa nusgando. Plutokrata ena da tolaus. Je pradeda grasnt Rusja bokotu, jegu j nerems jų poltkos. Dabar jau vsa paaškėjo, kad Rootas važavo Rusjon žodžu pasakyt, kad Rusja tur tuojaus pradėt ofensyvą. Washngton<? valdža tuo tarpu paskyrė 8100,0000,000 Rusja paskolos. Rootas paaškno, kad štos paskolos Rusja tečaus negaus, jegu k 1 lepos j nepradės ofensyvo. Rekalnga pngų, Rusja buvo prversta pradėt ofensyvą. Tas ofensyvas pasbagė katastrofa. Kelas dešmts tūkstančų revolucnų karevų buvo užmušta be sužesta. Vokeča sulaužė rusų frontą r paėmė Rygą. Ta buvo skaudus smūgs revolucja. Ir ta ačū pono Rooto msja. Po to smūgo tuojaus, tars burtnnku magška lazdutė pamojus, lyg š po žemės klo Kornlovo kontrrevolucja. Ir sąjungnnka buvo jau pradėję Korn- Todėl te plutokrata da lovu f----- plot Džaugsmas. ro ddžausas pastangas,' tuos "demokratzmo" vykad Rusjos Revolucją kntojus apėmė nešpasakykuodaugausa dskredta- tas, kada pasrodė, jog Darvus. Jų spauda kap į many- bnnkų r Karevų Taryba damą žemna Darbnnkų r gal būt švakyta r jaunu- Karevų Tarybos vardą, tė Rusjos demokratja paskap įmanydama šmeža so- maugta. ealstus, o ypač bolševkus,' Bet kontr-revolucja nenussekė. Kornlovas areš kure rekalauja aštresnų premonų preš buržuazją. tuotas. Pasrodė, kad Rusjos buržuazja organzuo Je džaugės Rusjos perversmu tk patol, pakol nauja Rusjos valdža buvo bur įvekt. Ir ve, sąjungnnka to proletarato jau nebegal žuazjos rankose. Bet kap vėl daro ant Rusjos demokratjos spaudmą, kad j tk Rusjoj pradėjo organzuots proletaratas, būtna kap tk vestų karę, kurą SMAUGIA LAIKRAŠ ČIUS. Amerkos koptalsta, pasnaudodam karės metu, caras. Šoms denoms A- merkos kaptalstu spauda, paskelbė štoką telegramą: "Laknoj Rusjos vyrausybė jau žno, jog atetyje pašalpos ja bus duodama, tk ta tuomet, kuomet j ves preš vokečus karę. Lakna vyrausybe buvo duota suprast, jog sąjungnnka nemato bevek joko skrtumo tarp atskros takos r nevekmo fronte. Tokį pranešmą paskelbė Washngtonas. Vadnas, Rusjos demokatja būtna sprama karaut, kuomet aška vs mato, kad j karaut dabar negal, tkad tolmesns karės vedmas ja reška pražūtį. Kas g. Rusja dabar daryt? Klausyt sąjungnnkų spaudmo r daryt ant vokečų užpuolmą? Vokeča atslygndam galės pamt Petrogradą. Neklausyt savo "pretelų? Je ne pasryžo šnaknt vsą darbnnkų spaudą. Kap skatytoja jau žno, tų kaptalstų advokata. Kongrese padarė įstatymą, kurs duoda pačtos vršnnku plną galę sustabdyt kekveną lakraštį, ku da atkeršyt, Juk nelaba duos pngų, Gal r ktap rs tk pasrodys jam "neštkmas. pradėję kalbėt, kad jegu sena da.je garsa buvo Tuo įstatymu pasremant, ape 40 socalstškų pakalo Japonja tuojaus Rusja nekaraus, ta š už r ktokų pažangų lakraščų jau sustabdyta. Bet grdėt da r ktokų pasųs ant jos savo pulkus. Dabar vėl sustabdyta so- dalykų. Ena paskala, kad calstškas denrašts "Ml- šoms denoms tarp sąjungnnkų r teutonų buvo tvaukee Leader r New- Yorko vengrų socalstų lakrašts Elore. kalbėtas ape taką r ape slapta konferencja, kur Rusų Novyj Mr, vokečų "Volkszetung r anglų. kad plutokrata nor užbag- Rusją. Galmas daktas, New York Gal vs trs, t karę, kad pasku bendrosoc-alstų lakrašča lau-įms spėkoms sunaknt ką. Pre, tk gmusą Rusjos demo- demokratją.. Įferf

3 & V 4 U. U Kas neko neveka To nekas nepeka AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS. Kas skato r rašo Tas duonos neprašo MONTELLO, MASS. M. Petrausko koncertas. Rugsėjo 29 d. čona buvo M. Petrausko koncertas,. kurį js prdagno r gėrėjos, tečaus važuojąs drsurengtas L.M.D. choro. ' bt tėvynės labu, bagt ten Publkos ^nedaug susrnko, pradėtą darbą, sustprnt žmonės sako, kad Įžanga kovotojų dvasą ' prsdėt jems buvo perbrang, dėlto pre to darbo, kad žmonų daugels neslankė. engėja butų sumnt. Abelna, koncertas š dalės pusės gera pavyko. Puka atsžymėjo: O. Janule- Let. Kooperacjos prakalbos. včutė ant smukos, V. Put- Rugsėjo 23 d. Montellos vnskatė soprano J. Vara- Kooperatyve Assocjacja rats tenoras, M. Petrauskas r I. Gutauskas duetas, Buvo apsėmęs. r šgarsn turėjo parengus prakalbas. A. Stonkus ant smukos, E. ta, kad kalbės J. B. Smels- Stonkutė panu, M. Petrauskas r A. Bačuls duet- praneša, kad negalįs prbūt, torus, bet šs 22d. rugsėjo tas, M. Daržnskutė, M. nes tą pačą deną r valandą Skučutė, F. Jocus r 1. Gu jo prakalbos pagarsnta, tauskas kvartetas. Nors publkos r nedaug tesusrnko, bet užslakymas lake koncerto buvo pagrtnas. Rugsėjo 30 d. L.T.N. kny vyrškas roles atlks tapg surengtos prakalbos. _ ~ Kal- 'Į LSS. 7 kuopa nutarė neur žlgo statyt scenoje Br. moterįs. l bėjo K. Petrkenė š New T. R. Vėsula moterms lyorko, "Moterų Balso redaktorė. Ta musų socalstų kuopa Vargšo vekalą "Kryžus. nenor pasduot. 3 d. spal. Į Eastoneča, žngedauda-'yra prsdėjus pre Amerstatys scenoje drama "Žmo- nės r komedją "Dėdė at- m šgrst moteres prakal- kos Laudes Tarybos vetvažavo d. gruodžo an- bnnkės prakalbą, susrn-1 no skyraus, kurs buvo pa- tru kartu suloš drama ko gana skatlnga. Ir jų'suntęs savo delegatą į L. T. "žmogžudža. H. K. Mažukas. jam begalo sunku yra skrtes nuo to dalės medelo, Brghtone. Parvėlu, drau-' ; gut. Mums prsėjo Bosto- ; nan važuot kalbėtojaus ROCIIESTER, N. Y. Margumyna. Prmas šaukmas. paėmė š musų mesto karumenėn ape 2000 vyrų. 40 nuošmtį jau švežė, t.v. 861 vyrą, tarpe kurų buvo r letuvų [keletas vyrų; prmevų, ro- [dos, tk venas lkos šgajbentas. Buvo sujudnant regykla: ašarų, selvartų, raudų, melės jausmų šsveržmų, šrdperšu r nusmnmų ne neaprašys. Ir žūrnčam pašalnam žmogu ašaros spaudės š akų, matant' nelamngas motnas, spaudžančas savo sūnūs pre savo krūtnų paskutnu kartu... Antrame šaukme (draf- te) yra daugau letuvų, negu prmam. I Spalų 20 r 21 įješkot. dd. pas Ten perbėgęs vsus prmevškus kalbėtojus mus žada skatyt paskatas Dr. A. Montvdas š Chcagos. Gestna, kad r š apelnkės kolonjų letuva nepralestų progos, atslankytų r šgrstų daktaro Montvydo paskatas. Ypač Būffalo r Nagara Falls mestuose yra gana daug musų brolų letuvų, kure gero letuvų kalbėtojaus da nėra grdėję, jems patartna mnėtose denose atvažuot Rochestern. r suspažnt kyt ble ketvergo vakarą kosu darbnnkų draugu Dr. įmontvdu. Paskatos bus, D. L. K. Gedmno svetanė- Kooperacja Pūka gy- je po No. 575 Joseph avė. su- 'negavau jų ne veno. Ant gynas surengė prakalbas. 'mano lamės patkau gatvė- Kalbėjo drg. K. V. Žurns-jje d. JC. Žurnską1 š Norkas š Norwood, Mass. Pr-Jwoodo. Šap-tap prspramu atveju kalbėjo ape pra- šau, ktap prakalbos nebuetes storją cvlzacjos J tų įvykę r susrnkę žmonės vystymąs r syku vystymą- (butų lkę suvadžotas. Pras žmogaus gyvenmo apln- kalbos pavyko. Pasprko kybų,darbo sąlygų. Antru j kooperacjos Šerus 6 nauj atveju kalbėjo trumpa, pa- nara. Katre norte pasbreždamas prežasts Ame-prkt r lkt kooperacjos rkos evlės karės r dabar- naras, malonėkte atslantnės karės. Aukų T.N. knygyno parė- operacjos krautuvėn rgaummu surnkta vrš 6 dole-'ste. rų. Margumyna. vcr.uhhvnm jvuojaj nuo sauso nvnvou meneso )aįos _ jr _ nedėlos denoms. Rugsėjo 19 d.' LSS. 17 kpa kooperacjos skolos bojį~""" ' turėjo ekstra susrnkmą, netjnt ket s _ sąskatos^ už uz į j Vetns Ado... choras 30 kurame tarp-ktų nutarmų P\'ekes sumazej ant rugsėjo -j- turėjo - j > koncertą nutarta "shanyt tautnn^ M-. Koncertas puka pavyko. kus. Mat, sandareča ča; Buvusej kooperacjos Pats choras sudanavo daug besdarbuodam savo pra- 1 - gaspadorus _ su. prmnnku naujų danų po vadovyste d. kalbose pradeda netk soč- mėgno patraukt kooperac- Fdos. Be to buvo duetų, alstus pekt, bet r pre so-.jos bendrovę, š tkro< jos kvartetų r solo, pre to deklamacjų r muzkos. Venu calzmo kabnėjas. I ' kelo r... Įvelt.1... į klpas, bet dalykas šsaškno r nors ko žodžu dalės žvlgsnu kon Prmas toks "šanymas įvyks 28 d. spalų. Grdėjau, operacjos bendrove tas lė- certas buvo turtngas r įspūdngas. kad patįs Montellos socalsta rengas atsakyt į sanda- te,kure norėjo pasnaudot, šavo ape 60 dol., tečaus rečų užmetmus r kartu neko kto negavo, kap tk Vetos letuva bando užparodyt publka, kurlnk neštkmų žmonų vardą. megst venybės ryšį. Jegu tautnnka kelauja. L.M. J. Krels. tas pavyktų, ta netrukus P.S. kuopa tapg darbuojas. 20 d. spalo statys sceno EASTON, PA. nę su tkslu šaukt vsuot žadama atsšaukt į vsuomeje "Karės Nuotakas r Komedja "Nesprešnk. Pas ' mą, kad įkurus tarpsrovnę Moterų prakalbos. ną Amerkos letuvų sekutnam vekale, sakoma, Rugsėjo 29 d. čona buvo taryba Letuvos atetes L.M.Prg'. Susv. r ' roles turės vsos moterįs įt_ klausmu ršt. žngedumas buvo plna pa-(takos konferencją Chcatenkntas. Petrkenės pra- gon. Delegatas sugrįžęs kalba padarė glų įspūdį.' vešame susrnkme šdavė Atssveknmo petus. Prakalbnnkė savo škalbu- savo raportą, kap kapta- Rugsėjo 30 d. L.M.D. cho- mu r kalbos aškumu r nuo- lzmo žaur ranka užgnauras parengė savo buvusam seklumų nustebno ne veną ža vsuomene balsą. Ir ča vedėju...x.-.., gerb. kompozto-j 1.klausytojų. klasvtnn -Tna Jna aška at- delegatu Holoo-atn o-rnmnn grūmojo nnlrma- polcma- vazdno karės basenybes' no lazda, kad nešpasakotų r šparodė karės prežasts,1 vsų valdžos žaurumų, t.y. kam j neša begalo daug Mat lasvė žodžo r susrnnaudos, o kam pragaštį, kmų tur būt panaknta Ant galo nurodė premones kada enama platnt pašaur kelus, kokas žmonja lyje demokratybės r žmo- ru M. Petrausku atssveknmo petus. Susėdus svečams pre stalo, prmnnkaujants d. A. Bačuls pasakė prakalbėlę, nurodydamas dalės naudngumą r jos vertę, kvesdamas chorstus r tolesna vo padėjmo šet, 1 gal š što pasbasėtno sa-'~" " gaus tesų. būtent K. Armnas. drbt pradėtą meno darbą, kad venntels tkras neaplakytes stproj dvasoj r gaulngas kelas yra tk per PATERSON N. J. nenupult, nors r netenka- j socalzmo mokslą, o premo- Moters darbuojas. me gero mokytojaus, tečaus nęs pasluosavmu _ darb- Patersono L.M.P.Š. 38 kp. jo vetą užma jo moknys, apsšvetmas r susslu. nors narų skačum nėra A. Stonkus, kurs tolesna pažnmas su scalzmo mok- ddelė, tečaus vsos jos narės (jų yra 12) kap tolaus chorą vesąs. Ik šol choras buvo gana Kad prakalba padarė g- pasrodys, gana veklos. skatlngas r gera šlavn- lų įspūdį, parodo. r tas, kad... I Kuopa sutverta gruodžo tas. I Ijnkctnu,... kud r jau* pakalba pasbagus puol* 04 d metas * per ts nam, plnam _ energjos r ka neskėlė, sėdėjo r rodos palygnama trumpą laką jaunystes svajonų mokyto- lauke, kad da klausytes, net turėjo parengta su į va* ju vadovaujant choras bu- prmnnke. prsėjo para- ras pamarghmas vakadntu musų brolus š mego gnt, kad etų namo, dau- rėj. vėlaus nrakalbas ku r saldntų karčas gyven- gau kalbėtoja šuo kartu kalbėjo K PetHkenė Va- mo valandas. nekalbės, nes jau vėlus la- j sara atėjus surengė su įvaras pamargnraas šva- Prmesns musų mokyto- kas. jas, kada choras jo atssve- P. Pre \ L.M.P.S. 14 kuopos žavmą į laukus, kur be žaknmu. sustojęs - sudanavo, prsrašė - naujos narės.įsmų buvo gražų deklama- Ilgausus /v rmrttln metus, 11 O»\n pasakė, ne IrA A Aukų. «1 1 lėšoms S* padengt su- e jų r prakalbėlų. Pasku kad :ad nerekalngos yra cere- rnkta 8 dolera dolern su centas. ęęntnaj,su7dėju77u LŠŠ.'e'65*ku>pa susdėjus LSS kuopa monjos, atvras draugšku- Gestna daugau tokų pra-[bendra parengė antrą švamas daug malonesns. Iš jo kalbų. žavmą. Dabar g vasara kalbos buvo matoma, kad' Mažas paukštels. pasbagus moterų kuopa užsbrežė sau gana platų vekmo programą. Tą programą pradedant kuopa rugsėjo 21 deną parengė prakalbas. Kalbėjo K. Petfkenė. Apart prakalbos buvo r deklamacjų. Berods, buvo garsnta r tkėtas daugau deklamacjų, tečaus deklamavo tk Stankevčų maža mergatė, o prmnnkė r paaškno, kad motnoms dėl gyvenmo brangumo esant prverstoms et į fabrką drbt nėra joms lako, kad šmoknus savo vakučus. K. Betrkenė pasakė gražą prakalbą ape rekalngumą organzuotes, kad bendroms jėgoms patasus netkus dabartnį darbnnkų klesos padėjmą. Po prakalba buvo paduot du klausma kuruos K. Petrkenės atsakymas buvo užgntas delnų plojmu. "Moterų Balsą" šose prakalbose užsprenumeravo 4 moterįs. Antras moterų kuopos vešas susrnkmas rengamas šaukt 20 d. spalų. Kalbės L.M.P.S. centro sekretorė p-lė Z. Pušutė. Patersonečams patartna.susrnkt kuoskatlngausa. J. I. Y. M1NERSVILLE, PA. Blogas palnkmas suteršė vardą gal ant vsados.- Vetos gyventojams gera žnomas kapo doras, tesngas darbnnkų judėjmą remants žmogus, Izdorus Lensbergas, dėl savo žmonos netkuso žngsno prverstas buvo aplest šą vetą r perskraustyt ktur gyvent, kad nekast nuo tų nuolatnų prekaštų r pašapų, kokų paprasta nešmntng žmonės nesgal netk kaltnnku, bet r kaltnnko artmesnemsems. Dalykas šta kap dėjos. Lensburgas nuomojo š.j. Merčačo stubą. Merčats pats drba anglų kasyklose, g jo žmona veda mažą Įvarų daktų krautuvėlę. Merčatenė susrgo tek, kad rekėjo gabent lgonnėn gydyt. Išgabenęs lgonnėn.avo sergančą moterį, Merča.ts pamam r savo šemyna apžūrėt paprašė Lensburgo žmoną, toj sutko r šemnnkavo kap name, tk š krautuvės daktus gabenos pas save r slėpė juos. Sugrįžus Merčatene š lgonbučo r neradus krautuvėje ne daktų, ne pngų, šprko vvarantą' r padarė oas Lensburgenę kratą, kur r atrasta ant argšto suslėptus daktus. Tulus daktus atradus juos galma buvo atsmt, bet dngusų pngų, žnoma, be tesmo atsmt nebuvo galma, todėl Merčača r padavė dalyką esmu. Nelamngas Lensjurgas, nenorėdamas dagau publkuots, gndamas savo nešmntngą pačą nuo lalėjmo r save nuo gėdos r tolesnų suskrmtmų, sustakė su Mereačas, užmokėdamas jems $ r tesmo lėšas. Tečaus jo gyvenmas ča pasrodė jam įerdaug nemalonus r nelamngas, turėjo perskelt į dtur. Ta mat, ką padaro blogas įgmtas palnkmas. Jegu ta vargšė butų turėjus daugau sveko proto nebūtų darus toko netkuso žngsno, kuro pasekmės tur skaudža atjaust netk j oat, bet r nekaltas jos vyras. Jonas Kanclerus. Vasara yra gražausa daln metų. Žmogus tuomet bent luosas nuo slogų r ka <as š vyrų keloms savatėm nuo pačos. HARRISON, N..1. Atssveknmas švaromų į karę. Rugsėjo 23 d. ča buvo š Harrson, Kearney r East Newarko surnktų karumenėn naujokų paroda, kapo atssveknmas. Buvo nemaža sujudnančų scenų. Dauguma tų maršuojančų ėjo gatve nuledę galvas, plnoms ašarų akms, vsa savo pastovą šrekšdam savo nusmnmą; juose tap r matyt prevartos aukas, be vltes, be dvasos,pažemnmo r vergjos prspaustus. Jau vjen tk žūrnt į tuos lūdnus pavekslus rekėjo jaust nešrekštną jausmą, kurs smgo į selas, kad ten augt r kada-nors šsveržt pagežos lepsnoms. Tarp tų nelamngų kaptalo karės nasrams aukų buvo r letuvų. Kelntas jų pamta karumenėn, nors je nėra pleča. Mat šsyk je paluosavmo nerekalavo nežnodam kap rekalaut, o vėlaus pasrodė pervėlu, ta r nuėjo gavę nuo arų kungo palamnmą. Tasa lamntojas stovėdamas ant tesmo rūmų augštų laptų pasakė švaromems savo pamokslą. Bepga jam pasakot ape tėvynės gerumus, paslekant joje r besnaudojant vsoms gerovėms. Js lepė tems jaunems vyrams klot savo galvas r žudyt be pasgalėjmo. Rodydamas prštu bažnyčą štas "melės artmo r devo prsakymų mokytojas šaukė, kad "Devas es su jums, js gelbėsąs jums garbnga nuvekt tą prešą r tt. Ir tknčam žmogu, šek tek pamąsčusam da lūdnau pasdaro grdnt katalkų doros skelbėją štap bekalbant.. Matome, kad šanden vsos valstybnės r moralybės įstagos 'paverstos tk neprsotnamo kaptalo įrankas; jos tarnauja ne vsuomenės gerove, bet jos pavergmu. Darbnnkams rekalas organzuotes kad pastačus pasauls ant brolškos melės r tesos f pamatų. MUSKEGAN, MICH. Koncertas r balus. Rugsėjo 22 d. čona buvo LSS. 246 kuopos surengtas vakaras: koncertas r balus. Koncerte dalyvavo š Graųd Rapds artsta: J. Raštavča, St. Jonats r F. Balns, tapg r vetos drauga savo užduots atlko gana gera, ypatnga atsžymėjo p-lės Ivonauskutės, p-lė Ona Petersonutė r p-lė P. Morekutė. Koncertas susdėjo š trumpų vadnmų, paskalbėjmų r tt., susrnkusa publka padarė gana smagą valandą lako. Gestna, kad tokų parengmų daugau. butų. Po koncerto buvo lnksmus šoka. Vakaras vsas atžvlgas gera pavyko. LSS. 246 kuopa rengas statyt scenoje vekalą "Prm Žngsna. Nesena ča kalbėjo d. T. L. Dunduls š Chcagos. Prakalbos gera pavyko r kuopa sustprėjo. Dabar jau tvrta gyvuoja. Vyčų 75 kp. bandė socalstus atakuot, bet gret neteko pozcjos r vargša sulndo kampus kap žvrbla kanapes. Vetos letuvams darbnnkams patartna dėtes su socalstas r vekt bendrą darbą labu savo atetes r šsluosavmo š po kaptalo jungo, nes tk per darbnnku poltšką organzacją mes ven tegalėsme šsluosuot š žaurų kaptalzmo nagų. Todėl darbnnka venyktės! Sakalėls. NORVVOOD, MASS. Atsakymas Bolševku. "Kelevo 38-tam numery tūlas Boševkas daro man prekaštų, buk KestučoDjos susrnkme aš buvęs prešngas dalyvaut takos demonstracjoj, kur turėjo įvykt Bostone 23 rugsėjo, bet neįvyko. Manau, kad Bolševkas kladnga suprato mano motvus. Aš nebuvau prešngas demonstracja, tk nurodnėja,u, kas atstko per panašą demonstracją Bostone 1 lepos. Aš nurodžau,'kap kaptalstų berna užpuldnėjo Ktur ant tokų demonstracjų. Jegu Bolševkas skato geru daktu gaut kaktoj guzą arba patekt kalėjman, ta jo dalykas, bet aš tokos "lamės ne sau, ne ktems darbnnkams nevelju. O antra, tame susrnkme a š kalbėjau ne kapo revoluconerus, bet kapo pašalpnės draugja narys. Ar abelna vsos demonstracjos darbnnkams naudngos, ta ktas klausmas r aš ape ta vsa nekalbėjau Ṗ. CAMBRIDGE, MASS. "Kelevs apsaugojo. Vakare 20 d. rugsėjo palarškno. mano kambaro durs r įena du vyra; venas nepažįstamas, aug'štr.s, adbula apykakle, o antras jažįstamas, vetns letuvs. 'Jepažįstamasa vyras, kap rodė jo apykaklė, buvo ta cungas. Pasakė tegul bus pagarbntas aš nenorėdamas Įžest svečą, atsakau A.A.A. Pasku js prėjo jre stalo, ant kuro gul padėtas "Kelevs, pama, pavarto r sako: "Kelevs ant stalo, nėra ko ne calbėt. Neko neduos. Je prgul pre "Kelevo r ena per durs laukan. Antras, pažįstamas letuvs šedamas sako: "Mes Kruvna ašara., renkam nngus ant bažnyčos, gal duotume? Atsakau, ne^ žnau dalyko. Kungas atsako: "Je prklauso pre "Kelevo neduos. Nėr ko <albėt. Ir tap uždarę durs šėjo. Neslankydamas po bažnyčas, nežnau kas js r š or. Manau sau, jegu ne- ;as bedevškas "Kelevs, :a bučau turėjęs'duot auką palakymu mulknmo įstagos... Antrą vakarą nuenu pas?. Bartkevčų r papasakoju jam vsą tą storją. Js man paaškno, kud kun. rasnckas renka pngus tokom ten "msjoms. Tag supratau, kad js pamatęs "Kelevį pasbjojo prsmnt r ape savo msjas. L. St s. Lasvės choras pradeda darbuots. Spalo 7d. ča buvo Lasvės choro surengtos prakalbos. Žmonų susrnko kek tk galėjo svetanėn tlpt. Kalbėjo p. Gerry anglų kalba, M. Dusevčus r Smelstorus g šaškno rlalės rekalngumą r jos reškmą musų darbnnkškame gyvenme. Lasvės choras sudanavo trs daneles, kuros padarė 'malonų įspūdį. - BIAURUS DARBAS. KungaH -norėjo nuskraust vargšų..vlarevčus šlupo jam š gerklės. parapjona pktnas gungo paselgnu. Štoku antgalvu Scrantono lenkų lakrašts rašo a- pe kungo D. paselgmą. Tena skatom štokį dalyką :. Peretoj sąvatėj Plymouthe, Pa., buvo laba nesmagus atstkmas, kurs dvasšką kungo D. asmenį parodė laba blogoj švesoj metas Plymouthe kungas D. nuprko pas tūlą Good sennį lakrodį už $ Lakrodnnkas nudžugo, kad gavo dvasšką tėvelį sau už kostumerį, todėl ape pngus nedrįso užsmnt, o kungas pasėmęs lakrodėlį šėjo saū. Good laukė pngų sąvatę, laukė ktą, laukė mėnesį, laukė trs, metus, bet pngų kap nebuvo, tap.nebuvo. Tag parašė js kungėlu mandagų lašką, prmndamas, kad dvasškas tėvels gal būt užmršo ape tą skolą. Vėl laukęs sąvatę, ktą, mėnesį, du mėnesu, o nuo kuųgo neko negrdėt. Tuo tarpu bzns pradėjo et bloga r bednas žmogels pardavęs savo krautuvėlę turėjo švažuot į ktą mestelį. Iš tena js vėl rašė kungu kels laškus, bet kungas tylėjo kap suakmenėjęs. Suprato tuomet- vargšas, kad kungas nor jį nūs-, kraust. Tag įgalojo Jurgį Macevčų, vetnį Plymoutho gyventoją, kad tuos pngus školektuotų š kungo Ṁacevčus kungus gera pažįsta, todėl ne nebandė geruoju su tuo jegamasču takyts, nes žnoję, k,afl pr.įę dolero js daugau prsršęs negu pre Devo, tk tesmo kelu galma jam skolą š gerklės šplėšt. Tag tuojaus pavedė rekalą advokatu Valentne š Wlkes Barre. Advokatas prma parašė kungu mandagų lašką, kad atduotų pngus geruoju. Bet kungas į tą laką r atsakymo nedavė. Js nutarė et verčau į tesmą, negu atduot bednam žmogu skolą. Passamdė sau advokatą žydelį, kurs pre to da užlako degtnės r ktokų gėrmų krautuvę, r nutarė "provots. Macevčaus advokatas pagrasno kungu, kad mnėtų pngų jam nedovanos r kad tesme padarys jam gėdą. Ant toko grąsnmo kungo papa sumnkštėjo. Prsprtas pre muro, dvasškas tėvels atdavė šešų metų skolą. Žnos ape tą atstkmą tuojaus pasklydo po vsą parapją. Parapjona kungo paselgmu laba paspktno, Je sako; "Ta mat, aš neatdavau klebonu ar salunnnku skolos, ta js mane spavednn neprėmė, šršmo nedavė. O kas jam davė šršmą? Juk js per šešs metus lakė mšas turėčįamas ant savo sąžnės bedno žmogaus skraudą... Kt vėl sako 0 matot, koke te musų kunga. Kap je gal vest mus į dangų, jegu patįs pekloj sėd? Davatkos rg laksto vena nuo ktos su "pa'čta. ' Ta, grd,musų kungėls susbalamutjo. Per pamokslą šauka, kad bedeva vagįs r palestuva, o žūrėk, koks js pats. Devo bamngesnės š- Aukų prakalbų lėšoms pa-į pradžų da nenorėjo tkėt, dengt surnkta 5 dol. cen- kad jų dvasškas tėvels gatas, už ką rek tart auka- lėtu tap žema nupult, bet vusems ačų. _ Ikada lkos paskelbt fakta, Prakalbų šklausęs. r js nuledo savo noss.

4 4 1 B-g ^=g-j l l... '.JJ '..... ' g Paskalbėjmas Mako su Tėvu Tegul bus pagarbntas... Svekas-gyvas, tėve! Iš kurg tap trauk suskūprnęs? Iš bažnyčos, vake. O ką ten dare? ; Meldžaus, kad Devas Vaną sustabdytų. C Nekas užsm, tėve. Kap ta nekas? Kap tu gal sakyt, kad mano malda yra neka? Neka, nes ta tuščas darbas. Kodėl tuščas? Todėl tuščas, kad š jo nėra jokos naudos. Vake, tu tap nekalbėk. Mata, kap Devas žmones k oro j a. Užledo toką vaką, kokos nuo patapo da nebuvo. Gal šnaknt vsą svetą. Nekus kalb, sen. Karę surengė kaptalsta, o ne Pevas..Jegu Devas nebūtų norėjęs, ta kaptalsta nebūtų jos surengę. Ta kodėl Devas tos karės norėjo? > O g todėl, kad nukorot žmones. Svetas, mat, perdaug jau štvrko. Prvsę vsokų adoblstų, tlgentų Jstokratų; pradėjo drukayot bedevškas gazetas tvert vsokas tarybas r sakyt, kad Devo nėra, kac1 kungų nereka klausyt ant bažnyčų nereka aukaut r tap tolaus. Už tokį pasledmą Devas r užledo vaną. Ta tavo nuomone, žmonės dabar štvrkę? Ne vs, vake. Tk bedeva pasledę. Ir dėl kelų bedevu Devas užledo karę ant vso pasaulo? Jes, vake. Už veną kaltą koroja dešmts nekaltų. Ir tu tam tk? < Jessa. Ir tuo paču laku tu tk, kad Devas yra laba geras r tesngas? Šur, Mak. Na, o ką tu sakytum, tėve, kad polcja tap paselgtų? t Kap?, Kap Devas. Sakyčau, kad j olrat. 1 Gera, tėve. Dabar daleskme sau, kad tu nuen pas savo parapjonus ant krkštynų r rand tena bačkutę..jes, vake, bačkutę aš mylu. Daleskme, kad jus yra tena dešmts gerų katalkų. Ant dešmts vyrų bačkutė, vake, neko negluoja. Tėve, tu patylėk, kada aš kalbu. Gohet, aš jau tylėsu. Daleskme, kad ant tos pat gatvės, bet vsa ktuose namuose, atstnka tuotarpu muštynės r Raulas nukanda savo kumu nosį. Ta butu fonų, vake. Daleskme, kad jus tose krkštynose neko ape ta nežnot, bet vsek atvažuoja polcja, vsus jus šgabena belangėn r vs jus gaunat po 6 mėnesus cypęs. Kbą j butų pasutus. Kodėl "pasutus? Juk mesča nekalt, kad,kaulas pafksno savo kunu ms. " - Tap, te ve, jus ča būtumėt vsa nekalt, bet polcja už veną kaltą baudža dešmtį nekaltų. J daro tap kap Devas, o tu dabar tk sake, kad toks darbas yra "olrat. \ Ne, vake, aš už ktą nenoru et į džėlą. Aš r tap jau daug esu tena berekalo sėdėjęs. Reška, tu jau neprpažįst, kad už veną kaltą redą baust dešmtį nekaltų? Nausa. Kodėl? Ba ta netesnga. Ar jau štap? O tu tk labar sake, kad dėl kelų ledevų Devas užledo karę ut vso pasaulo r baudža nlonus žmonų. Ir tu sake, <ad Devas daro gera. Tur būt tu š kungnų raštų noknes, tėve, kad tap šauna mok save sumušt. Vake, tu manęs tap nekrtkuok, ba kap paklausu ko, ta r nežnos ką atsakyt. Nag paklausk. O kur buvo Devas, ka veto nebuvo? Ka]) nebuvo sveto, ta T Devo nebuvo. O mata, vako, kap nežna. Devas vsuomet bužu. Js yra amžnas. Iš tesų? Šur O kas tau sakė? Ar tu su juo kalbėjas! kada-nors? Tas yra šventam rašte parašyta. Šventam rašte pasakyta, tėve, kad r karvė gal žmogaus balsu kalbėt. Ar r tam tu tk? Jes, vake, aš tku, ba senovėj, kada Devas vakščojo po žemę, buvo daug stebuklų. Ir karvės stebuklus da- rydavo? Šarap! Na, o ko daugau tu nor manęs paklaust, tėve? KELEIVIS Ar žmogus tur valą? J Nelamės Drbtuvėse Dažna sakoma, kad žmogus savo vala save valdąs; valdo savo rankas, kojas, galvą ar norus. Kas tuomet yra žmogus? Be rankų, kojų, galvos r norų ar gal būt žmogus, turnts valą, kuv valdo tas rankas, kojas, galvą r norus? Tkra nesąmonė. Mnmos organzmo dalįs nėra atskras daktas, kad juos galėtų valdyt vala,-.kur dag yra tuo paču noru, kurį j valdant. Jegu kūnas. su vsoms jo dalms r jausmas yra valdomu, ta ta valdža nėra keno ta įsakymu, bet pates vso to kūno nora, gmstant smegenų drksneluose, tat daug nuoseklau butų sakyt: kūno norus ar valą valdo smegenįs. Tečaus r ča butų tk tas pat, kas r prmešname manyme šena, būtent, kad atskra dalelė valdo vsas ktas kūno dals. Norę š dales smegenų rolė kūno judėjme r yra svarbausa, tečaus r smegenįs organzme nėra autokratu, ven pldo matymo, grdėjmo, atmnmų ar padėjmo įspūdžus. Prmant faktą,, kad vala nėra prgmtas, ven auklėjmo r apystovų švystytas daktas, tuomet rasme, kad vala prgul nuo žmogaus, o žmogus nuo aplnkybų. Kalbant kad vala yra tk pas subrendusį žmogų, ta kap j galėjo pas jį atsrast, kada j, t.y. vala, nėra prgmta ypatybė? Sakyste, protas švystė valą, tad reška, vala yra pavaldnė pro to, ta pavaldnė negal būt valdytoja žmogaus butes. Prpažįstant, kad protas valdo valą r žmogaus butį, negalma užmršt pasklaust a1 protas nėra k.onors kto valdomas? Žnoma, kad vako ar,geraus sakant, žmogaus prgmmas nėra jo pasrnkmo vasus. Žmogus gema su smegenms ' su vsa protavmo mašnerja, kas parodo, kad protavmo užmezga yra prgmta r neprgul nuo asmens pasrnkmo. Gmus ne normalam kūdku, ar galma šlavnt pas jį protas? Jegu vala šsvysto paskau negu protf, ta kas švysto protą? Mums būtna prsena šršt klausmas, ar gal kas-nors pats save padaryt». Tu,vake, netk į stebuklus, ale ką tu pasakys, jegu aš tau parodysu faktus? Nag parodyk. Gera, vake, o ką tu sakys ant to, kad sykį ant marų bangžuvė arba velorbas prarjo Jonašą... Tu nesjuok. Prarjo kap osterį, ale kad js buvo devobamngas vyras r Devas jį kcravojo,,ta velorbo vduruose js rama sau megojo r po trjų denų šėjo su ktom Devo dovanom vsa svekas r gyvas. Ar ta ne stebuklas? Ta yra mažems vakams pasaka, tėve, o ne stebuklas. Jonašas nekad negalėjo per bangžuvės vdurus svekas peret, nes bangžuvė tur toką gerklę, kad per ją ne slkė čela neperena. J yra plna praugus kremzlų r į bangžuvės vdurus tk tas gal peret, ką j perėtas kremzles į- čulpa. Žmogus, kurs rašė tą pasaką ape Jonašą. buvo dar toks tamsus, kad što fakto vsa nežnojo. O š kur tu, Make, tap daug žna? Tą žno kekvenas, kas tk lankė mokykla. Olrat, Make, dabar tu gal et sau namo, o aš užsj rūkysu pypkę r pamslysu, ar tk tu manęs nefulm. arba pats savam atsrast? Žnome,kad kaušns pats savęs nepadaro,vakas pats savęs nepagmdo,r net joke relgjų svajotoja,joka bažnyča nešsvajoja,kad koks nors daktas pats savam galėtų atsrast, net r tasa vsų'daktų sutvertojas Devas gmdė kjtųs devus, pats gmęs š tamsos žmogaus vadentuvės. Kaušns negal pats pakest savo svarumo, spalvos be formos. Ar yra logkos manyt, ka( protas be vadentuvės tvarnys devas yra autorum pates savęs? Žmogus netur jokos valos, ne atskro nuo jo jausmnės, tap sakant dvasnės butes, proto. Js gal pasrnkt veną š dvejų ar daugau patnkamybų,ar atmest jam nepatnkamus daktus be dalykus; pav. žmogus gal valgyt tą duoną, jegu j jam patnka, arba nevalgyt. Ča jau šsreška toj žmogaus vala, kur ledža, jam nuspręst paselgmą. Bet kodėl neprpažnt, kad toką pat valą tur kekvenas gyvūnas? Sakysm, šuo palktas pre mėsos gal ją ėst, bet jegu js žno, kad už tą pldymą savo nųro gal gaut į kalį, js nežūrnt alko, nejudns mėsos. Vadnas, kad gyvūnas gal pasrnkt tata, kas jam gerau. Tk ant nelamės patkmas prgul ne nuo valos. Alko jausmas kap pas žmogų tap r pas kekveną gyvūną yra prgmtas nstnktas duot rekalngos organzmo budavone medegos, tečaus jegu jausmas bamės, pasgalėjmo a' gėdos bus stpresns už alko jausmą, žmogus, kap r gyvenas, elgas ta]), kap jam. aplnkybės ledža, o aplnkybės venus prgmtų jausmų be'nstnktų gal sustprnt, ktus suslpnnt r atbula. Žmogaus vekmas tat prgul ne nuo jo valos, bet nuo stpresnų jausmų, ššauktų pas jį aplnkybų. Jausma ršas- vsada su kokas nors prtyrmas ar atsmnmas. Jegu jaučame alkį, mes įsvazdname kokį-pors mastą.. Įsvazdnma be atsmnma pasleka mumyse kapo pasekmė įspūdžų. Kas nepadarė ant musų Įspūdžo, to mes r neatmename, tk ape tą daktą teturme nuovoką, kurs kada-nors padarė ant musų Įspūdį. Sakoma: t naujas šradmas, nauja mnts, tečaus įoks jausmas naujos mntes nepagmdo, jegu atsmnmas š praetes neprmena įspūdžų. Kekvenas naujas mntes tvarnys, ta atspnds užmrštų Įspūdžų. Mlonus daktų turme ant žemės, ven šnyksta, Į jų vetą kt atsranda. Kekvenas daktas susdeda ape š 80 elementų. Vena ar kta dakto ypatybė padaro ant musų įspūdį, suprantama, tk ne į kekveną venodą r tą patį. Neks musų negal įsvazdnt dakto, kuro nekad nematė be negrdėjo apsakymo ape jį. Jsvazdnmas koko-nors dakto sukela šokus ar tokus jausmus r te jausma veka ant musų kūno; įsvazdnmo Įspūds suvrpna musų nervus, stprna ar slpnna, o kartas numarna r to pasekmę mes matome ant vso organzmo. Jegu ludėjanča motna pranešama, kad jos mylmas sūnūs grįžta š karės, jna vsų prma žabo smarkumu įsvazdna jį toku, kokį yra mačus praetyje, vsada prmausa atsmnus tą momentą, kuruo tas jos sūnūs yra padaręs smagausį įspūdį.. Ir jos vede, jos vsoj buty j mes švysme džaugsmo vrpėjmą. Jos jausma tečaus manyss tuo pat gretumu, kap įsvazdnmų paveksla jos vadentuvėje. fsvazdnma yra suršt ven su ktas; venas atsmnmas atneša ktą, tas trečą r tap tolaus, kad stpresnam kokam įspūdžu nubudnus veną stpresnį buvusų įspūdžų, gretu laku jų vsa elė slenka r tata vadname įsvazdnmu nuovoka. Jegu pamatome caro pavekslą (žnoma, kada esame patyrę ape jį), mes prmausa prsmename šalį, kur caras vešpatavo r pasku vsą elę jo valdžos darbų r su tuo surštų dalykų, dabarg žurht j caro pavekslą vsų prma įsvazdnsme jau ne jo vešpatavmą, bet tą momentą, kurs užbagė jo denas, tas reška, kad smagus įspūdža atgmsta mumyse prmausa r pasku save veda vsą elę ktų buvusų įspūdžų, padarytų ant musų smegennų drksnelų. Jsvazdnmas dažna sukela skrtngus jausmus, tuomet šena kova tarpe jausmų. Tą ta kovą vadname protavmu. Kuomet stpresns jausmas nugal slpnesnį, rezultatą Vadname nuosprendžu. Paėmęs vršų jausmas verča kūną pamt gestną daktą; pav. alkanas žmogus matydamas kto palktą duoną, žnodamas, kad padarytos tasyklės draudža jam ją pamt, kad numalšnus alkį, įsvazdna jau ne malonus, bet basus įspūdžus, bet duonos skono įspūds, r alko stprumas pagmdo gedmo jausmą, kurs pradeda kautes su bamės jausmu r nuveka jį, jegu alks nepergalmas, r atbula, jegu geda bausmės yra stpresnė už alkį. Žmogaus būdas, tkrau sakant, asmens prgmts, negal būt venoda, kap nevenodos aplnkybės, kokose duotas asmuo gema r auga. Žmogus yra aplnkybų padaras. Esm toku, koku mane aplnkybės padaro. Tečaus tose pačose aplnkybėse du žmogų gal būt vsa skrtngų pobūdžų, kas parodo, kad aplnkybės ne venodus įspūdžus į kekveną daro, ne venap veka ant asmens drksnų ar smegenų.' Bet vsg venodose aplnkybėse esantįs savo prgmtyj turės daug ką bendro venodo. Pamkme, pav. talą r letuvį, jų prgmts daug kuo skras, r ne tk prgmts, bet net r kūno švazda skrtnga, bet tarpe dvejų talų r tarpe dvejų letuvų rasme bendras ypatybes n4tk venų dvejų r ktų prgmtyj, bet r kūno švazdoje. pasakojma, kad Amerkoje gyvenmo sąlygos patogesnės, suvarė daug žmonų š ktų pasaulo kraštų į Amerką, tečaus Australjos papuasa da vs nebemano savo buvenės ant Amerkos, neturėdam žnų ape geresnes negu jų šals. Atžagarevs nebūtų atžagarevu, jegu pas jį nebūtų atsmnmų, kad esant ar buvus tvarka tekė ar teka jam smagumų. Js gna savo gerovę. Prmevs nepatenkntas tuo, kas yra, ne š savo geros valos, ne dealzmas vadovaujamas, bet aplnkybų spramas seka geresnės tvarkos. Ta gamtos įstatymas, jam norm ar nenorm, turme pasduot. Koks mestras r medžaga, toks r jo padaras. Koka mašna r mašnstas, toks r mašnos vekmas. Žmogus nėra autorum pates savęs, autorum yra ap Aplnkybės pagamna prgmtį, aplnkybų besketmas r tą prgmtį keča. Kūdks trauka šaln nuo ugnes rankutę ne dėlto, kad prgmts tata jam daryt leptų, bet atmndamas, skausmą, kokį jam padarė daslytėjmas ugnes, g augmuo lnksta lnk saulės spndulų, nes jų šluma teka malonumą. Prgmmu yra nstnktas sekt vso to, kas yra malonu; vengmas nesmagumo bus tk įspūd lnkybės. Kap mašna, tap žų atsmnmas. Sekame r žmogus š savo valos nevso to, kas gera ne todėl, galį judėt, tam rekalnga kad toka yra musų vala, spėka, o ta spėka tk r yra bet todėl, kad ta yra ngm- vekančos aplnkybės, veltas kekveno organzmo n- kančos sulyg ktų aplnky- stnktas. Blogos padėjmo tų,begalnės elės, sąlygos arba aplnkybės r j P. Vatekūnas. Išlesta Moterų Pramonės Komteto pre šales Gynmo Tarybos. Kekvenas pažįstants darbą drbtuvėse, supranta gręsantį darbnnkams pavojų. Karės lakų spaudmas tą pavojų tk paddna. Šs komtetas pabreža y- pathgą pavojų, kjlantį dėle samdymo atevų moterų. Daugaus darbo r mažaus tnkamų žmonų atetyje prvers moters grebts neprprasto joms darbo. Toms moterms gręs ddesns pavojus nuo ndustrjnų nelamų, negu patyrusems darbnnkams. Dena po denos, apsaugojmas darbnnkų daros vs svarbesnu rekalu valdža r Suvenytų Valstjų gyventojams. Kuomet musų šales šteklus yra tap atsarga apsaugojamas r kontroluojamas, yra daug svarbau apsaugot vyrus r moters drbtuvėse, kflre tą šteklų pagamna. Ven tk Illnos valstjoj yra 400,000 atevų darbnnkų, kurų tarpe moterų yra tarp 16 r 21 metų. Normalu laku, 1913 metas, skačus ndustrjnų nelamų sekė 25,- 000; o skačus sužestųjų negalėjusų drbt per 4 sąvates sekė 700,000. Dabar, š 'prežastes paddėjmo produkcjos r rekalo daugau pagamnt trumpnusame lake, rekalnga ddesnė apsauga, apsaugojmu kap naujų tap r senų darbnnkų nuo susžedmų pavojus. Daugels samdytojų parūpna Prmos Pagelbos gydymą darbnnkams, aplankusems įpjovmus, apdegnmą, sulaužmą kaulų, r kttš8 susžedmus. Bet gretoj pagelba negal pašalnt skausmo, žudymą lako r algos ar pražudymo koko norfe sąnaro. Jegu r žazda apršama, moters darbnnkė nešmoknama švengt tokų nelamų atetyje. Tkrass būdas yra vengme nelamų. Apsaugojmą nuo ndustrjnų susžedmų galma pasekt tk valdža vekant šven su samdytojas r darbnnkas. Prmausa, samdytja turėtų įvest saugas masnas r prdabot, kad apsaugos pretasa vsuomet gera drbtų. Užvezėtos. turėtų dabot nuo pavojaus. Trumpos darbo valandos, atsakant ventelacja r apšvetmas r praskledmas lapelų r plakatų yra svarboms apsaugojmo premonėms. Antra, darbnnka turėtų būt šmoknt suprast r klausyt nstrukcjų r perspėjmų ape mašnas, gasrus r tt. paduodamus rašytoms škaboms ar užvezdų. Trečą, valdžos vršnnka turėtų štrt r nubaust samdytojus, kure per krmnalšką nepasmą neparupna darbnnkams apsaugos preš nelames. Nuo nelamų daugausa nukenča darbnnka. Todel je turėtų pažnt anglų kalbą, kad supratus gręsantį pavojų, kad galėtų pranešt ape kekveną drbtuvę, kuros mašnerjos nėra tnkama apsaugotos r rekalaut štyrnėjmo, je sąlygos yra netnkamos. Ford automoblų drbtuvė skelba, kad moknant ateyus darbnnkus anglų kalbos, skačus nelamų sumažėjo 54 nuošmču. Moknmas anglų kalbos yra Atsargumo Prmausa Premonė. Atevės moterįs tur rūpnts apsaugot pačos save. Moterįs naujokės pramonjoj r drbdamos po karnu spaudnu r paskuba, turėtų šmokt savo drbtuvės vekmę. Naujos darbnnkės drbtuvėse turėtų prsrengt pre savo darbo, tap kap vyra moknas amato. Tapg neturėtų būt darbnnka klnojam š veno departamento ktą prmaus negu bus pamoknta ape naujas mašnas. Dabartns ddels rekalavmas darbnnkų neturėtų būt patesnmu prėmme moterų į pramonją kapo nęko nežnančų kūdkų. Duokte joms progą pažnt savo gej-- buvį r jos pačos save apgns. Jos tur suprast savo darbą dėl jų pačų smagumo. Valdža rekalauja atevu moterų, dėlto kad je ne jų darbas, pramonjos ratas sustotų sukts. Todėl valdža tur pagelbėt joms bet kartu r moterįs turėtų atlkt savo dalį r šmokt kap apsaugot savo svekatą r save apgnt. Pamt] karumenen atevų žna. Pradėjo šet akštėn, kad lokala eksempcjos boarda paėmė karumenen daug atevų, kure netur ne prmų pletškų poperų. Tas poltkerų paselgmas sukėlė dabar audrą protestų. Amerkos sutartįs su ktoms valstybėms draudža mt svetmų šalų pavaldnus karumenen r valdža, nenorėdama nesmagumų, lepė jau neplečus palest. Bet pales, suprantama, tkta tuos, kure to rekalaus. Todėl kas be prmų poperų yra pamtas karumenėn r nor pasluosuot, tur paduot, prašymą. Rusų socalstų organzacjos Chcagoj sutvėrė net tam tkrą komsją rūpnts tas rekalas r prašo, kad vs te, kure buvo pamt karumenėn be pletškų poperų, arba vetnų poltkerų buvo verste prverst tas poperas šsmt, tuojaus į tą komsją atsšauktų. Jjaškus galma rašyt rusška, bet gerau butų anglška. Rašant šta rusų socalstų komsja lašką, reka pasakyt vskas aška: ar jus prvertė poperas šsmt, ar vsa be poperų paėmė. Komsjos adresas toks: M. A. Stolar, 2408 Hudso Avė., Chcago, III.

5 KELEIVIS GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS. PRENUMERATOS KAINA Amerkoje: Metams... $1.75 Puse metų Kanadoj r Užruhežuoae: Metams... $2.25 Puse metų Su vsoka rekalas atskrepant į Redakcjų, rašykt štokį adresą: ' "KELEIVIS 255. Broadway, So. Boston, Masa. Negrdėtas trustų godumas. Norėjo suverst j jūres lavą bananų, kad palakus aug- ' kad prsplakus pre lavo. [Venok bananų ne venas j negavo, nes pakol per mną su keke prasmušė, ta lko jau tk plkas stmburas. Ir tap vasų trustas pastatė ant savo. Valdža neledo jam suverst bananas į jūres, ta js šdalyjo jas dyka, o kas lko, ledo besvaržanča mna sunaknt, bet parduot vsa nepardavė, kad nenupgnus kanos. "Boston Amercan dėl što atstkmo padarė net štoką pastabą: "Kuomet mes klausomės, kap mokyt poltškos ekonomjos profesora musų kolegjose aškna jaunems studentams, kad perteklaus r stokos įstatymas vsuomet nustato štas kanas. Praėjus rudenį lakraš- rekmenų kanas,ta mus tk ča rašė, kad ddžaus lau- juoka ma. Te mokyt moka daržovų New Jerseyj kytoja gyvena praetm, valstjoj r ktur lkos nenu- Je neko nežno ape trustų valyt r užšalo, kuomet me-j galybę, kur vsus įstatymus stuose jos buvo nepaprasta mndžoja kojoms. brangos. Tą patį kalbėta ape bulves Mane r Mch- ^Darbnnkas r šnpa. gan valstjose. Masto trustas užmokėjęs farmerams Žmonų patarlė sako: Suduok į stalą, o žrklės tuo- už tas daržoves r bulves r palkęs vską laukuose. jaus atsleps. Tap yra r Lakrašča tuomet 'sakė, su musų kamynu "Darbnnku. Mes pasakėm, kad kad masto trustas sunakno daugybę masto dėlto, venoj klerkalų redakcjoje kad palakus augštas kanas. Nes, mat, kuomet masto yra daug, ta js pgus. j lankos šnpa, o "Darbnnkas tuojaus r pašoko. Pa- Išoko r pradėjo karščuots, kad pas jį jokų šnpų nesą, js neko nežnąs. Ir ant galo "Darbnnkas rekalau Nesnorėjo tuomet tkėt tom žnom. Bet šta kas atstko šoms denoms Bostone. Atė jajo čona lavas su banano- Į šnpų vardus, jegu mes ž kad mes paskelbtume tų ms. Vasų trustas, kurs nome, kad jų yra. yra žnomas kapo Unted "Darbnnkas laba ne- Frut company, apsžūrėjo, logškas. Juk kuomet klo kad tų bananų ant Bostono kalbos ape tautnnkų šn- perdaug ape 40,000 kekų, pus, js nuolatos rekalavo, Ktur g vežt negalma, nes kad tautnnka paskelbtų tų bananos jau nunokusos, šnpų vardus. Kodėl js pats Jas reka tuojaus parduot,1 negalėjo jų paskelbt? Nes nes ktap jos pages. G no- [ ta ne jo dalykas. Js nekto rnt greta parduot, reka bendra su tautnnkų šn nulest kaną. Kad palakus augštą bananų kaną, kur buvo jau 30 centų tuznu, Unted Frųt Company daro ve ką: j krepas į mesto svekatos komsją r prašo, kad š leptų tą lavą bananų, šverst į jūres. Kodėl į jūres? klausa svekatos komsja. Vasų trustas aškno, kad dėl netkuso vėdnmo bananos "pagedo," lavas buvo "prėjęs plnas nuodngų gazų r venas lavo darbnnkas "buvo apalpęs. Tokų bananų pardavnėt negalma, aškna trusto agenta, nes "žmonės užsnuodys. Būtna jas reka teršt į jūres. Svekatos komsja suntė trs nspektorus žūrėt tas "pagedusas nanas. Pasrodo, kad su- pas netur. Js gal jų r vardų nežno. Juos galėjo paskelbt tk ta te žmonės, kure juos pažįsta, kure su jas nuolatos susena. Bet kuomet klo klausmas ape klerkalų šnpus, "Darbnnkas rekalauja, kad jų vardus paskelbtų "Kelevs. Kur g jau logka? Juk "Kelevs" ne klerkalų organas. Js su tas šnpas netur neko bendra. Js gal r jų vardų nežnot. Ta kapg galma to rekalaut š "Kelevo, kas yra "Darbnnko parega padaryt? Brghtone pavogė Paražnsko automoblų. nu- ap- laba vogt automoblus. Pe- Ape Bostoną pradėjo ba- rctoj sąvatėj, š 4 j 5 spalų naktį, Brghtone pavogė ba- nanos tokos gražos, tokos Klemenso Paražnsko automoblų. ddelės, kap reta kada pastako, tk jos jau nunokusos r lga lakyt negalma, telloj, Mass., kur dabar yra Paražnskas gyvena Monbet užtag laba gardžos. ddelė ūko paroda. Pereto Sugedusų vsa nematyt. ketvergo vakarą Paražnskas parvežė š tos parodos Trūkto agenta tuomet ė- mė tvrtnt, kad lavas buvo trs letuvus į Brghtoną. prėjęs plnas nuodngų ga- Buvo jau 1 valanda naktes. zu r bananos "užnuodn- Paražnskas tk Įnėjo su toms moterms į vdų, žur tos. Svekatos komsja pavedė bananas chemška ana- jau nebėra. Nubėgo polc- per langą automoblaus lyza r pasrodė, kad trusto jon pranešt. Tena jam pasako, kad šąnakt Brghto agenta meluoja. Jokų nuodų benanose nebuvo. ne jau ketvrtas automoblus pavogtas. Bostono valdža tuomet susžnojo su Washngtonu Ant rytojaus Paražnskas r Suvenytų Valstjų masto buras bananas užgyrė. redakcjon r prašė paskelb buvo atslankęs "Kelevo Trusto agenta, ktoko šėjme neturėdam, pasakė, buvo laba nusmnęs. Sako, t tą žną "Kelevyje. Js tuomet, kad jems tuojaus sunka drbdamas per penks metus sutaupau $900, rekalngas lavas r je tur jį štuštnt. Je nagalį laukt,!pakol bananos bus špar pavogė. Pavogė penkų nusprkau automoblų, r duotos. metų uždarbį! Kap nenusmnt? Galų gale vasų trustas sutko šdalyt bananas dyka. Nuvežta vsas vagonas buvo Studebaker frmos, Pavogtas automoblus karevams į Ayer stovyk- tamsa mėlynos spalvos, las, apdalyta vsas labdarn- "lasno... No ,Je kas gas įstagas r ant galo daly- tokį kur patėmytų, pranešta žmonėms. Tūkstanča. kt K. Paražnsku šuo adžmonų apgulė preplauką r resu: 170 Melrose st., Monlpo ven ktems per galvas, tello, Mass. T DrgoSt. Mchelsono Prakalbu maršrutas Pennsylvanjoj. Drg. S. Mchelsonas, "Kelevo redaktorus, kalbės VII Rajone temoje: "Socalsta, kas je yra r ko je nor? Prakalbos bus sekančose vetose: Spalų 12, Plymouth, Pa., J. Macevčaus salėje, ant Man St., vakare. Spalų 13, Vaname, Pa., Franko salėje, Man st., vakare. Spalų 14, Exeter Boro, Pa., Grškono salėje, po petų. Spalų 14, Wlkes Barre, Pa.. Baubono salėj, 243 E. Market St., vakare. Spalų 15, Luzern,-Pa., vakare. Spalų 16, Hudson, Pa., Nuodačo salėj, Martn St., vakare. Spalų 17, Edwardsvlle, Pa., Shanko salėj, 517 Man St., vakare. Spalų 18, Wlkes Barre, Pa., Kavalausko salėje, 57 Bank St., vakare. Spalų 19, Duryea, pa., Yhas salėj, 404 Man St., vakare. Spalo 20, Hanover, Pa., Vačulo salėj, Frank St., vakare. Spalų 21, Pttston, Pa., Letuvų Knygyno salėj, 59 No. Man St., vakare. Spalų 21, Scranton, Pa., Kungausko salėj, 1508 N. Man St., vakare. Spalų 22, Bnghamton, N. Y., Letuvų salėje, 267 Clnton St., vakare. Vakaras prakalbos vsur prasdės 7:15 va., o po petų 1.30 va. Tėmykt, drauga, kada jųsų mestelyję prakalbos prpuola, r susrnkt kuoskatlngausa. Atekte ne tk patįs, bet r savo pažįstamus atsveskt. Štoj kasyklų apelnkėj reta darbnnkams tenka geresnų kalbėtojų šgrst, todėl dabar nepraleskte progos. LSS. VII Rajono org. pagelbnnkas, A.Adomats- Atsšaukmas į Lawrenco, našlačus. Mes. Lavvrence o vetns Letuvos Šelpmo nuo karės nukentėjusų fondas, atsšaukame Į vetos našlačus, kad kreptųs pas mus, kure tur vargngą gyvenmą, kūdka turntįs veną tėvą arba tk motną arba vsa netunt tėvų. Mes, L.Š.F., turme įstegę našlačų fondą r pale šgalės sušelpsme jums. Lawrcnco vsos draug-.,jos sutvėrė tam tkrą pre L. Š. F. dėl našlačų užžurėjmo fondą r rūpnss tuo dalyku. Atsšaukdam savo atsšaukmus rašykte laškas šuo antrašu: P. B. Vatekūnas, A. Remeks, Sta. 12, Box 434, Lawrence, Mass. P. S. Rašydam atsšaukmą malonėkt aprašyt ar gaunate š mesto koką pašalpą, r prduokte savo antrašą, kur gyvenate, kad mes žnotume kur surast Jums. P. B. Vatekūnas, A. Remeka. PAJIEŠKO KAMBARIO. Jaunas, ntelgentškas letuvs paješko So, Bostone kambaro, švesaus, su šluma r valgu, neddelėj ^šemynoj. Praneškte "Kelevo Redakcjon. AGENTAS. Galu prmt užsakymus ant Ran- Kočų, ta darbą galu drbt tk Lav.- KELEIVIS. Nauj Rašta Karė Ko dėle? Parašė žnomas socalstų vekėjas George R. Krpatrck, letuvų kalbon vertė V. K. Račkauskas, šledo Letuvų Darbnnkų Lteratūros Draugja. Kana 75 centa, skatymo 394 Įuslapa. Kekvenas darbnnkas turėtų štą knygą perskatyt. Evoluton and Revoluton,parašė Mark Fsher, šledo Charles H. Kerr and Co., Chcago, Ilį. Šta brošūra duodama "Internatonal Socalst Revew prenumeratorams vetoj rugsėjo numero "Internatonal Socalst Revew, kurį valdža uždraudė suntnėt. "Dlgėlės, ta naujas juokų lakrašts, kurį pradėjo lest drg. J. Nevackas, buvęs "Lasvės Bendrovės prmnnkas. "Dlgėlės žada et sykį į mėnesį. Rugsėjo numerį jau gavom. Js padarytas gana švara r daro neblogą įspūdį. Kana nepažymėtą. Adresas: J. Nevackas, 149 Mllbury Street, Worcester, Mass, Netkėjmo Prežastįs,parašė msjonerus K. V. K., šledo "Darbnnkas. Neko pamoknančo štoj knygutėj nėra paprastos klerkalų pasakos. Paješkojma Paješkau brolo Vnco Gabro, Sųvakų gub.. Kalvarjos pav., Ludvnavo mestelo, gyveno Pttston, Pa. Meldžu atsšaukt ar kas žno tekss pranešt. Mkas Gabrls 727 Ist avė., M>lwaukee, Ws. Paješkau pussesetės Onps I.tvajėutės-Mlauckeųčs r, Juozo Karpavčaus, Suvalkų gub., Kvetško valsčaus. Sasnavos Įarap., Klevnų kamo. Meldžu atsšaukt. Jeva Banūtė BOK 376, 3 Beverly, N. J. Paješkau draugo Antano Armno, su kuruo pers«k,ytau Bayne, Wash ^yypnę, paskp^ Bųtte,. Mont,, paena š Marampolės pav., tapg Juozo Zvnglo, gyvėho Sprngfeld, III. Meldžu atsšaukt. Pjus Anskats 626 Buchanan st., l Dotrot, Mch. Paješkau pažįstamų, Elenos Epnerenės Vdgrų kamo. Grškabūdžo vaįsč. r Pctrcnėsj Urbanavčūtės Starešų kamo, Jerkų vasė., Vladslavovo pav., Suvalkų gub. Meldžu atsšaukt, nes turu svarbų rekalą, arba kas jas pranešt. Petronė 25 School st., žno malonėst (44) ėsutč. Brooklyn, N. Y,. Paješkau Agotos Grkeėutės t' Katarnos Rymšutes, Suvalkų gub., Plvškų mestelo. Jegu kas žnote malonėkte pranešt, arba jos pačos la atsšauka. Ona ėernauekutė-adomavčene 143 Soutl avė., Brdgoport, Conn. Paješkau pusbrolo Adolfo Luno, pusseserų, Onos r Palonjos, aš esu Kauno gub., Šaulų pav., Lūkės mestelo. Tapg r ktų savo pažįstamų prašau atsšaukt. Kazmera Trlkauskatė 50 Catherne 'st., Rochester, N. Y. Paješkau pusseserės Onos Babcka tės, grdėjau, yra štekėjus, paena š Radakų sodžaus, Vrbalškų valsčaus, Kauno gub. Tapg r ktų savo pažįstamų meldžu atsšaukt. K.Curls (43) 264 Frst st., Elzabeth, N. J. Paješkau Petro Matcušačo, Suvalkų gub., Naumesčo pav., Ketu-- vojenos kamo. Jo pates atsšaukt ar kas žno prašau pranešt. Antanas Ūsas BOX 335, Frankfln Mnng, Mch. Pajškau tetos Barboros Vaškevčenės, sesers Juzefos Makauskenės, Kauno gub., Laukuvos parap., Aukš- I tagrės kamo, gyveno Montreal, Ca- nąda. Tapg draugų r pažįstamų meldžu įsšaukt. (43) Petras J. Kugelevčus BOX 471, Cloųuet, Mnn. Paješkau savo pažįstamo Petro Banorto, Suvalkų gub., šenapėlo pav., kek metų atgal, gyveno Scranton, Pa. Turu pranešt svarbų rekalą r meldžu atssaukt. Povlas Spūds 412 Oak st., Scanton, Pa. Paješkau Katarnos Pukutės, lausu kamo, Dausų parap., Suvalkų gub. Jos pačos atsšaukt, arba kas žno malonės pranešt už ką busu dėkngas. Petras Kazakevčus 720 Momtegue st., Rockford, III. Paješkau sesers Apalonjos Kakls, po vyru Vavadenės, grdėjau kad gyvena ape New Yorką. Kas žnote malonėkt pranešt. (41) Veronka Dudenė 1936 W. 15-th avė Gary, Ind. Paješkau Onos Sauserutės, Kauno renee. Letuva, kure šdrba Ran- gub., Rasenų pav., And re javo vals., Kočus r toks agentas rekalngas I Teknų sodžaus. Kas apie įjno krepktės šuo adresu: I' tekss " ' man pranešt. (41). A. N. P. T, 142 Lanrence St., I Emlja _ Jurgunutė, l.nwrence. Mass. 142 Smmt avė Brooklne, Mass. Paješkau savo vyro Ludvko A- dako, geltonas plaukas, vdutnško ūgo, 27 metų amžaus, paena š Šaulų pav., js palko mane be skatko, pamdamas vsus pngus r švažavo į nežnomą vetą. Meldžu kas žno pranešt arba pats la atsšauka. Ona Adakenė (43) th Butlcr st., Pttsburgh, Pa. Paješkau sesers Agotos Abccunutės-Vatkevčenčs r Krano Zarubos, abu Suvalkų gub., Senų pav., Serjų valsčaus, Gervenų sodos, turu svarbų rekalą r meldžu atsšaukt ar kas žno pranešt. (42) Joseph Ulackas, 2 Blake alley, Pįttsburgh, Pa. N. S. Paješkau busbrolo Jono Zabtos, Suvalkų gub., Marampolės pav., Panemunėlo kamo, turu svarbų rekalą r meldžu jo pates atsšaukt ar kas žno pranešt. Jonas Jurša ( U* 58 Adams st., Easthampton, Mass. Paješkau pusbrolo Juozo Statkaus, Suvalkų gub., Vlkavško pav., Pajavono parap. Karklupėnų kamo, gyveno Montreal, Canada. Jo pates atsšaukt ar žnančųjų meldžu pranešt nes turu svarbų rekalų.. krepktės. (48) Uršulė Yurkevčenė-Stočkutė 801 So. 11-th st., Horrn, UI. Paješkau apsvedmu mergnos, lasvų pažūrų, mylnčos gyvent ant ūkės, aš esu 28 metų, mergna gal būt nuo 20 k 30 metų amžaus. Platesnes žnas suteksu per lašką. A. Sookul, Dadson, La. Pąješkąu apsvedmu mergnos 1 j nuo lg k 25 metų amžaus, aš esu vaknas r norėčau gaut draugę lasvų pažūrų. J. Vne (41) 410 Braner st., Topeka, Kans. REIKALAVIMAL REIKALINGI DARBININKAI: Mašytoja, moldera r ktoke darbnnka rekalng Rofo fabrkoj. Graž veta, daug namų r pg randa. Mokests gvarantuota $18 Paješkau savo vyro Antano Ulozo, preš 2 metu js palko mane su trms vakučas. Kas ape žnote mel I rašykte į Vatėjc. Krepktės ypatška arba džu man pranešt už ką busu laba QUOBAUG IIUBBEK CO. dėknga. (41) Norlh Brookfeld, Mass. Barbora Ulozenė 182 Prospeet avė., Bayonne, N. J. Paješkau draugo Antano M. Petrono, nesena gyvenuso Roseland, III. Gerbamas, prduokte savo tesngą adrėsa dėl laba svarbų rekalų, r ta dėl Tamstos pates naudos. Arba kas jį žnot bukte ger pranešt. A. M. Petrons užsma lakrodnpkyste, (41) J. Klmavčus 3202 Emerald avė., Chcago, III. Paješkau brolo Bolesaus Burdulo, Suvalkų gub., r pav., Andrcjavo valsčaus, Trumpalškų kamo, gyveno Forėst Gty, Pa. Jo pates atsšaukt be žnąnčįųjų meldžu pranert., (41) Jonas Burduls, 164 Ilope str., Brooklyn, N. Y. Paješkau švogerų r Jono r Felkso Yakštų, tą Panemuno mestelo, Čedasų valsčaus, tapg Petro Vlčnsko š Čobšku parap., š Venkemo, prm du gyveno Kankakee, III. Jų pačų ąt&šaukt ar žnančųjų meldžu pranešt, (42) Pranas Putrnskas, Indana avė., Chcago, III. Paješkau brolo Antanazo Anužo Kulų sodos, Plungės vasė., Telšų pav., Kauno gub., prmau gyveno Chcago, III. r jau' ape du meta neko ape jį negrdžu.; Turu laba ddėl rekalą r meldžu kas ape jį žno pranešt. (41) Marcelė Vengalenė. BOK 793, Chrlstopher, III. Paješkau seserų Zofjos r Barboros Jcarčų, Kauno gub., Šaulų pav., Trškų parap., Bablų kamo. Prmau gyveno Phladelpha, Pa. Kas ape jąs žnot malonėkt pranešt ar ba la pats atsšauka, nes aš esu karumenėję.. (41) ' Juozapas Yucas, 35-th Inf. Co. L, Negales Arz. IPaješkau seserų: Marcelės, Marės r Gresės Svetakučų, Vlnaus gub., Trakų paveto,, Snplų kamo. Meldžu jų pačų atsįsaukt ar kas žno ape jas pranešt. (42) Wm. Svotaka. BOX 73, APS1VEDIMAI, Sylva, W. Va. Paješkau Apsvedmu mergno.. Su prmu lašku meldžu pasųst pavekslėlį. Platesnes žnas suteksu per lašką. J. Stalon, 506 E. Monroe st., Sprngfeld, III. Paješkau apsvedmu mergnos nuo 17 k 30 metų amžus. Aš esu 24 metų, turu gerą darbą, gestna, kad mergna mokėtų snglų kalbą. Su prmu lašku meldžu prsus pavekslą, atsakymą duosu kekvena. A. Burdans 8117 Sman avė., Cleveland, Oho. Paješkau apsvedmu vakno, ne senesno 40 metų, mylnčo gražų šemnšką gyvenmą, tur būt mokntas. Meldžu atsšaukt, prsun- čant savo pavekslą. A. Donlė 3252 Halsted st., (42) Chcago, III. Paješkau apsvedmu mergnos nuo 18 k 27 metų amžaus, ąš esu 21 metų, negeru svagalų r mylu gražų šemynšką gyvenmą. Atsakymą duosu kekvena. Wm. Wats (42) BOX 37, So. Akron, Oho. Pajošku apsvedmu mergnos nuo 18 k 25 metų amžaus, sutnkančos mt cvlšką šluba. Su prmu lašku meldžu prsųst savo pavekslą. Platesnes žnas suteksu per lašką. W. Wedcr, BOX 482, Aberdeen, Wash. Paješkau apsvedmu mergnos ar našlės nuo 25 k 10 metų amžaus, katra sutktų pavasar važuot ant farmos. Aš esu 38 metų. Su prmu lašku prašau prsųst savo pavekslą, atsakymą duosu kekvena. K. Sakalauskas. BOX 255, Belle Vallcy, Oho. Paješkau apsvedmu letuvatės, nuo 18 k 26 metų amžaus, aš esu 25 metų, mergna tur būt ne ddesne 5 pėdų r nelesa, nornt turėt gražų šemynšką gyvenmą. Su prmu laškų meldžu prsųst pavekslą. BOX 379, M r. J. L. Hartshorne, Okla. Paješkau apsvedmu mergnos ar našlės, mergna tur būt ne jaunesnė 25. metų, našlė ne senesnė 35 metų. Platesnes žnas suteksu per lašką. J. F ke 720 Mąnteguė st., Rockford, II. REIKALINGI Agenta pardavnėjmu laškams drukuot mašnėles CTypewrters). Mašnos parsduoda po $ Aentams duodama gera nuošmtį. Informacjų krepktės. K. J. Intas (41) P. O. BOX 73, Chcago, III. REIKALINGI č 1.'1 '! LU LEYNERIAI MASINIį ŠTAI r MUCKERIAI! j.! Kontraktuotas darbas į! Manose. Alga nuo $4.50 k $8.00. r $ jį VVALTER Atsšaukte FITCH, pas: Jr. tx...?,man and Tunnel Cortractor. EUREKA, UTAH. PARDAVIMAI. PARSIDUODA PIGIAI Kostumerškų Rūbų Drbtuvė. Bzns šdrbtas. darbo tek, kek tk gal pajegt apdrbt." Prežasts pardavmo: rek švažuot. Krepktės šuo adresu: J. Paupls, 683.Molu St., Cambrdge, Masą. PARSIDUODA poolrums su 1 stalas, letuvų r lenkų apgyvento] vetoj. Poolrums prjungtas pre letuvškos barbernūs, bzns ena laba gera. (42) Leonas Vaša, 177 Greėn st., \Vorcester, Mass. Ltetuv. radėms Gotškoms rald. Gaunama tkta pas: M. X. MOCKUS, F. O. Boa 34, Detrolt. Mch. ant žemės'' Toku antgalvu šledo Alex A. Rekow lapelus. Pats ųžvardyjmas pa rodo kas lapeluose yra ašknama. Kana -3C. Gaunam pus ALEX A. REIKOW, (?) 2416 Orthodoz str., Phjldepha, Pa. SESUO: Jegu tu nor, kad tavo vyras arba bj6 mylma ypatą nustotų gert, nelauk kol bus per vėla. Aš palnksmnau šmtus seserų r galmas daktas, kad r Juųs palnksmnsu. Prmk mano patarmą. Klausus šanden už dyką mano patarmo, tk įdėk štampą atsakymu. Mrs. L. Pasecka, Unv. Sale IIousc 205 E. llth St., New York, N. Y. Dept. 240 PIRKIT CIBULIUS pas letuvįuknnką! Letuva krautuvnnka r pavena, kam rekalnga cbulų dėl pardavmo ar sava šemyna krepktės pas mane; o vsuomet raste plną užsganėdmą. Dabar yra gerausa proga cbulus prkt, nes galma gaut laba žema kana: Geltonų cbulų mašas (100 svarų) No. 1 kanuoja $2.75; tų pačų No. 2 mašas $1,75. Galma užssakyt nuo 10 k 100 bušelų r augščau. Meldžu vsų passkubnt kol dar cbula ant lauko r nebrangus; pasku rekės dusyk tek mokėt r už menkesnus cbulus!.- Informacjų klauskt, ar užsakymus sųskt sekanču adresu: A. K. KAZLAUSKAS. (42) P. O. BOX 71, Sunderland, Mass. Debata socalstų su klerkalas. Toku atgalvu dabar šėjo š spaudos knygutė. Joje aprašyt te pagarsėję Lowello debata, kuruose klerkalų debatora. "kolegjos studenta socalstų buvo tap sumušt, kad palkę vsus savo "fornčųs turėjo bėgt š svetanės. Knygutė tur 45 puslapus gryno skatymo r laba parankaus formato kšenuje nešots. Joje telpa vs geraus klerkalų argumenta preš socalzmą, vsa jų šmnts, vsas jų "mokslas, r ten pat seka socalstų atsakyma, kure ant kekveno žodžo sukerta tuos klerkalų argumentus r vsą jų "mokslą į skutus. Suspratę darbnnka turėtų pasrūpnt, kad tos knygutės kuo daugausa pasklejdus tarp tamsos mnos. Gaunama "Kelevo redakcjoj. kana tk 10c. Suvynok 10c. į poperą r pasųsk prastam laške. Norntems daugau mt duodame nuošmtį. "KELEIVIS" 255 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. REIKALAUKIT EAGLE BRAND CONDENSED MILE TUK ORIOINAL. Per 60 metų gero kūdkų masto. Rekalaukt nurodymų kap matnt kudykus. BORDEN S CONDENSED M1LK C0 NEW YORK. (Kvs). Rusjos Revolucjos Pavekslas. Mnėtas pavekslas parodo, kap nugnkluoja carą r kap js tur j>astraukt nuo sosto. Revolucjbnera aplnku apsupę su raudonoms vėlavoms apskelba Lasvę. Pa vekslas spalvuotas r gera atrodo. Prsųskte 25 c., o mes prsusme jums pavekslą. Galte.suvynot 23:-. į poperą r pasųst prastame laške užrašydam aška adresu. "KELEIVIS 255 Broadvvay, South Boston, Mass. Telephonc: Greenpont MACYS BROS. j FURNITURE CO TIKRAI LIETUVIŠKA KRAU TUVĖ IR IŠLYGOS PIGIOS $1.00 SL 1 rstatom į namus vsokus daktus į vsą apelnkę Jersey, NewYork, South r Centra Broolllyną, Maspeth r ktur. Atvažuokt r š tolau, kara užsmokės. (?) Grand Street tarpe Drggs r Bedlord avė. BROOKLYN, N. Y. r -m - - tftt 1 Martno r Mačo Rakandų Krautuvė perėjo j MACIO IR BROLIO savastį. Martnu jo dals tapo atmokėta r gražuoju persskyrė. Laba lnksma, kad letuva sugyvena gra ža. Letuva, kurems rekalng ger rakanda, nuekt pas MACĮ, o ten gaust gerus rakandus už prenamų kaną. Aš, Alena Kostovska, pasrc - dau vsa publka akyse. Kas mane šgelbėjo uuo vargnančų lgų? Salutaras Btters. Aš per praetus 4 metus buvau vos tk gyva. Aš kentėjau nuo nevrnmo plvo r dspensjos. Maža tegalėdavau valgyt r suvalgytas mastas sutekdavo daug man nesmagumo atslepdavo sklvyj skausma, rėžmas, gurgmas vdurų. Degla sumdavo po krutnę, šonuose r strčnuose. Nekur aš negavau pagelbos dėl savo svekatos. Bet kada aš pradėjau rekalaut Salutaras Btters r Salutnras, Regulatra, dėl moterų, pradėjau gera jaustes, gera valgyt r drbt, pasdarė smagu vskas. Per G mėnesus aš savo paveksą nebegalu pažnt r palkau lamnga naudodam Salutaras Bttera. Kana$1.00. Galma gaut geresnuose salunuose r aptkose, o kur negalma gaut, krepks pas: SĄLUTARAS CHEMICAL 1NST. Žolės nuo vsokų blogumų S. Halsted St., Tel. Gana G417. P. J. BALTRĖNAS, I rof. Chcago, III. Štą apgarsnmą turėtų perskatyt kekvenas, škrpt r paslkt. ŠTUKA, TAI ŠTUKA! Tą štuką gerausa rodyt šlubojo r susrnkme. Pamt pusę dolero, j- mest į stklą plna vandens. Uždeng su skepetėle stklą, pasaka kokus nors žodžus. Pasku tegul žmonės peržūr, bet neras nė skepetatės, nė stklo, tk atras tavo kšenuje tą pusę dolero. Prsųskte 25 e., mes prsusme pretasus, su kuras galėst, ta padaryt (41) THE MAGLC SHOP. BOX 309. Holbrook. Mass. 5 /

6 6* KELEIVIS. HOMORISTIKA m Parapjnėj mokyklol Kungas pasakoja vakams ape basąją sveto pabagą, kada ta vešpats devas atssės ant savo sosto r tes vsus gyvus r numrusus. Besklausydamas Jonukas urna pašoka, klausdamas: Ant ko ponas Devas sėdės? x Ant sosto, durnau! Ant sošto, kurs stovės ant debesų. Olrat, ale kap js sėdės neturėdamas kūno? klausa Jonukas. Motnos. Ta jūsų sūnels jau pusės metų? Tap. Mano da tk penkų mėnesų. Kokį turte peną kas- [ Vakas verkė, o į paklausmą atsakė vsa gerkle pradėjęs rėkt: Jus mane mušat, kad ves tk esu gyvas, o pasku da klausat, kodėl tap nekšška darot, a-a!... Iš amerkonškos spaudos. Ncko nereka _, TT, (OŠ šmokt, tkta Panelė Helena Scalon, įgs įd5k Muzkofl musų knygvedystės Ru)j ' tamraus vedėja, lamnga pyk> 0 turės vengė nelamės, kada pere- gražausą r tą deną atbula ššokus š Be pgausą muenančo gatvekaro parpuo- ge ZKą. lė ant savos atsakomybės; g tokame atstkme kompa- gį nja už susžedmą neatsa- gj ko. Tarp bendradarbų. Po šmts pykų, kas ča sįj daros. Parašau "strapsnus, perskatau, rodos a- gffl lrght r dar syk perskatau allrght. Bet kuomet atdrukuoja peperuose, ta velna žno, pats nebegal " prspažnt savo "raštų. Tas pats brol r su ma- ' no "raštas, šta džovnnkų sosadės organan parašau "strapsnį ant socalstų, bet kada tlpo organe, ta r prspažnt nebegal. Socalstus supylė į meles. Stebukla daros. L. St s. DAR KARTĄ. Dar kartą kol juda kraujas/ Kol tvska krūtnėj šrds, lnk skyrmo vaku amato? I Pasklesu danas naujas, Manšks rodo palnkma' Užžebsu laudža ugns... būt kalvu, ką tk paduod, Užžebsu kbrkšts broly ta tuoj r kala. bės, O manšks, hm... pa- Kad švstų pajuodęs dangus, gal jo dabartno palnkmo,danoms melės, luosybės ta kbą bus pennku. Sukelsu preš skraudas draugus. J eško turtngesnų. Dar kartą paėmęs aš lyrą, Panelė Kedė vakar gavus darbo ješkojmo bure Te skamba ada, te skamba. Užgausu jos stgą auksnę, vetą kapo kambarnė tarnatė Makdonaldų namuose, Kad vedas paslks aptemęs, Budnsu vargšų krutnę. Nereks tada mums danų, š' r len vėl atėjo tan budarbo ješkot. Tamsta vakar prrodnau gerą vetą pasteb darbų ješkotojas. Ekt jau ekt su toka veta. Ar pas tokus vargšus tarnaut? Kap tk įnėjau aš tuoj pamačau, kad je neturės š ko man algos mokėt jų dv dukterįs pre veno pano r ab jo moknas skambnt. sėd ant (Rama palsėsm po žemė^ Tarp mrusųjų draugų. L. Studentas. RYTOJUS. Per nepermatomą mglų m- glyną, Per tamsą grą be kelų, Per įsūbuotą jurų vandenyną, Per panas pnkles vortnklų; Lg užrštom akm s, nežnomoj vetoj, Tarp artstų. Norėčau turėt tams- Lg kad grtybės svagme, tos gabumus, o bučau tur- Lg raganų dauboj keras tuolu. užkerėtoj, Aš savo pavekslo be Lg klajonų apsautme: penkų tūkstančų nepar- Enu gyvenmo slaptngas duosu, a... tečaus z..- je _.Az_._ bučau takas, prkėjas tavo pavekslą prma nuprkčau. Kam r kodėl? Su kokas g Seku lg aklas nežnystę Dėlto ta r užvydžu tkslas tamsta gabumų. Jegu juos Išpldau tą pasuntnystę? turėčau aš nestepločau Koks bus rytojus, koks dažas, bet bučau prklu. lauk lkmas? Kur neš gyvenmo banga? Kur bus me, ką veks me r kam tas vekmas? Kada bus vargo pabaga? Kanas J r. Apgauta. Ta ašku kap dena, kad mano vyras mane apgaudnėja. Vakar pasakė man, kad enąs j klubo mtngą, ale aš manau kad ena pas savo melužę r pasekau pasku r tas bestja štktųjų nuėjo j klubą, o ne patą raganą... Js mane apgaudnėja! Tesme. Kek turte metų? klausa tesėjas vages. į Nežnau. Kada gme? Ar tas tur ką nors svarbam? Kad r pasakyčau mano gmmo deną, ponas tesėjas mano gmtdenu prezento neduos. Redakcjos Atsakyma. Jonu Lukštu. Vena r kta puse ledę pasakyt savo žodj, tolaus per lakraštį gnčytes negalme lest. Jūsų atsakyme sakom neskelbtn dalyka. Kaslnk mnmų "prenumeratų, štyrę dalyką radome, kad įvyko klada r ne su blogu noru tata padaryta. Gnčams užbagt mes patarame š vetos letuvų šrnkt trečųjų tesmą r sustatakyt sulyg to tesmo nuosprendžo. Tesngas paklausmas. "Kelevo" skatytoju. Ponas nžnerus gera Meldžame perskatyt atsašpėrė sunu kalį, o pasku, j kymą Jonu Lukštu, kap pedegogjos tasyklės1 rekalauja, palkausa: Pasaulo pleču. Ačū Dabar pasakyk man, už pranešmą, bet įdėjome vake, už ką tave nubaud- prmau pranešuso musų žau? 'korespondento pranešmą. I jį» U Neko Nereka Išmokt! colų, 32 ležuvėla, tk... colų, 80 ležuvėla, tk... colų, 112 ležuvėla, tk... Gražausų Danų r Najausų vtsztvkzišžtva VFvT b...$ $ $42.00 Ddžausa Muzkos Išradmas Pasaulyj. Laba Graž, Gera r Pg Sauenant Concertnka. Jegu Tamsta myl muzką, ta neatbūtna nusprk veną š. šų musų pukų SAUE1NAN- ČIŲ KONCERTINKŲ. Su jaja palnksmns save r savo draugus. Galės grajnt vsokus šmotus, r ne tap, kap zrzna kas nors, šek tek pramokęs, bet grajns gražausa r atsakanča. Įsdės sau rulę koką norės r tk tampys Koncertnką, o jna grajns. Gal būt tkras, KONCERTINKA laba graž r graža grajna. Dabar, kola dar garsnam, parduodam jas laba pga. Tag, nusprk veną tuojaus nelauk koe pabrangs. O Tamsta reka šo NAMO L1NKSMINTOJAUS. TUOJAUS prsųsk arba vsą sumą š kalno arba tk trečą dalį prekės, o mes nusųsme Jums šį naudngą n kanos sųs, ta užmokės lkusų sumų pačtoru, kurs strumentą tuojaus. Jegu tk trečą dalį atneš jums koncertną. Už No. 1. Koncertnką dduma: 7% Už No. 2. Koncertnką--dduma: 9'4 Už No. 3. Koncertnką dduma 9 U 3 RULES MUZIKOS DUODAME Ddelį surašą vardų muzkos rulų, sunčame DOVANAI SU KIEKVIENA KONCERTINKA. drauge su koncertnką. Tuojaus parašyk kek pngų sunt, katro numero koncertn-. ka nor, savo vardą r antrašų r šsųsk mums. Jegu dės pngus j konvertą, ta lašką užregstravok pačtoje. Bet jegu sųs "Jloncy Orderu pngus, ta lašką rėgstravot nereka. Money Orderį gal nuprkt pačtoje. su šą koncertnką. Laukam Tamstos ordero. Užtkrndam, kad bus plna nusdžaugęs MASHKENN SPECIALTY CO So. Halsted St. CHICAGO, ILL. EILIŲ KNYGA lomele* M-MAl ~1 ~ I ' t t- t-tjyrc'v't./kzrt.i-.r Papuošta daugelu spalvutų pukų pavekslų 223 puslap. ddžo, ape 150 įvarų elų, tnkamų deklamuot ant vešų susrnkmų. Knygoje trjų rųšų elės: TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. a gražaus* r turtngaus* elų knyga letuvų kalboje. Kekvenas turėtų papuošt savo knygyną mnėta knyga. KAINA TIK 75 CENTAI. Ta pat knyga drūtas audmu apdaras $1.00. SIELOS BALSAI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS. Kekvena* nusprkęs tą knygą pasdžaugs. Pngus gerausa sųst "Money Orderu,"popernus galma sųst tesog paprastam konverte, užrašus aška adresus savo r "Kelevo r prlpyt už 2c. markę. "KELEIVIS, SO. BOSTON, MASS. Draugjų rekala. LIETUVIŲ MOKSLO DR-STĖS VALDYBA. Pttsburgh, Pa. Prm Povlas Kavalackas, 2218 Tustn Street, Vęe-I rm. Juozas Maskelūnas, 2025 Colwall Street, Prot. Sekr Juozas Vrbckas, 149 Moultrt Street, Fn. Sekr. Jonas Urloks, 2034 Salsbnry Street S. S. Kasmus Karalus Varušus, Al Naton Dep. Ba k S. S. Kasos globėja: Jonas Katkus, 2204 For oes Steet r Alcks Vestcrtas, 135 Moul.re S. GRANO RAI IDS, MICH. Letuvų Sūnų Draugjos Valdybos adresa: Prm. J. Besasnars, 1026 Quarry Avė Vce-Prm. J. Žegunas, 1311 Scrbner Avė. Prot. rašt. D. V. Grašuts, 1309 Broadreay avė Fn. rašt. K. S. Jakmavčus, 1520 (Juany Avė. Iždnnkas M. žūra, 1253 Davs Avė N. N. W. N. N. W. W. W. N VV. Organo pržūrėtojas: K. S. Jakmavčus, 1520 Quarry avė. Su vsokas Dr-jos rekalas krepktės pre valdybos vrš nurodytas adresas. LIET. DARB. BR. PAŠ. DR-STf Courtney, Pa. Valdybos adresa: D. Lekavčus prm. BOX 138, Courtney, J. Bagala prm pag., Courtney, Ant Bročnsks Fn. rašt., P. O. BOX 327, Courtney, Jonas Stanslovats, prot. rašt, P. O. BOX 176 Courtney, St BemotovČa---kaser., P. O. BOX 28, Courtney, ra. Pa. ra. ra. Pa. į *t! I I Vs nara,kure gyvena tolau, malonėkte prsųst vsas užvlktas mokests, kad nenustot tesų r pašalpos. ST. CHARLES, ILL. D.L.K. Vytauto Dr-stės Valdyba. Prmnnkas A. šlkats, P. O. BOX 48, St. Charles, Pagelbnnkas A. Urpuls, 58 2nd St., St. Charles, Prot.. Rašt. K. Tamašunas, 73 W Illnos St., St. Charles, Turto Rašt. P. Valentas, 579 W. Bth St., St. Charles, Kasmus T. Edrugevča, m. I. m.. LIETUVIŲ NEPR1GULMINGAS KLIUBAS CHICAGO, ILL. VALDYBOS ADRESAI: J. Krščokas prmnnkas, 1900 So. Unjon avė., Chcago, III. Petras Kenuts prot. raštnnkas, 3238 Sc. llalsted st., Chcago, I!. Ičaz. Moats organ. prž Atburn avė., Chcago, III. - J! loro utasytas >h S recepto: sutekto šmlutln- 1 8»» Egypto žųkonokuj SJ O 2FL O X- apsrelsklu esąs ttobetln.l pasekmtngu nuo y'ltho pt'o r -unu, gtr- Itlfu skaudrjaua, dusulo, galran nvulo/ma apdlo, k tjalajf, d.. tcf., Sutan-krt ou4s šdrbtųjų laba pagalgljubly - PAIN"EXPELLERIO" seno r štkmo draugo įemy* uos, naudojamo vsame pasaulyje per pusę flfmtme o- sac už bonkt* vbo*o apt«k(w, arba galte ufemkyt tesa š F. AD. EICUTKK A CO, Nashlfftoa Street* Nw Verk. H. S. Stone, Oph.D gelžkelu kurems Akų Specjalstas 10 m. So. Bostone. 399 Broadvvay, SO. BOSTON, MASS. Ant 21 akmens Gelžkęlo lakro- Sfte'NY ds srubelų už- 3 sukamas, vyršk ko ddumo, ant 20 metų auksuoj tas su šrašytas dubeltavas vršas. Laba tesngas, ypatnga važuojantems žmonėms, reka vsuomet tkras lakas žnot. Gvarantuotas ant 20 metų. Ypatngas pasūlysmas. Mes šsųsme šį lakrodėlį ant kekveno adreso už $5.95 C. O. D. r persuntmo kaštus, su tese jums vską peržūrėt. Je bus neužganėdntas, nemokėk nė cento. Atsmnkte jus užmokėtumėt už tokį pat lakrodėlį ape $25.00 je prktumėt ktur. Pukus auksuotas lencūgėls r kabuts dyka sų kekvenu lakrodėlu. (?) EXCELSIOR WATCH CO. 906 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILI!! I Naudoktės vs š progos, 2 Knygos Štukų Dovana? V seps tk per 10 denų; atekte- r dažnostę, kap jas reka gaut tuojaus vsa dyka, arba rasykte. tos 2 knygos yra rekalngos vsems letuvams, BOOKS SUPPLY HOUSE 3048 S. VVallace St. Chcago, III. A H: NORI, KAI) MERGINOS MYLĖTŲ? Jegu tap, ta nusprk r KREST KENDŽ.IŲ. o j nekad nepamrs jus, nes kandžų gurdumas prverča jų jus mylėt. Rekalaukt vsur r vsados Lowney s Crest Kendžų. Jegu negal gaut ktur, ta prsųsk mums dolerį, o' gaus vena svarą gerausų' Amerkoj šdrbtų kendžų. Gerausas agentas Bostone, K. ŠIDLAUSKAS 226 BROADVVAY,. SOUTH BOSTON. MASS J L KARE IR LIGOS! KARf, TAI LIGŲ GIMDYTOJA. Karė padaro žmogų, o ypač tą, kuro vakas, gmnats ar draugas randas kovos lauke be rengas pre karavmo, susrupnusu, o tas trukdo regular Akam valgu be VALGIO VIRŠKINIMUI Karė yra prežastm valgo produktų pabrangmo, delko paprasta žmonės be darbnnka tur permanyt.jems prprastus valgus, ktas arba sumažnt jų sunaudojamą laką. Tas vskas prsdeda pre šsvystymo įvarų vdurų be sklvo lgų. Venok Kekvenam žmogu pagalbon stoja Aptekoraus Vnco J.Daunoros Trejankos arba Trejos Devneros. Kana dėžutės su prsuntmu 50 centų. Rekalaukte prsųsdam pngus pačto ženklelas, šuo adresu: VINCAS DAUNORA Aptekorus, 229 BEDFORD AVENUE. BROOKLYN, N. Y. Sutus, Overkotus r ktokus Rubus DUOKIT PASIŪT MUMS. Mes užtkrnam, kad Jns sučėdyst pngų r turėste GRAŽIUS RUBUS. Kadang mes mam materją š gerųjų frmų r prmeruojam rūbą pagal žmogų, lodė! musų pasūt sela ar overkota nesudarko žmogaus švazdos r būna tvrtesn. VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER KOTUS ASIUVAM PIGIAI IR GERAI. TAIPGI IŠVALOM IR IŠPROSINAM VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS Darbas geras r užtkrntas. Kana prenama. Tkras Jūsų brols letuvs Ant. Januška 222 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. Telefonas: So. Boston Vs C0LUMB1A Gramafona r Letuvšk Rekorda gaunam PILVINIO r ZELDOKO KRAUTUVĖ MES UŽLAIKOME VISUS LIE TUVIŠKUS REKORDUS KIEK TIK JŲ YRA PADARYTA. Prsųsk po 75c. už kožną Rekordą parašydamas danų vardus arba nu- Į merį, o męs tą pačą deną šsųsme jums Rekordus. Už jų gerumą j gvarantuojame. Rekalaukt letuvškų Rekordų katalogo pamdėda- į m ar jau turte mašną, ar ne. Įdėk už 4c. štampą prsuntmu. - * PILVINIS IR ZALDOKAS! J33BROADWAY SO. BOSTON, MASS.... * ELEKTRA YRA GYVASTIS VYRAI MOTERS KAM KENČIAT? Bukt tvrtus, svek. Užsganėdnkt gyvenmu. Prsrengkte dabar preš lgas, skaudulus, šaltį. Stebuklngas pasekmes tajsa elektrškas držas padaro kekvenam. Ar norėtųs srgt r kentėt kada mes pasūlom pagelbą tap pga. Tasa elektrškas držas padarytas su ypatngu tkslu. ATNAUJ1NT GYVYBE nuslpuso kūno dalyse. Geras nuo susnervavmo lgų, reumatzmo, surmo plvo, nkstų, plaučų r ktokų negalų vyrams r moterms. Nekentėk da veną deną. Prsųsk $1.50 su vardu r adresu, o mes pasųsme tuojaus. Prduokte juosmens melą. Už Suvenytų Valstjų rekalaujame užmokėt š kalno. Fshlegh & Co., B. 70 Athcnaeun Bldg., Chcago, III. <.? j -į - 3 c b RE1KALINGI VISIEMS, TODĖL KURIE JŲ TURITK, NEUŽMIRŠKITE TŲ, KURIE DABAR KENČIA BADĄ. MES NUSIUNČIAME VISUR: KARES BELAISVIAMS I VOKIETIJĄ; UŽIMTOSE VOKIEČIŲ VIETOSE LIETUVOJE, jegu turte dabartnį jų adresą; PEBEGELIAMS į RUSIJĄ, kurų turte adresus; BUJIEŠKOME TUOS, KURIE PASILIKO LIETUVOJE ARBA PABĖGO I RUSIJĄ. LAIVAKORTES j vsas pasaulo dals gerausa gaut pas mua. ADVOKATO PATARIMAI r vsoko* rųše* dokumentu* padarome šlsanča. F. J. BAGOČITTS 253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 9 >į I ) I

7 Paješkojma š Letuvos žnos Tesog Iš Letuvos. Išvertęs š vokečų kalbos žemnus paduodu plnus atsakymus, kure atėjo man per neutralų valstybų konsulatus, še atsakyma yra tkta tems, kure gyvena Mass., Mane, N. H. r Vt. valstjose, r ješkojo savo gmnų per mano tarpnnkystę. Ješkojusej š Pa., N. Y., Oho r ktų valstjų, atsakymus gaus tesog š konsulatų, kurų jurdkcjoj je gyvena. Atsakyma atena vokečų kalboj, todėl je kas negal perskatyt prsųskte mums, mes šversme dyka. Į Letuvą pngus galma pasųst, kap buvo jau pranešta "Kelevyj. Kure ne.tsėmėt dar orgnalų atsakymų prsųskt mums savo dabartn antrašą, mes tuojaus prsusme Ṡekte dabar "Kelevyj kas savatė, r savo draugams pasakykte, kad "Kelevo nė venc numero nepralestų, nes daba bus nuolatos talpnam atsakyma atėjusej tesog š užmtos Letuvos. F. J. BAGOČIUS, 253 Broadway, So. Boston, Mass. 1. Juozas Pakarkls, Kestu čo Dr-stės Sekr. Norvood, Mas; ješkojo Salomejos Gudelaus kenės š Kudonų, žžmarų va sčaus, Vlnaus gub. Atsakyma "Ješkomoj ypata gyveną Ku dany No. 24, ja enas gera t j sunča labų denų. 2. Aleks Kuodels, ješkoje Anastazjos r Mat nos Kude lų š Kezanlų. Galvanų valse. Vlnaus pav. Atsakymas: Pon Anastazją r jos sesuo Malvn: yra svekos, prašo pngų. Ant rasas: Anastazja Kudals Kejrzany, Kres Schrwnty. 3. Elzbeta Balčūnatė, ješko jo Valerjos, Kazmero r Anta no Balčūnų r Aleksandro r O nos Stonų š Czberkų, Raudė nų parap., šaulų pav. Atsakymas: "Vs po senove gyven savo senoj sodyboj, vs yr svek r enas jems neblogau ša. 4. Antanas Ijtucka, ješkoje Matėušo. Marjos r Jurgo Lau ckų š Aleksandravo, čpėnų va Panevėžo pav. Atsakymas; "Mateušas r Marja Lovecka mrė praetas metas, Jurgs yra gyvas r jam enas gera Vs pažystam sunča šrdngus lnkėjmus, tapg Antanas. 5. Ona Vatekūnas, ješkojo: Baltramėjaus, Josefato r Jono Jonušauskų š Prusegalo, Cpėnų valse., Panevėžo pav. Atsakymas: "Baltramėjus gyvenants Prusegale, Kres Brche. Jam enas gera, r js svekna. 6. Stanslovas Ladznsks, ješkojo, Francškos Ladznskų, Jono Garonskų, r Kazmero Mačo, š Irškų, šaulų pav. Atsakymas : "Gyvenmo veta: Prancška Lednsk, Trszk, Okmany Weg. Jose! Gauronsk Tršk, Okmany, Weg. 4. Kazmr Maczys, Tršk, Okmany. Abban. Vsems enas gera. Prancška Lednsk yra varge, r rekalauja pngų. Stanslava r Bronslava mrė. Norėtų žnot, kap Stanslovu Lednsku enas. 7. Vncent Davdauskas ješkojo Barloros r Antano Dovdauskų š Jonačų, Popalanų vasė., Atsakymas: "Barbora Dovdauskas mrė peretas maltas, Antanas Dovdauskas yra svekas, gyvena Jonae su vsa savo šemyna r prašo pagelbos. Petronėle Skrnund sesuo, tapg sveka, prašome pranešt, kap brolu Pranu enas. 8. Laurn Sndaras, famljos Sndoravčų, lškų, Trockų pav., j eškojo š Sume- Atsakymas: "Vršpannėtos ypatos gyvena ant savo žemės. Sumelšk, Kres Koszedary. Jems gera enas. 9. John Sabalauskas, ješkojo Antosės Petrauskų š Žžmarų Trockų pav., Atsakymas: "Ješkomoj ypata yra ten pat kap vršu pamnėta, jį yra sveka sunča lnkėjmus. 10. Paul Lukszas, ješkojo. Mkalnos, Jono, Antano r Vladslavo Lukšų, š Valakavčų Solskojų vasė. Atsakymas: "Ape tas ypatas, neko nebuvo galma patrt. 11. Joseph Jančunas, ješkojo Magdalenos Jančunų š Ltonų, Zežnarų vasė. Atsakymas: "Ješkomoj ypata gyvena kap augščau nurodyta, j yra sveka r sunča lnkėjmus. 12. August Bundorus, ješkojo famljos Bundorų š Lazorų Šaulų pav. Atsakymas: "Bundorų famlja: Agneška, Ona, Augustas r Onytė gyvena mestelyj Luzevvo, Kres Okmany Ltauen. Je yra vs svek r jems enas gera." 13. Aleks Vatekats, ješkojo Zuzanos, Onos, Emljos r Juljos Vatekačų, š Bražškų Kruopų vasė. Atsakymas: "Vršu pamnėtos ypatos gyvena Bražšk, Kres Okmany, jems vsems enas gera, r le vs yra svek. 14. Anna Mkons j eškojo Jono, Barboros, Antano r Jono Laurnačų, š Pararbų, Šaulų pav..atsakymas: "Jonas Laurnats su savo famlja yra svekas, bet vskas sudegę r prašo sušelpt pngas, nes reka būtna prkt arklį. Vs šrdnga svekna r džaugas, kad jus esate dar gyv." 15. Frank Morkūnas, ješkojo Jono, Evos r Francškos Morkūnų š Vagovo, Kronų vasė. Atsakymas: "Famlja Jono Morkūno gyvena Vagowo, jems nas gera, r je svekna. Darpunszk, Cordes, Korpsgendarme. 16. John Galmnas, ješkojo famljos Galmnų, š Staugetalnų Trškų vasė. Atsakymas: "Tos ypatos nežnomos kkmenės apelnkėj (Kres). 17. Joseph Mkšs, ješkoje Katrnos r Onos Mkšų, š Narvdškų, Vabalnnkų vasė., Palevėžo pav. Atsakymas: "Vs įvek bet laba rekalng pnga. Gend. Staton Geloze, rledner, Korpsgendarme." 18. Ignac Razulevčus, ješkojo: Zgmonto, Jono r Juozo Rasulevčų, š lknonų, Zmarų vasė., Trockų pav. Atsakymas: 'JeŠKomos ypatos gyvena Juhnany, Kres Koszedary. Jems nas gera, r šrdnga svekna. 19. Martn Szmukauskas,ješkojo: Mkolo, Marjos, Jono, Juo- :o r Katrnos Szmukauskų, A- eksandro r Juozo, Brazų, š Vlknnkų, Kronų vasė., Trakų u3av. Atsakymas: "Ješkomos ypatos gyvena Wlknk, jems lnas gera r vs šrdnga sve- <na. 20. Frank Ramanausk, ješkojo Ignaco Ramanausko š Mlų, Vekšnų vasė. Atsakymas: Tgnac Ramanauskas, Dorf M, Kres Okmany. Yra svekas rų, Czpanų valse. Atsakymas; "Jurgs r Petronėlė Pašakarna gyvena Downany, r jems enas gera, Juozas yra karės lauke, ar js tebėra gyvas mes nežnome. Už teravmos ape mums, mes šrdnga dėkavojame, r sunčame šrdngus lnkėjmus. Tėvas yra Starosta, š budnkų nė venas nebuvo sunakntas. 30. John Vrbckas, ješkojo: Juozo, Deratos, Onos, Stanslavo r Povylo Vrbckų, š Bardškų, Vlkmergės pav. Atsakymas: "Vršmnėtos ypatos gyvena Bardysze, r apelnkėj, r joms gera enas r yra vso: svekos. Šals, kur venos moters gyveno r tvarkės. Skatytoja gal patėmyjo lakraščuose, kad rusų moters, kuros sutvėrė savo karumenę, vadnamos amazonkoms. Ką tas žodr reška? Ne vs žno. "Sulyg grakų mtologjos, senovėj buvo trs šalįs, kuras valdė r kurose gyveno ven tk moters. Tos šals vadnos amazonų šalms, o jų gyventojos amazonėms arba, š rusško tarant, amazonkoms. Azjos amazonės, nuo kurų paėjo r ktos jų seserįs, gyveno Juodųjų jūrų pakraščuose, Kaukazo kalnuose r Trebzondo apelnkėj. Mtuose sakoma, kad sykį jos buvo užkaravusos vsą Azją r pastatė mestus Smyrną, Efezą, Kūmą r ktus. Jų karalenė Hypolytė žuvo š Herkulo rankų, kurs pldė devntą darbą, užduotą jam Eurstejaus. Sykį amazonės savo karalene Pentazlėja vadovaujant atėjo Pramu pagelbon preš grakus. Jos tapg pasrodė r Aleksandro Ddžojo lakuose, kuomet jų kara nksmas r meldža savo tkra antrašą. lenė Tabestrs štą valdoną 21. John Petkus, j eškojo: aplankė. Kazmero, Rozaljos r Rožes Kta jų dals,vadnama Af Petkų, š Vegerų, Popelam; vasė. Atsakymas: "Kazm rkos amazonėms, vadovaujant karalene Myrno už Petkus r pat Rozalja Petkus gyvena Vegery, r kap šuose karavo Gosgonus, Atlantus lakuose, enas jems gana gera, bet meldža savo sunaus Joja. Ant Trtom? ežero jos r apgulė Egyptą su Arabno prsųst jems pngų. Dukterį Rozalja Rusa švlko su sa įkūrė savo sostnę. Vėlaus vm, r jos dabartns lkmas jas užpuolęs Herkuls, apgalėjęs r vsas šžudęs..nums nežnomas. 22. Geo. Bush, ješkojo Petro Amazonės, kap mtuose Mevallnskų š Porjų, Grsuds- įasakojama, neledo nė vekam vyru gyvent savo ša- ;ų vasė. Atsakymas: "Gend. Staton Gloze, Petras Nevalusas mrė mėnuo tam atgal. He- įse. Joms vsuomet vadodner, Korpsgendarme. zavo moters karalenė r 23. Vncen Klovas, ješkojo lgą laką jos turėjo savo šalį Kovų famljos, š Plekų, moterų žeme. Kruopų vasė., Šaulų pav. Atsakymas: "Vs vršu pamnėt Jos venok tanka suedavo su kamynškų šalų vy įmonės gyvena Plek, Kres Dkmany, jems enas gera r ras dėl palakymo gentkaryra vs svek." tės. Jegu pas jas gmdavo 24. Jonas Pkels, ješkojo fa- sūnus, jos sugražndavo kūdkus vyrams arba tuoj mljos, Pkelų, š Dlbtų, Popanų vasė. Atsakymas: "Ješconos ypatos, vsos tebėra gyvos r svekos, r vsos tebgyvė- Mergates g augndavo d ems gmus nužudydavo. na ant savo ūkės. Je laba džausoj prežūroj r nuo džaugas, kad gavo nuo jūsų pat mažens mokndavo karės meno. Sakoma, kad v žną, r je galėtumėt savškus lngas sušelpt, je būtų laba lėkng. Vs šrdnga svekna sa da mažutėms mergatėms amazonės nudegndavo tėvas, motna, trs brola r sesers. lešnają krūtį, kad parankau butų šaudyt š sadokų. 25. Peter Karolevcz, ješkojo: Stanslavo, Amljos, Vladsavo r Albno Karolevčų r Nuo to jos r vadnamos a- Adalės Aleksandravčų, š Vlnškų, Gedraškų valse. Atsakrutės. nazonkoms, kas reška bekymas: "Ape tas ypatas neko Jos garbndavo mėnulį. pranešt negalma." (maža). 26. Vncent Pocevčus, ješkojo Onos Pocevčų š Zaranų, Petų Amerkoj yra ddelė Paplanų vasė. Atsakymas: upė vardu Amazona. Tas 'Ješkomoj ypata gyvena: Gut. vardas paena nuo amazonų orany, Kres Okmany, Post- moterų. Ispanas Orellana, tant Szaulen. Jį yra sveka,bet kurs pasekė tą upę prmu oedna, netur žemės r tarnauja Įvare, kapo darbnnkė. kartu 1541 metas, pakrkštjo ją tuo vardu dėlto, kad 27. Anesta Vncas, ješkojo Petro r Marjos Anesta, Vštyty, Suvalkų red. Atsakymas: savo moterms. Tas jam tena jį užpuolė ndjona su skamba: "Petras Anesta mrė prmnė pasaką ape karngąsas amazones r js pava jau 18 mėnesų tam atgal, Marja Anesta gyvena VVysttęn. šap vskas enas gera. Prašo dno štą upę "Amazonų kad prsųstumet kek pngų. upe. Daug sykų svekna. Peretam šmtmetyj kelaunnka grįždam š Af 28. Helen Pe.terson, ješkojo: Juozo, Onos, Juljos, Petronės r Jono Petru.šauskų, š Ossvvos, rkos tanka parveždavo žnų, jog r tena, Dahomos Lubavo valse., Kalvarjos pav. Atsakymas: "Vsems enas karalystėj, esant amazonų laba gera, yra vs svek r armja, kuros narsumo bjančos vsos kamynškos gyvena kur je prmaus gyveno, šrdnga svekna r prašo neužlgo daugau rašyt. tautos. 29. Kazrnr Pašakarns, ješkojo famljos Pašakarnų: Juo metas Angljos _ val- Venok vėlau, kuomet zo, Petronėlė r Juozo š Dauno-džos agentas Burton aplan- KELEIVIS. 7 kė Dahomos karalystę, pasrodė vsa kas kta. Tesa, Burton rado tena moterų karumenę, bet ta buvo ne koka bas armja, preš kurą drebėtų vs kamyna, o ven moterų gvardja, kurą karalus užlako savo as^ mens rekalams. Senau šta lo b-gvardja buvus gana skatlnga, bet dabar joje buvo tk 1,300 mergnu. Joms nevala buvo tekėt už vyro r už praradmą mergystės grėsė mrtes bausmė, venok nežūrnt to, ape 100 jų tuomet buvo nėščų. Šta šals, Dahoma, gul Afrkos vakaruose metas franeuza ją užpuolė r po 3 metų karės pavertė savo kolonja. Karalus buvo sumtas r štremtas. Nuo to lako r "amazonės ten a šnyko. M. M-ne. NIEKAI) NELAUK PER- ILGAI. (Apgarsnmas). Paprastas žmogus ne- daug tepaso ape savo sklvį. Js drba vsą deną, valgo savo mastą skubna r nevšknmas, užketėjmas, galvos skausmas r tt. daros pas jį dažnesnas. Js š to nesgydo vsa r galų gale paprast smptoma atneša sklvo lgą. Trnero Amerkonškas Elksers Karčojo Vyno gal prašalnt štas blogas pasekmes. Js užlako vdurų čystumą, T) paddna sveką apettą, pagelbst vrškn-, me masto r atbudavoja organzmo sstemą. Kana $1.00 aptekose. Žmonės, kure kenča nuo reumatzmo, ar neuralgjos prvalo mt musų patarmą r pamėgnt Trnero Lnmentą. Štas vastas suteka neapsakomą pagalbą tūkstančams žmonų. Tapg gelbst nuo nkstelėjmo, nuo pertempmo raumenų r tt. Kana 25 r 50c aptekose, šsrašant 35c r 60c. Jos Trner, Mgf., Chemst, So.. AshIand Avė. Chcago, 111. p DRAUGAI, SKAITYKIT IR PLATINKI! "KELEIVĮ. Telephone: Back Bay 4200 DAKTARAS Fr. Matulats GYDO VISOKIAS LIGAS PRITAIKO AKINIUS. 3?\ Valandos: Nuo 1 k 3 deną. Nuo 7 k 9 va vakare. 419 BOYLSTON STR. Sute 419, 420 r 421, Netol ddžojo mesto knygyno, BOSTON, MASS. j PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE Kalbel, Skatyt, Rašyt Anglška 30 Kalbos Lekcją 4 Pamf tata Grafcatl kas Per laškus, š praktška sutasytų ypač tam tkslu lekcjų, gal lengva r greta šmokt Anglų kalbų, skatymų, raštų r gramatkų. Rekalauk paašknmo: prsus; už 2c markę. MOKINAME r KLESOSE Įvarų mokslų, denoms r vakaras. Klesos dėl vyrų r motoru. Moknktės šoj mokykloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. Vską Ašknam Letuvška. AMERICAN COLLEGE PREPAR- ATORY SCHOOL lamcrlcat Stlocl o Unfuages) 3103 S. Halsted St. Chcago, UI. Ta.: 1787-J Dr. Davd W Rosen Kalba Letuvška, Lenkška, Rusška r Vokška. GYDO VISOKIAS LIGAS. Valandos: Nuo 8 k 10 ryte. N* 2 k 8 deną, nuo 8 vakare. 11 BANOVER STREET, BOSTON. MASS. r - -,rr NUTRINK Jf ANT ŽAIZDŲ AR SKAUSTANčIO KŪNO. Sloano Lnmentas greta apmalšna skaudėjmų r persmų BE TRI- NIMO. čystesns negu plesters ar mosts, negadna odos. Nusprk bonkutę atsarga nuo reumatzmo, sausgėlos, neuralgjos, strėnų gėlmo, podagros r 'tems panašu skausmų. Sloano Lnmentas pagelbės, Vsose aptekose po 25s., 50c., $1,00.. D r. A, F. CRISTON 401 MARLBOROUGH ST., netol Massachusetts avė. Boston, Mass. Lgona prmam egzamnavmu r gydymu kekveną deną. Valandos: Nuo 9 11 š ryto; po pet nuo 2 5 r nuo 7 9 vakaras. Prvatškas Lygonbuts su 26 geroms lovoms. Vsas modernškas įtasymas r aparatas dėl abejų lyčų r chronškų lgų. Ddžausą atydą atkrepa ant vsų lgonų, jegu pagalba arha gydymas yra galmas. Krepks tuo adresu: 401 Marlborough Street, Boston, Mass. Tel. Back Bay 807. Lgdtįus atena į namus apžūrėt ant parekalavmo. Gydau jau per 18 metų. Kalbame r rusška. APTIEKA Tesngausa r Gerausa Sutasom Receptus su ddžausa atyda, nežūrnt ar š Letuvos atvežt ar amerkonšk. Gyduolų galte gaut, kokas tk pasaulyje vartoja, tapg vsados randas letuvs aptekorus. EDVARO DALY, Savnnkas 18 BroadR, So. Boston. Galte rekalaut r per laškus, o mes per ekspresą gyduoles atsusme. 1 Jonas A. Katkus UŽLAIKAU VISOKIŲ KNYGŲ ų IR KITOKIŲ DAIKTŲ. Galma gaut prkt vsus Anrerkoje ledžamus lakraščus, tapg r juos užsprenumeruot. 4; Krautuvė atvra nuo 7 š ryto k 12 vdurnakčo. A 'Polaus gyvenantej galt, <)5 krepts lašku šuo adresu: (30) ; J. A. KATKUS K 2204 Forbes st.,^ Pltsburgh, Pa.) H T-! KNYGŲ VISIŠKAI UŽ Kožnas vyras tur parekalaut uu laku ven; š tn Stebuklng; Knygų. Vyra, kure mana alsvest, vyra lgot, slpn; nervšk r šnaknt vyra negab pr darbo r ne galng nauduotus prmnumo gamtos vs to vyra tur parekalaut venų Iš tų ddžos vertybes medkalškų knygų. Kuyga ta pasakys kap vyra nakn sava gyvastį, kap je įgauna lgas r kap jems gal būt sugrųžuta svekata, stprumas r spėkas trumpu laku r su mažas kaštas. Jegu nor, būt vyras tarp vyru stpras, resnas, energtškas vyras, ta knyga parodys kela. Ar nor moknts? Mes šmokname per korespondencjas: anglų kalba, artmetką r letuvų kalbos gramatką. Vs šmoksta savo namuose luosu laku; škašča maž. Rašyk dėl nformacjų; įdėk už du centu stampa. (41) Letuvų Korcspondencjne Mokykla, 1327 N. RobeySt Chcago, III. ŽMOGAUS ISS1VYSTYMAS KAIP IR Iš KUR ATSIRADO ŽMOGUS? IŠSIVYSTĖ Iš BEŽDŽIONES, NEKUR1E SAKO. BET IŠ KUR ATSIRADO BEŽDŽIONĖ? Yra ta klausma, kuruos aška r nuosekla) šaškna šta knyga. Joje telpa paveksla koku budu toj forma šsvystymo ketės k prėjo pre žmogaus. KAINA 35c. GRAŽIAIS AUDIMO APDARAIS 50c. LIETUVIŲ ŠEIMYNŲ ISTORIJA PAGAL JUŠKEVIČIAUS DAINAS. PARAŠE Z. ALEKSA. KNYGA, KURI AIŠKIAI APRAŠO LIETUVIŲ PRAEITĮ NUO ŽILOS SENOVĖS. «Iš jos sužnos, kada musų pratėva vogdavo sau žmonas, vėlau prkdavo. Kap motnos parduodavo savo dukters. Kokos buvo vestuvnės r ladotuvų apegos r kap jos ketės. Ta vena knyga letuvų kalboje, kur tap smulka šgvldena musų praetį š užrašų užslkusų pas pačus žmones. KAINA 35c. AUDIMO APDARAIS 50c. Vršmnėtos knygos gaunamos Kelevo knygyne. Sunčant pngus adresą užrašykt tap: "KEL IVIS, SO. BOSTON, MASS, IŠRADĖJAI! Nornt gaut PATENTĄ ant Jūsų šradmų r trumpame lake j parduot, rašykt, prma pas mums, rekalaudam patarmų, kuruos sutekame DYKAI r knygutę VADOVĄ IŠRADĖ JAMS šsųsme. Musų raštųyča yru 250 Broadvay, New York meste, kurame yra mljona gyventojų r ddžausa kupčystč kur PATENTĄ gerausa, galma parduot. Rašykte Letuvška, rekalaudam knygutes r. musų gvarancjos AMERICAN EURUPEAN PATENT OFFICES, Barrster Bldg., W ashngton, I). C. (k.s.) Slfllsų arba Užnuodljlmų Kraujo, Trporlų, Pulavlmų, Nurlpnčjntų Gyvybes, Užkrečamas Ugns, Lytška šlapnamas Organas, Dusulų. Ncgruonralavmu Vdurų, Pretvarkų, Slogoms, Hemoroldas, Reumatzmų, Plvo, Jaknų, Pūsles r Inkštu Lgomes? Ar tur skaudėjmus strėnose, sąnaruose; galvos skaudėjmus; blogų n- pettą; sumgus plvų; atsraugėjmus; ar vem; ar tur tulžes užpuolmus; apdengtų ležuvo; neger; kvapų; tamsns ratus po akų; ar negal megot; ar tur negerus sapnus J Ar es nuslpnntas r lengva sujudntas; nervškas, bnrnngaa r aržus; pasargs r vsas sunyks š ryta; nodrasus r šalns nuo draugystes; ruludys, prklos r nusmnęs} Muš; knyga už dyką Kelas į Svekatą, pasakys jums apo tuos daktus aške Stprumą r Energją. r lengvo kalboj tep, jog gnlesto - suprast j r naudots jos patarmu r pamoknmų. ė._ J yra,, krnutovč. žnos r talpna.... tkra tokus daktub, lcatrus kožnas vyras, jaunas r senas, turtngas r bednas, novodęs r vedęs, sorgas r svekas, tur žnot. Atmnk, jog ta knyga yra absolutška už dykų, užmokant pačtų. Ant konvertos nlera paduotas medkalškas vardas. Neks ne gal žnot kas ten yra, tk jus. Paduok sava vardų, pavardę r adresų aške, atkrpk r susk tų Už Dykų Kuponą. Susk Tą Už Pyką Knygos Kuponą Šanden. DR. J. RUSSF.L PRICE CO., L.202 Mudson & Clnton St».. Chcago. III. Godotnasa: - Aš esu užnteresraotas jus; Už Dyką Knygos Faslulynhul r noročau gaut veną š tą knygą, utnu laku. Vadas r pavarde Adresas. Mestas. Stejtas

8 8 KELEIVIS.. 2. lj.. -..u r Vetnes Žnos Patara uždaryt bažnyčas. Peretą nedėldenį Dorchestero kongregaconalstų bažnyčos kungas J. N. Perce, sakydamas savo parapjonams pamokslą, padavė sumanymą, kad je vetoj šyldvt bažnyką, taupytų savo skatkus anglms, rekalngom apšldmu namų be mokyklų. Js pasakė, kad š vsų jo parapjonų tk keletas yra tokų lamnguoju, ką savo namus tur gera apšldytus. Js patarė relgškems savo parapjonams, kure tur ar štenka nusprkt gramofonus, kad užsdėtų relgjnų gesmų rekordus r tuo budu padarytų sau bažnyčą name, užbagdamas, kad parapjonų nuosprendį, ar je sutnka kuryt r šldyt bažnyčą, ar savo namus r mokyklas, parodys sekančo nedėldeno susrnkusųjų bažnyčon parapjonų skatlus. Ta mat. Ar nevertėtų r mūsškams kungams panaša padaryt. Tečaus š mūsškų kungų toko paselgmo veltu laukt. Kongregaconalstų kungas gal nuet r drbtuvę sau duoną pelnyt, bet musų nutukusej tėvela žmonų skurdo nepažįsta, je paskutnį ' svetanė. Kalbėjo "Moterų I Balso" redaktorė, d. K. Petcentą š aptemdntų žmonelų pamtų, kad tk turėjus rydama nemenką įspūdį. rkenė š New Yorko, pada sau rojšką gyvenmą, o Koncertas g buvo tapg skurdžų katalkų bėdos ką geras r maža kuo skyrės jems apena! nuo nesena buvuso Cambrdgeuj koncerto. Rekalauja, kad mokyklos butų atsakanča apšldytos. Boston Labor Centra U- non organzacja šrnko komtetą, kuram pavesta rekalas šrekalaut š mesto mokyklnės užžuros komsjos, kad toj pasrūpntų, dant vsos mokyklos butų atsakanča apšldytos. Nors dėl mulknmo vsuomene akų skrama vsokus "dktatorus r kontrolerus pragyvenmo rekmenų kanoms nustatyt, bet vskas, ką vsuomenė š to tur, tk ta, kad tokems dktatorams, kontrolerams r tyrnėjmo komsjoms augštas algas moka, o je paskelba spaudoje, kad kanos rekalngems gyvenymu dalykams sumažnt negalma. Besnaudodam karės tekama jems proga, vsą vsuomenės gyvenmą lakant savo rankose trusta kela kanas kap jems patnka r per savo spaudą šauka, kad vsuomenė atssakytų nu valgo, gėrmo, dėvėjmo, avmo r šlumos. Saugodam angls, angles barona nenor ne mokykloms anglų parduot, o vsoke jų bznį apgnant "profesora įkalba, kad vaka mokntus nekūrentose mokyklose, į tam tkrus mašus sulndę. Akyvazdoje to vso, mnėta darbnnkų organzacja nutarė kategorška rekalaut, kad mokyklos butų apšldomos r kudkųsvekata apsaugota. Prvso netkrų daktarų. Dstrktns prokuroras Pelleter įsakė polcja štrt, kas gamna r parduoda studentams, nešlakusems kvotmo š medcnos be dentstrjos mokslų, dplomas r daktarų lapsnus. Pasrodo, kad Bostonan prvažavo daug netkrų daktarų, turnčų padrbtas dplomas. Manoma, kad dplomų gamnmo ofsas randas Phladelphjoj. Už tokas bevertės dplomas apgavka ma nuo 125 k 1,000 dolerų be augščau už tuos pngus žoplems, bet turngems studentams parduoda mokslo vyrų ar daktarų lapsnus. Rekalnga mergna pabagus mokyklą la atsšauka tuojaus j "Kelevo ofsą. JUOZAS STEPONAITIS NUSIŠOVĖ. Peretoj sąvatėj Maryvllėj, Ill nušovė Juozas Steponats, kurs buvo pamtas karumenėn r turėjo važuot į stovyklas. Velons buvo 27 metų amžaus r drbo anglakasyklose. Nuo to lako, kap jo numers lkos štrauktas, Steponats vakščojo laba nusmnęs r vsuomet kalbėdavo: "Grečau nusšausu, negu esu karėn. Venoj svetanėj koncertas r prakalbos tuo paču laku. Dele rengėjų nesustar- 1110, peretą nedėldenį Letuvų salėje įvyko Gabjos Dr-jos surengtas Mko Petrausko koncertas r L.M.P. S. 13 kuopos surengtos prakalbos. Koncertas buvo vršutnėj svetanėj, o prakalbos apatnėj. Tkėtas, kad kap venems, tap r ktems rengėjams toks nesustarmas pakenks, bet šėjo vsa ktap. Nornčųjų pasklausyt koncerto susrnko ane trįs šmta žmonų, į prakalbas prėjo plnutė Nešodamas kšenujc pražudė $5,500 dolerų. John Burke, drbants ant geležnkelo stotes kapo prekų krovkas, peretą nedėldenį pranešė Charlestowno polcja, kad ješkotų jo pngų, kurų js pametė $5,500. Pnga buvo jo žmona sąvatė tam atgal šmokėt kapo atlygnmas. Burkė manęs tuos pngus į- dėt į nepajudnamą turtą, nusprkdamas namą ar žemės sklypą, bet bjojo dėt bankan r nešojos savo kšenuje kol neapsžurėjo, kad pngų jau nėra. Letuvs dentstas. So. Bostono letuva galų gale suslaukė savo dentsto. Juo yra d-ras Anatanas Kapočus, kurs vdurnę mokyklą bagė Shenandoah, Pa., dcntnnkystės moknos Tufts Kolegjoj, Bostone. Pabagęs ča mokslą, js savo ofsą atsdarė So. Bostone, "Kelevo name, po No Broadvvay. Tag kam reka tasyt dants, tegul krepas pas savo dentstą. Po 23 metų paledo š kalėjmo. Gubernatorus McCall r mesto taryba nutarė palest š kalėjmo Petrkcką J. Sullvaną, kurs šsdėjo Charlestowno kalėjme 23 metus, kapo nutestas vsam gyvenmu kalėjman už nušovmą Duroy Fostero rugsėjo 11 "d metas. LSS. 60-ta kuopa statys scenoje vekalą Marja Magdeletė 22 deną gruodžo, 1917, Dudley Opera House. Todėl gestna, kad ktos kuopos be draugjos tą pačą deną neko nerengtų. ŠOKIAI. Renga Jaunmo Ratels subatoje, prm bus 27 spa-' lįų r lapkrčo, Letuvų sa-į Įėję, So. Bostone. Prasdės, nuo 7:30 vakare. Atslan-' kykt vs. Komtetas.' s BORDENS Malted Mlk CAGLC BRANO HAS NOEŲUAL * M»»ul.rtuW ty BOROtH$CoHOWSfl)MlLXCo NCW VO»K,U».A. Motnoms žndančoms kudkusr Jegu esate perstkrnusos, kad permaža masto Jūsų kūdku, tad šgerk stklą arba du klšė MaltedJMlk IN THĘ SOUARE PACKAGE Tas laba pagelbės Jums lake žndyno kūdko. Ta yra dealškas mastas, kurs ddela sudrutna kūną kūdko r podraug Jūsų pačų. PIRK PAKELI ŠIANDIEN Parsduoda vsose aptekose. Išpldyk štą kuponą r pasųsk Malted M Ik l)cpt., K Borden s Condenscd Mlk Co. New York. {dėk-už 10c, štampų r gauk mus rankvedį r sampelį, pakaktna šbandymu. Name Address PUIKUS TEATRAS IR ŠO KIAI BRIGHTONE. Ketverge nuo 7:45 vakare, Letuvų svetanėje, 67 kp, L.S.S. perstatys gražą komedją žlė galvon, velnas uodegon, po perstatymo prasdės šoka. Vs atslankusej turės daug smagumo. Todėl atekte vs r paslnksmnkte. Komtetas. Nedėloję, 14 spalų nuo 7:30 vakare, Letuvų salėje skatys paskatą Šalčus a- pe "Letuvos gamtškus turtus. Atenančoj nedėloj nuo 2 va. po petų bus LDLDrjos 2 kuopos susrnkmas socalstų svetanėje. Nara prvalo atslankyt r atsmt šlestas knygas. PARSIDUODA ARKLYS. Geras važuojamas aramas arklys, parsduoda už $85.00, dėlto, kad farncrs šparduoda vską. Krepktės: 84 Myrtle str., Stoughton, Mass. PARSIDUODA PIGIAI pukus rakanda (dakta). Turu švažuot į ktą mestą, passkubnkte, nuprkste pga. Pamatyt galma pas (?) F. Stropenė, 6 Lorng Street, So. Boston. 863 Man Street, CAMBRIDGE, MASS* Mes užlakome gerausą MOTERIŠKU RŪBŲ. KRAUTUVŲ pasuvant šlcbas r Kotus. Rubus darome pagal naujausą madą r prenama kaną. Rekale duodame patarmus r nuenam perkalbėt anglška. Meldžam krepts pre mus. o gaust tesngą patarnavmą. (41) M. T. V1LKELIUTĖ 863 Man s., Cambrdge, Mass. I SKAITYKIT IR PLATIN- KIT "KELEIVĮ. SEVERA S VVAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA (Severos I lotkclčs nuo Galvos Skausmo r Neuralgjos) atneša gretą palengvnmą. Kana 25 centa už dėžute su 12 plotkclų su mltelas, j Šemynškas Lnmentas. Kekvena šemyna prvalo lakyt gerą lnlmentą r turėt po butelį ble laku po ranka atstkus susžedmu, ar susldaužymu, šssukmu arba pertenkmu. I Panašuose atstkmose nepažystama neko geresno už Severa s Gothard Ol (Severos Gothardlškas Alejus). Kapo gyduolė vetnam panaudojmu, js nuramna skausmus, skaudėjmus r traukučus, r lygml gera tnka gydymu nesvekavmų, kap anta: reumatzmo, neuralgjos, šssukmų, susldauįymų, apbrnkmo, sutnmo pažandžų, sustyrusų narų arba muskulų. Kano-: 25 Ir 50 centų vsur aptekose. PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka š Bloomfeld, Mont., praneša mums savo laške š 16 d. vasaro, 1917 m., sekanča: "Išsnarnau sau koją kelyje, bet panaudojus kels kartus Severos Gothardnšką Alejų, skausmas perėjo va r dabar jaučuos puka". F m 1 Renga I). L. K. Vytauto Draugyste Pėtnyčoj, r 12 Spalo-October, 1917 Columbus Day. Prasdės 2 va. po petų r traukss k 12 naktes I Letuvų Salėj e, n Kampas E r Slver gatvų, So. Boston, Mass. n Kvečame vetnus r apelnkės letuvus atslankyt j musų pukų balų, kurs parengtas yra dėl paslnksmnmo. Valgų r gėrmų bus užtektna.... J Draugystę bus prmam nauj nara už pusę įstojmo. Kure da neprgult pre D. L. K. Vytauto Draugystės, gera (( proga prsrašyt. ' Kveča vsus KOMITETAS. į Prkte Severot Gyduoles vetnėse aptekose, rekalaudam tkta "Severos" X šdrbmj, orba užjsaky dt tesog, jegu tkrų negalte gaut. \y > W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA f Juozas Zupkauskas. PAKVIETIMAS šuom aš Juozas Zupkauskas užkveču savo tautečus r draugus atet pamatyt mane, kuomet ums rekės SIUTO, OVERKOTO, APItĖDALŲ ar ČEVĖRYKŲ. Aš pats Jums vsuomet patarnausu atsakanča. Aš šrdnga dėkavoju Jums už jūsų paramą praelyj, kartu tkėdamas paramos r atetyj. Musų rudenna r žemna naujos mados Suta r Overkota jau dtbar gatav ddžausam Įvarume materjų r madų, kuruos galma prkt stebėtna pga. Nejaukte k praes pusė sezono, bet atekte dabar r šsrnkte sau Sutą ar Overkotą, nes dabar geras lakas yra š ko pasrnkt. Dėvėkte juos jų sezone. Suto r Overkotų kanos noo $12.50 k $30. Mes tapg užlakome vsą elę Vyru Papuošalų. Skrybėlų r Čeverykų. Ceverykų kanos nuo $4 k $10 Mes gvartntuojam, jegu kuom nors buste neužganėdnt, ta mes apmanysme arba sugrąžnsme pngus. Atėję klauskte p. J. Zupkausko. S. H. HARRISON CO. Letuva Klauča Vsoku* Vyram* Drabužu Suvame ant Užaakymo Išvalome, sutasome r šproaname senu*. VenntUlė Kraučų kompauj. So. Bostone, kur vsame auou. gerą r gražų darbą už prena mą kaną. PASIŪDINK PAS MUS 8IUTĄ O NEŠIOSI IR DŽlAUGSOfML Todėl, kure nort passūdn gerą sutą, švalyt arba suproslt, krepktės pa* mus. SOUTH BOSTON CUSTOM TAILORING CO. 278 Broadvray, So. Boetoa. $ t 1 RUSIJOS REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAS., Ką tk aplankėm laba pukų dabartnės Rusjos Revolucjos pavekslą. Pavekslas perstato kap cars nugnkluotas, traukas nuo sosto, reteža sudraskyt, o garsus revolucjoncra, kap Cakovsk, Krapotkn, Breškovska r lauds su raudonoms vėlavoms stov aplnk sostą, ant kuro yra Lasvė su koja užpąynus ant camo karūnos. Pavekslas ant palturavotos poperos, net dovnosc spalvose, vertas dolero. "Kardas parduoda juos po 25c. Prsųskte konverte kvoterį arba 25 c. vencentnčms stampoms r oavekslą tuoj gauste. "KARDAS 251 Broadvvay, So. Boston, Mass. MOTERŲ IR MERGINŲ ŽINIAI. Atdarau naują vetą Bostone. SIUVU VISOKIUS KUBUS pagal vėlausą madą GRAŽIAI IR PIGIAI Tapg galma gaut r gatavų. M. M. ANDREWS (Andrušutė) 44 Boylston Street, BOSTON. (tarpe VVashngton r Tremont sts.) AR ESI GIRDĖJĘS? j Kad žmogus gal pasgražnt sau į vedą r įgyt lgus plaukus. Prsųsk Į štampą r gaus vsas nformacja*. ŪISTRI8UT0R FOR WIL0ERT CO. j 42 V.e Street, Montello, Mass. * So. Boston Trust Co. (Buvus Mattapan Depost & Trust Co.) 474 Broadway, So. Boston, Mass. KAPITALIS... $200, Perteklus r nešdalntas pelnas 55, JOSEPH A. MAYNAI_ PREZIDENTAS TAUPINIMO SKYRIUS. Ant padėtų apsauga pngų, prskatomas nuošmts 12 kartų per metus paskutnę deną kekveno mėneso. BANKA ATIDARYTA SU- BATOS VAKARAIS nuo 7 9 padėjmu pngų taupnmo arba čekų skyruje. PADĖT PINIGUS I BANKĄ GALIMA PRISIŲST PER LAIŠ KĄ, todėl laba paranku tolau gyvenantems. Suskalbėt galma letuvška, nes Bankoj drba letuvys Jonas žlnbks. Vsada spnd juokas r aštros tesybės spndulas. Jame raste; Ebes juokngų strapsnų, Svehtjacko Msjas, Kungo Bmbos pamokslus, Kungų žedus, Dvasškus apdūmojmus r Atladus, Velnų Pavekslus tesog š Pragaro, Jagamasčų r jų storukų gaspadnų pkčesus, Tketą j Dangų, etc., etc. KARDAS 251 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 1E1EII =. Apteka Gyduoles sutasome r prsunčame vsokas, Metams Venas dolers. Numers Dešmtukas. Šdlausko KRAUJO VALYTOJAS, gerauss vastas namuose, todėl rekalaukt vsur. Ypatnga geros šos gyduolės: Nuo prakatavmo kojų.. 25e Gydant mosts nuo pučkų 50c Nuo vduravmo mažems 25c Nuo vduravmo suaugus. 50c Pamoda plaukams... 20c Vakų ramntojas... 2bc Nuo surmo nervų Bobro laša Nuo saulės nudegmo... 50c Nuo slnkmo plaukų r pleskanų... 75c Kraujo Valytojas Nuo kosulo, grpo r slogos 1.00 Nuo Reumatzmo... $1.00 kuros tk pasaulyje prmtos r yra vartojamos. Perfumos vsokų gėlų, 25c., 50c., 75c., $1.00, $2.00 r daugau. Tapg turu vsokų gyduolų vėlauso šradmo, nuo vsokų paslaptngų r ktokų lgų. Jegu norte gaut tkrus r gerus vastus, krepktės pas mane, o aš užtkrnu, kad vsame jums bus sąžnška patarnauta. VISOKIUS RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI nežūrnt ar je yra Amerkos, ar Europos daktaru. Gyduolų galte rekalaut r per laškus, o mes prsųsm jums ekspresu. Vsokame rekale krepktės šuo adresu: X Šdlauskas PROVIZORIUS 226 Broadway, Kampas c st. So. BostuMass. E. J. Mažeka GERIAUSIU LAIKRODĖLIU LAIKRODŽIU r AUKSU KRAUTUVĖ Ekspertas Lakrodžu Tasytojas. Pre So. Bostono Trust Co. Banko prgul vs žymesnoj letuva: K. Šdlauskas, aptekorus r Let. Šclp. Fondo kaserus; Jonas Mathus; F." J. Bagočus; Antanas Ivaszkcvcz r daugels ktų. Todėl letuvams pranešame, kad nelakytų savo pngų kur nors neštkmose vetose, bet padėtų į saugą banką kur yra po Valstbės prežūra r kur moka vsems tesngą nuošmtį. Padėt į banką galma r po ma- So. Bostone r apelnkej Tkra Letuvška Trajanka 35c Mosts r skysča nuo nežų 1.00 Gyduol. patasymu apetto 1.00 Gyd. suvalnnmu vdurų 50c Gyduolės nuo kosulo r sunkaus kvėpavmo Gydu. nuo kornų 15, 20 r 25c Plės dėl Kepenų r Inkstų 50c Proškos nuo nervško galvos skaudėjmo r 25c Gumas nuo dantų gėlmo.. 10c Vsoke kvepant r medkalšk mula... 10, 15 r 25c Blakėms r tarakon. nuodų 25c Tapg užlako vsokus MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS GRAMAFONUS r RECORDUS LIETUVIŠKUS, ANGLIŠKUS, LENKIŠKUS, RUSIŠKUS r tt. Rekalaujant kokų nors daktų krepktės pas mus, o gaust* tesngą r gerą patarnavmą. E. J. MAŽEIKA 52 Sheldon st., Hartford, Conn. į