2007 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Nokia, Nokia Connecting People ir Pop-Port yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation prekiù

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2007 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Nokia, Nokia Connecting People ir Pop-Port yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation prekiù"

Transkriptas

1 Nokia N72-5

2 2007 Nokia. Visos teisìs saugomos çstatymo. Nokia, Nokia Connecting People ir Pop-Port yra paprasti arba çregistruoti Nokia Corporation prekiù ¾enklai. Kiti èia minimù gaminiù ar çmoniù pavadinimai gali bþti atitinkamù savininkù firmù vardai arba prekiù ¾enklai. Draud¾iama bet kokiu bþdu atgaminti, perduoti, platinti ar i¹saugoti vis± dokument± i¹tisai ar bet kuri± jo dalç be i¹ankstinio ra¹ti¹ko Nokia leidimo , 2 leidimas LT

3 Modelio numeris: Nokia N72-5. Toliau vadinamas Nokia N72. SIM kortelìs ir baterijos çdìjimas Visas SIM korteles laikykite ma¾iems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prie¹ i¹imdami baterij±, visada i¹junkite prietais± ir atjunkite jç nuo çkroviklio. 1 Atsukê galinê prietaiso sienelê ç save, paspauskite atleidimo mygtuk± (1) ir nustumkite dangtelç rodykle (2) pa¾ymìta kryptimi. 2 Nukelkite dangtelç (3). 3 Norìdami atlaisvinti SIM kortelìs laikiklç, jç (4) atlenkite. 4 Çdìkite SIM kortelê (5). Atminties kortelìs kontaktai turi bþti atsukti ç atitinkamus prietaiso kontaktus, o nupjautas kortelìs kampas ç prietaiso pagrind±. 5 U¾darykite laikiklç ir u¾fiksuokite. 3

4 6 Çdìkite baterij± (6). 7 U¾dìkite galinç dangtelç. Atminties kortelìs çdìjimas Su ¹iuo prietaisu naudokite tik Nokia aprobuotas suma¾intas atminties korteles MultiMediaCards (RS-MMC). Nokia naudoja atminties korteliù pramoninius standartus, taèiau su ¹iuo prietaisu gali veikti ar bþti suderinami ne visù firmù gaminiai. Su ¹iuo prietaisu naudokite tik suderinamas Nokia aprobuotas suma¾intas atminties korteles MultiMediaCard (RS-MMC). Nokia naudoja atminties korteliù pramoninius standartus, taèiau su ¹iuo prietaisu gali veikti ar bþti suderinami ne visù firmù gaminiai. Kitos atminties kortelìs, pavyzd¾iui, Secure Digital (SD), netelpa ç atminties kortelìs lizd± ir nìra suderinamos su ¹iuo prietaisu. Naudodami nesuderinam± atminties kortelê, galite pa¾eisti ne tik j±, bet ir prietais± bei nesuderinamoje kortelìje esanèius duomenis. Suderinam± atminties kortelê galite naudoti vidinei prietaiso atminèiai i¹plìsti. Ç suderinam± atminties kortelê galite perra¹yti jþsù prietaise esanèi± informacij±. Suma¾inta atminties kortelì MultiMediaCard (RS-MMC). MultiMediaCard (MMC) adapteris. Kai ç telefon± Nokia N72 çdìta atminties kortelì RS-MMC yra naudojama, adapterio nereikia. Adapteris reikalingas norint naudoti atminties kortelê RS-MMC kitame suderintame prietaise, kuriame yra çprasto dyd¾io MMC kortelìs lizdas. Suderinama atminties kortelì jau gali bþti çdìta ç prietais±. 4

5 1 Norìdami çdìti atminties kortelê, atidarykite jos lizdo dangtelç (7). U¾ki¹kite pir¹to galiuk± u¾ dangtelio vir¹aus ir jç nukelkite. 2 Çdìkite suderinam± atminties kortelê ç lizd± (8). Atminties kortelìs kontaktai turi bþti atsukti ç apaèi±, o nupjautas kampas ç prietaiso pagrind±. 3 Çstumkite kortelê (9). Kortelei u¾sifiksavus teisingoje padìtyje, i¹girsite spragtelìjim±. 4 U¾darykite dangtelç. Jeigu dangtelis atidarytas, atminties kortelìs naudoti negalite. Atminties kortelìs i¹ìmimas 1 Atidarykite atminties kortelìs lizdo dangtelç. 2 Norìdami, kad atminties kortelì i¹¹oktù i¹ lizdo, j± spustelìkite. 3 I¹imkite atminties kortelê. Jei prietaisas çjungtas, pasirinkite Gerai. Svarbu ¾inoti: nei¹imkite atminties kortelìs, kai i¹ jos skaitomi (ar çra¹omi) duomenys. I¹imdami kortelê duomenù skaitymo ar çra¹ymo metu, galite pa¾eisti ne tik j±, bet ir prietais± bei kortelìje esanèius duomenis. 5

6 Baterijos çkrovimas 1 Çkroviklç çjunkite ç suderinam± sieninç elektros tinklo lizd±. 2 Prie prietaiso prijunkite maitinimo laid±. Baterijos çkrovos juostelìs segmentai pradeda mirksìti. Çkraunant baterij± prietaisu galite naudotis. Jei baterija visi¹kai i¹sikrovusi, gali praeiti kelios minutìs, kol ekrane pasirodys çkrovos juostelì. 3 Kai baterija visi¹kai çkrauta, çkrovos juostelìs segmentai nemirksi. I¹traukite çkroviklio laid± i¹ prietaiso, tada i¹traukite çkroviklç i¹ sieninio elektros ki¹tukinio lizdo. Ausinì-mikrofonas Prijunkite suderinam± ausinê-mikrofon± prie savo prietaiso Pop-Port TM jungties. Perspìjimas: naudodami ausinê-mikrofon±, veikiausiai girdìsite ma¾iau aplinkiniù garsù. Ausinìs-mikrofono nenaudokite, jeigu dìl jo gali kilti pavojus jþsù saugumui. Jei norite naudoti standartines stereofoninio garso 3,5 mm ausines, naudokite Nokia garso adapterç AD-49. Adapterio laid± çjunkite ç Nokia N72 Pop-Port TM ir adapterio vir¹uje ç jungtç çjunkite ausines. Jei norite atsiliepti ç skambutç arba baigti ry¹ç, paspauskite skambinimo klavi¹±. Ry¹io metu kalbìkite ç mikrofon± skambinimo mygtuko vir¹utiniame de¹iniajame kampe. Jei norite reguliuoti gars±, naudokite prietaiso klavi¹us. 6

7 Klavi¹ai ir dalys Çjungimo klavi¹as (1). Garsiakalbio lizdas (2). viesos jutiklis (3) nuolat tikrina ap¹viestum±; kai aplink tamsu, gali çsijungti ekrano ir klaviatþros ap¹vietimas. Pasirinkimo mygtukai (4) komandoms ir kitiems objektams pasirinkti. Skambinimo klavi¹as (5). 5 krypèiù per¾iþros klavi¹as (6) pereiti i¹ vienù meniu ç kitus. Norìdami k± nors pasirinkti, priimti ar çjungti, paspauskite per¾iþros klavi¹o vidurç ( ). Paspaudus meniu klavi¹± (7) atidaromas pagrindinis meniu. Redagavimo klavi¹u (8) galima atidaryti teksto redagavimo komandù s±ra¹±. Mikrofonas (9). Norìdami prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudê (10). Trynimo klavi¹as (11) tekstui ir kitiems objektams i¹trinti. Muzikos klavi¹u (12) atidaromas muzikos grotuvas. Pabaigos klavi¹as (13). Kameros fotografavimo klavi¹as (14) nekintantiems vaizdams fotografuoti kamera. Atminties kortelìs lizdas (15). Ausinì (16). 7

8 Norìdami çjungti kamer±, atidarykite kameros lê¹io dangtelç (17). Kamera (18) didelìs rai¹kos nuotraukoms fotografuoti ir vaizdui çra¹yti. viesos diodas (19). Çkroviklio jungtis (20). Pop-Port jungtis (21), skirta suderinamam USB duomenù kabeliui, ausinei-mikrofonui ir kitiems suderinamiems priedams. Prietaiso çjungimas Palaikykite paspaudê. Jei pra¹oma çvesti PIN arba u¾rakto kod±, çra¹ykite kod± (ekrane rodomos ¾vaig¾dutìs ****) ir paspauskite (Gerai). Gamintojo nustatytas u¾rakto kodas yra Daugiau informacijos apie prieigos kodus ie¹kokite vartotojo vadove. 8

9 Jþsù prietaise yra vidinì antena. Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siùstuvais, kai prietaisas çjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Lieèiant anten±, gali pablogìti ry¹io kokybì ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei çprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija i¹sikraus lìèiau, jei naudodami prietais± neliesite jo antenos srities. Çjungê prietais± pirm± kart±, galite pamatyti pra¹ym± nustatyti ¹i± informacij±: Rink. dabart. miest±:, Laikas: ir Data:. Nustatykite ¹iuos duomenis naudodamiesi per¾iþros klavi¹u ( ) ir skaièiù klavi¹ais. Surinkite pirm±sias ie¹komo miesto raides. Nuo pasirinkto miesto priklausys jþsù prietaise naudojama laiko juosta. Atidarykite pagrindinç meniu, paspausdami (meniu klavi¹±). Jþsù paslaugù teikìjas gali nustatyti, kad kai kurios jþsù prietaiso funkcijos bþtù i¹jungtos. Tokiu atveju ¹ios funkcijos nebus rodomos jþsù prietaiso meniu. Gali bþti, kad tam tikri jþsù prietaiso parametrai jau sukonfigþruoti. Nustaèius ¹iuos parametrus, gali bþti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Dìl i¹samesnìs informacijos kreipkitìs ç paslaugù teikìj±. Pastabos apie ekran± Nuimkite plastikines plìveles, sauganèias ekran± ir kamer±. Ekrane gali ¹iek tiek trþkti, bþti bespalviù ar ry¹kiù ta¹keliù. Tai yra bþdinga ¹io tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali bþti ta¹keliù, kurie lieka ¹vytìti, kai neturìtù ¹vytìti, arba atvirk¹èiai. is rei¹kinys nìra gedimas. 9

10 MMS ir mobiliojo interneto parametrai Jþsù telefono Nokia N72 MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai bþna automati¹kai sukonfigþruoti prietaise, atsi¾velgiant ç paslaugù teikìjo arba tinklo operatoriaus informacij±. Svarbiausi simboliai prietaisas naudojamas GSM tinkle. ç katalog± Gautieji, esantç Prane¹im., gavote vien± ar kelis prane¹imus. kataloge Siunèiamieji yra nei¹siùstù prane¹imù. yra praleistù skambuèiù. rodomas, jei nustatyta parametro Skambìjimo bþdas reik¹mì yra Be garso, o parametrù Prane¹imo tonas, Moment. pran. tonas bei El. lai¹ko tonas reik¹mì I¹jungtas. prietaiso klaviatþra u¾rakinta. ¾adintuvas çjungtas. (tinklo paslauga) naudojama antroji telefono linija. visi skambuèiai ç prietais± nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis, o antrosios. prie prietaiso prijungta ausinì-mikrofonas. prie prietaiso prijungta indukcinì çranga. ausinìs-mikrofono ry¹ys su Bluetooth prarastas. çjungtas duomenù ry¹ys. 10

11 galima naudotis GPRS arba EDGE paketiniù duomenù ry¹iu. aktyvus GPRS arba EDGE paketiniù duomenù ry¹ys. GPRS arba EDGE paketiniù duomenù ry¹ys u¾laikytas. Bluetooth ry¹ys çjungtas. Bluetooth ry¹iu siunèiami duomenys. USB ry¹ys çjungtas. yra perskaitytas el. lai¹kas. Laukiama, kol jç çkelsite ç savo prietais±. yra neperskaitytas el. lai¹kas. Laukiama, kol jç çkelsite ç savo prietais±. Klaviatþros u¾raktas (klaviatþros apsauga) Naudodami klaviatþros u¾rakto funkcij±, galite apsaugoti klaviatþr±, kad ji nebþtù atsitiktinai paspausta. U¾rakinimas: prietaisui veikiant laukimo re¾imu, paspauskite ir. Kai klavi¹ai u¾rakinti, ekrane rodomas simbolis. Atrakinimas: paspauskite, tada. Kai klaviatþra u¾rakinta, vis tiek galima skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, u¾programuotu jþsù prietaise. Jei klaviatþra u¾rakinta, atidarê kameros lê¹ç klaviatþros u¾rakt± i¹jungsite. U¾darius kameros lê¹ç, prietaisas vìl ima veikti re¾imu, kuris buvo çjungtas anksèiau. Taigi jei klaviatþros u¾raktas buvo çjungtas, jis vìl çjungiamas. Norìdami çjungti ekrano ap¹vietim±, kai klaviatþra u¾rakinta, paspauskite. 11

12 Nuorodù çjungimas prietaisui veikiant laukimo re¾imu Norìdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudê klavi¹±. Jei lieka ma¾ai laisvos atminties, prietaisas kai kurias programas gali u¾daryti. Prie¹ u¾darydamas program±, prietaisas i¹saugo jos duomenis. Palikus programas veikti fone, baterija gali i¹sikrauti greièiau ir veikti trumpesnç laik±. Jei norite pakeisti aplink±, paspauskite ir pasirinkite norim±. Jei norite prisijungti prie interneto, palaikykite paspaudê. Daugiau informacijos apie internet± ie¹kokite prietaiso vartotojo vadove. Daugiau nuorodù, galimù prietaisui veikiant laukimo re¾imu, ie¹kokite prietaiso vartotojo vadove. Patogaus naudojimo patarimai Jei, k± nors nufotografavê arba nufilmavê, norite objekt± i¹siùsti daugiaformaèiu prane¹imu, paspauskite. Vaizdo çra¹ù, i¹saugotù.mp4 formatu, siùsti daugiaformaèiu prane¹imu negalima. Norìdami i¹siùsti para¹yt± ¾inutê, paspauskite. Norìdami atidaryti vìliausiai rinktù numeriù s±ra¹±, prietaisui veikiant laukimo re¾imu paspauskite. Norìdami perjungti i¹ aplinkos Çprastinì ç Begarsì ir atvirk¹èiai, palaikykite paspaudê. Jei kalbatìs su dviem pa¹nekovais, taip galite perjungti i¹ vienos linijos ç kit±. 12

13 Daugiau nuorodù ie¹kokite vartotojo vadovo skyrelyje Naudingos nuorodos. Turinio perkìlimas i¹ kito prietaiso Kaip naudoti program± Kopijuoklì, ¾r. prietaiso vartotojo vadove. Programa Nokia Content Copier yra programù pakete Nokia PC Suite. Naudodamiesi ¹ia programa galite kopijuoti med¾iag± i¹ suderinamo Nokia telefono. r. kompaktinç disk±, pateikt± su prietaisu. Programa Nokia Content Copier yra suderinama su keliais Nokia telefonù modeliais. Daugiau informacijos apie tam tikrù prietaisù modeliù suderinamum± su programù paketu Nokia PC Suite pateikta interneto svetainìje Paai¹kinimas Jþsù prietaise yra paai¹kinimù funkcija, kuri suteikia nurodymus ir paai¹kinimus tuo metu, kai naudojatìs savo prietaisu. Norìdami atidaryti bet kurios programos paai¹kinim±, pasirinkite Funkcijos > Paai¹kinimas. Pavyzdys: norìdami atidaryti paai¹kinim±, kaip sukurti adresato kortelê, pradìkite kurti kortelê ir pasirinkite Funkcijos > Paai¹kinimas arba pagrindiniame meniu pasirinkite Priemonìs > Paai¹k. ir atidarykite instrukcijas apie katalog± Adr. knyga. Jei, skaitydami paai¹kinim±, norite pereiti nuo lango Paai¹k. prie programos (veikianèios kitù programù fone), palaikykite paspaudê. 13

14 Vartotojo vadovas Kad geriau ¾inotumìte, kaip naudotis prietaisu Nokia N72, perskaitykite jo vartotojo vadov±. I¹samesnì informacija pateikta atskirame vartotojo vadove. Nenaudokite trumpojo vadovo vietoj i¹samaus vartotojo vadovo. Pastarajame pateikta svarbi saugumo ir prie¾iþros informacija. Naujausios ¹io vartotojo vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiùsti siþlomù failù ir paslaugù, susijusiù su jþsù Nokia gaminiu, ie¹kokite svetainìje arba jþsù ¹aliai skirtoje Nokia svetainìje. 14