TEISËS AKTØ LEIDYBA SEIME M. KADENCIJA, I-IX SESIJOS ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TEISËS AKTØ LEIDYBA SEIME M. KADENCIJA, I-IX SESIJOS ( )"

Transkriptas

1 TEISËS AKTØ LEIDYBA SEIME M. KADENCIJA, I-IX SESIJOS ( ) grafiko Nr. I. Respublikos Prezidento, Vyriausybës bei Seimo nariøaktyvumo palyginimas 1. Uþregistruoti ástatymøbei kitøaktøprojektai 1 2. Priimti ástatymøbei kitøaktøprojektai 2 3. Atmesti, atsiimti ástatymøbei kitøaktøprojektai 3 4. Ástatymøbei kitøaktøprojektai svarstymo stadijoje 4 II. Projektøsvarstymo rezultatyvumas procentais, kiekvieno subjekto áregistruotøprojektøatþvilgiu 1. Respublikos Prezidento uþregistruoti teisës aktøprojektai 5 2. Respublikos Prezidento ir Vyriausybës uþregistruoti tarptautiniøsutarèiøratifikavimo ir denonsavimo projektai 6 3. Vyriausybës uþregistruoti teisës aktøprojektai 7 4. Seimo nariøuþregistruoti teisës aktøprojektai 8 5. Respublikos Prezidento, Vyriausybës ir Seimo nariøuþregistruoti teisës aktøprojektai 9 6. Respublikos Prezidento gràþinti Seimui pakartotinai svarstyti ástatymai 10 III. Seimo komitetøveiklos teisëkûroje palyginimas 1. Pavedimai komitetams (pagrindiniams bei papildomiems) Pavedimai pagrindiniam komitetui Pavedimai papildomam komitetui 13 IV. Seimo frakcijøaktyvumo, rengiant teisës aktøprojektus, palyginimas 1. Uþregistruoti projektai Priimti projektai Projektai svarstymo stadijoje Pasiûlymai projektams TS-LK frakcijos nariøuþregistruoti projektai LKDP frakcijos nariøuþregistruoti projektai Centro frakcijos nariøuþregistruoti projektai LDDP frakcijos nariøuþregistruoti projektai LSDP frakcijos nariøuþregistruoti projektai Kitøfrakcijønariøbei frakcijoms nepriklausanèiøseimo nariøuþregistruoti projektai Uþregistruota projektø, tenkanèiøvienam frakcijos nariui Priimta teisës aktøprojektø, tenkanèiøvienam frakcijos nariui 25 V. Seimo nariøaktyvumas, rengiant teisës aktøprojektus 1. Seimo nariøiniciatyva registruotøprojektøskaièius PriimtøSeimo nariøregistruotøprojektøskaièius Seimo nariøpateiktøpasiûlymøprojektams skaièius 28 VI. Seimo darbo rodikliøpalyginimas ir metøkadencijose VII ( ) ir VIII ( ) Seimo I-IX sesijose 1. Uþregistruoti bei priimti teisës aktøprojektai Uþregistruoti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) Priimti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) Vidutiniðkai priimta teisës aktøper posëdá 32

2 TEISËS AKTØ LEIDYBA SEIME M. KADENCIJA, I-IX SESIJOS ( ) I. Respublikos Prezidento, Vyriausybës bei Seimo nariøaktyvumo palyginimas 1. Uþegistruoti ástatymøbei kitøaktøprojektai ,2% ,7% 43,7% 38,5% 51,3% Respublikos Prezidentas Prezidentas ir Vyriausybë Vyriausybë Seimo nariai 1,0% 9,6% Uþregistruoti ástatymø projektai 8,4% 13,4% Uþregistruoti kitø teisës aktøprojektai 7,5% 2,7% Iðviso uþregistruota projektø Iðviso uþregistruota 3000 projektø(2336 ástatymøir 664 nutarimøbei kitøteisës aktø) Prezidento iniciatyva uþregistruoti 80 teisës aktø 24 ástatymøir 56 kitøaktøprojektai Prezidento ir Vyriausybës iniciatyva uþregistruoti 225 ratifikavimo ástatymai Vyriausybës iniciatyva uþregistruoti 1156 teisës aktai 1067 ástatymøir 89 kitøaktøprojektai Seimo nariøiniciatyva uþregistruoti 1539 teisës aktai 1020 ástatymøir 519 kitøaktøprojektai Pilieèiøiniciatyva uþregistruoti 2 projektai

3 2. Priimti ástatymøbei kitøaktøprojektai ,6% 7 53,9% 44,1% Respublikos Prezidentas 5 33,1% 43,6% Prezidentas ir Vyriausybë Vyriausybë Seimo nariai 0,9% 12,1% 9,9% 13,6% 9,2% 3,1% Priimti ástatymø projektai Priimti kitøaktø projektai Iðviso priimta projektø Priimtøprojektøprocentas skaièiuotas nuo bendro registruotøprojektøskaièiaus Iðvisøuþregistruotø3000 projektøpriimti 2223 projektai Ið80 Prezidento iniciatyva uþregistruotøteisës aktø priimta 68 projektai 15 ástatymøprojektøir 53 nutarimøprojektai Ið2225 Prezidento ir Vyriausybës iniciatyva uþregistruotøratifikavimo ástatymøprojektø 204 ratifikavimo projektai Ið1156 Vyriausybës iniciatyva uþregistruotøprojektø priimti 981 projektai 908 ástatymøprojektai ir 73 nutarimøir kitøaktøprojektai Ið1539 Seimo nariøiniciatyva uþregistruotøprojektø priimta 970 projektø 558 ástatymøprojektai ir 412 kitøaktøprojektai

4 3. Atmesti, atsiimti ástatymøbei kitøaktøprojektai ,9% 82,6% 76,3% 7 5 Respublikos Prezidentas Vyriausybë Seimo nariai 23,5% 13,0% 21,7% 1,5% Atsiimti, atmesti ástatymøprojektai 4,3% Atsiimti, atmesti kitø aktøprojektai 2,0% Iðviso atmesti, atsiimti projektai IðvisøI-VIII sesijose uþregistruotø2821 projektø atmesti arba atsiimti 384 projektai Ið79 Prezidento iniciatyva uþregistruotøteisës aktø atmesti arba atsiimti 8 projektai Ið1107 Vyriausybës iniciatyva uþregistruotøprojektø atmesti arba atsiimti 84 projektai Ið1431 Seimo nariøiniciatyva uþregistruotøprojektø atmesti arba atsiimti 292 projektai Ið2 pilieèiøiniciatyva uþregistruotøprojektø1 atmestas

5 4. Ástatymøbei kitøaktøprojektai svarstymo stadijoje ,7% ,1% 70,1% 5 Respublikos Prezidentas Prezidentas ir Vyriausybë Vyriausybë Seimo nariai 25,3% 12,3% 6,4% 5,5% 1,2% 0% 0% 1,0% Ástatymøprojektai svarstymo stadijoje Kitøaktøprojektai svarstymo stadijoje 23,4% Projektai svarstymo stadijoje Iðvisøuþregistruotø3000 projektø svarstymo stadijoje liko 385 projektai Ið80 Prezidento iniciatyva uþregistruotøteisës aktø svarstymo stadijoje liko 4 uþregistruoti ástatymøprojektai Ið225 Prezidento ir Vyriausybës iniciatyva uþregistruotøratifikavimo ástatymøprojektø svarstymo stadijoje liko 21 uþregistruotas ástatymøprojektas Ið1156 Vyriausybës iniciatyva uþregistruotøprojektø svarstymo stadijoje liko 90 uþregistruotøprojektø Ið1539 Seimo nariøiniciatyva uþregistruotøprojektø svarstymo stadijoje liko 270 uþregistruotøprojektø Ið2 pilieèiøiniciatyva uþregistruotøprojektø1 projektas liko svarstymo stadijoje

6 II. Projektøsvarstymo rezultatyvumas procentais, kiekvieno subjekto áregistruotøprojektøatþvilgiu 1. Respublikos Prezidento uþregistruoti teisës aktøprojektai 5 Respublikos Prezidentas ,0% 5,0% Iðviso priimta projektø Iðviso atmesti, atsiimti projektai Projektai svarstymo stadijoje Ið80 Prezidento uþregistruotøprojektø Priimti 68 projektai Atmesti arba atsiimti 8 projektai Svarstymo stadijoje liko 4 uþregistruoti projektai 2. Respublikos Prezidento ir Vyriausybës uþregistruoti tarptautiniøsutarèiøratifikavimo ir denonsavimo p 6 Prezidentas ir Vyriausybë 10 90,7% 8 Iðviso priimta projektø 9,3% Projektai svarstymo stadijoje Ið225 Prezidento ir Vyriausybës uþregistruotøtarptautiniøsutarèiøratifikavimo projektø Priimti 204 projektai Svarstymo stadijoje liko 21 uþregistruotas projektas

7 3. Vyriausybës uþregistruoti teisës aktøprojektai 7 Vyriausybë ,9% Iðviso priimta projektø 7,4% 7,8% Iðviso atmesti, atsiimti projektai Projektai svarstymo stadijoje Ið1156 Vyriausybës uþregistruotøprojektø Priimti 981 projektas Atmesti arba atsiimti 85 projektai Svarstymo stadijoje liko 90 uþregistruotøprojektø 4. Seimo nariøregistruoti teisës aktøprojektai 8 Seimo nariai ,0% Iðviso priimta projektø 19,4% 17,5% Iðviso atmesti, atsiimti projektai Projektai svarstymo stadijoje Ið1539 Seimo nariøuþregistruotøprojektø Priimta 970 projektø Atmesti arba atsiimti 299 projektai Svarstymo stadijoje liko 270 uþregistruoti projektai

8 5. Respublikos Prezidento, Vyriausybës ir Seimo nariøregistruoti teisës aktøprojektai 9 Projektai ,1% Iðviso priimta projektø 13,1% 12,8% Iðviso atmesti, atsiimti projektai Projektai svarstymo stadijoje Ið3000 uþregistruotøprojektø Priimti 2223 projektai Atmesti arba atsiimti 3924 projektai Svarstymo stadijoje liko 385 uþregistruoti projektai

9 6. Respublikos Prezidento gràþinti Seimui pakartotinai svarstyti ástatymai 10 (bendras gràþintøástatymøskaièiaus) Ástatymai pakartotinai nepriimti Prezidento gràþintø ástatymø skaièius Ið viso Prezidento gràþinti Seimui pakartotinai svarstyti ástatymai Priimti su Prezidento pataisom Priimti be Prezidento pataisø Ástatymai pakartotinai nepriimti Ástatymai priimti parengus naujus projektus Ástatymai pakartotinai dar nepriimti I II III IV V VI VII VIII IX 7 7 I-IX I-IX sesijose ið50 Respublikos Prezidento gràþintøástatymø 27 ástatymai buvo priimti su Respublikos Prezidento pataisom, 12 ástatymøpakartotinai priimti be Respublikos Prezidento siûlomøpataisø; 4 ástatymai pakartotinai nepriimti: buvo parengti ir priimti 3 nauji projektai; 1 nepriimtam ástatymui naujas projektas nebuvo rengiamas 7 ástatymai pakartotinai bus svarstomi IX Seimo I sesijoje

10 III. Seimo komitetøveiklos teisëkûroje palyginimas 1. Pavedimai komitetams (pagrindiniams bei papildomiems) 11 25,0% 15,0% 5,0% 2,7% 13,2% 2,8% 7,8% 6,2% 3,6% Pavedimai komitetams 20,9% 4,7% 5,6% 8,5% 4,1% AAK - 95 pavedimai BFK pavedimas EKK pavedimai KRK - 97 pavedimai NSGK pavedimø SRDK pavedimai SRK pavedimai ÐMKK pavedimai TTK pavedimai URK pavedimai VVSK pavedimai ÞTK pavedimai Iðviso Seimo posëdþiuose komitetai (pagrindiniai ir papildomi) teisës aktøsvarstymui buvo paskirti 3462 kartus 2. Pavedimai pagrindiniam komitetui 12 25,0% 15,0% 5,0% 25,5% 20,3% 12,6% 7,8% 7,3% 7,0% 5,5% 4,6% 2,8% 2,3% 2,1% 2,1% AAK - 49 pavedimai BFK pavedimai EKK pavedimai KRK - 48 pavedimai NSGK pavedimai SRDK pavedimai SRK - 65 pavedimø ÐMKK pavedimai TTK pavedimai URK pavedimai VVSK pavedimø ÞTK - 54 pavedimai Pavedimai pagrindiniam komitetui Iðviso Seimo posëdþiuose pagrindiniai komitetai teisës aktøsvarstymui buvo skirti 2321 kartus

11 3. Pavedimai papildomam komitetui 13 25,0% 15,0% 5,0% 4,0% 19,2% 14,4% 4,4% 4,3% 7,6% 5,3% 3,1% 11,4% Pavedimai papildomam komitetui 7,7% 10,9% 7,8% AAK - 46 pavedimø BFK pavedimø EKK pavedimai KRK - 49 pavedimai NSGK - 50 pavedimø SRDK - 87 pavedimai SRK - 60 pavedimø ÐMKK - 35 pavedimai TTK pavedimø URK - 88 pavedimai VVSK pavedimø ÞTK - 89 pavedimai Iðviso Seimo posëdþiuose papildomi komitetai teisës aktøsvarstymui buvo skirti 1141 kartà Pastaba: Ápavedimøskaièiøneátraukti pavedimai Seimo komisijoms ir Vyriausybei Sutrumpinimai: AAK - Aplinkos apsaugos komitetas BFK - Biudþeto ir finansøkomitetas EKK - Ekonomikos komitetas KRK - Kaimo reikaløkomitetas NSGK - Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas SRDK - Socialiniøreikaløir darbo komitetas SRK - Sveikatos reikaløkomitetas ÐMKK - Ðvietimo, mokslo ir kultûros komitetas TTK - Teisës ir teisëtvarkos komitetas URK - Uþsienio reikaløkomitetas VVSK - Valstybës valdymo ir savivaldybiøkomitetas ÞTK - Þmogaus teisiøkomitetas

12 IV. Seimo frakcijøaktyvumo rengiant teisës aktøprojektus palyginimas 1. Uþregistuoti projektai 7 62,6% 14 5 TS-LK ir N(K) frakcijos LKDP ir MKD frakcijos Centro frakcija 9,1% 7,6% 8,4% 6,7% 5,7% LDDP frakcija LSDP ir "2000" frakcijos KITOS frakcijos Uþregistruoti projektai Iðviso I-IX sesijose Seimo nariai uþregistravo 1756 projektus arba alternatyvas jiems TS-LK ir N(K) fr. nariai uþregistravo 1100 projektà LKDP ir MKD fr. nariai uþregistravo 159 projektus Centro fr. nariai uþregistravo 133 projektus LDDP fr. nariai uþregistravo 147 projektus LSDP ir "2000" fr. nariai uþregistravo 1174 projektø Kitøfrakcijønariai uþregistravo 100 projektø Pastaba: uþregistruoti (priimti) projektai - tai pateikti projektai bei alternatyvos jiems Ásuvestinæátraukti tik Seimo nariøregistruoti projektai V.Landsbergio registruoti projektai priskiriami TS-LK fr. 2. Priimti projektai ,5% ,8% TS-LK ir N(K) frakcijos LKDP ir MKD frakcijos Centro frakcija LDDP frakcija LSDP ir "2000" frakcijos KITOS frakcijos 4,8% 4,6% 4,2% 3,2% Priimti projektai IðvisøSeimo nariøuþregistruotø1756 projektø, priimta 1108 IðTS-LK ir N(K) fr. nariøuþregistruotø1100 projektø, priimta 825 IðLKDP ir MKD fr. nariøuþregistruotø159 projektø, priimta 97 IðCentro fr. nariøuþregistruotø133 projektø, priimta 53 IðLDDP fr. nariøuþregistruotø147 projektø, priimta 51 IðLSDP ir "2000" fr. nariøuþregistruotø117 projektø, priimta 46 Iðkitøfrakcijønariøuþregistruotø100 projektø, priimta 36

13 3. Projektai svarstymo stadijoje 45,0% 39,0% 35,0% 25,0% 14,4% 15,0% 15,0% 10,7% 9,8% 11,0% 5,0% Projektai svarstymo stadijoje TS-LK ir N(K) frakcijos LKDP ir MKD frakcijos Centro frakcija LDDP frakcija LSDP ir "2000" frakcijos KITOS frakcijos 16 IðvisøSeimo nariøuþregistruotø1756 projektøliko nebaigti svarstyti 326 projektai IðTS-LK ir N(K) fr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti 127 IðLKDP ir MKD fr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti 35 IðCentro fr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti 47 IðLDDP fr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti 49 IðLSDP ir "200" fr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti 32 Iðkitøfr. nariøuþregistruotøprojektøliko nebaigti svarstyti Pasiûlymai projektams 5 49,3% 10,6% 9,3% 12,3% 9,0% 9,4% TS-LK ir N(K) frakcijos LKDP ir MKD frakcijos Centro frakcija LDDP frakcija LSDP ir "2000" frakcijos KITOS frakcijos 17 Pasiûlymai Iðviso Seimo nariai uþregistravo 1821 pasiûlymus projektams TS-LK ir N(K) fr. nariai uþregistravo pasiûlymus 898 projektams LKDP ir MKD fr. nariai uþregistravo 193 pasiûlymus projektams Centro fr. nariai uþregistravo 170 pasiûlymøprojektams LDDP fr. nariai uþregistravo 224 pasiûlymus projektams LSDP ir "2000" fr. nariai uþregistravo 164 pasiûlymus projektams Kitøfr. nariai uþregistravo 172 pasiûlymus projektams

14 6. TS-LK ir N(K) frakcijønariøuþregistruoti projektai ,0% 5 11,5% 11,5% 2,0% Priimta Atsiimta Atmesta Projektai svarstymo stadijoje 18 Projektai TS-LK ir N(K) frakcijønariai uþregistravo 1100 projektø; 825 projektai buvo priimti 126 projektai buvo atsiimti 22 projektai buvo atmesti 127 projektai liko nebaigti svarstyti 7. LKDP ir MKD frakcijønariøuþregistruoti projektai ,0% Priimta Atsiimta Atmesta 11,3% 22,0% Projektai svarstymo stadijoje 5,7% Projektai LKDP ir MKD frakcijønariai uþregistravo 159 projektus; 97 projektai buvo priimti 18 projektøbuvo atsiimti 9 projektai buvo atmesti 35 projektai liko nebaigti svarstyti

15 8. Centro frakcijos nariøuþregistruoti projektai 45,0% 39,8% 35,3% 35,0% 25,0% 15,8% 15,0% 9,0% 5,0% Projektai Priimta Atsiimta Atmesta Projektai svarstymo stadijoje 20 Centro frakcijos nariai uþregistravo 133 projektus; 53 projektai buvo priimti 12 projektøbuvo atsiimti 21 projektas buvo atmestas 47 projektai liko nebaigti svarstyti 9. LDDP frakcijos nariøuþregistruoti projektai 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 34,7% 20,4% 11,6% Projektai 33,3% Priimta Atsiimta Atmesta Projektai svarstymo stadijoje 21 LDDP frakcijos nariai uþregistravo 147 projektus; 51 projektas buvo priimtas 30 projektøbuvo atsiimti 17 projektøbuvo atmesti 49 projektøliko nebaigti svarstyti

16 10. LSDP ir "2000" frakcijønariøuþregistruoti projektai 45,0% 22 35,0% 25,0% 39,3% 22,2% 27,4% Priimta Atsiimta Atmesta 15,0% 5,0% Projektai 11,1% Projektai svarstymo stadijoje LSDP ir "2000" frakcijønariai uþregistravo 117projektø; 46 projektai buvo priimti 26 projektøbuvo atsiimti 13 projektøbuvo atmesti 32 projektai liko nebaigti svarstyti 11. Kitøfrakcijønariøuþregistruoti projektai 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 36,0% 8,0% 36,0% Priimta Atsiimta Atmesta Projektai svarstymo stadijoje 23 Projektai Kitøfrakcijønariai uþregistravo 100 projektø; 36 projektai buvo priimti 20 projektøbuvo atsiimti 8 projektai buvo atmesti 36 projektai liko nebaigti svarstyti Sutrumpinimai: TS-LK fr. - Tëvynës sàjungos-lietuvos konservatoriøfrakcija N(K) fr.- Nuosaikiøjø(konservatoriø) frakcija LKDP fr. - Lietuvos krikðèioniødemokratøpartijos frakcija MKD fr. - Moderniøjøkrikðèioniødemokratøfrakcija Centro fr. - Centro frakcija LDDP fr. - Lietuvos demokratinës darbo partijos frakcija LSDP fr. - Lietuvos socialdemokratøpartijos frakcija "2000" fr. - "Socialdemokratija ieji" frakcija KITOS fr. - JungtinëValstieèiøpartijos, Krikðèioniødemokratøsàjungos, Nacionalinës partijos"jaunoji Lietuva" frakcija, JungtinëDemokratøir Tëvnës liaudies partijøfrakcija, Nepriklausoma frakcija, Miðri Seimo nariøgrupë, bei iðirusios Liberaliøreformøir Demokratøfrakcijos Pastaba: uþregistruoti (priimti) projektai - tai teikiami projektai bei alternatyvos jiems V.Landsbergio registruoti projektai priskiriami TS-LK fr.

17 11. Uþregistruota projektø, tenkanèiøvienam frakcijos nariui 24 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16,9 9,9 7,8 11,3 10,6 6,3 12,7 Tëvynës sàjungos-lietuvos konservatoriøir Nuosaikiøjø (konservatoriø) Krikðèioniødemokratøir Moderniøjøkrikðèioniø demokratø Centro Lietuvos demokratinës darbo partijos 6,0 Socialdemokratøir "Socialdemokratijos " 4,0 Kitos frakcijos 2,0 0,0 Uþregistruoti projektai Visi Seimo nariai Seimo nariai uþregistravo 1756 teisës aktus projektus arba alternatyvas jiems Vienam Seimo nariui vidutiniðkai tenka 12,7 uþregistruoto projekto TS-LK ir N(K) fr. nariai uþregistravo 1100 projektø; vienam fr. nariui tenka 16,9 uþregistruoto projekto LKDP ir MKDP fr. nariai uþregistravo 159 projektus; vienam fr. nariui tenka 9,9 uþregistruotøprojektø Centro fr. nariai uþregistravo 133 projektus; vienam frakcijos nariui tenka 7,8 uþregistruotøprojektø LDDP fr. nariai uþregistravo 147 projektus; vienam fr. nariui tenka 11,3 uþregistruotøprojektø LSDP ir "2000" fr. nariai uþregistravo 117 projektø; vienam fr. nariui tenka 10,6 uþregistruotøprojektø KITØ fr. nariai uþregistravo 100 projektø; vienam fr. nariui tenka 6,3 uþregistruotøprojektø

18 12. Priimta teisës aktøprojektø, tenkanèiøvienam frakcijos nariui 25 14,0 12,7 Tëvynës sàjungos-lietuvos konservatoriøir Nuosaikiøjø (konservatoriø) 12,0 10,0 8,0 8,0 Krikðèioniødemokratøir Moderniøjøkrikðèioniø demokratø Centro 6,0 6,1 Lietuvos demokratinës darbo partijos 4,0 2,0 3,1 3,9 4,2 2,3 Socialdemokratøir "Socialdemokratijos " Kitos frakcijos 0,0 Priimta projektø Visi Seimo nariai Iðvisø1756 Seimo nariøuþregistruotøprojektøbuvo priimta1108; Vienam Seimo nariui vidutiniðkai tenka 8,0 priimti projektai Iðvisø1100 TS-LK ir N(K) fr. nariøuþregistruotøprojektøbuvo priimta 825; vienam fr. nariui tenka 12,7 priimti projektai Iðvisø159 LKDP ir MKDP fr. nariøuþregistruotøprojektøpriimta 97; vienam fr. nariui tenka 6,1 priimti projektai Iðvisø133 Centro fr. nariøuþregistruotøprojektøbuvo priimta 53; vienam frakcijos nariui tenka 3,1 priimti projektai Iðvisø147 LDDP fr. nariøuþregistruotøprojektøbuvo priimta 51; vienam fr. nariui tenka 3,9 priimti projektai Iðvisø117 LSDP ir "2000" fr. nariøuþregistruotøprojektus buvo priimta 46; vienam fr. nariui tenka 4,2 priimto projekto Iðvisø100 kitøfr. nariøuþregistruotøprojektøbuvo priimta 36; vienam fr. nariui tenka 2,3 priimti projektai

19 Seimo nariøiniciatyva registruotøprojektøskaièius 26 Uþregistruotø Seimo nario pavardë projektøskaièius, vnt. Jurgis RAZMA 191 Vytautas LANDSBERGIS 121 Andrius KUBILIUS 83 Juozapas Algirdas KATKUS 75 Þibartas Juozas JACKÛNAS 66 Elvyra Janina KUNEVIÈIENË 46 Antanas Napoleonas STASIÐKIS 42 Antanas MATULAS 40 Èeslovas JURÐËNAS, Saulius PEÈELIÛNAS 37 Albertas ÐIMËNAS 32 Arvydas VIDÞIÛNAS 28 Aloyzas SAKALAS 27 Vaclovas LAPË 26 Alfredas Henrikas STASIULEVIÈIUS 23 Stasys STAÈIOKAS 22 BirutëTeodora VISOKAVIÈIENË 22 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS, Rasa MELNIKIENË 21 Juozas BERNATONIS, Simas Ramutis PETRIKIS, Èeslovas Vytautas STANKEVIÈIUS 20 Stasys MALKEVIÈIUS, Feliksas PALUBINSKAS, Liudvikas SABUTIS, Rimantas SMETONA, Jonas ÐIMËNAS 19 Algirdas BUTKEVIÈIUS 18 Irena ÐIAULIENË 17 Vilija ALEKNAITË ABRAMIKIENË, Kæstutis GLAVECKAS, Graþina IMBRASIENË, Mykolas PRONCKUS, Arimantas Juvencijus RAÐKINIS, Algimantas SËJÛNAS 16 Sigita BURBIENË, Sigitas KAKTYS, Algirdas SYSAS 15 Vidmantas ÞIEMELIS 14 Egidijus BIÈKAUSKAS, Juozas LISTAVIÈIUS, Vytautas PAKALNIÐKIS 13 Algis ÈAPLIKAS, Rimantas DIDÞIOKAS 12 Rytas KUPÈINSKAS, Juozas OLEKAS, Kazimira DanutëPRUNSKIENË, Rûta RUTKELYTË, Emanuelis ZINGERIS 11 Mindaugas KONÈIUS, Kazimieras KUZMINSKAS, Romualdas OZOLAS, Sigitas SLAVICKAS, Marija ÐERIENË 10 Sigitas ÈIRBA, Petras PAPOVAS, Kæstutis TRAPIKAS, 9 Petras GRAÞULIS, NijolëOÞELYTË, Kæstutis SKREBYS, Petras ÐAKALINIS 8 Vytautas ÈEPAS, Jonas MOCARTAS, Algimantas SALAMAKINAS, Rolandas ZUOZA 7 Vytautas BOGUÐIS, Stanislovas BUÐKEVIÈIUS, Povilas GYLYS, Vytautas EINORIS, Povilas KATILIUS, Antanas ÐVITRA, Jonas VALATKA, Vladas VILIMAS 6 Laima Liucija ANDRIKIENË, Alfonsas BARTKUS, Julius BEINORTAS, Mindaugas BRIEDIS, Regimantas ÈIUPAILA, Rimantas Jonas DAGYS, 5 Juozas GALDIKAS, Arûnas GRUMADAS, Justinas KAROSAS, JûratëMATEKONIENË, Kazimieras ÐAVINIS Rasa JUKNEVIÈIENË, Algis KAÐËTA, Virginijus MARTIÐAUSKAS, Rimvydas Raimundas SURVILA, Alfonsas VAIÐNORAS, Virmantas VELIKONIS 4 Audrius BUTKEVIÈIUS, Sofija DAUBARAITË, Jadvyga DUNAUSKAITË, Kazimieras Vytautas KRYÞEVIÈIUS, Saulius KUBILIÛNAS, Dainius Petras PAUKÐTË, Artur PLOKÐTO, Antanas RAÈAS, Joana DanguolëSADEIKIENË 3 DanutëALEKSIÛNIENË, Alfonsas ANDRIUÐKEVIÈIUS, Audronius AÞUBALIS, Kazys BOBELIS, Roma DOVYDËNIENË, Romualda HOFERTIENË, Gediminas KIRKILAS, Zygmunt MACKEVIÈ, Alvydas MEDALINSKAS, Jan SENKEVIÈ, 2 Petras Antanas ÐALÈIUS, Saulius ÐALTENIS, Kæstutis VAITUKAITIS, Algis ÞVALIAUSKAS Arvydas AKSTINAVIÈIUS, Raimundas ALEKNA, Vytautas Aleksandras CINAUSKAS, Vytautas DUDËNAS, Kæstutis JAKELIS, Ramûnas KARBAUSKIS, Vytautas Petras KNAÐYS, Bronislavas Juozas KUZMICKAS, Nikolajus MEDVEDEVAS, Gabrielius Janas MINCEVIÈIUS, 1 Algirdas Vaclovas PATACKAS, Gintaras ÐILEIKIS, Gediminas VAGNORIUS, Albinas VAIÞMUÞIS NijolëAMBRAZAITYTË, Irena DEGUTIENË, Juozas DRINGELIS, Elena PETROÐIENË, Algirdas PETRUSEVIÈIUS, Rimantas PLEIKYS, Algirdas SAUDARGAS, 0 Ona SUNCOVIENË, Virginijus ÐMIGELSKAS, Sigitas URBONAS, Ignacas Stasys UÞDAVINYS, Vytenis Albertas ZABUKAS Pastaba: ásàraðàneáeina Vyriausybës (Ministro - Seimo nario) vardu teikiami projektai

20 PriimtøSeimo nariøregistruotøprojektøskaièius 27 Priimtø Seimo nario pavardë projektø skaièius Jurgis RAZMA 164 Vytautas LANDSBERGIS 93 Andrius KUBILIUS 75 Juozapas Algirdas KATKUS 65 Þibartas Juozas JACKÛNAS 48 Elvyra Janina KUNEVIÈIENË 40 Antanas Napoleonas STASIÐKIS 37 Antanas MATULAS 34 Arvydas VIDÞIÛNAS 24 Albertas ÐIMËNAS 21 Stasys STAÈIOKAS 20 Èeslovas Vytautas STANKEVIÈIUS, Alfredas Henrikas STASIULEVIÈIUS 18 Liudvikas SABUTIS 16 Vaclovas LAPË, Saulius PEÈELIÛNAS, Aloyzas SAKALAS 15 BirutëTeodora VISOKAVIÈIENË 14 Èeslovas JURÐËNAS, Simas Ramutis PETRIKIS, Arimantas Juvencijus RAÐKINIS 13 Graþina IMBRASIENË 12 Sigitas KAKTYS, Jonas ÐIMËNAS 11 Rasa MELNIKIENË 10 Vytautas PAKALNIÐKIS 9 Juozas BERNATONIS, Sigitas ÈIRBA, Emanuelis ZINGERIS, Vidmantas ÞIEMELIS 8 Vilija ALEKNAITË ABRAMIKIENË, Egidijus BIÈKAUSKAS, Rytas KUPÈINSKAS, 7 Juozas LISTAVIÈIUS, Stasys MALKEVIÈIUS, Feliksas PALUBINSKAS, Rimantas SMETONA 7 Algirdas BUTKEVIÈIUS, Kazimieras KUZMINSKAS, Juozas OLEKAS, Irena ÐIAULIENË, 6 Vladas VILIMAS Algis ÈAPLIKAS, Kæstutis GLAVECKAS, Povilas KATILIUS, Mykolas PRONCKUS, 5 Algimantas SËJÛNAS Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS, Vytautas BOGUÐIS, Sigita BURBIENË, Rimantas DIDÞIOKAS, Povilas GYLYS, Arûnas GRUMADAS, Algis KAÐËTA, Algimantas SALAMAKINAS, Algirdas SYSAS, 4 Antanas ÐVITRA, Kæstutis TRAPIKAS Laima Liucija ANDRIKIENË, Alfonsas BARTKUS, Julius BEINORTAS, Mindaugas BRIEDIS, Regimantas ÈIUPAILA, Rasa JUKNEVIÈIENË, Mindaugas KONÈIUS, 3 Kazimieras Vytautas KRYÞEVIÈIUS, Virginijus MARTIÐAUSKAS, Jonas MOCARTAS, Dainius Petras PAUKÐTË, Joana DanguolëSADEIKIENË, Jonas VALATKA Audronius AÞUBALIS, Stanislovas BUÐKEVIÈIUS, Rimantas Jonas DAGYS, Gediminas KIRKILAS, Saulius KUBILIÛNAS, Zygmunt MACKEVIÈ, JûratëMATEKONIENË, Romualdas OZOLAS, Artur PLOKÐTO, Kazimira DanutëPRUNSKIENË, Antanas RAÈAS, Kæstutis SKREBYS, 2 Sigitas SLAVICKAS, Kazimieras ÐAVINIS, Marija ÐERIENË, Alfonsas VAIÐNORAS, Kæstutis VAITUKAITIS, Rolandas ZUOZA Alfonsas ANDRIUÐKEVIÈIUS, Vytautas Aleksandras CINAUSKAS, Vytautas ÈEPAS, Sofija DAUBARAITË, Vytautas DUDËNAS, Jadvyga DUNAUSKAITË, Vytautas EINORIS, Juozas GALDIKAS, Justinas KAROSAS, Bronislavas Juozas KUZMICKAS, Nikolajus MEDVEDEVAS, 1 Petras PAPOVAS, Rimvydas Raimundas SURVILA, Saulius ÐALTENIS, Gintaras ÐILEIKIS, Algis ÞVALIAUSKAS Arvydas AKSTINAVIÈIUS, Raimundas ALEKNA, DanutëALEKSIÛNIENË, NijolëAMBRAZAITYTË, Kazys BOBELIS, Audrius BUTKEVIÈIUS, Irena DEGUTIENË, Roma DOVYDËNIENË, Juozas DRINGELIS, Petras GRAÞULIS, Romualda HOFERTIENË, Kæstutis JAKELIS, Ramûnas KARBAUSKIS, Vytautas Petras KNAÐYS, Alvydas MEDALINSKAS, 0 Gabrielius Janas MINCEVIÈIUS, NijolëOÞELYTË, Algirdas Vaclovas PATACKAS, Algirdas PETRUSEVIÈIUS, Rimantas PLEIKYS, Rûta RUTKELYTË, Algirdas SAUDARGAS, Jan SENKEVIÈ, Ona SUNCOVIENË, Petras Antanas ÐALÈIUS, Virginijus ÐMIGELSKAS, Sigitas URBONAS, Ignacas Stasys UÞDAVINYS, Gediminas VAGNORIUS, Albinas VAIÞMUÞIS, Virmantas VELIKONIS, Vytenis Albertas ZABUKAS

21 Seimo nariøpateiktøpasiûlymøprojektams skaièius 28 Pateiktø Seimo nario pavardë pasiûlymø skaièius Juozas LISTAVIÈIUS 109 Jurgis RAZMA 92 Antanas MATULAS 65 Liudvikas SABUTIS 63 Elvyra Janina KUNEVIÈIENË 48 Sigita BURBIENË 47 Èeslovas JURÐËNAS 45 Kazimira DanutëPRUNSKIENË, Antanas Napoleonas STASIÐKIS 40 Algirdas SYSAS 39 Albertas ÐIMËNAS 35 Petras PAPOVAS 33 Èeslovas Vytautas STANKEVIÈIUS 32 Vaclovas LAPË 30 Mykolas PRONCKUS, Antanas ÐVITRA 29 Rasa MELNIKIENË 28 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS, Stasys MALKEVIÈIUS 26 BirutëTeodora VISOKAVIÈIENË 25 Andrius KUBILIUS 24 Juozapas Algirdas KATKUS, Kæstutis TRAPIKAS 23 Vytautas LANDSBERGIS 22 Saulius PEÈELIÛNAS, Rimantas SMETONA 21 Julius BEINORTAS, Sigitas KAKTYS, Jonas VALATKA 20 Algirdas BUTKEVIÈIUS, Aloyzas SAKALAS 19 Kazimieras KUZMINSKAS 18 Stanislovas BUÐKEVIÈIUS, Sigitas ÈIRBA 16 Juozas BERNATONIS, Egidijus BIÈKAUSKAS, Petras GRAÞULIS, Þibartas Juozas JACKÛNAS, 15 Kazimieras ÐAVINIS, Rimantas DIDÞIOKAS, Graþina IMBRASIENË, JûratëMATEKONIENË Simas Ramutis PETRIKIS, Marija ÐERIENË, Jonas ÐIMËNAS 14 Alfonsas BARTKUS, Vytautas ÈEPAS, Feliksas PALUBINSKAS, 13 Arimantas Juvencijus RAÐKINIS, Kæstutis SKREBYS, Kæstutis VAITUKAITIS 12 Rimantas Jonas DAGYS, Roma DOVYDËNIENË, Alvydas MEDALINSKAS, 11 Alfredas Henrikas STASIULEVIÈIUS Povilas GYLYS, Kæstutis GLAVECKAS, Mindaugas KONÈIUS, Algimantas SALAMAKINAS, 10 Gintaras ÐILEIKIS, Alfonsas VAIÐNORAS, Vladas VILIMAS 10 Jadvyga DUNAUSKAITË, Arûnas GRUMADAS, Justinas KAROSAS, Rytas KUPÈINSKAS, 9 Romualdas OZOLAS, Petras Antanas ÐALÈIUS, Rolandas ZUOZA Vytautas DUDËNAS, Vytautas EINORIS, Rasa JUKNEVIÈIENË, 8 Algis KAÐËTA, Emanuelis ZINGERIS Vilija ALEKNAITË ABRAMIKIENË, Mindaugas BRIEDIS, Juozas GALDIKAS, Juozas OLEKAS, Jan SENKEVIÈ, Sigitas SLAVICKAS, Rimvydas Raimundas SURVILA, 7 Petras ÐAKALINIS, Virmantas VELIKONIS DanutëALEKSIÛNIENË, Vytautas Aleksandras CINAUSKAS, Sofija DAUBARAITË, Gabrielius Janas MINCEVIÈIUS, Rimantas PLEIKYS, Irena ÐIAULIENË, 6 Algis ÞVALIAUSKAS Alfonsas ANDRIUÐKEVIÈIUS, Saulius KUBILIÛNAS, Algimantas SËJÛNAS 5 Raimundas ALEKNA, Povilas KATILIUS, Vytautas Petras KNAÐYS, NijolëOÞELYTË, Algirdas Vaclovas PATACKAS, Artur PLOKÐTO, Joana DanguolëSADEIKIENË, 4 Arvydas VIDÞIÛNAS, Vytenis Albertas ZABUKAS, Arvydas AKSTINAVIÈIUS, Laima Liucija ANDRIKIENË, Algis ÈAPLIKAS, Regimantas ÈIUPAILA, Juozas DRINGELIS, Kazimieras Vytautas KRYÞEVIÈIUS, 3 Virginijus MARTIÐAUSKAS, Jonas MOCARTAS, Saulius ÐALTENIS, Gediminas VAGNORIUS Audronius AÞUBALIS, Audrius BUTKEVIÈIUS, Kæstutis JAKELIS, Antanas RAÈAS, 2 Ona SUNCOVIENË Kazys BOBELIS, Vytautas BOGUÐIS, Romualda HOFERTIENË, Ramûnas KARBAUSKIS, Gediminas KIRKILAS, Vytautas PAKALNIÐKIS, Algirdas PETRUSEVIÈIUS, 1 Rûta RUTKELYTË, Algirdas SAUDARGAS, Stasys STAÈIOKAS, Sigitas URBONAS, Albinas VAIÞMUÞIS, Vidmantas ÞIEMELIS NijolëAMBRAZAITYTË, Irena DEGUTIENË, Bronislavas Juozas KUZMICKAS, Zygmunt MACKEVIÈ, Nikolajus MEDVEDEVAS, Dainius Petras PAUKÐTË, 0 Elena PETROÐIENË, Virginijus ÐMIGELSKAS, Ignacas Stasys UÞDAVINYS

22 V. Seimo darbo rodikliøpalyginimas ir metøkadencijose VII ( ) ir VIII ( ) Seimo I-IX sesijose 1. Uþregistruoti bei priimti teisës aktøprojektai I-IX sesijos (VII Seimas) I-IX sesijos (VIII Seimas) Uþregistruotøprojektø skaièius Priimtøteisës aktøskaièius VII Seimo I-IX sesijose buvo uþregistruoti 2704 projektai; priimta teisës aktø VIII Seimo I-IX sesijose buvo uþregistruoti 3002 projektai; priimta teisës aktai

23 2. Uþregistruoti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) Uþregistruotøprojektøskaièius VII Seime Uþregistruotøprojektøskaièius VIII Seime I II III IV V VI VII VIII IX SESIJOS VII Seimo ( ) I-IX sesijose uþregistruoti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) I sesijoje buvo uþregistruoti 174 teisës aktøprojektai II sesijoje buvo uþregistruoti 335 teisës aktøprojektai III sesijoje buvo uþregistruoti 287 teisës aktøprojektai IV sesijoje buvo uþregistruoti 297 teisës aktøprojektai V sesijoje buvo uþregistruoti 383 teisës aktøprojektai VI sesijoje buvo uþregistruoti 280 teisës aktøprojektø VII sesijoje buvo uþregistruoti 397 teisës aktøprojektai VIII sesijoje buvo uþregistruota 418 teisës aktøprojektø IX sesijoje buvo uþregistruoti 133 teisës aktøprojektai I-IX sesijose buvo uþregistruoti 2704 projektai VIII Seimo ( ) I-IX sesijose uþregistruoti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) I sesijoje buvo uþregistruota 290 teisës aktøprojektø II sesijoje buvo uþregistruoti 349 teisës aktøprojektai III sesijoje buvo uþregistruoti 363 teisës aktøprojektai IV sesijoje buvo uþregistruoti 304 teisës aktøprojektai V sesijoje buvo uþregistruoti 327 teisës aktøprojektai VI sesijoje buvo uþregistruota 314 teisës aktøprojektø VII sesijoje buvo uþregistruota 412 teisës aktøprojektø VIII sesijoje buvo uþregistruoti 464 teisës aktøprojektai IX sesijoje buvo uþregistruoti 179 teisës aktøprojektai I-IX sesijose buvo uþregistruoti 3002 projektai

24 3. Priimti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) Priimtøteisës aktøskaièius VII Seime Priimtøteisës aktøskaièius VIII Seime I II III IV V VI VII VIII IX SESIJOS VII Seimo ( ) I-VIII sesijose priimti taisës aktøprojektai (pagal sesijas) I sesijoje buvo priimti 94 teisës aktai II sesijoje buvo priimta 160 teisës aktø III sesijoje buvo priimti 164 teisës aktai IV sesijoje buvo priimta 190 teisës aktø V sesijoje buvo priimtas 241 teisës aktas VI sesijoje buvo priimti 226 teisës aktai VII sesijoje buvo priimti 192 teisës aktai VIII sesijoje buvo priimti 295 teisës aktai IX sesijoje buvo priimti 128 teisës aktai I-IX sesijose buvo priimta 1690 teisës aktø VIII Seimo ( ) I-VIII sesijose priimti teisës aktøprojektai (pagal sesijas) I sesijoje buvo priimti 138 teisës aktai II sesijoje buvo priimtas 271 teisës aktas III sesijoje buvo priimti 247 teisës aktai IV sesijoje buvo priimti 211 teisës aktø V sesijoje buvo priimtas 231 teisës aktas VI sesijoje buvo priimti 249 teisës aktai VII sesijoje buvo priimtas 241 teisës aktas VIII sesijoje buvo priimtas 341 teisës aktas IX sesijoje buvo priimti 168 teisës aktai I-IX sesijose buvo priimta 2097 teisës aktai

25 4. Vidutiniðkai priimta teisës aktøper posëdá 32 12,0 10,0 10,5 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 3,4 4,6 2,0 2,1 3,9 3,3 3,3 2,9 2,4 3,7 3,8 2,3 3,3 3,6 4,4 4,9 2,7 4,0 VII Seimas VIII Seimas 0,0 I sesija II sesija III sesija IV sesija V sesija VI sesija VII sesija VIII sesija IX sesija I-IX sesijos VII Seimo ( ) I-IX sesijose: I sesijoje ávyko 61 posëdis; Buvo priimta 93 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 1,5 akto per posëdá II sesijoje ávyko 81 posëdis; Buvo priimta 160 teisës aktø; Vidutiniðkai buvo priimta 2,0 akto per posëdá III sesijoje ávyko 78 posëdþiai; Buvo priimta 164 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 2,1 akto per posëdá IV sesijoje ávyko 79 posëdþiai; Buvo priimta 190 teisës aktø; Vidutiniðkai buvo priimta 2,4 akto per posëdá V sesijoje ávyko 82 posëdþiai; Buvo priimta 241 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 2,9 akto per posëdá VI sesijoje ávyko 61 posëdis; Buvo priimta 226 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 3,7 akto per posëdá VII sesijoje ávyko 84 posëdþiai; Buvo priimta 192 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 2,3 akto per posëdá VIII sesijoje ávyko 82 posëdþiai; Buvo priimta 294 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 3,6 akto per posëdá IX sesijoje ávyko 26 posëdþiai; Buvo priimta 128 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 4,9 akto per posëdá I-IX sesijoje ávyko 634 posëdþiai; Buvo priimta 1688 teisës aktø; Vidutiniðkai buvo priimta 2,7 akto per posëdá VIII Seimo ( ) I-IX sesijose: I sesijoje ávyko 41 posëdis; Buvo priimta 138 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 3,4 akto per posëdá II sesijoje ávyko 59 posëdþiai; Buvo priimta 271 teisës aktas; Vidutiniðkai buvo priimta 4,6 akto per posëdá III sesijoje ávyko 63 posëdþiai; Buvo priimta 247 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 3,9 aktai per posëdá IV sesijoje ávyko 63 posëdþiai; Buvo priimta 211 teisës aktø; Vidutiniðkai buvo priimta 3,3 akto per posëdá V sesijoje ávyko 71 posëdis; Buvo priimta 231 teisës aktas; Vidutiniðkai buvo priimta 3,3 akto per posëdá VI sesijoje ávyko 66 posëdþiai; Buvo priimta 249 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 3,8 akto per posëdá VII sesijoje ávyko 72 posëdþiai; Buvo priimta 240 teisës aktø; Vidutiniðkai buvo priimta 3,3 akto per posëdá VIII sesijoje ávyko 77 posëdþiai; Buvo priimta 341 teisës aktas; Vidutiniðkai buvo priimta 4,4 akto per posëdá IX sesijoje ávyko 16 posëdþiiø; Buvo priimta 168 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 10,5 akto per posëdá I-IX sesijose ávyko 528 posëdþiai; Buvo priimta 2096 teisës aktai; Vidutiniðkai buvo priimta 4,0 akto per posëdá