var-srybts IMoNt FINA\SINtS BUKLiS ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "var-srybts IMoNt FINA\SINtS BUKLiS ATASKAITA"

Transkriptas

1 var-srybts IMoNt IEooar kodrs - I l007t99l,.dres$ - Liepk lnio & 97, vilnius, duoeerys ktupirmi ir saugomi Juriditrirt.sEetrq regisft FINA\SINtS BUKLiS ATASKAITA 2017 M. KOVO 3l D. (visos sumos eurais) TURTAS ILGALAIfrIS TURTAS Nematerialusis tunas Nekilnoia&asis tunas. iranlaa ir irengimai llgalaikes gautinos sumos Atidetojo pelno mokesaio turtas ILGALAIKIO TURTO IS WSO TRUMPAI.IUXIS TARIAS Atsargos lsaikstiniai apmokaj imai Prekybos ir kilos gautinos surnos Kitas trumpalaikis turas Pinigai ir pinigq ekvivalentai TRUMPALAIXIO TURTO IS WSO TURTO IS WSO NUOSAVAS KAPITAI-AS IR ISIPAREIG.OJIMAI NUOSAYAS XAPITALAS lrnones savininko kapitalas Privalooasis rczervas Kiti rezervai NepaskirsD,tasis pelnas N UOSAVAS TAH TAI.AS, PI.1SXI RTINAS IMON ES SAYININI{AMS NUOSAYO XAPTTALO IS WSO PIO YIENERIV METIJ MOIIiTINOS SUMOS IR ISIPAXEIGOIIMAI Ilp.alaikiu ismokq darbuotoians isipaeip.oiimas Aridatoio p lno mokesdio isipareigoiimas Dotacijos ir subsidiios PO YIENERIV METU MOXETINOS SUMOS IR ISIPARE GO,TMAI rs mso PER WENERIUS METUS MOXETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI Prekybos ir kitos moketinos sumos MokClinas pelno mokestis PER WENENIJS METUS MOIIETINOS SUMOS IR lsrpalercotrmar rs mso NUOSAVO XAPITALO IR ISLPAXEIGO IMV ls WSO Ailkinamasis ro'tas. Finansines ahstaitos puslapiuose. y'a neatski ana iiq./inansiniq ataskaitq dalis m. gegures l7 d.:

2 Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina BENDRASIS PELNAS Pastabos Veiklos s4naudos Kitos pajamos VEIKLOS PELNAS Finansinis veiklos pajamos Finansin s veiklos sqnaudos PELNAS PRIf, S APMOKESTINIMA Pelno mokestis GRYNASIS PELNAS Kitos bendrosios paiamos Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti i pelna (nuostolius) Straipsniai, kurie bus ar gali b[ti pergrupuoti i pelna (nuostolius) LAIKOTARPIO BENDROSIOS PAJAMOS TS VISO Grynasis pelnal priskirtinas: lmones savininkui NekontroliuojanCiai daliai Bcndrosios pajamos, priskirtinos lmones savininkui Nekontroliuojandiai daliai A i5 kinam as i s raitas, pat e i kiamo s puslapiuose, y'a nearskiriama Siq lnonsiniry ataskaiq dalis m. geguzes l7 d.:

3 VALSTYBDS IMONI "REGITRA" lmonas kodrs - I , adresas - Liepkalnio g. 97, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenu registre NUOSAVO KAPTTALO POKYaTU ATASKATTA UZ T KETV., PASIBAIGUSIUS 2OI7 M. Kovo 3I D. (visos sumos eurais) Likutis 2015 m. gruodtio 3l d. Grynasis metq pelnas Kitos bendrosios pajamos Bendrqiq pajamg i5 viso I valsrybes ar savivaldybes biudteq mokama imonds pelno dalis [mon s saviniko kapitalo padidinimas Sudaryi rezervai Panaudoti rezervai Likutis 2016 m. gruodtio 3l d, Prsta- lmon s bos savininko Privalomas kapitalas is rezervas Neprskirs-tytrsis pelnas (nuostoliai) Grynasis meq pelnas Kitos bendrosios pajamos Bendqjq pajamq i5 viso I valstybas ar savivaldybes biudtetq mokama imon s pelno dalis lmon6s saviniko kapitalo padidinimas Sudaryi rezervai Panaudoti rezervai Likutis 2017 m. kovo 3l d. Ai9*inamasis raltas, pateikiamas - puslapiuose, yra neatskiriama Sivfinansiniq qtaskaitq dalis. Finansin s ataskaitos patvirtintosa pasirds),tos 2017 m. geg\zes 17 d.:

4 VALSTYBtS IMONt "RECTTRA" IeoD& kodr. - I1007E991,.drq.! - Licptdlio g. 97, Viluius' duom.nyt L.upi.rni ir..ugomi Juridiri{.3merq Bgiltrr PINIGU SRAUTV ATASKAITA uz METUS, paslbatcuslus 2017 M. Kovo tl D. (i isos sumos eurais) PTNIGV SRAUTAI rs PAGRTNDINtS VETKLOS Cnrusis Delnas (nuostoliai ) N.piniginiq qtr.udl (p.j.eq)..3t tyd..: Nusidevejimo i. amorlizacijos sqruudos f inansiniq (p6jamq) s{naudq atsladmas Pelno mokesaio sqteudos (Pelnas) nuostolis is nekilnojamojo tuno. irangos ir ircngimq perleidimo Venes sumarejimo sqnaudos Kitq nepiniginiq sqnaud{ Urajanrl) atstat}rnai Apw..thio L.pit l,o prrilcilimri: Atsargq (padidd.iimas) sumazcjimas tsankstiniq apmokejimrf Gedidejimas) sumarejimas Prekybos ir ktq gautinq sumq (padidajimas) sumazejimas Kito trumpalailjo uno (padid jimas) sumazjimas (Sumokctas) pelno mokestis Cautos pal0tanos (SumokCtos) paliil nos GRyNTEIt PAGRINDINtS Vf, TKLOS PtNTGU SRAUTAI lnvf,stlctnts vetklos PrNtGv SRAUTAT Nekilnojamojo luno. inngos ir iengimq bei nemalerialiojo tuno (isigij imas) Nekiloojamojo mno. irangos ir iengimq pardavimo pajamos GRYNTE I INVESTICINTS VETKLOS PINTGU SRAUTAI FINANSINIS VEIKLOS PINIGV SRAUTAI Kiti finansincs veiklos pinigq srautq padiddjimai ( surhaz.jimai) I valstyes ar savivaldybes biudzeti mokama imonas pelno imoka Mokestis uz valstybcs tuno naudojimq patiljimo teise. kiti mokesaiai Gauta dotacija GRYNTE I FTNANSINtS VEIXLOS PTNTGU SRAUTAI GRYNASIS PNTGV SRAUTV PADTDfuIMAS (SUMAZTJIMAS) PTNIGAJ IR PINIGV f,kvivalentaj LAIKOTARPIO PRADZToTE PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI LAJKOTARPIO PABAIGo.'E AiSkinanasis ro5las. pateikiam.rs - puslapiuose. tra neolskiriona Siqinansinir! otask iqdqlis- I'inansines 2017 m. geguzes l7 d.:

5 VT,REGITRA* 2OI7 M.I KETVIREIO FINANSINIU ATASKAITU AISIflNAMASIS RASTAS Vilnius I. Bendroji dalis Valstybes imone,,regitra" isteigta vadovaujantis 1999 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 319,,Del visq transporto priemoniq ir savaeigiq Zemds iikio malinq valstybes registro ir keliq transporto priemoniq apskaitos valstybes imones isteigimo". lmones iregistravimo data 2000 m. sausio 7 d. Praddjusi savo veikl jq metq pradzioje, imone registruoja keliq transporto priemones, teikia valstybds institucijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims teises aktq nustatyta tvarka duomenis apie transporto priemones, jq savininkus, disponavimo apribojimus ir pan. Nuo 2003 metq sausio menesio imone taip pat egzaminuoja asmenis, norindius igyti teisg vairuoti keliq transporto priemones. Nuo 2007 m. geguzes I d. imone isduoda ir keidia vairuotojo pazymejimus. fmones savininko teises ir pareigas igyvendinandioji institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerija. lmone yra ribotos civilines atsakomyb s vie3asis juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako tik tuo hrtu, kuris gali buti isie5komas teismine tvarka. fmones teises valdyti, naudotis ir disponuoti jai patiketu valstybes turtu nustato Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymas, Valstybes imones,,regitra" istatai (oliau - [statai) ir kiti Lietuvos Respublikos teises aktai. [mong sudaro l0 filialq: Vilniaus, Kauno, Klaipedos, Siauliq, PaneveZio, Alytaus, Marijampoles, Utenos, Taurages ir TelSiq. Filialai nera juridiniai asmenys ir veikia imones vardu, vadovaudamiesi f statais ir filialq nuostatais. DidZiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose V[,,Regitra" turi padalinius, kuriuose registruojamos keliq transporto priemonds, egzaminuojami kandidatai i keliq transporto priemones vairuotojus bei i5duodami ir keidiami vairuotojo pazymejimai m. kovo 31 d. Vf,,Regitra" s4ra5inis darbuotojq skaidius buvo 560 darbuotojq.

6 II. Ailkinamojo ralto pastabos Preliminariis neaudituoti VI,,Regitra" veiklos m. I ketvirdio duomenys: l. Vl,Regitra" ilgalaikio turto isigijimo ir nusidevejimo per 2017 m. I kewirti ir likudio sumos 2017 m. kovo 3l d. pateillos I lenteleje. 1 lentele Ilgalaikio turto judejimas per 2017 m. I ketvirti, euraispavadinimss lsigijimo suma Nusidavejimo suma, trur8syto turto likutino vertd Ilgalaikis nematerialus turtas I5 viso: PeYadinimas Mokdtinos sumos ir isipareisoiimai

7 Vf,,Regitra" grynojo pelno normos rodiklis 2017 m.l ketvirtis, eurais Pavsdinimas Grynasis pelnas Grvnoio pelno normos rodiklis. %

8 4 srautus ir yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais ir tarptautiniais finansines atskaitomyb s standartais, priimtais taikyi Europos S4iungoje. Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2017 balandzio 28 d. isakymq Nr. I V-333,,Del valstybes imones,,regitra" 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkinio ir pelno (nuostolio) paskirstymo Mrtinimo" buvo patvirtintas VI,,Regitra" m. finansiniq ataskaiq rinkinys. 9. Nuo 5iq metq vasario,,regitra" pledia si0lomq elekhoniniq paslaugq pasi[i4 - imones interneto svetaineje asmenys gali i5 anksto pasirinkti priemimo dat4 ir laikq noredami registruoti transporto priemones arba uzsakyti vairuotojo pazymejima. Kol kas Sios paslaugos teikiamos tik Siauliq ir PanevdZio filialuose, tadiau planuojama kad i5ankstine registracija bus galima pasinaudoti visuose imones filialuose. I5ankstini registracija turetq padeti tolygiau paskirstyti darbo kriivi filialuose. lmone tikisi, kad galimybe i5 anksto registruotis pasirenkant priemimo daq ir laikq, bus teigiamai ivertinta potencialiq klienq ir pladiai naudojama.