ITHUANIAh THE » ^7. (Nov., 19, (July 20, 1969) APOLLO 1. (April 16, 1970) VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ITHUANIAh THE » ^7. (Nov., 19, (July 20, 1969) APOLLO 1. (April 16, 1970) VĖLIAUSIOS ŽINIOS"

Transkriptas

1 Tbt Futt n Anww HAUJSMOS THE 1739 So Halsted Steet Chcago U HAymaket THUANAh OtM One Mttlon Lthuanan n Th* Unted StutM Chcago U Penktadens BalžoApl 10 d^ 1970 m Lbay of Congess G Peodcal Dvson Kana 10c Washngton D C KAMBODJA PAKHETUS Į PAGALB PETŲ VETNAMO KAREVU DALNĮ GEN Tečadenį Alto patalpose įvyko spaudos konfeencja ku oje d J* Kaučelūnas Alto pakvestas vadovaut Genocdo paodbs pstatymu paaškno ape paodos atdaymą Ape pačos paodos atsadmą jos tunį kalbėjo Z Kolba AValėnas Genocdo paoda atdayta bželo 13 deną tęss k b želo 20 d Čkagoje Sheaton vešbutyje Katu bus pamnė t Bželo švežmu Paoda fnanot nkt lėšas ya dayta komsja kua vadovau ja John Evans Tuo slu bus engamas banketas mta akademne pogama šam da bu vadovauja F Mackevčenė V Rubytė Pogamoje da lyvaus solstas St Baas k Genocdo paodos atdayme dalyvaus vsa elė Amekos po lų jų tape Atstovų Rūmų espublkonų vadas Geald Fod š Mchgano Amekečų spau dos svečų kvetmu ūpnas Čkagos Letuvų Taybos pm Rmas Stanūnas Letuvų genocdo paoda jau kėlė nemažą sdomėjmą ne Čkagos mažumų: latvų len kų vokečų ukanečų ta pe bet paoda sdomėjo Ame kos Legono skya moteų oganzacjos kluba kt Tame pačame vešbutyje tuo pat metu vyks dalnnko P Puzno meno paoda Genocdo paoda^sdeda š 29 ddelų 7 pėdos ant 4 pėdų skydų Joje ya SSū^nuotaukos 31 kakatūa 53 dokumentų kopjos 25 žemėlapa 16 da gamų Paodos slas: Pa žnkme savo pešą komunz mą Genocdo paoda vėlau bus vežojama po vs Amekos mestus Ją jau užspašė kel Kanados mes Paoda vaz dža paodo letuvų tautos nuo stolus aukas nuo bolševkų htlennkų Katu paoda Įs pėja lasvąjį pasaul saugots ko munzmo pnklų nepatekt į jo genocdo statsą ku odo kad nuo komunstų ankų pa saulyje jau žuvo ape 99 mljo na žmonų WASHNGTONAS Balte j Rūma paskelbė kad pezden tas Nxonas esąs laba nusvy lęs kad senatas atmetė jau ant ą jo pasūlytą į Aukščausą Tesmą kdatą Pezdentas tolau bys pavest ktą konsevatoų js jau eškąs kto kdato Tallahasse Flodoje tesėjas Caswell paeškė spauda kad js patenkntas kad pagalau pa sbagė vsas įtempmas vs gn ča dėl jo kdatūos de ba kongese Js esąs nus vylęs kad jo senatas nepatvt no tačau ant neko dėl to nepykstąs Už Caswell balsavo 17 de mokatų 28 espublkona o peš jį 38 demoka 13 espublkonų šo tesėjo tesogns atmet mas JAV stojoje ya 11tas Ks atvejas tesėjų kda tūa būdavo atšaukama aba je patys pastaukdavo š vso Amekos stojoje pezden buvo pasūlę į Aukščausąjį Tesmą 129 kdatus š jų se natas nepatvtno 28 SAGONAS Londono Daly Telegaph koespondentas š Kambodjos paneša kad nemažos Kambodjos jėgos ya pa sųstos į ytnę kašto dalį ku lakos komuns Panešama p pat kad Petų Vetnamo kauomenė ya Kambodjos mu įžengus Į jos tetoją Įstvtnus pe veškelo kus veda š Phnom Penho į Sagoną Vetnamečus matė užseno koesponden Katu vetnamečų dalnu buvę du ame keča kannka Vš vetnamečų stovyklos kabant Kambo djos vėlava Š VSO PASAULO WASHNGTONAS Sena tas tečadenį pėmė fedealnų tanautoju dabnnkų al gų pakėlmą 6% Pakėlmas pa les ape 56 mljonus žmonų kue ddesnes algas; paėjusų metų g 5c p; %l d Įstatymas pmtas 84 balsas peš 1 PARYŽUS Pancūzjos sostnėje demonstavo ape 700 mestų mestelų meų Vy ausybė laba nepatenknta kad mestų galvos laužo įstatymą daudžantį demonstacjas Me a potestuoja kad mes ne gauna š valdžos pakankama SALSBURY Rodezjos avacja nuo šol bus vadnama Rodezjos Oo Jėgos š pava dnmo šmestas žods Kaalš kosos WASHNGTONAS Moks lnnka pagamno jau bo gyvuluose dbtnį kaują kus gal tuėt ddelę ekšmę žmo nų gydyme po nkų žed mų ktuose specaluose at vejuose šs kaujas ya pana šus peną Lous NDANAPOLS Russell 44 metmmo gyveno kto žmogaus šd m jau 594 denas g lgau negu Petų Afkoje nesena m ęs dantų gydytojas Blabeg kus šgyveno svetma š dm 592 denas ČKAGA Moteškė ku buvo paskundus savo dantų gy dytoją kad js ją špevatavęs buvo asta savo bute nuduta pelu Polcja tuoj įtaė dan tstą nuėjo Į jo namus tačau j ado negyvą nusšovusį * WASHNGTONAS Senato komtetas pavedė amja gea šbyt dv peštanknes ake tas paslkt veną jų geesnę Daba amja tu se ną aketą Shllelagh bo naują TOW Komtetas sa ko kad dvejų aketų amja neeka ~ Sovetų paodoje CHCAGO Vakaykšča me Chcago Today laškų sky uje ya įdėtas latvo Teds Zenš o laškas kuame js ko mentuoja ape Chcagoj e at daytą Lenno mnėjmo poga sovetnę foto paodą Autous klausa ku ya fo togafjos š Katyno mško ku sove 1940 mes šžudė lenkų kannkų kodėl sle pam vazda š Ukanos ku komuns šnakno 6 mljonus ukanečų Kodėl odomos kelos gažos bažnyčos o neodom tūkstan ča peskojamų mtų kan kntų dėl ėjmo kungų t knčųjų? Ku ya sovetų la mėjma pe Belyno senos tos gasausos geležnės uždangos dales ku saugo kad žmonės nepalktų Raudonojo ojaus? Ku ya fotogafja žydo studen to Rja Rps kuam buvo nele džama švažuot į zaelį ku s pena balžo mėn Lat įx: Sveyeng povncjos Pašot A \ meste plna pabėgėlų š apy lnkų ku vyksta kovos tap ko munstų Kambodjos kae vų L» ^7 Kambodjoje pasdėjus ko SALSBURYS Rodezjos voms Laose jos apmo Laoso katalkų vyskupa peš naujo valdža pėmus komunstų pa palamento nkmus kue įvyks sūlymą padėt kos deybas penktadenį paskelbė gan gež us sąlyga: uždaust tą pasmekmą Rodezjos val Apollo amekečams bombaduot La dža Katalkų vadovybė sako Apollo 11 (Nov 19 ose esančus komunstų tekmo (July ) kad j neppažįsta asnės se kelus APOLLO 1 gegacjos ant kuos pagįst Paėj usą savatę Vetname vs Rodezjos Įstatyma j ne (Apl ) kek paddėjo amekečų nuogalnt laužyt savo sąžnės e j stola 138 žuvę 1179 t valdža į kompoms 1 žes Vetnamo kauomenė ne Rodezjos palamentan bal teko 754 kaevų 1716 buvo tej šnks 50 atstovų nos bal žestų Komunstų paėjusą tų gyventojų ya ape 240savatę žuvo 3336 kaeva 000 o juodej šnks 16 atsto daugausa pe jų apgultos pe vų nos jų ya ketu puse Laoso senos Dak Seango sto mljono vyklos Vsa Rodezjos žemė padaln Ameka Vetnamo kae neteko ta Į dv dals Euopeča valdo jau kaevų žestų 44 mljonus akų juodesems tuėjo Petų Vetnamo palkta 45 mljona akų Vena Apollo 13" nusles Mėnulyje balžo 16 d pe "mėnulapyje" matomo Fa Mauo kateo kaevų š vso žuvo jau 103Astonau savo edvėlav pavadno "Odsėjas" o nusledmo lavą "Akvajus" asė negal tuėt žemės ktos 261 žestų buvo Ko asės styje Tas apnkna ka munstų žuvo net talkų bažnyčos veklą nes baltųjų ya katalka o juodųjų ape pusė mljono KARAS Egpto adjas pk puola zaelį už jo avac Tūlas Joseph R Atknson š Katalka tuo būdu negalės jos daužytą padnę mokyklą kuoje žuvo 50 vakų 70 buvo Sdell ll ašo Chcago Tbune juodųjų ajone tuėt žemų žestų Radjas pseka kad Egptas zaelu už šį puolmą jog espublkonų tape esąs pa mokyklų paapjų lgonnų tnkama atslygns Egpto valdža tuoj nuvežė užseno koes stebmas neumas dėl sen Tokų baltųjų Įsgų stegmu VENA Austjoje vso pondentus š Kao į Husseną ku te vaka žuvo Jų amžus Chales Pecy veksmų nus valdža tuės duot specalus je Euopoje smaka važos dėl 810 metų zaelo gynybos mnstes Dayanas šaukė spaudos statymų Tūkstanča llnojaus ledmus Penk katalkų vysku nkos du natūalų duj] gamn konfeencją kua paodė Bah el Bak kamo kuame stovėjo espublkonų buvę nustebnt jo j pa sako kad je gečau uždatoja : Sovetų Sąjunga Ol naknta mokykla nuotaukas peš bombadavmą po jo aogantškumu nuo to lako ka; ys savo mokyklas bet nesdeja ku nesena ado ddelus Mokykla venaaukšts pastatas buvo kanės bazės bose buvo šnktas Į Senatą Js at ns pe tokų Rodezjos sta dujų klodus Gonngeno laukuo ssakęs bendadabaut savo tymų zaelo fotogafjose matom se šaunėje Oljoje patjos kolegoms paetosos stpnt pasta apkasas Sove savo dujoms jau la VĖLAUSOS ŽNOS espublkonų patjos konvenc užmaskuos nkvežmas mėjo nkas taljoje Bava jos metu mesdamas vsą savo geta Dayanas kaltna pačus joje Austjoj Olja pa Čkagoje Melose Pako svo peš llnojaus delegacją egptečus kad je tuėjo mo Okupuotoje Letuvoje kovo 14 sašė tats Vakaų Vo vsška sdedamas yt kyklą katu kanas pasta pemestyje stekuoja 1700 d pamnėta baldų pojektuotojo ketja ku olų dujos seka nų ponų gupe s Je už tu psmt vauotojų sėlo dabnn Jono Papuoleno 70j gmmo net k Stuttgado mesto Pan vsą atsakomybę dėl žuvusų kų Jewel kautuvų sėluo Daug tūkstančų llnojaus kakts Gmęs Tupkų ka cūzja g ma olų dujas ku se žestų vakų espublkonų padedą abejot a me šakų apsk Papuolens as eksploatuoja Shell St Washngtone valstybės depa Komuns š šauės Vet sen Pecy ya llnojaus espu; 1929 m bagė Kauno meno mo ad Ol bendovės Sove savo dujas paduoda tamento spaudos kannkas ap namo pe apptos Dak Seang blkonas a js nuomoja pa kyklą m tobulnos galestavo nekaltų vakų žuv kao stovyklos atsuntė da ve talpas vename Mchgan avenue payžuje Js lgus metus d už ddesno dameto pleno vešbutyje nkmnų kampamj bo docentu Kauno Takomosos vamzdžus dėl kuų pstaty mą pdėjo kad tokos tage ną pulką kauomenės djos kyla š neslakymo palau jų metu ašo Atknson Je j dekoatyvnės dalės nsttu mo padayta tats tal Atenančą savatę pez sen Pecy nebaloja p kap te vėlau dėstė Kauno k da ja V Voketja bų kuas paskelbė Jungtnų dentas Nxonas vėl kalbės į tau llnojaus espublkona no lės mokykloje (daba Stp žuoljos natūalos dujos Tautų Saugumo Tayba tą pe adją televzją Ma tuomet llnoječa espublko ko vado k dalės technku ya geesnės kokybės už sovetų noma kad js paskelbs ape ka na esą basa ekalng tome) J Papuolens 1937 m už degdamos duoda mažau dūmų uomenės dales š Vetnamo š ko vyo kus juos galėtų atsto baldus ntejeą eksponuotus tu daugau methano Aust vežmą vaut Jungtnų Valstybų se tapt meno technkos pao ja dujų ma š sovetų Paskut! doje Payžuje buvo gavęs auk nu metu aus potestuoja Payžaus kos deybose nate Laškas tuo Įdomesns kadan js0 De sdabo medalus Papuo kad usa savo dujas talams Penk š šešų asmenų kue vaka amekeča kaltno komu vokečams teka geesnėms są Chcagoje dao vad Chcagos nstus už stpntus puolmus g js tlpo sename tos patjos ^ens daba gyv Kaune žala lygoms pgau kalnyje kua tautno stlaus Takos taybos vykdomąjį ko kue nesdeną kos dey favotų lakaštyje baldus kap šuo metu paste mtetą ya pln JAV komuns boms Komuns atšovė kad bma Letuvoje Papuolens kos Vetname nebus kad tų patjos naa o šeštass l geba jungt laudes meno tad gą laką vekė komunstų fon amekeča nešvažuos cjas nūdene butm js NEW YORKAS Baysde Sagone valdža uždaė du tnėse oganzacjose paludjo Ameketė Kate Wene pa! ddelu skonu pekūną laudes Queens vdunėje mokykloje Senato vdaus saugumo komte lakaščus už kad je plača ašė knygą pavadntą Shamba meno fomas Js lakomas Mū 35 nega mokna 22 benuka tu Chcagos detektyvas wn apašnėjo studentų kao ve Letu kuoje apašom jos paty j sų baldnnku (E) 13 megačų uždaė mokyklos A Bock Te penk ya: 1 Syl teanų neamumus demons ma vename š Tanzanjos ko vedėją į kambaį neledo jam va Kushne 2 Jack Spegel 3 tacjas Vlnuje Dalės paodų ū munalnų kamų petnėje Tan še Mokna jį vsap kolojo Doothy Hayes BenFendlanDa nežna a įvyks šešta zanjoje Afkoje Tas kamas muose kovo 13 d buvo atday stumdė kol kt mokytoja pa de 5 jo žmona Eve Fend deno skdmas į mėnulį Js vadnas Ltova jame Žemės ta foto žunalsto Chanono Le šaukė polcją le šeštass esąs Sdney Lens gal būt astonautų lgos at ūks tvakomas panaša kap z vno dabų paoda Js Tesos Mokna kue vs buvo jau Vs pasžymėję įvaoje ko dėtas aba atsagns astonau aelo kbucuosė (kbbutz) edakcjos bendadabs (E) nesn negu 18 metų ekalavo munstų oganzuojamoje ve tas gal pakest sgusį vo Kate ya Takos kopuso da tesės spęst mūsų mokyklos kloje kškas vėjaaupas astonautą buotoja buvo Ltovos kame Rodezjos valdža tvtna lkmą ekalavo pamokų ku Genojos uoste audoje Į čų negų pakvesta kap mo kad sove peka š Rodezjos os šmokytų mus kap šlkt chomą pasku jį dvguba gyvas šų denų vomenėje vjos sostnėje Rygoje sdeg kantnę atsmušė dužęs nu kytoja žnoma to kamo vado pana bangau paduoda Ameka skendo btų kao lavas fe no pe lasvės statulos? Polcja vs moknus ėmė štoka ya sovetnė lamė gata žuvo tys jūeva da šumas Letuva ya p ku Rodezja neno pekau paledo už pngnus už puolamas kel ya dngę sako laško autous status nuo 10 dol k 400 dol 7 V Rodezjos vyskupa smeka valdža Nusvylę sen: Pecy natūalas dujas Takos kampanją tvako kompatja Afkoje ya Ltova

2 ala LETUVAMS RADO PROGRAMOJE o Ekseleneja Vyskupas CENTAS BRZ^YS M 70 m Š A Pabalte Letuvu Setlo ten 1970 m š Amekos Fala čų stalo tenso pmenybės Įv; 1970 m gegulės 910 d onto Ont LSFjos pavedu pmenymes enga Kana Latvų Spoto Sąjunga SB Pogama: a) Vyų koma <;: B _ nes važybos (koma d 3 veneto žadėja); b) Mot a a\ Vt Pejose ku peš daug metų vykdavo bal/vv fcovos ndėnas jaun amekeča d Moteų Veneas e) VĮ muzkos masnį koncetą netol Oaklo Calfonjoj dvejetas; f) Moteų dvejet g) Mšus dvejetas; h) Jau: venetas (žemau 18 m pa^ taškas pademons vado tofėja: gal sūlyt ŠALF1970 m gegužės 31 d) 9 spotnam pajėgu ASS^gos spoto kluba apyga < c žyguoja "ock" atnktems dos atskų spoto šakų kom v įsose ndvdualnėse v^g yja savamę te Cento Valdyba lga pasgus namuose mė dvejetų ungtyse dalysktnas įvetnmas Juozo Bachuno vado tofė letuvė Stela Julja PetkatėDaskačus va neapbotas V; jų ska Cento Valdybos da moteų komnėse važykos pabalt^ų kep yta penkų asmenų komsja š bosk laukus 57 metus am SO m s ATekos Letu m pasetmės: stalo tenso pmenybes bus v domos lygageča pababpšns: 1) Letuva ču pmenybėms pagal ŠA1 3) Es Jaunų ASSgos stalo tenso komtl) Letuva2): Latnustatytą sstemą Letuvų ja Vyų tnklns: 1) menybų pogama ta pat k Es 3) Letuva pabaltečų šskyus kad klns: 1) Latvės 2) tuvų pmenybėse nebus vyegūčų tnklns: 1) ma moteų kompėš^važ) T Atvės Moteų bos Letuv : pmėnybeš"vy jūdų tnklns etoonto Vyts bma Rnktnų dėtek letuvų tek pabalį smulkos nfomacču pmenybėse gal dalyvdbama vėlau a* spotnnka pašo JŠALFASSgos naų tapo Aukščau ya duota ctata š Juozo Bachuno vado tofėjos nuostatų Votns ŠALFASSgos vąžąvmas įvykęs 1969 m vasao 12 d Detote nuta ė šos tauės skymą vykdyt paskant 1969 m pasžymėju sam spotnnku Įpaegojo Cento Valdyba duot tam egą žaus J gmė augo Rockfode vena š keletos bolų seseų gažoje Kazmeo Onos Pet kų šemoje Petka buvo pmu tnė letuvška šema Rockfode Stela Julja buvo paskutnė š vsos šemos naų kuą m ts pasėmė da stpą jau ną Buvo 1945 mes apsvedu s jaunu lenkų klmės vyu Juozu Dabosku Dbo Nat Lock Co gaža gyveno daly vavo letuvškame gyvenme dalyvaudavo letuvų buvmuo se Paladota Kalvajos kapnė se Į amžnybės1 kelonę palydė jo nemaža letuvų kuas Cento Valdyba skelba ŠALFASSgos žna kad Juozo Ba chuno vado:tofėjų bus ska ma 1969 m šklam letuvu spotnnku šam slu ya dayta specal komsja ku os pmnhku ya pasktas Jaunuts P Nasvyts Rdge Rd Apt 620 Wlloughby lyvavo daug Juozo Daboško gt v mtumu į Oho 4409 Kdatus pašo gmnų daugų Ladotuvų o svaba o š Cleve me sųst J Nasvyču dalyva buvo pakvest Į Letu osškos vomenės t žvalgas Tofėjos įtekmų atlkt ya vų klubą užkžų lo mūsų epezentanplanuojama XXjų Jublejnų sems 10 AM Regsto skatlngo ats š AmekoSįjLetuvų kepšno MOKNŲ KAMPANJA batų taukmas muvažybas ; tnklno žadynų metu š m ges Cento Valdyba Į balžo 1819 d Chcagoje Už ŠVARĄ APLNKĄ Spngfeldo mokyklų mok nams padėjus šuo metu vyks Bachubo Vado ta plat kampanja pe Ulnojaus mas Kepšno tnklno mokyklas nkt paa ŠALFASSgos vašų ekalaujant kad Į vens tunyas / /Įpykęs 1963 m lapk oo tešmą kepamas Bal denoms Qug / J*;odžo 1 d Clevelanmčausas dėmesys kad tas / A / fdamas velones ŠA ley mokykloje S Westen ekalas pavestas pofeso Gabės Nao Juozo Įvyks ddels kepšno tunyas nalams o ne poleams feu^css^smenšku mu Dalyvaus ddels skačus ko >gt Juozo Bachu mų š Čkagos Clevel Detoto Toonto Rungtynės Vlnaus "Žalgs" Llt 1 U a achuno vado tofe pasdės šeštadenį 10 va šeš petuose 1 D K Gnus ATSMNJŠČaUSas ŠALFASS tadeno vakae 8 va po petų Vlnaus futbolnnka švyko 2 Juozas Lūdžus aš ualns atžymėjmas Knghts of Columbus salė 3 M Zoščenko SATYRNĖS A A ac 4 Ludas Mkšys š STOF skamas ŠALFAS je 2306 W 69 Įvyks šoka Sek į Odesą pasuošt pavasao se tu v A 699 pst įu pasžym ėjusam madenį ungtynės pasdės 10 zonu Ten je žadė daugš 5 Juozas Kapačnskas SAUS n kas ungtynes aukščausos 6 J Auguss ANTANAjPasekmas pavyzletuvškoj vomenė kve lygos koma po nkos 154 psl vsena ŠALFASSgos 7 Pof V Bžška SENUJt Ameko qdo čama skatlnga dalyvaut va kovos palamėjo Ktos ungty RJA du toma 207 aues AmeKOS po 8 Maus Katlšks šventaaulyje žybose Vsas Čkagos jaunmas nės įvyko Odesos nktne šį J v ^(ngė1aukunvaantaus Juozo Bachuno pašomas dalyvaut šokuose pešą mūsška tvakė 8:0 ų pmenybų dalyvų egs daba šam ka vščukas ya kau a pevnamas pe pusę va los 125 lapsnų Fahenheato ūsų koespondentas J N sa tempeatūoje bet žmonės vš vo spsnely Opeaton quck teną dažna pavną po 10 (Naujenų N 72) paskelbė ne mnučų Avan leukoss (paukščų leu slą žnutę lečančą mane Letuvų Denų žunalą Ten kemja) paukštnnkams pda js ašo; Į konceto engmo o po 150 k 200 mljonų dole komtetą įena kap vadna ų kasmet nuostolų Pavyz šaltna nuo Letuvų Denų džu ven 1968 mes buvo edaktous Tnns Ta ne asta nesvekų pasmekta tesa Aš ne nuo Letuvų naknmu vščudenų Pašau š atsymą paskelbt savo lakaščo at NAUJAS LNOJAUS mausame numey ŠVAROS VRŠNNKAS Su pagaba J Tnns Vetoje Wllam Rufodo š Peojos kus atssakė š UlVĖŽYS KEKVENAME nojaus valstybno aplnkos ko PUODE kybės koodnatoaus paegų Buvęs Chcagos unvesteto vce pezdentas Chales U Daly ton pasktas Chcagbs unve padėjo Washngtone lest lak steto tesų pofesous Davd aštėl P C News (Publc P Cue Rufod atssta nfomaton Cente News) ku tydno paekšdamas kad pe ame ya spsns pavadntas daug poltnų patonų tukdo A Cance n Evey Pd (Vė kovą aplnkos teškas Gubenatous Oglve paeš žys kekvename katle) ku a šoma kad mljona Amekos kė kad D Cue bus atsakn vščukų tu vėžį vadnamą gas už vens oo švaos avah leukoss aba vščukų leu pogamos įgyvendnmą kemja Valdža šledus ml som asd jonus doleų šadmu kosme os vščukams pagažnt tūbn taupyt vštų famė nams mljonus doleų tačau nesą skta fondų štymu a ta vščukų lga nėa kenksmn pogas sėmo pe ga žmonėhs haummas Vščukų vėžo vusa užmu» NAUJ ENOSE" GALMA GAUT ŠAS L! ETUV1ŠK V PANŲ GADAS PANU: ; Rnknyje 1 Rnknys fėtuvškv FauStes danelų šokly 16 ps ya šos danos gbdos: 8 1 Tegu ga šlamšča įūža tatata 2 Suktns 3 ~Sukts 11 4 Koketka Padspanas 6 Vėhgeka 7/ Klumpakojs v : Vaka vakaėl Augn tėvas Melės valsas Suntė mane motnėlė Čgona Pelėda Nou mego Šs gahę nknys kahuoja $100 Šuos gady danę nknus galma gaut NAUJENOSE Je atsę* šte ček aba Money Ode už gadas pdėste 25 centus pesuntė mb šladoms ta pašysne jas paštu Čekus pašome šašyt NAUJENOMS; pašęst toku ade: šalfassgos Cento Valdyba KNYGA GF]ofė^ Kada letuva uošės Vely peš kleboną attnkamas kų švente kada laukė š le1 plakas juodom vėlavom tuvškų šventovų letuvškų A ne ddžausa gėda ne vapų skelbančų Kstaus p mlžnška dėmė vsems askėmą gaudmo kada s kams paslekant tautos stomąstę psmnė ape pavegtą joje? Kad letuva ntej satėvynę nkų okupanto jungą jvo pačų kutose paapjose The beauty of any language s nešančą Šuo metu vos įžvel pasleka kampnnko tesėms enhanced though poety gančą į pskėlmo vltį ne kokų svetmų bet pačų Asts use of Lthuanan both dvejų letuvų paapjų klebo letuvų klebonų dėka old new s nothng less than na Maquette Pako šv Me Tesa pel Čenauskas ya JORCNĖ JONKATĖ masteful He pants wth wods gelės Gmmo Bdgepoto neveną katą šstaęs kad weaves m nto delghtful < Šv Jugo vetoj padąsnmo js ya letuvs no letuvams Too often we seach fa mages of savo letuvus paapječus š padė away ovelook what s nea Monng splashes flowes metė gažą dovaną Kap js letuvams padeda tyng to uncove new Wth tny damond dops Kalbėkme faks šv Me paodė negnčnam exctng not ealzng that And skes wth blood wax*) gelės Gmmo Letuvų švento fak wonde of dscovey s ous All of hs mages ae coloful vės paapjos buletens kovo Buvo galvojama jog klebo f Ave but look closely at ob y unfold one afte ano 22 deną skelba: Ddįjį Penk nas neduoda letuvams va jects w hch ound us so that unexpectedly you tadenį Ddįjį šeštadenį kams pamaldų dėl to kad no wll fnd Fo a long tme efaned (kovo d) vsos ape pvest juos gečau nutau fom eadng Lthuanan poe sals lke buttefles dancng gos šv Mšos anglška tė Suaugusų nenutautns ty not wantng to plow though ove sea Ktas malonus velykns kap daug kas a Bet š unfamla wods dffcult have neve had pv sveknmas š šv Jugo pa augusems atmta sava efoe meanngless passages lege of eadng examples of pe apjos kalba Recently weed stumbl sonfcaton magey lke Savatašts Saa ko Nusstatymas aškus A js ed though veses; decpheed hs vo 27os denos ladoje paskel šplaukęs š pačų klebonų a wods seached fo mean NEA danced mnuet bė ašnį Chcagoje užgesna js padktuotas š akvyskup ngs; goped fo a glmpse Gasshoppes That nght lke thouss past New Yoko požemnus tauknus vauot g eka mokėt šose nuotaukose paodomos kan mas letuvybės švytuys ^ Sa jos daba da nkoka spęs nto a poet s soul dscoveed ddatę į tauknėlu vauotojus pamokos Kda tu šlakyt gan nkus egzamnus He wtes of ageold feas koma p: Chcagoje paskl Šo ašno autou teko būt n a book whch lay untou do lūdna žna letuvams venoje delegacjoje pas kle ched fo yeas dscoveed Jo Cold death comes dng boną Js tvtntą tvtno kad tolau nka uždbtus dole klos ekšmės Vaano nuta žą tadcnę smulkmeną: pe nas Asts poet tuėtų būt skaudu kad sene of wondes of sea ma sako kad pvalo būt kelt apegas š veno sekma: sems atevams daug kanavęs ča gyna nusstatymas pa us auko By stads of lteatue sons of lfe He eveals Kada letuva kūė savo pa duodama tautybės pamaldos deno į ktą ~ letuvybės švytuys užgesna čos paapjos f not by stads of to joys of meetng lovng Paapječa aplupo kun mas Bdgepoto letuvška Gįžkme pe šv Jugo apjas ėjo jog jos taps le jegu jos pašomos day s youg Asts s contem soows of losng paapja lkvduojama: pa šventovės šsšnekėjus le tuvybės lzdas Tesa jos to Devas ledo tautas joms gus net polcja tuėjo įs poay he s of twenteth Pehaps you wee notced by none naknamos letuvškos pamal tuvas paapječas atodo kos buvo Jos tuėtų toko nustatė tesę melsts savo kal kš centuy Pehaps you wll neve be mssed ms paslkt tol kol daugau ba Ape jau buvo daug a dos šv Jugo bažnyčoje jog letuvškų pamaldų pana Toks kelas mums a ne But wnds nlght could compae hm to many š Amekoje įstegtų 127 ka knmas jems buvus sgme a mažau letuvų tose paa šyta neveta to klausmo plės pmtnas Tačau ekėtų už wl de f you de And stas wll efuse to exst pjose bus Nos lktų ve poets dscuss styles talkų ktokų letuvškų pa na mšt žodį pašome Kap apjų tek pat pastatytų Ga plaukoja vsoke nas letuvs bet js vs tek tu Da Velykų ytą pamaldos pašyt kas mums pklauso? content The only compa He talks of God man būt šemnnku nes jo jo son wll make between Asts Šv Jugo paapjoje buvusos bažnyčų pmoj bažnyča bu Venas š jų klebonas pa county gves you each w od Vetėtų pet pe o spen any o specfc poet pmtakų pngas paapja letuvškos Tą tega patys pa vo pastatyta 1885 m Penslva naknęs letuvškas pamaldas so you may dscove emo dmo: mes ekalaujame! B kuta howeve s to say that hs style apječa Nuo kada įsgalos njoj o antoj šv Jugo baž nes letuva paapječa ne tons he has panted woven jot nėa ko Rekalavmas pa deas pesentatons ae most klebono spendmas nežno nyča pastatyta 1822 m Chca dėję pakankama pngų Nekas š ktu pngas ne nto a poem gįstas Kstaus žodžas Va lke those of Englsh poet me goje (Matyt ašnėlo auto paėmė letuvškų paapjų ano numas vsa tesėjegu tesa jegu A E Housman chose Housus bus nesla pažymėjęs stegmo O letuva jau ya Vetėtų psmnt kad šv tas *) All tanslatons ae my own letuva a nedėjo e savo pngų šmetę ne sa Jugo paapjoje ne klebo man as a compason only to Thee metus nes atodytų jog šv s a geat deal lost n tans kamos mos paodo Būkme venng kap šv laton of any poem so t s ecom clafy type of poety nvolvnas bet vkaa ya letu voms šventovėms Jugo paapja buvo pat p mended that ognal poems be klebono (a aukštesnės įs Kazmeo kapnų byloj! va Žnoma nuo vkaų ne moj j y) ead gos) ėjmo šketmą į dole Tad nėa joko akstno ve kas (a bevek nekas) nep Tolau ašnėlyje nuodoma į Negal mokėt doleo čančo letuvus emt ktas klauso kad da pekybos Įsgos tau pamaldų neeka Ta paapjas Malona kvečame Tamstą atslankyt L S T daugausa letuvų ankose čau nku paėt toka mn Ekme tolau Taama jog Lyga p ya šv Mege da gatvėse vyaujant letukop NeoLthuana engamą tm Kas įuošė Vašngtone pe maža letuvų šv Jugo lės Gmmo Letuvų paapjo vų kalba koplyčą už pusmljonį kas paapjoje Saa šašk je Nėa nė veno neletuvo Kap žnome Maquette Pa no kad letuvų dauguma Šv įunįg0> daba Vaano požemuose ko šv Megelės Gmmo šven Jugo šventove ddelė tad į tovėje jau anksčau sduta įuošė ktą koplyčą? A ne letuvškas pamaldas sen Mėgnkme padayt š nuoletuva? dytų faktų mažas švadėles ddelėms bėdoms Paap kančų skačus atodytų ma Pma: letuva klebona pajos klebonas pel čenauskas A da klebona gal eka žokas Tačau š ųjų p daug katų tėvų net Katal laut š paapječų: ktų pus nėa Du šm atslanko ke1 šlenka Kstaus mokslu kus jvyks 1970 m balžo men 12 d 4 val p p kų Fedeacjos atstovų pašy mljonų? Kada pagalau tu vehą sekmadenį į letuvškas Vaano numas Anta mano manymu svabausa tas nestekė duot vakams ne ėtų bagts tas pngų ekala pamaldas Tą dąsa tvtnu McKay Salėje 69 So Fafeld kampas klebona atma š letuvų letuvškų pamaldų bet net vmas? nes pačam teko keletą katų Pogamoje: akademja mennė dals pmosos Komunjos letuvų Savas šventoves šlakyt e tose pamaldose bū Tą gal ą nuosavybę Pe to da mes Įėjmas auka kalba Pašant pmosos Ko ka Tačau kada tose švento paludyt patys paapje nesame ppatę bent šame lasvės demokatjos kašte munjos: letuvška net buvo vėse šstumama gmtoj kal ča L S T KORP! NEOLTHUANA peta pe demonstacjų ba kažn a slas Pagalau skačus netu jo Mes žnome kad nuosavy bė atmama Maskvos valdo muose demokatnuose kaš Vš tuose y*; Ą::L se kekveną tautybę atstovajjnį0 pmenybės Pa vena epezentacnė nktu ^957 mes Tag ndvdualnėse važybose jos vykdomos jau avmas ya atvas vsems fjvm latv estų bes vykdė el Su ddelu Susdomėjmu ya pekamas skatomas POVLO LAURNAVČAUS 404 puslapų omanas $ Ragnkte savo apylnkę augt taupykte! Pagalau teča: p elgda mes klebona atstuma žmo nes nuo ėjmo atstuma nuo bažnyčos lankymo Pas mus taupom jūsų pnga atleka du ddelus dabus Pma je padeda Jums pasekt asmenš kus jūsų užsmojmus Anta je padeda kut ge esnę apylnkės benduomenę paūpna fondus na mams įsgy Taupykte daba Santaupos padėtos peš 10 mė neso deną neša nuošmčus nuo mėneso pmos Ket všela 400 mnkšt puslapa Knygoje ame gyva vazdža apašytas Letu vos kaštas mesteču kamečų dvasškų šgyvenma kt Romaną galma"įsgyt aba užssakyt NAUJENOSE ON SAVNG CERTFCATES NAUJENOS 1739 So "Halsted SL Chcago llnos Adomas P J asas BŪK P 2 2 D Antanas J Gussen tį všelas $200 keta 3 Juozas Švastas PETRAS Š Henkas Radauskas ELE 5 Mkas Petauskas EGLE J 6 C R Jugėla HSTORY O Petonėlė Omfatfė KĄ Lj : Kp^s Belns TERORO 310 jfesl J O J B Končus VYTA1 anglška Panys Alsėnas MARTYNA Stasys Santvaas AUKOS J L v D Suogenė LETUVC UNVEST TAUPYMO SĄSKATOMS ON SAVNGS CERTFCATES OFlo/ooo OR Q&&» LĮ *» >1 1 knygas galte Įsg? u atsuntę nuodj n d o t Asts lke Housman s not a moden poet but hs meteed flow ng veses ae just as passo nate as tue as unstuc tued sometmes ncompe hensble vese of tomoow s bt te poets & kt kalbės ape nktnes by JORCNŽTJONKA1TĖ & OFFCE HOURS Monday Tuesday Fday 9 AM to 4 PM Thusday 9 AM to R PJt Satuday 9 A14 to 1 PM a moe 2 YEAR MATURTY (T /U PASSBOOK ACCOUNT == Pad Compounded J? E!Apy j QUa te 1 n fe T UNVERSAL SAVNGS & LOAN ASSOCATON 1800 So Halsted St VENA STPRAUSŲ BENDROVŲ TURNT NOW NSURED TO $20000 aa a* Taupymo ndėla Apdaust k $20000 f ų į CHKAGO 8 LL FRDAY APRL 101^0 Chcago HL DDELES ATSARGAS Įstegta 1923 mes TeL HA Įsgos petuose kemas automoblams pastatyt Leskte Gebamas Skaty tojau būt atvu k galo HGHER NTEREST ON SAVNGS Ya letuvų nenoa lan kančų letuvškas pamaldas Rekėtų nusstatyt: ename savas pomaldas Tada letu vs (da vs vadnu letuvo vadu) klebonas bus užn tas kad letuvs paapjets žno ko noįs š esmės ne paapječo paega nusstatyt į kokas pamaldas js tu et bet pa čo klebono Klebonas jegu js ya as letuvs pvalo savo tautečus agnt į letuvškas pamaldas lankyts Tenka ppažnt kad da tokų klebonų esama š jų pa mnėtnas Cceo letuvų pa apjos" klebonas Pamnėtnas šv Kyžaus paapjos klebonas Toje pa apjoje letuvų a mažau kap šv Jugo tačau klebo nas laba atsžvelga į letuvus Je ya paapjoje pmej Letuvškos mos metu geda Danavos ansamblo naa Ką sūlyt? žnoma ne tą ką ya padaę ukaneča t kntej kad jų paapjos ku nga mėgno pakest ma OH SA«CERTFCATES OF $5300 OR WE 2 YEAR tttot ON SAVNGS CERTFCATE OF $1000 OR 1 YEAR MATOT OK SA«CERTFCATES OF $1000 OR MM B MOHTH MATOT SO MY NOTCE BOLD ASL PASSBOOK ACCOUNT $5000 MKNOM REGOM PASSBQM ACCOfflT PASSBOOK AND GCRTRCATE SAVNGS NSURES TO k cemxwnde< dally pad quately on all accounts Stad Fedeal hghest legal ate of nteest on all savngs Deposts eceved by month Mtn fom fst of that month Defeed ncome Cetfcates WTO į m nqvfgaesm NAUJENOS CHCAGO «LL FRDAY APRL 1G 1970

3 atduotos tems kue taupyt pžūėt statyt da nešmoko aba vsa neno Koka ta geausoj sėkmė jau žno kkevenas uthuaman daly news petų Chcagos gyventojas Pmta ezolucja džauga Publshed Daly Except Sunday by The Lthuanan News Pub Co nc s pevatautoja o savo namus tuntems žmo 1739 So Halstod Steet Chcago Telephone HA 1600 nėms tas numas kėlė nemą Nemo bangos SECOND CLASS POSTAGE PAD AT CHCAGO LLNOS paletė ne kels blokus bet vsą petų Chcagą Sus Subscpton Rates: tms menesams $500 venam mėnesu $175 ūpno letuva nes tap Ashl Westen esants n Chcago $2000 pe yea $1100 pe sx month $600 pe 3 months n plotas ya gausa letuvų apgyventas Nemas apėmė o USA localtes $1800 pe yea Kanadoje: tolau gyvenanačus mūsų tautečus $1000 pe sx months $500 pe metams $2000 e months; Canada $2000 pe yea; puse metų $1100 A ekėjo vyskupu Bzgu dalyvaut snkme o countes $2100 pe yea venam mėnesu $200 kuame dąsnam spatuola? Vsa elė mtesnų 10 cents pe copy 10 c on Satuday Užsenuose: metams $2100 negų vadų ya pešng bet koka ntegacjos pe Denaščo kanos: puse metų $1100 va o ča letuvs vyskupas ne pats snkme Gnėlėsšokėja Šokėjos dėvnčos usškas skepe ft s apangą gaky otodoksę salėje š m vasao Chcagoje pemesčuose venam mėnesu $ deną šoka "letuvšką *klumpy" šokį dalyvauja bet da maldą jems kalba Nejaug v metams $2000 Naujenos ena kasden šskant puse metų _$1100 tms mėnesams $600 sekmadenus Ledža Naujenų Ben soje Chcagoje neatsado kto dvasško kus ga žvelgant į kad ddelė dals venam mėnesu $200 dovė 1739 So Halsted St Chcago lėjęs jegu jau buvo ekalas ten dalyvaut pasmels L VAČŪNENĖ letuvų laudes meno žnovų G Telef HAymaket Ktose JAV vetose: t? Chcagoje ya šm kungų ddokas skačus pe mennnkų noėjo tebeno metams $1800 Pngus eka sųst pašto Money latų kue tas pačas paegas galėję atlk Je ŠVESOS BLYKSTELĖJMA GRANDNĖ! puse metų $1000 Odeu katu užsakymu lakyts mūsų tautnės klaskos galėję geau padayt nes tamė buvus Ta patvtna konfeencjoje NAUJENŲ ofsas atdaas kasden šskyus sekmadenus nuo NUŠVEST be akcento klausytojams daug pantamesnė? (Vlnuje) be ktų toks pa 9 val yto k 5 va vakao šeštadenas k 12 va Be abejonės naujej tayb bėžmas jog dal A Tamo Nejaug vysk Bzgys nepanta kad js pasšo kęs patanaut toka oganzacja pats sau smaka Ape mūsų tautnų dabužų na šoka dabuža tu bū šačo dabas daugelo mūsų me A vyskupu ekėjo ten et? ya vsoko vado kolkozų nnnkų tebėa tautno dabužo pakenkė? Nekam ne paslapts kad js gyvena taps Šokų lkmą okupuotoje Le t gyvenmu šekšt pamog šaltns O d Te Kovo mėneso vduyje Loudes mokyklos ddžojoje ta daugausa š letuvų Kap js gal ėts š letuvų tuvoje e ašus Naujenose nam šventnam kasdennam soje šs tautnų dabužų šal salėje Įvyko Southwest Communty Congess oganza paamos jegu jo dąsnam spatuola veča letu 1967VV n 1969 m le papotnam Todėl kolkozų sa tns da paglntas nes daba cjos metns snkmas Šą oganzacją dao Įva vus bėgt š apgyventų vetų? Toku savo žngsnu js pos mėn pabagoje Kova dėl vveklna šoka tu būt stl etnogafnam tautnam da tautnų dabužų Ta to kas os daugjos jungančos žmones gyvenančus dde pakenkė ne ven sau bet letuvškom paapjom Ag ašyta ča plačau nekatosu zacjos attnkamos kolkozo bužu kut šaltna dalnn lame petų Chcagos plote esančame tap Ashl ne buvę potngau jegu tą popetę maldoms e pamnėsu ka kuuos ne mntį nešt savm attn kams nka penam (žo smbolusemblemasšven džu nka a nenoėta pa Westen nuo 59tos k 79tos gatvų kalngą pasuošmo laką js paledęs savo tau senstančus faktus kąneką kamus tnę šklmnę papotnę apan sakyt nepenam! O Lenno Mnėtame snkme buvo spendžamas ntega tečas katalkas? Vsems čkagečams jau ne paslap naują gą: klumpes kopnes skepetas šmtmeču vsokoms šklmė cjos pagetnmo klausmas ėjo nepapast kašt gn ts; kad ya kelos poblemos kuas vyskupas Bzgys Jau peš keletą metų okupuo nosnes akščus kbus laz ms pamnėt žūtbūt eka toje Letuvoje (kap sako das mlžtuves šoka tu būt kut pogamų dalyvams mn ča snkusų 84 oganzacjų atstovų tape Ven tus ddelį patymą laba lengva galėtų šspęs Kultūos baa 1969 m 4 n) sūlė klausmą atdžau pastudjuot kad be pagndo Tų poblemų ya daugau bet mes galme nuodyt atskoms temoms taybnėms lydm savveklnnkų okestų tį attnkąs dabužs šoka) ne nuskaust lgameča petų Chcagos gyventoja kelas kuos ekalngos geto spendmo mkme šventėms kaktuvėms pageb muzkos (ku toks okestas š ča ekėtų past kad ya) vazduojančos dabų o kt yžos ntegacją vayte pevay Lamėjo kad kazmenų kapnų sklypų savnnkų ekalą tuvėms švykoms į bolškas es įankų gas užma tatėjmą tems klasknų mūsų tautnų spatuola Chcagoje nėa ne veno dvasško kus nematytų skly publkas kolkozų savvekloms taktoų t t Kadang okup dabužų žnoma šokų šal nnkams mūsų laudes menas k šo meto Ashl Avenue buvo vadnama kun pų savnnkams padaytos skaudos Esame kad pagal jų vazdą t t pagal Letuvos kolkoza ya okupan venas pats ya gal būt plat Lowle sena kuos nepežengė senų Chcagos apylnkų tas skaudas mato vysk Bzgys Kodėl js nepask temų mnts scenos estados to kūyba kolkoznų senų sa vetybė O naujųjų vsokų gamybos poekus padėta adytoja Kelas atvejas ta sena byta palaužt a bent kek lako ša poblema pastudjuot nuoš kut nauj šoka š jų a š vo papočų netuį būtna jų pognų šokų kūėjams bet vs dėlto j šslakė Southwest Communty Congess dža šskalbėt žmonėms pasyžusas gnt savo jų dalų danėt naconalnų skolnts š plačosos tėvynės jaunmo teatų dektoams Už kolkozų šokų dėtyje ya snkmas nutaė padąsnt negus kad je pežengtų teses? Vagu asme geesnus katalkus kalbames šokų bloka stlzuot na usškų choovodų solss komjaunuolų spalukų valsty ansamblų vadams 11 Ashl Avenue etų vakaus Numas sako kad nus žmones negu savnnkų teses gnantej žmonės conalnų dabužų komplek šokėjas uždanuotojas vad bnų ya medžaga nebūt eka ne juos padąsnt bet nontems ten kelts šskalbėjęs sklypų savnnkas patęs jų šdgėlą Tuose dabužuose da namas zapevaloms Tų sve na vsasąjungne naconalne eka net padė js lengva galėtų pasvet dus pas šddųjį kadnolą neva tadcjnuose pagnd tmybų įvedmas pklauso nuo kūyba tunča užmt vetą ns dėmesys telktas į kom ajono všnnko daugau Pe šos oganzacjos savo laku pklausė kelų pasūlyt jam būdą šam klausmu šspęs pletkų spalvas sluetų de nuo atsunčamo kultūne sa savaankškos pgmtnės mū sų kūybos šekšt taybnį letuvškų oganzacjų atstova bet paes mes ka Vyskupas Bzgys laba lengva galėtų šspęst le nus juos papldant onamen vvekla vadovo gyvenmą pamatė oganzacjos vadų sekamus slus š jos tuvų kalbos poblemą letuvų bažnyčose pamaldų tuote (KB) šos antosos pažūos įzvsaatšaukė savo atstovus Letuva atšaukė savo atstovus vakų komunjos metu Esame ; kad am selos Su p pkomas dabu Ape taybnams kolkoz sąjungno taybno šoko kūy nams šokams atstovauj antį šo o letuvų vyskupas Vncentas Bzgys mnėtame sn vadovu laba lengva pasekt šdes gelmes š žas šokas okup Letuvos k Jugs Glaudą ddels okup bą ya (bet aš noėčau sakyt kme dalyvavo Dalyvavo ne papastu stebėtoju bet vek ašknt nepastenknmo pežasts Be to js galėtų pa jaunmas odytas 1957 m Mas Letuvos gyvenmo ^žnovas o dedas esąs) vsasąjungno lu jo dalyvu Vysk Bzgys anglška atkalbėjo maldą tat užsspyusems klebonams neodyt savo galos kvoje; Vlnaus studentų seks mano konkos Lepsnos taybno šoko kūėjas plė tetas 1959 m Venoje; 1961 palnkėjo snkusems atstovams geausos sėkmės Jegu venoje letuvų bažnyčoje buletena maldos m apengtas Vlnaus unve apmaudo ąsoča! 2834 pus tėj as TSRS laudes atstas ba Vagu asme bent veną letuv kus pešn gal būt letuvšk kodėl to negalma padayt pa steto studentų ansambls; 1964 ašo : Ta buvo šnekoą ku letmestes gos Mosejevas Jo kūybos pagndna dės gas ntegacja vekantems kašto Įstatymams Esa čoje ddžausoje bažnyčoje? m ansambls Letuva temos ems savveklnnkų tašats koks nos naujas taybns šo na; kūybška vystyt pamo me kad vsoje Amekoje nėa ne veno letuvo Nuo vysk Bzgo pklauso D A Račkaus pa Amžų vėja spektaklu ks pablūdusu vadu pakelt gnį šokį; šokuose svabausa kus paetyje aba kus šen šnaudojęs aba lktų ankaščų pasodymas Flatels numzmat vadn O 1965 m naujus o kojs labau ūp už sėjos e tu būt mnts savo dabe js namentnus fomnus da skaudęs negus Letuva žno kad ntegacja vyksta ka stoka vsa elė letuvų dėkng jegu bužus emas usų klaskno šoko valdžos pagamntus ne kalus ya lgų apkalbų tema mokyklos tadcj oms nega kekveną deną Letuva nėa pešng ntegacja daktao palkt ankašča atspausdn žna net kuoje espublkoje Tolau sako kad je vs šoka bet je ya pešng peva ku vatojama nte Letuvų temtnų vysk Bzgys galėtų būt letuvų šokus šnešė Į vešumą tau da stlzuotą pakeltkojį lestnga ke pekabnga desuoja šokėjus sekda gacja spatn Je neno kad ta pevata daį mylmas vyskupas jegu js yžtųs padėt letuvams tnės tesos pasme danų šven Kas kap pakeltkojį stl mas efekto Bet venga balettės dalyva Tag mūsų klas zuos kap js stlzuotas veks omą pačus nkausus dabus dbusų dbančų spęst modenaus gyvenmo kelamas poblemas nų judesų teatnų egnų žūovus matysme tolau kna tautna dabuža š letuvų sąskaton Jems nepatnka kad letuvų Įsgy Js kad š usškų tadcjų Tap mūsų tautnas šo vešojo ofcalaus bet pak tas namas nuvetntas apgadntas aba vsa na eka manyt jų Įvazdžas VS BZNERA tuso gyvenmo šgu Nuo tos kas okup Letuvoje daoma šaugę aukšto špldymo šoka kntas Letuva no kad jų statytos įsgos Įskatnt datos bendoje vešumoje dau p je pevataujama ko bažnyčos p lengva o kas net palamnmu SKELBKTĖS m naujam gyvenmu neatsnaujenose gau nepasodė (Nukelta į 5 psl) a B KRSTOPATS STUDENTO ATOSTOGOS 5 VS KELA VEDA Į ROMĄ Posako kad vs kela veda į Romą vekamas pasyžau ją aplanky Tau knys pestęs pe žavngus Alpų kalnus edėje šaune talja į petus gasųjį savo paetm mestą Romą Sustvakęs vešbutyje skubėjau mes tą Juk ča daug kas maty tna Be to da būdamas Chcagoje buvau staęs savo daugu Tomu Romoje s Js kap tuo laku engės atvyk Paso do mes paslenkėm aš venas tuėjau vastyt senosos Romos stojos lapus (eoka studjuota lotynų kalba šek tek lengvno mano padėtį Vakščojau gasų jų omėnų kelas Vakščojau pmųjų kkščonų šventųjų vyų tamsasas katakombų takas šėjęs š šv Peto baz lkos pastebėjau veną kungą bestovn Daug kas matyta bet atvykus į Romą o popežaus nematyt jau negea Bet š tau kuks: popežaus Romoje nėa js atostogauja PASTANGOS POPEŽŲ PAMATYT pe kungo užkalbnau Km ; gas ya ndjos adjo valėlės vedėjas į atsųstas ; ndjos Patna jėzutų venuoly j no Patyau kad js šv gnaco mokyklos ( Pėjės Chcagoje auklėtns Būdamas mokykloj ne katą aukavęs Patnos jėzutų venoly > nu Pašau pamo kap popežų pa maty Js man sako: Tečadenas ya ekskusjų lankomas popežus savo vasa os ezdencjoj Reka tuėt bletą Ry toj antadens atek jėzutų namus gaus Ktą deną buvau psjungęs pe ve nos ekskusjos tolau lankyt stones velas pašau j paūpnt man bletą Sustaėm Js man bletą paūpns pa lks jėzutų aštnėj o aš tečaden ytą jį pamsu Kadang Į Vaano valstybę pa vena asmenys be ledmo neįledžam po mudvejų pašnekeso sėdome Į jo auto sagyba atdavus mums pagabą Įvažavau į Vaano valstybę pasžvalgy Kap tata tečadenį ytą gavęs b letą švykau popežaus Castel Golfo vasavetę Vasavetė ya pe ežeo Al bano maždaug 14 mylų Į petyčus nuo Romos Vasavetės ūma ya popežaus Ubono V 17tame šmtmetyje pastaty Daug mūsų ča snkusųjų laukėm po pežaus pasodymo Netukus atvas auto popežum lė slnko po mus Ačau esančus popežus savo štesta anka svekno Mano lūdesu mano nuodėmngąją anką ne daugau kap ve nos pėdos tapas skyė nuo jo Šventosos Vėlau popežus pesėdęs į 8 V}tu neša! mus neštuvus snkusus ddžulėn sa Jėn aplankė lamno Mačau popežų Apžūėjau Romą > kek galma apžūėt pe ketuas de t v * " t3 v _ T nas Mečau pngėlus į lamės šuln nant pe venį š lasvųjų kaštu ča įgjęs įspūdį kad mestas gana nešvaus į daug lnksmo jaunmo Smaga bėgo čas švykau Į Neapolį lakas Pagalau Gažna taėm pa; sekt Atėnus Atssveknant paslekan NEAPOLS R PASAKŠKOJ čas vena švedė pbėgus paduoda man CAPR SALA savo adesą tadama: Žadėja šą vasaą Neapols Vezuvjaus papėdėj gaža būt Stockholme nepamšk manęs ap Vdužemo pajūyje šsskledęs tūno lankyt Tumpa spažnau mestu ktą de Plaukant lavu man Gažna sako: Ko ną nuėjęs į uostą sadęs lavą š plaukau gasąją savo gožu Cap salą p smąstęs apgalestauj Cap? Daug ča meno atstovų lankos vėlau Mąstau kad pe šų lakų tobulo stengas matytus gažuosus vazdus savo ssekmo žemės utulys mažėjo s gebėjmas pekelt į dobę Mano tėvų taukė Daba vykstame į Atėnus numa namuose kap kabo Cap paveks tytas Stockholmas pe vasaą daug ku las tapytas J Mackevčaus Tėva pasa būsu švažuojant š Chcagos tėvas pa koja kad js gyveno pe jį pasaulnį ka šė būt savo šemos savo tautos geu am ą Cap saloje nupešė pavekslą Daž basadoum Jam paašau kad ne na stebėjau senoje ėmuotą skadą mė savo tautos bet USA e pavyzdngas lynę bet šen aš ča pas e pamas ambasadous Vsą laką tap svetmųjų tos skados dangaus jūos mėlynės savo geu elgesu galma įšgyt daug dau Netukus kap buvome taę New gų mums geaja Ameka kuą šs Yoke au vasaoj a nčą Gažną At gmėla puvas dabsto skvėpau kuam laku man atpuolė ta Neapoly sėdome į tauknį švažavo lų kalbos tūkumas nes j tą kalbą puka naudoja Maža Cap salūkstė vos 4 my me taljos petyčų kyptm į Bndzį lų lgo 15 mylos pločo Daug ya sto uostą Adjos pajūyje nų lekanų Tap ktų ya mpeato AKROS LAVU PLAUKAME J aus Tbejaus 12 vlų guvėsų kuuose PATROS UOSTĄ js 10 metų gyveno; Labausa tustams ya gasnama Mėlynoj Gota (Gotta AzBndz senosos Romos mpejos zua) š jūos įplaukus į ją pe sauą svabausas kao uostas Adjos jūoje angą lyg koku uvu Jslnkus atsvea Gass Romos Appa Va kao kelas ča nuostabus gožs Ddnga elpsės fomos bagės dvem kolonom Vena š jų po slalagts š všaus nusagstyta gota 175 ša dena da tebestov Poą bažnyčų š pėdų lgo 110 p pločo 41 p aukščo X amž XV amžaus kateda sena Mėlyną spalvą Įgauna saulės švesa pae š pls Bndz tustnės įžymybės 4 NAUJENOS CHCAGO 8 LL FRDAY APRL Aplankę žymesnes vetoves atnomės į uostą Besledžančos saulės spndu luose vlojanča šaukė mus gakų kele vns lavas Akos Sulpus į lavą da geą valą teko laukt kol paskutnej keleva snko Lavu tvakaaščo lakants jau geoka temus apledome uostą Lė lavas uosto venu slnko atssvekndamas mestu gasa klyktelėjo savo švlpyne Po poos valan dų plaukmo paklęs vėjas atvaė pktus debess kupnus pekūno žabų kue įssūbavusą jūą apšvetė lyg odydam lavu kokoms/vens duobėms tu šoknė Nemaža atsado segančų bet mudu buvome patvaūs Pagalau jūa apmo po 20 valų plaukmo pase kėme Gakjos uostą Patas Patas ya Peloponeso saloje Senosos Gakjos kao lavyno uostas tvtovė Nemaža ya nukentėjęs nuo kaų žemės debėjmų Apžūėjome mestą senus a kvyskupjos ūmus autobu švažavo me į Atėnus Kelaujant būtna eka Įgy t kek galma daugau žnų š geogafjos stojos Amekos mokyklose žnos ape ktus kaštus šykšča patekamos Kelaudamas katoju glnu tas žnas Autobu važuojame kalvoms a ly gas kelas Daugausa pavažuojame smulkus ūkus Matome augančus javus pulkus besganančų avų benokstančus apelsnu sodus Vasaa ča ya sausa šl ta saulėta Atėnus pasekėm ktos denos vakae (Bus daugau)

4 DfL ANNA į h * v e ll fet A0 n# h A Lymanto Los Angeles vešėjmo paaštėje 858 W 63d STREET Ofso telef; PRegpect Rezd telef: WAbook yjn Lascūen nuo 10 k Letuvuose pajūo ekalas įekad nebuvo gausūs je vsad buvo apgaayu lėtnk et dažnausa paengk staus Įįj nepakankama įsglnus d dža pavšutnšk neatemt į letuvų tautos stubuą pa DR K G BA1UKAS kaujantej svetmesems ne AKU4ERUA R MOTERŲ LGOS tuntej pagndnės tautnės GNEKOLOGNE CHRURGU A lnjos 6449 So Pulask Rd (Cawfod Medcal Buldns) Tel LU šmtmečas stokota sstemapma lgonus pagal smą Je neatslepa skambnt tno vomenės pažndnme jūnėms temoms Senuose aš tuose vaga ama dąsesno Ulef: PRospect jūos pajūo pamnėjmo Ne GYDYTOJAS R CHRURGAS pklausomybės lakas tedįsta 3148 WEST 63d STREET Va: kas deną po petų 13; vak 78 pamnėt neko daugau Augo ūk antadenas penktadenas užaugo paseno letuva nepa DR S B1E2B Tecad sekmad ofsas uždaytas Rez: 3241 WEST 66th PLACE Phone: REpublc p Šleks o p ORTHOPEDASPROTEZtSTAS DR PETER BRAZS Apaa Poteza Med Ban PHYSCAN AND SURGEON daža Specal papėfba ko omt (Ach Suppots) t t 2434 WEST 71st STREET Ofsas: HEmock VaL: šeštadenas 91 Rezd: ORTHOPČDUOS TECHNKOS LAB 2850 West 63d St# Chcago ll OFSO VALANDOS Telet: P Respect Zmad kėtvtad nuo antad penktadenį nuo 15 teč šeštas staus Benda paka chugja Ofsas 2750 West 71st St Tek Valos: 28 va vak Penktadenį 1012 nuo 2 k 8 va vak Sekmadenas tečadenas uždayta Rez tel: WA Gausojo letuvų dabatnėje spaudoje mgacjoje tėa ve nų venntels peodns led nys vs banguojants Letuvos pajūo ekalą Retoka jsa banguoja vos ketuus katus pe metus Tesnga edaguo jamas gaus tesognų žnų gausokem jūos pajūo my lėtojams Šų metų Velykų šventėse jo edaktous Ansas Lymantas š Montelo atskdo j Los Ange les pastat bene dešmt metų jo edaguojamo Letuvos Pajū o vagas lamėjmas ma nymas DR V P TUMASONS CHRURGAS 2454 WEST 71 t STREET Ofso telef: HEmock Rezd telef: Glbson Pma lgonus pagal smą Dėl valos skambnt telefonu HE je neatslepa telef G Ltte doesnt thow tself away; ltte doesn t just happen People cause t only people can pevent t People means you Keep Ameca Beautful Bl *1 * wll ln wo^ v Znn^ 2719 West 43d Steet Chcago llnos GUŽAUSKŲ BEVERLY HLLS GĖLNYČA GĖLĖS VSOMS PROGOMS 2443 WEST 63d STREET Call ask fo EDDE BURBULYS Telefona: PR 84)833 PR X n/ TĖVAS R SŪNŪS MARQUETTE FUNERAL HOME 2533 W 71st Steet Telef: GRoovehll So 50th Ave Cceo Telef: TOwnhall TRYS MODERNŠKOS KOPLYČOS AKŠTĖ AUTOMOBLAMS PASTATYT Amekečų paašutnnkų patuls eškodamas pešo šlenda š dūmuose paskendusu džunglų ŠVESOS BLYKSTELĖJMA (Atkelta š 4to psl) tuės užkaaut kap usš ka dana net pasaulo smpa tją (KB 1970 n 3) A neatodo kad šs vyau sas bols šoks sekąs už kaaut pasaulo smpatją ya savo dvasa kūnu usškas? Je ne usškas netanau tu usnmo pola jo toko TSRS valdžos banga šlako mo š vso ne Noneno js tu būt vsoje TSRS pavyz dys įtakojęs kut vsasąjung nus naconalnus usškus šokus tuo labau vakanėje es publkoje Letuvoje Okup Letuvoje jo pasekėjų kap matome noomsnenooms ya tu savanoška įsakymfška bū Tk ane sekėja savo dabe neno a negal em ts štsa savo tautos klasno šoko dabužo mokyklos tadcjoms O emas Mosejevo a tolygaus kto peduodama usų klaskno šoko mokyklos dvasa pagndu pavšum įpašydam panašos letu všką onamenos dayt letuvškam įspūdžu Ta mums ševja paodo gy v vazda aba tų vazdų foto nuotaukos skadės Ps mnkme ku kame kada! metų vasaą į Kana dos pasaulnę paodą atvežtass š okup Letuvos valstybns (pvatno š vso nėa) ansam bls Nemunas a Letuva kap buvo atskam slu pkytas Pagal temos mntį apengtas peengamas esta dnas scennas šegnas kasdennas tautnas dabu žas šoko šokų pynę daan čą naconalnį spektaklį ne gal sakyt kad buvę ne gažu! negal sakyt kad ne sateltas mosejevnės mo kyklos Vs dėlto ape jų da bužus šokus attnkamų at gasų šskambėjo š mūsų spau dos be kap kp pavadnan čų juos kanavalnas opee tnas cknas negal sakyt kad šo at vežtojo ansamblo šokų vaz da ne da tvčau a net galutna užkaavę Gnė lės vadovų smpatją negal sakyt kad astokatška ap valdys judesas (kap sako 1970l Dvoj P Maže ls) Gnėlė savo uožtu nėa užkaavus nktnės v omenės (kap sako d Daugas ) smpatjos negal šakyt kad nos venas š Gnėle odės gedotojų bū tų a pažnęs a passtengęs pažnt jos vedą vomene pasakęs kuos j ya mokyk los (b d) SENAUSA R DDŽLAUSA LADOJMO ĮSTAGA Ladotuvų dektoa: DOVYDAS P GADAS GERALDAS F DAMD So HERMTAGE AVENUE Tel: YAds So CALFORNA AVENUE Telefonas: LAfayette MODERNŠKOS ARCONDTONED KOPLYČOS k NARA: Susnkmų paengmų PRANEŠMA Kesta nepkl Letuvos lakas Amekos Letuvu Pleču Pa ka kas dėjo ddžausas pastan šalpos Klubas enga smagų šokų va gas lednį naknt nelest jį kaą šeštadenį balžo 11 deną Hollywood nn svenėje 2417 W 43 paskelb Alb Puskepalats j St Bus skanų užkžų gadžų gė duoda įdomų spsnį ape le mų gažų dovanėlų dėl pasma kojų bus Geoge Jonko o tuvų adyną elė ktų įdo gnmo kestas Padža 7 va vak Kveča mų spsnų Komsja Valdyba L P etnė penumea Utenos Apsktes Klubo paen ta vos 2 dol metams Adesas: gmas Įvyks sekmadenį balžo th Ave Rsmt Monteal d Vengelauskenės svenėje 4500 So Talman Avė Padža 4 va po P Q Canada Da galma gau petų šokams gos Valūno okest t 1969 m plnus komplektus as bus skanų užkžų gėmų Pašo vs atslankyt komsja Malonėkte užssakyt sau a sa Mėnesns snkmas Įvykį balan vo atmausems Tka būsį džo 14 d 7:30 va toj pačoj salėj te patenkn J Nemeds Naa pašom atslanky V Juška ast AMBULANCE PATARNAV MAS DENĄ R NAKTĮ Chcagos Letuvu Ladotuvų Dektoų TURME KOPLYČAS VSOSE MESTU DALYSE Assocacjos 4348 So CALFORNA AVE Phone: LAfayette BUTKUS VASATS 1446 So 50th Avė Cceo ll Phone: OLympc 2J003 STEP C LACK R SŪNŪS (LACKAWCZ) 2424 WEST 69th STREET 2314 WEST 23d PLACE Įdomus Letuvos Pajūs DR VYT TAURAS GYDYTOJAS R CHRURGAS Benda paka spec MOTERŲ Hubs Ofsas: 2652 WEST 59th STREET Tel: PR OFSO VAL: pm antad tečad penkt val vak šeštade nas 24 va po petų ktu laka pagal smą AL S CANDD PHOTO S šsktnas kovotojas Pasdžaugta ketuus katus pe metus ledžamo Letuvės Pajūs lakašču Ka kas pa gedavo aškesnų passakymų letuvškojo pajūo klausmas Redaktous paaškno Kekvenas L P n plns įdomų žnų nuotaukų sju sų mūsų pajūo temoms Paskutname n 4 (34) šėju same peėtų mėtų data įdomus vedamass nuodants galmas lgametes letuvų pakladas pe daug vežants į Rytus pamš tant Vakaus Tęsnu pales ta neįėtna mažletuvo Jo no Vanagačo kova stengan ts šlest jo paašytą vekalą "Kovos Kelas kuame daug laba svabų žnų ape Pūsją (POTRAMENTAS) Je note nuotaukoms įamžnt savo Lnksmumo aba lūdeso valoje vestuves a ktu šemos šventes gažausos gėlės vanka antka pų papuošma sezonnės kepktės į mūsų vš 30 metų paty kapams gėlės mą tunčą studją Dabą atleka patyė fotoį^fa Menška pauo ROY R PETRO (PUTRAMENTAS) šame vestuvnus albumus 5525 So Halem Ave jutę ų bangavmų nepaty ę jūos gožo ddybės galy Red A Lymantas letuvško pajūo klausmą be atodaos ke la Vskas letuvškam pajū u to klausmo aktyvnmu letuvų vomenėje Savatę pabuvojęs Los Ange lėje tuėjo keletą pasmų Su panaša galvojančas Klo nau D Ant Rudoko kabnetą peėmė optometstas jų mnčų senesnės nauja pa judntos DR EDMUND E CLARA Mažosos Letuvos Bčula H<n V* Sst STREET Tel: GR 624UU kuų Cento valdyba pklauso p Lymantas stengss pavek 7jl pagal s mą: P m ketv 4 /a antad pen k t 104 t ddžąsas letuvų oganzac šestad lo2 val jas kad sauso mėnes m PERKRAU57YMA Rez G 84)873 nmas ne ven Klapėdos kašto pe Letuvos pjungmo fak DR W M ESN ESMAS Ledma Plnaapdaud MkUSfcRJA R MOTERŲ LGOS tas bet temą paplėst plačau ŽEMA KANA GNEKOLOGNĖ CHRURGJA apmant platesnus Mažosos a R Š E R Ė N A S 6132 So Kedze Ave WA W 67th PL WAbook Pūsjos" plotus Valos pagal smą Je neat Noma : pagyvntų Mažosos slepa skambnt Ml 3Uu01 <t? a«mn»» Letuvos Bčulų veklą ste gant naujus skyus vekusus DR A JENKNS GYDYTOJAS R CHRURGAS atgavnant Tuo ekalu Kal 3844 WEST 63d STREET fonjoje getmose valstjo OFSO VALANDOS: se gyvenantej pašom ape sa Kasden nuo 14 popet 68 val ve panešt: 1835 N Dllon St Teč šestad uždayta Los Angeles Calf š Ofso e: Potsmouth Rebd telef: GAden tolau beskepanču laška mela bus pesunčam MLB Tel ofso: PR 87773; ez: PR Centu Į MontealĮ Kanadoje OR A MAČŪNAS Laukama tesngo Letuvos CHRURGAS žemėlapo kus nepamapma staus noma svabus agumentas tap Valos: pmad^ kėtvtad 58 tautna spendžant tos teto jos bas RADJO ŠEMOS VALANDOS eškoma autoų galnčų padr ED MARKŪNAS Vsos pogamos š WOPA ašyt stonų vekalų ape Pū LETUVS OPTOMETRSTAS 1490 kl A AL sją jos letuvų klmės gyven V 4vlS N Lncoln Avenue tojus Rašytoja kvečam dau Letuvu kalba: kasden nuo pma Chcago Tel deno k penktadeno 1011 gau domėts tos stes eka va yto šeštadenį sek Ofso tel: HE 418T8 aba RE madenį nuo 8:30 k 9:30 val las duot toms temoms kūy Rezdencjos: PR bos Vakauškos: Pmadenas 7 v v žunals pašom dažnau DR J MEŠKAUSKAS Tel: HEmock uolau ašyt Letuvos pajūo GYDYTOJAS R CHRURGAS 7159 So MAPLEWOOD AVE VDAUS LGŲ SPEC temoms 2454 WEST 71st STREET CHCAGO LL Bus stengamas padažnnt VALANDOS: Pįmad penktad nuo Letuvos Pajūo ledmą Buo2 k 8 v p Įx; antad kėtvtad vo pasūlymų jį padažnnt k nuo 9 k 11 nuo 4 k 8 o šešta denį nuo k 12 val mėnesno Tada lednys ma ŠĄ VASARĄ TRYS Tečadenas uždayta noma slauktų daugau ben E K S KURSU OS dadabų daugau penumea DR FRANK PLECKAS toų (Pašoma Centą paemt \ OPTOMETRSTAS Gegužės 28 lepos 14 vgpūčo 31 manymą KALBA LETUVŠKA Gal vakaų Voketjos vyau 2618 W 7st St Tel Kekvena kelonė tęss 21 deną Ve tų skačus botas Regstuoktės sybė paemtų letuvškos mn Tkna aks Pko aknus tuojau šūpname ledmą lgesnį contact lenses laką pabūt Letuvoje Pauošame tes vokečų k ledno spausd Va pagal smą Uždayta teč nmą kuame duodama dokumentus atskvest gmnes į Ameką gynų faktų ape daba Lenk DRztfONAS SHBUTS Kepktės į jos Sovetų Rusjos okupuo NKSTŲ PCSLĖS R tus (admnstuojamus) Pūs WALTER RASK RASČAUSKĄ PROSTATOS CHRURGJA OFSAS 2454 WEST 71st ST jos kaštus Manoma kad vo AMERCAN VaL: antad nuo 25 po petų TRAVEL SERVCE BUREAU kečams naudnga letuvus tu kėtvtad nuo 68 vak ėt" savo pusėje kas daytų Ofso telef: So Westen Ave lyg naują amstį peš slavus Naujas ez telef: Chcago llnos Letuvško pajūo ekalas tu būt ( ya!) vsų letuvų DR P STRMATS Tel GYDYTOJAS chugas ekalas ne ven mažletuvų! GELNNKSS CANDD WEDDNG PHOTOGRAPHER JOHN R MACAS Gyveno 5416 So Fafeld Ave Chcago llnos REpublc Vgna ANTANAS M PHLLPS 3307 So LTUANCA AVENUE Phone: YAds Mė 1970 m balžo mėn 8 deną 4:15 va yto laukęs 69 metų amžaus Gmęs Chcago llnos/ Paslko ddelame nulūdme žmona Helen (Kauchon) duktė Getude Whtney žentas Albet anūkas Lauence 3 seseys Anna Bence Cane bols Joseph kt gmnės dauga be pažįstam Kūnas pašavotas Mažeka Evans koplyčoje 6845 So Westen Avenue ž Ladotu* ės įvyks šeštadenį balžo 11 d š koplyčos 9:15 va yot bus at šdėtas Į St Clae of Montefalco paapjos bažnyčą ku oje įvyks gedulngos pamaldos už vclones selą Po pamaldų bus nulyftėtasį Jetuvu šv Kazmeo kapnes y Nuošdža kvečame vs: gmnes daugus pažstahus da lyvaut šose ladotuvėse Nulūdę: Žmona duktė žentas anūka Ladotu ų Dektoa Mažeka Evans Tel RE So HALSTED STREET Phone: Y Ads GEORGE F RUDMNAS 3319 So LTUANCA AVĖ Tel: YAds ~ VS LETUVA BZNERA GARSNKTeS naujenose 5 NAUJENOS CHCAGO 8 LL FRDAY APRL

5 ats( <leta% lakas buvo Jskaty j tn* hlkm t* v js buvo mvn palestas į» bausmę tas Sūlo uždaust dnamtą nnojaus va 1st ždnnkas Adla Stevenson skatna šlest įstatymų kuuo gež Į uždausta tuėt dnamtą ka dang {pastaasas lakas dau guma bombadavmų ya at lekama dnamtu Dėl įstaty mų paladumo daba llno! pję daugelyje vetų dnamtą esą galma lasva pk Ww ~=ž MALE Dubnnku R«kh hclp wanted HELP WANTED FEMALE Dabnnkų Reka AUTO SALESMEN 3 expeenced auto salesmen fo Southsde oldest fastest gowng new caauto deale 3100 a week saa y Puį* com We need a g who types 4550 WPM msson goodes accuately who has some geneal Can SA GROUPER offce expeence Shoth des able but not necessay We offe a good statng salay full ange of company pad benefts PPNG DESGNER Bole Ho; Expeence Excel! t salay All Comp my benefts Call 8 AM to 4:30 PM Monday thu Fday JOHN MEAGHER G MCDERMOTT 48958OO Salav open Contact M K o n ch Tennessee Valley Authoty elektos jėganė savo katlams vamz džams valyt užsakė 36 mlžnškus dulktu odžų sublus pū lus Sublys tu 56 pėdu lgumo mašą REAL ESTATE FOR SALE Nama tame Padavmu PASKOLOS PERKANT NAMUS DAROMOS LGEMS TERMNAMS R ŽEMAS NUOŠMČAS MĖNESNAS SSMOKEJ1MAS DEL VSŲ NFORMACJŲ KREPKTĖS l MUTUAL FEDERAL SAVNGS BR PETRAS KAZANAUSKAS pezdentas SHPPNG x RECEVNG Z Šaulų Sgos T važa vmas įvyksta Š m balžo denoms Detote Į nuvažavmą atvykt jau užsį egstavo 99 asmenys kue atstovaus Amekos KanaUqs šaulus REAL ESTATE FOR SALE *** Žeme Padavmu W H S LLOYD & CO JANTOR WANTED CHCAGO RAWHDE MFG CO 2720 N GREENVEW An Equal Oppotunty Employe ANNUAL BONUS & TOP RATES SECRETARES SWTCHBOARD RECEPTONST STATSTCAL & GENERAL CLERK TYPST Tdeal job fo et j mantenance man Full & Pat Tme Lght wok xpatment fee Assgnments avalable n Chcago & Sala open Sububs fo neat appeang women 2212 W Cemak Road Chcago Vgna PLATUS PASRNKMAS NAMŲ PRKMU? BUTŲ NUOMAVMU NOTARATAS VERTMA DRAUDMO AGENTŪRA PATARNAUJA VSAS DRAUDMO REKALAS J BACEVČUS BELL REALTY NCOME TAX SERVCE 6455 So Kedze Ave PRospect82233» NAMŲ R BZNŲ PRKMAS PARDAVMAS * NOTARLATAS PATVRTNT VERTMA «MGRACJOS POPERA PAJAMŲ MOKESČA NCOME TAX j Bažnyča letuvybės šm SHARPE Fo moe nfomaton Contact lnų Tesų Akto pažedmas lakymas smpozumas įvyks ART BASMAJAN paneša Lygųjų Pogų į Da 1970 m balžo 12 d 2 va 2735 WEST 71st STREET TEL ( CE65678? Į popet Gage Pako valdno nabp komsja DSPATCHER Naujuoju tos komsjos pojmo salėje 551 a So Westen A feght company seeks topnotch AMERCAL HOME NSURANCE Ave kampas Smpozume da cty dspatche fo OHae aea tvaku dabdava kue OFFCE SERVCE NC Must have a feght o elated ds PELNNGAS MŪRO NAMAS Šva lyvauja: Kun Panas Gesčū patch expeence ch as cab mess Call: Fank Zapols ūs 63 2 kambaa 2^ vonos No stegt Bdgepote elgts ledža pažedža to A tempoay sevce o sevces Naujas šldymas gazu gaažas At 3208% W 95th S poto svekatos centą to daudmą dayt dskm nas š New Yoko paskat vsko Maquette Pake $ nnkas; Modeatoa: Teodoas nacją dėl tautnės klmės 180 N WABASH GA BEVEK NAUJAS ape 12 metų 5% Ache Heghts Cvc asoca Roman C ;Bbnstubas Stasys Rudys; kamb mūas 2 auto gaažas at Na Kongesmanas State Fatm Fe Caalty (tapany 4TH FLOOR cja paneša kad š plečų bsco $27000 BUSNESS CHANCES Pucnsk (D ) kus anta Koefeen: Agnė Kženė Jo5 KAMB GRAŽUS MŪRAS nauja tapo šnkta Chcagos mesto nas Spugs Juozas Masons Bzno Pogos gazo šlma gaažas pe Maa HS SECRETARY den tuo aktu pažndno A t m ų j ų Petvaka ų Po to Nea Oak Pak Executve secetay Lasvas užmkte $19400 Atstovu Rūmus paeškė:! Audonė Pavlčūtė; Rezolucwth stong typng skll fo wok 9 KAMB ŠVARUS MŪRAS bevek n Svekatos tayba skatna vs BEGNNNG sales aea of lage Company naujas gaažas naujas gazu šldymas; Ta tuės padayt galą pašejjjų komsja: Elvya Nautenė OF A FRANCHSE Pga dažau kambaus valau pe Calfona Ave Maquette Pake Ache Heghts Bdgepote Excellent statng salay pantems etnnams juokams Ruožas Plačas Juozas Tana Fo ent o lease Bakey busness Gve as a call $20400 klmus baldus Bghton Pako New Cty s 40 yeas Fully equpped a con tyčojmus s žmonų dė]l^s Smpozumą enga vs est 2 AUKŠTU MŪRAS venas ddels 7 dtoned thoughout Good locaton čų gyventojus atvykt į sj FRED ROEMER L RUDS Tek CL kamb butas lasva gaž bzno pa kveča jų tautnės klmės Ta gąžns Ashl vng Pak bus lne talpa pe jos ktas 3 kamb butas 2 nkmą paskatnt Poto Sve See to appecate pagabą vsems amekečams j Amekos Letuvų Mokytojų auto gaažas ape 40 pėdų sklypas LBRARY ASSSTANT Contact M MARTOLN katos Cento statybos ekalą Maouette Pake $20000 Sąjunga be jų klmės sktumo" Must be accuate caeful typst LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS at Ma tose apylnkėse Full o pat tme a Hgh Naujas gazu šldymas alumtngas įvyksąs St R štą tuėtų įsdėmėt Ch Letuvų Fondo tadcnė Phone M BABCOCK mnjaus langa mūo gaažas platus RENTNG N GENERAL sklvoas $45000 chad bažnyčos salėje 50th cagos letuva kuuos a vajaus vakaenė Čkagoje įvyks WNNETKA PUBLC LBRARY Nuomos PGUS LOTAS dvem butam staty Steet Kostne Avė kampe ška pedaug jau lbealška š m balžo mėn 19 d 3 v t Maquette Pake tečadenį balžo 15 d mėgsta įžednėt Paganas popet Pesonalty Lodge ban ŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 1 as Valds Real Estate 7:30 va vakao CLERK TYPST (2) bute dbančam vyu a mo ketų salėje 4740 So Cceo Avė mens tea Vs patoguma vskas a Peteson Ave locaton We need 7051 S Washtenaw Ave RE Me už žmogaus užmušmą Letuvų Fondo vadovybė kve Tel people wth accuate typng Nebegalma lenką ča vs letuvus oganzac fgue ablty Hous 4:45 Kmnal tesmo tesėjas Good salay benefts PERKAME PARDUODAME MA vadnt polaku ŠNUOMOJAM 3 KAMBARL4 Bgh Fancs Delaney nutesė Bas jas ta poga įstot į Letuvų ton Pake vyesno amžaus motea LANSNG B WARNER NC NOME Įvaaus dydžo namus v paskola vsokeopą apdaly News ašo š Washng Rncon 32 metu amžaus gy Fondo naus dalyvaut va a pensnnku Tel LA CALFORNA SUPER SERVCE Paūpname daudą veka noatas kaenėje Ktems įėjmo auka tono: Pasakot lenkškus džo venant 1813 S Ashl Ave Tasom auto motoa stabdža ŠNUOMOJAMAS MEGAMAS KAM tuneups t t 1000 Vakaene eka užs kus dabovetėje ku nue venems metams kalėj GRL FRDAY BARYS atska Įėjmu Galma 4824 So CALFORNA AVE lenka dauge dba ya Cv mo 5 metams pobacjos egstuot ne vėlau š m bal pasnaudot vtuve Tel REAL ESTATE AND BULDERS Typng nęęęssay CHCAGO LL TEL V d LF būstnėje 6643 S Map 2658 WEST 59th STREET (sąlygna) Rncon nušovė Salay open; lewood Ave Tel aba PRospect FARMS FOR SALE Humbeto Abteu 22 metu am llkoennssm f Contact M Konck Ūka Padavmu snaujenos* KEKVENO žaus čkage Kadang Rn pas vetos LF komtetus be įga W H S LLOYD & CO lotnus (P) DARBO ŽMOGAUS con negalėdamas kelt už ^LAKRODŽA JR SRANGENYBŽS Šmkus Real Estate 240 AKRŲ įstatu pngu daugau kap DRAUGAS R BČULS Radom Tasymas NOTARY ncome tax sevce A a Mokyt Magdalenos 130 dbamos lkus ganyklos D metus šsėdėjo kalėjme jam slwhs STREET delė dažnė valymo Įankas So MAPLEWOOD AVENUE GntneenėsVasukevčūtės 30 galonų tankas penu Du upela t»l4republte denų mtes psmnmo pa foelėms Atezns šulnys Pukus Excellent wokng condtons Tel CL ę peno galvjų ūks 1 maldos įvyksta balžo 11 d PAD QUARTERLY Getas tvakngas vsokausų nuo 100 doleų už aką 8 va yto Tėvų Jėzutų koply Congenal company woke savybų pkmas padavmas Be to 6% šoje kontooje daom ludjam čoje 6 va vakae Maquette MATT L KRVANEK Call V vetma užpldom pletybės pašy $5000 mnmum Passbooks Pako paapjos bažnyčoje G BOX 16 ma ncome tax įvaūs ktok blan 2 yea cetfcate FOXBORO; WS ka Dabo va!: Kasden mnės dauga pažįstam kve CLERKSL čam dalyvaut pamaldose nvestment $216 pe hou MSCELLANEOUS FOR SALE $1000 mnmum REAL ESTATE OUT OF TOWN bonus plan (P) No expeence needed; Lght typng {vaus Padavma STAT TAaa tnsuxancz 1 yea cetfcate $1000 mnmum Savngs ned to $20000 Hghest eseves 4071 ARCHER AVE CHCAGO LL z? COSMOS PARCELS EXPRESS CORP MARQUETTE GFT PARCELS SERVCE 2501 W 69th St Chcago Tel WA So Halsted St Chcago Tel DDELS PASRNKMAS medžagų vsų ktų Letuvoje pagedauja mų pekų laba penamoms žemesnėms negu ktu kanoms Pmam užsakyma automoblams Moskvch Zapoozec Vedėjas E ŽUKAUSKAS MOVNG Apdaustas pekaustymas Pgus sąžnngas patanavmas Naujaus kaustymo įanka lgų metu patymas AL NAUJOKATS 2022 W 69 ST CHCAGO LL TeL WA Jau galma įsgyt muzko Juozo Stolos knygą LETUVOS VYČO PĖDSAKAS 176 puslapa ya fotogafjų mnkšt všela Kana $200 Ta geausoj sodų passkatymų knyga Knygą galma gaut Naujenų Admnstacjoje pasunčant Money Odeį aba čekį toku ade aba 1739 So HALSTED ST CHCAGO LL _ NAUJENOS CHCAGO 8 LL FRDAY APRL o š M balžo mėn 19 d 3 va popet Letuvų Fondo va kaene Įvykstančoje Pesona lty Lodge salėje 4740 So Cce A o Ave jau užsakyt še stala: Švėkšnos Gmnazjos Alytaus Gmnazjos DLK Butės Djos Čkagos Skyaus Gustonų So džaus Jaunmo Maquette Pa ko Lt Mokyklos Juozo Sadūno Sntautečų Stala ogan zuojam: LB Lemonto apyln kės LB Maquette Pako apy lnkės Maquette Pako Na mų Savnnkų Djos (P) EŠKAU PRKT vakaų Mchgane na muką pe upes aką a daugau žemės Rašvt: V Matulevčus 4047 So CAMPBELL AVĖ CHCAGO LL Tel Čkagos Meškeotoju Me džotoju Klubas kveča vs Į stntų balų gegužės 2 d 8 va vakao Maquette salėje 6908 S Westen Avė Įėjmas vaka enė $3 Rezevacjoms tel (P) PATTKMA MOTERS lengva namų uoša papastam vj mu auguso asmens šemoje Gėf nama pvatus kambays vona gea alga Rekalngos ekomendac jos Suskalbėt anglška Skambnt SU tap 5 6 va vak; GENERAL OFFCE Chcago Tel YA A & L NSURANCE & REALTY NCOME TAX 4645 So ASHLAND AVE GRL FRDAY Lght offce Lght typng Must be good at fgues Age no equement Fo appontment Call LA FURNTURE AND FXTURES Raka Įengma PARDUODAM š MODELNŲ NAMŲ BALDA 30% k 50% nuolada Galma pkt alms Ssmokėtna Aptanauja letuva Ph lade ph jos unvesteto studentes SOUTHWEST FURNTURE CO patyė kad nky Jnstument< daug TEL GR lengvau tanspotuot dvaču negu kojoms 6200 So WESTERN AVE BULDERS AND CONTRACTORS Namų Statyba Remontas HEATNG CONTRACTOR Mfg fm seeks expeenced tyost fo lettewtng geneal offce wok Fee boso poft shang 9 pad holdays Apply 2525 N ELSTON AVE SUNTNA Į LETUVĄ P NEDZNSKAS 4065 Ache Small congenal offce flng typng telephone Good oppotunty fo ght Note lnksma pasšokt padanuot lnksma palest šeštadeno vakaą atslankyk te L Vyču Choo uošamus šokus š m balžo 18 d Let Vyčų salėje Padža 7:30 va vak Gos pukus Rama nausko okestas veks vtuvė baas Bus tumpa pogama dovanos Įėjmo auka $150 (P) Sol z Motekatenės Da navmo Studjos moknų kon cetas įvyks š m balžo 12 d (sekmadenį) 3 va p p Jau nmo Cente 5620 So Clae mont Ave Danos meno pe augls pasuošęs špldyt tu tngą Įvaą pogamą V omenė malona kvečama apslanky Kap vomet vs sveča bus pavašn (P) Nuosavybes ktu helpful \ 7 Full tme Monday Fday No evenng wok Loop locaton t4 PGA PARDUODAM valgomojo salono paveno megamojo balda ST Vs kap nauj (Cuency Exchange įsgoj) Pgūs automoblų daudma Įengu naujus pestatau senus v sų ūšų namo apšldymo pečus afeondtonng naujus senus na mus Įengu vens boleus stogų nas (guttes) Dabas atle kamas get sąžnnga gaantuo Apskačavma nemokama Tuu ledmus dbt meste užmesčuose Domas Žukauskas HEATNG & SHEET METAL 4444 So Westen Ave CHCAGO LL TeL: V Įkuta peš 50 metų VSOKUS STOGUS nas nute kamuosus vamzdžus some aba naujus Įdedame KAMNUS ŠVALOME paso me Nudažome namus š lauko at lekame tuckpontng dabus Esame apdaust vsas dabas gaantuotas Skamb n k t flcanavmas vel kepktės bet kada SKATYK NAUJFNAS 1 JOS TEKA GERAUSAS TFT^tngTATSYaS ZNAS