2017 m. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2017 m. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA"

Transkriptas

1 2017 m. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA Dok. Nr. 4: (11) ******* BIUDŽETO KOMITETAS PRANEŠĖJAI: JENS GEIER - III SKIRSNIS (KOMISIJA) INDREK TARAND - KITI SKIRSNIAI PARLAMENTO POZICIJA Biudžeto komiteto 2016 m. rugsėjis d. posėdžiuose pateikti pakeitimai LT LT

2 Please note that Mr. Zijlstra withdraws his name from all amendments he has co-signed and tabled to BUDG secretariat. However, he maintains his signature on the following amendments: 1. Section III 2. Section I Budget line Amendment number BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/4337 Budget line Amendment number BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/ BUDG/4328

3 Pakeitimo projektas 555 === AFCO/6705 === Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas Naujos technologijos ir IRT priemonės, skirtos Europos piliečių iniciatyvai (EPI) įgyvendinti ir supaprastinti Šio bandomojo projekto konkretus tikslas supaprastinti ir populiarinti EPI naudojant IT platformas ir kitas elektronines priemones, pvz., su mobiliaisiais prietaisais suderinamas programas, siekiant supaprastinti šią labai svarbią priemonę, nuo kurios priklauso darbotvarkė. Taigi naudojant e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo paslaugas turėtų būti galima patikimai rinkti parašus ir saugiai prisijungti prie IT platformų ir (arba) elektroninių priemonių bei jomis naudotis. Naudojantis šiomis skaitmeninėmis priemonėmis turėtų būti sudaromos galimybės piliečiams gauti informaciją apie esamas ir galimas EPI ir ja keistis, aktyviai dalyvauti diskusijose bei pradėti ir (arba) remti tas iniciatyvas, įskaitant galimybę pasirašyti EPI. Šiomis priemonėmis taip pat būtų sudaroma galimybė Komisijai veiksmingai sąveikauti su EPI puoselėtojais, keičiantis informacija ir teikiant jiems gaires, siekiant, kad iniciatyvos būtų sėkmingos ir sudarant sąlygas sutaupyti daug ekonominių ir administracinių sąnaudų. Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (E B, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1), 54 Projekto tikslas pagerinti EPI veiksmingumą siekiant visapusiškai įgyvendinti ES sutarties 11 straipsnį ir pagerinti ES demokratinę kokybę. Kaip pažymėta paskutinėje ataskaitoje dėl EPI, dėl kurios balsuota 2015 m. spalio mėn., siekiant racionalizuoti EPI procedūrą ir padaryti ją patogesnę naudoti bei veiksmingesnę, būtina taikyti IRT priemones ir internetines programas. Kai kurias toje ataskaitoje nurodytas problemas būtų galima išspręsti naudojant IRT priemones. Iš tikrųjų, tokios priemonės padėtų piliečius suartinti su ES institucijomis ir sukurti Europos viešąją erdvę. 3

4 Pakeitimo projektas 556 === AFCO/6706 === Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas E. demokratija: naujoviški demokratijos įgyvendinimo būdai naudojant IRT priemones ir naująją žiniasklaidą Šio projekto tikslas sukurti atvirojo šaltinio platformą, kuri Europos piliečiams sudarytų sąlygas gauti informaciją ir ja keistis, taip pat aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos sprendimų priėmimų procesuose bei juos veikti, ir užtikrinti šios platformos veiklą. Taigi siekiama naudojant naujas informacijos ir ryšių technologijas bei naująją žiniasklaidą įtraukti ES piliečius į demokratinį Europos Sąjungos gyvenimą. Vykdant projektą, kuriuo bus praktiškai įgyvendinama e. demokratija, taip pat turėtų būti atliekamas tyrimas ir įvertinami visi konkretūs ir praktiniai e. demokratijos aspektai, nustatant tokio eksperimento teigiamus aspektus ir galimas grėsmes. Visų pirma reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: a) galimybę sąveikauti su išrinktais atstovais ir dalyvauti rengiant teisės aktus; b) galimybę su kitais piliečiais diskutuoti Europos politiniais klausimais gaunant informaciją ir ja keičiantis; c) galimybę naudojant skaitmenines priemones tartis ir balsuoti; d) galimybę mokytis naujų skaitmeninės pilietybės formų bei e) nustatyti tinkamus lygmenis (ES, nacionalinis, vietinis ir t. t.), kuriais tokia veikla vyktų. Šiuolaikinė tendencija rodo, kad piliečiai vis mažiau pasitiki atstovavimo institucijomis ir vis mažiau jas mėgsta. Ši krizė taip pat veikia ES institucijas, kurios laikomos nutolosiomis ir nepakankamai demokratiškomis. Taigi šio projekto tikslas naudojant IRT priemones ir naująją žiniasklaidą įtraukti piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir politinį gyvenimą. Plinta naujos tiesioginio piliečių dalyvavimo ir įtraukimo formos ir todėl reikia į jas atsižvelgti bei jas naudoti, ypač siekiant skaitmeninės darbotvarkės tikslų. Pakeitimo projektas 554 === AFCO/6703 === Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 4

5 punktas Bandomasis projektas PublicAccess.eu. Interneto platforma, skirta iniciatyviam neįslaptintų Sąjungos institucijų dokumentų skelbimui Pataisyti skaičiai,antraštė ir teisinį pagrindą taip: p.m p.m Iš viso p.m p.m Parengiamasis veiksmasbandomasis projektas PublicAccess.eu : internetopublicaccess.eu. Interneto platforma, skirta neįslaptintiemsiniciatyviam neįslaptintų Sąjungos institucijų dokumentams iniciatyviai skelbtidokumentų skelbimui Pataisyti tekstą taip: Parengiamieji veiksmai,bandomasis projektas, kaip apibrėžtanustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 9 66/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 Bandomasis projektas pakeičiamas parengiamaisiais veiksmais. Būtina tęsti šią iniciatyvą, ypač atsižvelgiant į naujai priimtą TIS dėl geresnės teisėkūros, kuriame visos trys institucijos įsipareigojo nustatyti būdus, kaip toliau plėtoti platformas, ir priemones įvairių etapų teisės aktų duomenų bazėje atsekamumui palengvinti, siekiant parengti specialią bendrą duomenų bazę, skirtą teisėkūros bylų būklei. Pakeitimo projektas 775 === ALDE/7872 === Pateikė Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Papildyti: Iš viso Parengiamieji veiksmai Programinės įrangos kodo valdymas ir kokybė nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos auditas Kai 2014 m. balandžio mėn. atrasta, jog kodu OpenSSL šifruojamos programinės įrangos biblioteka labai pažeidžiama, atkreipta daugiau dėmesio į tai, kad reikia suprasti, kaip kodo valdymas susijęs su kodo kokybe 5

6 ir kodo peržiūra. Tiek visuomenė, tiek ES institucijos nuolat, pradedant galutinio vartotojo įrenginiu ir baigiant serverių sistemomis, naudoja nemokamą atvirojo kodo programinę įrangą ir nuo jos priklauso. Todėl tiek piliečiai, tiek pats EP yra pripažinę ir ne kartą išreiškę poreikį dėti koordinuotas pastangas, siekiant išlaikyti pagrįsto lygio tokios įrangos naudotojų saugumą ir apsaugą, nepriklausomai nuo to, kaip ta programinė įranga licencijuota ir ar ją palaiko programinės įrangos įmonės ar savanoriai. Ypač svarbi problema programinės įrangos bibliotekų, kurios suprojektuotos tam, kad būtų daug kur naudojamos, pažeidžiamumas. Pagirtinas ES kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT) pastanga s viršijančio siūlomo bandomojo projekto tikslas ne tik įspėti ES institucijas, organus ir įstaigas ir visuomenę apie kylančias grėsmes, bet ir aktyviai bendradarbiauti su programinės įrangos kūrėjais, siekiant padėti nustatyti svarbioms informacijos infrastruktūros funkcijoms naudojamos programinės įrangos saugumo problemas ir prie to prisidėti. Tai turėtų būti padaryta naudojantis Debian visuomenės sutartimi (angl. Debian Social Contract) kaip pavyzdžiu, kaip užtikrinti efektyvumą ir pasitikėjimą, ir laikantis nustatytų pagrįsto informacijos atskleidimo procedūrų. Vykdant parengiamuosius veiksmus bus siekiama panaudoti ir išplėtoti rezultatus, gautus vykdant bandomąjį projektą, per kurį: kuriamas nemokamos programinės įrangos ir atvirojo kodo standartų, naudojamų ES institucijose, inventorius, plėtojamas patikimų programinės įrangos ir projektų audito sistemos kriterijų rinkinys, kuriama infrastruktūra, siekiant paskatinti programuotojus padėti nustatyti su saugumu susijusias programų klaidas ir prie to prisidėti, plėtojama ir skatinama geroji patirtis, susijusi su saugumo grėsmių mažinimu atliekant ir propaguojant kodo peržiūras, tyrinėjamos tolesnės paskatos gerinti IT saugumą, tokios kaip premijos už aptiktą programos klaidą principo taikymas, atliekamos labai svarbios atvirojo kodo programinės įrangos kodo peržiūros. Kaip nurodoma Komisijos vertinime, per bandomąjį projektą, vykdytą prieš šiuos parengiamuosius veiksmus, jau buvo nagrinėta idėja sukurti premijos už aptiktą programos klaidą strategiją, siekiant piniginėmis premijomis skatinti nustatyti institucijų naudojamos programinės įrangos saugumo problemas, tačiau galiausiai ji atmesta dėl lėšų trūkumo. Vis dėlto tokios strategijos IT sektoriuje labai dažnai naudojamos ir sėkmingos; jos sudarytų sąlygas plačiau įtraukti saugumo specialistus siekiant bendro tikslo užtikrinti saugesnę IT infrastruktūrą. Nuorodos: epage_news/annex%202%20-%20it%20environment%20in%20the%20ep.pdf epage_news/annexe%201%20structure%20tic.pdf 6

7 Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (E B, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 Vykdant bandomąjį projektą Fossa, pasirengta įdiegti tęstinius procesus, kuriais vykdomas kodo auditas, institucijose naudojami atvirasis kodas / standartai, analizuojama valdymo kūrėjų bendruomenėse būklė. Projektas baigsis atrinkto kodo peržiūra. Projektą labai teigiamai įvertinus įvairiems subjektams, siūlome atlikti daugiau auditų, organizuoti tvarų inventorizacijos procesą ir kūrėjų bendruomenių veiklos patikrą. Kadangi programinės įrangos ir standartų kūrimas yra nuolatinis procesas, siekiame finansavimo pagal bendrojo biudžeto eilutę, skirtą IT infrastruktūros patikimumo ir saugumo didinimui. Pakeitimo projektas 4048 === BUDG/4048 === Pateikė Julia Reda, Max Andersson, Marietje Schaake Papildyti: Iš viso Parengiamieji veiksmai Programinės įrangos kodo valdymas ir kokybė nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos auditas Kai 2014 m. balandžio mėn. atrasta, jog kodu OpenSSL šifruojamos programinės įrangos biblioteka labai pažeidžiama, atkreipta daugiau dėmesio į tai, kad reikia suprasti, kaip kodo valdymas susijęs su kodo kokybe ir kodo peržiūra. Tiek visuomenė, tiek ES institucijos nuolat, pradedant galutinio vartotojo įranga ir baigiant serverių sistemomis, naudoja nemokamą atvirojo kodo programinę įrangą ir nuo jos priklauso. Todėl tiek piliečiai, tiek pats EP yra pripažinę ir ne kartą išreiškę poreikį dėti koordinuotas pastangas, kad būtų išlaikyti pagrįsto lygio tokios įrangos naudotojų saugumas ir apsauga, nepriklausomai nuo to, kaip ta programinė įranga licencijuota ir ar ją palaiko programinės įrangos įmonės ar savanoriai. Ypač svarbi problema programinės įrangos bibliotekų, kurios suprojektuotos tam, kad būtų naudojamos daugelyje įvairių vietų, pažeidžiamumas. Pagirtinas ES kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (CERT) pastangas viršijančio siūlomo bandomojo projekto tikslas ne tik įspėti ES institucijas, organus, įstaigas ir visuomenę apie kylančias grėsmes, bet ir aktyviai bendradarbiauti su programinės įrangos kūrėjais, siekiant padėti nustatyti svarbioms informacijos infrastruktūros funkcijoms naudojamos programinės įrangos saugumo problemas. Tai turėtų būti padaryta naudojantis Debian socialine sutartimi (angl. Debian Social 7

8 Contract) kaip pavyzdžiu, kaip užtikrinti efektyvumą ir pasitikėjimą, ir laikantis nustatytų pagrįsto informacijos atskleidimo procedūrų. Vykdant parengiamuosius veiksmus bus siekiama panaudoti ir išplėtoti rezultatus, gautus vykdant bandomąjį projektą, per kurį: kuriamas nemokamos programinės įrangos ir atvirojo kodo standartų, naudojamų ES institucijose, inventorius, plėtojami patikimi programinės įrangos ir projektų audito sistemos kriterijai, kuriama infrastruktūra, siekiant paskatinti programuotojus padėti nustatyti su saugumu susijusias programų klaidas ir prie to prisidėti, plėtojama ir skatinama geroji patirtis, susijusi su saugumo grėsmių mažinimu atliekant ir propaguojant kodo peržiūras, tyrinėjamos tolesnės paskatos gerinti IT saugumą, tokios kaip premijos už aptiktą programos klaidą principo taikymas, atliekamos labai svarbios atvirojo kodo programinės įrangos kodo peržiūros. Kaip nurodoma Komisijos vertinime, per bandomąjį projektą, vykdytą prieš šiuos parengiamuosius veiksmus, jau buvo nagrinėta idėja sukurti premijos už aptiktą programos klaidą strategiją, siekiant piniginėmis premijomis skatinti nustatyti institucijų naudojamos programinės įrangos saugumo problemas, tačiau galiausiai ji atmesta dėl lėšų trūkumo. Vis dėlto tokios strategijos IT sektoriuje labai dažnai ir sėkmingai naudojamos; jos sudarytų sąlygas plačiau įtraukti saugumo specialistus į bendrą darbą siekiant bendro tikslo užtikrinti saugesnę IT infrastruktūrą. Nuorodos: epage_news/annex%202%20-%20it%20environment%20in%20the%20ep.pdf epage_news/annexe%201%20structure%20tic.pdf Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 Vykdant bandomąjį projektą Fossa, pasirengta įdiegti tęstinius procesus, kuriais vykdomas kodo auditas, institucijose naudojami atvirasis kodas / standartai, analizuojama valdymo būklė kūrėjų bendruomenėse. Projektas baigsis atrinkto kodo peržiūra. Projektą labai teigiamai įvertinus įvairiems subjektams, siūlome atlikti daugiau auditų, organizuoti tvarų inventorizacijos procesą ir kūrėjų bendruomenių veiklos patikrą. Kadangi 8

9 programinės įrangos ir standartų kūrimas yra nuolatinis procesas, siekiame finansavimo pagal bendrojo biudžeto eilutę, skirtą IT infrastruktūros patikimumo ir saugumo didinimui. Pakeitimo projektas 798 === ALDE/7897 === Pateikė Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas DCENT platformos įgyvendinimas ES institucijose Bandomuoju projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą D-CENT (decentralizuoto piliečių dalyvavimo technologijų) platformą ES institucijose, kad Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba turėtų platformą, kuria naudojantis būtų galima įtraukti ES piliečius į diskusijas ir dalytis turiniu, dalyvauti didelio masto svarstymuose, bendradarbiaujant formuoti politiką ir balsuoti. D-CENT priemonės užtikrina privatumą ir joms naudojamas atvirasis kodas, atvirojo kodo standartai ir atvirojo kodo specifikacijos. Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 D-CENT jau sėkmingai naudojama Ispanijoje, Islandijoje ir Suomijoje ir, jeigu ji bus įgyvendinta ES institucijose, gali būti labai naudinga priemonė siekiant priartinti piliečius prie ES, pasinaudojant platforma, atitinkančia visus ES tikslus pagal bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyvas. D-CENT grindžiama šiais principais: piliečiai kontroliuoja savo duomenis, apsaugą ir privatumą, pasinaudojant pritaikymo galimybėmis, atviruoju kodu ir atvirojo kodo standartais. Pakeitimo projektas 104 === ITRE/5221 === Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 9

10 Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas D-CENT platformos įgyvendinimas ES institucijose Bandomuoju projektu siekiama ES institucijose įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą D-CENT (decentralizuoto piliečių dalyvavimo technologijų) platformą, kad Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba turėtų platformą, kuria naudojantis būtų galima įtraukti ES piliečius į diskusijas ir dalytis turiniu, dalyvauti didelio masto svarstymuose, bendradarbiaujant formuoti politiką ir balsuoti. D-CENT priemonės užtikrina privatumą ir joms naudojamas atvirasis kodas, atvirojo kodo standartai ir atvirojo kodo specifikacijomis. Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 D-CENT neseniai sėkmingai panaudota Ispanijoje, Islandijoje ir Suomijoje ir, jeigu ji bus įgyvendinta ES institucijose, gali būti labai naudinga priemonė siekiant priartinti piliečius prie ES, pasinaudojant platforma, atitinkančia visus ES tikslus pagal bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyvas. D-CENT grindžiama šiais principais: piliečiai kontroliuoja savo duomenis, apsaugą ir privatumą, pasinaudojant pritaikymo galimybėmis, atviruoju kodu ir atvirojo kodo standartais. Pakeitimo projektas 797 === ALDE/7896 === Pateikė Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas Internetinių e. ID ir skaitmeninio parašo įdiegimas Europos Parlamente ir Europos Komisijoje, įgyvendinant eidas reglamentą 10

11 Bandomuoju projektu turėtų būti siekiama suteikti Europos Parlamentui ir Europos Komisijai internetinę autentifikavimo priemonę, kad būtų galima saugiai naudotis internetinėmis paslaugomis, taip pat skaitmeniniu parašu, kad būtų galima elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus, kurių reikia kasdieniame ES institucijų darbe. Bandomuoju projektu taip pat turėtų būti siekiama įgyvendinti eidas reglamentą ir taip sudaryti sąlygas ES institucijose pripažinti skaitmeninį parašą ir nacionalines e. ID sistemas. Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 ES institucijos teisės aktais nustatė, kad valstybės narės turėtų tarpusavyje pripažinti e. ID sistemas ir skaitmeninį parašą pagal eidas reglamentą. Kad ES institucijos pačios parodytų pavyzdį, jos turėtų būti lyderės ne tik galimybių naudotis e. ID ir skaitmeniniu parašu suteikimo savo organizacijoje, bet ir eidas reglamento įgyvendinimo srityje. Bandomasis projektas atitinka e. valdžios veiksmų plano prioritetus. Pakeitimo projektas 103 === ITRE/5220 === Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Papildyti: Iš viso Bandomasis projektas Internetinės e. tapatybės ir skaitmeninio parašo įdiegimas Europos Parlamente ir Europos Komisijoje, įgyvendinant eidas reglamentą Įtraukti: Bandomuoju projektu turėtų būti siekiama suteikti Europos Parlamentui ir Europos Komisijai internetinę autentifikavimo priemonę, kad būtų galima saugiai naudotis internetinėmis paslaugomis, taip pat skaitmeninį parašą, kad būtų galima elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus, kurių reikia kasdieniame ES institucijų darbe. Bandomuoju projektu taip pat turėtų būti siekiama įgyvendinti eidas reglamentą ir taip sudaryti sąlygas ES institucijose pripažinti skaitmeninį parašą ir nacionalines e. tapatybės sistemas. 11

12 Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 ES institucijos teisės aktais nustatė, kad valstybės narės turėtų tarpusavyje pripažinti e. tapatybės sistemas ir skaitmeninį parašą pagal eidas reglamentą. Norint, kad ES institucijos pačios parodytų pavyzdį, jos ne tik turėtų būti lyderės ir suteikti galimybes naudotis e. tapatybe ir skaitmeniniu parašu savo organizacijoje, bet ir įgyvendinti eidas reglamentą. Bandomasis projektas atitinka e. valdžios veiksmų plano prioritetus. Pakeitimo projektas 421 === LIBE/5459 === Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Papildyti: Iš viso Parengiamasis veiksmas PublicAccess.eu Leidinių biurui įgyvendinant šį bandomąjį projektą sėkmingai pavyko įgyvendinti eksperimentą suteikti visapusiškesnę ir labiau naudotojams palankią prieigą prie neįslaptintų ES institucijų dokumentų, remti iniciatyvų neįslaptintų dokumentų skelbimą ir išspręsti dokumentų, saugomų įvairiose saugyklose, fragmentaciją. Šia veikla ilguoju laikotarpiu pirmiausia siekiama į duomenų bazę EUR-Lex įtraukti kuo daugiau su teisėkūros procesu susijusių dokumentų, siekiant padidinti sprendimų priėmimo ES institucijose skaidrumą. Antrasis ilgalaikis tikslas yra sukurti naudotojams palankesnę infrastruktūrą, kad būtų suteikta integruota prieiga prie visų tipų ES institucijų dokumentų, įskaitant vidaus administracinius dokumentus, taikant vieno langelio principą, kad ES institucijos taptų atviresnės. Trečiasis tikslas iniciatyviai sudaryti prieigą prie daugiau neįslaptintų dokumentų skatinant geriausią patirtį informacinių technologijų srityje visose institucijose. Įgyvendinant šį siūlomą parengiamąjį veiksmą turėtų būti tęsiama veikla, pradėta įgyvendinant bandomąjį projektą PublicAccess.eu, ir įveiktos tarpinstitucinės kliūtys prieigos prie ES dokumentų srityje, turėtų būti ne tik eksperimentuojama, bet iš tiesų įgyvendinamas vieno langelio principas, ir sudaromos sąlygos sinergijoms remiantis tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros. Komisija, kaip institucija, dalyvaujanti įgyvendinant šį parengiamąjį veiksmą, turėtų remtis savo planavimo (angl. landscaping exercise ) ISA programos srityje rezultatais, kad užregistruotų ES institucijų keitimąsi teisėkūros dokumentais per tarpinstitucinį teisėkūros procesą. Be to, siekiant išvengti dubliavimosi su 12

13 esamomis priemonėmis ir (arba) platformomis ir įgyvendinamais projektais, Komisija, vykdant šį parengiamąjį veiksmą, turėtų toliau iš ilgalaikės perspektyvos vertinti, kaip įgyvendinamas bandomasis projektas. Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) m. balandžio 13 d. rezoliucijoje Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais m. (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis) Europos Parlamentas primygtinai ragino ES institucijas, organus, įstaigas ir agentūras toliau plėtoti savo iniciatyva labiau grįstą požiūrį į skaidrumą, savo iniciatyva atskleidžiant kuo daugiau savo turimų dokumentų taikant patogias naudoti nesudėtingas sąsajas ir paieškos sistemas, remiantis bandomuoju projektu dėl internetinės platformos, skirtos savo iniciatyva skelbiamiems ES institucijų dokumentams, ir dėl paieškos portalų suderinimo. Pakeitimo projektas 422 === LIBE/5460 === Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Papildyti: Iš viso Parengiamasis veiksmas Užšifruoti ES institucijų elektroniniai ryšiai Šio parengiamojo veiksmo tikslas toliau remti saugių elektroninių ryšių ES institucijose diegimą. Vienas būdas turėti daug saugesnius elektroninius ryšius yra institucijų el. pašto paslaugoms taikyti pažangiausią šifravimo technologiją. Projektas apimtų sukūrimą tokių ES šifravimo standartų, kuriems garantuotai negalėtų kelti pavojaus ar kurių negalėtų susilpninti trečiųjų šalių vyriausybės. Įgyvendinamas projektas yra rekomendacijų etape: pateiktos rekomendacijos darbiniu ir Informatikos GD vadovybės lygmenimis. Parengiamojo veiksmo tikslas toliau remti Tarybos, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, Komisijos ir Parlamento IT paslaugas diegiant sistemas, kurių reikia saugiems Komisijos narių, EP narių ir visų institucijų, dalyvaujančių ES sprendimų priėmimo procese, pareigūnų, administratorių ir darbuotojų ryšiams užtikrinti. 13

14 Įgyvendinant parengiamąjį veiksmą bus tęsiamas prieš tai įgyvendinto bandomojo projekto įgyvendinamasis etapas. Ilgesniuoju laikotarpiu projektas galėtų apimti ir rašytinę (el. paštą ir teksto pranešimus), ir balsinę (fiksuotąją ir mobiliąją telefoniją) elektroninę komunikaciją. Bus siekiama įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas remiantis bandomuoju projektu. Be to, reikia pereiti prie veiksmingesnio ir labiau į paslaugas orientuoto bandomųjų projektų įgyvendinimo būdo. Projektą gali prireikti perduoti veiklos grupei. Todėl pirmąją parengiamojo veiksmo dalį sudarytų tokios grupės paskyrimas, tam bus reikalingas koordinavimas tarp ES institucijų. Antrąją dalį sudarytų tolesnis ir platesnis bandomojo etapo įgyvendinimas veiklos lygmeniu. Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) 54 Slaptųjų tarnybų nustatyta šnipinėjimo veikla atskleidė, kad ES institucijų IT sistemos yra pažeidžiamos. Politikos formuotojų ir įstatymų kūrėjų stebėjimo atgrasomasis poveikis daro žalą ES sprendimų priėmimo kokybei. Siekiant apsaugoti Europos demokratijos vientisumą, ES institucijų komunikacijų sistemos turėtų būti visiškai saugios ir patikimos. Tinkamai apsaugodama savo ryšius, ES gali būti pavyzdys piliečiams, privačiajam sektoriui ir nacionaliniams viešiesiems sektoriams. 14