Mirties priežastys. Causes of death. Vilnius Health Information Centre of Institute of Hygiene

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mirties priežastys. Causes of death. Vilnius Health Information Centre of Institute of Hygiene"

Transkriptas

1 Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene Mirties priežastys Causes of death 2013 Vilnius 2014

2 ISSN Mirties priežastys 2013 Causes of death 2013 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, Vilnius LT-01128, Lietuva tel. (8-5) faksas (8-5) el.pastas Health Information Centre of Institute of Hygiene Didzioji. 22, Vilnius LT-01128, Lietuva ph fax Parengė Mirties priežasčių registras Prepared by Causes of death register

3 TURINYS CONTENS Įžanga... 4 Sąvokos... 5 Definitions Mirties priežastys Lietuvoje Causes of death in Lithuania Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Lietuvos statistikos departamento duomenys) Deaths by sex (Data provided by Statistics Lithuania) Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m. (Lietuvos statistikos departamento duomenys) Deaths by sex and age group, 2013 (Data provided by Statistics Lithuania) Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Lietuvos statistikos departamento duomenys) Life expectancy at birth (Data provided by Statistics Lithuania) Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m Deaths by sex and age group, Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2013 m Infant deaths by sex and age, Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2013 m Infant deaths by age in urban and rural areas, Mirtingumas pagal mirties priežastis Mortality by cause of death Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Deaths by cause of death and sex, Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Mortality by cause of death and sex, Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2013 m. Visi gyventojai Deaths by cause of death, sex and age group, population Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2013 m. Miesto gyventojai Deaths by cause of death, sex and age group, Urban population Mirusieji pagal mirties priežastis, lytį ir amžiaus grupes 2013 m. Kaimo gyventojai Deaths by cause of death, sex and age group, Rural population Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Visi gyventojai Mortality by cause of death and age group, population Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Vyrai Mortality by cause of death and age group, Males Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Moterys Mortality by cause of death and age group, Females Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Miestas iš viso Mortality by cause of death and age group, Urban areas total Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Miestas vyrai Mortality by cause of death and age group, Urban areas males Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Miestas moterys Mortality by cause of death and age group, Urban areas females Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Kaimas iš viso Mortality by cause of death and age group, Rural areas total Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Kaimas vyrai Mortality by cause of death and age group, Rural areas males Mirtingumas pagal mirties priežastis ir amžiaus grupes 2013 m. Kaimas moterys Mortality by cause of death and age group, Rural areas females Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį (Lietuvos statistikos departamento duomenys skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą) Age-adjusted death rates by sex (Data calculated by the updated European standard population provided by Statistics Lithuania) Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m. skaičiuoti pagal atnaujintą Europos standartą Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, Age-adjusted death rates by cause of death and sex calculated by the updated European standard population, population aged

4 1.25. Mortality from external causes by sex and age group, Mirusiųjų skaičius nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m Deaths due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2013 m Mirtingumas nuo savižudybių (X60-X84) pagal lytį amžiaus grupes 2013 m Mortality due to suicide (X60-X84) by sex and age groups, 2013m Mirtys nuo ligų, susijusių su alkoholio vartojimu, bei apsinuodijimas alkoholiu pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m Deaths from alcohol-related or poisoning by alcohol, by sex and age, Mirtys nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei apsinuodijimas narkotikais pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m Deaths due to use to psychoactive substance or poisonings by narcotics, by sex and age, Mirusieji pagal mirties priežastis, mirties vietą ir atliktą autopsiją 2013 m Deaths by cause of death, place of death and performed autopsy, Negyvagimiai ir mirę 0-6 dienų kūdikiai pagal mirties priežastis 2013 m Stillbirths and deaths of 0-6 day newborns by cause of death, Mirę kūdikiai pagal pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Infant deaths by cause of death and sex, Mirę kūdikiai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2013 m Infant deaths by cause of death in urban and rural areas, Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Deaths of children aged 1-17 by cause of death and sex, Mirę 1-17 metų amžiaus vaikai pagal mirties priežastis mieste ir kaime 2013 m Deaths of children aged 1-17 by cause of death in urban and rural areas, Mirties priežastys savivaldybėse Causes of death in municipalities Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2013 m Deaths by sex and causes of death by county and municipality, Mirtingumas pagal lytį ir mirties priežastis apskrityse ir savivaldybėse 2013 m Mortality by sex and causes of death by county and municipality, Mirusieji pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2013 m Deaths from malignant neoplasms location by country and municipality, Mirtingumas pagal piktybinių navikų lokalizaciją apskrityse ir savivaldybėse 2013 m Mortality by malignant neoplasms location by country and municipality, Dauginės mirties priežastys Multiple causes of death Mirusiųjų skaičius pagal išorines mirties priežastis ir jų sukeltas traumas 2013 m Number of deaths by external causes and nature of injury, Pagrindinės mirties priežasties ir nurodytų* dauginių mirties priežasčių santykis pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Proportion of underlying cause of death and mentioned* multiple causes of death by causes of death and sex, Mirties atvejų skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir medicininiame mirties liudijime įrašytų mirties priežasčių skaičių 2013 m Number of death cases by underlying cause of death and the number of causes of death mentioned on a medical death certificate, Nurodytų* mirties priežasčių skaičius pagal pagrindinę mirties priežastį ir daugines mirties priežastis 2013 m The number of mentioned* by underlying cause of death and multiple causes of death, Mirties priežastys Europos Sąjungos valstybėse narėse Causes of death in the European Union member states Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal lytį Age-adjusted death rates by sex Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines mirties priežastis 2010 m. (Mirusiųjų skaičius gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą) Age-adjusted death rates by major causes of death, 2010(Deaths per updated European standard population) Standartizuoti mirtingumo rodikliai pagal pagrindines išorines mirties priežastis 2010 m. (Mirusiųjų skaičius gyventojų pagal atnaujintą Europos standartą) Age-adjusted death rates by major external causes of death, 2010 (Deaths per updated European standard population) Summary in English

5 Įžanga Introduction Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras (toliau registras) įsteigtas ir jo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo. Registro paskirtis registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir jų priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. Registras veiklą pradėjo 2010 m. sausio 1 d. Duomenys registre kaupiami iš medicininių mirties ir medicininių perinatalinės mirties liudijimų bei kitų mirties faktą liudijančių dokumentų. Lietuvoje naudojamo medicininio mirties liudijimo formos mirties priežasčių dalis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Nuo 2011 m. registre mirties priežasčių kodavimui yra naudojamas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Pagrindinė mirties priežastis išrenkama vadovaujantis Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK-10) metodinėse rekomendacijose nurodytomis kodavimo taisyklėmis bei automatinio mirties priežasčių kodavimo sprendimų lentelių taisyklėmis. Higienos institutas vadovaudamasis Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programa, kuri patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-259 Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo rengia metinę valstybinę statistinę informaciją apie mirties priežastis. Statistinė informacija apie mirties priežastis Lietuvoje 2013 m. parengta panaudojant registre sukauptus duomenis. Mirties priežasčių statistinė informacija apima mirusius Lietuvos Respublikos nuolatinius gyventojus. 4

6 Sąvokos Definitions 1. Mirtis negrįžtamas visų gyvybės požymių išnykimas bet kada po gimimo (gyvybinių funkcijų nutrūkimas be galimybės atgaivinti). Death the permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has taken place (post-natal cessation of vital functions without capability of resuscitation). 2. Negyvo kūdikio gimimas (negyvagimis) vaisiaus mirtis iki jo visiško išstūmimo ar ištraukimo iš motinos kūno nepriklausomai nuo nėštumo trukmės. Mirtis nustatoma pagal tai, kad atskirtas nuo motinos vaisius nekvėpuoja ir nėra jokių kitų gyvybės požymių, kaip antai: širdies plakimas, virkštelės pulsavimas ar aiški valinga raumenų veikla. Stillbirth the foetal death, namely death prior to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy. Death is indicated by the fact that after such separation from its mother the foetus does not breathe or show any other evidence of live, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles. 3. Perinatalinis periodas laikotarpis, prasideda nuo 22-os pilnos (154 dienos) intrauterinio vaisiaus gyvenimo savaitės (kai svoris gimus yra 500 g) ir baigiasi pilnos 7 dienos po gimimo. Perinatal period the period begins at 22 completed weeks (154 days) of gestation (when birth weight is normally 500g) and ends seven completed days after birth. 4. Perinatalinė mirtis negyvo gimusiojo (negyvagimio) ar kūdikio, mirusio pirmą gyvenimo savaitę, mirtis. Perinatal death late fetal death (stillbirth) or the death of live born child during the first week of life. 5. Naujagimio mirtis gyvo gimusio kūdikio mirtis per pirmas visas 28 gyvenimo dienas (0-27 dienomis). Neonatal death the death occurring among live births during the first 28 completed days of life (days 0-27). 6. Kūdikio mirtis vaiko iki vienerių metų amžiaus mirtis. Infant death the death of a child under the age of one year. 8. Pagrindinė mirties priežastis liga arba sužalojimas, sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą. The underlying cause is defined as the disease or injury which initiated the train of morbid events leading directly to death, or the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury. 9. Dauginės mirties priežastys visos mirties priežastys įrašytos medicininiame mirties liudijime: pagrindinė mirties priežastis, komplikacijos, sąlygojusios mirtį priežastys. Multiple cause of death all causes of death, mentioned on a medical death certificate: underlying cause of death, complications, contributing causes. 10. TLK-10-AM Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas Sisteminis ligų sąrašas, Australijos modifikacija. ICD-10-AM The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification. 11. Mirtingumo rodiklis mirusių asmenų skaičius 1000 arba gyventojų. Death rate the number of deaths per 1000 or population. D d 1000, P kur: d bendrasis mirtingumo rodiklis; D mirusiųjų skaičius; P vidutinis metinis gyventojų skaičius. D d 1000, P where: d death rate; D number of deaths; P average population. 5

7 D n x n M x, n Px kur: x mirusiųjų amžiaus apatinis rėžis; n intervalo ilgis; n n n M mirtingumo rodiklis x D mirusiųjų skaičius x x P vidutinis metinis x x skaičius. x, x n amžiaus grupėje;, x n amžiaus grupėje;, x n amžiaus gyventojų D n x n M x, n Px where: x the age of the population; n the length of interval; ; n n n M death rate in the age interval of x x x D number of deaths in the age interval of x x, n ; x, x n P average population in the age interval of x, x n. 12. Standartizuotas mirtingumo rodiklis mirusių asmenų skaičius gyventojų pagal Europos standartą. Age-standardised death rate is the number of deaths per European standard population. SRM M ES, x n x n kur: SRM standartizuotas mirtingumo rodiklis; n x x ES Europos gyventojų standartas x, x n amžiaus grupėje; n M mirtingumo rodiklis x x, x n amžiaus grupėje. SRM M ES, x n x n x where: SRM age-standardised death rate; n ES x European standard population in the age interval of x, x n ; x, x n ; n M death rate in the age interval of x 13. Kūdikių mirtingumo rodiklis mirusių kūdikių skaičius 1000 gyvų gimusiųjų. Infant mortality rate infant deaths per 1000 live births., t 1 D t D t, t IMR t 1000, B t B t 1 kur: t t IMR t metų kūdikių mirtingumo rodiklis; D t, mirusių kūdikių t metais, gimusių t metais, skaičius; D t, t 1 mirusių kūdikių t metais, gimusių t 1 metais, skaičius; t B gyvų gimusiųjų skaičius t metais., t 1 D t D t, t IMR t 1000, B t B t 1 where: t t IMR the infant mortality rate for year t ; D t, the number of infant deaths during year t of those born during year t ; D t, t 1 the number of infant deaths during year t t ; B t the number of live births during year t. of those born during year Perinatalinio mirtingumo rodiklis negyvagimių ir kūdikių, mirusių pirmą gyvenimo savaitę, skaičius 1000 gimusiųjų (gyvi gimusieji ir negyvagimiai). Perinatal mortality rate the number of stillbirths and deaths of live born children during the first week per 1000 live births and stillbirths. SB D PMR 1000, B SB kur: PMR perinatalinio mirtingumo rodiklis; D kūdikių, mirusių pirmąją gyvenimo savaitę, skaičius; SB negyvagimių skaičius; B gyvų gimusiųjų skaičius. SB D PMR 1000, B SB where: PMR the perinatal mortality rate; D the number of deaths during the first week; SB the number of stillbirths; B the number of live births. 6

8 1. Mirties priežastys Lietuvoje 1. Causes of death in Lithuania Lietuvoje 2013 m. mirė žmonių, t. y. 573 asmenimis daugiau negu 2012 metais m gyventojų teko 1403,5 mirusiojo (2012 m. 1370,2/ gyventojų). Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys kraujotakos sistemos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys 2013 m. sudarė 84,0 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 56,3 proc., nuo piktybinių navikų 19,0 proc., o nuo išorinių mirties priežasčių 8,7 proc. visų mirusiųjų m. Lietuvoje mirė vyrai. Vyrų mirtingumo rodiklis 2013 m. buvo 1525,9/ vyrų (2012 m. 1503,5/ vyrų). Daugiausia (47,6 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.), iš kurių 64,6 proc. mirė nuo išeminės širdies, 22,4 proc. smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinių) ligų. Vyrų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2013 m. buvo 726,6/ vyrų (2012 m. 718,2/ vyrų). Nuo piktybinių navikų 2013 m. Lietuvoje mirė vyrai, t. y. 20,8 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2013 m. buvo 318,0/ vyrų (2012 m. 324,7/ vyrų). Daugiausiai vyrų mirė nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, priešinės liaukos ir skrandžio piktybinių navikų. 13,4 proc. visų 2013 m. mirusių vyrų žuvo dėl išorinių mirties priežasčių. Iš vyrų, 54,0 proc. mirė nuo nelaimingų atsitikimų (apima transporto įvykius, nukritimus, paskendimus, atsitiktinius apsinuodijimus), 31,8 proc. nuo savižudybių m. vyrų mirtingumo rodiklis nuo išorinių mirties priežasčių buvo 204,7/ vyrų ir lyginant su 2012 m. (202,7/ vyrų) nežymiai padidėjo. Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3,4 karto daugiau vyrų negu moterų. Ketvirtoje vietoje vyrų mirties priežasčių struktūroje yra virškinimo sistemos m. nuo jų mirė vyrai, t.y. 5,6 proc. visų mirusių vyrų. Vyrų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2013 m. buvo 88,7/ vyrų (2012 m. 84,3/ vyrų). Kvėpavimo sistemos 4,7% Vyrai Kitos mirties priežastys 4,2% Virškinimo sistemos 5,8% Išorinės mirties priežastys 13,4% Infekcinės ir parazitinės 1,9% Kraujotakos sistemos 47,6% Piktybiniai navikai 20,8% Nervų sistemos 1,4% Moterys Kvėpavimo sistemos 2,4% Virškinimo sistemos 4,9% Kitos mirties priežastys 4,1% Išorinės mirties priežastys 4,0% Kraujotakos sistemos 65,0% Piktybiniai navikai 17,1% Infekcinės ir parazitinės 1,1% Nervų sistemos 1,5% 1 pav. Mirties priežasčių struktūra pagal lytį 2013 m m. Lietuvoje mirė moterys. Moterų mirtingumo rodiklis 2013 m. buvo 1299,0/ moterų (2012 m. 1256,4/ moterų). Daugiausia moterų (65,0 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (1 pav.). Moterų 7

9 mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2013 m. buvo 843,9/ moterų ir lyginant su 2012 m. (824,4/ moterų) padidėjo 2,4 proc. Nuo piktybinių navikų 2013 m. mirė moterų ir sudarė 17,1 proc. visų mirusių moterų. Iš jų daugiausia mirė nuo krūties, storosios žarnos, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų. Moterų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 2013 m. buvo 221,9/ moterų (2012 m. 219,0/ moterų). Trečioje vietoje moterų mirties priežasčių struktūroje yra virškinimo sistemos. Nuo jų 2013 m. mirė moterys ir sudarė 4,9 proc. visų mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis 2013 m. 64,3/ moterų (2012 m. 56,2/ moterų). Nuo išorinių mirties priežasčių 2013 m. mirė 826 moterys ir sudarė 4,0 proc. visų mirusių moterų. Moterų mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių rodiklis 2013 m. buvo 51,8/ moterų (2012 m. 53,9/ moterų). Iš visų mirusiųjų 2013 m. 26,9 proc. sudarė m. amžiaus asmenys (38,9 proc. vyrų ir 14,8 proc. moterų) (1 lentelė). Daugiausia darbingo amžiaus vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų (17,5 proc.), tyčinių susižalojimų (9,1 proc.), kepenų ligų (6,6 proc.). Iš m. amžiaus mirusių moterų 11,0 proc. mirė nuo išeminių širdies ligų, 9,1 proc. nuo kepenų ligų, 7,7 proc. nuo moters lyties organų piktybinių navikų. 1 lentelė m. amžiaus asmenų pagrindinės mirties priežastys pagal lytį 2013 m. Eil. Nr. Mirties priežastys (TLK-10-AM) Vyrai Kodas Mirusiųjų skaičius % Eil. Nr. Mirties priežastys (TLK-10- AM) Moterys Kodas Mirusiųjų skaičius % 1. Išeminės širdies I20-I ,5 1. Išeminės širdies I20-I ,0 2. Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) X60-X ,1 2. Kepenų K70-K ,1 3. Kepenų K70-K , Virškinimo organų piktybiniai navikai C15-C ,9 4. Moters lyties organų piktybiniai navikai Virškinimo organų piktybiniai navikai C51-C ,7 C15-C ,2 5. Broncho ir plaučio piktybinis navikas C ,0 5. Krūties piktybinis navikas C ,0 6. Insultas I60-I ,3 6. Insultas I60-I ,6 7. Nežinoma mirties priežastis R , Transporto įvykiai V00-V ,4 8. Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Broncho ir plaučio piktybinis navikas X60-X ,4 C ,8 9. Natūralaus šalčio poveikis X ,1 9. Nežinoma mirties priežastis R ,2 10. Plaučių tuberkuliozė A ,3 10. Natūralaus šalčio poveikis X ,4 11. Priešinės liaukos piktybinis navikas C ,7 11. Transporto įvykiai V00-V ,4 12. Kitos mirties priežastys ,8 12. Kitos mirties priežastys ,0 13. Iš viso ,0 13. Iš viso , m. mirė metų amžiaus vaikų (74 berniukai ir 56 mergaitės) šio amžiaus vaikų 2013 m. teko 25,6 mirusiojo (28,4/ šio amžiaus berniukų ir 22,6/ šio amžiaus mergaičių). Pagrindinės 1 17 metų amžiaus vaikų mirties priežastys buvo išorinės mirties priežastys (49,2 proc.), piktybiniai navikai (12,3 proc.) ir įgimtos formavimosi ydos (10,0 proc.). Nuo išorinių mirties priežasčių 2013 m. mirė 64 vaikiai (47 berniukai ir 17 mergaičių) m. mirė 110 kūdikių (vaikų iki 1 metų), lyginant su 2012 m. 8 kūdikiais mažiau. Kūdikių mirtingumo rodiklis 2013 m. 36,7/ gyvų gimusių. Pagrindinės kūdikių mirties priežastys buvo perinatalinio laikotarpio (37,3 proc.), įgimtos formavimosi ydos (34,5 proc.) ir išorinės mirties priežastys (7,3 proc.). 8

10 1.1. Mirusiųjų skaičius pagal lytį (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 1.1. Deaths by sex (Data provided by Statistics Lithuania) Metai Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Year Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m. (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 1.2. Deaths by sex and age group, 2013 (Data provided by Statistics Lithuania) Amžiaus grupės Age group Iki 1metų Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Under Iš viso

11 1.3. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (Lietuvos statistikos departamento duomenys) 1.3. Life expectancy at birth (Data provided by Statistics Lithuania) Metai Years Iš viso - Miestas - Urban areas Kaimas - Rural areas Iš viso Vyrai Male Moterys Female Iš viso Vyrai Male Moterys Female Iš viso Vyrai Male Moterys Female ,67 65,9 77,42 72,73 67,15 77,96 69,58 63,67 76, ,82 66,17 77,43 73,12 67,65 78,15 69,32 63,51 76, ,09 66,42 77,73 73,51 67,98 78,56 69,47 63,7 76, ,01 66,27 77,74 73,41 67,78 78,61 69,42 63,63 76, ,25 65,21 77,48 72,66 66,66 78,35 68,61 62,66 75, ,96 65,05 77,07 72,12 66,15 77,84 68,77 63,14 75, ,69 64,51 77,18 71,89 65,68 77,91 68,46 62,42 75, ,69 65,91 77,53 72,98 67,2 78,36 69,26 63,61 76, ,86 67,12 78,55 73,99 68,07 79,43 70,79 65,45 77, ,19 67,55 78,76 75,36 69,66 80,48 72,20 65,52 78, ,62 68,03 79,12 75,75 69,94 80,99 72,66 66,42 78, ,98 68,39 79,45 76,02 70,28 81,15 73,20 66,80 79, ,02 68,53 79,38 76,05 70,38 81,08 73,33 66,99 79,40 *Rodiklis skaičiuotas naudojant gyventojų skaičių, perskaičiuotą remiantis 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais. *Indicator counted for annual population recalculated on the basis of the results of the 2011 Population and Housing Census of the Republic of Lithuania. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis. Life expectancy at birth is a probability index indicating the average length of life of every person, or a person having attained a certain age, provided the mortality rate of every age group of the population of the target generation remains unchanged Mirusiųjų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2013 m Deaths by sex and age group, 2013 Amžiaus Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas grupės Age group Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso Vyrai Males Moterys Females Iš viso

12 1.5. Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių ir lytį 2013 m Infant deaths by sex and age, 2013 Mirę kūdikiai Amžius Age Infant deaths Iš viso Berniukai Males Mergaitės Females Iš viso Iki 24 valandų Under 24 hours parų days parų days Nuo 28 parų iki 1mėn. From 28 days under 1 month mėn. month mėn. months mėn. months mėn. months mėn. moths mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months Mirusių kūdikių skaičius pagal amžių mieste ir kaime 2013 m Infant deaths by age in urban and rural areas, 2013 Amžius Age Mirę kūdikiai Infant deaths Iš viso Mieste Urban areas Kaime Rural areas Iš viso Iki 24 valandų Under 24 hours parų days parų days Nuo 28 parų iki 1mėn. From 28 days under 1 month mėn. month mėn. months mėn. months mėn. months mėn. moths mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months mėn. months

13 1.7. Mirtingumas pagal mirties priežastis 1.7. Mortality by cause of death Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Mirusiųjų skaičius Deaths gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per populiation 2000* * Iš viso A00-Y ,1 1370,2 1403,5 All causes Infekcinės ir parazitinės A00-B ,0 20,2 21,5 Infectious and parasitic iš jų: of which tuberkuliozė (be padarinių) A15-A ,3 8,4 7,1 tuberculosis iš jų: of which kvėpavimo organų tuberkuliozė A15-A ,0 6,8 6,1 respiratory tuberculosis ŽIV liga B20-B ,2 0,9 0,9 Navikai C00-D ,3 271,9 271,4 Neoplasms iš jų: human immunodeficiency virus (HIV) disease piktybiniai navikai C00-C ,7 267,7 266,2 malignant Kraujo ir kraujodaros blood and blood D50-D ,9 0,9 1,3 organų forming organs Endokrininės, mitybos ir Endocrine, nutritional and metabolic E00-E ,8 12,4 11,4 medžiagų apykaitos Psichikos ir elgesio F00-F ,3 3,5 3,5 Mental and behavioural disorders sutrikimai Nervų sistemos bei jutimo Nervous and sense organs G00-H ,2 17,4 20,2 organų Kraujotakos sistemos I00-I ,1 775,5 789,8 circulatory Kvėpavimo sistemos J00-J ,6 42,0 49,7 respiratory iš jų: of which of which gripas J09-J ,5 0,1 0,3 influenza pneumonija J12-J ,2 13,0 19,9 pneumonia lėtinis bronchitas, chronic bronchitis, emphysema, emfizema, kitos lėtinės J41-J ,6 24,9 26,2 other chronic obstructive obstrukcinės plaučių pulmonary and asthma ir bronchinė astma Virškinimo sistemos K00-K ,4 69,1 75,5 digestive iš jų: of which skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir pepsinė opos K25-K ,8 9,1 9,5 gastric, duodenal and peptic ulcer Odos ir poodžio L00-L ,4 1,1 1,5 skin and subcutaneous tissue Jungiamojo audinio ir musculoskeletal M00-M ,3 3,4 3,1 raumenų bei skeleto and connective tissue Lyties ir šlapimo sistemos genitourinary N00-N ,6 9,3 10,7 Nėštumo, gimdymo ir Pregnancy, childbirth and the pogimdyminio laikotarpio O00-O ,2 0,2 0,1 puerperium** ** Perinatalinio laikotarpio P00-P ,7 1,7 1,4 perinatal period Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Q00-Q ,2 2,2 2,7 Congenital anomalies Simptomai, požymiai ir R00-R53, nenormalūs klinikiniai bei R55-R99 laboratoriniai radiniai ,6 16,6 17,1 Symtoms and ill-defined conditions Senatvė R ,0 0,3 0,4 Senility Išorinės mirties priežastys V00-Y ,8 122,5 122,2 External causes of death iš jų: of which transporto įvykiai V00-V ,0 13,1 10,7 transport accidents nukritimai W00-W ,3 11,6 12,8 falls atsitiktinis paskendimas W65-W ,3 7,8 6,7 accidental drowning and submersion 12

14 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Mirusiųjų skaičius Deaths gyventojų tenka mirusiųjų Deaths per populiation 2000* * natūralaus šalčio poveikis X ,7 11,1 10,0 atsitiktinis apsinuodijimas X ,0 1,9 1,7 narkotikais atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu X ,8 9,0 8,9 tyčiniai susižalojimai (savižudybės) X60-X ,6 31,0 36,7 intentional self-harm pasikėsinimai (nužudymai) X85-Y ,9 4,5 4,9 assault * Lietuvos statistikos departamento duomenys * Data provided by Statistics Lithuania ** Tenka moterų ** Per females exposure to excessive natural cold accidental poisoning by and exposure to narcotics accidental poisoning by and exposure to alcohol 13

15 1.8. Mirusieji pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Deaths by cause of death and sex, 2013 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Iš viso A00-Y Infekcinės ir parazitinės Males A00 B Žarnyno infekcinės A00 A Tuberkuliozė (be padarinių) Kvėpavimo organų TBC Females All causes of death Infectious and parasitic Intestinal infectious A15 A Tuberculosis A15 A Meningokokinė infekcija A Respiratory tuberculosis Meningococcal infection Sepsis A40 A Septicaemia Virusinis hepatitas B15 B Viral hepatitis ŽIV sukelta liga B20 B Tuberkuliozės padariniai B Piktybiniai navikai C00 C Lūpos, burnos ertmės ir ryklės C00-C Human immunodeficiency virus (HIV) disease Sequelae of tuberculosis Malignant neoplasms Lip, oral cavity and pharynx Stemplės C Oesophagus Skrandžio C Stomach Storosios žarnos C Colon Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų C19 C C Rectum, anus, anal canal Liver and intrahepatic bile ducts Tulžies pūslės C Gallbladder Kasos C Pancreas Gerklų C Larynx Trachėjos, bronchų ir plaučių Odos melanoma ir kiti odos C33 C C43 C Krūties C Breast Trachea, bronchus and lung Melanoma and other malignant neoplasms of skin Gimdos kaklelio C Cervix uteri Kiti gimdos C54 C Other uteri Kiaušidžių C Ovaria Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų C51 C52, C57 C Priešinės liaukos C Prostate Inkstų, išskyrus geldeles C Other and unspecified female genital organs Kidney, except renal pelvis Šlapimo pūslės C Bladder Smegenų ir centrinės nervų sistemos C70-C Brain and central nervous Skydliaukės C Thyroid gland 14

16 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Hodžkino limfoma C Ne Hodžkino limfomos C82- C Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai Males C Females Hodgkin's lymphoma Non-Hodgkin's lymphomas Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms Leukemija C91-C Leukaemia Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai Kraujo ir kraujodaros organų Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos D00-D Other neoplasms D50 D E00 E blood and bloodforming organs Endocrine, nutritional and metabolic Cukrinis diabetas E10 E Diabetes mellitus Psichikos ir elgesio sutrikimai F00 F Mental and behavioural disorders Demencija F01-F Dementia Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviąsias medžiagas F F11 F Nervų sistemos G00 G Mental and behavioural disorders due to use of alcohol Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances nervous Meningitas G00 G Meningitis Parkinsono liga G Parkinson s disease Alzheimerio liga G Kraujotakos sistemos Lėtinės reumatinės širdies I00 I I05 I Hipertenzinės I10 I Išeminės širdies I20-I Miokardo infarktas I21-I Kitos išeminės širdies Kitos širdies I20, I24- I25 I30-I33, I39-I Cerebrovaskulinės I60 -I Alzheimer s disease circulatory Chronic rheumatic heart Hypertensive Ischaemic heart Myocardial infarction Other ischaemic heart Other heart Cerebrovascular Insultas I60-I Stroke Aterosklerozė I Atherosclerosis Kvėpavimo sistemos J00 J Gripas J09 J Influenza respiratory 15

17 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Males Females Pneumonija J12 J Pneumonia Lėtinės apatinių kvėpavimo takų Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių J40 J J41 J Bronchinė astma J45-J Asthma Virškinimo sistemos Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos K00 K K25-K Kirmėlinės ataugos K35 K Alkoholinė kepenų liga K Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur K Kepenų cirozė ir fibrozė K Odos ir poodžio L00 L Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto M00 M Reumatoidinis artritas M05 M Chronic lower respiratory Chronic bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary digestive Gastric, duodenal and peptic ulcer Artrozė M15-M Arthrosis Lyties ir šlapimo sistemos Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio Perinatalinio laikotarpio Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai N00 N O00 O P00 P Q00 Q Q00 Q Q20 Q R00 R Diseases of appendix Alcoholic liver disease Chronic hepatitis, not elsewhere classified Fibrosis and cirrhosis of liver skin and subcutaneous tissue musculoskeletal and connective tissue Rheumatoid arthritis genitourinary Pregnancy, childbirth and the puerperium perinatal period Congenital malformations and chromosomal abnormalities Congenital malformations of the nervous Congenital malformations of the circulatory Symtoms and illdefined conditions Kūdikio staigios mirties sindromas Nežinomos ir nepatikslintos mirties priežastys R R96-R Sudden infant death syndrome Unknown and unspecified causes 16

18 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Mirtingumo išorinės priežastys Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Males Females V00 Y External causes of death Nelaimingi atsitikimai V00-X Accidents Transporto įvykiai V00 V Nukritimai W00 W19 Transport accidents Accidental falls Paskendimai W65-W Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) Pasikėsinimai (nužudymai) Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas X40-X X X X60 X Accidental drowning and submersion Accidental poisoning by and exposure to noxious substances Accidental poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics Accidental poisoning by and exposure to alcohol Intentional selfharm X85 Y Assault Y10 Y Event of undetermined intent 17

19 1.9. Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį 2013 m Mortality by cause of death and sex, gyventojų tenka mirusiųjų Per population Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Males Females Iš viso A00-Y ,5 1525,9 1299,0 1281,7 1426,5 1164,0 1650,8 1712,1 1592,9 Infekcinės ir parazitinės Žarnyno infekcinės Tuberkuliozė (be padarinių) Kvėpavimo organų TBC Meningokokinė infekcija A00 B99 21,5 29,6 14,5 20,3 27,2 14,6 23,9 34,0 14,3 A00 A09 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 - All causes of death Infectious and parasitic Intestinal infectious A15 A19 7,1 12,3 2,6 6,5 11,0 2,7 8,4 14,8 2,4 Tuberculosis A15 A16 6,1 10,6 2,3 5,4 9,2 2,4 7,5 13,1 2,2 A39 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 Respiratory tuberculosis Meningococcal infection Sepsis A40 A41 10,5 11,2 9,8 9,8 9,9 9,8 11,8 13,7 10,0 Septicaemia Virusinis hepatitas B15 B19 1,1 1,7 0,6 1,2 1,9 0,5 0,9 1,3 0,6 Viral hepatitis ŽIV sukelta liga B20 B24 0,9 1,7 0,2 1,1 2,1 0,3 0,4 0,8 - Tuberkuliozės padariniai B90 0,0 0, ,1 0,2 - Piktybiniai navikai C00 C96 266,2 318,0 221,9 258,6 305,1 220,9 281,4 342,1 224,1 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės C00-C14 8,6 15,8 2,4 7,4 13,7 2,2 11,1 19,6 3,0 Human immunodeficiency virus (HIV) disease Sequelae of tuberculosis Malignant neoplasms Lip, oral cavity and pharynx Stemplės C15 5,9 11,4 1,3 4,9 9,6 1,1 8,0 14,8 1,6 Oesophagus Skrandžio C16 21,7 29,1 15,5 21,3 29,6 14,5 22,6 28,1 17,5 Stomach Storosios žarnos C18 17,0 18,3 15,8 18,1 19,4 17,0 14,8 16,5 13,2 Colon Rektosigminės jungties, tiesiosios žarnos, išangės Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų C19 C21 14,5 16,6 12,8 14,7 16,5 13,2 14,2 16,7 12,0 C22 5,3 7,3 3,6 5,3 7,7 3,5 5,1 6,5 3,8 Rectum, anus, anal canal Liver and intrahepatic bile ducts Tulžies pūslės C23 1,4 0,9 1,8 1,6 1,0 2,0 1,0 0,6 1,4 Gallbladder Kasos C25 14,9 16,7 13,4 14,5 16,3 13,1 15,7 17,5 13,9 Pancreas Gerklų C32 3,7 7,4 0,6 3,3 6,6 0,5 4,6 8,9 0,6 Larynx Trachėjos, bronchų ir plaučių Odos melanoma ir kiti odos C33 C34 44,3 77,7 15,7 39,9 71,2 14,5 53,1 89,9 18,3 C43 C44 5,0 4,3 5,5 4,7 4,3 5,0 5,5 4,4 6,6 Krūties C50 19,2 0,3 35,4 19,8 0,2 35,8 17,9 0,4 34,5 Breast Trachea, bronchus and lung Melanoma and other malignant neoplasms of skin Gimdos kaklelio C53 11,3* - 11,3 9,2* - 9,2 15,7* - 15,7 Cervix uteri Kiti gimdos C54 C55 9,9* - 9,9 9,6* - 9,6 10,6* - 10,6 Other uteri Kiaušidžių C56 15,6* - 15,6 16,6* - 16,6 13,3* - 13,3 Ovaria Kitų ir nepatikslintų moters lytinių organų C51 C52, C57 C58 2,6* - 2,6 2,8* - 2,8 2,0* - 2,0 Priešinės liaukos C61 38,8** 38,8-37,5** 37,5-41,4** 41,4 - Prostate Inkstų, išskyrus geldeles C64 8,4 12,0 5,3 7,8 11,0 5,2 9,6 13,9 5,6 Other and unspecified female genital organs Kidney, except renal pelvis Šlapimo pūslės C67 7,2 10,7 4,3 7,3 10,6 4,7 7,1 11,0 3,4 Bladder Smegenų ir centrinės nervų sistemos C70-C72 8,8 8,7 8,9 9,4 8,9 9,8 7,6 8,2 7,0 Brain and central nervous 18

20 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Males Females Skydliaukės C73 0,6 0,2 0,9 0,7 0,2 1,1 0,4 0,2 0,6 Thyroid gland Hodžkino limfoma C81 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 - Ne Hodžkino limfomos Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai C82- C85 4,6 4,1 5,0 4,6 4,2 4,9 4,6 4,0 5,2 C90 3,3 3,2 3,4 3,4 3,2 3,6 3,1 3,2 3,0 Hodgkin's lymphoma Non-Hodgkin's lymphomas Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms Leukemija C91-C95 8,7 9,1 8,3 8,4 8,7 8,2 9,2 9,9 8,6 Leukaemia Kiti, in situ gerybiniai, nepatikslinti ir nežinomos eigos navikai Kraujo ir kraujodaros organų Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos D00-D48 5,2 5,6 4,9 4,7 5,2 4,4 6,1 6,3 6,0 Other neoplasms D50 D89 1,3 1,0 1,6 1,2 0,7 1,6 1,6 1,5 1,8 E00 E89 11,4 11,0 11,7 11,4 11,8 11,0 11,5 9,5 13,3 blood and bloodforming organs Endocrine, nutritional and metabolic Cukrinis diabetas E10 E14 10,4 9,9 10,8 10,3 10,7 10,1 10,5 8,4 12,4 Diabetes mellitus Psichikos ir elgesio sutrikimai F00 F99 3,5 2,6 4,3 3,2 2,3 4,0 4,1 3,4 4,8 Mental and behavioural disorders Demencija F01-F03 2,4 1,2 3,4 2,3 0,9 3,5 2,7 1,9 3,4 Dementia Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant kitas psichoaktyviąsias medžiagas Nervų sistemos F10 0,7 1,1 0,3 0,7 1,0 0,4 0,7 1,3 0,2 F11 F G00 G99 20,2 21,7 18,9 19,8 20,9 18,9 20,9 23,0 18,9 Meningitas G00 G03 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,2 Meningitis Mental and behavioural disorders due to use of alcohol Mental and behavioural disorders due to use of other psychoactive substances nervous Parkinsono liga G20 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,1 3,9 3,6 4,2 Parkinson s disease Alzheimerio liga G30 6,2 4,6 7,5 6,6 5,3 7,7 5,3 3,4 7,2 Kraujotakos sistemos Lėtinės reumatinės širdies I00 I99 789,8 726,6 843,9 701,1 672,3 724,5 970,1 828,3 1104,0 I05 I09 3,6 2,6 4,4 3,3 2,4 4,1 4,0 3,0 5,0 Hipertenzinės I10 I15 19,3 17,5 20,9 17,2 16,0 18,2 23,7 20,5 26,7 Išeminės širdies I20-I25 511,3 469,2 547,2 449,8 431,5 464,6 636,2 540,0 727,0 Miokardo infarktas I21-I22 44,1 52,3 37,0 44,7 53,9 37,1 42,9 49,4 36,9 Kitos išeminės širdies Kitos širdies Cerebrovaskulinės I20, I24-I25 467,2 416,9 510,1 405,1 377,6 427,5 593,3 490,6 690,2 I30-I33, I39- I52 25,7 37,3 15,8 23,9 35,8 14,3 29,3 40,1 19,1 I60 -I69 199,4 162,6 230,8 178,1 151,0 200,0 242,7 184,2 297,9 Alzheimer s disease circulatory Chronic rheumatic heart Hypertensive Ischaemic heart Myocardial infarction Other ischaemic heart Other heart Insultas I60-I64 124,0 106,8 138,7 108,6 98,5 116,9 155,3 122,4 186,3 Stroke Cerebrovascular Aterosklerozė I70 5,1 6,8 3,7 3,9 5,1 2,9 7,6 9,9 5,4 Atherosclerosis 19

21 Mirties priežastys (TLK-10-AM) Kvėpavimo sistemos Kodai Codes Iš viso Miestas Urban areas Kaimas Rural areas Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Males Females Males Females Males Females J00 J99 49,7 72,0 30,7 40,8 60,3 24,9 67,8 93,9 43,2 Gripas J09 J11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 Influenza respiratory Pneumonija J12 J18 19,9 28,1 13,0 18,3 26,9 11,2 23,4 30,4 16,7 Pneumonia Lėtinės apatinių kvėpavimo takų Lėtinis bronchitas, emfizema ir kitos lėtinės obstrukcinės plaučių J40 J47 26,4 39,0 15,5 19,8 29,6 11,8 39,8 56,8 23,7 J41 J44 24,5 37,1 13,7 18,1 28,1 9,9 37,5 54,0 21,9 Bronchinė astma J45-J46 1,7 1,8 1,6 1,5 1,2 1,6 2,2 2,7 1,6 Asthma Virškinimo sistemos Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir gastrojejuninės opos Kirmėlinės ataugos Alkoholinė kepenų liga Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur Kepenų cirozė ir fibrozė Odos ir poodžio Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto K00 K93 75,5 88,7 64,3 74,5 89,4 62,4 77,7 87,6 68,3 K25-K28 9,5 9,9 9,2 8,9 9,2 8,7 10,8 11,2 10,4 K35 K38 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0, K70 15,9 24,0 8,9 15,4 23,0 9,2 16,8 26,0 8,2 K73 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0, K74 14,9 18,6 11,8 16,7 21,4 12,9 11,4 13,3 9,6 L00 L99 1,5 1,6 1,4 1,8 2,0 1,6 0,9 0,8 1,0 M00 M99 3,1 2,1 3,9 3,2 2,0 4,2 2,9 2,3 3,4 Chronic lower respiratory Chronic bronchitis, emphyseme and other chronic obstructive pulmonary digestive Gastric, duodenal and peptic ulcer Diseases of appendix Alcoholic liver disease Chronic hepatitis, not elsewhere classified Fibrosis and cirrhosis of liver skin and subcutaneous tissue musculoskeletal and connective tissue Reumatoidinis artritas M05 M06 0,6 0,1 1,0 0,8 0,2 1,2 0,3-0,6 Rheumatoid arthritis Artrozė M15-M19 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3-0,6 Arthrosis Lyties ir šlapimo sistemos Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio Perinatalinio laikotarpio Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai Kūdikio staigios mirties sindromas N00 N99 10,7 10,3 11,0 10,0 9,9 10,1 12,2 11,2 13,2 O00 O99 0,1* - 0, ,4* - 0,4 P00 P96 1,4 2,0 0,9 1,3 1,8 0,8 1,6 2,3 1,0 Q00 Q99 2,7 3,1 2,3 2,7 3,0 2,5 2,6 3,2 2,0 Q00 Q07 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 Q20 Q28 1,2 1,4 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 2,1 1,0 R00 R99 17,5 25,2 10,8 19,5 28,5 12,2 13,4 19,2 8,0 R95 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 0,2 0,2 genitourinary Pregnancy, childbirth and the puerperium* perinatal period Congenital malformations and chromosomal abnormalities Congenital malformations of the nervous Congenital malformations of the circulatory Symtoms and illdefined conditions Sudden infant death syndrome 20

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene priežastys (išankstiniai duomenys) Causes of death (provisional data) 2015 Vilnius 2016 ISSN 1392-9186

Detaliau

Mirties priežastysCauses of death

Mirties priežastysCauses of death Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene Mirties priežastys Causes of death 2018 Vilnius 2019 ISSN 1392-9186 Mirties priežastys 2018 Causes of

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI 2016 M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTINAI GYVENIMO TRUKMEI Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė Higienos institutas Santrauka Tyrimo tikslas nustatyti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

Vaiko gaivinimas

Vaiko gaivinimas ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GAIVINIMAS. STANDARTAI. Doc. Virginija Žilinskaitė 2013 09 03 ĮVADAS Gaivinti mokame nesudėtinga ir iš esmės nesikeičia bet kokio amžiaus žmonių gaivinio principai yra tie patys

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI Visuomenės sveikata MIRTINGUMO NUO APSINUODIJIMO PSICHOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS TENDENCIJOS KLAIPĖDOS APSKRITYJE M.

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI Visuomenės sveikata MIRTINGUMO NUO APSINUODIJIMO PSICHOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS TENDENCIJOS KLAIPĖDOS APSKRITYJE M. MIRTINGUMO NUO APSINUODIJIMO PSICHOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS TENDENCIJOS KLAIPĖDOS APSKRITYJE 2010 2014 M. Gražina Šniepienė 1, Diomenas Vitkus 2, Aleksandras Slatvickis 3 1 Klaipėdos universiteto Sveikatos

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumantas Stumbrys T u r i n y s Alkoholio vartojimas dabartinėje

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1,

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, Gerontologija 2010; 11(1): 14 20 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, J. Čeremnych 1, B. Butkienė 1, A. Jurgelėnas 1, V. Alekna 1,2 1 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas,

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Microsoft Word - Vaiku chirurgu medicinos norma pataisyta.doc

Microsoft Word - Vaiku chirurgu medicinos norma pataisyta.doc LIETUVOS MEDICINOS NORMA (projektas) GYDYTOJAS VAIKŲ CHIRURGAS Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė) PARENGĖ: PATEIKĖ TVIRTINTI SUDERINTA PATVIRTINO IR NUSTATĖ ĮSIGALIOJIMO DATĄ ĮREGISTRAVO Pirmasis

Detaliau

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika

Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Ar tai galėtų būti ŽIV? Ankstyva ŽIV diagnostika Padėka JUSTRI tai Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, teikianti informaciją užsikrėtusiems ŽIV ir dirbančiais su pacientais,

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

Patvirtinta VšĮ Vilniaus gimdymo namai Direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-82 DOP5 Sutikimų gavimo gimdymo priežiūrai, cezario pjūvio op

Patvirtinta VšĮ Vilniaus gimdymo namai Direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-82 DOP5 Sutikimų gavimo gimdymo priežiūrai, cezario pjūvio op Patvirtinta VšĮ Vilniaus gimdymo namai Direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-82 DOP5 Sutikimų gavimo gimdymo priežiūrai, cezario pjūvio operacijai ir kitoms akušerinėms intervencijoms bei nuskausminimui

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

Kodas

Kodas Kodas MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2016 M. SVEIKATOS SPECIALISTŲ TOBULINIMO PROGRAMOS BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS (VISŲ SPECIALIZACIJŲ), AKUŠERIAMS IR KITIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS Programos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO PRINCIPŲ, METODIKOS IR TINKAMUMO KARO AR CIVILINEI KRAŠTO

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

Kodas

Kodas SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ CENTRAS PATVIRTINTA Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. I-105 SVEIKATOS

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Anesteziologijos reanimatologijos kodavimo naujovės Nomeda Kazakevičiūtė Vilma Uždavinienė Rima Akstinienė VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2016 www.vlk.lt Klinikinio kodavimo naujovės nuo 2017-01-01 6

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta Studija Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams Studiją parengė UAB Sveikatos ekonomikos centras bendradarbiaujant su Etinių farmacijos kompanijų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ar kanabinoidų preparatai pasižymi priešvėžiniu poveikiu: įrodymais pagrįstas vertinimas Kęstutis Sužiedėlis Nacionalinis vėžio institutas Vilniaus universitetas 2019-04-01 Kababinoidų klasifikacija; Pranešimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2008 Health Behaviour among Lithuanian

Detaliau

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblauskaitė 1, Žilvinas Pavilionis 2 Lithuanian University of Health Sciences, Radiology clinics. ABSTRACT Objective: To evaluate

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA 2014-2015 M. Kuršėnai, 2015 TURINYS I. ĮVADAS...3 II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BENDROJO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

mokslinės-klinikinės studijos Insulto PASEKMĖS ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gai

mokslinės-klinikinės studijos Insulto PASEKMĖS ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gai Insulto PASEKMĖS ligoniams, ersirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gaigalaitė 1, Violeta Ožeraitienė 1, Zita Sabaliauskienė 2 1 Vilniaus universitetas,

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Pasiutligës prevencija Lietuvoje

Pasiutligës prevencija Lietuvoje PNEUMOKOKINöS PNEUMONIJOS KLINIKOS, DIAGNOSTIKOS, GYDYMO, PROGNOZöS IR PROFILAKTIKOS METODINöS REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pneumokokin infekcija grup ligų, kurias sukelia pneumonijos streptokokas

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2017 / Nr POZITRONŲ EMISIJOS IR KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS VERTĖ SERGANTIESIEMS NEVĖŽINĖMIS PLAUČIŲ LIGOMIS Ernesta Bag

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2017 / Nr POZITRONŲ EMISIJOS IR KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS VERTĖ SERGANTIESIEMS NEVĖŽINĖMIS PLAUČIŲ LIGOMIS Ernesta Bag PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2017 / Nr. 6 63 POZITRONŲ EMISIJOS IR KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS VERTĖ SERGANTIESIEMS NEVĖŽINĖMIS PLAUČIŲ LIGOMIS Ernesta Bagurskienė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

Detaliau