Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts"

Transkriptas

1 ILJA LEMEŠKIN Prahos Karolio universitetas Mokslinių tyr imų kr yptys: senoji baltų literatūra ir raštija, lyginamoji folkloristika, leksikografija, baltistikos istorija. Bazelio ketureilis / dvieilis dovanų prašymo pavyzdys 1 Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts ANOTACIJA Straipsnį galima laikyti Diego Ardoino 2012 m. tyrimo tąsa, nes ryšys tarp kolofono ir prūsiško teksto čia praplečiamas. Įrašas prūsų kalba suprantamas kaip dainuojamojo, arba rečitatyvinio, folkloro kūrinėlis (ketureilis), artimai giminingas Kalėdų giesmėms (ir kitiems kalendoriniams namų lankymo ritualo kūriniams). Su kalėdojimo, dovanų prašymo kontekstu gali būti siejamos ir nusilenkusio žmogaus figūrėlė (su ištiesta ranka), ir vokiška pastaba, kurios kartu su prūsų įrašu sudaro savotišką kolofono tąsą. Tai paremia anksčiau išsakytą prielaidą, kad Nicola Oresme s veikalo perrašytojas buvo prūsas. Siūloma kiek kitokia prūsiško teksto lingvistinė interpretacija. 1 Nuo mokslo metų Karolio universitete buvo pradėtas naujas baltistikos magistrantūros programos kursas Senosios prūsų kalbos pagrindai ir tekstų skaitymas. Anksčiau šio straipsnio autorius tyrė XIV a. Prahos baltų diasporą, kuri galėjo nulemti Bazelio tekstelio atsiradimą, dėl to per pirmąjį semestrą buvo žymiai ilgiau apsistota būtent prie šio paminklo analizės. Klausytojų grupę sudarė Lera Ivanova ir Jan Bičovský. Dirbant kartu su jais atsirado bendra šio straipsnio koncepcija, kuri savo dabartinę formą įgijo prof. Grasildos Blažienės raginimu. Ypatingai svarbios buvo recenzento prof. Pietro Umberto Dini ir dr. Rolando Kregždžio pastabos bei nuorodos. Folkloristikos aspektai buvo papildomai aptarti su prof. Bronislava Kerbelyte ir prof. Jurijumi Novikovu. Tačiau čia skelbiamo darbo negalima laikyti užbaigta studija. Tautosakinės medžiagos pateikta minimaliai, tik tiek, kad būtų atskleisti bendri lyginamų kūrinių struktūros bruožai. Pagal istorinės geografinės folkloristikos nuostatas labiausiai remtasi baltų (lietuvių) ir slavų (rytų slavų; dėl galimos žanrinės difuzijos taip pat čekų) medžiaga. Gretinamų tekstų sankaupą būtų naudinga praplėsti, nes esama didelės tikimybės rasti kitų tekstologinių, tipologinių bei genezės tapatumų. Nepakankamai išsamiai nušviesti lieka ir kai kurie čia iškeliami gramatikos dalykai. ESMINIAI ŽODŽIAI: Bazelio prūsų dvieilis / ketureilis, Kalėdų giesmės, dovanų prašymas. keywords: Prussian couplet / quatrain of Basel, Christmas carols, plea for gifts. 11

2 ANNOTATION The article can be considered a continuity of research initiated by Diego Ardoino in 2012 as it expands the relationship between a colophon and a Prussian text in yet a different respect. The inscription in the Prussian language is understood as a piece of singing or recitative folklore (quatrain), which is very akin to Christmas carols (and other calendar pieces of the house-tohouse visiting ritual). Both a figure of a bowing man (with a stretched hand) and a German note, which, together with the Prussian inscription, make a peculiar continuity of the colophon, can be associated with the context of Christmas carolling and pleading for gifts. It supports the previous assumption that the rewriter who transcribed the work by Nicola Oresme was Prussian. The author proposes a slightly different linguistic interpretation of the Prussian text. Не пора ли да вам, хозяин, дарить-жаловать? Не рублем-ти вам, хозяин, не полтиною, Хоть одною золотою, сударь, гривною, Хоть по рюмочке винца да по стаканчику пивца. (Обрядовая поэзия 1989: 84) Prūsų kūrinėlio iššifravimas, perskaitymas glaudžiai susijęs su įrašo paskirties, teksto atsiradimo aplinkybių interpretavimu. Nuo požiūrio į įrašą padariusį asmenį priklauso ir lingvistinis teksto suvokimas. Ilgiausiai svarstoma studento autorystė: [ ] BPT yra humoristinio-ironizuojančio pobūdžio išsireiškimas, kuris pasakytas (išgėrimo metu) turbūt vieno studiozo kitam studiozui (draugui) [ ] (Mažiulis 1975: 130). Ši prielaida leido hegzametro netobulumą ir raidės -e pridėjimą pateisinti besimokančio jaunimo kalbos žargoniškumu bei kalambūriškumu (Mažiulis 1975: 125). Studiozo įvaizdis, kuris pasirodė besąs labai naudingas tekstui interpretuoti, įteisino savotišką klaidų gaudymą. Atsižvelgiant į menkutę tekstelio apimtį grafinių pataisų skaičius atrodo neproporcingai didelis. Įžvelgiamų klaidų grandinė reikalauja verifikacijos (Bammesberger 1998; Dini 2000b, ), o ypač kai atsitraukus nuo karčiamos erdvės įvaizdžio apsvarstomas kitoks dvieilio turinys (Schmid 1982) bei kiti pretendentai į Bazelio kūrinėlio autorystę: vienuolis (Purkartas 1983), knygos kultūrą gerai išmanantis studentas (Ardoino 2012b), pagaliau profesionalus perrašinėtojas (Schaeken 2006; Lemeškin 2013). Alternatyvų Bazelio teksto perskaitymą, tokio perskaitymo pagrindimą, ko gero, pravartu pradėti nuo autorinio prado nustatymo arba bent šios metodologinės problemos iškėlimo. Mat iki šiol nėra aišku, ar prūsas pats sugalvojo visą sakinį, ar pasinaudojo kokia gatava formuluote. O jeigu kuo nors rėmėsi ar pažodžiui atkartojo tą senesnį pavyzdį? Sunku būtų patikėti, kad prūsas kažkur perskaitytą sakinį būtų tiksliai atkartojęs, t. y. perrašęs jį, ir su daugybe originalo klaidų. Sakytinis, t. y. tautosakinis, tekstas, atvirkščiai, būna nugludintas, taigi jame neturėtų 12 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

3 būti neaiškių kalbos dalykų. Galbūt kaip tik dėl to perrašytojo asmenyje dažniausiai linkstama įžvelgti ir autorių, nors rimtų argumentų tokią galimybę paremti trūksta. Kaip ten bebūtų, Bazelio dvieilyje tyrėjų randama hegzametro požymių. Pirmasis šią mintį, nors ir labai atsargiai, suformulavo Vytautas Mažiulis: Atrodo, kad šios dvi eilutės parašytos hegzametru, nors jo daktiliai bei spondėjai ir gana dirbtiniai (Mažiulis 1975: 125). Įdomų ryšį su kolofono hegzametru Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum atskleidė Diego Ardoino (Ardoino 2012a: ). Natūralu, kad pagal hegzametro sandarą ir prūsiško teksto pateikimą lape sakinys buvo interpretuotas (sinchroniškai) kaip distichas: Kayle rekyſe thoneaw labonache thewelyſe Eg koyte poyte nykoyte pēnega doyte Tačiau atsižvelgus į ritminį sąskambį 2, vidinį rimą (Kayle labonache; rekyſe thewelyſe; poyte doyte; eg koyte nykoyte), kalbos dalių, jų formų ir semantinį paralelizmą (apie tai toliau), posmą būtų įmanoma suskaidyti į keturias eilutes. Tik tam reikia pašalinti thoneaw, kuris pailgina eilutę ir pasirodo besąs fakultatyvus: Kayle rekyſe labonache thewelyſe Eg koyte poyte nykoyte pēnega doyte?????? Taigi thoneaw būtų galima laikyti intarpu, kuris, suteikdamas naują metrinę formą (dėl kolofono hegzametro poveikio), paneigia pirminę eilėraštuko esmę tu jau ne arba atlieka dar kitą funkciją (apie ją toliau). Kitaip sakant, Bazelio tekstelyje gal būtų prasminga atskirti du sluoksnius: pirminį, sakytinį, ir autorinį. Naujadariškumas, autorinis perdirbinys gali būti įžvelgiamas thoneaw įtraukime ir elemento -e pridėjime, dėl kurių ir atsiranda pirmos strofos, primenančios hegzametrą, penkių pėdų virvelė. Aptariamą eilėraštuką, atrodo, būtų įmanoma gerai įprasminti išmaldos prašymo ir dovanų davimo kontekste. Tai nereiškia, kad įrašą palikęs asmuo kada nors ištiesęs ranką elgetavo ant Karolio tilto ar kur kitur. Ryškiausių dovanų prašymo motyvų aptinkama kalėdinėse giesmėse. Su jomis Bazelio ketureilis gretintinas visų pirma, ir ne tik dėl turinio ar stilistikos tapatumo. Taip leidžia ir net verčia daryti pats kolofonas, prie kurio šliejasi ir lotyniškas hegzametras, ir žmogaus figūrėlė su ištiesta ranka, ir prūsų tekstelis, mat jame Nicola Oresme s veikalo Questiones Super Quattuor Libros Methororum perrašymo užbaigimas siejamas kaip tik su Kalėdų laikotarpiu in vigilia epiphanie: 2 Be asonanso <oy> eilutėse, atrodo, galima įžvelgti aliteracijos požymių: Kayle rekyſe / labona[t]he thewelyſe / Eg koyte poyte / nykoyte pēnega doyte. 13

4 1 PAV. Fragmentas f. 63r Universitätsbibliothek Basel, sign. F.V.2. Nufotografavo ir šioje publikacijoje naudoti maloniai leido Diego Ardoino Anno domini millesimo c c c ſexagesimo nono finite sunt que ſtiones metheororum per manus illius qui scripsit eas et c in vigilia epiphanie per manus illius qui scripsit eas Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum amen Paskutine eilute kolofonas nulėmė tolesnio teksto epinį formatą. Bet tarp kolofono ir toliau einančio prūsiško įrašo, ko gero, pastebimas dar vienas glaudus ryšys. Elgetaujančio žmogaus figūrėlė ir prūsų užrašas atitinka kolofone apibrėžtą šaltinio perrašymo laiką Trijų Karalių išvakares. Metų laikas ir tik tuo metu suskambančios dainelės tikriausiai paskatino atsirasti atitinkamo turinio įrašą. 14 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

5 Atskirus žodžius būtų galima aiškinti taip: 1. Junginys Kayle rekyſe interpretuojamas kaip sveikinimo kreipinys, kuriuo prakalbama į tą patį adresatą, kurį žymi pron. tho (intarpo thoneaw) ir antros eilutės žodžiai labonache thewelyſe. Tokiam aiškinimui galima pritarti, tačiau galima siūlyti ir kitą sprendimą, kuris pateisintų galūnę -e žodyje Kayle ir leksemos pr. *rīkīs ʻViešpats panaudojimą. Žodžių junginys šioje pozicijoje gali funkcionuoti ne kaip kreipinys, o kaip sveikinimasis, taigi reikšti ne sveikas, pone, o universalų laba diena, sveiki. Pasveikinimų, kurių pagrindą sudaro liepiamosios nuosakos veiksmažodis ir leksema Dieve; Dievas, yra nemažai, pvz.: pr. Deiwa engraudīs, lie. Skalsink Dieve, Padėk Dieve, la. Dievs svētī, Palīdzi Dievs, vo. Grüß Gott, če. Pozdrav pánbůh, Zdař Bůh (plg. ru. спасибо iš *съпаси богъ) ir pan. Tai reikštų, kad šalia šauk. rekyſe ʻDieve galėjo būti vartojamas imperatyvas. Veiksmažodžio su šaknimi kail- prūsų kalbos paminkluose nėra paliudyta. Artimiausią paralelę randame slavų kalbose: s. s. цѣлѣти ʻgydytis, pasveikti, liep. n. цѣлѣи, цѣлѣитє; ru. исцелять, целить, uk. цілити, br. целíць, serb. цијèлити, slo. cẹliti, ček. сеlеti, le. celić ir t. t. Remiantis išlikusia prūsų leksikografine medžiaga ir adj. pr. kails ʻsveikas etimologija (PEŽ II 71 73), būtų galima atstatyti infinityvą denominatyvą *kail-ētvei ʻbūti sveikam, stipriam; daryti sveiką, stiprų (plg. adj. blt. *kaita- ʻkarštas, šiltas verb. pr. kaitētvei ʻbūti kurstomam, jaudinamam (žr. PEŽ I 268)). Kadangi su dievu tradiciškai tujinamasi, prašytųsi vns. 2 a. imperat. pr. *kail-ei-s ʻ[tu] būk sveikas, stiprus; padaryk sveiką, stiprų. Turint omenyje galimą antrinę galūnės -s prigimtį (Endzelīns 1982: 129), galima manyti buvus trumpą formą *kail-ei, kuri atitiktų viln. rãšai, sen. raštų pamiʃákai AK, iʃchlausai Mž, atadârai DP. Galūnės sutrumpinimą galima aiškinti ir paprasta etiketinio interjektyvo kontrakcija (plg.: labdien, labryt, padėkdie, če. Bóh tebe poſdraw > pozdrav tě bůh > těbůh; dobro jutro > dobrojtro, dobroytro > dobrýtro, dobrejtro). Taigi pr. *kaile i rīkīs < *kailei[s] rīkīs ʻlaba diena iš pradžių reikštų padaryk ištisą, sveiką, Dieve. Dėl duomenų stokos neįmanoma pateikti neginčytinų gramatinių įrodymų tokiai lyčiai pagrįsti. Siūlomas aiškinimo būdas naudingas, nes motyvuoja leksemos *rīkīs ʻViešpats panaudojimą (kuri atrodo kiek neįprasta kalbant apie konkretų žmogišką adresatą) ir raidę -e žodžio Kayle pabaigoje. Be nurodytų paralelių kitose kalbose (visas semantinis atitikmuo būtų če. Pozdrav pánbůh), etiketinį interjektyvą šioje pozicijoje remtų ir folkloro poetika 3, kadangi tokia pasisveikinimo pradžia puikiai atitinka kalė- 3 Dar plg. slovakų Kalėdų dainą, kuri prasideda Kyrie eleison (gr. Κύριε ελέησον ʻViešpatie, pasigailėk ) sutrumpinta forma: Kyrije, dobre je, kyrije, ňie je zl e, Kyrije, učiňme, ktory po vas prišieu ten nam bud e dobre pod me k ňemu dňeska, a na ten svet zišieu Ježišek. kozy, ovce past i po hore. a to chytro zrezka, navšt ivme. (Slovenské koledy : 117) 15

6 dinių dainelių inicialines formuluotes. Atėjimo į kitus namus situacija, savaime suprantama, reikalavo, siekiant gauti gėrybių, jų davėjus mandagiai palabinti: Labas vakaras, kalėda, Mūs ponas randorius, kalėda, Mūs ponas randorius, kalėda, Šitų namų gaspadorius, [kalėda]. Ar namieje, kalėda, Mūs ponas randorius, kalėda? (nr. 390, Kl 359 Dainynas XX 632) Добрый вечер вам, Ище добрым людям! Мы не сами идем, Мы козу ведем! (Календарно обрядовая , Nr. 5). Здороў буў, пан хозяiн, Шось у вашем дворе Шумiць i гудзе, Светы вечэр! (Голас : ) 2. Rekonstruojamas etiketinis interj. *kaileis rīkīs pradėdavo kalėdininko monologą. Juo sveikinami visi naujoje vietoje sutikti, o paskui turėjo pasiberti prašymų, nukreiptų į atskirus kalėdą duodančius asmenis (kuo daugiau tuo didesnis laimikis). O tie tiksliniai prašymai, žinoma, būdavo paremti atitinkamais kreipiniais: į šeimininką, jo žmoną, vaikus (pagal konkrečią situaciją). Adresatų pasiskirstymą gerai atskleidžia, pavyzdžiui, šios lietuvių dainos: In kų aisium Kalėdos giedoce? Želk, žola, po žirgeliu, kalėda. In Pūcius aisium Kalėdos giedoce, Želk, žola, po žirgeliu, kalėda. Duos Pūcienė lašinių palcį, Želk, žola, po žirgeliu, kalėda. O Pūciūtė dešrų karcį, Želk, žola, po žirgeliu, kalėda. Pūcys duosia šnapso bonkį, Želk, žola, po žirgeliu, kalėda. (nr. 375 A 1, Kl 356 Dainynas XX ) 16 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

7 Dai mum tatucis Rugių bačkełį, Ei kaleda Kaledzyca.... Dai mum bralalis Kviečių bačkełį, Ei kaleda Kaledzyca.... Dai mum mamute, Dai, paduškełį, Ei kaleda Kaledzyca.... Dai mum sesute Pūkų perynas, Ei kaleda Kaledzyca.... (nr. 377 A, Kl 357, 345 Dainynas XX ) Taigi sekančioje po interj. Kayle rekyſe (1) pozicijoje, t. y. labonache thewelyſe (2) vietoje, lauktume vokatyvo arba juo einančiu nominatyvo (semantinis modelis: 1. Skalsink Dieve! ; 2. [...] šeimininke ). Nors subst. thewelyſe baigmuo sutampa su vokatyvu einančiu pirmos eilutės rekyſe, jis pagal tradicinį teksto iššifravimą dažniausiai traktuojamas kaip nom. sg. ( tu nebesi mūsų tėvas arba tu nebe geras dėdelis ). Kaip ir pirmuoju atveju, pridėtinė -e gali būti paaiškinta metro sumetimais. Tačiau, atrodo, neturime formalių bei semantinių priežasčių, kurios neleistų thewelyſe (analogiško rekyſe, kurio vokatyvo funkcija yra lyg ir visų pripažįstama) interpretuoti kaip vokatyvo realizaciją. Žodį galima suprasti kaip leksinį gonoratyvą, kuriuo kreipiamasi į senesnio amžiaus asmenį, ne giminaitį. Kreipinio specifika taip pat gerai pagrindžia leksemos *tevelis vartojimą, nes kitaip (dirbdami su nom. tu nesi kas ), esame priversti suponuoti semantinę kaitą: tėvas > tėvo brolis > dėdelis. Toks vokatyvu išreikštas kreipinys tarsi į tėvą būdingas namų lankymo papročiams bei juos lydintiems folkloro kūriniams. Šaknys, be abejo, veda į tradicinio kaimo santvarką ir gyvenimo realijas, kurių pėdsakų randama iki šiol (pavyzdžiui, bendraujant su senyvo amžiaus informantais ekspedicijų metu). Kaip lietuvių kalėdinį pavyzdį būtų galima nurodyti anksčiau pateiktą dainą: Dai mum tatucis / Rugių bačkełį... (nr. 377 A, Kl 357, 345 Dainynas XX ). Daugiau atvejų dėl negausiai išlikusio lietuvių kalėdinio žanro nebuvo aptikta, tačiau galima surašyti nemažai slaviškų ir kitokių atitikmenų. Juose gėrybių prašoma iš kalėdojant pakeliui sutiktų ponų tėvų ir ponių motinų. Pavyzdžiui: Náš pantáto rozmilý, Poslyšte nás tu chvíli, Co vám budeme zpívat, Radostně vypravovat. (Zíbrt 1910: 10) 17

8 Panímámo ze sousedů, Přišla jsem si pro koledu; Nemáte-li dva dukáty, Dejte aspoň ořech zlatý, Vypůjčete se od pantáty; Donesu ho Jezulátku, Chudobnému paholátku. Ponia motina kaimyne, aš atėjau kalėdos; jeigu neturite dviejų dukatų, duokite bent aukso riešutą, paskolinkite iš pono tėvo; nunešiu jį Jėzuliui vargo vaikeliui. (Zíbrt 1910: 11) Хозяюшка, наш батюшка, Подари гостей колядовщиков: Парой яецек, Пирожка конецек, Пирог с локаць, Чтоб было лопаць; А не хошь дариць, Пойдзим собак дразниць, Грязь месиць, Людзей смешиць. (Новиков 2002: 196) Žodžio labonache atveju įtikina Wolfgango P. Schmido pasiūlyta grafinė pataisa: <-s-> vietoje <-ch->. Kalėdinių dovanų prašymo kontekste taip pat tiktų jo pasiūlytas perskaitymas labo(n)na x se t. y. geras mūsų (Schmid 1982: 288). Žodžių junginys na[s]e thewelyſe ʻmūsų tėveli gerai atitiktų, pavyzdžiui, anksčiau nurodytą kreipinį хозяюшка, наш батюшка, kuris nuolat fiksuojamas baltarusių ir lietuvių paribio sentikių lalavimo dainose. Tačiau Schmido interpretacijos pagrįstumu abejoja Kortlandt as (Kortlandt 1998: 127), nes vietoje *na x se lauktume nuson. Formaliuoju atžvilgiu būtų priimtinas Bammesbergero siūlomas labona[kt]e ʻlabanakt (Bammesberger 1998: 125). Kortlandt o kritinę pastabą, kad šio žodžių junginio negalima suderinti su teksto semantika, iš dalies sumenkina kalėdmečio kontekstas. Geras pavyzdys yra anksčiau cituotos lietuvių dainos pradžia Labas vakaras, kalėda..., tačiau tokiu atveju būtume ribojami prielaidos, kad kalėdojimas prasidėdavo vakare ir galėdavo užtrukti iki pat nakties ir / arba kad metro, aliteracijos sumetimais naujai kuriamam dvieiliui buvo paranki būtent ši leksema (plg. pr. deinan, bītas). Pagal poetinę kalėdinių dainų paradigmą čia, prieš kreipinį thewelyſe, taip pat gerai tiktų vardažodinis epiteton constans, žymintis lankomo ūkio savininką, namų, kiemo šeimininką (pavyzdžiui, geradėjau / labnas / labintojau tėveli ), arba imperatyvas ( gėrybes nešk, tėveli ). Ar negalėtų komponente -nase būti įžvelgtas verb. 18 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

9 pr. *nes- ʻnešti, gabenti pėdsakas (pr. nassute ʻkrovininis laivas ; pagal Mažiulį iš pr. *nesutīs PEŽ III 170)? Sudurtinio žodžio sudėtyje tuomet turėtume iš veiksmažodžio padarytą iŏ kam. nomen agentis pr. *nesīs, *ʻnešėjas. Pirmuoju sandu tokiu atveju eitų arba adj. laba- ʻgeras (plg. pr. labbasegīsnan, labbapodingausnan, labbaiquotīsnan), arba subst. acc. sg. labban ʻturtą. Su suff. iŏ iš veiksmažodžių buvo formuojami nomina actionis / nomina acti (žr. Mažiulis 2004: 26), pavyzdžiui, pr. boadis ʻdūris, bedimas (žr. PŽE I 150), tačiau turint omenyje folklorinę teksto specifiką gal būtų įmanoma svarstyti slavų kalbų poveikį (plg. lietuvių kalbos slaviškus vertalus su antruoju sandu -nešys: žinianešys, junganešys, vainiknešys ir kt.). Mažiulis labonache kildino iš adj. pr. *lab-nas ʻgeras kuris ilgainiui virto *labanas > *lab-ants. Žodžio šaknis tradiciškai gretinama su lab- ʻgeras : pr. labs, lie. labas, la. labs. Tačiau atsižvelgus į kalėdojimo kontekstą galbūt vertėtų apsvarstyti dar vieną galimybę. Ar čia negalėtų slypėti žodis, kurio reikšmė būtų šeimininke, ūkio, namų galva : plg. lie. labo nas ʻgalva, viršugalvis, momuo, lie. labonis ʻgalva; protas, lie. labo nė ʻkakta; galva, s. s. adj. ЛЪБЬНЪ ʻκρανίου; Лобное место, toch. lар ʻkaukolė, galva, bažn. sl. ЛЪБЪ ʻkaukolė, ru. лобан ʻžmogus, gyvulys su didele iškilia kakta, s.-kr. лу бина ʻkaukolė, slo. lubánja, če. leb ʻt. p., le. ɫеb ʻgalva ir kt. Žr.: pr. arglobis ʻviršugalvį (PŽE I 90 91), pr. lubbo ʻlenta, luba (PŽE III 84 85). Semantinis pagrindas akivaizdus: galva šeimos galva; ūkio, namų vyresnysis, šeimininkas, главарь. Tuomet prie *labon- jau galėjo būti prijungtas suff. *-āt- (plg. deiwuts ʻpalaimingas, išganytas < adj. *deivūta- < *deivāta- ʻdieviškas, dievotas, palaimingas, išganytas, PŽE I 193; pr. nagotis ʻgeležinis puodas iš *nagātīs ʻgeležinis puodas su kojomis < adj. pr. *nagāta- ʻsu kojomis < *nagā ʻkojos pėda, koja + suff. *-(ā)ta-; žr. PŽE III 159); darybiškai plg. lie. galvo čius, galvótis. Iš jau cituotų kalėdinių dainų žodį labona[t]he atitiktų: ponas randorius; хозяин; пан хозяiн, o žodžių junginį labona[t]he thewelyſe хозяюшка, наш батюшка; pantáto Pastarieji du aiškinimai, kai epiteton constans funkciją (prieš voc. thewelyſe) atlieka substantyvas, galėtų padėti vok. (?) galūnės -e interpretacijai 4. Pagaliau aptariamajame išmaldos prašymo kontekste į žaidimą gali būti grąžinta Christiano Stango korespondencijoje su Williamu R. Schmalstiegu išreikšta (McCluskey, Schmalstieg, Zeps 1975: 162; Dini 2000a: 201) nuomonė, pagal kurią thoneaw žymi konkretų asmenį (An)tonijaus vardu: Laba diena, Antonijau, geras mūsų tėveli. Tokią galimybę svarsto Bammesbergeris (Bammesberger 1998, ), Dinis (Dini 4 Galbūt būtų galima pasirinkti dar kitą kelią ir lytyje labonache diachroniškai matyti acc. sg. labban ʻgėrybę ir (pagal analogiją su pirmos eilutės *kail-ei-s) 2 sg. imperat. pr. *nes-ei-s ʻnešk. Istoriškai gal būtų įmanoma rekonstruoti pirmykštį folklorinio teksto pavidalą, kuris galėjo būti vartojamas, kol verb. pr. *nes- nebuvo išstumtas pr. *pēdī-tvei ʻnešioti : kail-e[i-s] rikis / labban nes-e[i-s] tevelis padaryk sveiką, Dieve, /gėrybę nešk, tėveli. Kadangi ši rekonstrukcija padaryta iš kitos rekonstrukcijos, savo pasvarstymą dedame į išnašą. 19

10 2000b, 398), bet atmeta kaip teorinį bei neįtikinamą Kortlandtas (Kortlandt 1998, 128). Kalėdojimas jai suteikia papildomo pagrindimo. Tikrai, Kalėdų dainose asmenvardžiai yra įprastas reiškinys, jų būna didelė įvairovė (KL 357, 345 A Arlauskas, Arlauskienė, Barisa, Bielinis, Čelna, Ignotas, Janulevičienė, Kasparavičius, Kašėta, Saikauskas, Kabaras, Valatka, Valatkienė, Velička, Adelė, Gabriukas, Juozas, Petrutis; KL 357, 345 B Baltramiejus, Grinkevičienė, Tamošius, Žukauskas, Žukauskienė): Važiuoja ponas Kalėdodamas Kalėdo. Duos mum Maceika Bačkų avižų, Kalėdo. Ir davažiavo In Maceikas dvarų, Kalėdo. (nr. 380 B, KL 357, 345 Dainynas XX 621) Asmenvardžio panaudojimas neprieštarauja kalėdinių dainų poetikai. Atvirkščiai asmenvardis gali gerai pagrįsti problemiško thoneaw fakultatyvumą. Šioje sakytinio teksto vietoje galėjo stovėti jo pakaitalas, tai yra bet kokio kito kalbinamojo kaimyno, pažįstamo vardas. Tačiau vieta dažnai likdavo ir neužpildyta, kai buvo kreipiamasi į visą šeimyną, grupę žmonių ar nepažįstamą asmenį. Taigi tokiu atveju derėtų atsisakyti įprasto thoneaw skaidymo į tho ʻtu ir neaw ʻnėra. Be to, jeigu po interj. *kailerīkīs toleruosime tikrinį vardą, autorinis prūsų dvieilis staiga pasidarys daug hegzametriškesnis, nes atsiras trūkstamas skiemuo. Pasvarstymui būtų galima pasiūlyti tokią rekonstrukciją: / / /? /? / Kayle rekyſe [An]thone[j]aw labo(n)nache thewelyſe Vardo Antonijus pirmo skiemens papildymas grįstinas tuometinės rašybos praktika žodžių suspaudimu, ypač dėl rašymo erdvės stokos. O hegzametro įrašytojas tikrai buvo ribojamas: tam tikrą tekstą turėjo sudėti į vieną eilutę, o kartu neišsiplėsti į kitą lapo skiltį. Savaime suprantama, kad grafiškai redukuotas tekstas skaitant buvo tariamas kitaip, negu parašyta. Toks pat mechanizmas teoriškai galėjo suveikti ir šiuo atveju. Taigi Bazelio kūrinėlio pirmosios dvi eilutės, jeigu gretinimas su Kalėdų oraline tradicija pagrįstas, atspindi sveikinimosi, užkalbinimo, mandagaus kreipimosi stadiją. Kaip toliau svarstytinus perskaitymus galima pasiūlyti šiuos variantus: Kayle rekyſe labonache thewelyſe O Mocėjienė Pyragų, linų, Kalėdo. Laba diena, / Sveikas, pone, gaspadoriau tėveli! / gernešy tėveli! / geras mūsų tėveli! Ir antrinio (autorinio) dvieilio sudėtyje su kintamos prigimties ir fakultatyviu [An]tho neaw: 20 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

11 Kayle rekyſe [A n] t h o n e a w labonache thewelyſe Laba diena, Antonijau geras mūsų / gaspadoriau tėveli Laba diena, tu jau ne geras mūsų / gaspadoriau tėveli 3. Kalėdos, t. y. materialiųjų gėrybių prašymas, reikalavimas realizuojamas toliau, trečiojoje ir ketvirtojoje eilutėse. Jis pasireiškia 2 a. pl. imperatyvo formomis: poyte ʻgirdykite, gerkite, doyte ʻduokite. Toks paaiškinimas priimtinausias formaliuoju atžvilgiu (McCluskey, Schmalstieg, Zeps 1975: 161; Bammesberger 1998: 122), tačiau buvo atmetamas dėl prieštaravimo išgertuvių kontekstui (kuris savo ruožtu buvo rekonstruotas iš dviejų vienas po kito einančių miglotų žodžių thoneaw ir labonache): Iš konteksto atrodytų, kad čia yra pr. veiksmažodžio gerti infinityvas (Mažiulis 1975: 129); McCluskey is, Schmalstiegas ir Zepas daro prielaidą, formaliai priimtiną, kad čia galėtų būti imperatyvas, tačiau tada reikėtų pripažinti iškylančius teksto turinio keblumus (Dini 2000b: 399). Galbūt anksčiau išdėstyti samprotavimai ir siūlomas teksto perskaitymas pašalina dalį teksto suvokimo keblumų? Kadangi liepiamosios nuosakos vartojimas kalėdojimo kontekste atrodo visiškai pagrįstas, imperatyvo forma taip pat būtų motyvuota ir stovėtų laukiamoje vietoje. Tuo tarpu infinityvui identifikuoti prireikė daugybės pataisų galūnių, šaknies balsių. Panašiai buvo pasielgta su šalia esančiomis koyte ir nykoyte. Nors jų forma kuo puikiausiai atitinka praes. 3 a. sg. ir pl. (quoitē ʻ(jis) nori III ; quoitē ʻ(jie) nori III 99 5, quoitā ʻt. p. III ), jų tuomet atkurtam kontekstui ir tekstui suteiktam turiniui neprireikė. Žodžiai buvo suprasti kaip preas. 2 a. sg. quoi ʻnori su enklitiniu įvardžiu tu ʻtu (kuris eilute aukščiau turėjo būti parašytas kaip tho). Dabar, svarstant kitą teksto atsiradimo kontekstą, būtų prasminga grįžti prie originalo pavidalo. Vadovaudamiesi formaliuoju kriterijumi išskiriame: Eg koyte poyte conj. praes. 3 a. imperat. sg., pl. 2 a. pl. nykoyte pēnega doyte praes. 3 a. gen. sg. imperat. sg., pl. su 2 a. pl. negacija Vietoje koyte ir nykoyte semantiškai tiktų praes. 2 pl. ( Jeigu norite duokite gerti, nenorite duokite pinigų ), bet tuomet iškiltų poreikis motyvuoti galūnės -ti prarijimą (quoitēti ʻnorite III 107 9, III ). Vargu ar galima ją nurašyti rimo palaikymo sąskaita, kaip Bazelio kūrinėlio atveju dažnai daroma, arba kaip haplologiją. Atrodo, paprastesnė būtų kitokia semantinė interpretacija: Jeigu nori (kalėdininkai / -as) girdykite (juos / jį) [arba: gerkite (kartu) ]; nenori (gerti) duokite pinigų. Kauzatyvo verb. poyte statusą galėtų paremti s. s. поити ʻgirdyti, imper. пои, поитє ʻgirdyk, girdykite (ru. поить-пить, le. poić-pić ir kt.). Trečiojo asmens formos 21

12 koyte ir nykoyte panaudojimas galėtų būti aiškinamas ir tarpininko dalyvavimu. Galima įsivaizduoti situaciją, kai lankytojo statusas nelabai leidžia prašyti išmaldos savo vardu, tad šios užduoties imasi pagalbinis lydintis asmuo (pavyzdžiui, kunigų kalėdos rinkimas, apie ją bus kalbama toliau), arba kai išmaldos prašo būrio vadas visų kalėdininkų vardu. Pirmuoju atveju koyte ir nykoyte būtų panaudotos kaip praes. 3 a. sg. ( jei [jis] nori... ), antruoju atveju kaip praes. 3 a. pl. ( jei [jie] nori... ). Reikia specialiai pasidomėti, ar kalėdojimas trečiojo asmens (vieno iš karalių arba Jėzaus) labui nebuvo būtent Trijų Karalių šventės kūrinėlių specifinis bruožas. Vienas karalius, juodasis Baltazaras, atlikdavo apeiginį namų valymą, bendražygiai už jo atliekamus veiksmus prašydavo dovanos: My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám, štěstí, zdraví, mnohá léta! My jsme k vám přišli z daleka. Z daleka jest cesta naše, (Zíbrt 2006, 63) Chceme znáti srdce vaše. Náš kamarád černý vzadu, vystrkává na vás bradu! On bude všady kouřiti, s námi o dárek prositi! Kalėdinių giesmių kontekste gali būti geriau suvoktas ir dalies kilmininko panaudojimas pēnega ʻpinigo. Atrodo, nėra reikalo rekonstruoti daugiskaitos formos (Schmid 1982: 289). Norėdamas gauti piniginės šalpos, prašantis renkasi psichologiškai paveikų (mažinamąjį, menkinamąjį) būdą, dėl to paprastai maldauja pinigiuko, grašelio, skatiko, kapeikos ir t. t. Yra išlikę liudijimų, kad apdovanojimas pinigais buvo būdingas kaip tik Trijų Karalių kalėdojimui. Jis virto netgi tam tikra prievole, kuriai vėlesniais laikais buvo net priešinamasi (Zíbrt 2006, 66). Pagaliau randame panašumo ir sintaksės lygmenyje. Kalėdų ir kitose dainelėse, kur atsispindi dovanų siekis, t. y. noras gauti kokių nors gėrybių, tradiciškai svyruojama tarp įvairių prašančiojo nusakomų galimybių. Prašantis tikisi gauti arba to, arba kito, arba ano, o jeigu ne to, tai bent kito. Kalėdinėse dainose daug tokių potencialių laimikių išvardijimų: Koleda, koleda, babičko, Dejte voříšek nebo jablíčko, Nedáte-li voříšek, Provrtám vám kožíšek. (Zíbrt 1910: 12) Kalėda, kalėda, senele, Duokite riešutėlį arba obuolėlį, jei neduosite riešutėlio, Pradursiu jūsų kailį. Hody, hody doprovody, Vaišės, vaišės iki Atvelykio, dejte vejce malovaný, duokite kiaušinių dažytų, nedáte-li malovaný, jei neduosite dažytų, dejte aspoň bílý, duokite bent baltų, slepička vám snese jiný. vištelė jums išperės kitų. (Iki šiol plačiai paplitęs Velykų rečitatyvas.) 22 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

13 Ты, хозяин, не томи! Поскорей подари! Виноградье красно-зеленое! А как нонешний мороз не велит долго стоять, Велит скоро подавать. Виноградье красно-зеленое! Либо с печи пирогом, либо с клети решетом. Виноградье красно-зеленое! Либо пива коречок, либо денег пятачок. Виноградье красно-зеленое! Либо щей горшок, либо латку кишок. Виноградье красно-зеленое! (Заленский 1912: 183) Коляда, Коляда, Ты подай пирога, Или хлеба ломтину, Или денег полтину, Или курочку с хохлом, Петушка с гребешком! Или сена клок, Или вилы в бок. (Афанасьевский сборник 2005: 134) Prašomas ir gaunamas kalėdinis laimikis, savaime suprantama, priklausydavo nuo kalėdininko statuso. Vaikas gaudavo vaikui tinkamą kalėdą, vedęs vyras vyrui, kunigas tinkamą kunigui ir t. t. Vienam tekdavo riešutėlis su obuolėliu, kitam kumpio paltis, dar kitam piniginė dovana. Aptariamo XIV a. antrosios pusės teksto turinys, kuriame figūruoja gėrimas ir pinigai, nusako ir šio kūrinėlio adresantą. Turint omenyje prieš tai pavartotą kreipinį (į aplankomo namo šeimininką) tėveli, jis galėjo būti knygos kultūrą, raštą išmanąs, tikriausiai žemesniųjų šventimų dvasininkas (ordines minores), mat, ko gero, jam ir kunigui labiausiai pritiktų tokios rūšies dovana (metinis atlygis). Kūrinėlio atlikėjas taip pat galėjo būti, pavyzdžiui, miestietis, dirbantis raštininku, filosofas, t. y. studentas, kuriam kalėdojimas ir kiti namų lankymo papročiai buvo rimtas vienkartinis pajamų šaltinis (pinigų galėjo prašyti, bet vargu ar galėjo jų tikėtis), arba kitas panašaus luomo asmuo. Ypatingai svarbus mums gali būti vienas XV a. čekų satyrinis literatūros kūrinys, sukurtas tuometinių kalėdinių dainelių pagrindu, fiksuojantis anų laikų papročius: Na Štědraj den daj koladu faráři peněžitú a cti drahým pitím! Per Kūčias duok kalėdą kunigui pinigingą ir pagerbk brangiu gėrimu. 23

14 Potom čekaj i zvoníka mezi hody i střiedníka, koladu připravě. Neměl-lis jim peněz dáti, musils obilím odbyti, koláči, ovocem. Vėliau lauk ir varpininko tarpšvenčiu ir [kunigo] tarpininko, kalėdą pasiruošęs. negalėjai jiems pinigų duoti, turėjai grūdais atlyginti, pyragais, daržovėmis. (Husitské písně 1952: ) Kiti šaltiniai patvirtina, kad kunigas apeidavo savo parapijiečius dažniausiai per Kūčias. Apsilankęs jis atlikdavo tam tikrą naujametinę apeigą smilkalais valydavo namus. Į vietą, kur kunigas sėdėjo, sėsdavo ištekėti trokštančios merginos arba pati šeimininkė, norėdama užtikrinti naminių gyvulių vaisingumą, ir pan. (Zíbrt 1889: ). Už tai kunigas gaudavo dovanų. Nuo Kūčių iki Trijų Karalių, kaip rodo XV a. čekų paminklas, vaikščiodavo (taip pat su smilkalais) jau smulkesnis kleras, kuriam taip pat derėdavo duoti piniginę dovaną. Bet ir kunigas Trijų Karalių dieną nevengdavo papildomo uždarbio. Yra žinomas 1594 m. įsakymas, draudžiantis kunigams tą dieną su kryžiumi vaikštinėti gatvėmis ir lankyti namus (Zíbrt 1889: 13). Pagaliau su kalėdojimu, būsimo laimikio skeptišku planavimu gali būti susieta ir kolofono paskutinė eilutė Omnibus omnia non mea sompnia dicere possum. 4. Papildomai norėtųsi trumpai aptarti vokišką sakinį, įrašytą vėliavėlėje: iħs ich leid (mūsų laikų Trijų Karalių kalėdininkai neša žvaigždę, anksčiau nešiodavo kryžių, kleras smilkalus). Užrašas verčiamas kaip Jėzau, aš kenčiu. Tokį turinį galima sėkmingai pritaikyti ir kalėdojimo papročiams, nes prašantysis gali save reprezentuoti kaip vargdienį. Tačiau galbūt būtų prasminga apsvarstyti ir kitą perskaitymo variantą: Jėzau, aš vedu arba Jėzau, aš einu. Pirma reikšmė suponuotų verb. leiten ʻvesti, kuris vok. žem. tarmėje, atrodo, galėjo duoti leiden (plg. olandų leiden). Bet tai reikštų, kad aukšt. vok. įvardžio pavidalas yra sukombinuotas su vok. žem. veiksmažodžio forma. Ar galima tokią galimybę atmesti? Antruoju atveju esame priversti gilintis į verb. leiden etimologiją. Antrinė reikšmė ʻkentėti išsirutuliojo iš ʻeiti, važiuoti. Semantinė raida atsekama priklausomai nuo regiono. Mums svarbu, kad Baltijos jūrą nauja reikšmė pasiekė maždaug XIV a. pradžioje 5. Bet ar galima manyti, kad sena reikšmė dingo staiga ir visur vienodai? Toks vokiško sakinio aiškinimas žmogaus atvaizdui suteiktų dinamiškumo. Žinoma, kad kalėdininkai buvo gerai organizuotos grupės. Funkcijų pasiskirstymą atskleidžia ir lietuvių Kalėdų giesmės: 5 Der im Ahd. zuerst nachzuweisende Bedeutungswandel setzt sich offenbar von Süden (alem., rheinfrk.) nach Norden durch, erreicht um 1300 die Küste und findet vom Nd. aus Eingang ins Nl., Fries. und in die nord. Sprachen (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen von Wolfgang Pfeifer. Prieiga internete: 24 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

15 Aisim, bernai, kalėdoc, kalėda, Po Kalėdų žebravoc, kalėda. Katriej graibi šunų vaikyc, kalėda, Katriej nobažni poterų kałbėc, kalėda, Katriej smielni duonos prašyc, kalėda. (nr. 374, KL 365 Dainynas XX 613) Vieni prašė, kici nešė, o tarp prašančių buvo vienas patyręs kalėdininkas vadas, kuris atstovavo visai grupei (plg. lie. br. sentikių вожатый, uk. березá, атаман; br. начинальник; ser. домаћин, дедац, старешина; bul. станеник, цар ir t. t.). Jis pradėdavo, vadovaudavo, kalbėdavo visų vardu (tai taip pat galėjo nulemti 2 asm. pl. koyte ir nykoyte panaudojimą). Pagal jį kalėdininkai buvo atskiriami, kitaip galėjo atsitikti, kad tas pats būrys vienoje vietoje kalėdotų daugiau negu vieną kartą. Kreipinys į Jėzų taip pat nestebintų, nes išmaldos dažnai buvo prašoma Jėzaus vardu ir jo labui ( Jėzulis nenori pieno..., duokite [jam] telerį, plg. Jei nori [Jėzulis], girdykite [jį], nenori duokite pinigo ): Narodil se tam synáček, posílá mě k vám, byste mu koledy dali, však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, radš tolárek neb dukátek máte poslati. Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát, ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Каледа-маледа! Подай лепешку Не для меня грешного Для царя небесного (Корепова 2009: 48) Gimė ten sūnelis siunčia mane pas jus, kad jūs jam duotumėte kalėdų o aš jam perduosiu. duonelės nenori imti, davė valgyti jo motina, geriau talerį arba dukatėlį turite nusiųsti. Gražiai prašau, apdovanokite mane, neturiu laiko stovėti, dar reikia į Betliejų vaikelio supti. Visa tai leidžia manyti, kad nupieštas žmogelis gali vaizduoti kalėdojimo situaciją, o prūsų tekstas gali būti suprastas kaip kalėdininkų vadovo arba namų aplankyti ateinančio dvasininko (arba žmogaus iš kunigo pagalbininkų rato) sakomi žodžiai. Vaizdo ir teksto derinimas primena šiuolaikinį komiksą, kur veikėjo žodžiai kabo oro burbule. Skirtumas toks, kad tekstelis prūsų kalba atskleidžia veikėjo verbalinę išraišką, o vokiškas užrašas yra kitos paskirties. Jis nusako situaciją. Su kalėdmečiu potencialiai susiję Bazelio kodekso (63r) elementai labai primena vadinamuosius Trijų Karalių 25

16 raštelius (kolední lístky tříkrálové), kuriais kalėdininkai apdovanodavo garbingesnius šeimininkus ir už kuriuos gaudavo pelningesnę kalėdą. Vaizdą (vėlesniais laikais, žinoma, spausdintą ir unifikuotą 6 ) čia lydėjo ranka užrašyta kalėdinė dainelė arba savos kūrybos kalėdinis eilėraštukas. Kalėdinių Trijų Karalių raštelių dalijimas Čekijoje buvo paplitęs dar XVIII a. (Zíbrt 2006: 62 63, 199; Zíbrt 1905: 199). Taigi Bazelio tekstelio gretinimas su Kalėdų dainomis gali būti paremtas iškart keliais lygmenimis. Iš pradžių tai yra stilistikos bei turinio sutapimai. Kaip ir kalėdos prašymo pavyzdžiuose, jame galima atskirti kelias sudedamąsias dalis: sveikinimosi (nors ir nebūtinai) 7, mandagaus kreipimosi, imperatyvu išreikšto paskatinimo. Prašomi dalykai, t. y. gėrimas arba pinigai, kreipinys į šeimininką thewelyſe, pagaliau kalėdojimo laikas nurodo į autorių-atlikėją iš žemesnio klero terpės, bent jau taip galima manyti atsižvelgiant į XIV XV a. čekų realijas. Ne mažiau svarbus prūsų užrašo pateikimo kontekstas pačiame rankraštyje. Į kalėdinį laikotarpį, konkrečiai į Trijų Karalių išvakares, tiesiogiai nurodo kolofonas, prie kurio pridėtas lotyniškas hegzametras, žmogaus atvaizdas, vokiška pastaba bei prūsiškas tekstelis. Dėl to ir elgetaujančio žmogaus figūrėlė, ir vėliavėlė, ir tekstas prūsų kalba gali būti interpretuojami kaip neatskiriamos kolofono sudedamosios dalys. Tai paremtų anksčiau išsakytą mintį, kad raštininkas, perrašęs Nicola Oresme s veikalą, buvo prūsas. Vaizdo ir teksto derinys žanro atžvilgiu primintų išgertuvių stichijai (Trinksprüche) tolimą dalyką kalėdinį Trijų Karalių lapelį (tříkrálové lístky). Atsižvelgus į galimas prūsiško teksto ištakas, kurios veda į namų lankymo papročius bei kalendorinį folklorą, tikriausiai tampa įmanoma nušviesti prūsų kūrinėlio genezę. Ko gero, į hegzametrą panašus dvieilis išsirutuliojo iš ketureilio, kuris buvo pertvarkytas, tikriausiai metro sumetimais, dvejopai: įtrauktas fakultatyvus (An)thoneaw ir prie rekyſ, thewelyſ pridėtas baigmuo -e. Naujai siūloma prūsų teksto atsiradimo aplinkybių interpretacija skatina kiek kitokią lingvistinę analizę, o ypač antros kūrinio dalies atveju, kur būtina vadovautis visų pirma formaliuoju kriterijumi. Tradicinis teksto suvokimas paremtas modeliu: kreipimasis adresato neigiamas apibūdinimas šio apibūdinimo pagrindimas. Tai yra: Sveikas, gaspadoriau, tu nesi mūsų geras dėdelis; jeigu nori gerti, bet nenori pinigų duoti. Kaip alternatyva siūloma: sveikinimasis mandagus kreipimasis (kalėdininko į šeimininką) infinityvu išreikštas liepimas-prašymas. Tai yra: Laba diena, gaspadoriau tėveli; jeigu nori (lankytojai, Jėzulis) girdykite, nenori pinigą duokite arba Sveikas, pone, geras mūsų tėveli; jeigu nori (lankytojai, Jėzulis) girdykite, nenori pinigo duokite. 6 Porą jų paskelbė Zíbrt (1905). 7 Interjektyvas paįvairintų tekstą kita funkcija, bet jis šiaip nėra būtinas. Galima apsieiti ir su tradiciniu sveikas, pone. Tokiu atveju turėtume du iš eilės kreipinius, ir tai normalu tautosakoje yra daugybė tautologijų: Sveikas, pone, geradėjau tėveli Acta Linguistica Lithuanica LXIX

17 Siūlomas teksto perskaitymas prūsų kūrinėlį iškeltų į garbingą rašytinių paminklų gretą, kuri prasideda Gilgamešu, o artimai giminingoje aplinkoje baigiasi lietuvišku 1262 metų chronografu. Nuo Sovijaus sakmės jis iš esmės skirtųsi kalba. Taigi seniausias baltų tekstas tuo pačiu metu gali būti ir seniausias baltų folkloro kūrinys, užrašytas originalo kalba. Literatūra A r d o i n o D i e g o 2012a: On the current location of the Old Prussian Trace of Basel. Baltistica 47(2), A r d o i n o D i e g o 2012b: La Traccia di Basilea nel suo contesto tedesco-latino: aspetti codicologico, paleografico e filologico. Индоевропейское языкознание и классическая филология-xvi (чтения памяти И.М. Тронского), ред. Николай Н. Казанский. Санкт- Петербург: Наука, B a m m e s b e r g e r A l f r e d 1998: Anmerkungen zum Baseler Epigramm. Baltistik: Aufgaben und Methoden. Heidelberg: C. Winter, Dainynas XX Lietuvių liaudies dainynas 20. Advento-Kalėdų dainos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, D i n i P i e t r o U m b e r t o 2000a: Sul Frammento di Basilea e altri inediti nel carteggio fra Chr. Stang e W. R. Schmalstieg. Res Balticae 6, Dini Pietro U. 2000b: Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Endzelīns Jānis 1982: Darbu izlase 4. Rīga: Zinātne. Husitské písně 1952: Husitské písně. Praha: Československý spisovatel. Ko r t l a n d t F r e d e r i k 1998: Who is who in the Old Prussian Epigram. Baltistik: Aufgaben und Methoden. Heidelberg: C. Winter, L e m e š k i n I l j a 2013: Bazelio glosos prūsas ir Prahos baltai. Baltistica 48(1), M c C l u s k e y S t e p h e n C., S c h m a l s t i e g W i l l i a m R., Z e p s Va l d i s J. 1975: The Basel epigram: A new minor text in Old Prussian. General Linguistics 15, M a ž i u l i s Vy t a u t a s 1975: Seniausias baltų rašto paminklas. Baltistica 11(2), Mažiulis Vytautas 2004: Prūsų kalbos istorinė gramatika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. PEŽ I IV M a ž i u l i s V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas 1 4. Vilnius: Mokslas, P u r k a r t Jo s e f 1983: The Old Prussian Basel epigram: an interpretation. General Linguistics 23,

18 S c h a e k e n Jo s 2006: Observations on the Old Prussian Basel epigram. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 44 45, S c h m i d Wo l f g a n g P. 1982: Jesus, ich leid. Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft, Sonderheft 50. Innsbruck: Institut fur Sprachwissenschaft der Universitat Innsbruck, Slovenské koledy 1992: Slovenské koledy: Od Štedrého večera do Troch král ov. Bratislava: Práca. Zíbrt Čeněk 1889: Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha: Nákladem J.R. Vilímka. Z í b r t Č e n ě k 1905: Lístky, rozdávané při koledních obchůzkách Tříkrálových. Český lid 14, Zíbrt Čeněk 1910: Hoj, ty Štědrý večere (Od Vánoc koledou do Nového roku). Praha: Nakladatelství F. Šimáčka. Zíbrt Čeněk 2006: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Višehrad. Афанасьевский сборник 2005: Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Выпуск III. Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета. Голас : Голас з невычэрпнай i жыватворнай крынiцы. Мiнск: Навука i тэхнiка. Заленский Эдуард 1912: Что поет современная деревня Псковского уезда. Псков: Электрическая типо-литография губернского земства. Календарно-обрядовая : Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. Новосибирск: Наука. Корепова Клара 2009: Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья. Санкт-Петербург: Тропа Троянова. Н о в и к о в Ю р и й 2002: Волочебный обряд у старообрядцев Литвы и Беларуси (тексты). Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 51(2)), Обрядовая поэзия. Москва: Современник, Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts summary A famous Prussian inscription, found in 1975 in one of the codices of the Public and University Library of Basel, is still considered the oldest Baltic text, which is often interpreted in the context of a student s joke, not very successful in grammatical terms. A conventional 28 Acta Linguistica Lithuanica LXIX

19 understanding is already in need of verification, which is actively driven by a different understanding of the text content and other candidates for the authorship of the Prussian couplet. An alternative reading starts with the etiology of the text. The element of authorship is briefly considered: whether a Prussian devised the whole sentence by himself or he used some ready-made wording. It enables us to separate between the layer of oral, i.e. folklore, text features and an author s layer in the Prussian inscription. By removing inserts, attempts are made to reconstruct the primary form, i.e. the singing or recitative quatrain actually used. The author further focuses on the relationship between a Prussian piece of text and a Latin colophon, which defines the time when the source was transcribed, i.e. the eve of the Epiphany. The season and the songs pertaining to that time of the year enables and even forces us to try to trace the identity to Christmas carols containing explicit motifs of pleading for gifts. The analysis of individual words begins with the phrase Kayle rekyſe, which is not interpreted as a greeting address Hello, Sir but as a greeting Good Day, which is reminiscent of e.g. Lithuanian Skalsink dieve, Czech Pozdrav pánbůh by its composition. The imperative would motivate the use of an additive -e in the word Kayle and the lexeme rekyſe God. The interjection in this position would also be supported by the poetics of Christmas carols because the coming to one s home was closely linked to the proper greeting of the host and the hostess. By the composition of Christmas carols, the address(es) to the people met could take up the following position. It is expressed by a vocative form thewelyſe in the Prussian text. A word labonache preceding it is interpreted according to Schmid as our good. Epiteton constans good-doer, imperative form bring wealth, subst. voc. host, which would also support the begging tradition, are interpreted as well. A possibility is considered that the word thoneaw indicates a specific person named (An) tonio. Examples are given showing that the use of personal names in Christmas carols is a commonplace phenomenon, which, in turn, substantiates the facultative character of thoneaw. The interpretation of the end of the Prussian text is based on a formal criterion that permits us to reconstruct the element of order-plea of Christmas carols expressed in the imperative: If (the Christmas caroller) wishes so - give him to drink, if he does not - bring him a penny. Resemblance can be seen on the level of syntax. Whereas the things asked by Christmas carollers describe their social belonging, the Czech customs of the 14 th -15 th century get into the centre of attention. It is concluded that the text of such wording would be more suitable to the clergymen of lower rank. Įteikta 2013 m. gruodžio 20 d. Ilja Lemeškin Prahos Karolio universitetas Jana Palacha 2, Praha 1, Czech Republic 29

Acta Linguistica Lithuanica

Acta Linguistica Lithuanica Acta Linguistica Lithuanica Acta Linguistica Lithuanica LXIX Vilnius 2013 Vyriausioji redaktorė / Editor-in-chief Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas) Redakcinė kolegija / Editorial board Pietro

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation KoGloss: Konstrukcijų glosarijai naujas (svetimosios) kalbos mokymosi metodas Eglė Kontutytė Vokiečių filologijos katedra Vilniaus universitetas Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis 11-12 klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš viso 34 pamokos) Modulio paskirtis: tobulinti ir gilinti

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodžių daryba 35 1. Naujų žodžių atsiradimas 35 1. Žodžių

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Microsoft Word - Programa.doc

Microsoft Word - Programa.doc LINGUA LITUANICA DAINA BALČIENö, mokytoja ekspert PARENGIAMŲJŲ KURSŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS VALSTYBINIAM EGZAMINUI P R O G R A M A Vilnius 2009 TURINYS PRATARMö.3 RAŠYBOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS PAGRINDAI..4

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Klaidų apdorojimas C kalboje If (kazkokia_salyga) { klaidos_apdorojimas(); return... } Tokio kodo apimtis galėdavo sekti iki 70-80proc. Klaidų/išimčių

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

LSI_zodziu_daryba_2014

LSI_zodziu_daryba_2014 Vilniaus universitetas Objektas DABARTINĖ KALBA: žodžių daryba Rengė doc. dr. Vilma Zubaitienė vilma.zubaitiene@takas.lt Darybos afiksų funkcijos Paprasto žodžio ir darinio santykis Darybos būdai: derivacija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau