LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS REGLAMENTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS REGLAMENTAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.Sp-18 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS REGLAMENTAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau Komisija) reglamentas (toliau Reglamentas) nustato darbo organizavimo, Komisijos pirmininko skyrimo, Komisijos pirmininko pavaduotojų ir Komisijos sekretoriaus rinkimo, posėdžių šaukimo ir procedūrų juose tvarką, prašymų bei skundų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarką. 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymu, rinkimų, Referendumo ir kitais įstatymais, Seimo nutarimais, Prezidento dekretais, šiuo Reglamentu bei kitais teisės aktais. 3. Komisijos veikla grindžiama teisėtumo, nepriklausomumo, kolegialumo, viešumo ir nešališkumo principais. II. KOMISIJOS STRUKTŪRA 4. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas, du pavaduotojai, kurių vienas yra komisijos sekretorius, ir nariai. 5. Komisiją aptarnauja Komisijos sekretoriatas. Sekretoriato darbo tvarką nustato Sekretoriato nuostatai. III. KOMISIJOS PIRMININKAS, JO PAVADUOTOJAI, KOMISIJOS SEKRETORIUS IR NARIAI 6. Komisijos pirmininkas skiriamas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo nustatyta tvarka. 7. Komisijos pirmininkas:

2 7.1. organizuoja Komisijos darbą; 7.2. atstovauja Komisijai valstybės institucijose, teismuose ir tarptautinėse organizacijose; 7.3. vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus; 7.4. šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja; 7.5. Komisijos narių sutikimu komandiruoja juos atstovauti Komisijai ar atlikti kitas užduotis užsienyje ir Lietuvoje; 7.6. teikia Komisijai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, rinkimų, referendumo išlaidų sąmatas, Komisijos sekretoriato struktūrą ir etatus; 7.7. vadovauja Komisijos sekretoriato darbui, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia sekretoriato darbuotojus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus; 7.8. prireikus papildomai priima į darbą asmenis konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, kurių apmokėjimo išlaidos yra numatytos Komisijos patvirtintose išlaidų sąmatose; 7.9. saugo Komisijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą; vykdo kitus įstatymų suteiktus įgaliojimus. 8. Pirmininkas, spręsdamas Komisijos sekretoriato darbo ir personalo valdymo klausimus, leidžia įsakymus. 9. Pirmininkas turi du pavaduotojus, o iš jų vienas renkamas Komisijos sekretoriumi. Pirmininko pavaduotojus, o iš jų sekretorių renka Komisija savo posėdyje visų posėdžio dalyvių balsų dauguma. Kandidatus į pavaduotojus teikia pirmininkas. Tas pats asmuo gali būti siūlomas ne daugiau kaip du kartus. Pirmininko pavaduotojai renkami iš narių, kuriuos į Komisiją pasiūlė teisingumo ministras arba Lietuvos teisininkų draugija. Pavaduotojui atsistatydinus ar kitu pagrindu nutrūkus jo įgaliojimams, kito pavaduotojo rinkimai turi įvykti per 1 mėnesį nuo įgaliojimų nutraukimo. Pirmininko pavaduotojo (pavaduotojų) sutikimu Komisija gali priimti sprendimą dėl jo (jų) nuolatinio darbo Komisijoje iki jos įgaliojimų pabaigos. 10. Kai Komisijos pirmininko nėra arba kai jis negali eiti savo pareigų, Komisijos arba pirmininko pavedimu jo pareigas laikinai eina vienas iš pavaduotojų. 11. Jeigu nei Komisijos pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojai negali eiti Komisijos pirmininko pareigų, šias pareigas eina Komisijos narys, kurį paskiria Komisija iš teisingumo ministro arba Lietuvos teisininkų draugijos į Komisiją pasiūlytų narių. 12. Jeigu Komisijos sekretorius negali eiti pareigų ar jis eina Komisijos pirmininko pareigas, jį laikinai pavaduoja Komisijos paskirtas Komisijos narys.

3 13. Kai Komisijos pirmininko pavaduotojas arba kitas Komisijos narys eina Komisijos pirmininko pareigas, jam mokamas Komisijos pirmininko darbo užmokestis. 14. Komisija arba jos pirmininkas gali pavesti pirmininko pavaduotojams kuruoti atskiras Komisijos veiklos sritis. Pirmininko pavaduotojas, kuris yra ir Komisijos sekretorius, taip pat pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, rūpinasi raštvedyba, atlieka kitas Komisijos ar jos pirmininko pavestas pareigas. 15. Komisijos narių teisinį statusą apibrėžia įstatymai ir kiti teisės aktai. IV. KOMISIJOS SUDAROMOS DARBO GRUPĖS 16. Prireikus Komisija arba Komisijos pirmininkas gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir sprendimų projektams rengti. 17. Darbo grupės sudaromos iš Komisijos narių, valstybės valdymo, valstybės ar savivaldybių institucijų tarnautojų, mokslininkų ir specialistų. Darbo grupės darbui vadovauja Komisijos skiriamas Komisijos narys ar kitas asmuo. 18. Darbo grupės uždavinius, funkcijas, įgaliojimus, veiklos tvarką ir finansavimą nustato Komisija. 19. Darbo grupės sudarymas įforminamas Komisijos sprendimu. Sprendime nustatomos darbo grupės konkrečios užduotys ir terminai. 20. Komisija prireikus sprendžia lėšų darbo grupės veiklai skyrimo klausimą. Darbo grupių narių bei konsultantų darbas apmokamas Komisijos nustatyta tvarka. 21. Darbo grupių darbą padeda organizuoti ir jas aptarnauja Komisijos sekretoriatas. V. KOMISIJOS POSĖDIS 22. Komisija savo kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose. 23. Komisijos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas asmuo, paskirtas šio Reglamento 10, 11 punktuose nustatyta tvarka. 24. Komisijos posėdžiai paprastai rengiami Komisijos buveinėje pirmininko paskirtu laiku.

4 25. Kai nėra galimybės apsvarstyti posėdyje visų darbotvarkės klausimų, dėl kurių būtina nedelsiant priimti Komisijos sprendimus, gali būti paskelbta Komisijos posėdžio pertrauka. Šiuo atveju Komisijos posėdis tęsiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 26. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 Komisijos narių. 27. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti pirmininkui ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki posėdžio pradžios. 28. Negalintys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu. Raštu pateikta nuomonė turi būti paskelbta posėdyje. 29. Komisijos posėdžio darbotvarkė sudaroma ir svarstoma pagal šio Reglamento VI skyriaus nuostatas. 30. Komisijos posėdyje paprastai svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta tvarka yra pateikti Komisijos sprendimų projektai. 31. Komisijos posėdžio metu pirmininkas, jo pavaduotojai ir Komisijos nariai turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų. VI. KOMISIJOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ, POSĖDŽIO DALYVIAI 32. Komisijos posėdžiai ir balsavimas yra vieši. Visuomenei apie Komisijos posėdį paskelbiama pastate, kuriame yra jos buveinė, įrengtoje skelbimų lentoje bei interneto svetainėje. Komisijos nariams pranešama asmeniškai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. 33. Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą parengia pirmininkas pagal Komisijos narių ir sekretoriato darbuotojų pasiūlytus klausimus. Komisijos narių pasiūlyti klausimai į darbotvarkės projektą turi būti įtraukti ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki posėdžio, jei pateikiama klausimo svarstymui reikalinga medžiaga. Jei Komisijos nario pasiūlytas klausimas į darbotvarkę neįtrauktas, jį pateikusiam Komisijos nariui pasiūloma kalbėti dėl darbotvarkės. Komisijos posėdžio darbotvarkę tvirtina Komisija savo sprendimu. 34. Darbotvarkėje nurodoma kiekvieno svarstomo klausimo pavadinimas, pranešėjai, sprendimų projektų rengėjai. 35. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu turi būti pateiktas sprendimo projektas. Prie projekto pridedama visa reikalinga medžiaga lietuvių kalba. Projektai turi būti suredaguoti kalbos bei teisės požiūriu, pavizuoti juos parengusių asmenų.

5 36. Parengtas sprendimo projektas ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios įteikiamas Komisijos sekretoriatui. Sekretoriatas pasirūpina, kad projektas būtų pateiktas Komisijos nariams susipažinti. Ši taisyklė netaikoma, jeigu klausimo, dėl kurio turi būti priimtas sprendimas, svarstymo būtinybė atsirado vėliau, nei likus 24 valandoms iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariai savo pastabas Komisijos sekretoriatui gali pateikti raštu. Sekretoriatas privalo pasirūpinti, kad jos būtų pateiktos svarstyti kartu su sprendimo projektu. 37. Sprendimo projektą apsvarsčius posėdyje, Komisijos pavedimu jį rengęs Komisijos narys ar sekretoriato darbuotojas ne vėliau kaip per 2 dienas turi suredaguoti projektą, atsižvelgdamas į posėdyje priimtas pataisas, ir galutinę sprendimo redakciją suderinti su Komisijos pirmininku. Komisijos pirmininkas privalo galutinai suredaguotą sprendimą pasirašyti ne vėliau kaip per 24 valandas. Posėdyje priėmus sprendimo pataisas, Komisija gali galutinį sprendimo redagavimą pavesti Komisijos narių grupei. Grupės darbą koordinuoja Komisijos paskirtas narys, kuris yra atsakingas, kad sprendimo galutinė redakcija būtų įforminta laiku. 38. Esant reikalui Komisijos posėdžiuose dalyvauja Komisijos sekretoriato darbuotojai. 39. Komisijos posėdžius gali stebėti partijų, kandidatų į Seimo narius, kandidatų į Respublikos Prezidentus ir kandidatų į savivaldybių tarybų narius, Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti ar Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės atstovai ir stebėtojai, pateikę nustatytos formos pažymėjimus, taip pat visuomenės informavimo priemonių atstovai, pateikę tarnybinius ar darbo pažymėjimus. 40. Kandidatas į Seimo narius, kandidatas į Respublikos Prezidentus, ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius ir kiti suinteresuoti asmenys gali dalyvauti tame Komisijos posėdyje, kuriame svarstomi juos liečiantys klausimai, tiesiogiai su jais susijusios aplinkybės arba kuriame dalyvauti minėtus asmenis pakvietė Komisijos pirmininkas. VII. SVARSTYMO EIGA 41. Komisijos posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, pirmiausia paprastai pristatomas svarstomas klausimas ir išklausoma Komisijos narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

6 42. Svarstomo sprendimo projektą (ar kitą Komisijos veiklos klausimą) paprastai pristato Komisijos nariai, prireikus Komisijos sekretoriato darbuotojai. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė. 43. Darbotvarkės klausimui pristatyti paprastai skiriama iki 5 minučių, Komisijos nario, kitų posėdžio dalyvių nuomonei pareikšti iki 2 minučių. Prireikus posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę. 44. Kiekvienu darbotvarkės klausimu Komisijos nariai (išskyrus pirmininką) turi teisę kalbėti ne daugiau kaip 2 kartus (neįskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti posėdžio dalyviai 1 kartą. 45. Darbotvarkės klausimai svarstomi lietuvių kalba. Jos nemokantys posėdžio dalyviai turi teisę kalbėti kita kalba, jei užtikrinamas vertimas į lietuvių kalbą. VIII. TVARKOS UŽTIKRINIMAS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU 46. Komisijos posėdžių salėje esantys asmenys iš savo vietų gali įrašinėti, stenografuoti ar užrašinėti posėdį, fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus. Fotografuoti ar filmuoti, daryti vaizdo įrašus, jei dėl to reikia vaikščioti po posėdžių salę ar naudoti specialią apšvietimo techniką, taip pat tiesiogiai transliuoti posėdžius per radiją ar televiziją galima tik Komisijos pirmininko leidimu. Komisija gali uždrausti asmenims įeiti į Komisijos sekretoriato darbuotojų darbo, dokumentų saugojimo patalpas, jeigu būtina užtikrinti netrikdomą šių darbuotojų darbą, apsaugoti rinkimų ir referendumo dokumentus. 47. Jei yra pagrindas manyti, kad Komisijos posėdžio metu gali kilti grėsmė posėdžio dalyvių saugumui, Pirmininkas gali kreiptis į policiją, kad ši tikrintų įeinančių į posėdžių salę asmenų dokumentus, daiktus ar atliktų asmens apžiūrą. 48. Komisija, priėmusi protokolinį sprendimą, gali pašalinti iš posėdžių salės asmenis, kliudančius jai normaliai dirbti. IX. PROTOKOLAS, VAIZDO IR GARSO ĮRAŠAS 49. Komisijos posėdžiai protokoluojami, daromas jų vaizdo ir garso įrašas. Posėdžio protokolą rengia Komisijos sekretoriatas, kuris taip pat pasirūpina vaizdo ir garso įrašo saugojimu.

7 50. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai, pateikiama trumpa kalbų santrauka ir priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai, įrašoma Komisijos narių atskiroji nuomonė, taip pat kitų posėdžio dalyvių, kalbėjusių posėdžio pirmininko leidimu, nuomonė. 51. Komisijos pirmininkas ir nariai, taip pat kiti svarstomu klausimu kalbėję suinteresuoti asmenys turi teisę prašyti, kad į protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis svarstomu klausimu. 52. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. 53. Posėdžių vaizdo ir garso įrašus ne trumpiau kaip 5 metus saugo Komisijos sekretoriatas. X. KOMISIJOS SPRENDIMAI 54. Komisija, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima sprendimus. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Ši dauguma paprastai nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus, ar yra prieštaraujančiųjų. Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, posėdžio pirmininkas paskelbia Priimta bendru sutarimu. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantysis, balsų daugumai nustatyti Komisijos pirmininkas ir nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus suskaičiuoja posėdžio pirmininkas. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia Priimta, jeigu daugumos nėra Nepriimta. Taip pat skaičiuojama, kas balsavo prieš ar susilaikė. 55. Kai sprendžiamas klausimas dėl kandidatų į Respublikos Prezidentus, Seimo ar savivaldybių tarybų narius registravimo, taip pat dėl rinkimų ar referendumo galutinių rezultatų nustatymo, Komisijos nariai balsuoja už arba prieš pateiktą sprendimo projektą. Susilaikyti neleidžiama. 56. Komisijos narys Komisijos posėdžiuose turi tik vieną balsą. Jei balsai pasidalija po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. XI. SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 57. Komisijos priimtus sprendimus pasirašo Komisijos pirmininkas ar laikinai jo pareigas einantis asmuo.

8 58. Komisijos sprendimai įforminami jų priėmimo data. Sprendimui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos. 59. Komisijos narių raštu pateikta atskiroji nuomonė pridedama prie sprendimo ir skelbiama Komisijos interneto svetainėje. 60. Atskirais atvejais Komisija gali savo priimtų sprendimų neįforminti 58 punkte nustatyta tvarka, o įrašyti juos į posėdžio protokolą. Protokoluose įrašyti sprendimai, jeigu reikia, siunčiami atitinkamiems adresatams kaip protokolo išrašai (ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo). 61. Komisijos sprendimai pasirašomi per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Komisija nenustato kito pasirašymo termino. 62. Komisijos sprendimai skelbiami įstatymų nustatyta tvarka. Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai skelbtinus sprendimus Valstybės žinių redakcijai pateikia Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jų pasirašymo. Komisijos interneto svetainėje sprendimai paskelbiami taip pat nepradelsiant šio termino. 63. Komisijos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jei pačiuose sprendimuose ar įstatymuose nenustatyta kita jų įsigaliojimo data. 64. Komisijos kompetencijai priklausantys priimti sprendimai yra privalomi visoms rinkimų ir referendumo komisijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, taip pat kitoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms. Juos pakeisti arba panaikinti gali tik pati Komisija arba teismas. 65. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka. XII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 66. Komisijos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Komisijos interneto svetainėje Komisijos nustatyta tvarka. 67. Komisija interneto svetainėje skelbia posėdžių darbotvarkes, kai numatoma svarstyti ir spręsti klausimus dėl: naujų ir pakartotinių rinkimų datų; rinkimų apygardų ribų nustatymo; apygardų, miestų, rajonų rinkimų ar referendumo komisijų sudarymo ir sudėties keitimo; kandidatų ar Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti registravimo;

9 67.5. burtais sprendžiamų klausimų; rinkimų ir referendumo balsų skaičiavimo rezultatų, galutinių rinkimų ir referendumo rezultatų nustatymo; Seimo nario įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais; naujo Seimo nario įgaliojimų pripažinimo; savivaldybių tarybų narių skaičiaus nustatymo; kandidatų į savivaldybės tarybos narius registravimo; savivaldybės tarybos nario įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais; naujo savivaldybės tarybos nario įgaliojimų pripažinimo; Lietuvos Respublikos piliečių iniciatyvinės grupės referendumui surengti įregistravimo ir jos surinktų rinkėjų parašų atitikties įstatymų reikalavimams, taip pat kai nagrinėjami ginčai dėl rinkimų ar referendumo agitacijos bei rinkimų ar Referendumo įstatymų pažeidimų. 68. Komisijos veiklos nušvietimu visuomenės informavimo priemonėse rūpinasi Komisijos pirmininkas, o jo pavedimu ir kiti Komisijos nariai. XIII. PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS 69. Asmenų prašymai, pranešimai ir skundai, adresuoti Komisijai (ar Komisijos pirmininkui), nagrinėjami vadovaujantis rinkimų, Referendumo, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais teisės aktais. 70. Visi Komisijoje gaunami prašymai, pranešimai ir skundai bei kiti dokumentai registruojami Komisijos sekretoriate. Jeigu Komisija neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, Komisijos sekretoriatas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo perduoda prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir apie tai raštu praneša pareiškėjui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Kai prašymą turi nagrinėti teismas, prašymas grąžinamas pareiškėjui, pateikiama ir reikiama informacija. 71. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Komisiją), raštu ir elektroniniu būdu. 72. Žodiniai prašymai priimami tik tokie, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Komisijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu. 73. Anoniminiai prašymai (pateikti tiek žodžiu, tiek raštu) paprastai nenagrinėjami, išskyrus ypatingus atvejus, kai siekiama, kad nenukentėtų pareiškėjas ar nebūtų pažeistos

10 esminės rinkimų teisės, ir atitinkamą pavedimą priima Komisija, Komisijos pirmininkas ar jo pavaduotojai. XIV. KOMISIJOS PIRMININKO, JO PAVADUOTOJŲ BEI KOMISIJOS NARIŲ DARBO APMOKĖJIMAS, ATOSTOGOS, KOMANDIRUOTĖS 74. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams taikomos Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos. 75. Komisijos pirmininko pavaduotojui (pavaduotojams), pagal pareigas dirbančiam (dirbantiems) tik Komisijoje, nustatyti darbo ir darbo užmokesčio apribojimai taikomi tokie pat kaip ir pirmininkui. 76. Komisijos pavaduotojui (pavaduotojams) ir nariams, pagal pareigas dirbantiems ne tik Komisijoje, pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui, taikant pareiginės algos bazinį dydį (toliau bazinis dydis), kurį Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą 2000 m. rugpjūčio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Apskaičiuota pareiginė alga padalijama iš metinių vidutinio mėnesinio darbo valandų skaičiaus, kurį kiekvienais metais nustato ir tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Apskaičiuotas darbo valandos atlygis dauginamas iš Komisijos pavaduotojo ar nario dirbtų valandų skaičiaus, patvirtinto darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Komisijos nariai apie savo atliktus darbus pažymi darbo laiko apskaitos žurnale, nurodydami darbų pavadinimą, trukmę (valandomis), atlikimo datą. Apskaitos žurnalą saugo ir tvarko Komisijos sekretoriatas. Pagal žurnalo duomenis mėnesio pabaigoje Komisijos pirmininkas patvirtina Komisijos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį. 77. Komisijos pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir nariams metų pabaigoje už darbą po darbo valandų, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo yra nustatyta jų pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant Vyriausiajai rinkimų komisijai darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jeigu Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar narys neišdirbo pilnų metų, priemoka apskaičiuojama proporcingai turimoms darbo užmokesčio lėšoms arba tais metais dirbtam

11 laikui. Konkretų priemokos pirmininkui, pirmininko pavaduotojui ir kiekvienam Komisijos nariui dydį nustato Komisija. 78. Komisijos nariams apmokama už pasirengimą Komisijos posėdžiams, už darbą Komisijos posėdžių metu, už Komisijos sprendimų projektų parengimą bei redagavimą, teisės aktų projektų rengimą bei vertinimą ir už kitų Komisijos, jos pirmininko ar pavaduotojų darbų pagal Komisijos funkcijas atlikimą. Pasirengimas Komisijos posėdžiui paprastai trunka 6 valandas, Komisijos posėdis 2 valandas, Komisijos sprendimo parengimas - nuo l iki 32 valandų, Komisijos sprendimo redagavimas po Komisijos posėdžio nuo l iki 8 valandų, Komisijos sprendimų vertinimas ir pasiūlymų parengimas nuo l iki 16 valandų, raštų Komisijos vardu rengimas nuo 1 iki 16 valandų. Įstatymų, kitų teisės aktų projektų rengimas ir kitų darbų, kurių atlikimo trukmę iš anksto sudėtinga tiksliai apibrėžti, atlikimo trukmė nustatoma kiekvieną atskirą darbą atlikus. 79. Komisijos pavaduotojui (pavaduotojams), dirbantiems ne tik Komisijoje, ir nariams, esantiems tarnybinėje komandiruotėje, darbo laikas skaičiuojamas po 8 valandas kiekvieną parą. 80. Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Komisija, kuri šiais klausimais priima sprendimus. XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 81. Šis Reglamentas gali būti keičiamas Komisijos sprendimu kiekvieno Komisijos nario pasiūlymu. Pasiūlymai pakeisti Reglamentą pateikiami raštu Komisijos pirmininkui. Jis pasirūpina, kad pasiūlymai būtų perduoti svarstyti visiems Komisijos nariams. Klausimas dėl Reglamento pakeitimo į Komisijos posėdžio darbotvarkę įtraukiamas ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų po pakeitimo projekto pateikimo Komisijos nariams.

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau