1.1. Duomenų valdytojas yra Eesti Energia AS (EE), registro kodas , adresas Lelle tänav 22, Talinas.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1.1. Duomenų valdytojas yra Eesti Energia AS (EE), registro kodas , adresas Lelle tänav 22, Talinas."

Transkriptas

1 Eesti Energia AS klientų duomenų tvarkymo principai Bendra informacija 1.1. Duomenų valdytojas yra Eesti Energia AS (EE), registro kodas , adresas Lelle tänav 22, Talinas Eesti Energia klientų duomenų tvarkymas grindžiamas balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančiu Direktyvą 96/95/46/EB, (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris dažnai vadinamas ir anglų kalbos santrumpa GDPR, taip pat kitais susijusiais teisės aktais, įskaitant Elektros rinkos įstatymą, Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir gerą verslo praktiką Eesti Energia taip pat remiasi Duomenų apsaugos inspekcijos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos ekspertų grupės WP29 nurodymais ir instrukcijomis Šie principai yra bendrosios, papildomos ir (arba) tikslinamosios sąlygos, o nuostatos dėl privatumo gali būti įtrauktos į sutartis, dokumentus, anketas ir Eesti Energia svetainę (toliau Principai). Principai yra neatsiejama paslaugų teikimo bendrųjų sąlygų dalis. Eesti Energia remiasi principais sudarydama sutartį su Klientu, siūlydama Klientui paslaugas, prekes ir (arba) e. aplinką ir suteikia Klientui galimybę su jais susipažinti. Principai yra Sutarties dalis, todėl Eesti Energia turi teisę daryti prielaidą, kad Klientas principus žino ir yra juos perskaitęs Jei Klientas nustato, kad jo Duomenys nėra tvarkomi pagal galiojančias taisykles, jis gali susisiekti su Eesti Energia duomenų apsaugos specialistu e. paštu Ši galimybė neturi įtakos Kliento teisei prireikus kreiptis ir į duomenų apsaugos priežiūros institucijos Duomenų apsaugos inspekciją arba į teismą. 2. Tikslas 2.1. Eesti Energia klientų duomenų tvarkymo principai (Principai) taikomi Eesti Energia ir jos Klientams Principai nustato, kaip Eesti Energia gali naudoti Kliento duomenis bendraudama su Klientu, ir pateikia informaciją svarbiais su Duomenų naudojimu susijusiais klausimais Principai netaikomi kitų įmonių paslaugoms ar prekėms, net jei jas klientas gali įsigyti naudodamasis Eesti Energia e. aplinka ar Paslaugomis.

2 3. Sąvokos 3.1. Eesti Energia vartoja sąvokas tokia prasme, kokia jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente čia Klientas yra bet kuris fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Eesti Energia arba pateikęs savo duomenis ir išreiškęs norą tapti klientu arba gauti Eesti Energia pasiūlymą sudaryti sutartį, tačiau dar nesudaręs sutarties. Eesti Energia klientais laiko ir nekilnojamojo turto savininkus, įsipareigojusius laikyti techninius tinklus ar įrenginius, bei fizinius asmenis, kurie naudojasi EE Paslaugomis ar e. aplinka Duomenys yra visi Eesti Energia klientų duomenys, leidžiantys juos tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, atskirti, susieti ar rasti. Kliento duomenų tvarkymas yra bet koks veiksmas, atliekamas su kliento duomenimis Anoniminiai duomenys yra tokia informacija, kuri negali būti susieta su konkrečiu Klientu, nes iš duomenų yra pašalinta Klientą identifikuojanti informacija Užtikrindami saugų duomenų tvarkymą, turime omenyje naujausių fizinių, organizacinių ir IT saugumo priemonių naudojimą. Šios priemonės apima darbuotojų, IT infrastruktūros, biurų pastatų ir techninės įrangos apsaugą. Priemonių taikymo tikslas yra visų pirma užkirsti kelią grėsmėms ir sušvelninti riziką, keliamą tiek žmonių, tiek technologijų. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi priemonių, yra patvirtintos privalomos įmonės ir grupės vidaus taisyklės. Eesti Energia darbuotojams taikomi Duomenų konfidencialumo ir apsaugos reikalavimai ir jie yra atsakingi už savo įsipareigojimų vykdymą. Eesti Energia įgaliotieji Duomenų tvarkytojai yra įpareigoti užtikrinti, kad jų darbuotojai laikytųsi tų pačių taisyklių, ir jie yra atsakingi už Duomenų naudojimo reikalavimų laikymąsi. 4. Eesti Energia Duomenų apsaugos principai 4.1. Eesti Energia naudoja Duomenis Principuose nurodytu būdu ir tik tam tikslui, kuriam Eesti Energia surinko Duomenis, ir tik tiek, kiek būtina šiam tikslui įgyvendinti. Eesti Energia gali jungti teikiant skirtingas Paslaugas surinktus Duomenis, jei tie Duomenys buvo renkami tuo pačiu tikslu Eesti Energia mano, kad Kliento privatumas ir Duomenų apsauga yra labai svarbūs, todėl tvarkydama Duomenis naudoja saugius sprendimus. 5. Kliento vaidmuo užtikrinant Duomenų saugumą 5.1. Klientas privalo saugiai ir rūpestingai naudotis Paslaugomis ir e. aplinka bei užtikrinti, kad prietaisai (pvz., kompiuteris, išmanusis telefonas, programa ir kt.), kuriuos Klientas naudoja naudodamasis Eesti Energia paslaugoms ar e. aplinka, būtų saugūs. Klientas privalo saugoti nuo kitų asmenų Kliento, jo prietaisų, Paslaugų ar e. aplinkos slaptažodžius, vartotojo ID ir slaptažodžius bei kitą jam identifikuoti naudojamą informaciją arba informacijos laikmenas (pvz., asmens tapatybės kortelę ar mobilųjį ID).

3 5.2. Klientas turi žinoti ir atsižvelgti į tai, kad Eesti Energia negali užtikrinti Duomenų saugumo ir nėra atsakinga, jei Duomenys nėra apsaugoti dėl to, kad Klientas pažeidė 5.1 punkte nurodytą įsipareigojimą (t. y. todėl, kad Klientas nepakeitė pirminio PIN kodo ar kitų pradinių nustatymų, arba jei Kliento asmens tapatybės kortelė, mobilusis ID ar jo PIN kodas pateko pašalinių asmenų žinion). Tokiu atveju klientas pats yra atsakingas už visas pasekmes, kurios gali kilti Jei Klientas leidžia Vartotojui (pvz., Kliento šeimos nariams, darbuotojams ir pan.) naudoti Paslaugas ar e. aplinką pagal Kliento ir Eesti Energia sudarytą sutartį, Klientas yra atsakingas už tai, kad Vartotojas susipažintų su Principais ir su jais sutiktų. 6. Duomenų rinkimas 6.1. Eesti Energia Klientams siūlo įvairias Paslaugas ir e. aplinką. Eesti Energia renkamų Klientų Duomenų sudėtis priklauso nuo to, kuriomis konkrečiomis Paslaugomis ar e. aplinkomis Klientas naudojasi, kokius Duomenis reikia naudoti teikiant minėtas paslaugas, kiek Duomenų Klientas pateikia Eesti Energia tam tikslui (pvz., užsisakydamas Paslaugą, registruodamasis kaip Vartotojas ir pan.) ir kokius sutikimus tvarkyti duomenis Klientas duoda Eesti Energia Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslus, surinkti duomenys skirstomi į tris pagrindines kategorijas: Pagrindiniai duomenys, pavyzdžiui: vardas ir pavardė, vartotojo vardas, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento (pvz., paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo gyventi) numeris ir kita susijusi informacija, amžius, adresas, e. pašto adresas, užsakytos paslaugos arba įsigytų produktų informacija (pvz., paslaugų sudėtis, papildomos paslaugos, parametrai, paslaugos teikimo adresas, naudojami prietaisai ir kt.) ir susijęs statinis IP adresas, domeno pavadinimas arba prietaiso serijos numeris, atsiskaitymo informacija (pvz., sąskaitos pateikimo adresas, nuorodos numeris, atsiskaitymo adresas ir kt.). Šiai kategorijai taip pat priklauso duomenys, surinkti e. aplinkoje Klientui naudojantis paslaugomis Specifiniai asmens duomenys, kuriems priklauso tokie duomenys, kaip rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai ar narystė profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, naudojami unikaliam fizinio asmens atpažinimui, sveikatos duomenys arba duomenys apie asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Eesti Energia neturi tikslo rinkti specifinių jūsų asmens duomenų, tačiau mes juos galime gauti atsitiktinai, pavyzdžiui, bendraudami su klientais gavę laišką ar telefono skambutį, kuriuose jūs mums atskleidžiate šią informaciją. Laikantis saugaus duomenų tvarkymo principų, tokių duomenų tvarkymas yra ribojamas arba jie yra panaikinami Su asmenimis nesusiję duomenys yra duomenys, kurie nepriskiriami jokiam konkrečiam Klientui, tačiau juos Eesti Energia taip pat privalo tvarkyti, kad galėtų teikti paslaugas. Tokie duomenys yra, pavyzdžiui, duomenys, surinkti

4 neidentifikuotiems klientams naudojantis Eesti Energia paslaugomis interneto svetainėse Eesti Energia renka duomenis šiais būdais: Eesti Energia gauna Duomenis iš Kliento, pavyzdžiui, jam užsisakant paslaugą, registruojantis Klientu, pateikiant užklausą Eesti Energia ; Duomenis Klientas pateikia naudodamasis Paslaugomis (pvz., e. aplinka) ir jie yra būtini vykdant Sutartį ar užtikrinant Sutarties vykdymą, toks Duomenų tvarkymas yra nustatytas Teisės aktuose arba grindžiamas Kliento sutikimu; Eesti Energia su Klientu susijusius duomenis gauna iš kitų šaltinių (pvz., iš kitų paslaugų teikėjų ar viešųjų registrų ir kt.), jei tai būtina vykdant Sutartį ar siekiant užtikrinti Sutarties vykdymą, toks Duomenų tvarkymas yra nustatytas Teisės aktuose arba grindžiamas Kliento sutikimu. 7. Duomenų naudojimas vykdant Sutartį ir siekiant užtikrinti jos vykdymą 7.1. Eesti Energia gali naudoti Duomenis remdamasi Teisės aktais be atskiro kliento sutikimo vykdydama Sutartį arba siekdama užtikrinti Sutarties vykdymą šiais atvejais: Klientui ir jo atstovui Identifikuoti; Atlikti veiksmus, reikalingus Paslaugoms Klientui teikti ar prekėms parduoti (įskaitant Paslaugų ir (arba) prekių pardavimą ir pristatymą bei informacijos apie Paslaugas ir prekes suteikimą Klientui); Klientui aptarnauti ir triktims šalinti; Klientui suteikti ir tobulinti e. aplinką, jos paslaugas ir funkcijas bei užtikrinti aukšto lygio ir suasmenintą vartotojo patirtį (pvz., pasirinktos kalbos įrašymas ir pan.), taip pat suteikti Klientui informaciją, susijusią su e. aplinkos naudojimo galimybėmis ir saugumu; Apskaičiuoti su Sutartimi susijusius paslaugų mokesčius, paruošti ir išsiųsti Klientui pranešimus ir sąskaitas faktūras; Klientui paštu išsiųsti pranešimus, susijusius su Sutartimi ir (arba) Paslauga; Verslo ir paslaugų veiklai dokumentuoti bei keistis verslo informacija (įskaitant informacijos pateikimą Eesti Energia auditą atliekantiems auditoriams); Siekiant geriau aptarnauti klientus, įskaitant įvertinti e. aplinkos ir paslaugų kokybę, naudojimo aktyvumą ar klientų pasitenkinimą, plėtoti Paslaugas ir verslą; Eesti Energia įsigytos ar Kliento užsakymu kitos Kliento įrangos techninei priežiūrai ar remontui atlikti bei kitai su įranga susijusiai veiklai po pardavimo; Įrašyti ir išsaugoti Eesti Energia ir Kliento telefoninius pokalbius, siekiant naudoti šiuos įrašus Šalių pareiškimų ar sandorių įrodymui bei geriau aptarnauti Klientą;

5 Įvertinti ir užkirsti kelią galimai verslo rizikai ar nuostoliams, susijusiems su Paslaugos teikimu; Užtikrinti sutarties vykdymą (pvz., suteikti garantijas, sudaryti laidavimo sutartis); Pažeistoms ar ginčijamoms Eesti Energia teisėms apsaugoti ir skoloms išieškoti (įskaitant Duomenų, susijusių su Sutarties pažeidimu ir (arba) įsiskolinimais, perdavimą asmenims, teikiantiems inkasavimo paslaugas, advokatams ir kitiems asmenims, Eesti Energia įgaliotiems tvarkyti atitinkamus duomenis pagal Sutartį); Kliento kreditingumui ir patikimumui (mokėjimo elgsenai) įvertinti (įskaitant nuspręsti dėl pasiūlymo kredituoti paslaugas); Pažeidus sutartį, informaciją apie Kliento mokėjimų neįvykdymą (duomenys, susiję su pradelsta skola, įskaitant skolininko vardą, pavardę, asmens kodą, informaciją apie skolos dydį, skolos atsiradimo laiką ir su skola susijusio sandorio tipą) perduoti EE įgaliotoms kredito informacijos įmonėms Duomenų naudojimo siekiant vykdyti Sutartį ir užtikrinti Sutarties vykdymą, apžvalga, pateikta 7.1 punkte, nėra išsami. Tai reiškia, kad prireikus EE gali naudoti Duomenis Sutarčiai vykdyti arba jos vykdymui užtikrinti ir kitu tikslu, kuris nėra apibrėžtas 7.1 punkte Naudodamasis Paslauga ar e. aplinka, Klientas negali uždrausti naudoti Duomenų 7.1 punkte nurodytais tikslais, nes tai neleistų Klientui teikti Paslaugos ar e. aplinkos Eesti Energia 7.1 punkte nurodytiems tikslams gali naudoti šiuos duomenis: Kliento pagrindiniai duomenys; Duomenys, susiję su ryšiais su klientu: informacija apie naudojimąsi Eesti Energia Paslaugomis, išsami informacija apie Kliento sudarytas Sutartis, pateiktus užsakymus ir kontaktinė informacija, sąskaitos faktūros ir su jomis susijusi informacija (pvz., mokėjimo duomenys ir pan.), Kliento e. aplinkoje įvesta informacija (įskaitant duomenis, įvestus registruojant paskyrą, duomenys apie e. aplinkos, jos paslaugų ir funkcijų naudojimą, taip pat duomenys, surinkti naudojant slapukus (žr. 14 punktą) ir duomenys, susiję su Kliento mokėjimo drausme / įsiskolinimais; skirsnyje pateiktas Duomenų sąrašas nėra baigtinis. Tai reiškia, kad, jei tai būtina ir tiek, kiek tai būtina, Eesti Energia Sutarties vykdymo ir jos vykdymo užtikrinimo tikslais taip pat gali tvarkyti duomenis, nenurodytus 7.4 punkte. 8. Duomenų naudojimas gavus sutikimą 8.1. Tam tikrais atvejais Eesti Energia prašo ir atskiro Kliento sutikimo (toliau Sutikimas) tvarkyti Duomenis. Prašydama sutikimo, Eesti Energia paaiškina prašymo duoti sutikimą tikslą ir pateikia informaciją apie planuojamą Duomenų tvarkymą Sutikimui taikomos Principuose išdėstytos Duomenų naudojimo sąlygos. Eesti Energia, priimdama Kliento sutikimą, remiasi Principais, o Klientas gali susipažinti su Principais. Klientas turi teisę neduoti Sutikimo ar atsiimti Sutikimą vėliau, pranešdamas apie tai EE

6 per e. aplinką, raštu ar kita forma, kurią galima atkurti raštu. Sutikimas galioja iki jo atšaukimo Remiantis Sutikimu, Duomenys tvarkomi, pavyzdžiui, siekiant: Parengti ir nusiųsti Klientui asmeninius pasiūlymus elektroniniu būdu (pvz., e. paštu, SMS ar per socialinius tinklus). Rengiant asmeninius pasiūlymus gali būti naudojama Kliento Paslaugų, e. aplinkos ir kitų naudojimo prioritetų rinkodaros analizė siekiant išsiaiškinti Kliento poreikius ir remiantis surinkta informacija parengti jam asmeninius pasiūlymus; Perduoti duomenis įmonėms, priklausančioms tai pačiai grupei kaip Eesti Energia, arba Eesti Energia bendradarbiavimo partneriams, siekiant siūlyti Klientui paslaugas kartu ar abipusiai; Išsiaiškinti kliento lūkesčius, pageidavimus ir poreikius bei kurti naujas ir geresnes paslaugas bei e. aplinkos naudojimo galimybes; E. aplinkoje pateikti Kliento asmeniniams poreikiams pritaikytą turinį, pasiūlymus ir reklamą Jei konkrečiame sutikime nenurodyta kitaip, Eesti Energia, remdamasi sutikimu, gali naudoti šiuos duomenis: Kliento ir jo įgalioto asmens ar kontaktinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, bendravimo kalbą, pageidaujamą kontaktinę informaciją (pvz., telefono numerį, e. pašto adresą, įprastą pašto adresą), informaciją apie kliento priklausymą tam tikram segmentui; Informaciją apie naudojimąsi Paslaugomis ir prekių pirkimą (pvz., prekių sritį, kainų klasę, pristatymo informaciją ir kt.); Duomenis, susijusius su kliento kreditingumu, mokėjimo drausme / įsiskolinimais; informaciją apie Kliento naudojamas Eesti Energia paslaugas (įskaitant paslaugų apimtį pagal rūšis, kiekį, būdą, laiką ir kt.) (pvz., informacija apie sunaudotą elektrą ar dujas) ir informaciją apie papildomas Kliento užsakytas Paslaugas, taip pat galinių prietaisų (pvz., skaitiklių) duomenis; Duomenis, kuriuos Klientas perduoda Eesti Energia e. aplinkoje (įskaitant registruojant paskyrą įvestus duomenis); Kliento naudojimosi e. aplinka ar jos teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis duomenis bei informaciją, surinktą naudojant slapukus; Duomenis, skelbiamus apie klientą viešosiose duomenų bazėse ar internete (pvz., informaciją apie kliento interesus, darbą ar studijas ir pan.); duomenis, gautus iš kitų asmenų teisėtu pagrindu (pvz., Elering AS perduodami arba AS Krediidiinfo surinkti duomenys).

7 8.5. Klientas turi teisę bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo to, ar Klientas sutinka, kad jo Duomenys būtų tvarkomi remiantis sutikimu, uždrausti siųsti pasiūlymus ar kitaip tvarkyti jo Duomenis remiantis sutikimu e. aplinkoje ar vykdydamas e. laiške ar žinutėje pateiktus nurodymus arba kitu Eesti Energia nurodytu elektroniniu būdu. Atsižvelgiant į prašymo pateikimo kanalą, klientui bus pranešta apie jo prašymo įvykdymo terminą, kuris paprastai yra ne ilgesnis nei 5 darbo dienos Remiantis Sutikimu ir Teisės aktais, Eesti Energia taip pat gali perduoti Klientui skirtus pasiūlymus Eesti Energia žinomam vartotojui, kuriam Klientas leido naudotis Eesti Energia paslaugomis pagal Kliento ir Eesti Energia sudarytą sutartį, ir Eesti Energia verslo kliento atstovui ar kontaktiniam asmeniui be išankstinio atskiro jų sutikimo. Šie asmenys gali uždrausti siųsti jiems pasiūlymus elektroninėmis priemonėmis (pvz., e. paštu, SMS ar MMS) e. aplinkoje arba vykdydami e. laiške ar žinutėje pateiktus nurodymus ar kitu Eesti Energia nurodytu elektroniniu būdu. Tik Klientas turi teisę atsiimti Sutikimą. 9. Duomenų tvarkymas atsižvelgiant į teisėtus interesus 9.1. Tam tikrais atvejais Eesti Energia tvarko duomenis atsižvelgdama ir į savo teisėtus interesus. Eesti Energia teisėtas interesas yra komercinis interesas, kuriuo remiantis Duomenų tvarkymas yra pagrįstas ir reikalingas bei kuris nusveria galimą kliento duomenų apsaugos teisių pažeidimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Gindama savo teisėtą interesą, Eesti Energia tvarko klientų duomenis šiais tikslais, pavyzdžiui: Periodinių naujienų ir informacinių laiškų siuntimas, įskaitant su tikslu pristatyti klientams papildomas paslaugas ir pasiūlymus. Klientas gali bet kada atsisakyti naujienų ir informacinių laiškų, nenurodydamas priežasties Vartotojų patirties gerinimas prašant klientų atsiliepimų apie paslaugas ir procesus bei naudojant juos statistikai ir tyrimams. Atsiliepimus klientai pateikia laisvanoriškai Eesti Energia techninių sistemų, savitarnos aplinkos ir IT sistemų tobulinimas ir plėtojimas, įskaitant saugumo incidentų prevenciją ir sprendimus Gedimų, pardavimo, vartojimo ir kitos statistikos, reikalingos aktyviam klientų aptarnavimui, analizė; Bendras klientų grupių profiliavimas; Pretenzijų sprendimas ir sukčiavimo prevencija. 10. Ypatingi Duomenų tvarkymo atvejai, kylantys iš teisės aktų

8 10.1. Remdamasi teisės aktais, Eesti Energia tvarko klientų duomenis šiais tikslais, pavyzdžiui: elektros energijos pardavėjų duomenų perdavimas Elering AS ir atitinkamų duomenų, susijusių su kliento sutarties sudarymu ar nutraukimu, gavimas prievolių, kylančių iš apskaitos ar mokesčių įstatymų, vykdymas. 11. Duomenų saugojimo laikotarpis Eesti Energia saugo Duomenis tiek laiko, kiek būtina norint pasiekti Principuose nurodytą Duomenų naudojimo tikslą arba iki Teisės aktuose nustatyto termino Saugodama duomenis, Eesti Energia laikosi šių pagrindinių terminų: po 3 metų ištrinsime Duomenis asmenų, kurie prašė, pavyzdžiui, kainų pasiūlymų ar informacijos apie technines galimybes, bet netapo Eesti Energia klientais, taip pat klientų tarnybos telefoninių pokalbių įrašus ir klientų tarnybos saugos prietaisų įrašus praėjus 7 metams po sutarties nutraukimo, ištrinsime pagrindinius sutarties duomenis ir vykdant sutartį surinktus duomenis (klientų kreipimaisi, pretenzijų sprendimai, pranešimai ir pan.), jei sutarčiai pasibaigus nėra vykdomos su sutarties vykdymu susijusios išieškojimo procedūros Pateisinamais atvejais Eesti Energia gali pakeisti 11.2 punkte nurodytus terminus, jei toks poreikis kyla, pavyzdžiui, iš konkretaus nurodymo, teisės aktų ar Eesti Energia teisėto intereso. 12. Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas Tvarkydama asmens duomenis, Eesti Energia gali priimti ir automatinius sprendimus, pavyzdžiui: kai prekės parduodamos ir paslaugos teikiamos kreditavimo sąlygomis, atlikdama asmens pagrindinės informacijos patikrinimą, kurio metu apdorojame reikiamą informaciją apie jūsų mokėjimo elgseną ir pagrindinę informaciją iš EE informacinių sistemų ir viešųjų duomenų bazių (oficialūs pranešimai, antstolių atskleista informacija ir kiti oficialūs registrai bei leidiniai, pvz., komercinis registras, gyventojų registras); teikdama automatinius pranešimus skolų išieškojimo procese ir apribodama paslaugų teikimą pagal sutarčių ir įstatymų nuostatas Rinkodaros profiliavimo tikslas yra sukurti skirtingus klientų segmentus, tipus ar profilius, kurie leistų kiekvienam klientui siūlyti būtent jam tinkamas paslaugas ir pasiūlymus. Profiliuodami galime analizuoti, pavyzdžiui, klientų demografinius rodiklius (amžius, lytis), paslaugų naudojimo duomenis, vietos ir elgesio modelius, naudodami įvairius konkrečiam atvejui tinkamus tarptautiniu mastu pripažintus statistinės analizės metodus Klientas turi teisę bet kuriuo metu reikalauti papildomų paaiškinimų ir prieštarauti dėl automatinių sprendimų priėmimo, pranešdamas apie tai Eesti Energia.

9 13. Duomenų naudojimas per įgaliotuosius tvarkytojus Remdamasi teisės aktais, Eesti Energia gali suteikti teisę naudoti Duomenis įgaliotiesiems duomenų tvarkytojams. Įgaliotieji duomenų tvarkytojai yra Eesti Energia partneriai, kurie, pavyzdžiui, teikia sąskaitų išrašymo, atsakinėjimo į klientų klausimus, rinkodaros, paslaugų perpardavimo paslaugas ar kitas paslaugas, teikiamas per ryšių priemones. Įgaliotasis duomenų tvarkytojas turi teisę naudoti Duomenis tik konkrečioms Eesti Energia užsakytoms operacijoms atlikti ir remiantis su Eesti Energia sudaryta konfidencialumo sutartimi EE įgaliotų tvarkytojų sąrašas ir kontaktiniai duomenys pateikiami Eesti Energia tinklalapyje. 14. Kliento teisės, susijusios su Duomenų naudojimu Teisė susipažinti su savo duomenimis. Eesti Energia savitarnos svetainėje klientas gali patogiausiai susipažinti su savo pagrindiniais ir kontaktiniais duomenimis, sutarties duomenimis, vartojimo vieta ir vartojimo duomenimis, taip pat gauti informaciją iš klientų tarnybos Teisė ištaisyti asmens duomenis. Klientas turi teisę ištaisyti savo duomenis, jei jie yra neteisingi ar neišsamūs. Jei pasikeitė kliento pagrindinė ir kontaktinė informacija arba klientas sužino, kad jo duomenys yra neteisingi, jis visada turi teisę, o kai kuriais atvejais ir pareigą pagal sutartį, ištaisyti ją savitarnos svetainėje arba susisiekti su klientų tarnyba ir paprašyti, kad duomenys būtų ištaisyti Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Tam tikrais atvejais klientas turi teisę reikalauti ištrinti jo asmens duomenis. Ši teisė netaikoma tais atvejais, kai Eesti Energia tvarko kliento asmens duomenis, kad vykdytų įsipareigojimus, kylančius iš Elektros rinkos įstatymo, tinklo taisyklių ar kitų teisės aktų. Klientas taip pat turi atsižvelgti į tai, kad jei jis nori būti pamirštas, jis negalės toliau gauti paslaugų pagal sutartį Teisė prieštarauti. Klientas turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kuriuos Eesti Energia tvarko remdamasi teisėtais interesais. Gavusi prieštaravimą, Eesti Energia atsižvelgia į tai, ar kliento interesai nusveria Eesti Energia interesus, ir, jei įmanoma, nutraukia atitinkamo asmens duomenų tvarkymą. Teise prieštarauti negalima pasinaudoti, jei Eesti Energia kliento duomenis tvarko vykdydama sutartį, nes tokiu atveju Eesti Energia nebegalėtų vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį. Teise prieštarauti negalima pasinaudoti ir tais atvejais, kai Eesti Energia turi parengti, pateikti ar ginti teisinį ieškinį, pavyzdžiui, klientui pažeidus sutartį su Eesti Energia. Prieštaravimo taip pat negalima pareikšti, jei Eesti Energia tvarko kliento asmens duomenis, kad įvykdytų iš teisės aktų kylančius įsipareigojimus Teisė riboti duomenų tvarkymą. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ribojamas jo asmens duomenų tvarkymas, jei, jo manymu, duomenys yra netikslūs, jei klientui reikia duomenų teisiniam ieškiniui parengti, pateikti ar apginti. Klientas taip pat gali reikalauti

10 apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, jei Eesti Energia juos tvarko teisėto intereso tikslais ir klientas nori išsiaiškinti, ar Eesti Energia interesai nusveria kliento interesus Teisė į duomenų perdavimą. Eesti Energia klientai turi teisę perduoti savo vartojimo duomenis (perkeliamumas). Šia teise lengviausia pasinaudoti per AVP čia, 15. Galimybės susisiekti su Eesti Energia Su klausimais dėl Principų ar Kliento Duomenų tvarkymo Klientas gali kreiptis į Eesti Energia telefono numeriu ir e. laišku adresu arba 16. Slapukų naudojimas EE e. aplinkose Kaip ir daugelyje kitų tinklalapių, Eesti Energia e. aplinkoje naudojama slapukų technologija. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kurie per e. aplinkos serverį atsisiunčiami į vartotojo kompiuterį. Dėl to naršyklė gali perduoti slapukų informaciją atgal į e. aplinką kiekvieną kartą, kai ja naudojamasi, siekiant tą patį vartotoją atpažinti neidentifikuojant jo tapatybės (anonimiškai) ir suteikti vartotojui asmeninę, patogesnę patirtį naudojantis e. aplinka (pvz., išsaugant vartotojo nuostatas ir prioritetus ir pan.)., analizuojant ir tobulinant e. aplinkoje siūlomas paslaugas bei nukreipiant pasiūlymus bei reklamą. Ši Principų redakcija galioja Eesti Energia ir visiems klientams nuo Eesti Energia prireikus turi teisę Principus vienašališkai keisti ir atnaujinti. Mes nuolat atnaujiname Principus ir juos pateikiame Eesti Energia tinklalapyje Apie svarbius Principų pakeitimus pranešame savo svetainėje, e. paštu ir kitomis įprastomis priemonėmis.

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Swecon_Privatumo politika_18

Swecon_Privatumo politika_18 Swecon interneto svetainės privatumo taisyklės Bendra informacija Dėkojame už jūsų susidomėjimą mūsų gaminiais ir apsilankymą mūsų interneto svetainėje. UAB Swecon (toliau mes arba Duomenų valdytojas )

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.  NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau