VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO 2020 m. sausio 21 d. Nr. V-5 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 10 dalimi ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 377 Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo ir 19.3 punktais, t v i r t i n u Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodines rekomendacijas (pridedama). Direktorius Albertas Stanislovaitis Parengė Vytautas Rukas Ligita Braškytė

2 PATVIRTINTA Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos (toliau Rekomendacijos) skirtos gamtos paveldo objektų tvarkymą organizuojantiems, tvarkymo projektus rengiantiems ir įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. 2. Rekomendacijų tikslas nustatyti bendrus savivaldybių ar valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, įskaitant gamtos paminklus (toliau Objektai) tvarkymo ir apsaugos principus siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės sąlygų įstatymų nuostatas. 3. Rekomendacijose naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme vartojamas sąvokas arba visuotinai mokslinėje literatūroje naudojamas sąvokas. 4. Gamtos paveldo objektų tvarkymas veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti Objektų natūralumą ir jų vertę, pagerinti esamą Objektų ir jų aplinkos būklę, išryškinti jų vertę racionaliai naudoti ir (ar) atkurti pažeistus Objektus ar jų dalis ir pritaikyti juos lankymui. Objektų ir jų aplinkos tvarkymas reikalingas, kai: 4.1. Objektui gresia sunykimas dėl gamtinių veiksnių arba sunaikinimas dėl antropogeninių veiksnių, taip pat kai Objektas palaipsniui žalojamas ir praranda vertę dėl gamtinių ir (ar) antropogeninių veiksnių, ir tik tais atvejais, kai tvarkymo priemonės gali būti efektyvios; 4.2. tvarkymo priemonės gali padėti atskleisti Objekto vertę ir unikalumą; 4.3. Objektą tikslinga pritaikyti lankymui. 5. Objekto aplinkoje esančios inžinerinės (su Objektu nesusijusios) infrastruktūros ir komunikacijų tvarkymas, avarinių situacijų prevencija ir likvidavimas, taip pat visi veiksmai tiesiogiai nesusiję su Objektų eksponavimu ar tvarkymu, nėra laikomi gamtos paveldo objektų tvarkymu, tačiau atliekant šiuos darbus privaloma atsižvelgti į Objekto išsaugojimo interesus. 6. Šiose rekomendacijose numatyti tvarkymo principai taikomi šiems Objektams: 6.1. geologiniams rieduliams, uoloms (konglomeratams), smegduobėms, oloms, atodangoms; 6.2. geomorfologiniams kalvoms, gūbriams, atragiams, dauboms, griovoms, skardžiams ir kitoms reljefo formoms; 6.3. hidrogeologiniams šaltiniams ir versmėms; 6.4. botaniniams medžiams, krūmams, jų grupėms, dendrologiniams rinkiniams, dendrologinę vertę turintiems parkams ir skverams. 7. Šiose rekomendacijose numatyti tvarkymo principai netaikomi Objektams, kurie tvarkomi pagal atskirus gamtotvarkos planus (botaniniai, zoologiniai) arba specialios tvarkymo priemonės nereikalingos: 7.1. botaniniams saugomų augalų ir grybų rūšių augavietėms (buveinėms), unikalioms ir nykstančioms augalų bendrijoms; 7.2. zoologiniams saugomų gyvūnų rūšių radavietėms (veisimosi ir maitinimosi vietoms), gyvūnų kolonijoms, unikaliems paukščių lizdams, kitoms gyvūnų veiklos retenybėms; 7.3. hidrografiniams rėvoms, saloms, ežerams ir kitiems hidrografinio tinklo elementams. 8. Vadovaujantis Gamtos paveldo objektų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-214 Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo 14 punktu Objektai, jų teritorijos bei buferinės apsaugos zonos tvarkomos, naudojamos ir atkuriamos pagal gamtos paveldo objektų gamtotvarkos projektus ir kitus apsaugos ir tvarkymo priemones numatančius dokumentus. Šiuos dokumentus sudaro: 8.1. situacijos analizė (parengta remiantis šiomis rekomendacijomis);

3 8.2. tvarkymo darbų techninis projektas arba, jei atsižvelgiant į planuojamos įrengti infrastruktūros apimtis, teisės aktai techninio projekto rengimo nenumato, planuojamų darbų aprašas. 9. Nuolatinės priežiūros darbams situacijos analizė ir darbų aprašas nerengiami. 10. Šioje metodikoje numatytos tvarkymo priemonės gali būti taikomos ne tik valstybės ar savivaldybių saugomiems gamtos paveldo objektams, bet ir specialaus teisinio apsaugos statuso neturintiems vertingiems gamtinio kraštovaizdžio elementams. II SKYRIUS. BENDRIEJI OBJEKTŲ TVARKYMO PRINCIPAI 11. Tvarkant visas Objektų rūšis turi būti: atliekama situacijos analizė: Objekto ir jo aplinkos būklės nustatymas; informacijos, apie Objekto vertės požymius, surinkimas; ankstesnių Objekto tvarkymo darbų, projektų (jei tvarkyta) analizė. Įvertinamos anksčiau taikytos tvarkymo priemonės, jų poveikis objektui ir jo aplinkai; mokslinių tyrimų (esant poreikiui ir galimybei) atlikimas; esamų ir galimų grėsmių Objektui ir jo aplinkai nustatymas; žemės nuosavybės, su Objekto tvarkymu susijusių sprendinių saugomų teritorijų ir kituose planavimo dokumentuose analizė; Objekto lankomumo potencialo įvertinimas: išsiaiškinama, ar Objektas yra lankomas, jei taip, kaip intensyviai (ar Objektas lankomas visais metų laikais, ar atvyksta pavieniai lankytojai, grupės, vyksta renginiai, kt.), kokiomis priemonėmis pasiekiamas Objektas (pėsčiomis, dviračiais, automobiliais, vandeniu), nustatomas poreikis ir galimybė pritaikyti Objektą lankymui ir su tuo susijusios grėsmės; Objekto vertės požymių atskleidimo būdų bei jų apsaugos priemonių nustatymas Objektus tvarkant taikomi bendrieji tvarkymo principai: Objekto natūralumo išsaugojimas arba atkūrimas; neigiamų pasekmių prevencija. Objektai, kurių būklė gali pablogėti įgyvendinant tvarkymo darbus arba po jų (dėl padidėjusio lankomumo) ir lankymui nepatrauklūs Objektai yra netvarkomi, apsiribojama šių Objektų ženklinimu; atsižvelgimas į visus situacijos analizės metu nustatytus vertės požymius bei tradicinį naudojimą. Objektai turintys ne tik gamtinę, bet ir mokslinę, etnografinę, religinę, kultūrinę vertę, tvarkomi atsižvelgiant į visus vertės požymius bei istoriškai susiklosčiusį tradicinį jų naudojimą; tiesioginės intervencijos į Objektą atsisakymas ar minimizavimas. Objektams tvarkyti parenkamos priemonės ir metodai be intervencijos į patį Objektą ar ji taikoma minimaliai, negalima Objekto žaloti (kalti į kamieną, pažeisti riedulio, atodangos paviršiaus, kt.), sudaryti sąlygas Objekto būklės blogėjimui ateityje (pažeisti medžio šaknyną, kt.). Objektams, pasižymintiems kraštovaizdžio verte, parenkamos tvarkymo priemonės ir metodai mažiausiai keičiantys Objekto vizualinę išraišką ir jo aplinką; maksimalus infrastruktūros poveikio mažinimas: tiesiogiai su Objekto pažinimu susijusi infrastruktūra (pažintiniai takai, stendai) įrengiami už Objekto teritorijos ribų, nesant tam galimybių (dėl gretimybių ar Objekto teritorijos dydžio ir specifikos) Objekto teritorijoje, bet visais atvejais kuo toliau nuo Objekto; tiesiogiai su Objekto pažinimu nesusijusi infrastruktūra (automobilių stovėjimo aikštelės, atokvėpio vietos, pavėsinės ir t. t.) įrengiama už Objekto teritorijos ir jo buferinės apsaugos zonos ribų; lankymui skirta infrastruktūra parenkama ir įrengiama siekiant maksimaliai užtikrinti ne tik lankytojų saugumą, bet ir Objekto apsaugą nuo neigiamo žmogaus poveikio; lankymo infrastruktūros elementai negali užstoti, nustelbti ar trukdyti apžvelgti Objektą; infrastruktūros elementų gali būti tik tiek, kiek jie būtini Objektui pažinti, jų vertei atskleisti ar panaudoti edukaciniais tikslais;

4 medžiagiškumo parinkimas. Visi infrastruktūros elementai turi derėti su Objektu ir jo aplinka. Tvarkymo darbams naudojamos medžiagos būdingos konkretaus Objekto ir (ar) vietovės gamtinei aplinkai. Nenaudotinas plastikas, mūro ar gelžbetonio konstrukcijos, minimaliai naudotinos metalinės konstrukcijos, šlifuotas akmuo ir pan. Įrengiami žaliatakiai, gali būti naudojamas sutankintas gruntas, lauko akmenų grindiniai/metiniai ar puvimui atsparių medienos rūšių klojinai. III SKYRIUS. SPECIALIEJI OBJEKTŲ TVARKYMO PRINCIPAI 12. Tvarkant atodangas, smegduobes ir olas, be 11 punkte numatytų priemonių papildomai atliekama: esamos situacijos analizės įvertinimas: Objekto (atodangos, smegduobės) atidengtumo lygis; Objekto dinaminės savybės ir stabilumas; papildomi tyrimai (naudotini fotogrametriniai, lazerinio skenavimo matavimai), naudojami istoriniai, archyviniai, kraštovaizdžio monitoringo duomenys (esant poreikiui ir galimybėms). Prireikus, šlaito stabilumo kiekybinis vertinimas turi būti atliekamas geotechniniais būdais pagal inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus taikomi šie specialieji tvarkymo principai: tikslingumo. Tikslinga tvarkyti tik ypač vertingus ir stabilius Objektus, kai numatoma juos pritaikyti lankymui; atsargumo. Pasyvių, rekuperacijos (atsistatymo) būklėje esančių Objektų atidengtumo didinimas yra neefektyvus ir beprasmis. Užaugančios atodangos palaipsniui tampa skardžiais. Jos gali būti tvarkomos tik pašalinant menkavertę augmeniją jei tai reikalinga jų struktūros matomumui padidinti; kaitos įvertinimo. Net jei atodanga labai svarbi ir reikšminga mokslui bei pažinimui, tačiau ją išsaugoti aktyviame, atidengtame pavidale neįmanoma (arba reikia neproporcingai daug nuolatinių pastangų ir išteklių), rekomenduojama ją palikti natūraliai kaitai; specialių priemonių taikymas: hidrodinaminių sąlygų keitimas (atodangos aktyvumo palaikymas, nukreipiant vandens srautus į atodangą ar stoginių stabdančių lietaus eroziją įrengimas) teoriškai galimas, tačiau taikytinas tik parengus techninį projektą; barjerų sienelės gali būti paliekamos lankymui, tai numatant karjero rekultivacijos plane ir jį įgyvendinant. 13. Tvarkant riedulius, konglomeratus ir akmenų rūžas be 11 punkte numatytų priemonių papildomai: esamos situacijos analizės metu atliekama: nustatoma Objekto (riedulio, konglomerato) padėtis (ar Objektas guli savo pirminėje vietoje, ar yra atkastas); išnagrinėjama, kokie papildomi elementai yra tiesiogiai susieti su Objektu fiziniais ar vizualiniais ryšiais; esant poreikiui ir galimybei atliekami neinvaziniai tyrimai nematomos Objekto dalies tūriui ir formai nustatyti (elektrinės tomografijos metodas, tyrimai georadaru) taikomi šie specialieji tvarkymo principai: pagarbos. Ant riedulių ir konglomeratų jokie užrašai, ženklai nerašomi, neiškalami, prie jų netvirtinamos atminimo ar informacinės lentos bei religiniai/politiniai ženklai ir akcentai, nekeičiamas jų vientisumas ir siluetas; pradinės padėties ir ekspozicijos išlaikymas. Rieduliai ir konglomeratai neatkasami; atsakomybės. Riedulių paviršių valymas, ypač naudojant mechanines priemones pvz. smėliasroves, netaikomas, nes tai suteikia dirbtinės poliruotės požymius, mažina jo natūralumą bei mokslinę vertę. Riedulio paviršius gali būti valomas tik tiek, kiek to reikia siekiant apsaugoti jį nuo biologinio dūlėjimo (mechaninio ardymo augalų šaknimis);

5 kompleksiškumo. Rieduliai turintys kultūrinę vertę turėtų būti tvarkomi tik kartu vykdant archeologinius tyrimus; minimalaus aplinkos tvarkymo. Artimoje Objekto aplinkoje rekomenduojama šalinti menkavertę sumedėjusią augaliją, šienauti, sudaryti galimybes riedulio apžvalgai skirtingomis perspektyvomis ir atstumais; apžvelgiamumo. Riedulių rūžos tvarkomos siekiant užtikrinti jų apžvalgą: teritorija ganoma ar šienaujama, šalinami menkaverčiai sumedėję augalai. 14. Tvarkant geomorfologinius objektus be 11 punkte numatytų priemonių papildomai: esamos situacijos analizės metu: nustatoma Objekto padėtis ir raiškumas reljefe, Objekto matomumas iš artimesnės ir tolimesnės perspektyvos (nuo kelių, regyklų, apžvalgos bokštų ir pan.), padėtis kraštovaizdyje, erdvės matomos ar galimos matyti nuo Objekto; esant poreikiui gali būti sudaromi skaitmeniniai reljefo modeliai taikomi šie specialiejji tvarkymo principai: apžvelgiamumo didinimas. Kraštovaizdžio formavimo kirtimais siekiama didinti Objekto apžvelgiamumą. Numatomas (jei tikslinga, įmanoma ir yra poreikis) esamos vizualinės taršos šaltinių pašalinimas; aplinkos pobūdžio išlaikymas. Siekiama išlaikyti kraštovaizdžiui būdingą žemėnaudos struktūrą (miškingame kraštovaizdyje didelio ploto plyni kirtimai neatliekami), šalinti tik menkaverčius medžius ir krūmus. 15. Tvarkant hidrogeologinius objektus (šaltinius) be 11 punkte numatytų priemonių papildomai: esamos situacijos analizės metu: įvardijamas šaltinio iškrovos vietos tipas (krintantis, kylantis, karstinis), surenkami duomenys apie debitą, vandens mineralizaciją, kitas fizikines savybes; išnagrinėjamas šaltinio vaidmuo vietos kultūriniame (istoriniame ar mitologiniame) kontekste taikomi šie specialieji tvarkymo principai: natūralumo išsaugojimas: a) Pagrindinė šaltinių tvarkymo užduotis išsaugoti natūralią iškrovos vietą. Natūralūs šaltiniai negali būti paversti šuliniais ar vandens kolonėlėmis. Šaltinių vanduo gali būti naudojamas gerti, sveikatinimui. Tokiais atvejais būtina suderinti gamtos paveldo apsaugos ir saugaus naudojimo reikalavimus, tačiau bet kokia intervencija į pačią šaltinio iškrovos vietą negalima; b) Kai šaltinis yra sufoziniame cirke, griovoje, jo dėka paprastai vyksta aktyvi erozija. Šaltinių iškrovos vietose vykstantys natūralūs sufozinės erozijos procesai nestabdomi, natūraliai užmirkę šaltiniuoti plotai nesausinami, negrindžiami, tačiau užtikrinama, kad antropogeninė apkrova nestiprintų natūralios erozijos; minimalus tvarkymas. Vandens iškrovos vieta tvarkoma minimaliai likviduojami natūralumą pažeidžiantys elementai, esant poreikiui įrengiamos apsaugos nuo paviršinės nuoplovos priemonės; atsakingas vandens naudojimas. Vandens paėmimo vieta (jei būtina) įrengiama žemiau šaltinio iškrovos vietos įrengiant akmens ar medinį (drėgmei ir puvimui atsparių medžio rūšių) rentinį, medinį lataką, patvankos sienutę. Vandens paėmimo vietos įrengimas neturi pakeisti hidrodinaminių iškrovos vietos savybių. Įrengus vandens paėmimo vietą, būtina pastovi jo priežiūra, valymas nuo dumblių, apnašų, augmenijos; lankymo keliamų grėsmių prevencija. Priėjimas prie šaltinio įrengiamas taip, kad nedidintų paviršinės erozijos, nebūtų išmindomi šaltinio krantai ar iškrovos vietą supančios šlapynės. Šlapynės, vandens telkiniai ir kitos mindymui jautrios teritorijos nuo takelių gali būti atribojamos prie aplinkos derančiomis tvorelėmis; vertės atskleidimas. Šaltiniuose gali vykti mineralų formavimas, sedimentacija, cementacija, geležies junginių, tufų, konglomeratų susidarymas. Šių procesų atskleidimas ir pristatymas visuomenei pasitarnauja tiek pažintiniais, tiek mokymo tikslais; įspėjimas. Kartais šaltinių vanduo būna blogos kokybės ir netinka gerti. Ši informacija turi atsispindėti informaciniuose stenduose.

6 16. Tvarkant dendrologiniu požiūriu vertingus parkus ir rinkinius be 11 punkte numatytų priemonių papildomai: esamos situacijos analizės metu: įvertinama Objekto teritorijos su joje augančiais želdiniais būklė. Objekto teritorijos ir atskirų jos komponentų būklės vertinimas ir inventorizacija atliekama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka; surenkama informacija apie Objekto mokslinę, pažintinę, dendrologinę, genetinę, kraštovaizdžio, kultūrinę ir kitas vertes. Esant poreikiui atliekami dendrologiniai, genetiniai, taksonominiai, istoriniai, aplinkos, dirvožemio, hidrogeologiniai, geologiniai ir geotechniniai ir kiti tyrimai; esant galimybei peržiūrimas projektas, pagal kurį dendrologiniu požiūriu vertingas parkas buvo įrengtas; identifikuojamos esamos ir galimos grėsmės Objektui ir jo aplinkai. Įvertinami lankytojams pavojų keliantys komponentai (infrastruktūra, nuodingi augalai, vandens telkiniai ir kt.). Įvertinami veiksniai, galintys turėti neigiamą poveikį Objektui (tarša, kenkėjai, ligos ir kt.) Dendrologiniu požiūriu vertingi parkai ir rinkiniai jų augalija su mažosios kraštovaizdžio architektūros elementais ir inžineriniais statiniais tvarkomi Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo nustatyta tvarka. 17. Tvarkant medžius ir krūmus be 11 punkte numatytų priemonių papildomai: esamos situacijos analizės metu: vizualiai įvertinama medžio fizinė būklė, išskirtiniais atvejais atliekamas instrumentinis vertinimas, apimantis šaknyno, kamieno, lajos ir polajo būklės vertinimą, taip pat gali būti nustatomas puvinio kiekis kamiene. Puviniams kamienuose aptikti ir išmatuoti taikoma akustinė tomografija ir tyrimai rezistografu. Įvertinamos ant medžio augančios ir jo būklę bloginančios kerpių ir grybų rūšys, nustatomi kenkėjų židiniai. Vizualiai įvertinama medžio aplinkos būklė, gali būti atliekami papildomi Objekto aplinkos tyrimai (dirvožemio ir kiti); surenkama informacija apie Objektą, jo mokslinę, pažintinę, kraštovaizdžio, estetinę, biologinę, genetinę, dendrologinę vertę. Išmatuojami Objekto fiziniai duomenys (aukštis, kamienų skaičius, apimtis(ys), amžius); atlikti tvarkymo darbus numatoma tik tais atvejais, kai matomi akivaizdūs medžio būklės blogėjimo požymiai: nudžiūvusios arba nulaužtos motininės ar kitos stambios šakos, nudžiūvusi arba nulaužta viršūnė, netinkama lajos svorio centro padėtis, skylantis arba perskilęs kamienas, kamienas drevėtas, drevė pilna organinių ar kitų medžiagų, įsimetęs puvinys, matomi kenkėjų židiniai, auga ligas ar puvinį sukeliantys medžio grybai ir (ar) kerpės, matomi neigiamų antropogeninių veiksnių ir (ar) ekstremalių gamtinių reiškinių padariniai taikomi šie specialieji tvarkymo principai: profesionalumo. Tvarkymo darbus, darančius tiesioginį poveikį esamai arba tolimesnei Objekto fizinei būklei: bet kokio tipo genėjimą, lajos pakėlimą, antrinės lajos formavimą, bet kokio tipo jungčių, jungčių sistemų ir atramų įrengimą, atlieka specialistai turintys EAC (Europos arboristikos konsiliumas), ISA (Tarptautinė arboristų organizacija) arba bet kurios ES šalies valstybinės arboristikos mokyklos išduotą arboristo sertifikatą arba jiems konsultuojant; stabilizavimo. Skylantys, plyštantys kamienai nuo išlūžimo apjuosiami su kamienu tiesiogiai nesiliečiančiu diržu, žiedu arba lynu, kuris iš vidinės pusės padengtas izoliacine medžiaga. Siekiant išvengti įaugimo suveržimo vieta kasmet keičiama arba atlaisvinama; pažeidimų šalinimo. Iš medžių drevių išvalomos šiukšlės, pašalinamas puvinys, o visa gyva ir negyva mediena paliekama. Anksčiau užmūrytas smulkias žaizdas ar dreves rekomenduojama išvalyti nuo užpildo, prieš tai atlikus kitus medžio tvarkymo darbus. Jei žaizdos, drevės yra didelės arba mūro dalys stipriai apaugintos mediena užpildo išimti nerekomenduojama. Drevių ir žaizdų užmūrijimas ar užpildymas bet kokiomis medžiagomis yra netaikytinas. Sausos, švarios drevės paliekamos atidengtos; atskleidimo. Objekto teritorijoje ir jo buferinės apsaugos zonoje, esant poreikiui,

7 atliekami kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kurių metu pašalinami medžio polajyje augantys kiti medžiai ir krūmai. Ši tvarkymo priemonė netaikoma Objektams esantiems I grupės miškuose; apsaugos ir prevencijos. Medžio šaknyno apsaugai nuo sutrypimo, suplūkimo ir kito mechaninio poveikio, pagal medžio lajos projekciją į žemės paviršių, bet ne mažiau kaip 5 m spinduliu, įrengiamos medinės apsauginės tvorelės arba visa polajo zona padengiama prieš tai 3 mėn. džiovintų šakų sluoksniu, kurį rekomenduojama atnaujinti kas 1-2 metus. Intensyviai lankomų medžių šaknyno zona gali būti apsaugota įrengiant specialias pakylas ar terasas virš šaknyno; intensyvios priežiūros. Esant polajo nutrypimui ar suplūkimui, būtinas polajo zonos purenimas oro kastuvu. Po polajo supurenimo į dirvožemį įterpiami mikrobiologiniai preparatai su dideliu kiekiu huminių rūgščių; augimo sąlygų gerinimo. Medžiams, augantiems urbanizuotose teritorijose, kur didžioji dalis polajo uždengta kieta danga ir nėra galimybės atkurti vejos, supurenti dirvožemio ar uždėti mulčą, yra įrengiami vertikalūs maitinimo ir vėdinimo šulinėliai; suderinamumo. Medžių augančių kelio apsaugos zonoje polajis uždengiamas cm medienos mulču. Spygliuočiams naudojamas spygliuočių medienos mulčas, lapuočiams lapuočių medienos mulčas. Susmulkintų žalių šakų mulčas gali būti naudojamas tik prieš tai jį džiovinus 3 mėn. Žiemos metu tikslinga įrengti laikinus atitvarus/sieneles apsaugančias kamieną ir šaknis nuo druskų. IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 18. Žemės savininkai, naudotojai bei valdytojai negali trukdyti įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais tikslais tvarkyti Objektų.

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

<Adresatas>

<Adresatas> LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽALOS APLINKAI, SUNAIKINUS AR SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS IR OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2014 m. kovo 12 d. D1-269

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas

Rokiškio miesto centrinės dalies žaliosios jungties teritorijų kraštovaizdžio formavimas PATVIRTINTA Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio d. įsakymu Nr. VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA RENGIANT PROJEKTĄ ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

SAVIVALDYBES IMONE

SAVIVALDYBES IMONE PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS MA žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas VP.18-55-TP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis 2 VP.18-55-BSŽ 1 0 Projekto bylos dokumentų sudėties

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita NACIONALINIŲ PARKŲ VEIKLA 2014 m. liepos 4 d. Nr. VA-P-20-7-8 Su valstybinio audito ataskaita galima susipaţinti Valstybės kontrolės interneto puslapyje adresu www.vkontrole.lt

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau