PAPILDOMI%NUOSTATAI%

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAPILDOMI%NUOSTATAI%"

Transkriptas

1 RING%CHALLENGE% 2019% % TIME%ATTACK%LENKTYNĖS,%3%ETAPAS% LIETUVOS%MĖGĖJŲ%ŽIEDINIŲ%LENKTYNIŲ%ČEMPIONATAS,%3%ETAPAS% PAPILDOMI%NUOSTATAI% % TIME%ATTACK%RACE,%ROUND%3% LITHUANIAN%BEGINNERS%TOURING%CAR%CHAMPIONSHIP,%ROUND%3% SUPPLEMENTARY%REGULATIONS% 10/08/2019

2 SĄVOKOS% DEFINITIONS% Nemuno%žiedas% Automobiliųirmotociklųlenktyniųtrasasuvisaiskompleksopastataisir statiniaisesančiaisadresunemunog.20,gaižėnėliųkm.,kaunoraj.ltu 53455,Lietuva Pit%Lane% AsfaltuotakeliodangaesantitarpDalyviųParkoirLenktyniųtrasos,kur taikomasmaksimalusgreičioapribojimas.% Trasa% Vienos krypties kelio eismas, priklausantis Nemuno žiedo kompleksui, kuriopaskirtis suteiktigalimybęsportuotimotociklaisirautomobiliais beiugdytisaugausvairavimoįgūdžius.% Dalyvių%parkas% Asfaltuota danga besiribojanti su Pit Lane ir visais Nemuno žiedo komplekso pastatais bei statiniais, kurioje išsidėstę Dalyviai ir visa jų įranga.% Žiūrovų%zona Nemuno žiedo komplekso dalis, kuria gali naudotis žiūrovai ir stebėti veiklątrasoje.% Saugumo%zona%(gaudyklė) Vieta trasoje, kuri skirta tam, kad išvažiavęs (išslydęs) iš trasos automobilispatirtųminimaliąžalą.% Evakuacijos%kelias Keliasaplinkui trasą ir besitęsiantis per Dalyvių parką ir žiūrovų zonas, skirtas specialiųjų tarnybų eismui (greitosios pagalbos, priešgaisrinės tarnybos,evakuatoriųirkt).% Driftinti %\%slydinti Lėtaiarįprastugreičiuvažiuojančioautomobilioratų prasukimas taip pažeidžiantasfaltodangą.% Trasos%teisėjai% Varžybų oficialūs asmenys, kurie informuoja ar duoda instrukcijas dalyviamstrasojelenktyniųarpojųmetu.% Organizatorius Asmenysorganizuojantysvaržybas,kuriosvykdomosvadovaujantisšiais nuostatais.% Organizatoriaus%personalas Įgalioti Organizatoriaus asmenys, kurie turi teisę duoti instrukcijas varžybųdalyviams.% Dalyvio%atstovas% Asmuoatstovaujantisvaržybųdalyvįvaržybose.% Varžybos% Šių nuostatų pagrindu organizuojamas auto sporto renginys, kuris prasideda nuo to momento, kai varžybų dalyvis yra oficialiai užregistruojamas į varžybas iki varžybų apdovanojimo ceremonijos pabaigos.% Sportinis%protestas Varžybųdalyviopateiktasskundasdėlkitodalyvioelgesiovaržybųmetu.% Techninis%protestas Varžybų dalyvio pateiktas skundas dėl kito dalyvio naudojamos technikosvaržybųmetu.% Oficiali%pranešimų%lenta Trasojeesantilenta,tarpstarto/finišoirišvažiavimoišPitLane.% Nemuno%ziedas% A car and motorbike racing circuit along with all the buildings and structures belonging to the complex, located in 20 Nemuno str., Gaizeneliuvillage,LTU53455,Lithuania Pit%Lane% An asphalted part of the Track situated between the main straight of thetrackandthepaddock,wherespeedlimittoapply% Track% AoneUwaytrafficroadbelongingtothecompositionofNemunoziedas whosepurposeisprovidingthepossibilityofengaging in motorsports andthesafedevelopmentofdrivingskillsandtechnique% Paddock% An asphalted area bordering the pit lane and the Nemuno ziedas structureswherethecompetitorsandtheirequipmentareallocated% Spectators%area% An area belonging to the composition of Nemuno ziedas that can be accessedbythespectatorsforobservingtheactivitiesonthetrack% Run\off%area% An area bordering the Track that has been established in order to ensurethesafetyofanyvehiclesthatrunoffthetrackandminimum damagethereto% Evacuation%road% A road surrounding the Track and passing through the competitors' parkinglot,paddockandthespectatorareawiththepurposeoftraffic ofspecialpurposevehicles(ambulance,fireengines,towtrucks,etc.)% Burnout% Having the wheels of a stationary or slowly moving vehicle spin in a mannerthatdamagestheasphalt% Track%Official% ACompetitionofficialwhoinformsorinstructstheCompetitorsonthe Trackduringtherace,priortotheraceorfollowingtherace% Organizer% ThepersonorganizingtheCompetitionstobeheldonthebasisofthese instructions% Organizer%personnel% Authorized personnel of the Organizer who have the right to issue ordersonbehalfoftheorganizer% Competitor% RepresentativeofanathleteparticipatingintheCompetition% Competition% Amotorsportseventorganizedonthebasisoftheseregulations,which startsfromthemomenttheparticipanthasofficiallyregisteredforthe Competitiontilltheendoftheprizegivingceremony% Sporting%protest% A complaint submitted by a Competitor in writing concerning the behaviorofanothercompetitorduringthecompetition% Technical%protest% A complaint submitted by a Competitor in writing concerning the technicalsolutionusedbyanothercompetitor% Official%noticeboard% AnoticeboardsituatedontheTrackspotbetweenstart/finishstraight andthepitlaneexit.% RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 2/7

3 1.% BENDROSIOS%NUOSTATOS% 1.% GENERAL%CONDITIONS% Kalba% Oficialus Papildomų Nuostatų tekstas yra lietuvių kalba. Oficiali lenktyniųkalba lietuvių.kilusginčamsdėlinterpretavimo,tiktekstas lietuvių kalba laikomas oficialiu autentišku tekstu. Taisyklių vertimas į kitaskalbasyratikinformatyvauspobūdžioirnėrašiųtaisykliųdalis% 1.1 Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais: FIATarptautiniusportokodeksu Lietuvosautomobiliųsportokodeksu(LASK) Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymotaisyklėmis Time Attack lenktynių taisyklėmis ir techniniais reikalavimais Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato taisyklėmis,reglamentuirtechniniaisreikalavimais Varžybųpapildomaisnuostataisirbiuleteniais Tuoatveju,jeišiuosePapildomuoseNuostatuosenėraaiškiai apibrėžta,busvadovaujamasifiakodeksu. Language% The final text of these Supplementary Regulations shall be the Lithuanian version, which will be used, should any dispute arise as to their interpretation. Headings in this document are for ease of reference only and do not form part of these Supplementary Regulations.TheCompetitionlanguageshallbeLithuanian% 1.1 TheCompetitionshallbeorganizedincompliancewiththe followingrulesandregulations: FIAInternationalsportingcode Lithuanianautomobilesportingcode(LASC) Lithuanian auto sport rules of organization and execution Time Attack race regulations and technical requirements Lithuanian beginners touring cars championship regulationsandtechnicalrequirements Supplementary regulations and bulletins of the Competitions In case situations are not clearly defined by these SupplementaryRegulations,FIACodetoapply. 1.2% VARŽYBŲ%STATUSAS% 1.2% STATUS%OF%THE%COMPETITION% Varžybos yra% registruotos ir įtrauktos į LASF sporto varžybų kalendoriųkaip:% The Competition is officially registered in the calendars of thelasf: 2019 metų Time Attack lenktynės, 3 etapas: atviros, klasifikuojamosclygosvaržybos. Time Attack, Round 3, 2019: open, classified race equaltocleaguecompetition metų Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių Lithuanian beginners touring car championship, čempionatas,3etapas:atviros,klasifikuojamosclygos varžybos. Round 3, 2019: open, classified race equal to C leaguecompetition. 2.% ORGANIZACIJA% 2.% ORGANIZATION% 2.1% Varžybų%Organizatorius% 2.1% Organizer%of%the%Competition% Pavadinimas: ExpoDesign,UAB Name: ExpoDesign,UAB Adresas: P.Lukšio32,LTU08222Vilnius,Lietuva Address: P.Luksio32,LTU08222Vilnius,Lithuania Įmonėskodas: CompanyID Kontaktinisasmuo: UgnėRukšėnaitė Contactperson: UgneRuksenaite Telefonas: Telephone: EUmail: EUmail: Web: Web: Facebook: Facebook: Organizatoriaus%teisių%perleidėjas:% Assigner%of%rights%of%the%Organizer:% Lietuvosautomobiliųsportofederacija Lithuanianautomobilesportfederation Adresas:Savanoriųpr.56,Kaunas,Lietuva% Address:56Savanoriustr.,Kaunas,Lithuania Tel./fax.: % Tel./fax.: % Mob.: % Mob.: % Web: Web: 2.2% Organizacinis%komitetas% 2.2% Organizing%committee% Dokumentacija,Dalyviai UgnėRukšėnaitė Documents,Participants UgneRuksenaite Paddock,Apsauga VaidotasLaurutis Paddock,Security VaidotasLaurutis Renginioinfrastruktūra VaidotasLaurutis InfrastructureofEvent VaidotasLaurutis % Oficialūs%asmenys% 2.3% Main%Officials% Sportokomisaras TomasMajauskas Steward TomasMajauskas VaržybųVadovas MariusMikuševičius ClerkoftheCourse MariusMikusevicius Techniniskomisaras EgidijusJanavičius ChiefScrutineer EgidijusJanavicius Trasos ir saugumo ArturasGailius ChiefofTrackandSafety ArturasGailius viršininkas Kitioficialūsasmenysirteisėjai B.P. Othersofficialspersons T.B.A. RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 3/7

4 3.% VARŽYBŲ%CHARAKTERISTIKA% 3.% DATA%AND%FORMAT%OF%THE%COMPETITION% 3.1% Bendra%informacija% 3.1% General%data% % % % % Adresas Nemuno20,Gaižėnėliųkm.,Lietuva Adress 20Nemuno,Gaizeneliai,Lithuania GPS N ,E GPS N ,E Trasosilgis 3350metrai(1ratas) Tracklength 3350meters(1lap) Važiavimokryptis priešlaikrodžiorodyklę Drivingdirection antiuclockwise Pole pozicija kairėje Poleposition left Max automobilių skaičius trasoje 35 Maxnumberofcarsonthe track % Klasės,%lenktynių%trukmė%ir%starto%procedūra% 3.2% Class,%duration%of%the%race%and%starting%procedure% Race%1% Race%2% LIQUIMOLYRACE 8ratai/8laps 8ratai/8laps startasišeigos/rollingstart TIMEATTACK 30min 30min U 4.% TECHNINĖ%KOMISIJA% 4.% SCRUTINEERING% 4.1 TechninėkomisijabusvykdomapriešLenktynespagalvaržybų tvarkaraštį. 4.1 PreUrace technical scrutineering will be organized in accordancewiththetimetableofthecompetition. 4.2 PokvalifikacijosirLenktyniųvisidalyviaiprivalovyktiįUždarą Parką. Pažeidus šią nuostatą dalyvio rezultatas gali būti anuliuotas. 4.2 TheParc#Fermé#shallbemandatoryforallCompetitorsafter qualifyingandraces.fortheviolationofthisrule,theresult setbythecompetitorcanbeannulled. Ši#nuostata#(4.2)#netaikoma# Time#Attack #dalyviams# This# provision# (4.2)# does# not# apply# to# participants# of# Time#Attack #race# 4.3 Pašalinti automobilį iš Uždaro Parko galima tik leidus Techniniamkomisarui. 4.3 RemovalofacompetingvehiclefromtheParc#Fermé#shall only be permitted following the granting of permission by thechiefscrutineer. 5.% REGISTRACIJA%Į%VARŽYBAS% 5.% REGISTRATION%FOR%THE%COMPETITION% 5.1 Visi Vairuotojai dalyvaujantys varžybose privalo turėti galiojančias LASF arba kitos šalies (ASF) išduotas Vairuotojo licencijas: 5.1 All Competitors must have valid license of drivers (issued LASForotherASN): TimeAttack:M,E,DJunior,DarTarptautinė; TimeAttack:M,E,DJunior,DorInternational Mėgėjųčempionatas:M,E,DJunior,DarTarptautinė; Beginners championship: M, E, D Junior, D or International 5.2 Išankstinė registracija vykdoma internetu pateikus paraišką adresuwww.ringchallenge.lt. 5.2 UponpreUregistration,theparticipationapplicationsshallbe submittedviathewebsitewww.ringchallenge.lt. 5.3 Išankstinė registracija pradedama 10/07/2019 ir baigiama 05/08/ val.vietoslaiku. 5.4 Tik užbaigus išankstinę registraciją dalyviui leidžiama registruotisvaržybųsekretoriatepagalvaržybųtvarkaraštį. 5.3 PreUregistration shall be opened as from 10th of July 2019 anditshallbeclosedon5thofaugust2019at17:00local time. 5.4 FollowingtheclosingofthepreUregistration,registeringfor thecompetitionsshallbepossibleatthesecretariatofthe CompetitionpursuanttotimetableoftheCompetition. 5.5 Pateikdamasdalyvioparaišką,dalyvispatvirtina,kad: 5.5 By submitting a participation application, the Competitor representsandwarrantsthat: laikysisvisųvaržybųtaisykliųirnuostatų; itundertakestocomplywiththerulesandregulations ofthecompetition; automobilisatitinkasavoklasėstechniniusirsaugumo reikalavimus; the competing vehicle corresponds to the technical conditions,andrequirementsoftherespectiveclass; dalyvisatsakoužchronometravimodavikliopraradimą arsugadinimą; the Competitor shall be liable for the loss of or damagetothetimingtransponder; Dalyvis supranta, kad jo dalyvavimas automobilių sporte kelia pavojų jo gyvybei ir sveikatai bei jo naudojamai įrangai, tačiau vis tiek sutinka dalyvauti varžybosesavoatsakomybe. Organizatorius,organizatoriauskomandospersonalas, trasos savininkas ir trasos savininko komandos personalasnėraatsakingiužnelaimingusatsitikimusir betkokiasjųpasekmes.dalyvis,paminėtusasmenis,iš anksto atleidžia nuo bet kokios atsakomybės už patirtusnuostolius,kuriegaliatsirastivaržybųmetu. Dalyvis įsipareigoja turėti tinkamą ir galiojantį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kuris gali būti reikalingasvaržybose,nutikusnelaimingamatsitikimui; the Competitor understands that participating in motorsportscompetitionsposesahazardfortheirlife and health as well as the equipment to be used, but neverthelessagreestoparticipateinthecompetitions attheirownliability. The Organizer, the team members of the Organizer, the track owner and the team members of the track owner shall not be liable for any possible accidents and the consequences thereof. The Competitor shall discharge the aforesaid persons from any liability for anylossesthatmayoccurduringthecompetition; thecompetitorundertakestohaveanappropriateand valid accident insurance policy which might be necessaryincaseofaccidentduringcompetition; RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 4/7

5 5.6% Startinis%mokestis% 5.6% Entry%fee% LIQUIMOLYRACE 100,00EUR LIQUIMOLYRACE 100,00EUR TIMEATTACK(STOCK,SEMIUPRO) 70,00EUR TIMEATTACK(STOCK,SEMIUPRO) 70,00EUR TIMEATTACK(PRO) 80,00EUR TIMEATTACK(PRO) 80,00EUR LIQUIMOLYRACE+TA(STOCK,SEMIUPRO) 150,00EUR LIQUIMOLYRACE+TA(STOCK,SEMIUPRO) 150,00EUR 6.% DRAUDIMAS% 6.% INSURANCES% 6.1 Varžybos yra apdraustos Renginio organizatoriaus civilinės atsakomybėsdraudimu. 6.1 The Competition is insured Civil liability insurance of the eventorganizers". Draudimobendrovė:IfP&CInsuranceAS Company:IfP&CInsuranceAS PolisoNr.:B.P. Numberofpolicy:T.B.A. 6.2 Trasoje važiuojančių dalyvių civilinę atsakomybę dėl 6.2 Onthetrackcivilliabilityofthirdpartiesduringtheincident tretiesiems asmenims incidento metu padarytos žalos asmeniui ir/ar turtui, atsiradusios kaip incidento pasekmė, for the person and / or property arising as a result of the incidentmustbeinsuredbytheorganizer. apdraudžiaorganizatorius. 6.3 Varžybose dalyvaujantys Vairuotojai nėra laikomi trečiaisiais asmenimisvienaskitoatžvilgiu. 6.3 Drivers participating in the race are not considered to be thirdpartiesinrelationtoeachother 7.% REKLAMA% 7.% ADVERTISING% 7.1 Privalomi Organizatoriaus reklaminiai lipdukai bus išduodami Registracijos metu ir turi būti užklijuoti tiksliai pagal schemą (žr.priedasnr.3). 7.2 Dalyvis privalo užtikrinti, kad visi privalomi Organizatoriaus reklaminiailipdukaibūtųpritvirtintiprieštechninękomisiją. 7.3 Bet kokios reklaminės medžiagos platinimas varžybų teritorijoje yra leidžiama tik raštiškai suderinus su varžybų Organizatoriumi. 7.1 The mandatory advertising stickers shall be given to the Competitorsuponregistration(seeAppendixNo.3). 7.2 Competitor must assure that all compulsory advertising stickersaregluedproperlybeforescrutineering. 7.3 Anydistributionofadvertisingmaterialsontheterritoryof the track shall only be permitted upon prior written agreementwithorganizer. 8.% LEIDIMAI% 8.% PASSES% 8.1 Visi asmenys esantys trasos teritorijoje privalo turėti galiojančiusorganizatoriausleidimus. 8.2 Registracijosmetubusišduodamišieleidimai: Komandospersonalas 4leidimai; Sportinisautomobilis 1leidimas; Servisoautomobilis 1leidimas; 9.% PROTESTAI%IR%APELIACIJOS% 9.% PROTEST%AND%APPEALS% 9.1 Varžybų vadovo sprendimai įsigalioja nuo jo pasirašymo momentoiryraskelbiamioficialiojepranešimųlentoje. 9.2 Visi protestai privalo būti pateikti Sekretoriatui ir adresuoti Sportokomisarams.Paduodantprotestąsumokamas200EUR mokestis.protestasdėltechniniųreikalavimųneatitikimo,jei reikia ardyti automobilio mazgus, paduodamas su 500 EUR mokesčiu. 8.1 Allpersonsthatarepresentintheterritoryofthetrackof the Competition must carry valid passes issued by the Organizer. 8.2 WhenregisteringfortheCompetitionreceivethefollowing numberofpasses: Teammembers 4passes; Sportsvehicle 1pass; Servicevehicles 1pass;. 9.1 ThedecisionsoftheClerkofCoursesshallenterintoforceas ofthemomentofsignatureandtheybeingpublishedonthe officialnoticeboard 9.2 All protests must be submitted in the Secretariat and addressed to the Stewards of the competition. Protests must be submitted together with the protest deposit in amountofeur200,u,ortogetherwiththeprotestdepositin amount of EUR 500,U when the protest is related to the inconformityofthecarwiththetechnicalregulationsofthe respectiveclass. 9.3 ProtestaiteikiamipagalLASK13straipsnionuostatas. 9.3 Protestsshallbepreparedandsubmittedinaccordancewith Article13oftheLASC. 9.4 Jei protestas yra atmestas, tačiau jo analizės išlaidos viršija taisyklėse nurodytą protesto teikimo mokestį, protesto davėjasprivaloapmokėtisusidariusįskirtumą. 9.4 Iftheprotestisdeniedandexpendituresforprotestanalysis exceedthosedefinedintheregulations,theprotestermust paythedifference. 9.5 Patenkinus protestą, mokestis yra grąžinamas protesto teikėjui. Jei protestas atmetamas, mokestis negrąžinamas ir liekaorganizatoriausdispozicijoje. 9.5 Uponthesatisfactionofaprotest,thesecuritypaidbythe personwhosubmittedtheprotestshallbereturned.upon nonusatisfaction of the protest, the security shall not be refundedandremainsatorganizer`sdisposal. 9.6 DalyvisgaliteiktiapeliacijąpagalLASK15straipsnionuostatas. 9.6 A competitor may submit an appeal in accordance with article15ofthelasc. 10.% APDOVANOJIMAI% 10.% PRIZE%GIVING%CEREMONY% 10.1 Apdovanojimaivykspagalvaržybųtvarkaraštį The prize giving ceremony shall take place in accordance withtheofficialtimetableofthecompetition Kiekvienos klasės prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje It shall be compulsory for the winners of each class to participateintheprizegivingceremony. RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 5/7

6 10.3 Apdovanojimų ceremonijoje Vairuotojai privalo vilkėti sportiniuskombinezonus.nevilkintsportiniokombinezonoar nedalyvaujant apdovanojimų ceremonijoje gali būti paskirta 100EURbauda Nugalėtojai, apdovanojimų metu, privalo naudoti varžybų OrganizatoriausarbavaržybųRėmėjoatributikąUsuvenyrus(jei tokia yra). Atsisakius vykdyti šią sąlygą gali būti paskirta 100 EURbauda Kiekvienosklasėsprizininkai(1,2ir3vietos)busapdovanoti Organizatoriaustrofėjais Wearingtheracingsuitduringtheawardceremonyshallbe mandatory. Upon not wearing the racing suit or being absentfromtheawardceremony,afineofeur100,ucanbe imposedonthecompetitor Itiscompulsoryforthewinnerstousesponsorsouvenirs(if any)duringtheprizegivingceremonysubjectthattheyare provided by either Organizer or the series promoter. RejectingorignoringthisconditionthereisafineEUR100,U thatcanbeimposedonthecompetitor Trophiestothetop3driversofeachclass. 11.% PAPILDOMA%INFORMACIJA% 11.% SUPPLEMENTARY%CONDITIONS% 11.1 Didžiausias leistinas greitis parkavimo ir žiūrovų judėjimo zonoje,yraeinančiožmogausgreitis(max.10km/h) Parkuotis galima tik tose vietose, kurios buvo specialiai paskirtos. Neteisingai pastatytos transporto priemonės gali būtipašalintostransportovaldytojosąskaita MaksimalusleistinasgreitisPitLaneyra30km/h. Baudos už kiekvieną viršytą greitį: viršijus nuo 0U20 km/h bauda5euružkiekvienąviršytą1km/h;viršijusdaugiaukaip 20 km/h bauda 20 EUR už kiekvieną viršytą 1 km/h. Jei pažeidimaikartojasi,dalyvisgalibūtipašalintasišvaržybų Asmenimsneturintiemstamteisės,yradraudžiamanaudotis motorinėmis transporto priemonėmis visoje varžybų teritorijoje. Tėvai ar jų atstovai yra patys atsakingi už vaikų priežiūrą Draudžiamakeltitriukšmąnuo22:00val.vakaroiki07:00val. ryto. Poilsio laiko metu yra draudžiama užvesti automobilio variklį, kurio triukšmo lygis yra didesnis nei įprastinių automobiliųkeliuose Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas degiųjų medžiagų tvarkymui(degalai,alyvairkt.)siekiantužtikrintipriešgaisrinę saugą. Varžybų metu, kiekvienas dalyvis savo PIT BOX e privaloturėtigesintuvą,kuriameyramažiausiai6kggesinimo medžiagos. Degalus galima laikyti tik specialioje taroje laikantis visų priešgaisrinės saugos reikalavimų. Asmuo tvarkantis degias medžiagas, pilnai atsako už žalą, kurią gali padarytitosmedžiagos.neturintgesintuvo,galibūtipaskirta 100EURbauda Elektros tinklo naudojimas leidžiamas tik iš anksto suderinus su Organizatoriumi. Neteisėtas eletros jungčių kūrimas yra griežtaidraudžiamas Pit Lane judėjimas vyksta tik viena kryptimi į priekį. Judėti atbuline eiga Pit Lane yra draudžiama. Automobilį atbuline eiga galima tik stumti. Pažeidus šiuos reikalavimus gali būti skiriamabauda 100EUR Visos paskirtos baudos turi būti sumokėtos iki sekančių Lenktyniųstarto,tačiaunevėliaukaippervalandąnuobaudos paskyrimo. Organizatorius gali neleisti startuoti dalyviui, jei paskirta bauda nebuvo sumokėta. Baudos skiriamos Varžybų Vadovosprendimu MaksimalusautomobiliogreitisSLOWzonoje 60km/h Laikomatavimoįranga: Timingdevices: Dalyviai privalo užtikrinti, kad visų varžybų metu jų automobilyje būtų sumontuota laiko matavimo įranga. Dalyviaiatsakoužlaikomatavimoįrangą,kuriyrasumontuota antjųautomobilių The maximum permitted speed of vehicles in parking lots andspectatortrafficareasshallbethemovementspeedof pedestrians(max.10kph) Parkingshallonlybepermittedinlocationsthathavebeen designatedasparkingspots.incorrectlyparkedvehiclesmay beremovedattheexpenseofthepossessorofthevehicle Themaximumpermittedspeedofvehiclesonthepitlaneis 30kph.Thepenaltiesforexceedingtherespectivespeedare asfollows:inthefirstinstanceofexceedingthespeedlimit by 0U20 kph, EUR 5,U for every 1 kph in excess; when exceeding the speed by more than 20 kph, EUR 20,U for every1km/h.inthecaseofrepeatedexceedingofthepit lane speed, the Competitor may be excluded from the Competition The use of motor vehicles by persons without the right to drive within the territory of the Competition is prohibited. Theparentsofchildrenortheirauthorizedrepresentatives areliablefortheactivitiesofchildren Making noise from 22:00 in the evening to 07:00 in the morningisprohibited.intherespectivetimeperiod,itshall be prohibited to start the engines of vehicles whose noise levelsexceedthenoiselevelpermittedforvehiclesinstreet traffic Special attention shall be paid to handling flammable materials (fuels, oils, etc.) in order to ensure fire safety. DuringtheCompetition,aCompetitormustensurethePIT BOX with a verified dryupowder extinguisher that holds at least 6 kg of extinguishing agent or a fire extinguisher of another type with at least the same extinguishing capacity shallbekeptincloseproximity.fuelmayonlybestoredin therespectivelyprovidedcanisterswhilecomplyingwithall fire safety requirements. The person who handles flammable materials shall be liable in full for any damage causedbythematerials.theabsenceofafireextinguished shallbepenalizedwithafineofeur100,u Using the power grid shall only be permitted upon prior agreement with the Organizer. Unauthorized creation of electricalconnectionsisstrictlyprohibited ItissettobeaoneUwaydirectiontrafficonthePitLane.Itis prohibitedtodrivethecarinreversegearonpitlane.onpit Laneallthecarscanonlybepushedifthereistheneedto move backwards. For the violation of this rule there is a penaltyintheamountofeur100,u Alltheimposedfinesshallbepaidbeforethenextraceof the Competitor, but no later than within an hour of imposingthefine.theorganizershallhavetherighttonot permitacompetitortoenteraraceiftheimposedfinehas notbeenpaid.thefinesshallbeimposedbyadecisionof theclerkofcourse SpeedlimitintheSLOWzone 60kph. TheCompetitorsshallensurethattheircompetingvehicleis equipped with a timing transponder during the entire competition.thecompetitorsshallbeliablefortherented transpondersthatareattachedtothevehicles. RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 6/7

7 Tuo atveju jei laiko matavimo įranga yra sugadinama ar prarandama, dalyvis privalo kompensuoti prietaiso kainą 400EUR. Laiko matavimo įranga (davikliai) turi būti grąžinti per 30 minučiųpopaskutiniodalyviolenktyniųfinišo. PRIEDAI% In the case of damage to or loss of a transponder, the Competitor shall compensate for the cost of the transponder 400EUR. Thetranspondersshallbereturnedwithin30minutesasof theendoftheraceofthelastcompetitor. APPENDIXES% PriedasNr.1 Tvarkaraštis AppendixNo.1 Timetable PriedasNr.2 Trasosschema AppendixNo.2 Schemeofcircuit PriedasNr.3 Privalomosreklamosschema AppendixNo.3 Schemeofmandatoryadvertising PARUOŠTA: SUDERINTA: SUDERINTA: Organizatorius,ExpoDesignUAB LASFŽiedokomitetopirmininkė LASFGeneralinissekretorius UgnėRUKŠĖNAITĖ IngaJUŠKEVIČIŪTĖ TadasVASILIAUSKAS 2019U07U U07U U07U22 RINGCHALLENGE2019 PAPILDOMINUOSTATAI/SUPPLEMENTARYREGULATIONS 7/7

RING CHALLENGE 2019 TIME ATTACK LENKTYNĖS, 2 ETAPAS LIETUVOS MĖGĖJŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS, 2 ETAPAS PAPILDOMI NUOSTATAI TIME ATTACK RACE, ROU

RING CHALLENGE 2019 TIME ATTACK LENKTYNĖS, 2 ETAPAS LIETUVOS MĖGĖJŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS, 2 ETAPAS PAPILDOMI NUOSTATAI TIME ATTACK RACE, ROU RING CHALLENGE 2019 TIME ATTACK LENKTYNĖS, 2 ETAPAS LIETUVOS MĖGĖJŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS, 2 ETAPAS PAPILDOMI NUOSTATAI TIME ATTACK RACE, ROUND 2 LITHUANIAN BEGINNERS TOURING CAR CHAMPIONSHIP,

Detaliau

2019 m. Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynės 2019 Aurum 1006 km powered by Hankook Race VARŽYBŲ PROGRAMA 2019 liepos d., Palanga RACE PROG

2019 m. Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynės 2019 Aurum 1006 km powered by Hankook Race VARŽYBŲ PROGRAMA 2019 liepos d., Palanga RACE PROG 2019 m. Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynės 2019 Aurum 1006 km powered by Hankook Race VARŽYBŲ PROGRAMA 2019 liepos 17-20 d., Palanga RACE PROGRAM 2019 July 17-20, Palanga Vieta ir data: Lenktynės

Detaliau

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 4 3. KOMANDOS, KOMANDŲ SUDARYMAS. LENKTYNIŲ DALYVIAI 5

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

nuostatai

nuostatai 2017 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATO II ETAPO 2017 M. BALTIJOS ŠALIŲ AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATO II ETAPO 2017 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO PIRMENYBIŲ II ETAPO 2017 LITHUANIAN CHAMPIONSHIP

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/6 1.3. Kategorija: "A" Lietuvos Motokroso Čempionatas VI etapas.

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.4 OPEN 125 SENIOR 5 etapas, Aukštadvaris, 17/08/2014

LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.4 OPEN 125 SENIOR 5 etapas, Aukštadvaris, 17/08/2014 LIETUVOS KARTINGO FEDERACIJA LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS. OPEN SENIOR etapas, Aukštadvaris, // Oficialios treniruotės.. : Sorted on Best time Practice (: Time) Pos No. Name Evaldas DZIALTUVAS Ignas GELŽINIS

Detaliau

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ 2019 05 10-12 d. NIDA, Lietuva LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA LITHUANIAN SAILING CUP REGATTA 2019

Detaliau

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO 2019 m. Lietuvos automobilių bekelės lenktynių (rally raid) čempionato SPORT klasės techniniai reikalavimai --------- 2019-year season off road competitions (rally raid) Championship SPORT class Technical

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.5. DD2 DD2 MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 5 ETAPAS 15/08/2015, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.5. DD2 DD2 MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 5 ETAPAS 15/08/2015, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS.. DD DD MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS /0/0, AUKŠTADVARIS Oficialios treniruotės 0.0. 0:0 Sorted on Best time Practice (0:00 Time) Pos No. Name Team Class s

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, AUKŠTADVARIS No. Name 0 Karolis JOVAIŠA Algirdas Povilas VAŠKELIS Simas JUODVIRŠIS Andrejus APOČKINAS Marius POVILAITIS Nat LTU

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU PATVIRTINA Lietuvos Plaukimo federacija 2019-02-15 d. VK protokolu 2019 M. ATVIRO LIETUVOS PLAUKIMO N u o s t a t a i I VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA 1.1.Vieta: Girstučio sporto komplekse, Kovo 11-osios

Detaliau

EUROPEAN KARATE ORGANIZATION KUMITE COMPETITION REGULATION AND RULES EKO Referee Committee September 16, 2017, Stockholm Sweden/October 20, 2

EUROPEAN KARATE ORGANIZATION KUMITE COMPETITION REGULATION AND RULES EKO Referee Committee September 16, 2017, Stockholm Sweden/October 20, 2 20181112 EUROPEAN KARATE ORGANIZATION KUMITE COMPETITION REGULATION AND RULES EKO Referee Committee September 16, 2017, Stockholm Sweden/October 20, 2018, Vilnius Lithuania Psl 1 iš 38 COMPETITION REGULATION

Detaliau

km-technical-LT_EN-v FINAL

km-technical-LT_EN-v FINAL PATVIRTINTA: Originali teksto kalba Lietuvi. The original text language is Lithuanian 2018 met 1000 KM LENKTYNI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1. VADAS TECHNICAL REGULATIONS OF 1000 KM RACE IN PALANGA, 2018 1.

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato IV etapas Samsonas Rally Rokiškis m. rugpjūčio

Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato IV etapas Samsonas Rally Rokiškis m. rugpjūčio Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato IV etapas Samsonas Rally Rokiškis 2019 2019 m. rugpjūčio 9-10 d. PAPILDOMI NUOSTATAI 3 TURINYS TURINYS... 3

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS.. LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS /0/0, AUKŠTADVARIS Oficialios treniruotės 0.0. 0:0 Sorted on Best time Practice (0:00 Time) Pos No. Name Titas NOVICKIS Matas KNIUBAS

Detaliau

The original text language is English Originali teksto kalba anglų Aurum 1006 km Powered by Hankook Technical Regulations CONTENTS: 1. Overall r

The original text language is English Originali teksto kalba anglų Aurum 1006 km Powered by Hankook Technical Regulations CONTENTS: 1. Overall r The original text language is English Originali teksto kalba anglų. 2019 Aurum 1006 km Powered by Hankook Technical Regulations CONTENTS: 1. Overall remarks 2. Safety regulations for all classes 3. General

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.4. DD2 DD2 MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 8 ETAPAS 06/09/2015, SMALININKAI

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.4. DD2 DD2 MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 8 ETAPAS 06/09/2015, SMALININKAI LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS.. DD DD MASTERS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, SMALININKAI Oficialios treniruotės 0.0.0 0:0 Sorted on Best time Practice (0:00 Time) Pos No. Name Team Class

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Lietuvos automobilių ralio čempionato II etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato II etapas Rally Žemaitija 2019" 2019 m. birželio d

Lietuvos automobilių ralio čempionato II etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato II etapas Rally Žemaitija 2019 2019 m. birželio d Lietuvos automobilių ralio čempionato II etapas Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato II etapas Rally Žemaitija 2019" 2019 m. birželio 14-15 d.d. PAPILDOMI NUOSTATAI TURINYS I. Įvadas... 3 II.

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

Documents\A4\MergePoints.PMT

Documents\A4\MergePoints.PMT Comment LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO II ETAPASKROON OIL TA URĖ Oficiali treniruote Practice (0:00 Time) Aukstadvaris.00 Km 00 0: Sorted on Best Lap time Pos No. Name Laps Best Tm In Lap Diff Gap Šalys

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 5 ETAPAS 06/08/2016, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 5 ETAPAS 06/08/2016, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, AUKŠTADVARIS No. Name 0 Karolis JOVAIŠA Algirdas Povilas VAŠKELIS Simas JUODVIRŠIS Andrejus APOČKINAS Marius POVILAITIS Nat LTU

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE-016781-2018 The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the European Union, in application of the control regime defined

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

Microsoft Word _Teiseju komiteto protokolas

Microsoft Word _Teiseju komiteto protokolas Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Teisėjų komiteto posėdžio, PROTOKOLAS Nr.2014-01 2014-07-11 LASF teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2014-07-11 d. 18:00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje,

Detaliau

Provisional Classifications 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Ve

Provisional Classifications 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Ve 2019 Subaru Rally Tasmania TRC Event Placings Sponsor Driver Grp ARC Heat 1 Heat 2 Bonus Total Pos No Co Driver Nat Cls Vehicle Reg 1 9 Timothy Auty P6P Mazda 40 30 70 Timothy AUTY Tas 323 GTR Jon MITCHELL

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Microsoft Word - Vilkyciaipravazumas.docx

Microsoft Word - Vilkyciaipravazumas.docx 2018m.LietuvosautomobiliųpravažumočempionatoIIetapas VILKYČIAI4x4 PAPILDOMINUOSTATAI 2018m.gegužės05/06d. Vilkyčiai Turinys: I.PROGRAMA II.ORGANIZACIJA III.PAGRINDINĖSSĄLYGOS IV. PATIKRINIMAI V.VARŽYBŲVYKDYMAS

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

protokolas

protokolas Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Tarybos pos džio Protokolas Nr. 5 2008.05.15 Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Vladas

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

T-2008%20ralio[1]

T-2008%20ralio[1] PATVIRTINTA: LASF ralio komiteto pos dyje 2007-10- 30 Protokolas Nr. 13 2008 METŲ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO TAISYKLöS [T-2008] AAAA nauja redakcija Šios taisykl s yra pagrindinis bazinis dokumentas pravedant

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SenGor partner meeting Leuven. Lithuanian countryside tourism association activities www.countryside.lt 2015 Nov, President Linas Zabaliunas Summary of the activities Jun - Nov o Working on the draft guidelines

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Pranešimai jūrininkams Nr docx

Microsoft Word - PraneÅ¡imai jÅ«rininkams Nr docx Nr. 2-2017 Pranešimai 049-080 No Notices PRANEŠIMAI JŪRININKAMS NOTICES TO MARINERS 2017-06-30 LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJOS HIDROGRAFIJOS IR NAVIGACINIŲ ĮRENGINIŲ SKYRIUS LITHUANIAN MARITIME

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naud VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ PALANGOS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮVAŽIAVIMO, IŠVAŽIAVIMO IR STOVĖJIMO JOSE TAISYKLĖS 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos 1.1. Šiose Valstybės įmonės Lietuvos

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

Microsoft Word - Tarybos posėdžio protokolas Nr. 06, docx

Microsoft Word - Tarybos posėdžio protokolas Nr. 06, docx Lietuvos automobilių sporto federacija LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2016-06 2016-05-26 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-05-26 d. (ketvirtadienis) 17:00 val. LASF patalpose, Draugystės g. 19,

Detaliau

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF 1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 2019 2019 liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. ORGANIZATORIUS Lietuvos žirginio sporto

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF 1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 2019 2019 liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. ORGANIZATORIUS Lietuvos žirginio sporto

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

„DZŪKIJOS TAURĖS“

„DZŪKIJOS TAURĖS“ NAUJADVARIO ŽIRGŲ TAURĖS NACIONALINIŲ IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI (2019 m. gegužės 11 d. Jovariškių k., Trakų r. GPS koordinatės: 54.650572, 24.877277) I. DISTANCIJŲ ILGIAI: 1.1. 82 km (S lygis),

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2016/0225(COD) 23.3.2017 ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau