ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS. /Malkinės medienos kurui pirkimas/ TURINYS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS. /Malkinės medienos kurui pirkimas/ TURINYS"

Transkriptas

1 Patvirtinta: Pirkimų komisijos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu, protokolo Nr. 1 UAB Lazdijų šiluma ( Įm. kodas , PVM kodas , adresas Gėlyno g. 10, Lazdijai, tel , faks , el. paštas ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS /Malkinės medienos kurui pirkimas/ TURINYS I II III IV V VI VII VIII IX X XI BENDROSIOS NUOSTATOS PIRKIMO OBJEKTAS TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS PRIEDAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Lazdijų šiluma (toliau perkančioji organizacija) perka medieną katilinių kurui. 2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios organizacijos patvirtinu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr ) (toliau Civilinis kodeksas), Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis. 3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 4. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoja. II. PIRKIMO OBJEKTAS 5. Pirkimas neskirstomas į dalis. 6. Pirkimo pavadinimas: malkinės medienos kurui pirkimas. Perkamas kiekis - 50 t ne. Pristatymo terminai: 2020 m. II- III ketv t ne. Numatoma galimybė pirkti papildomai ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 proc. pagrindinės sutarties sumos. Perkamas kuras turi būti atvežamas į Veisiejų katilinę, adresu Kailinių g. 34, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų rajonas. Kuro kokybės reikalavimai pateikti pirkimo sutarties projekte, priedas Nr.4. Tiekėjai gali teikti siūlymą visam kiekiui arba jų galimam pateikti medienos kiekiui (kiekius įrašyti pasiūlyme, 1 priedas). 7. Kuro tiekimo terminas 1 metai po sutarties pasirašymo.

2 III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 8. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 8.1 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas 8.2 Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas susijusius su mokesčių mokėjimu įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kurioje yra perkančioji organizacija, kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdęs atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų įskaitant socialinio draudimo įmokas, pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama: - Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. - Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondų įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius 8.3 Tiekėjas ir UAB Lazdijų šiluma nepriklauso susijusių įmonių grupei pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurio reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse papunktyje nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo kriterijus Susijusios įmonės įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių: viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis Pateikti laisvos formos pasirašytą patvirtinimą, kad Tiekėjas ir UAB Lazdijų šiluma nepriklauso susijusių įmonių grupei pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurio reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse papunktyje nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo kriterijus. arba nurodyti, pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją organizaciją priskirti susijusioms įmonėmis);

3 ir panašiai) turi 25 procentus ir daugiau visų kitos įmonės dalyvių balsų; viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų; įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų; įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų; dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šio punkto papunkčiuose nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose. IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 9. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 10. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 10.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal priedą 1; 10.2 užpildyta tiekėjo sąžiningumo deklaracija pagal priedą Nr.2 ir Tiekėjo deklaracija ( priedas Nr.3) 10.3 konkurso sąlygų 8 p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; 10.4 laisvos formos pasirašytas patvirtinimas, kad tiekėjas, pateikiantis pasiūlymą, nepriklauso susijusių asmenų grupei pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus kriterijus, 10.5 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir/ar dokumentai. 11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai yra visi asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo objekto. Jeigu tokį pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų negali. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kiurio reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 9.11 papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami. 12. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti lietuvių kalba. 13. Tiekėjo pasiūlyme visi kiekiai ir kainos turi būti nurodyti tais kiekio vienetais, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose, o skaičiavimai atlikti pagal tokias kainodaros formules, kurios nurodytos pirkimo dokumentuose. Bet kokie Tiekėjo padaryti pakeitimai kainodaros formulėse ir/ar kiekio vienetuose bus vertinami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 14. Į Tiekėjo nurodytą kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, išlaidos ir kitos rinkliavos, kurios Tiekėjo yra mokėtinos pagal sutartį. 15. Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu iki 2020 m. gegužės 27 d val. užklijuotame voke, adresu: Gėlyno g. 10, LT Lazdijai. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius. 16. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų po galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

4 17. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti direktorius Virgaudas Šerėnas, adresas Gėlyno g. 10, Lazdijai, tel. (8 318) 51839, fax.(8 318) 51787, mob , el. paštas 18. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. Į gautą prašymą perkančioji organizacija atsako per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. 19. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 20. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti apklausos sąlygas, arba aiškindama, tikslindama apklausos sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems suinteresuotiems tiekėjams (papildomai skelbiama interneto svetainėje Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 22. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima. VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 23.Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami d. 11 val. UAB Lazdijų šiluma administraciniame pastate, esančiame adresu Gėlyno g. 10, Lazdijai. 24. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys. Dalyvaujantiems tiekėjams skelbiama tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. 25. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 26. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. 27. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus raštu, nekeičiant pasiūlymo esmės. 28. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, ir kiti dokumentai siunčiami perkančiai organizacijai el. paštu: 29. Pasiūlymas atmetamas, jeigu: 29.1 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų ar pateikė netikslius duomenis ir, perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas per 3 darbo dienas po tokio prašymo pateikimo jų nepatikslino; 29.2 jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 29.3 pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 29.4 tiekėjas per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 29.5 pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 30. Pasiūlymuose turi būti nurodyta kaina eurais už vieną toną sąlyginio kuro ( Eur/t ne ). Į kuro kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir kitos su kuro tiekimu susijusios išlaidos (kuro paruošimas ir/ar gamyba, pristatymas, iškrovimas ir pan. ). 31. Gautos medienos kaina Eur/t ne nustatoma pagal žemiau nurodytą metodiką. Medienos kiekis ( sąlyginiais kuro vienetais t ne ) nustatomas taip: Pagal sausosios masės žemutinį šilumingumą apskaičiuojamas gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) pagal formulę: Q nž = Q dž x (1-W n /100) - (0,02443 x W n ) (MJ/kg) čia: Q nž gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės, ), MJ/kg Q dž kuro sausosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg), nustatytas laboratorijoje. Teikiant pasiūlymą taikoma 18,7 MJ/kg reikšmė.

5 W n medienos drėgmė ( procentais ) nustatyta patiektai kuro partijai. Teikiant pasiūlymą taikoma 50 % kuro drėgmė. 0,02443 vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25 o C, entalpijos pataisos koeficientas ( vandens slaptoji garavimo šiluma) ( MJ/kg vienam masės drėgmės procentui) Nustatomas gauto kuro kiekis energijos vienetais (MWh), taikant perskaičiavimo koeficientą: 1 MWh =3600 MJ, pagal formulę: Q en = (Q nž B n )/3600(MWh) čia: Q en gauto kuro kiekis, išreikštas MWh B n kuro naudojamoji masė (be priemaišų, su drėgme ir pelenais), nustatyta sveriant (kg). Teikiant pasiūlymą taikoma 1000 kg reikšmė Nustatomas kuro kiekis B s, išreikštas sąlyginio kuro vienetais (t ne ), nustatomas taikant perskaičiavimo koeficientą (1 t ne = 11,63 MWh) pagal formulę: B s = Q en /11,63. (t ne ) Medienos kaina pasiūlymuose pateikiama eurais su transportavimu iki katilinės su visais mokesčiais 1 ( vienam) sąlyginio kuro vienetui t ne, ( Eur/t ne ). Jeigu pasiūlyme kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 32. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos išreikštos skaičiais ir žodžiais, teisingas laikoma pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais. 33. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. VIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 34. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. 35. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas remiantis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis. Perkančioji organizacija, nustačiusi laimėjusį pasiūlymą, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal VI skyriaus nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į eilę, pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. 36. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos ir tiekėjo suderintą terminą. 37. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 38. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo sutarties atidėjimo terminas 5 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo įsigyjančios organizacijos pranešimo apie pasiūlymo eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. 39. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, papildomai paskelbia apie tai pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. IX. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 40. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiai organizacijai per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią kandidatas sužino apie tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba sutarties pasirašymo. Perkančios organizacijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

6 41. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 42. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. 43. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. Sutarties sąlygų projektas pateiktas priede Nr.4 X. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS Priedas Nr.1 - Pasiūlymo forma. Priedas Nr. 2 Tiekėjo sąžiningumo deklaracija. Priedas Nr. 3 - Tiekėjo deklaracija. Priedas Nr. 4 Pirkimo sutarties sąlygų projektas. XI. PRIEDAI

7 Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) Atviro konkurso sąlygų Priedas Nr.1 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) (Adresatas (perkančioji organizacija)) PASIŪLYMAS DĖL /pirkimo pavadinimas/ Nr. (Data) (Sudarymo vieta) Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Telefono numeris Fakso numeris El. pašto adresas Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1. Atviro konkurso skelbime, 2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Eil. Nr. Pavadinimas Galimas pateikti medienos kiekis (t ne ) Mato vnt. Vieneto kaina Eur/t ne (be PVM) Vieneto kaina, Eur/t ne (su PVM) Malkinės medienos kurui kaina ( be Eur/t ne transporto išlaidų) 2 Transporto išlaidos - Eur/t ne 3 Bendra kuro kaina su transporto išlaidomis - Eurt ne Bendra siūlomo kuro kaina yra... Eur /t ne (be PVM) ( suma žodžiu),...eur /t ne (su PVM) ( suma žodžiu). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Atsiskaitymo terminas:

8 Eil. Nr. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai : Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame nereikalaujama. (Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus) Pasiūlymas galioja iki termino: (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) (Parašas*) (Vardas ir pavardė*)

9 Priedas Nr.2 Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr (Tiekėjo pavadinimas) TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (Data, numeris) (Vieta) Aš,, (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė) vadovaujantis (atstovaujantis) (tiekėjo pavadinimas) (toliau ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas: 1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą; 2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr ) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr ) 6 straipsnyje nurodytus principus; 3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais; 4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka. (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)

10 Priedas Nr. 3 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) (Adresatas (perkančioji organizacija)) TIEKĖJO DEKLARACIJA (Data) Nr. (Sudarymo vieta) 1. Aš,, (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) Tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)), (Tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) (Perkančiosios organizacijos pavadinimas) Atliekamame (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas), skelbtame, (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris), data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS) nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. 2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr ; 2006, Nr ; 2008, Nr ) pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas. (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas * ) (Parašas * ) (Vardas, pavardė * )

11 Sutartis Nr. Priedas Nr m. mėn. d. Uždaroji akcinė bendrovė Lazdijų šiluma, įm. k , esanti Gėlyno g. 10, Lazdijuose, atstovaujama direktoriaus Virgaudo Šerėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje Pirkėjas), ir uždaroji akcinė bendrovė, įm. k. esanti, atstovaujama direktoriaus, (toliau sutartyje Pardavėjas), sudarėme šią Sutartį ir įsipareigojome ją vykdyti. Pirkėjas ir Pardavėjas kartu Sutartyje vadinami Šalimis. I. SUTARTIES OBJEKTAS 1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja patiekti 50 tonų sąlyginio kuro ( t ne ) malkinės medienos į Veisiejų katilinę Nr. 1 pagal Pirkėjo sudarytą grafiką (Sutarties priedas Nr. 1). Numatoma galimybė pirkti papildomai ir visų papildomų pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 proc. pagrindinės sutarties sumos. Grafike numatyto pirkti kuro kiekis gali keistis priklausomai nuo poreikio Pardavėjas pareiškia, kad parduodama mediena atitinka Sutarties 3.4. punkte nustatytus kuro kokybės reikalavimus Kuro nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento. II. MEDIENOS KAINA IR ATVEŽTO KIEKIO NUSTATYMAS 2.1. Medienos kaina P s be transporto išlaidų ( be PVM) - ( ) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur/ t ne ), ( su PVM) - Eur už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur / t ne ). Transporto išlaidos ( be PVM) - ( ) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur/ t ne ), ( su PVM) - Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur/ t ne ). Medienos kaina P s su transporto išlaidomis ( be PVM) - ( ) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur / t ne ), ( su PVM) - Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalentu ( Eur / t ne ) Gautos medienos kaina Eur/t ne nustatoma pagal žemiau nurodytą metodiką. Medienos kiekis ( sąlyginiais kuro vienetais t ne ) nustatomas taip: Pagal sausosios masės žemutinį šilumingumą apskaičiuojamas gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) pagal formulę: Q nž = Q dž x (1-W n /100) -(0,02443 x W n ) (MJ/kg) čia: Q nž gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės ), MJ/kg Q dž kuro sausosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg), nustatytas laboratorijoje. Nesant laboratorijos tyrimo akto taikoma 18,7 MJ/kg reikšmė. W n medienos drėgmė ( procentais ) nustatyta patiektai kuro partijai. Nesant tyrimo akto taikoma 50 % kuro drėgmė. 0,02443 vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25 o C, entalpijos pataisos koeficientas ( vandens slaptoji garavimo šiluma) ( MJ/kg vienam masės drėgmės procentui) Nustatomas gautas medienos kiekis energijos vienetais (MWh), taikant perskaičiavimo koeficientą: 1 MWh =3600 MJ, pagal formulę: Q en = (Q nž B n )/3600 (MWh) čia: Q en - medienos kiekis, išreikštas MWh B n medienos naudojamoji masė (be priemaišų, su drėgme ir pelenais), nustatyta sveriant (kg) Nustatomas medienos kiekis B s, išreikštas sąlyginio kuro vienetais (t ne ), nustatomas taikant perskaičiavimo koeficientą (1 t ne = 11,63 MWh) pagal formulę: B s = Q en /11,63. (t ne ) Nustatoma gautos medienos kaina Eur be PVM: P g = B s x P s III. MEDIENOS TIEKIMO TVARKA, PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

12 3.1. Pardavėjas pristato medieną savo autotransportu į Veisiejų katilinę, adresu Kailinių g. 34, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. Medienos tiekimas bus vykdomas pagal suderintus tiekimo grafikus kiekvienai darbo dienai Kiekvienai automašinai Tiekėjas turi išrašyti krovinio važtaraštį, kuriame nurodytas kuro kiekis tonomis. Kuro svoris nustatomas sveriant automobilinėmis svarstyklėmis. Vežant Tiekėjo transportu, jo iškrovimą kuro saugojimo aikštelėse vykdo Tiekėjas Pardavėjo perduodamos mediena turi atitikti Sutartyje aptartą kokybę Nesant galimybei pasverti kurą, medienos tūris apmatuojamas neiškrautoje transporto priemonėje ir jos kiekis nustatomas, vadovaujantis LR Energetikos ministro patvirtintomis Kietojo biokuro apskaitos taisyklėmis. Jo kokybė įvertinama vizualiai. Kilus nesutarimui dėl kokybės, nustatomas medienos kiekis ir mediena paliekama saugojimui, surašant aktą Mediena turi atitikti šiuos reikalavimus: mediena turi būti: nesupuvusi, nesutręšusi, be pašalinių priemaišų (akmenų, žemių, ledo, plastiko, metalo, betono ir pan.); medienos drėgnumas ne daugiau 55 %; rąstų ilgis 2 3 metrai; rąstų skersmuo cm: peleningumas ne daugiau 3 % Kuro tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su mediena atvežtas neleistinas priemaišas. Šių priemaišų svoris atimamas iš pateikto kuro svorio Medienos drėgmę pamatuoja ir apskaičiuoja pirkėjo atsakingas asmuo. Drėgmės rezultatai įrašomi į gauto kuro ataskaitas Kuro, kurio drėgmė daugiau 60 proc. Pirkėjas nepriima. Jei drėgmė viršija 55 proc. gali būti Pirkėjo priimamas, tačiau tos kuro partijos kaina mažinama kaip nurodyta žemiau: Eil. Nr. Nustatyta drėgmė procentais (%) Kainos mažinimo procentas (%) Nustatytam sausos masės peleningumui viršijus 3 % už kiekvieną viršytą procentą medienos partijos kaina mažinama 2 % Pirkėjas pasilieka sau teisę visiškai nepriimti medienos, neatitinkančių Sutarties 3.4. punkte nustatytų medienos kokybės reikalavimų, bei iš dalies arba visiškai sustabdyti medienos priėmimą. Apie kuro priėmimo sustabdymą Pardavėjui turi būti pranešta ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas Pirkėjas gali visiškai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei Pardavėjas nesilaiko kuro tiekimo grafiko, tiekia nekokybišką, reikalavimų neatitinkančią medieną (Sutarties 3.4. punktas) Pirkėjas nustatęs, kad atvežta mediena neatitinka dokumentuose nurodyto kiekio ( jei kuras nesveriamas), dalyvaujant vairuotojui arba iškvietus Pardavėjo atstovą ir jam dalyvaujant, įrašo į važtaraštį naujai nustatytą kiekį. Kai atvežto kuro kokybė neatitinka sutartyje patvirtintų medienos kokybės reikalavimų, paimamas mėginys tyrimui ir surašomas netinkamumo aktas, o ant važtaraščio uždedamas spaudas. Nekokybiškas kuras grąžinamas atgal Pardavėjui arba priimamas laikinam saugojimui Esant nesutarimui dėl kuro kokybės, Pardavėjas kuro mėginį pristato į nepriklausomą laboratoriją ištyrimui. Sąskaitą už mėginio ištyrimą apmoka Pardavėjas Visus klausimus, susijusius su nekokybiško medienos kuro tolimesniu panaudojimu (išvežimu), Pardavėjas sprendžia savo sąskaita Medienos tiekimas vyksta pagal grafiką (Sutarties priedas Nr. 1). IV. MOKĖJIMAI IR SANKCIJOS 4.1. Sąskaitą-faktūrą už visą medienos kiekį pagal mėnesio eigoje išrašytus krovinio gabenimo važtaraščius ir įvertinus kuro kokybės tyrimų rezultatus, Pardavėjas pateikia Pirkėjui per sekančio mėnesio 5 darbo dienas.

13 4.2. Pirkėjas 50 proc. viso atvežto kuro vertės sumoka į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Pardavėjo nurodytame banke ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Likusią 50 proc. dalį sumoka iki 2020 m gruodžio 1 d Pirkėjui laiku nesumokėjus sumos, nurodytos sąskaitoje-faktūroje, Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,02% delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną Pardavėjas, nepristatęs mėnesinio kuro tiekimo grafike sutarto medienos kiekio, ir jeigu tai nesuderinta su Pirkėju, moka Pirkėjui baudą - 5 Eur už kiekvieną nepateiktą toną sąlyginio kuro.. V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 5.1. Pirkėjas įsipareigoja: prieš 3 (tris) dienas iki mėnesio pradžios pateikti patikslintą medienos tiekimo kalendorinį grafiką sekančiam mėnesiui; sudaryti sąlygas netrukdomai iškrauti kurą; priimti medieną darbo dienomis nuo 8 00 val. iki val. Esant gamybiniam būtinumui, suderinus su Pardavėju, švenčių bei nedarbo dienomis, suderintu laiku; nepriimti medienos, neturint suderinto tiekimo grafiko Pirkėjas pasilieka sau teisę reguliuoti vežamą medienos kuro kiekį. Esant būtinumui iš dalies arba visiškai sustabdyti medienos kuro tiekimą Pardavėjas įsipareigoja: pristatyti 50 t ne medienos savo transportu į Veisiejų katilines bei užtikrinti jų iškrovimą; užtikrinti nepertraukiamą medienos tiekimą kiekvieną dieną pagal suderintą mėnesio tiekimo grafiką; suderinti mėnesio medienos tiekimo grafiką iki einamojo mėnesio pradžios. Negavus suderinimo yra laikoma, kad Pardavėjas sutiko su grafike nurodytais biokuro tiekimo kiekiais Pardavėjas patvirtina ir supranta, kad katilinė yra padidinto pavojingumo zona į kurią ribojamas asmenų ir transporto patekimas, todėl Pardavėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, pristatę kurą, laikytųsi transporto judėjimo schemų, saugos ir gamtosaugos taisyklių. Visais atvejais tiekėjas atsako už nuostolius, kuriuos pirkėjas patiria neužtikrinus šio punkto reikalavimų VI. PRETENZIJOS IR GINČAI 6.1. Nesutarimai, susiję su Sutarties vykdymu, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Šalys viena kitai gali pareikšti pretenziją, jeigu mano, kad kuri nors iš jų nevykdo arba netinkamai vykdo šią Sutartį ir tuo pažeidžia vienos iš Šalių teisėtus interesus Pretenzijoje turi būti nurodyta faktai, dėl kurių ji reiškiama, konkretūs reikalavimai ir jų pagrindimas pagal Sutarties sąlygas, reikalavimų suma ir jos paskaičiavimas. Pretenzija pateikiama su patvirtinančiais dokumentais (jų kopijomis), išskyrus tuos, kuriuos turi kita Šalis Pretenzija turi būti išnagrinėta per 5 (penkias) dienas nuo jos gavimo. Negavus raštiško atsiliepimo į pretenziją per nustatytą laiką arba gavus neigiamą atsakymą, suinteresuota Šalis gali kreiptis į teismą pagal galiojančias ieškininės teisenos taisykles Pretenzijos dėl piniginių prievolių nevykdymo (netinkamo vykdymo) gali būti pareiškiamos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais bei nėra ribojamos jokia šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir apribojimais Šalys susitaria, kad po važtaraščio pasirašymo neturės viena kitai pretenzijų dėl kuro kokybės ir pristatyto kiekio. Atsiradus paslėptiems trūkumams, Pirkėjas gali pareikšti pretenziją per 3 (tris) darbo dienas po važtaraščio pasirašymo datos. Tais atvejais, jei kuras perkamas iš kelių Tiekėjų, pareiga įrodyti, kad kokybės reikalavimų neatitinkantis kuras buvo pristatytas Pardavėjo, tenka Pirkėjui Šalys susitaria, kad Pirkėjui be pagrįstos priežasties atsisakius pasirašyti važtaraštį, arba atsisakius priimti Pardavėjo atvežtą Sutarties sąlygose nustatytą kokybę atitinkantį kurą, Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjui už visą atvežtą kurą Šalys susitaria, kad kilus ginčui dėl kuro kokybės, pristatytas kuras yra sandėliuojamas Pirkėjui priklausančioje teritorijoje (sandėliuose) iki bus išspręstas ginčas dėl jo kokybės. Taip pat Šalys susitaria, kad kilus ginčui, Pardavėjas turi teisę kurą išsivežti iš karto. VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 7.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 metų liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr Šis nutarimas galioja abiem Šalims.

14 VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS 8.1. Ši sutartis galioja iki 2021 m....mėn.... d Ši sutartis gali būti nutraukta, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 d. IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 9.1.Visa, ko neapima ši Sutartis, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Ats VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt. Atsisk. sąsk. LT944010042400050387 AB DNB bankas, banko

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 516 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Malūno g. 4, Zarasai, LT-32129, tel. (8 385) 52465, faks. (8 385) 51617 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

Konkurso sąlygų pavyzdys

Konkurso sąlygų pavyzdys UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAINA IR KO" ĮMONĖS KODAS 110846971, PVM MOKĖTOJO KODAS - LT108469716 PAŠILĖS G. 45, VARINĖS KM., UKMERGĖS RAJ. TEL.: +370 340 60455, EL.P.: INFO@PAINA.LT KONKURSO SĄLYGOS 8 AŠIŲ

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS (Viešoji įstaiga, Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r., tel.: 837 752300, faks.: 837 397500, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, į.k.

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p.

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, Alytus, tel./faks. (8 315) , el. p. ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Viešoji įstaiga, Putinų g. 40, 62175 Alytus, tel./faks. (8 315) 77 979, el. p. alytausprc@aprc.lt, http://www.aprc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

autoremonto paslaugu salygos 2011

autoremonto paslaugu salygos 2011 KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldyb s biudžetin įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc)

(Microsoft Word BSL-3 s\340lygos VPT.doc) PATVIRTINTA Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.VK-225 (dokumento, kuriuo patvirtinta data, pavadinimas, numeris) PIRKIMO DOKUMENTAI

Detaliau

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_

Matavimo iranga chem tyr. _dir.isakymas Nr.AV-114_ PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV- 114 ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS MATAVIMO PRIETAISŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI VIEŠASIS PIRKIMAS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA

1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLA 1 PATVIRTINTA Šiaulių m. savivaldybės globos namų VPK protokolas Nr.1 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d. ASMENS HIGIENOS GAMINIAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS SĄLYGOS TURINYS 1. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos

LOJ pirkimo salygos 2009_09-24 (patikslintos PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. AV-103 (su pakeitimais, padarytais Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. AV-120)

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos AKCINĖ BENDROVĖ KLOVAINIŲ SKALDA Akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gamyklos g. 2,, Beržinių kaimas LT-83209 Pakruojo rajonas; Įmonės kodas 167901031; PVM mokėtojo kodas LT679010314; Tel.: +370 421 44

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau