ŠIAULIŲ,,JUVENTOS PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠIAULIŲ,,JUVENTOS PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 PRITARTA Šiaulių Juventos progimnazijos tarybos susirinkimo 2022 m. sausio 20 d. protokolu Nr. PT-2 PATVIRTINTA Šiaulių Juventos progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-1 ŠIAULIŲ,,JUVENTOS PROGIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 1

2 TIKSLAS ugdyti mokinį kaip harmoningą ir įvairiapusę asmenybę. I M. MOKYKLOS VEIKLOS VERTNIMAS UŽDAVINIAI: 1. Užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ ugdymosi pasiekimus ir pažangą. 2. Pltoti bendradarbiavimą, lyderystę ugdymui ir mokymuisi stiprinti. 3. Gerinti bendruomens mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. Trumpiniai UP ugdymo planas; UK ugdymas karjerai; mokytojų metodins grups: DDFT - dorinio ugdymo, dails, fizinio ugdymo, technologijų, LT lietuvių kalbos, UK užsienio kalbų, MIGS matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir socialinių mokslų, PR pradinių klasių, MZ muzikos; enmpp - elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, PIRLS - tarptautinis skaitymo pasiekimų tyrimas 4 kl., MAP mokinio asmenin pažanga. Veiklos plano vertinimas: 4 (labai gerai), 3 (gerai), 2 (patenkinamai), 1 (blogai), 0 nevertinta, nes nevyko dl pandemijos 1 uždavinys - užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbą siekiant pagerinti mokymosi/ ugdymosi pasiekimus ir pažangą. Priemon 1.1. Pamokų stebjimas ir jų aptarimas (stebjimo prioritetai - diferencijavimas, individualizavimas, skirtingo lygmens namų darbų skyrimas, įsivertinimas). Atsakingi Data asmenys 2021 Pavaduotoj ai ugdymui, direktor Partneriai Numatomas rezultatas ir kt. Mokytojai Vadovaujantis stebimų pamokų planais, mokyklos veiklos mnesių planais, bus stebtos gyvos, nuotolins, įrašuose pateiktos kiekvieno mokytojo 1-2 pamokos. Stebimų pamokų datas siūlys mokytojai. 75 proc. pamokų bus fiksuotos prioritetins pamokų sritys. Rezultatas ir vertinimas Iš 78 mokytojų buvo stebtos 60 - ies mokytojų pamokos (77 proc.): LT iš 5-5, UK iš 12-7, MIGS iš 11-15, PRAD iš 15-15, MUZ iš 28-19, DDFT - iš 7-3. Iš 60 stebtų pamokų prioritetins pamokų sritys fiksuotos 32 pamokose (53%): LT iš 5-4, UK iš 12-4, MIGS iš 15-7, PRAD iš 15-7, MUZ iš 19-8, DDFT iš 3-2. Iš 78 mokytojų 25 (32 proc.) mokytojai 2

3 2, Integruotų pamokų/veiklų planavimas ir vedimas. 3, Mokytojai Socialiniai partneriai Kiekvienas mokytojas, bendradarbiaudamas su kolega, ves integruotas pamokas: 1-4 kl , 5-8 kl Pagal mokyklinius projektus Menai linksmai, Misija Marsas vyks užsimimai visose 1 4 kl. Bus sudarytas integruotų pamokų planas. Integruotų pamokų datos, temos, klass atsispinds mokyklos plano mnesių lentelse, TAMO. Po integruotų pamokų mokytojai vykdys sklaidą mokyklos tinklapyje, facebook*e. fiksavo TAMO skirtingo lygmens namų darbus: LT iš 5-4, UK iš 12-4, MIGS iš 15-7, PRAD iš 11-5, MUZ iš 19-4, DDFT iš 7-1. Iš X metodins grups narių, X mokytojų ved 3 5 integruotas pamokas su kolega (1-4 kl.), 2 3 integruotas pamokas su kolega (5-8 kl.): LT iš 5 5 (15 pam.), UK iš 11 2 (ved 3-31 pam.), MIGS iš 10 6 (178 pam.), PRAD iš (ved pam.), MUZ iš 11 2 (ved 6 11 pam.), DDFT iš 8 7 (ved pam.). Iš 60 mokytojų sutartą skaičių integruotų pamokų ved 32 mokytojai (53 %). Visose 1 4 kl. vyko užsimimai pagal integruotus projektus Menai linksmai, Misija Marsas (mokyt. A.Lendzbergien, mokyt. E. Bukien). Integruotos pamokos fiksuotos metodinių grupių veiklos metiniuose planuose, mokyklos el. dienyne, mokyklos veiklos mnesių planuose. Pirminis integruotų pamokų planas buvo netikslus, perteklinis, tad jį pildyti, tikslinti atsisakyta. Iš X metodins grups narių, X mokytojų vykd sklaidą apie integruotas 3

4 1.3. Pamokų/veiklų, vykstančių kitoje mokomojoje erdvje/virtualioje aplinkoje, vedimas. 3,4 I.4. Mokinių mokymosi pasiekimų stebsena ir analizavimas: signalinių pusmečių rezultatų analiz, pusmečių rezultatų aptarimai, enmpp rezultatų analiz, PIRLS tyrimo vykdymas 2021 Mokytojai Socialiniai partneriai 2021 R. Dauliuvien I. Barkien Mokytojai Vyks pamokos/veiklos kitoje ugdomojoje erdvje: 1-4 kl , kiekvienoje 5-8 kl., kurioje dirba mokytojas dalykininkas, 2 3. Po integruotų pamokų mokytojai vykdys sklaidą mokyklos tinklapyje, facebooke. 2 kartus per m. m. lentelje bus fiksuojama informacija apie mokinius, kuriems gresia nepatenkinami įvertinimai. 2 kartus per m. m. mokytojai pateiks pažangumo ataskaitas. situacija bus aptarta VGK, administracijos, mokytojų susirinkimuose. Numatoma, kad metinis 5 8 kl. pamokas mokyklos tinklapyje, facebooke ar žiniasklaidoje: LT iš 5 0, UK iš 11 2, MIGS iš 10 2, PRAD iš 15 10, MUZ iš 11 1, DDFT iš 8 5. Iš 60 mokytojų sklaidą vykd 20 (33%). Iš X metodins grups narių, X mokytojų ved pamokas kitoje mokomojoje erdvje (ne mokykloje): 3 5 (1-4 kl.), 2 3 (5-8 kl.): PRAD iš 15 10, LT iš 5 5, UK iš 11 1, MIGS iš 10 2, MUZ iš 11 3, DDFT iš 8 2. Iš 60 mokytojų pamokas kitoje erdvje ved 23 (38 %). Iš X metodins grups narių, X mokytojų po tokių pamokų vykd sklaidą: PRAD iš 15 13, LT iš 5 0, UK iš 11 1, MIGS iš 10 2, MUZ iš 11 0, DDFT iš 8 2. Iš 60 mokytojų sklaidą vykd 18 mokytojų (30%). 2 kartus per m. m. lentelje bus fiksuojama informacija apie mokinius, kuriems gresia nepatenkinami įvertinimai. 2 kartus per m. m. mokytojai pateiks pažangumo ataskaitas. situacija bus aptarta VGK, administracijos, mokytojų susirinkimuose. 5 8 kl. mokinių mokymosi 4

5 ir analiz. 3, Apklausos Namų darbų krūvis 5-8 kl. analiz, duomenų aptarimas. 3,1 Sausis Lapkri tis I. Barkien V. Juodpusien S. Brasait Metodin taryba mokinių mokymosi pažangumas bus 98,6%, vidutinis pažymys 7,7, mokinių, padariusių ugdymosi pažangą 64,5%., aukštesniuoju lygmeniu besimokančiųjų 9,1%. 99% mokinių dalyvaus bent vieno dalyko enmpp. Metodinse grupse vyks enmpp rezultatų analiz. PIRLS tyrime dalyvaus dvi ketvirtos klass. Apklausos duomenys bus apibendrinti administracijos susirinkime, pristatyti Mokytojų tarybos posdyje. Metodinje taryboje vyks diskusija, kurioje bus susitarta dl mokinių krūvio mažinimo. Bus atlikta pakartotina 5 8 kl. apklausa. pažangumas 99,29%; vidutinis pažymys 8,1;, mokinių, padariusių ugdymosi pažangą 81,2%., aukštesniuoju lygmeniu besimokančiųjų 11,1%. 99% 4, 8 kl. mokinių dalyvavo bent vieno dalyko enmpp. LT, MIGS, PR metodinse grupse vyko enmpp rezultatų aptarimai. Pagal NVA raštą PIRLS nukeltas. Balandžio mn. vyko apklausa apie muzikinių klasių mokinių namų darbų krūvius. Dalyvavo 56,72% pagrindinio muzikinio ugdymo programos (5-7 kl.) mokinių. Apklausos rezultatai aptarti muzikos metodins grups susirinkime. Vyko 5-8 klasių mokinių Namų darbų krūvio tyrimas (dalyvavo 56,4 proc.). Tyrimą atliko veiklos kokybs įsivertinimo darbo grup. Duomenys aptarti administracijos susirinkime, pristatyti mokytojų susirinkime. Pateiktos išvados. Pagal tyrimo išvadas dauguma 5-6 kl. mokinių namų darbų atlikimui skiria nuo 30 min. iki 1 val., 7 kl. mokiniai vidutiniškai nuo 1 val. iki 2 val., 8 kl. mokiniai - vidutiniškai nuo 30 min. iki 2 val. (mokinių krūviai atitinka numatytus Mokinių krūvių reguliavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 5

6 1.6. Tarptautins (nuotolins) praktins - metodins konferencijos Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui organizavimas Pagalbos teikimas mokiniui nuotolinio mokymosi metu, dalykinse konsultacijose. 3, Mokomųjų dalykų programų atnaujinimas. 3, STEAM dienos organizavimas (1 8 kl. kultūrin, pažintin ir kt. veikla). Vasari o 25 d. R. Tamašausk ien 2021 R. Dauliuvien I. Barkien Sausis Vasari s - kovas Kovo 16 d. Administra cija E. Bukien Ančereviči ūt V. Juodpusien L. Tamošiūnas T. Laugalis Mokytojai Metodin taryba Metodins grups MIGS Klasių vadovai Konferencijoje dalyvaus 20 dabartinių ir 15 buvusių mokinių. Muzikos mokytojai pakvies buvusius mokinius dalyvauti konferencijoje ir ruoš renginiui dabartinius mokinius. Bus atnaujinti mokyklos ryšiai su buvusiais mokiniais. Bus parengtos atmintins mokiniams ir jų tvams. Vyks nepatenkinamai besimokančių, gaunančių kelis iš eils nepatenkinamus įvertinimus mokinių dalykinių konsultacijų lankomumo priežiūra ir stebima pažanga. Vyks informacijos sklaida mokiniams, jų tvams, mokytojams. Bus organizuotas susipažinimas su atnaujintomis dalykų programomis, teikiami siūlymai. Vyks aptarimas metodinse grupse. Mokytojai pakoreguos ilgalaikius teminius planus. Dienos tema Misija Marsas (probleminis klausimas - ar žmogus gali gyventi Marse?). Darbo grup parengs užduočių planą, kurias mokiniai prads vykdyti per pamokas 2022 m. kovo mn. planuojamas pakartotinis Namų darbų krūvio tyrimas. Konferencijoje parengti 28 pranešimai. Dalyvavo 15 buvusių ir 3 dabartiniai mokiniai. Konferencijoje pranešimus paruoš ir pristat direktor R. Tamašauskien, 8 Juventos progimnazijos muzikos mokytojai. Pranešimai visus metus buvo viešinami Juventos facebook paskyroje. Atnaujinti ryšiai su buvusiais mokiniais. Atmintins parengtos, talpintos Tamo. Atnaujinta Pagalbos mokiniui teikimo atmintin, APROBUOTA VGK susirinkime 2021 m. rugsjo 3 d. Nr. VGK-13, joje numatyta visapus pagalba, jos teikimo nuoseklumas. Informacija pateikta Tamo, mokyklos tinklalapyje. Muzikos mokytojai aptar atnaujinamas bendrąsias programas, kompetencijų ugdymą. Vadovaujantis programos gairmis paruoštos naujos Muzikos pažinimo (1-4 kl.), Solfedžio (5-7 kl.) ir Muzikos istorijos (8 kl.) programos. Kovo 16 d. 1 8 kl. mokiniai atliko STEAM užduotis, parengtas mokytojų E. Bukiens, A. Dirginčiens, V. Adomaitiens, R. Vargaliens. Tema - MISIJA: MARSAS. 6

7 1.10. Virtuali respublikin 1-4 kl. mokinių konferencija, mokytojų diskusija,,mažieji technologijų kūrjai. Kovo 24 d. R. Dauliuvien D. Kontrimien A. Mažonavičie n R. Kasparien Konferencijoje dalyvaus 20 pradinių klasių mokinių, mokytojų iš 10 respublikos mokyklų. Bus sukurtas el. žurnalas. 4 ir tęs per STEAM dieną. 1 4 kl. mokiniai atliko Marsiečių mankštą, susipažino su Sauls sistemos 8 planetomis, gamino Sauls sistemos maketą, meistravo 3D akinius, su kuriais galjo pasižvalgyti po Raudonosios planetos paviršių, kūr ketureilius, pieš, iš popieriaus lankst planetas, darbavosi Paint programa ir iš darbelių dliojo koliažą. 5 8 kl. mokiniai stebjo realius Marso paviršiaus vaizdus, kuriuos nufilmavo ar nufotografavo Marse dirbantys žmons, ypatingą dmesį skyr vasario 18 d. į Marsą nusileidusiam jau penktajam marsaeigiui Perseverance, atliko užduotis, kurių tikslas nustatyti, kaip jų svoris keičiasi lankantis Marse ir Mnulyje, kiek dienų (parų) keliavo marsaeigis iki Marso, koks buvo jo greitis, per kiek laiko Sauls šviesa pasiekia Marso paviršių, koks trumpiausias atstumas mus skiria nuo Raudonosios planetos, kaip mokiniai įsivaizduotų Marso gyventoją ir kt. Kovo 24 d. Šiaulių Juventos progimnazijoje rinkosi mažųjų technologijų kūrjai iš Šiaulių apskrities, Kauno, Kdainių miestų bei Telšių, 7

8 Skirtingų gebjimų mokinių mokyklos/miesto renginys Muzikinių programų diferencijavimas, įgyvendinant Mgjų programą Tvų ir mokinių apklausa Ugdymo turinio diferencijavimas. Geguž Geguž Rugsj is Geguž R. Dauliuvien R. Kasparien V. Juodpusien A. Dirginčien VGK Renginyje dalyvaus 25 mokiniai iš 3-4 miesto mokyklų. Mokiniai suvoks bendradarbiavimo, bendravimo esmę, lavins emocinį intelektą, fizinę veiklą, valią, atmintį. L. Mikutien G. Šimonien D. Ramanauski en S. Brasait Darbo grup Mokiniai Tvai Atsižvelgiant į kintančius mokinių poreikius, bus atnaujintos ir parengtos 2 Mgjų programos (solfedžio ir individualaus instrumento). Pagal Mgjų programas nuo mokysis 5 mok. iš 5-7 kl. (programą baigus, įteikiama mokyklos pažyma). Remiantis ankstesns apklausos rezultatais, kryptingai siekiant pagerinti ugdymo diferencijavimą pamokoje, bus atlikta pakartotin tvų Vilniaus, Klaipdos, Kaišiadorių, Kauno rajonų mokyklų. Bus skurtas e. žurnalas. Gegužs 25 d. mokyklos stadione vyko renginys Skms takeliu. Tai tradiciniu tapęs renginys, vykstantis trečią kartą. Dl karantino šiais mokslo metais renginys skirtas tik progimnazijos mokiniams. Renginio metu buvo lavinamas mokinių emocinis intelektas, fizin veikla, valia, atmintis, pastabumas, mokiniai patyr daug gerų emocijų. Dalyvavo 30 trečių klasių ir 4c ir 4d klasių mokinių. Kiekviena komanda atliko užduotis visose stotelse: Pataikyk, Atspk, kas tai?, Išrink pupeles, Žinių bagažas, Pamąstyk ir atsakyk, Taiklioji ranka. Atlikę užduotis, mokiniai grįžo į stadioną, kur užbaig rytmetį veidrodine mankšta, pasidžiaug renginiu, buvo apdovanoti asmeninmis dovanlmis m. pavasarį parengtos solfedžio ir individualaus instrumento Muzikos mgjų programos, skirtos mokiniams, kurie nesiekia profesionalaus muzikavimo (Prot. MZ-9, ). Muzikos mgjų programą nuo pasirinko 10 mokinių. Vyko pakartotin mokinių tvų apklausa. 8

9 3, Šiaulių m. 1-4 kl. mokinių konferencija Aš turiu pomgį. O tu? Respublikins konferencijos Šiuolaikin pamoka 3 organizavimas. 4 Spalio 21 d. Lapkri čio 17 d. R. Dauliuvien R. Tamašausk ien, I. Barkien A. Dirginčien K. Kontrimien A. Zorien I. Karskien Administrac ija ir mokinių apklausa. (NŠA 2020 apklausoje mažiausias vertes surinko mokinių klausimas Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudtingumo užduotis (vert 2,5) ir tvų klausimas Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudtingumo užduotis (vert 2,9). 47 % apklaustų mokinių ir 28 % tvų teigia, kad mokiniai negali pamokose pasirinkti skirtingų užduočių). Konferencijoje dalyvaus pradinių klasių mokinių iš Šiaulių m. Bus sukurtas el. žurnalas. Programa bus suderinta su Šiaulių miesto švietimo centru. Atviras/meistriškumo pamokas/klasių valandles/ugdymo karjerai ir kt. užsimimus ves ir gerąja patirtimi dalinsis 15 progimnazijos mokytojų. Konferencijoje dalyvaus apie 30 respublikos pedagogų pradinukai, 26 pedagogs iš Šiaulių, Kdainių, Joniškio, Vilniaus, Kauno ir Marijampols su džiaugsmu dalijosi tuo, kuo vaikai gyvena laisvalaikiu. Sukurtas e. žurnalas. Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Šiaulių miesto švietimo centru. Plenariniame posdyje pranešimus skait progimnazijos direktor R. Tamašauskien, Šiaulių raj. Dubysos aukštupio mokyklos vadovas V. Bacys, Vilniaus Humanistins mokyklos įkūrja ir vadov S. Petraitien, Taurags Šaltinio progimnazijos direktor J. Lazdauskien. Organizuotas nuotolinis renginys per TEAMS platformą. Gerąja patirtimi dalinosi 16 progimnazijos mokytojų 4 darbo grupse (demonstruotos 7 filmuotos 9

10 1.16. Seminaras Šiaulių miesto muzikos mokytojams Tradicijos ir šiuolaikiškumas. 3,3 Lapkri tis V. Juodpusien L. Mikutien L. Stankuvien L. Tamošiūnas Bus rodomos atviros/meistriškumo pamokos, vyks jų aptarimas. Metodine patirtimi dalinsis 30% muzikos mokytojų. bei integruotos pamokos, 6 meistriškumo pamokos). Konferencijoje dalyvavo virš 180 dalyvių (buvo dalyvių iš Virtualios Italijos mokyklos). Esant pandeminei situacijai, atskiro seminaro muzikos mokytojams buvo atsisakyta ir nutarta atskira sekcija jungtis prie progimnazijos organizuotos respublikins konferencijos Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3 ( ). Konferencijoje meistriškumo pamokas ved ir pranešimus skait 4 muzikos mokytojai. 2 uždavinys - pltoti bendradarbiavimą, lyderystę ugdymui ir mokymuisi stiprinti. Priemon 2.1. Metodinių susirinkimų organizavimas. 3,5 Data Kartą per mn. Atsakingi asmenys I. Barkien V. Pozniakov ien Partneriai ir kt. Administrac ija Numatomas rezultatas Vyks aktyvesn metodin veikla, pagrs mokytojų ir administracijos bendradarbiavimas. Vyks 9 susirinkimai mokytojams aktualiais klausimais. Temos: MT nuostatų kūrimas, aprobavimas ir darbo plano kūrimas. Mokytojų veiklos įsivertinimas ir profesinis tobuljimas. Diskusija MAP situacijos analiz: Nuo rugsjo 1 d. Metodinei tarybai vadovauja mokytoja metodinink V. Pozniakovien. MT darbo planas pristatytas Mokytojų susirinkime ( , MP-1). Organizuoti susirinkimai, kuriuose aptarti šie klausimai: Mokytojų veiklos įsivertinimas ir profesinis tobuljimas. MAP situacijos analiz: dokumento 10

11 2.2. Mokinių ruošimas olimpiadoms, konkursams. 3,5 2.3.Atvirų ir kolegialių pamokų stebjimas, aptarimas Metodinių grupių pirmininka i 2021 Administr acija dokumento tikslinimas. Diskusija dl bendruomens mikroklimato. Bendrųjų programų atnaujinimas. UP kūrimas: metų UP analiz, m. m. gairs. Mokinių poreikių valandų skyrimas, konsultacijų skyrimo modelio tikslinimas. Gerosios patirties metodinių dienų organizavimas Kolega kolegai. Ugdomųjų aplinkų kūrimas, priemons (kabinetų apžiūra). Respublikin konferencija Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3. Mokytojai Visi mokytojai paruoš mažiausiai po 1 mokinį. Bus suaktyvintas mokinių dalyvavimas konkursuose. Mokiniai įgis papildomų kompetencijų, įgūdžių, bus paskatinti pažymiu, padka, socialinmis valandomis. Mokytojai Kiekvienas mokytojas ves ir stebs po 2-4 pamokas, jas aptars. Atviros pamokos bus skelbiamos mokyklos veiklos mnesio plane. tikslinimas. Kas yra atvira pamoka? Kvalifikacijos klimas Teminis išors vertinimas: kas tai? Pagalbos mokiniui teikimas Ugdymo/si aplinkos UP kūrimas: metų UP analiz, m. m. gairs. Mokinių poreikių valandų skyrimas, konsultacijų skyrimo modelio tikslinimas. Bendruomens diskusija dl mikroklimato. Organizuota gerosios patirties renginys Kolega kolegai. Organizuota respublikin konferencija Pamoka šiuolaikiniams mokiniui. Iš X metodins grups narių, X mokytojų bent po 1 mokinį pareng olimpiadoms, konkursams: PRAD iš (90 mok.), LT iš 5 3 (9 mok.), UK iš 11 2 (6 mok.), MIGS iš 10 2 (7 mok.), MUZ iš 11 2 (2 mok.), DDFT iš 8 4 (27 mok.). Iš 60 mokytojų mokinius olimpiadoms, konkursams reng 28 (47%). Mokyklos veiklos plano mnesių lentelse sudaryta galimyb skelbti informaciją apie atviras, kolegialias pamokas. Iš X metodins grups narių, X mokytojų ved 2 4 kolegialias pamokas, jas aptar: PRAD iš 15 8, LT iš 5 0, UK iš 11

12 2.4. Teatro ir šokių, login*ukų klasių programų kūrimas, pristatymas, stebjimas 3, Kvalifikacijos klimo ir tobulinimo tvarkos aprašo tikslinimas J. Ančereviči ūt V. Juodpusie n Vasaris R. Dauliuvie n E. Mačiūnien R. Rimkuvien E. Bukien S. Petuchovskis Metodikos taryba Vasario mn. bus sukurtos ir administracijos susirinkime pristatytos 2 programos. Su programomis supažindinti būsimų 1 o-kų tvai. Nuo spalio mn. bus stebimos pamokos. Gruodžio mnesį vyks programų vadovų ir administracijos susirinkimas rezultatams aptarti. Bus atnaujintas profesinio tobuljimo tvarkos aprašas ir susitarta dl kvalifikacijos renginių, skirtų visiems mokytojams, prioritetų. 11 1, MIGS iš 10 1, MUZ iš 11 1, DDFT iš 8 7. Iš 60 mokytojų 2 4 kolegialias pamokas ved ir aptar 19 (32%) parengta ir direktoriaus įsak. Nr. M-25 patvirtinta Integruota šokio ir teatro programa 1 kl. (A. Rimkuvien, E. Mačiūnien). Pagal programą mokosi 24 1c kl. mokiniai. Programa pristatyta 1 klasių mokinių tvams. Pamokos nestebtos. Susirinkimas vyks 2022 m. sausio mnesį. Profesinio tobuljimo aprašas atnaujintas, vadovaujantis galiojančiais dokumentais Tvarka patvirtinta Šiaulių,,Juventos progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-32. Prioritetai pateikti mokytojų susirinkime, vadovaujantis LRŠMSM įsakymu 2020 m. balandžio 2 d. Nr. V-504 Dl Valstybinių Ir Savivaldybių Mokyklų Vadovų, Jų Pavaduotojų Ugdymui, Ugdymą Organizuojančių Skyrių Vedjų, Mokytojų Ir Pagalbos Mokiniui Specialistų Metų Kvalifikacijos Tobulinimo Prioritetų Patvirtinimo, strateginiu, metų veiklos planu. Mokytojai metodinse grupse išrinko prioritetines kvalifikacijos klimo kryptis. 12

13 2.6. Veiklos skaitmeninių mokytojų kompetencijų gerinimui: Projektas Europos Komisijos SELFIE priemons įtraukimas į ugdymo procesą. Sausis - lapkriti s R. Dauliuvie n L.Tamošiū nas 3, ESF (vykdytojai, partneriai - Nacionalin švietimo agentūra, Kauno technologijos universitetas) projektas Saugios elektronins erdvs vaikams kūrimas / A.Gvergž dys E. Bukien R. Vargalien A. Dirginčien D. Kontrimien R.Tamašaus kien L. Tamošiūnas S. Brasait Bandomojo projekto metu skaitmeninių kompetencijų įsivertinimui bus sudaryti 3 klausimynai, skirti administracijai, mokytojams ir mokiniams. Remiantis duomenimis, bus rengiamas skaitmenins kompetencijos tobulinimo veiksmų planas ir strategija. Bus sudaryta galimyb bendradarbiauti su kitais mokyklos bendruomens nariais, kad jie galtų mokytis ir dalintis patirtimi. Vyks skaitmeninio švietimo patarjų konsultacijos. Bus siekiama SELFIE ženklelio. Vykdant ESF priemonę Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas ir dalyvaujant projekte, mokykloje bus sudaryta galimyb saugiai naudotis elektroninmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu. Mokykloje bus įrengta belaidžio interneto zona. Prie belaidžio interneto Įsivertinus visas sritis, darbo grups nutarimu buvo susitarta, kad bus stiprinama INFRASTRUKTŪRA IR ĮRANGA. Metus laiko (mokytojams padedant), rinkti įrodymai sritims: lyderyst, infrastruktūra ir įranga, tęstinis profesinis tobuljimas, mokymas ir mokymasis, vertinimo metodai, mokinių skaitmeniniai įgūdžiai, bendradarbiavimas ir tinklaveika,. Dalyvauta 15 oje viešųjų konsultacijų/susitikimų, kur mokyklos dalijosi patirtimi, įžvalgas teik projekto vadovai, vertintojai. Lapkričio 9 d. Juventos komanda dalijosi savo patirtimi (per asmeninį komandos narių indlį, savitumą, unikalumą buvo pristatyta mokyklos veikla). Sausio mnesį vyks skaitmeninių mokyklų apdovanojimai. Į šventę bus pakviestos visos 25 mokyklos. Mokykloje įrengtos belaidžio interneto stotels; Informacinių technologijų mokytoja S. Brasait į atskirą duomenų bazę suved visos mokyklos mokinius, mokytojus ir pagal duotas nuorodas priskyr belaidžio saugaus interneto prieigoms; Mokytojai, administracija turi galimybę dalyvauti mokymuose apie saugų internetinį ryšį, jo teikiamas galimybes, 13

14 2, Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos kokybs įsivertinimas. 3, Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 4 Vasaris V. Juodpusie n Vasaris R. Tamašaus kien L. Laurinaitien L. Stankuvien L. Tamošiūnas L. Mikutien J. Ančerevičiūt E. Valaitien gals jungtis autorizuoti naudotojai. Bus parengti turinio filtrai ir prieigos prie interneto išteklių. Bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa ir metodin medžiaga. 1 mokyklos vadovas, pavaduotojas ūkiui, IT koordinatorius, 1 mokytojas bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo pltrą, naudoti belaidį tinklą kasdienje veikloje. Bus išanalizuota ir įvertinta NVŠ veiklos kokyb. Parengtas įsivertinimo protokolas. Mokytojai aptars pateiktus rodiklius ir atliks vertinimą pagal 4 veiklos sritis. Bus vykdoma socialinių partnerių apklausa. Bus parengtas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas. mokymai nemokami, dalyvauja progimnazijos direktor R. Tamašauskien d. dir. įsak. Nr. V-30 patvirtinta darbo grup NVŠ programų veiklos kokybs įsivertinimui atliko 2020 m. veiklos analizę ir įvertino kokybę vyko muzikos mokytojų susirinkimas (prot. MZ-4), kuriame pristatyta NVŠ analiz, pateikta bendra vertinimo suvestin, numatyti 4 tobulintini 2021 m. rodikliai. Vykdyti renginiai lopšeliuose darželiuose Ąžuoliukas, Drugelis, Berželis mn. vykdyta soc. - pilietin (pedagogin) veikla l/d Kregždut ( Aitvariukų ir Boružiukų grupse), l/d Drugelis (I ir II grupse). Organizuotas ir pravestas renginys, skirtas Vasario 16 - osios paminjimui vykdytos savanoriškos (pedagogins) veiklos l/d Drugelis ( Boružiukų grupje). Suvaidintas 14

15 popierinių llių teatras Skruzdlyt Tauškalyt, pasakos Jonukas ir Grytut skaitymas prieš miegą ( Drugelių grupje) mn. organizuotas ir pravestas rytmetys - viktorina ikimokyklinio amžiaus vaikams Lietuvos paukščiai" l/d Drugelis mn. vykdyta savanoriška (pedagogin) veikla - olimpin popiet Greičiau, aukščiau, tvirčiau l/d Drugelis ( Boružiukų grupje) mn. buvo vykdoma savanoriška (nuotolin) veikla Jaunųjų gamtininkų centre m. savanoriauta Šiaulių letenlje mn. organizuoti 2 susitikimai su VMI, 1 su Lietuvos muitins atstovais ir kinologais m. dalyvauta Medelyno prog. organizuotame susitikimų cikle jaunimui #NORIUBŪTI. Vyko 15 susitikimų, kuriuose mokiniai virtualiai supažindinti su įvairiomis profesijomis dalyvauta Šiaulių Santarvs gimnazijos organizuotoje 5-8 kl. mokinių pažintinje praktinje konferencijoje CV svajonių profesijai. Konferencijoje pranešimus skait 6 Juventos progimnazijos mokiniai mn. įvyko susitikimas su J. Janonio gimnazijos administracija dl 15

16 2.9. Gerosios patirties metodinių dienų Kolega kolegai organizavimas MAP (mokinio asmenins pažangos) dokumento tikslinimas. Bendras vertinimas 2,6 Balandi s Spalis mn. I ketv. (tik IV ketvirtyj e - V. Pozniak ovien) Metodikos taryba V. Pozniakov ien Administrac ija Administrac ija Respublikinių, Šiaulių m. dalykinių konkursų, konferencijų, olimpiadų, renginių organizavimas (veiklos, nesusijusios su mokyklos jubiliejumi): Bus dalintasi dalyvavimo kvalifikacijos renginiuose patirtimi, vedamos meistriškumo pamokos ir kt. Bus sudaryta darbo grup. Parengtas 1-4, 5-8 kl. MAP tvarkos aprašas ir jo priedai. Visos metodins grups organizuos 1-2 respublikinį/šiaulių m. renginį. Bus parengtas metinis dalykinių renginių planas ir nuostatai. bendradarbiavimo aptarimo. Soc. partneriai pakviesti į mokyklos 50 metų sukakties šventę Progimnazijos direktors R. Tamašauskiens organizuotas Metodins tarybos vizitas į J. Janonio gimnaziją, kompetencijų aptarimui, planų svarstymui. Balandžio mn. organizuotas nuotolinis gerosios patirties renginys Kolega kolegai, numatytos renginio prioritetins sritys. Renginys organizuotas dviem etapais: plenarin dalis (dalyvavo visi mokytojai) ir darbas metodinse grupse. Plenarinje dalyje buvo pristatyti 9 pranešimai. MIGS ir UK metodinse grupse pranešimus skait J. Janonio gimnazijos mokytojai. Lapkričio mn. organizuota gerosios patirties sklaidos konferencija Pamoka šiuolaikiniams mokiniui 3. Vasario 17 d. MT susirinkime diskutuota dl MAP, buvo pasiūlyta nauja pažangos fiksavimo forma. Metodinse grupse vyko diskusija dl MAP taikymo pereinamuoju laikotarpiu. Bendradarbiaujama su VUŠA dstytoju M. Stonceliu, rengiamas naujas MAP modelis. 16

17 Šiaulių m kl. muzikos olimpiada Šiaulių m. draugiškos stalo teniso varžybos Šiaulių miesto 5-6 kl. lietuvių kalbos olimpiada Šiaulių m. netradicins 5 6 kl. kvadrato varžybos Šiaulių m. draugiškos varžybos Taiklioji ranka. Vasario 9 d. Geguž Geguž s 4 d. Rugsji s Spalis Lapkriti s V. Juodpusie n L.Sabaliau skien I. Razumien L. Tomanait L.Sabaliau skien I. Razumien L.Sabaliau skien I. Razumien Muzikos mokytojai J. Ančerevičiū t Šiaulių Gegužių progimnazij a J. Ančervičiūt J. Ančerevičiū t Muzikos olimpiadoje mokyklai atstovaus 1 mokinys. Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių Romuvos, Salduvs progimnazijų. Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanlmis. Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, FB. Olimpiadoje dalyvaus 4 juventiečiai. 2 iš jų laims prizines vietas. Darbų vertinimo komisijoje dalyvaus 4 progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių Romuvos ir Salduvs progimnazijų. Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanlmis. Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių Romuvos, Salduvs progimnazijų. Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanlmis. Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. Šiaulių miesto nuotolin muzikos olimpiada įvyko Olimpiadą organizavo muzikos mokytojai (Švietimo sk. ved įsak Nr. Š-33). Olimpiadoje dalyvavo 2 mokins, abi laimjo 1 vietas. Varžybos nevyko dl karantino. Olimpiada dl COVID neorganizuota. Varžybos nevyko dl karantino. Varžybos nevyko dl karantino. Varžybos spalio mnesį organizuotos mokyklos mokiniams per pertraukas lauko sporto aikštelje. 17

18 Šiaulių m. kaldinis stalo teniso turnyras Juventa - Medelynas Tarptautinių, respublikinių, Šiaulių m. projektų vykdymas: Tarptautinis (Oxford University Press) The Project Competition Who will you invite to your video call? ( Ką pakviesti video pokalbiui? Tarptautinis Nordplus etw Wonders of the digital world (,,Skaitmeninio pasaulio stebuklai ). Gruodis L.Sabaliau skien I. Razumien J. Ančerevičiū t Dalyvaus svečių komandos iš Šiaulių Romuvos, Salduvs progimnazijų. Mokiniai bus paskatinti atminimo dovanlmis. Vyks sklaida mokyklos tinklapyje, facebooke. 17 mokytojų (19%) vykdys 8 tarptautinius, 5 respublikinių ir 1 Šiaulių miesto projektą. Projektinje veikloje dalyvaus 22 klass iš 30 (73%): visos 1 4 kl., 6abc, 7abc kl. bei 5 8 kl. choras V. Klimaviči en A. Dirginčien - Dalyvauja 6bcd, 7ab kl. Tikslas skatinti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Mokiniai dirbs grupmis arba poromis, jie sukurs gyvąjį ekraną, prie kurio pakvies žmones (jie gali būti iš bet kurio laikmečio), kuriems užduos klausimus, o taip pat parašys ir įsivaizduojamus atsakymus. Mokinių darbai bus išsiųsti Oksfordo universiteto leidyklai ir dalyvaus konkurse. D. Kontrimien I. Karskien V. Bernikien R. Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. Partneriai - Danija, Norvegija, Latvija, Estija Lietuva. Pagrindins veiklos: mokyklos pristatymas, paprasti eksperimentai su kompiuteriu ir robotais, kaldiniai papročiai, eksperimentai su vandeniu, Varžybos nevyko dl karantino. Mokinių darbai išsiųsti Oksfordo universiteto leidyklai ir dalyvavo konkurse. Gauta padka. Įvyko baigiamosios savaits online renginiai. Organizavo susitikimą Latvijos partneriai. Kiekvieną savaits dieną visos partnerins komandos pristatinjo veiklas: orus, šalis, klases, papročius, tradicijas. Sukurta elektronin knyga. Dalyvavo 6 mokytojai, 100 mokinių. 18

19 4 Vargalien eksperimentai su žaliąja energija, inžineriniai eksperimentais ęo sekundžių veikiančio įrenginio gaminimas. Galutinis produktas elektronin projekto veiklų knyga Tarptautinis Erasmus+ etwinning Alise in Wonderland: Discovering our roots (,,Alisa stebuklų šalyje ) Tarptautinis etw Schoolovision lucky 13th edition ( Mokyklų Eurovizija ) A. Dirginčien A. Dirginčien D. Kontrimien I. Karskien S. Abalikštien L. Stankuvien L. Mikutien Dalyvauja 2a, 3a, 4c, 6b kl. Partneriai - Ispanija, Graikija, Italija, UK, Šiaurs Airija (UK), Lietuva. Pagrindins veiklos: šalies emigracijos istorijos nagrinjimas, demokratija mokykloje klass seniūno rinkimai, piešimas pagal S.Dali, bendras istorijos kūrimas. Baigiamasis produktas elektroninis žurnalas apie projekte vykdytas veiklas. Dalyvauja 2a kl. Kartu su kitų 23 šalių mokiniais, antrokai dainų konkursui rengs ir įrašys dainą. Vyks balsavimas. Projektui suteiktas europinis ženklelis kokybs Vyko 2 virtualūs projekto susitikimai, organizuoti JK ir Italijos partnerių. UK susitikime 4c, 5a ir 6b klasių mokiniai pareng pristatymus apie: nuotolinio mokymosi patirtį mokykloje, velykų papročius, ko projekte dalyvaujantys mokiniai išmoko iš istorijos apie Alisą, kuria buvo paremtas visas projektas. Italijos susitikime 4c, 5a ir 6b mokiniai pristat savo miesto istoriją, pareng Lietuvoje vykusio susitikimo apžvalgą, sugiedojo šalies himną ir padainavo liaudies dainą. Projekto koordinatoriai - Ispanijos mokykla_ pristat parengtą galutinį produktą - elektroninį žurnalą. Dalyvavo 6 mokytojai, 100 mokinių. Užimta 10 vieta. 3, Tarptautinis etw STEAM in the World of Fairy Tails (,,STEAM*as pasakų A. Dirginčien I. Karskien A. Zorien A. Mažonaviči Dalyvauja 2ab, 3ab kl. Dalyvauja Latvijos, Estijos ir Lietuvos mokyklų pradinukai/darželių ugdytiniai. Vaikai skaito pasakas ir Projekto metu remiantis pasakomis atlikta daug integruotų įvairių veiklų. Įvertinta nacionaliniu kokybs ženkleliu. 19

20 pasaulyje ). Bendras vertinimas 4 en pagal jas atlieka STEAM*inius darbelius Tarptautinis etw "My Dreams Do Not Have To Wear Masks Mano svajonms nereikia dvti kaukių Ž. Leinartien V. Bernikien Dalyvauja 6a kl. bei. mokiniai iš Turkijos, Graikijos ir Vokietijos. Vyks šalių (mokyklų, miestų, muzikos, tradicinių valgių ir lankytinų vietų) pristatymai, projekto logotipo rinkimai (laimjo 6a kl. mok. M. Ptašinskaits logotipas), kuriamas projekto dienoraštis, organizuojamos veiklos, kurios padtų psichologiškai lengviau išgyventi pandeminį laikotarpį, tobulinamos skaitmenins kompetencijos ir anglų k. įgūdžiai. Projekte įgyvendinamos veiklos buvo integruotos į anglų k., IT, dails, technologijų, istorijos, geografijos pamokų turinį. Pamintos Saugaus interneto, Žems, etwinning dienos. Vyko virtualūs projekto partnerių susitikimai(4 bendri, 6 mokytojų). Mokiniai ne tik buvo klass, mokyklos, miesto, šalies ambasadoriais, bet ir gilinosi į pasaulines problemas. Projekto žurnale Twinspace patalpintos 127 veiklą iliustruojančios fotografijos, 12 video, 27 failai. Sukurtas pandemijos dienoraštis, savo klass, mokyklos, miesto, šalies, tradicinių patiekalų, muzikos, šokių pristatymai. Taip pat sukurta jungtin e- knyga, 12 skaitmeninių žaidimų aplinkosaugos, švietimo, lygių teisių klausimais bei įsivertinimo/įvertinimo klausimynai mokytojams ir mokiniams. Projekto veiklos buvo viešinamos socialiniuose tinkluose, skaityti pranešimai respublikinse ir tarptautinje konferencijoje bei respublikinje Projektų mugje, Metodinje dienoje. Už kokybišką projekto įgyvendinimą laimti 2 Nacionaliniai Kokybs ženkleliai ir Europos Kokybs ženklelis. 20

21 Tarptautinis etw Gimtins takais Respublikinis etw STE(A)Muko draugai Respublikinis etw Mano žaisliukas A. Zorien I. Karskien A. Dirginčien A. Bružait - Čiapien - Dalyvauja 3ab kl. Vyks projekto pristatymas, logotipo kūrimas, lankytinų vietų žemlapio sudarymas. Bus domimasi nacionaliniais patiekalais, gimtosios šalies švenčių papročiais ir tradicijomis. Vyks išvyka į Kamanų raistą, Siauruku į Aukštaitijos nacionalinį parką. Po kelionių bus kuriami koliažai. Su partneriais bus gilinamasi į numatytas temas, kurios bus integruotos į mokomuosius dalykus. Vyks bendradarbiavimas internetinje erdvje. TwinSpace. Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi, metodais, idjomis. - Dalyvauja 2a kl. Vyks patyrimu, eksperimentais, bandymais grįstos pamokos, projektins veiklos, neformaliojo švietimo užsimimai. Mažosiose laboratorijose mokiniai ieškos atsakymų į probleminius klausimus. Video konferencijoje bus dalintasi patyriminiais rezultatais. Bus sukurta elektronin knyga. - Dalyvauja 1c kl. ir PDG. Bus lavinami mokinių STEAM įgūdžiai, kūrybiškumas. Mokiniai Projekto užbaigimas sutapo su mokslo metų pabaiga, klass apsikeitme vaikų surinkta informacija ir pristatymais skaidrse, sužaidme Kahoot viktoriną ir išsirinkome Žiniukus - geriausiai į viktorinos,,gimtins takais laimtojus. STEAM ugdymas mokyklose stiprinamas nuo pradinių klasių. Vienas iš perspektyviausių sprendimų- tai patyrimais ir eksperimentais bei bandymais grįstos pamokos, projektin veikla, neformaliojo ugdymo veiklos. Projekte gim mažosios pradinukų laboratorijos, kuriose mokiniai atlikdami tyrinjimus, eksperimentus ieškojo atsakymų į probleminius klausimus. Video konferencijose dalinosi patyrimine veikla. Sukurta elektronin knyga. Projektui suteiktas kokybs ženklelis. Projekte dalyvavo 1c klass ir pailgintos dienos grups vaikai. Gamino žaisliukus iš popieriaus ir plastilino. 21

22 R. Janulien Respublikinis etw Metų laikai. 3, Respublikinis ilgalaikis projektas Sveikatiada. 3, Respublikinis projektas Јungtinis Lietuvos vaikų choras. 3, / D. Dundulien R. Vasiliausk ien A. Dirginčien L. Mikutien gamins, pieš, fotografuos sukurtus žaisliukus. - Dalyvauja 1ab kl. Mokiniai susipažins su metų laikais ir jiems būdingais požymiais, stebs gamtą, rinks informaciją apie medžius, gamtos grybes ir kt. Projektas integruojamas į lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo, dails ir technologijų pamokas. Sukaupta medžiaga bus pristatoma parodose, šventse, etwinning projekto puslapyje bei mokyklos elektroninje svetainje. R. Vargalien 1-4 kl. mokytojai Dalyvauja 1-4, 6b kl. Mokiniams bus suteikiama žinių ir praktinių įgūdžių apie sveiką gyvenseną, mitybą, fizin aktyvumą. Vyks vaikams įdomūs, patrauklūs renginiai. Veiklose dalyvaus mokiniai, mokytojai, administracija. - Dalyvauja 5-8 kl. jaunių choras. Vadovaujant chorins muzikos superžvaigždms iš viso pasaulio - nuo Malaizijos iki Argentinos - bus išmokta 12 giesmių iš įvairiausių pasaulio kultūrų ir birželio pradžioje gyvai arba virtualiai surengtas Projekte dalyvavo 1a ir 1b kl. 39 mokiniai. Projekto metu dalyviai susipažino su metų laikais ir jiems būdingais požymiais. Stebjo gamtos pasikeitimus, esant skirtingoms oro sąlygoms. Gamino, kūr, lipd darbelius iš kiekvienam metų laikui būdingos medžiagos. Pasitikę pavasarį, mokiniai klasse įkūr Sodinčių, kuriame augino pirmuosius žaliuosius vitaminus. Vaikai, prižiūrjo, rūpinosi, matavo, stebjo pasodintų augalų pokytį. Informacinių technologijų dka rinko medžiagą apie daržovių naudą augančiam organizmui. Visa sukaupta informacija buvo apibendrinta renginio Maitinuosi sveikai metu. Užimta 3 vt. konkurse,,pieno tusas. Aktyviausiai dalyvavo 2a,b,3a,4c,6b klass Išmokta 12 dainų. Choro atstovai pakviesti dalyvauti koncerte Malda pasauliui ( , Vilnius). 22

23 2.13. Ugdymo karjerai veiklų vykdymas: kl. mokinių supažindinimas su Šiaulių miesto gimnazijomis, jose vykdomomis programomis. Sausis Vasaris E. Valaitien 3, Šiaulių m. progimnazijų 8 kl. mokinių ugdymo karjerai konferencija. 4 Baland žio 15 d. E.Valaitie n J. Ančereviči ūt Klasių vadovai Gimnazijų atstovai 8 kl. vadovai Šiaulių Ragains, Gegužių, Medelyno progimnazij ų UK konsultantai koncertas Malda pasauliui, klausytojams dovanosiantis ramybę ir viltį šiuo sudtingu laiku. Mokinių supažindinimas su įvairių miesto gimnazijų ugdymo programa, neformalia veikla, erdvmis. 8 kl. bus vykdoma mokinių apklausa, kuria siekiama nustatyti, kokios profesijos domina mokinius. Mokiniai rengs pateiktis, pranešimus apie profesijas, kuriuos pristatys klass draugams. Geriausiai pasiruošusiems pranešjams bus pasiūlyta dalyvauti konferencijoje. Bus ieškoma socialinių partnerių, mokinius dominančių profesijų atstovų, aktyviai bendradarbiaujama su progimnazijų UK konsultantais. Bus skatinamas mokinių žingeidumas, kūrybiškumas, savarankiškumas. Susitikimai buvo organizuoti pagal mokinių poreikius (visa informacija siųsta kl. Vadovms, mokiniams, tvams) organizuotas susitikimas 8 kl. mok. su Šiaulių universitetins gimnazijos atstovais. Dalyvavo 89 mok organizuotas virtualus 8 kl. mok. ir jų tvų susitikimas su Šiaulių S. Daukanto gimnazijos atstovais. Dalyvavo 6 mok. ir jų tveliai. Balandžio 15 d. organizuota Šiaulių m. progimnazijų mokytojų, ugdymo karjerai specialistų, kl. vadovų, 8 kl. mokinių metodin praktin ugdymo karjerai konferencija ir mokinių kūrybins dirbtuvs DRĄSIAIS ŽINGSNIAIS KARJEROS LINK. Užmegzti ryšiai su socialiniais partneriais: Šiaulių švietimo skyriumi, Šiaulių švietimo centru, Šiaulių kolegija, Šiaulių prekybos, pramons ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriumi, aktyviai bendradarbiauta su Šiaulių Ragains, Gegužių, Rkyvos, Rasos progimnazijų UK konsultantais. Vyko parengiamasis nuotolinis susitikimas su 7-8 klasių vadovais. Konferencijos dalyviai turjo galimybę pasiklausyti puikių lektorių: R. Jurkno, G. 23

24 Dalyvavimas respublikinje iniciatyvoje Šok į tvų klumpes. 3,9 Geguž Birželis E.Valaitie n LMNŠC, mokinių tvai, socialiniai partneriai Mokiniai bus supažindinti su įvairių profesijų atstovais, jų darbo specifika. Vyks intensyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, mokinių tvais. Sarafino, E. Grigaliauskiens, O. Tamutiens, G. Valaitiens. 10 pranešimų konferencijai pareng ir pristat 12 mokinių (7 mokiniai - iš Juventos ). Konferencijoje dalyvavo 56 mokiniai ir 38 mokytojai iš Šiaulių Gegužių, Rkyvos, Ragains, Sandoros, Medelyno, Zoknių, Jovaro, Gytarių progimnazijų, Šiaulių sanatorins mokyklos, Šiaulių Derms mokyklos, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos, Skaistgirio gimnazijos (Joniškio raj.), Radviliškio Gražinos pagrindins mokyklos, Klaipdos vaikų laisvalaikio centro, Trakų r. Aukštadvario gimnazijos, Kauno Aitvaro mokyklos, Jonavos Neries pagrindins mokyklos, Panevžio Juozo Miltinio gimnazijos. okams dalyvauti šioje konferencijoje) Dalyvauta respublikinje iniciatyvoje Šok į tvų klumpes. Mokiniai supažindinti su įvairių profesijų atstovais: mokytojo, muziko, skulptoriaus, vadybininko, draudimo brokerio, metalo apdirbimo inžinieriaus, buhalterio, kirpjo stilisto, aktoriaus, keramiko, darbų vadovo, ekspeditoriaus, gydytojo, parduotuvs vadovo bei jų darbo specifika. Iniciatyvoje dalyvavo 6 mokytojai, 107 mokiniai, 14 mokinių tvų. Intensyviai bendradarbiauta su soc. partneriais, mokinių tvais. 24

25 Dalyvavimas respublikinje konferencijoje Lietuvos vaikų balsas. 3, Karjeros dienos organizavimas Įsivertinimo darbo grups veikla: platusis įsivertinimas ir naujos tobuljimo gairs 3,9 Geguž Birželis Lapkrič io 11 d. Balandi s E.Valaitie n L. Skyrien S. Vanagait E.Valaitie n MRU Edukologijo s ir socialinio darbo institutas, LR Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO Gelbkit vaikus ir UAB Šviesa LMNŠC, ŠU, ŠVK, ŠPRC, KTU, mokinių tvai, soc. partneriai S. Brasait Darbo grup Mokiniai dalyvaus pranešimų ir/arba piešinių konkursuose, kurių tema - Aš pasaulio pilietis. Bus suteikta galimyb mokiniams kūrybinmis ir meninmis priemonmis išsakyti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dmesį į aktualias problemas. Mokiniai bus supažindinti su tolimesnio mokymosi galimybmis, siūlomomis mokymo(si) programomis, įvairių profesijų atstovais, jų darbo specifika, darbo rinkos tendencijomis. Metodinse mokytojų, administracijos grupse vyks platusis mokyklos veiklos įvertinimas. Bus pasirinkta gilumin sritis, susitarta dl tobuljimo gairių. Dalyvauta nuotolinje respublikinje konferencijoje Lietuvos vaikų balsas. Pateikti šeši 2a kl. mok. darbai Aš - pasaulio pilietis. Mokiniai kūrybiniais darbais band išreikšti savo nuomonę šia tema. Karjeros diena nevyko. Renginys perkeltas į 2022 m. Atliktas platusis įsivertinimas. Mokytojams pateikta apibendrinta informacija. Nustatyta tobulintina sritis. 25

26 3 uždavinys - gerinti bendruomens mikroklimatą, socialinę emocinę aplinką. Priemon 3.1. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemos tikslinimas. 3, Mokyklos rekordų fiksavimas Rekordų knygoje Mokinių seimo renginių organizavimas. 3,4 Data I pusmeti s Atsakingi asmenys Administr acija 2021 D. Daukšien 2021 J. Ančereviči ūt Partneriai ir kt. Progimnazij os taryba Tvų aktyvas Numatomas rezultatas Vyks mokinių, mokytojų, tvų apklausos. Dokumento projektas bus pateiktas vertinimui, papildymui. Sistema prads veikti II pusmetyje. Mokytojai Bus fiksuojamos ir viešinamos mokyklos bendruomens rekordins veiklos. Mokinių seimas Mokytojai Pagal planą numatyta organizuoti šias veiklas: viktoriną, skirtą Vasario 16 - ai, velykinių margučių konkursą - parodą Margių margis (03 31), popietę Mgstamiausių knygų pristatymas, Pasaulinei knygos dienai (04 23), popiet Mano įdomiausias muziejus (05 23); mokyklos jubiliejui organizuoti akciją 50 gerų darbų mokyklai, papuošti mokyklos langus, iš buvusių mokinių (tvų), mokytojų surinkti ir paviešinti įdomius prisiminimus, kuriančius mokinius pakviesti sukurti naują dainą, skirtą gimtadieniui ir ją visiems mokiniams atlikti, nuo klass paruošti vaizdo sveikinimą mokyklai, organizuoti dailyraščio apie mokyklą Vyko mokinių apklausa, Mokinių seimo diskusija. Atnaujinta sistema rugpjūčio mnesį pristatyta per Mokytojų tarybos posdį, rugsjo mnesį per klasių valandles. Veikla nevykdyta. Vyko dalis suplanuotų veiklų: konkursas Gražiausia kaldin eglut, viktorina, skirta Vasario 16 - ai, bendruomens velykinių margučių konkursas, viešinti buvusių mokinių prisiminimai, nuo kiekvienos klass paruoštas sveikinimas, organizuotas konkursas Piešiu dainą, 1 8 klasse vyko Kahoot viktorina. 26

27 3.4. Bendruomens stiprinimo renginių organizavimas: Mokytojų 2021 Administr Metodikos išvykos. acija taryba 3, Kvalifikacij os klimo renginys, skirtas komandos formavimo įgūdžių stiprinimui. Bendras vertinimas R. Tamašaus kien, R. Dauliuvie n Metodikos taryba konkursą, mokinių darbų/piešinių parodą, bendrose mokinių mokytojų komandose žaisti viktorinoje apie mokyklą, jos istoriją. Per m. m. bus organizuotos 2 edukacins /rekreacines mokytojų išvykos (siūlymai - žygis į Mūšos Tyrelio pelkių pažintinį taką, plaukimas laivu į Nidą). Išvykas planuojama organizuoti per Mokytojų diena ir mokslo metų pabaigoje. Organizuotas komandos formavimo kvalifikacijos tobulinimo renginys, skirtas pedagogų kolektyvui Darbų vadovo A. Gvergždžio ir direktors R. Tamašauskiens organizuotas Juventos progimnazijos bendruomens žygis baidarmis Ventos upe, dalyvavo 30 progimnazijos bendruomens narių; direktors R. Tamašauskiens, geografijos mokytojos L. Zoniens, kultūrinio komiteto organizuota mokytojų išvyka į Žagarę, dalyvavo 30 bendruomens narių. 4 val. mokymų programa Komandos formavimas vyko rugpjūčio 30 d. Dalyvavo visas pedagogų kolektyvas Rekreacin s darbo erdvs mokytojams kūrimas. 2, R. Tamašaus kien A. Gvergždys Mokykloje bus įrengta erdvę, skirta kokybiškam mokytojų bendravimui (bendrų veiklų aptarimui, pasidalinimui idjomis, problemomis, tarpusavio ryšio stiprinimui). Atsižvelgiant į progimnazijos pastato planą, erdvių trūkumą ugdymui, mokytojų poilsio zonomis lieka mokytojų kavin, kurioje tvarkyta sienų danga; III ir IV aukštų erdvse esančios mokinių poilsio patalpos skiriamos mokytojams pandemijos metu. 27

28 Sveikatos stiprinimo, bendruomens telkimo kūrybinių dirbtuvių mokytojams organizavimas. 3, Sveikatos stiprinimo, bendruomens telkimo kūrybinių dirbtuvių organizavimas visai bendruomenei. Kovas Kovas - balandi s Lapkriti s Gruodis L. Sabaliausk ien I. Razumien D. Daukšien D. Daukšien Metodinių grupių pirmininkai I. Šatkauskien A. Lendzbergie n Nugaros pratimai, nugaros raumenų stiprinimas. Popiet Skonių interpretacijos. Pavasario gaiva. Advento vakarojimai darbelių gaminimas Gerumo mugei. Popiet Skonių interpretacijos. Adventas. Gruodžio mnesį vyko 3 veiklos, skirtos mokytojams: jogos popiet, kaldinių sausainių dekoravimo dirbtuvls direktors R. Tamašauskiens ir technologijų mokytojos D. Daukšiens iniciatyva organizuotas Advento vainiko gaminimas su Progimnazijos taryba. 3, Progimnazijos tarybos ir Tvų aktyvo veiklos organizavimas. 3,9 Sausis R. Kasparien PT Tvų aktyvas Vyks 3 bendri PT ir TA susirinkimai. Tvai bus informuoti apie 2020, 2021 m. mokyklos veiklą, mokinių pasiekimus, renginius, ugdymo proceso organizavimą, naujas TVARKAS. Tvų aktyvo nariai klass tvų susirinkimuose vykdys sklaidą, aktyvins 1,2% paramos, mokyklos jubiliejui skirtos paramos skyrimą mokyklai, teiks siūlymus dl mokinių skatinimo ir drausminimo sistemos atnaujinimo. Vyko 2 bendri PT ir TA susirinkimai. 4 PT susirinkimai. TA ir PT buvo supažindinti/svarst/pritar/diskutavo: 2020 m. progimnazijos veiklos apžvalga; 2021 iesiems metams Veiklos planu; Juventos 50 čio renginių planu; tvų pagalba mokykloje/klasje vykdant ugdymą karjerai; bendruomens fondo išlaidų ataskaita; diskusija dl ugdymo; mokesčio už neformalųjį švietimą pakeitimus nuo 2021 m. sausio 1d.; Šiaulių Juventos progimnazijos veiklos nuostatais; Šiaulių Juventos 28

29 3.6. VGK veiklos organizavimas R. Dauliuvie n D. Bartkut S. Vanagait L. Skyrien L. Vaškien R. Kasparien J. Ne rečiau, kaip kartą per mnesį vyks VGK posdžiai. Vyks 2 Šiaulių bendruomens pareigūnų pokalbiai su 1, 5-8 kl. mokiniais. Vyks 3 mokinių apklausos (1,5 kl. Mokymosi stilius, Patyčios, NŠA2021). progimnazijos direktors 2020 veiklos ataskaita ir direktors veiklos siekiniai 2021 m.; dokumento Šiaulių Juventos progimnazijos ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 1-4 klasse m. m. valstybs lygio karantino laikotarpio metu projekto analiz ir suderinimas; dokumento Šiaulių Juventos progimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos projekto analiz ir suderinimas; mokesčio už neformalųjį švietimą pakeitimai nuo 2021 m. gegužs 3 d.; diskusija apie renginius, skirtus visai mokyklos bendruomenei; Visos dienos mokyklos 2 grupių (I modelio) steigimui pritarimas; ir mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų Ugdymo planui pritarimas. Tvų aktyvo atstovai vykd sklaidą, ragino klass bendruomenę aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime ir įsitraukti į progimnazijos organizuojamus renginius. Ne rečiau, kaip kartą per mnesį vyko VGK posdžiai. Rugsjo 15 d. Šiaulių bendruomens pareigūnų pamokls 1 kl. mokiniams,,saugus eismas. 29

30 Sedekersk J. Ančerevičiū t Vyks NŠA 2021 tvų ir mokytojų apklausa. Vyks VO,,Gelbkit vaikus mokinių grups prieš smurtą formavimas, veiklų planavimas, vykdymas. 1 8 kl. prevencijos temomis vyks integruotos dorinio ugdymo pamokos: Solidarumo bgimas, Tolerancija, Gerumo mnuo, Diena be triukšmo, Be patyčių. Kiekvienoje klasje vyks Sveikos mokyklos siekių įgyvendinimui skirtos klasių valandls ar kt. veikla (tema - Sveikatos stiprinimas mokyklose COVID - 19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai ). Mokytojai el. erdvje 2 kartus per metus dalinsis patirtimi. Pagalbos mokiniui specialistų veikla bus integruota į 1 8 kl. valandles, pamokas, tvų susirinkimus: sveikatos specialists L. Vaškiens - 8 temos, socialins pedagogs D. Bartkuts - 3 temos (1 4 kl.), socialins pedagogs S. Vanagaits 3 temos. Atsižvelgiant į Šiaulių PPT tarnybos pasiūlą, bus sudarytas 2 8 kl., mokinių tvų, mokytojų švietimo renginių planas. Vyks 4 akcijos (,,Solidarumo bgimas, Gerumo mnuo, Vaikų Vykdytos, išskyrus Mokymosi stilius. VO,,Gelbkit vaikus grup suformuota iš 12 mokinių. Vyko Solidarumo bgimas. Akcija,,Tolerancijos miestas (veikla su pradinukais, 5-8 kl. mok. kūrybinių darbų paroda, IV a.). Paminta Tolerancijos diena ( Gelbtukai ved užsimimus pas pradinukus). Sveika mityba, Fizinis aktyvumas, Emocin sveikata, Aplinkos sveikata, Žalingų įpročių prevencija, Lytiškumo ugdymas, Užkrečiamų ligų profilaktika, Ėduonies profilaktika ir burnos higiena, Traumų prevencija. Klass valandls 1b,2a,3a,3b,3c,3d, 4a, 4c,1c5a, 5b, 5c, 6a, 6c, 7c, 8a, 8b. Dalyvavimas 5c klass tvų susirinkime. Išsiųsta informacija Tamo dienyne, apie Šiaulių PPT vykdomus mokymus mokytojams ir tvams. Visos akcijos vyko. 30

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val.

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. Renginio pavadinimas Koordinatorius Dalyvauja Vieta

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau