NAUJIENOS. Nrws ews PUBLISHED BY <Ih» LITHUANIAN NBWS P U BLIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUJIENOS. Nrws ews PUBLISHED BY <Ih» LITHUANIAN NBWS P U BLIS"

Transkriptas

1 f"" The Fst and Greatest Lithuanian Daily i n America The Lithuanian Daily N Nrws ews PUBLISHED BY <Ih» LITHUANIAN NBWS P U BLIS BL IS H ING I NG C O., INC South Halsted 17J9 Halstcd Street, Chicago, Illinois Teljphono Roosevelt 8500 Telcphono Pmas Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj VOL. XI Kaina 3c Svarsto Denby pašalinimą THE LITHUANIAN DAILY NEWS Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, Hl., under the Act. of March 3, saoasg The Fst and Greatest Lithuanian Dali v i n America The Lithuanian Daily News PUBLISHED BY M, LITHUANIAN NEW8 PUBLISHING CO INC South Halsted Street, Chicago, Illinois Telcphone Rooacvelt 8500 Pmas Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj I 111 JJ-L-HBg No. 27 Chicago, III., Penktadienis, Vasaris-Fehruary 1 d., 1924 Angliakasiai nori atnaujin ti dabartinį kontraktą Teismas uždraudė streikuot Susektas milžiniškas Japonijos seimas paleistas Požėla laimėjo ristynes posėdis labai Požėla pmą k: parite gve graftas Francijoj Paskutinis triukšmingas jame kų levą George Peteras i 27 mi muštynių tarp atstovų. nutes 30 sekundų. Antra sy Socialistai bando tai iškelti kį parito tą patį grekų levą j aikštėn, Pats Poincare pri'tokio, sausio 31 Japo- 14 minutų. pažįsta, butą didelio grafto atlyginimu už ka tasnijos seimas šiandie liko pa žmonių pilna Meldažio leistas po triukšmingiai/sio po svetainė kiek tik tilpo. ro nuostolius. sėdžio, kuriame mėtytųsi bonparyžius, sausio 31. komis panaudota kumštis. Atstovų bute išėjo aikštėn inil- Sumišimas kįliy /delei opozici žiniškas graftas sąryšy at- jos bandymo interpeliuoti val budavojimu nuteriotųjų Fran- džią apie bandymą daužyti vijos apygardų, prie kurio pa- traukinį lies Nagoya, kuriuo aliejaus važiavo į Tokio opozicijos va ATHENAI, sausio 31. lyginus Amerikos Kadangi Grajos daktarai ne skandalas Įtik mažytis dovai. Triukšmas (prasidėjo kaip gali nuspręsti premiero Venizemenkniekis. Pats iš liuosiiolųjų teritori- tik atsidarė posėdis. Interpe- los ligos, iš Franci jos liko pa jų ministeris prisipažįsta, liuodami valdžią dėl traukinio šauktas gers profesorius Abžmonėms fmoms nuterio- sidaužimo, kuriame opozici ramie. Komitetas rekomendavo, rateliuose tose apygardose permokėta jos vadovai betgi išliko ne Anti-venizelistų derybos dėl atnaujinimo kontra tarp 18,900,000,(XX) 25,000,- žeisti, nors garvežis liko reiškiama baimės, Venizekto butų vedamos Jacksonville, gadintas, opozicijos nariai rei los rezignavus gali įsikurti gen. 000,000 frankų. Fla., pradedant nuo vasario 11 kalavo, ka\l atsakytų asmeni Condylįs militarinė diktatura. d., naujasis kontraktas pradėtų veikti nuo balandžio 1 Norima Leniną kanonizuoti. štėn visą skandalą, kuris gali niai pats premjeras Kiyoura. Republikonų laikraščiai sako, Jau tikėjimo artikulus įvelti patį Poincare. Tas skan- Premjeras atsisakė. Iškilo di monarchistų rezervistai ord., 1924 m. veiktų kovo 31 Copeland tarp kitko taip išsi prengė. dalas urnai liko iškeltas aikš delis mišimas, laike kurio ganizuojasi. d., 1928 m. Jis butų taikomas reiškė apie Denby: Venizelos nori rezignuoti rt etėn valdžiai pareikalavus pa sisiekimo ministeris Koniatvisam centraliniam minkštųjų Aš manau, tapo aiškiai lei savo menkos sveikatos, bet MASKVA, sausio 31. Ju kelti taks 20 nuoš., tilo, lordų buto narys, 1 anglių laukui, kaip visi įrodyta, Denby nejo kabineto nariai prašo jį rezi pmesnieji kontraktai.! dėjimas už kanonizavimą padengus biudžeto deficitą, Tai atsakyti j interpeliacijas. Laikompetentiškas netinkamas musiojo Lenino, kaipo bolše patvtina nuolatinius Vo- ke mišimo agitatorius, ne gnaciją atidėti, angi jie ne Reikalavimas, kaip išrodo, bus užimti tokią vietą, jis si Švilpimais šnypštimais pa vikų šventojo, n Uola tos stip kie ti jos pareiškimus, Fran seimo narys prišoko prie plat- gali sitarti apie tai, ką pask priimtas. tarė Fall (buvusiu vidaus sitikta darbo sekretorių Davis, rėja. cijos administracija eikvoja formos atstūmė Komat į ti premieru, vieton Venizelos. reikalų sekretorių) išplėšti iš a jį Lewis pristatė konvenci Kaipo didesniam pagerbimui pinigus išdalina bilionus šalį. atstovai Ką gali padaryti motinos meilė Ištiko riaušės VVASHINGTON, sausio 31. valdžios tuos laukus. Aš nema jai. Lewis turėjo prašyti kon Lenino, komunistų organas frankų graftu. mėtytis vandens bonsenatas šiandie pradėjo svarsty nau, pastarasis spėjimas bu vencijos narius, jie išklau Rabočaja Moks va pasiūlė ipervokietija nuo pat musių pa sytų Davis kaipo narį prezi mainyti komunfistų partijos liaubos nuolatos reikalavo, kac komis, o taipjau kumštis ti rezoliuciją, reikalaujančią, tų teisingas. DiETROrr, Mieli., sausio 30. dento kabineto. Bet tada vardą į 'Lenino /bolševikų par- jai butų pavestas nuiteriotųjų paleido į darbą. prezidentas Coolidge paša -'Trejetą savaičių atgal Mrs. triukšmas neapsistojo sekre lintų iš vietos laivyno sekretosumišimas tęsėsi pmi apiedinkių atbildavoj imas, ka Mary Hansen iš Siox Falls, S. toriui Davis negalint kalbėti, Tuo pačiu 'laiku laikraštis iš dangi ji galėtų padaryti pigiau, ninkas lanai uždarė posėdį, I)., gavo žinią, jos ims Lewis vėl išėjo pradėjo pra spausdino septynias prisaky nes pašalintų graftę netei o po to neužilgo pats seimas Išrodo, rezoliucija bus Juozas serga Detroite. Ir ji nie šyti nusaminti, o tuos, kurie mus, siūlydamas juos leninis- singumą. liko paleistas. priimta, nes net patys repubko negalvojusi išsengė pės nenori Davis kalbos klausytis, tams priimti kaipo tikėjimo likonai nelabai drįsta jį ginti. Opozicija išandie po piet papoincare prižada tyrinėjimus.darė šešis viešus sinkimus. čia tolimon kelionėn. Dabar ji lanai išeiti iš salės. j artikuluos. Net jeigu republikonai nutar pasiekė Detroitą slaugo savo tų jį ginti, tai vistiek pažangių Pmasis artikulas sako: Gudriai politeriškais trik- Sustiprintos policijos (spėkos sūnų, praėjusi pėsčia dagiau jų republikonų demokratų Prieš aplėksiant mus, drau sais, Poincare šiaip taip išsi- akyliai dabojo vis šiuos 1,000 mylių, tik kai kur pavepriėmė pananančią išnuomo balsai juos muš. ge Lenine, tu įsakei mums lai viniojo iš nesmagios padėties, sinkimus. žant ją automobilistams. jimo rezoliuciją vienbalsiai. Tą rezoliuciją įnešė senato pareikšdamas, valdžia pertai jau antrą tokią kelionę kyti aukštai švariai didįjį ji atfliko <1c-l savo sūnaus JUO 1-0i k a Iii v m u ui k«ro [>ašaul< im:j pni-tijos. nario. žii.'res rius Robertson. Senatorius Coprohibiciją Nuo gaso nutroško keturi ZO. Kiek laiko atgal ji pėsčia Mos prisiekiame tau, drauge nuostolius, siekiančius 5(X),000,rodydamas, laivyno eksper Senatas šiandie viebalsiai priė žmonės. atėjo iš Montana valstijos į Lenine, mes išpildysime 0(X) frankų. Tai paliečia apie 10, (MM) reikalavimų. Betgi mil tai nusprendę, jog laivyno mė Walsh rezoliuciją, siūlančią tavo įsakymą garbe. Washingtoną, maldauti prezi Prohibicija išmokinusi blaivus pananti laivyno aliejaus lau rezervo aliejaus laukai turi bū CHICAGO. - Dar du Krue- dentą Hardingą paliuooti jos Kiti tikėjimo artikulai, žiniškas graftas ne čia, o omius gtauti. 446 dideliuose reikalavimuose, gerių vaikai mė ligoninėj. sūnų iš Leavcn\vortb federali ti laikomi išimtinai dėl laivyno. kų išnuomojimą privatinėms parašyti tokia pat kalba Denby turėjęs žinoti apie tą ra aliejaus kompanijoms Sinc kus kiekvienas reikalavimas Keletą dienų atgal mė jų mo nio kalėjimo, kur jis tvfo laiku ko: portą laivyno aliejaus laukų la Pan American (I)oheny). všija 1,000,000 frankų kū tina vienas vaikas. Pats Ju sėdėjo. HKLS1NGFORS, sausio 31. Stiprinti palaikyti pa r ti riuos socialistai reikalavo pi r- lius Krueger, 374'5 W. 58 St.> neleisti išnuomoti privatinėms Už rezoliuciją balsavo 88 se Nors Suomija sausa, jos vienybę; stiprinti pais i ligoninėj, bet gal dar pa kompanijoms. natoriai po to, kaip visos repub 1923 m. utž gtavimą liko areš- kyti proletariato diktatūrą; minusia ištti. Socialistai įrodinėjo, sveiks. Išpradžių many Jį pertraukė senatorius Nor- likonų pastangos rezoliuciją mota 18,500 žmonių di stiprinti palaikyti valstiečių ta, jie nutroško nut> munris, užsimindamas, jei ats švelninti nuėjo niekais. Jie sten džiausias skaičius, kokį šiol (darbininkų vienybę; plėsti naujas peržiūrėjimas 10,000 šaino raugo, kurio nemažai rezoliuciją, areštuota. Už peržengimą pro- stiprinti sovietų respublikų reikalavimų nuodugnas val tovų butas išneštų apkaltinimą gėsi taip pakeisti džios tyrinėjimas utžimtų ma- rasta namuose, kur prieš Denby, tai senatas turėtų joje nebūtų minima, jog tų libicijos įstatymų areštuota uniją; stiprinti gerinti rau žiausia 10 metų laiko, laike trys munšaino varytuvai. Ko ŠIANDIE veausia gied jį teisti paklausė, ar senatas, laukų išnuomojimas pada 3,000 žmonių, o 1922 m. areš- donosios armijos poziciją; tie ronerio tyrinėjimai la-tgv pa ra; nedidelė permaina tempera pareikalaudamas jo pašalinimo rytas nelegaliai. Kada visos pa tuota 2,000 žmonių, Reiškia, stiprinti plėsti komunistų kurių tikrieji kaltininkai, 446 didieji reikalautojai leng- rode, jie nutroško ne nuo. tūroje. tuo nepadarytų save negalinčiu taisos liko atmestos, republiko- gtavimas Suomijoj nešima- internacionalą. vai paspruktų nuo atsakomy munšaino, bet nuo žibinamojo Į Saulė teka 7:04 valandą, leidjį teisti, tad ar nekiltų daugiau nams nieko kito nebeliko, kaip, žiną, bet dar didinasi. bės dar savo graftą atsiim gaso, kuris bego iš prakiurti- žiasi 5:03 valandą. Mėnuo teka blogo, negu iš priėmimo tos re baloti už Walsho rezoliuciją, 3:50 valandą nakty. tų. Tečiaus butas priėmė Poin- sios pervartos. Naująjan parlamenta n jai kaip ją pradžioj įnešta. Atmetus zoliucijos. visas pataisas, pačios rezoliuci įnešta rezoliucija, atšaukianti imilžiniškumas grafto bus jos svarstymas tęsėsi tik 20 mi prohibicijos įstatymus. P-lė aiškus,.prisiminus, išmo nučių nė vienas senatorius ne Ona Furujelm, žymiausia MEXI 0 CITY, sausio 31. kėta viso 3,000,000 reika drįso prieš ją baloti. fragistė, paskelbė, katd ji bal Gen. Martinez pranešė karo lavimų, siekiančių įl()o,kxx),os už rezoliuciją. Ji sako, Buvęs vidaus reikalų sekreto (departamentui, valdžiai (XX),(XX) frankų. Ministeris pri prohibicija Suomijoj liko rius Fall nuolatos kartojo, užimant Esperanza Roca sipažino, jau sekta įvesta dar 1909 m., bet tuo jis padavęs aliejaus laukų laiku caras tų įstatymų nepa Mente, de la Huertos kilė ktybių 18,000,000,000 fran išnuomojimą apsvarstyti visam liai neteko 1,300 kareivių pa kų jis tsi sekti dar tvtino. Tik a Suomija pa kabinetui tasis tai užgyimtais belaisvėm 400 užmuš kokius 5,000,(XX),000 frankų. siskelbė nepriklausomybę, pra rė. Į tai dabar atsiliepė valstybės tais 180 žeistais. 'Taipjau Socialistai aštriai pasmerkė dėjo veikti tie įstatymai. Ir kas Šiais metais tau būtinai rea sekretorius Hughes prekybos pasodė? ^Pmiau Suomija imta 1,500 šautuvų, 14 kul- Poincare jo valdžią už pastan galvoti apie savo namą. O tą da sekretorius Hoover, kurie sako, inivo blaivi tauta. Joje veikė kasvaidžių, 3 kanuoles pi gas apsaugoti didsiuosius pelna jie neprisimena, tas nigais apie 200,000 pesų, kurie gaudas," kurie sikrovė milži rydamas, turi kasdien sekti klausimas butų buvęs a-nors 'įstatymai, kitfrie kiekvienam skiami algoms kilė NAUJIENŲ skiltis vardu svarstytas kabineto sinki žmogui leisdavo į mėnesį pk liams. Tarp imtųjų 80 niškus turtus iš atmokėjimo ka ro nuostolių. ti tik dvi kvortas degtines. Bet NAMAI-žEMfi. me, ar Fall butų klausęs jų oficierių. retas kuris naudojosi tais įs nuomonės. Valdžios nuostoliai siekia 22 tatymais, o niekurie valsčiai Čia rasi kokius namus kiti kareivius išmuštus, jų.tarpe Betgi išėjo aikštėn, vie visai sausi, o miestuo parduoda perka kiek mo 11 oficierių 262 kareivius nas admolas, kurio globoj tie se daug mažiau geriama, ka. O gal čia užtiksi savo na aukai kuris prie negu dabar. Bet prohibicijos žeistus. mą, nusipksi jį kaipo bar- šingas tų laukų Išnuomojimui, Francijos senato didžiuma nu įstatymai ldemoralizavo gy geną. Jei turi namus pardavi iko pašalintas iš tos vietos, o jo ventojus gtavimas žymiai PINIGŲ KURSAS tarė nebaloti už Poincare mui, tai paskelbęs tą svarbią ži vieton liko pastatytas prielan padidėjo. Daifgdlks žvejų metė taksą bilią. nią E sasi lietu kus išnuomojimui admolas, o savo užsiėmimą stvėrėsi Vakar, sausio 31, užsienio pini PARYŽIUS, sausio 31. Di vį, kurs kaip tik laukė tokios patys laukai liko pavesti vidaus degtinės šmugelio, kaipo daug gą na mažiaus kaip už $25,000 dole džiumos partijos Francijos se rių bankų skaitoma Amerikos reikalu sekretoriaus žinion pelningesnio užsiėmimo. Dau pinigais nate savitarpiniame pasitarime progos. šitaip: gelis pmiau dorų žmonių da Anglijos, 1 sv. sterlingų... $4.29 (caucus) vakar priėmė rezo Austrijos, 100,000 kronų... $1.45 liuciją, pareiškiančią, jos Ar perki ar parduodi nuolat VENIZELOS BENT LAIKINAI bar užsiima slaptu degtinėr PASILIKS PREMIERU. pardavinėjimu. Juos areštuo Belgijos, 100 frankų... $4.10 nebalos už premjero Poinskaityk NAUJIENŲ skiltis: NA 100 markių $16.20 jama būriais jais užkimšti Danijos, MAI-ŽEMC. Italijos, 100 lų... $4.38 care taksų bdlių, kuris leistų LON DONAS, sausio 31. kalėjimai, bet tai nė kiek ne- Francijos, 100 frankų... $4.66 Poincare reguliuoti finans Lietuvos, 100 litų... $10.00 Y'pač šie metai najnų Iš Athenų pranešama, Ve- mažiua ^gtavimo. Todėl Suo Norvegijos, 100 kronų... $13.63 savavaliais dekretais. Manoma, nizeloa dar pasiliks premieru mija dabar nori pananti Olandijos, 100 kronų... $37.40 tai daro Poincare puolimą pkimo metais. Suomijos, 100 markių... $2.52 neišvengtinu, bent tūlam laikui, nors seimo prohibiciją, o grįšti prie lino a bilius bus Švedijos, 100 kronų... $26.26 sinkimuose nedalyvaus. sanorės blaivybės. Šveicarijos, 100 frankų... $17.28 paduotas senatui. Milžiniškas graftas Francijoje Angliakasiai už atnaujini mą kontrakto Jie norėtų atnaujinti kontraktą Išdavė injunctioną, kuriuo už keturiems metams, Konvendraudžiama darbininkams cija neprielankiai pasitiko streikuoti. darbo sekretorių. PITTSBURGH, Pa., sausio 4$1. Federali n is teisėj as INDIANAPOLIS, sausio 31. Thompson išdavė lanį injunc Angliakasių unijos algų ko tioną, kuriuo uždraudžiama dau mitetas šiandie rekomendavo gelio unijų nariams streikuoti unijos konvencijai atnaujinimą tuo stabdyti darbą prie bū dabartinio kontrakto kasyk da voj i mo Pittsburghe Mellon lų savininkais keturiems me National banko. tams, paliekant dabartinę algą. Injunctione įvardijama devy Komiteto raportą perskaitė to niolika unijų, daugelį atskų komiteto pmininkas Frank amatų pavienių asmenų. Farrington iš Illinois. Grajai grysia militarinė diktatūra Bolševikai nori padaryti Leniną savo šventuoju Senatas nori panant aliejaus laukų išnuomojimą Senatas svarsto pašalini mą sekretoriaus Denby Senatas reikalauja aliejaus lauky išnuomojimo pananimo Suomija nori pananti mioh m De la Huerta muštas SIŲSKITPER Tavo Namas NAUJIENAS PINIGUS LIETUVON To prašo Lietuvos žmonės Poincare puolimas darosi ueišvongtinas taip pataria Lietuvos bankai 1739 S.HalstedSt Chicagolll.

2 Penktadienis, Vas. 1, 1924, Chicago, PI. Kas Dedas Lietuvoj Laikraščių skaitymas Lietuvoj. EŽERĖNAI. (L. ž.) Pa starąjį 1923 m. pusmetį į A. Rastenio, vienintelį mieste ap skrity, knygyną pareidavo ekz.: Lietuvos Žinios 5, Lietuva 15, Rytas 5, Echo 10, žy dų Balsas 5, Lietuvos Ūkinin kas 3, Tėvynės Sargas 4, Socialdemokratas 5, Vaas 5, Trimitas 7, Nowiny 40, Liežuvis 50, žiežba 5, Sportas 5, Krivūlė 15, Lie tuvos Ūkis 3, Baltijskij Almanach 5, Kultūra 5, Gai rės 5. čekoslovak... Danija... t ,000 Dancigas...t... Latvija... 3,855,400 Holandija ,500 Prancūzija Švedija... Vokietija... 6,237,200 Belgija... 21,200 Ispanija ,900 Kiti kraštai ,200 -Vi,? SnuthWallacc mergaičių čeverykai DEL APRŪPINIMO MOTINŲ IR JŲ KŪDIKIŲ SVEIKATOS. Garantuoti geriausios skuros. EPAISANT greso norėdami; PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- NYTI VISADOS KREIPKITĖS I PAS MUS. TAS JUMS BUSI ANT NAUDOS. I S. L. FABIOm CO, pro medikoje nuo laiko gvildensime rei apšvietoje, vš kalus (domius būsiančioms motinoms motinoms jau šešių milionų vaikų ny kūdikly. Kūdų aprūpinimas Ir pe- DIDELIS BARGENAS J!?>hd Siame skyriuje mes talkas Suvienytose Valstijo ntjlmas dalykas gyroa svarbos Šeimynai tautai 809 W. 351h St, Chicago se, kurįp pe4apenėtii Ir mra Jauflatne, tai Tel. Boulevard PADAROM PIRKIMO IR PAR. DAVIMO RAŠTUS. Pasekmingai siunčiam pinigus Parduodam Laivakortes. dalykas, kur) mes tu Ar jūs manot, rime rcguliarilkala laiko tarpiais atvai laisvai pvi gvildenti. Micros (size) nuo G 1316 Iš Klaipėdos Krašto Kainos Klaipėdoj. užsieniais. j Įvaenybės 1923 m. lapkričio mėnesį Lie tuvon įvežta iš užsienių prekių už 20,325,500 litų, o išvežta iš Raudonas Sniegas. Lietuvos užsienin už 16,403,000! litų, vadinas to menesio balan sas Lietuvos nenaudai dau Pranešimu iš Halmstad, Šve giau kaip 39 milionai litų. dijoj, šių metų sausio 2 dieną Sulig kraštais Lietuvos už ten buvęs keistas apseiškimas. sienio prekyba taip skstoma: Tą dieną nuo pat ryto snigo ii' pavakare sniegas krito raudonos Įvežta. Amerika spalvos. Ištyrus sniego krista Anglija lus, rasta milijonai raudonos čekoslovak.. 171,400 spalvos kminėlių. Danija... 45,000 Londono mokslo sferose pa 1 )ancigas brėžiama, plačiam meteoro I.atvija loginiame Kaemtzo darbe 1 lolandija paminėta, Alpėse PenėPrancūzija. 101,900 jucse gi kritęs raudonas snie Švedija 37,600 gas. Tyrinėtojas Boss taip pat Vokietija 12,750,500 radęs Baffino įlankoj rau Belgija donojo sniego. Ištyrus jį per Ispanija. mikrospopą, pastebėta, Kiti kraštai 418,600 sniege buvę mažytėlių rau Išvežta. donų grūdelių, kuriuos moksli Amerika ,700 ninkai skaito augalų dalelėmis. Anglija... 4,183,600 ŠOKIAI SU ISLAIMEJIMU Rengia Lietuviu Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubas Subatoj, Vasario 2, 1924 Pradžia 6 vai. vakare. MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Halsted St. Grieš Bernotą Orkestrą dvi mergelės šoks Salomi Ona Navickaitė Josephina Mankevičiukė. Įžanga vms 50c., moterims 35c. Vis kviečia atsilankyti,r fv Klaipėda. (Elta). Sausio 5 AKMENĖ, Mažeų apskr. d. turguj kainos tokios: už čia paštas gauna sekančius skerdimui tinkamos kiaulės killaikraščius: Lietuva 36, Pa gr. mokėta 2 litu; pora paršelių vasaris 15, Vienybė 14, Lie kainavo 1835 ; 1 klgr. svietuvos Ūkininkas 11, Trimi jsto 67 ; kiaušinis 30 tas 11, Švietimo Ds 10, Icent.; gyva žąsis 1015 ;. žiburėlis 10, žvaigždė 11, centneris kviečių 2224 ; Viensėdis 8, Talka 6, Dar rugių 1617 ; avižų 12 bininkas 5, Lietuvos Žinios 14 ; miežių 1516 ; 2, žydų Balsas 5, Echo 1, žnių 2022 ; lašinių 1 klgr. Vaas 1, Lietuvos Dva 3,1 _ 44,40 Prūsų Lietuvių Balsas 1,! Dzien Kowienski 2, Angelas Sargas 5, Socialdemokratais I Latvip pkliai kelias 3, Ganytojas 3, Ūkininkas i Klaipedon. 4, Lietuvos Mokykla 2, Memeler Dampfboot 2; užsienio Klaipėda. (Elta). Latvių Keleivis 15, Naujienos laikraščiai rašo, kai kurie 5, Tėvynė 10, Telegramas, Liepojos miško pkliai likviduo 3, Draugas 6, Amerikos Lie-i ja ten savo įmones bei konto tuvis 5, Svedenryts 26, Lat-, ras persikelia Klaipedon, per s Kareivis 1, Jaunakas Zi- kurią eina visa Lietuvos miško 1, Berliner lageblatt 2. prekyba. Prieš Klaipėdos priį jungimą prie Lietuvos, Liepojon kasdien ateidavo 20 va Lietuvos prekyba i gonų Lietuvos miško. III. I I I I I I I I I I I I.. kudikiv EROVes SKYRIUS s STRAIPSNIS 57 M ()T IN V MI RTIN G U M A S Retai kas iš musų tikrai įsivaiz duoja kaip kūdų gimdymas pa vojingas gyvybei metais mes netekome Amerikoje maiausia 16,000 motinų nuo priežasčių rištų kūdų gimdymu, beveik viso to galima išvengti. Gimdymo kar štinė dažniausia mties priežas tis, o ji paprasčiausia paeina už krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnauto jų rankų motinos žaizdų. Iš 150 atvejų gimdymo viena mo tina netenka gyvybės; vienas kūds iš dešimties dvidešimts gimusių neiš gyveno nei šešių savaičių. O mtis apkaose vienas vs iš penkiosdešimts aktyviai dalyvavusių čeverykų šie Valka! būtų nedanotų, jog kiekvienas nedapenėtas vaikas papuola IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA LAIKE GIMDYMO Išlavinta priežiūra reikalinga ge ram gimdymui reikalauja ypatingo mokinimo atska churgijos dalis. Geriausias churgas nėra per geras jei žmogus kenčia nuo nulauž tos kojos ar apendicito. Gabus vete rinaras pakviečiamas sgus brangiai galviju veislei. Taigi, ar gy vybė busianti sveikata motinos vaiko neužsipelno geriausios gydytoja slaugytojos priežiūros, kurią tik galivrą gauti? Toms motinoms, kurios turi kūdi kių, bet negali jų krūtimis penėti, yni stipriai rekom-enduojamos vartoti Bordens Eagle Pieną dėl bonkutės. Tai puausia pienas gryniau sias cukrus moksliškai maišytas prengtas. Bordens Eagle Pienas maistas, kuris nubudavoja stiprias kojas sveikus kimus. Jis kūd įgalina augti svaryn kas reikalin ga dėl sveikatos normališkumo. Jis rekomenduojamas gydytojų per 65 metus dėl jo augšotos kokybės. VIDURN AKTI~StT KRUPų soms ligoms, nuo pa ausiu uždegimo džiovai? Daktarai sako Kuomet tavo vaikutis tampa užpul tai krupo vidurnakty ką-gi tada rea daryti? Tūkstančiai motinų jau iiio šį klausimą užsiganėdijimu. Vienas mažas doztlis Dr. Drakes Glessco tuojaus prašalina krupą į keletą minutų du dožus. Tai saugus geras vaistas kūds nuo jo no voms. Šio vaisto daugiau parduodanwi negu kokio kito Amerikoj. Garan tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute liukas vertas $ Vai. ryte. KAD saugumas glūdi gera me penėjime. Bandy mai nesenai padaryti Viešose Mokyklose prodė, dadejimas Bordens Eagle Pieno prie vaiko mai sto teiks kiekvieną valgio dalį!, reikalingą padalyt jį stipriu linksmu. 5. Nureguliavimas vidurių užkietė jimo. jei galima vienu maistu, be gy duolių. 6. Kasdien rea maudytis, praktikavimas gerai eitų. 7. Priežiūra dantų. 8. Užtektinai poilsio miego. 9. Dbti rea nepervš mank štintis be nuovargio. 10. Rea nešioti tinkamas drapa nas tinkamai atsilsėti. 11. Kasdieną pavaikščioti ore gc rai išvėdinti mšegruimius. Lietuviška Valgykla Pranešu savo draugams pažįstamiems, užlaikau švarią Valgyklą Brighton Parke. Gaminame skanius lietuviškus valgius už priei namą kainą. Viktor Restaurant > K. GUGIS Miesto ofisai 127 N. Dearborn St., Rooii Tel. Central 44)1. Vai. nuo 9 6 Gyvenimo vieta: 8323 So. Halsted St. Te!.: Boulevard 131/1 Valandoj,: nuo 6 8 v. v. kiek vieną vakarą, išskyrus ketvergą. Nedaliomis nuo 9 12 ryto. Jūs norit žinot ar Jū sų kūds sveikas, ar nedapenėtas, ar daug jis turėtų svert, kiek augščio> turėtų būt. kokį maistą jam duot, kitas naudingas in formacijas, prisiūskit mums sekantį kupo ną Jūsų vardu antrašu. JOHN KUCHINSKAS LIETUVIS 2221 W. 22nd St arti Leavitt St. Telephonaa Canal 2552 Valandos: 9 ryto Iki 9 vakare. Seredoj Pėdnyčioj nuo 9 r. 6 v. Veda visokias bylas viose teis muose.. Egzaminuoja Abstraktus padba visokius Dokumentuą, perkant parduodant luotus. Namus, Farmas Biznius. Skoli na Pinigus ant pmo morgičicua lengvomis iilygomis. Tel. Dearborn 9057 A. A. SIAUS 4648 So. Western Avė. '. j i y FASHION CL0AKW Audėklai, siutai, sijonai, dreses veistes. Parduodama už pusę kainos Taipgi daroma ant orderių. _ Ofisas vidurmlestyj: Room 1726 Phone Yhrds 0987 CHICAGO TEMPLE BLDG. 77 W. Washington St. Cor. Wahin ton ik Clark Namų Tel.: Hyde Park 3896 JOHN I. BAGDZIDNAS Veda bylas viose Teismuose, Egzami nuoja Abstraktus, Padaro pkimo pardavimo Dokumentus įgaliojimus. 7 South Dearborn Street 3401 So. Halsted St., Vakarais: 2151 VVest 22 Street Bulgariška žiedų Arbata. S. W. BANES, Advokatu ROOM 153b Telefonas TRIBŪNE BUILDING Randolph 3261 Telefonas Canal 1G67. KUPONAS Pažymčkit katrą Literatūrą Norit Penėjimo Valgiai Instrukcijos Vaikams Vardas _ Adresas Kūdų Knyga (Litliuanian Perskaityk kas svaitė šituos straip snius pasidėk ateičiai. AKIŲ ' ' cf 7,ie Dono'1 EXPERTAS Kreivos akjs ištaiso mos daugeliui tik vieną sykį atsilan kius. Be klorofor1,000 išgydytų ant rekordo. mos. Atete gaukite asmenišką pa tarnavimą registruoto gydytojo churgo, kuris specialiai studija vęs galvą, specialiai gydyme Akių, Ausų, Nosies Gerklės ligas Silpnos... akjs Kurčios... ausįs Skaudamos akjs Varvančios ausjs Raudonos akis Ūžiančios.. ausjs Kreivos... akįs Nesveikos ausįs Skaudama nosis Skaudanti gerkle gerkle Varvanti nosis Silpna Kreiva... nosis Su kataru gerkle Nesveika nosis Pasididin. gerklė PRITAIKOMI AKINIAI 1949 So. Halsted Street V vi- 4. Užtektinai skystimų, kaip pieno ii- vandens. žemiausiomis kainomis. Lietuviška čeverykų Krautuvė penėti. jei jų tėvai Ži lengvai $1.37 Čia randasi visokių stylių (styles) KAD PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI Pm, negu kūds ateis ne atbūtina kiekvienai motinai sekančių dalykų. 1. Pasitarimas gerai išlavintu gydytoju; pilnas kūno išegzaminavimas, imant pilvo išnvieravimą dažnų analyzą šlapumo. 2. Maistingas valgis gaentinai pieno. 3. Nureguliavimas perdidelio augi mo svaryn dažnai pasisveriant mažinant krakmolo cukraus dalį valgiuose. FRANKLIN KOMITETAS. Kaina tiktai THE BORDEN COMPANY BORDEN 1WILDING NttW YORK (Pmiau vadinosi kraujo ta) VaL: 9 A. M. 5 P. M Vartokite karštą einant gulti. Room 909 Chicago Trust Building Kad Prašalinus persišaldymą. 7fl VV»at Monroe Street, Cbicagu Kad stiprinus kepenis Telephone Randolph 2900 Kad veiktų gerai viduriai. Rez So. Halsted fit, Bulgariška žiedų ta dė Yarda Vai.: 6 9 vai. ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują pagelbsti būti sveiku. Parduodama vir aptiekose. Arba apdraustu siuntiniu, 1 didelis J. P. WAITCHES šeimynos baksas, $1.25, 3 baksai, LAWYER Lietuvys Advokatas $3.15, 6 baksai, $5.25. Adresas Dienomis Room H. H. Von Schlick, President Marvel 127 N. Dearhom St., Products Company, 25, Marvel BuildTelephone Randolph 6584 ing, Pittsburgh, Pa. Vakarais: So. VVabask Avė. Tel.: Pullman RUiPTURA IŠGYDOMA Be Be PeilioV vu Skausmo Žmonės visose dalyse Chicagos išgydyti nuo rupturos mano gydumu. Kiti atvažiuoja iš tolimų valstijų. Colorado, California, North Carolina, Minnesota, Michigan daugelio ki tų valstijų. Atvažiuoja pas mane ligomis, o aš juos pasiunčiu namo sveikus, išgydytus nuo rupturos. Jei jus turite rupturą, tai jums vio met apsimokės atvažiuoti pas mane, kati būti išgydytu nuo ruptuhos, taip kaip apsimokėjo šimtams kitų kurių paliudysimai pas mane pailiuoti mano ofise. šiandien aš gydžiau žmogų iš Texas. Skaityk ką Mr. Kruger sako: Garrett, Indiana, sausio 24, Gerbiamas Daktare Flint: Aš rašau jums keletą eilučių, pasakius jums, aš e labai už ganėdintas, aš važiavau j Chicagą, gavus jūsų gydymą. Aš tu rėjau labai prastą rupturą, kuri teikė man daug nesmagumo per de šimts metų. Jūsų be skausmo, be peilio gydym-as tikrai puikus, nes jis išgydė mano rupturą visai. Aš e 65 metų amžiaus aš jaučiuosi dabar kaip vanas. Ačiū jums dar sykį, už jūsų gerą padarymą. Su pag John Kruger. \ VERICOSE GYSLOS $26. Aš taipgi gydau pasididinusias gyslas kojų mano metodu. Be peilio, be skausmo, be išlmo Iš darbo. O. CARTER, M. D. 25 metai prie State gatvės 120 So. State St., Chicago, III. lval- n-; 9 5 Nc<l "i(lj Lietuvos Nepriklausomybės Puota Šįmet kanka šeši metai kaip Lietuva paskelbė pasauliui savo Pilnų Absoliutę Nepriklausomybę. Chicagos lietuviai apvaikščioja šią Lietuvos šventę kas metai keldami Lietuvos Nepriklausomybės Puotą. Šiais metais ši Lietuvos Nepriklausomybės Puota rengiama Septintadienyje, i Vasario 17tą dieną, Morrison viešbutyje, pu vakarienė, trumpas vokalis pro gramas 6:30 vai. po pietų ^gražus šokiainuo 9 valandos.. Prašo vis Chicagos lietuvius rengtis prie šio apvaikščiojimo vi atsidėjimu. Chicagos A. L. T. S. Apskritys. SPECIALfi PRIEŽIŪRA DEL MO TERŲ. PATARIMAI DYKAI. Dr. E. N. Flint 322 So. State St., 5 augštas Tetai iš anksto rea pkti Naujienų Varpo Redakcijose, Universal State Banke Aušros Knygyne, 3210 So. Halsted St. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Valandos: nuo 4:80 po pietų, paned31<ais Ketvergais 8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta. V. W. RUTKAUSKAS Advokatas 29 So. La Šalie St. Rooin 530 Tel. Central 6390 Vak S. Halsted St.. Ckiearo. Tel. Yards 4681 A. E. STASULANI O Ii s 1703 Chicago Temple Bldg. 77 W. VVashington St. Tel. Central 6800 Cicero Panedėlio vak S. Cicero A/. T.Cicero 5036 Bridgeport kitais vakarais v 3236 S. Halsted St. T.BouI LIETUVIS J. P. Uvick 618 Ford Bldg. Vakarais: N. 426 West Grand Blvd. DETROIT, MICH. Physical Culture Institute DR. J. A. VELONIS Osteopathas, Choprataa, į Nnturopatbaa Gydau įvaias ligas, o ypatingai užsisenfijusiąs, be vaistų opera cijų, naujausiais budais Archer Avė. Brighton Park. J Skersai Brighton teatrą ant kampo, 2-ros lubos. Valandos: nuo 9 12 dieną. i Nuo 6 8 vakarais. NedfJdienieis nuo 9 Iki 12.

3 Penktadienis, Vas. 1, 1924, Chicago, III. roito darbininkams šiuo rei kmių rimtai 'pinti. Dhitų laikas imti organizuoti au tomobiliu' dbtuvių darbinin kus, jie galėtų sėkmingiau gintis nuo išnaudojimo. Mylintis Teisybę. toj pačioj KORESPONDENCIJOS Detroit, Mich. šis tas iš (draugijų vemo iš darbo lauko. tų i aikštę. Tą pačią dieną svetainėj House of Masses įvy ko Pilietinimo Kliubo sin kimas. Kiek teko patti, Kliubas gyvuoja gana gerai. Yra nutaręs padidinti mokestį pašalpų. Taipgi nutarė pertai syti konstitucijų. Vienas kliubibetis pareiškė: Mes padary sim Liet. Pilietinimo Kliuba, kur mokės didžiausią pašalpą ilgoj negu kuri kita drmilgija Detroite: už 50c. mėnesines mokesties gaus 9 pos savai! So. Omaha, Nebr. Vietos lietuvių rengimus paminėti šešių metų Lietuvos Nepriklausomybės kaktu ves. tais, kai važinėjo Lietuvos Misija ^Lietuvos Laisvės pasko los reikalais. Koncertinę vakabutės Choras, dainuodamas tai šventei pritantų dainų, Vėiliau, Fabijono orkestrui griežiant bus šokiai. Taigi dar kartą kviečiame vis lietuvius lietuvaites dalyvauti išk.il'mtingame (Lietu vos Nepriklausomybes šven tės apvaikščiojime vasario 16 dieną. Ten jau bus išnešta pro testo rezoliucija prieš lenkų žiaurumus, prieš persekiojimą lietuvių jų kultūrinių įstai gų Vilniaus krašte. Renginio Komisija: pietus, kuri tapo gražiai atre montuota taip, dabar turi gerą šviesą daug patogu AKUSERKA mu So. Halsted SL, kampas 31 ga» Ofisas Dr. J. F. Van Palng Svetimų kalbų departamen tas turį čia savo centrą, užima Tel. Yarda 1119 vieną iš gražiausių bei geriau Baigusi akuseri jos kolegiją; ii sių kambarių visame name. Rin gai praktakavu kimas visų lietuvių knygų viso si Pennsylvani ligūiibučiuo. se Detroito knygynų stotyse jos se. Sąžiniškai pa kas kart vis eina didyn tarnauja, viso kiose ligose priei vilties, lietuviai gyvenan gimdymą, laikt tieji Detroito mieste ras sau gimdymo p< daug malonumo bei naudos iš gimdymo. Už dyką pata Viešojo Detroito Knygyno. rimas, da kito Mrs. A MUJHflltVICZ-VIDIKIENi v laikė pmą šių metų mėnesi nį sinkimą. Dalyvavo apie 100 narių. šis sinkimas svarbus dviem atžvilkiuo.se reikaluo Vietos lietuvių pasitarimas, giais. Pmas tai bus bene svar so m-oterims i? nors vieną kartą šie it umerginoms; krei) biausias išmetimas J. J. kitos, o rasiu me nuveiktume koki bendbimluis iš ALIULI) 52 kp., kur pagelbą. Juozas Vbickas, darbjj duoda gcti vaisiu. ra daug narių pasipiktino tokiu Valandos nuo r. Pranas Pikšris, Sausio 18 dieną įvyko pmas darbu, kurį centristai atliko NUSIUNCIAME ryto 1 po pie Jonas Kazlauckas. vietos draugijų delegatų sigruodžio 16 d. praeitų metų. tų, nuo 6 9 Tą pačią dieną j pačioj rinkimas Armoškos salėj Telegramų per 2 dienas vakare. norėjo šiame sinkime atsi-į Ateities Choras pasodė, Perlaidomis per 25 dienas. pa'daryta gera sėti jiems už jų darbus. I svetainėj statė dvi komedijas: Spąstai pradžia bendram apvaikščiojiturime tiesiogynj sisie nors trumpai parašysiu pa Žydas Dzūkas, Veikalekimą Lietuvos Bankais. m ui (Lietuvos Nepriklausomy sinkimą jo tvarką. I Tel. Haymarket 1044 liai lošti neblogiausiai. bes šventės vasario 16 dieną. DR. G. J. ADLER. 3 vai. po pietų kuopos' Detroit Public Library. Kreipkitės Specialistas Venerinių Ligų TlPaskiaus choras dainavo Iš delegatų raportų paaiškėjo, organizatorius atidaro si-i Valandos nuo 11 1 nuo 5, turias dainas, kurių viena is- jau prisidėjusios pen8 valandą vakare. Nedelioj nuo Ypatiškaj raštu j rinkimų prasideda rinkimas Detroito Viešasis Knygynas 11 1 valandai dieną. ėjo prastai, bet kitos trys ne- kios draugijos, būtent: pmininko. Stato kandidatus 1014 So. Halsted St. (Public Library) pagalinus ap i blogiausiai. Žmonių buvo necentral Manufacturing 1. LDLD 27 kuopa, kaip dešinieji, taip kaieji leido ant visados savo senąjį naj mažai, gal apie 500 všum. District Bank 2. T.M.D. 17 kuopa, Bet organizatorius deši mą ties Gratiot Farmer gat 1112 West 35 St., j Ateitiečiai sakos, liks apie niųjų, tai jis, žinoma, kedioli vėm, kurį pastaruoju laiku už pusantro šimto dolerių pelno. 1. šv. Antano draugija, kos balsų nepamato iš Turtas vš $8,000, ėmė Down Town Annex. Down Kiek teko patti, iš House 5. Pašalpos Ligoj draugija. renka savo pmininką. Gi iš j Town Annex persikraustė į >1 Kaip reumatizmas, odos ligos, už of Masses svetaines, darbiečiai Nėra abejonės, 'dar pri rinktasis tvarkos vedėjas šeidegimas, uleeriai, jaugę pštų nagai, nori kaiuosius išmufinti sidės kitos lietuvių draugi Policijos stovynę, du blokų į tinusios kojos, skaudami keliai mininkavo kaip jam patiko, nariai, paplokščios kojos, t.t. Taip laukan. Mat kaioj turi ge- jos. ypatingai labai daug neinagi komai, bunianai callausei. riausio pasisekimo savo paren Visų ūpas geras, visi nori Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma renkant komisiją gumų kurie padaro skaudėjimą ne gimais, o antra, darbiečiai ne- darbuotis kitus dn pri balsams skaityti. Kaiųjų pu malonumą kuomet myli tų, kurie juos kritikutoja traukti, apvaikščiojimas sės pastatytų komisijos narių Aš Išgydau ii- neduoda ramumo gemble- butų tikrai iškilmingas. Dėlto Vėliausiu moksliniu metodu visai bals padarė ant pusės. Ir čia riains, kur dieną iš dienos pra- rea tikėtis, bent šį kar be skausmo. Aš pagelbėjau daugu dešinieji laimėjo, nors opozimui. Kodėl ne jums? Jei jus leidžia prie kortų darbininkų tą vietos lietuviai paso<lys, Yra užtikrintas per Fst Trust te vir nieks nepagelbėjo, tai atei name, čia tai, galima pasaky- jie moka sikalladi, si kite pasimatykite kojų specia gimo balsų. and Savings Bank. listu Stakas šios į tarti bendrai ką gera mi ti, tikras darbiečių ėfjimas PaskiauS ėjo raportai komi Dr. Wm. Gribow bankos valdomas šėrininkų iš lai laikomi sijų (valdybos). Iš raportų pa 17 N. State St., Room gauti masės nku. Gal ateity kas penktadienis, kur bendrai sodė, kuopa turi 189 na Phone Dearbom Fst National Bank of je vėl gerinsis prie išvytųjų, apie viską pasitariama. Valandos nuo 9 5. Vakarais: rius. Bet '.didžiuma narių nesi 2058 N. Division St. Valandos nuo 6 Bankos turi kapitalą rplus kaip šiandien gerinasi prie Kipšas iš Iakapio. lanko i sinkimus, i 9. Nedėliomis šventėmis nuo 9 S. L. Amerikoj? 1. Phone Brunswick nepadalintą pelną daugiau kaip nori klausyti lernių Egzaminavimas Dvkai. Lietuviu Pilietinimo Klinbas $40,000,000 rersų daugiau kaip arą sekmadienį, vaini namie. Kai kurie jų nepa $350,000,000. Greitas mandagus. A. S. svetainėj, 21 i avė. šią draugiją patarnavimas užtikrintas. gauti ramybę, jeigu komi DR. A. K. RUTKAUSKAS Ruošimos apvaikščioti Lietuvos lietuvis turėtų pa sija nenuneša jiems knygų, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nepriklausomybės šventę varemti, nes tai labdarybės tai atsiimti nariai neateina, 4442 So. Western Avė. Atdara dėl taupymų visą die savio 16. Iš skelbimų matyt, lieka knygos kuopoj. Taip ko Telef. Lafayette 414G programas bus turtingas; ną batoje 8 vai. vakare. misija jau daug sykių rapor Dužiausioji vietos lietuvių dalyvauja Dramos Draugija tavo. Iš visko matyt, tos organizacija, ilietuvių Mokslo ' masės, tie nariai nesūpina rogramas prasidės 6 Draugija, kuri turi savo salę ta organizacija, kur Brookly1 12 Orr st., Solio daly, nutarė Dr. F. Matulaitis nas taip labai džiaugias. Kuopa šiemet iškilntingai paminėti 8709 Jos. Campan Avenue l)i troite pagerčj o. dar turi skolos, rodos apie Lietuvos Respublikos šešių me DETROIT beveik vi24 dolerius ar daugiaus, tik Valandos: 1-3 P. M., 7.8 P. M. tų kaktuves vasario 16 rai nenugdau. Susinkime jx) sos dbtuvės dba pilną lai- dieną. Tel. Empe 6234 Kad prisitošimo dar James B. Forgan, Chaman. Melvin A. Traylor, Prezidentas. ką. Būt daugely dbtuvių pra Res. Walnut 3847 J kiekvieno klai.simo dide bas geriau sektųsi išrinkta tam li srtimai, kurie užsibaig- deda pusėtinai karpyti mokes- tikra komisija, kuri be kita Dcarborn, Monroc Clark Streets, Chicago, Ilinois. :> riksmu. Apie tris valan pa atsišauks j visas vietos apielaiko praleidus neprieita ninkai nusiskundžia, nanama dienos mokesnis, o link.es lietuvių organizacijas pusės dienotvarkės. Tanei šiaip žmones, kviesdama vis kaiųjįį puse duoda įneši įvedama bonų sistema, kižr dalyvauti apvaikščiojime taip negali gauti ma, dienotvarkė butu - Ijarbininkai kompanijos, kai ji kur nuka brangios lietuviams šventes Nepr i k 1 a u soi n ybės darbininkui uždbtus centus. Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai J. J. dienos. Detroitas centras Ame ei a išmestius is kuopos, ar ne rikos automobilių pramonės. šiuoini tatai kviečiame tai jai? tikra revoliuvija DR. A. J. BERTAŠIUS Gal niekur tiek automobilių vis Pittsburgho apie-li ti Bimba perskaito konstitucijos Telefonas Boulevard So. Halsted St. dbtuvių nėra, kiek Detroite. kės lietuvius, bendrai daparagrafą apie braukimą na Ofiso vai.: v. v. Lietuvis Gydytojas Churgas Tel. Boulevard 5913 rių lx i kuopų. Dešinieji, nlar- Bet gyvenimas darbininkų lyvautumėt iškilmėse visi, 25 J. Washington St. kaip kituose kas tik jaučiasi lietuvis esąs. Rezidencija, 8159 So. Union Avė. kiečiai, rėkia, mes neziu- nkus, Valandos: nuo 1Q 12 ryto LIETUVIS DENTISTAS Tel. Yards 1699 Tolephont Central 8060 rini konstitucijos, jau jis iš miestuose, gal dar nkės,- Vasario 16 dienos apvaikščioji4712 So. Ashland Avė Wa bangi a Av. brauktas už prasižengimą kam uis. Nes kitur didžiosiose pra inas įvyks Liet. Mokslo Drau Humboldt 1098 arti 47-tos gatves DR. S. BIEŽIS Vaiandoa: nuo 6 8 vakaro jis fondų atskaitų reikalauja, monėse tai nors pusė darbinin gijos salėj, prasidės 7 vai. CHICAGO, ILL. Gydytojas Churgas Rezidencijos tel. Kedzie 7715 kurių negalima išduoti. Ma kų organizuotų, priklauso vak. Salė bus gražiai papuošta W. 22 St., kampas Leavitt St. Phone Canal 6222 tyt, sinkimas daugiauls vienai ar kitai unijai. Bet Det Kalbėtoju bus specialiai iš New Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafayroite automobilių industrijos York o atvažiavęs p. J. W. pritaria Bimbos pusei ette Ofiso valandos: 1-4 nenorgani- Liūtas, vienas geriausių lietu 7-8, nedalioj dieną. Office Hours: pietą bus atšauktas tas išbraukimas, darbininkai visai 5 7 vai. zuoti, todėl kapitalistams leng vių kalbėtojų, kutrį vietos lie tai organizatorius pašoka Tel. Canal 2118 Lietuvis pradeda rėkti, sinki va jie išnaudoti. Reikėtų Dėt- tuviai gjiddčj^ anais niegydytojas IR CHIRURGAS mą uždarąs. Kaieji šaukia, 4601 So. Ashland Avė. k,ad nariai nesiskstytų, apsi Tel. Boulevard 7820 PHYSICIAN AND SURGEON 4643 So. Michigan Avė. raminus sinkjimas busiąs Vai Ned So. Halsted St. NENUSIGĄSKITKaina 35c aptiekosn Namai 6641 S. Albany Avė. Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. JIS TIK IEŠKO BAMBINO ĮJBEJ tęsiamas galuti. Darbiečiai c r PINIGUS LIETUVON ' Detroit, Mieli, KŪJU BOBELIAI! Garsinkites Naujienose Saugumas dėl Taupymų c Pittsburgh, Pa. FIRST TRUST AND SAVINGS BANK Lietuviai Daktarai DR. A. MONTVIO DR. G. Z. VEŽELIS DR. M. T. STRIKOLS DR. A. L. YUSKA A. L. DAVIDONIS, M. D. i užbaigos, sinkimo, atsi v< ja kazninkų vadą 'vokietį s liepia apleisti svetainę, ne kitas sinkimas prasis. Ir taip sorkėmis sinkimas nustebėti. kai vienas Bimišbrauktas iš Susivie nijimo Liet. Amerikoj, tai tie patys darbiečiai nešė protesto >a. O čia ant vietos c Bimba, rodos gimiu pareikalavo buvifsių tskaitų, tai jam nesant ne pu logika? Nežiūrint B. butų kaltas, tai reikėtų elgtis lig konstitucijos, o ne Pruseikos paliepimo. Iri m kddel jie taip Bimbos1 Tur būt jis daug jų Su žino. Bijo, neiškel-- į/n Zįrrbb Kg -yą Jis žino kur motina laiko Bambino jis žino, jis jo nori. Kūdui Bambino reiškia tiek, kiek išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės. Tel Kenwood 5107 Tel. Prospect 1980 Valandos pagal tarti Valandos: au» 9 11 vai. ryto; muo 5t8fl 1H 7:89 vąkam. į Ireg. S. V. Pat. Biure. nepavojingaspasekmingassaldaus skonio vidurių paliuootojas. Kūdai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. N Je' JUS1^ kūds neramus, turi aptrauktą liežuvį, negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų Vkankinanmas, tat išvalykite jo sistemų lengvu C/ vidurių paliuootoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj ims noru daug geriau jausis nuo jo. I kelias valandas nemalonus simptomai turės pranykti. F. AD. RICHTER & CO So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y. A-a 2 4 po pietą Tel. Lafayette 0098 Talsphons Yards 1582 DR. J. KULIS Lietuvis Gydytojas Churgas Ofiso vai.: 9 12 pietą, 7 8 v So. Halsted St III. Dr. A. J. KARALIUS Telephone Yards 5082 DR. M. STUPNICKI 8167 So. Morgan St-.. CHICAGO, ILL. VALANDOS: Nuo 8 11 ryto Ir nuo 5 Iki 8 vakaro Nedaliomis ofisas uždarytas Canal 0257 Naktinis Tel. Canal 2118 Skausmai MUSKULUOSE Gėlimas SAFARIUOSE REUMATIŠKI Skaudėjimai Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik nusipksi buteliuką MEŠKOS BALSAMO (Bear Balsam) vartosi pagal nurodymą, kaip daugelis tūkstančių kitų, ken čiančių. vartojo vartoja. Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių parda vėją, prisiųsk mums 35c. 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių sim buteliuką Balsamo. THE CENTRAL DRUG COMPANY, 24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa. DR. P. G. LUOMČNS Lietuvis Dantų Gydytojas X-Spinduliai 2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. Tel. Canal Chicago, 111 Vai.: 912 ryte; 15 po pietų; 69 vak. Ned. pagal tartį. Tel. Blvd M. WoitkewicB BANIS AKUiERKA Turiu patyrimą. Pasekmingai pa tarnauju mote rims prie gimdy mo kiekviename atsitme. Teu ypatišką prižiūrė jimą. Duodu pa tarimus moterimi merginoms dy kai South Halsted St. X^DR. HERZMAIH Gerai lietuviams žinomas per 15 rurgas akušelis. metų kaipo patyręs gydytojas, chi Gydo staigias chroniškas ligas vyrų, moterų vaikų pagal nau jausius metodus X-Ray kitokius elektros prietais. Ofisas Labaratorija: 1025 W. 18th St., netoli Morgan St. VALANDOS: Nuo 1012 pietą, nuo 6 7:30 vai. vakarais. i Dienomis: Canal Naktj Telefonah Drexel 0950 Boulevard So. Halsted St. Vai.: 910 A. M. po 8 vai. vak. DR. CHARLES SEGAL Praktikuoja 16 Arėtai Ofisas 4729 So. Ashland Avė., 2 labos Chicago, Illinois. Specialistas džiovos Moteriškų, Vyriškų Vaikų ligų. OFISO VALANDOS: Nuo vai. ryte, nuo 2 5 vai. po piet nuo 7 8:80 vai. vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan dos ryte 1 vai. po piet Telefonas Drexel 2889 Telephone Yards 0994 DR. MAURICE KAHN 4631 So. Ashland Avė. Ofiso Valandos: nuo die ną, 2 3 no pietų, 7 9 va kare. Nedėliomis nuo dieną. DR. M. J. SHERMAN Specialistas moterų ligų 1724 S. Loomis, kampas 18 Blue Island. Ofiso valandos nuo 2 4 po pietų nuo 7 9 vai. vakaie. Telefonas Canal 1912 Naktinis Tel. Drexel 2279 Telefonas Boulevard 1989 DR. S. A. BRENZA Ofiso valandos! 9 12, 1 3 dieną 6:30 9:30 vakarą 4608 S. Ashland Aven netoli 46th St., Chicago, III. Tel. Boulevard 9587 DR. MARYA D0WIATSASS 1707 W. 47th St. Valandos nuo 8 12 dieną, nuo 6 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 Iki 2 vai. po pietų. Optomatrlat T«L Boularard 4B S. Aabland Av«Kanapai 47-to. «tt-roa loboba DR. M. ŽILVITIS, DENTISTAS 4193 Archer Avė. 9 9 vak. kasdien nedilioj 9 12 Telefonas Lafayette 6061 Rezidencijos tel. Van Buren 0294 Ofiso tel. Boulevard 9698 Dr. A. A. Roth DR. P. Z. ZALATORIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos: 11 4 po plot, 6 9 vakare Nedaliomis nuo 9 12 ryto 1821 So. Halsted St., Kampas 18 Halsted St....1 r Rusas Gydytojas Churgas Specialistas Moterišku, Vyrišką, Vaiką vi chronišką lą Ofisas: 8835 So. Halsted St., Valandos: 1011 ryto; 28 po plot, 78 vak. Nediliomis 1012 dieną, Res Independence Blvd. Chicagf i Gydytojas Churgas 3303 S. Morgan StM Telephone Boulevard 2160 Valandos Nuo 9 12 vai. dienos Nuo 2 9 vai. vakare. iiii Dr. Benedict Aron DR. V. A. SINKUS Gydytojai, Chvrfaa Ir Akaleris o«th Halsted SL Tel. Boulevard 1461 Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 79 P.M. DR. P. ŽILVITIS Gydytojas Churgas > 3243 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7179 Rezid. Tel. Fafax 5574 CHICAGO, ILL. Garsinkites Naujienose Garsinkites Naujienose Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone Lafayette Valandos 2-6 vak. Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone Procpect Valandos 10 ry to, 7 8:86 vakare. Del specialią tarčių telfonuokit Prospect 0611 DR. B. F. GARNITZ, Gydytojas Churgas Rezidencija 3149 So. Morgan SU Valandos nuo 8 10 vai. i nuo 12 2 nuo 8 9 _ Telefonas Yards 0867

4 MMM stengiasi atstatyti nukentė jusias dėl karo provincijas The Lithaaiiian Daily News PuHUhed DaUy.j^p^nday^by Edltor p. Grigaiti padėti jų gyventojams tik šituo prakilniu tikslu va dovaudamiesi, jie reikalaują ' Uršulė, CKcago, UI Nendvaraitė-Gri- jiems net uždrausta, jei dą visame randa grožės pa gienč išdavė daug žmonių, nu gu kuris jų nepilde įsakymo, tai tenkinime^ rodė, buk tai tų komunistų žvalgyba tuoj aus skubinosi pa žmogaus linksmas būdas kuopelių nariai turėję tokias šalinti jį po tuo pretekstu, ramstis jo dvasios. Kaip saulės tokias slapyvardes. Nuro jisai apsg-ęs. dė vieną pasakė, buk jis tu Sovietų valdžia, spinduliai kelia į gyvenimą. žie drausdama mius ii nokina vaisius, taip link- reperacijų iš Vokietijos, tik dėlto jie vartoją smur to priemones prieš nugalėtą jį Francijos priešą. Dabar gi matote, visa tai melas apgavystė. Penktadienis, Vas. 1, Gyvybės Malūnas Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus. rėjęs ryšius Panevėžio ko individuales demonstracijas, smumas daigina mumyse glud(tęsinys) munistų organizacija, kas li bijojjp, žinoma, ne to, žmo žiančią visokio gerumo sėklą. Svarbumo pritraukimo darbo šilumos. Mayeris pada teratūrą atveždavo. Jei kas iš nės Verks alps, gailėdamiesi Del kitų mes turime palaikyti energija (jėga) taip pat rė daugybę bandymų spau tų išduotų neprisipažindavo, Lenino; tokios rųųšies demons- savyje gerą ūpą. Yra žmonių, kurių šypsena, mechaniškos energijos pavyz stais gazais. Suspaudžiant ak- tuoj vesdavo į akis Nen-1 tracijos jai butų buvusios labai Subscription Ra tęs: dvaraite-grigiene jei dabar pageidaujamos. Už kiekvieną balsas, ne t dalyvavimas paver- dys. Medžiagos (didumas kūne lai uždarytus gazus, jis paste $8.00 per year in Canada. $7.00 per year outuide of neprisipažindavo, tai mušda- ašarą ant demonstrantų veidų ji čia auk visa, ką jie paliečia, kimo masė matutojama bėjo, jų temperetura pakį$8.00 per year in Svarbumas la. Nuo didesnio spaudimo Žmogus niekuomet neapsileis, kūno svarbumu. butų užmokėjusi po auksinį 3c per copy. Ne šalies gerove rūpinosi vo. išdavikė dabar iškeliavu- ^oncy paskui galėjus jei palaikys savyje linksmą kiekvieno kūno pritrauki atsanda didesnė gazų temta šaika, o tiktai savo nau Ta I mas prie žemės vidurio. Net peretura. Amerikon. Aišku, ji bu- P aprašy?i; lr,štlesų J1 UT ūpą. I si Entorod as Second Clas«Matter da. Iš milžiniškų mų ku mažiausia medžiagos dalelė tu Čion galima paminėti, <ejo 8eroM mą pinigų uz temarch 17th, 1914, t the Post Office Kai kurie samprotauja, vo komunistų partijos nar-s n<ls.į heft'ramas» kuriose stengiari svarumo pritraukimo Mayeris pmutinis išaiškino of Chicago, III., uodai the act of rios skiamos nuken linksmumas ženklas tuštybės nes žinojo kuopelės narių March 2nd, masi kuovaizdingiausiai nupiešti į tikrenybėje gi pmasis nė maž jėgą. Viena molekule pritrauk įvaiausias energijos ypatybes. tėjusioms dėl karo sritims, pyvardes kas atveždavo kia kitą. Juo daugiaus kūne Taip jis pripažino, energi vienos kitos moterėlės ap nerištas antrąja. Naujienos eina kasdien, iiskiant jie kabino rieškėmis auksą raturą. alpimas panašus jausmingi in žmogus turintis didžiausį medžiagos, tuo didesne tokio jos visatoj, kaip medžia ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben pylė į savo kišenius, o vi Dar vienas išdavikas: kimo pritraukimo tarki svar gas, žinomas didumas. Šisai di cidentai. drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, žemės turtą viomet turi Dl. Telefoną; RooMvelt sas jų riksmas prieš Vokie Promekis, žvalgybos Pa" j Kad ne ašarų ne gailesčio linksmą ūpą, sako Arnoldas, bumo jėga. Musų žeme už dumas visatoje pasilieka be per tiją tai tiktai monai, liuootas, gyvena Naujamie- demonstracijų bijojo sovietų labai dažnai domiai detaliai vis ant jos pavšiaus esan mainos: kiek jos, tiek jos Užsimokfjimo kainai Chicago ja paltu: sty, Panevėžio apskrity. Jis valdžia, tai matyt iš žodžių, apmąsto savo elgimąsi, be to, čius daiktus nkiausia, ji to bus. Energija negali bū $8.0«nukreipus žmonių akis Metams išdavė daug žmonių, sakyda- j kuriuos pasakė augščiaus paduo- ką daro, daro gražiau, puau, dėl vis tokius daiktus pri ti nė tverta, nė nanta nuo to vogimo. Pusei mietų Trims mėnesiams traukia prie savęs. Kiekvienas Gali tik energijos viena rūšis mas, buk jie visi komunis- toje telegramoje žmogus, pasi negu žmogus sausas. I>viem mėnesiam , 1.50 Dabar aišku, delko ta (daiktas stengiasi užimti kuo- persikeisti į kitą. tai. piktinęs vieno demonstranto...75 Vienam mėnesiui... - Visi nori, bet ne visi moka arčiausią vietą prie žemės vi Chemiškoji energija lengvai vagių šaika priešinosi Vo- Augščiaus minėtoji Uršulė isteriką. Jį, gdi, reikėtų Chicagoje per nešiotojus: ScĮkietijos socialistų pasiūly Mendvaraitė išdavusi, tarp kitų, nubausti, jisai taip savęs ne- džiaugtis gyvenimu, Dauguma durio. Panašiai vandens laše persikeičia į šilumą, Viena kopija Savaitei mui, nuteriotasias Milinį valdo! Na, ar bent ma nepranta gerųjų gyvenimo molekules stengiasi fcusispjiesti tokio persikeitimo j šilumą Mėnesiui prie jo centro (vidurio). Todei'. pavyzdyts. Degantieji daiktai žiausia prasme norėt bausti pusių. Francijos provincijas atsta Kuomet duoda daug šilumos, Areštuoto Milinio, sako žmogų, kuris laidotuvėse taip Nekreipkite domės į mažus lašas esti apvalus. Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, tytų savo materiolu savo Komunistas, žvalgyba klau- sigraudina, turi būt pa nepasisekimus, nelaikykite juos paltu: tokių lašų senka į įmetus negesytų kalkių į van Metams... $7.00 darbininkais Vokietija, pa šė, ar jis pažįsta Domaševi- imtas į ligoninę? Žinoma, nkiais lmo smūgiais. Ku krūvų, jie išsilieja: žemės pri denį, vanduo šįla. Sumaišius Pusei metų Trims mėnesiams nepa- nėra. ri nelaimė, sako čičerinas, ga traukimo jėga paima všų. siūlymui, kuriam karštai čių. Milinis atsakė, nepa vitriolių (sieros rukštį) van Dviem mėnesiam žįsta, o kaip parodė pas Dau li pasodyti didelė tam, kas Vienam mėnesiui pritarė Francijos socialistai Supratus pritraukimo j deniu, pastarasis šįla. Tokių Bet už tai pilniausia pra prato amžinybę erdvės plo barą raštą Milinio parašu, visas socialistų Interna tada Milinis prisipažino, smė kalbėt apie bausmę, kuomet svarbumo energiją, galima iš- chemiškos energijos persi keitilietuvon kitur užsieniuose: tį? Dažnai mes įsivaizdiname (Atpiginta) cionalas. Jeigu tas pasiūly jis davęs jam tuos pinigus už dalyvaujantis, pagal valdžios mtinai žeisti esą, tuo tarpu aiškinti daugybę gamtos atsi- į 1 šilumą daugybė, Metams... $8.00 mas butų buvęs priimtas, tai įsakymą, procesijoje asmuo, gi mus tik įdrėskė. Chur tmų. Akmuo ritasi nuo kal Dar lengvinus persikeičia į šilegalę literatūrą, kuri iš Pusei metų elektriškoji energija. Bėima isteriškai šaukti prieš vald gas, pasakoja Fuleris, skubiai no, vanduo bėga nu o vškalplatinta laike rinkimų. Trims mėnesiams šiaurinėje Francijoje šian žią prieš tą tikslą, kuriam pašauktas prie menkai žeisto nių pamažu gri-auja kalnų ganti vela elektra tinka joje Pinigus reasiųsti palto Money Taip komunistai klampina die jau veausia karo Orderiu, kartu užsakymu. uolas; vanduo uolų daleles ri pasipriešinimą, kurį elektra per vienas antrą. Provokatoriai, vei ta procesija daroma. ligonies, taip pat skubiai pa ta žemyn. Upės bėga į juros, gali. Toksai elektros pergalėji pėdsakų nebūtų žymu bet kiantys partijoje, išduoda vie siuntė plasterio. Kodėl tamsta vis į pakalnę. Vanduo, ačiū to mas vieloje paseiškia ^šiluma. už tai Francijos patrioti nus; paskui išduotieji taipgi pa Taigi tenka matyt, jogei so vietų valdžia bijojo, Lenino taip skubini, paklausė ligo kiai pritraukimo jėgai, atlie Juo vielos pasipriešinimas di nių kapitalistų valdinin sidaro provokatoriai išduoda I laidotuvėse žmonės darys de nis, ar žaizda pavojinga? ka daugybę, ularbų. Žinant pri desnis, tuo daugiaus rea elek kų kišeniai nebūtų prigrūsti bitus; paskui šie prisipažįsta monstracijas prieš bolševikus, Ne, atsakė churgas, bet traukimo jėgą neku pras triškos energijos, tuo daugiaus hr dėlto ji išanksto įsakė žmo jei pasiųstasis užtruks, tai žaiz pasivogtais iš valstybės iždo įvelia dar kitus, t. t. ti, kodėl mėnulis kasi aplink atsanda šilumos. bute, Francijos atstovų Netoli pustuzinio šnipų-provo- nėms, kaip jie turi užsilaikyti da gali užgyti savaime. Lai žemę, o žemė kitos planetos Daug nkiaus perkeisti pinigais! bediskuojant valdžios pa katerių vien tik iš Panevėžio, laidotuvių procesijoje. Kad įsa- kas geriausias musų nelai aplink saulę. Žemė yta dides šilumą į elektriškąją energiją. Teisingai sakoma, Ir komunistų partijos organas Rytos tvarkos niekas neardysiūlymą padidinti dvidešim mių gydytojas. tiesa, keletas mineralų, ku patriotybės skraiste praneša tiktai apie tuos gaiva- tų, valdžia paskyrė vyriausiuoju Pasaulis, tai neišsemiamas nė už menulį, žemės masė pri Yra, čia nuošimčių mokesnius, traukia mėnulio mažesnę ma- riuos, durus galais šildant dažniausia dengiasi didžiau lūs, kurių išdavški di tvarkos prižiūrėtoju črezvyčai- šaltinio įdomumo, pasigerėjimo, sę. Mėnulis norėtų atsitolinti atšaldant, galima gauti tapo iškeltas aikštėn milži si niekšai. jau išėjo viešumon. O kiek dar j į<os všininką, Dzeržynskį. užsimšimo: gamtos reiškiniai, nuo žemės skristi tiesia li- elektriškąją energiją. Toksai niškas graftas nuteriotųjų Tų niekšų naudai tapo ne tokių elementų vea slaptai menininkų kuriniai, istoriniai n i ja, bet žemės pritraukimo elektros gavimas iš mineralų sričių atstatymo departa tiktai kuone nanta Vo tarpe Panevėžio komunistų? Ir Iš Dž. Lebok atsitmai, žmonijos lmas jėga neleidžia jam atsitolinti jokios praktiškos vertės šiol kiek to purvo visose Lietu mente. Nuo karo pabaigos praeityje, dabartyje ateity nuo jos. Mėnulis, prisptas dar neįgijo. kietijos respublika, bet vos komunistų organizacijose? žodžiu, įvaiausios energijos je. dabar iš valstybės iždo pritraukimo jėgos, kasi ap aukaujama per vis Ar gi tyrinėjimas, pažinimas link žemę. Panašiai že rųšys lengvai persikeičia į šilu išmokėta nuteriotųjų šiuos pokarinius metus vi DEMONSTRACIJA PAGAL to viso negali teikti mums me kitomis planetomis. Sau mą. Perkeisti šilumos energiją sričių atstatymui apie 100 ĮSAKYMĄ. Turtas laimė neviomet laimingų valandų? sos Europos ramybė ge lė didžiausias musų pa į kitas rųšis jau ne taip bilionų frankų, bet, kaip pa greta lydi žmogaus žingsnius. Mes gyvename tarp gėlių, saulyj kūnas. Saulė todėl pri lengvas daiktas. Toksai šilumos rovė. Francijos demokrati sodo, žymi dalis tos mos Sovietų valdžia panaudojo Le-1 Labai daug žmonių pasaulyje medžių, upių, ežerų, jurų, kalnų spta kties planetas aplink perkeitimas į naują energijos ja, padarydama galą jų vieš niuo laidotuves savo propagan- jaučiasi nelaimingi, nors, matorųšį tankiai reikalauja daug saulės spindulių. Prigimtis tapo išleista neteisingai. patavimui, atliks didelį pa dai užsieniuose, parodžius, mai, turi visko, kas tea lai- linksma linksmiems patogi save. dėtinių prietaisų. Kaipo pavyz Parlamente to.departamen Šiuos nkumo pritrau tarnavimą žmonijai. kaip Rusijos žmonės myli bol- mes. dį tokio perkeitimo nurodysiu tiems, kas joje ieško patogu to ministeris prisipažino, kimo įstatymus pmiausiai ševizmo steigėją. Prigimtis gali duoti viską sa- mo. įvaiausias garo maši prato juos išaiškino anglų jau sekta, jogei lelegramose iš Maskvos bu-1 vo numylėtiniui stipresniam, nas. Kad prasti grožį, atjausti mokslininkas Ncvvton as ). 18 bilionų frankų tapo pa vo pranešama, kaip milžiniškos kaip sakė prof. Hekslis, bet lai jį, rea turėti grožio jausmą. Šiluma, kaip jau žinome, Svarbumo pritraukimo minios ėjo žiūrėti Lenino lavo mingą jį negali padaryti, Jis Mes gdžiame dažnai, šis energijos rųšis. Šilumos laips vogta, jisai manąs, jėga viešpatauja ne tik musų no kaip pusė miliono žmonių pats tai turi pasiekti. nis gali būti didesnis mažes šuo ar dramblys protingas, bet busią atidengta vagysčių pasaulyj, bet vir. Vienos stovėjo baisiausiam šaltyje, dar ant 3 ar 5 bilionų fran- PROVOKATORIAI IR IŠDA kuomet lavonas laidoja Gyvenimo pasisekimus lydi nėra jokio pamato manyti, žvaigždes sidūrimas (a»nt- nis. Toksai matuojamas šilumos pavojus sielvartas. Jei pačia tuodu protinguoju gali džiaug laipsnis temperetura. šilu kų. i a pritraukimo jėgos pa VIKAI TARPE LIETUVOS mas. Suprantama, tos tele me žmoguje nėra laimės pradų, tis gražiausiu reginiu. mos sktumas tarp įvaių kū sekme. Puolančios naktimis KOMUNISTŲ. gramos perėjo per valdžios cen tai nei įvaios grožybės, pasia Tenka dažnai gdėti, kaip Premjerui Poincare vinų esti išreiškiamas temperutu žvaigždes ne kas kita, zūrą stačiai cenzo ra. Todėl pastaroji šilumos ypa linksminimai, nei pasaulio inte žmonės skundžiasi nuobodumu, sai nacionalistų šaikai, kuri kaip pritraukti prie žemes ke riaus padiktuotos. Vienok tuo resai jį laimingą nepadarys.' tybė gali būti matuojama laips neturį ką daryti. Tokiais atve jį remia, šitas skandalas vei žinios apie artimą Lietuvos se, liaujantieji dangaus endviėse per cenzūros koštuvį perėju Šopenhaueris pasakė: Vie jais jie patys kalti. Jei žmo komunistų sigiminiavimą niais. Tempereturos sktumas kiausia išmuš lazdą iš nagų. žvalgyba tolyn vis labiaus pasi siuose, pranešimuose smulk nam žmogui pasaulis tuš gus, akmenys, t. v. dangaus dul dviejuose kūnuose žadina ši turįs proto sveikatos, tu Partijos, darančios dau tvtina. Jau oficialė Lietu menų, kurios meta ypatingą čias, nuobodus pavšutinis, rįs akis rankas, prie to dar kės. lumos perėjimą nuo vieno daik gumą Francijos senate, jau vos komunistų spauda pripažį šviesą ant tų laidotuvių. to ant kito. Štai du (greta) kam kitam gi žydintis, įdomus liuoso laiko, nežino ką daryti, Šiluma. bariu nelygia temperetura. tai tik dėlto, jis nevertas tų priėmė rezoliuciją baloti sta, ištisa eilė jų partijos Vienoje telegramoje, pav. pilnas reikšmės. Šiluma taip-pat energijos skaitome : narių parsidavė policijai išda Rea mokytis būti laimin gerybių. (Souti). Iš šiltesnio kambario šiluma per prieš valdžios mokesnių pla rųšis. Iš šilumos lengvai vinėjo savo draugus kitus Minių užsilaikymas gam taip pat, kaip rea moky Nei turtas, nei aukšta vio gaunama mechaniškoji energi eina į šaltesnį, kol temperetura ną, kas reiškia neišvengia žmones. abiejuose kambariuose nesi tis smuiku griešti. Jei mes pa- meninė padėtis dar neužtikrina tvarkingas individuales de ja. Taip-pat mechaniškoji ener mą Poincarės kabineto puo Lietuvos Komunistas pra monstracijos draudžia silinksime tikrą kelią į laimę, laimės. Buk turtingas, didis, ga gija lengvai persikeičia į šilu lygina. Vienam (šaltesniam) limą, kuomet naujasis mo neša sekančių žinių iš Panevė mos. Vienas žmogus, ne- tai tikrai ją pasieksime, bet ne lingas, bet be meilės, gailesčio kambaryj temperetura pakyla,, mą. Kas dba greitai šį kesnių manymas pasieks žio: valdydamas savo jausmų, ta turime jos ieškoti perdaug nuož ramios dvasios laimingas ne la. Trinant du sau pagalėliu kitam (šiltesniam) nupuola. Ži noma, jei tarp vieno antro busi. senatą. Steckis sakosi, jis bu po isterikes pagautas. Slau- miai. vieną į antrą, galima juos net kambario tempereturoje nebus Netrokškite malonumų per Viena persų pasaka sako, Taigi išrodo, pagalios vęs partijos nariu. Jį išdavęs gintojos daktaras tuojaus daug, sako Ruskinas, ge didysis karalius, liūdesio bei uždegti. Australijos kitų sktumo, tai nebus šilumos Francijoje ateina galas koks tai šnipas. Tas šnipas nunešė jį į ligoninės vežimą. riau viomet bukite pasengę nerimąsčio imtas, pasikvietė šalių laukiniai žmonės šiol perėjimo iš vieno kambario į ki išdavęs daugiau. Steckį pa Vienas žmogus išreiškė sftvo taip ugnį padaro. Netepta ašis tą. akyplėšų-atžagareivių vieš sodino į daboklę, iš kur jis pasigailėjimą jam, bet kitas, pasilinksminti. Didelis dalykas astrologus klausė jų, kaip lai užsidega m. Bavarijos ka(bus daugiau) patavimui. Nesado jėgos, pabėgo dar 1920 metais. Nuo stovėdamas šalę, pabarė jį. savo gyvenimą paversti j mingam tapti. Tie patarė jam nuolių dbtuvėj Rumpfordas kurie įstengtų juos nuvers 1920 m. slapstėsi šio areš Tą žmogų reikėtų nubausti, o ištisą eilę laimių, nors jos bu vilkėti laimingojo žmogaus mar padarė tokį bandymą. Jis gręžė Pamokinimas. tų mažos. škiniais. Ilgai ieškant pasisekė ti, tai puvimas iš vidaus to, tai 1923 m. Besi- ne gailėtis jo, tarė jisai. Linksmumas, tai tam tikra vieną laimingąjį rasti, tik, de mnuolias. Gręžiant pastebėjo, Jurgis rado laikraštyje skel pakto jų galybę. Pana slapstant tapo žvalgybininku Mums įsakyta musų žmogaus ypatybė. Galima abe ja, marškinių jo neturėta, mat, tad atsanda daug šįlumos. Jis bimą, jog kiekvienas, kas at sinkimuose, butume ra (tik nežinia kokiu budu) padarė kamą arklių jėga prie siųs dolerį, gaus pamokinimą, šus puvimo procesas, kaip išdavė daug žmonių. Jų tar mus šiandie. Jisai nepaklausė joti gyvulį neturint proto, bet didelio vargšo butą. taisą; bukas grąžtas trina į me kaip galima sveikam laukti ypatybės linksmintis tai tikrai Visi šiek tiek protaują žmo žinia, atvedęs į bankru- pe Gasiulionį. įsakymo. talą padaro tiek šilumos, vsimi šimto metų. Jis tuonėra pas jį. nės tinka tuo, laimės tą Amerikos atžagareivių Iš to aiškiai matyt, dar žmogui veltui ta diena pra už pinigus nenupksi, nei prie 12 butelių vandens lengvai į jaus nusiuntė pinigų po tri Tai jau du šnipu-provokatokliką, kuri kontroliuoja da riu. Vienas išdavė Steckį bininkams, dalyvavusiems laido ėjo, kurią jis nė karto nenusi varta neįgysi. pustrečios valandos užverda. To jų dienų gavo sekantį spaus aiko mokslininkai mažai atkrei dintą pamokinimą: Nesgk bartinę valdžią. daugiau, o antras Steckis tuvėse, įsakyta, kaip jie tu juokė, sako šamforas. Kaip Laimė gludi mumyse,, musų pė domės į tokį grafo Rump- nemk, o gyvensi kiek tik Grafto skandalas Franci patapo žvalgybininku iš ri užsilaikyt. Suprantama,, malonu gdėti sveiką link sieloje, musų šdyje. ordo bandymą. Per 44 metus nohėsi. jeigu įsakymas, kaip užsi smą juoką kaip jis lengvina Sulietuvino P. Bortkev. joje parodo naujoje šviesoje davinėjo kitus. šis bandymai užmštas., Veidrodis. tą politiką, kurią vedė Komunistas tečiaus neno laikyt laidotuvių procedūroje, gyvenimą! Linksma šdis d Tik po tiek laiko vokiečių gydy ri aiškiai pasakyt, Steckis tai įskymas dalyvaut jo ba visą dieną, nuliudusi pa Sugautą pabartą, nu g Ir mtis neperskyrė šiol Francijos nacionalistai komunistų partijos narys, je. tojas Julius Robertas Mayer is... vargsta po valandos, sakė Šek išaiškino Rumpfordo bandymą p. Poincarė priešakyje; o tiktai mini, jogei jisai patą Minia į Lenino laidotuves, va sps. Pereitą pmadienį numė Pe 4 Ji: Savo šalies viso pasaulio sakosi, jis buvęs partijos dinasi, varyta taip, Kad sibarti, rea mažiau p-ia Edith McCain, 2928 E. 101 rado ryšj tarp mechaniško A-a! Aš matau, kas tu žmonių akyse jie dėjosi di nariu. Nejaugi partija negalė kaip esti varomi kareiviai į sia dviejų žmonių, nebūk vie St. ) Pasakojama, kaip Newtonui at Tavo veidas rodo pasku jo patikrinti, ar jisai sako tie muštrą. nas jųdviejų. Kai kurie žmonės Užvakar nusižudė jos vs, ėjo j galvą svarbumo pritrauki niekšą! džiausiais patriotais, mo mintis. Newtonas sėdėjo sodne. są, ar ne? Kito gi šnipo, kuris Ir jie užsilaikė taip, kaip ka visada nepatenkinti, jei roju- Charlfes, palikdamas tokį raš Jam Ištiesų, pons teisėjau, besėdint nukrito obuoliš ant žer skelbė, titkai jie vieni išdavė Steckį, partijos organas reiviai: šaltai, nerodydami savo je gimtų jie, vistiek rastų kuo mės. Newtonas pradėjo galvoti, ko sakė gautasis: aš čiuką : i esą tikrai sūpinę savo nė vardo nepaduoda. dėl obuolys krinta? Taip iš mažo at jausmų linkui musiojo bolševi- nusiskųsti; kiti gi atbulai vi- Be Hdith negaliu gyventi, sitmo Newtonas priėjo prie svar nežinojau, mano veidas { rašto gerove; tik jie vieni Toliaus daugiaus: kų vado. Rodyti savo jausmus r viiomet laimingi, visa- Palaidokite mane sale jos. veidrodis. biausių pritraukimo įstatymų South Halsted Street Chicago, IU. Talephone Roosevelt 8500 Bais graftas Francijoje. Apie Laimę į Apžvalga f/

5 Penktadienis, Vas. 1, 192T, Chicago, UI CHICAGOS noje, kuris nori pasaulio čempio gos viešame gyvenime paso natą laimėti. dyti. Be draugijos neturint Aš ką tik atvykau Chicagon net svetainės, prantama, išgdau apie Karolį Požėlą. nelengva tatai padalyti. Aš e tikras, aš galiu jį Bet pasyžimas viską nugali. apgalėti. Apart augščiau parei Vii etos gyventojai ėmė tartis, kšto, aš galiu padėt beto $1,- butų visai ne pro šalį 000. daugiau mažiau bile tverus SLA kttopą. Ant galo, kokiai y patai bei ypatoms, ku sinko būrelis jų pas p. Stan riuos jus nurodysite, dar si- kaitį kurė kuopa iš 10 narių. de bet. Kuopos valdybon tapo išrinkti: K. Norkus -Pm.; A. MašiAš >umis gerbiantis. Louis Peregantos nauskaspm, pad.; A. Ka Len ;.-nk. vog. p?s. Č02 p minskasiždi n.; P. Stankaitis fin. rast.; M. Morkus nut. Šis iššaukimas tiktų gal būti rast.; A. Paukštisiždo gi, netik Požėlai, o kitiems mu A. Mašinauskas organi sų ristikams, kurie norėtų zatorius. greku Peregantos sbti. Nutarta rengti balių agitacinėmis prakalbomis. Ba Manau, butų reikalinga liaus rengimas pavesta dviem išleisti Karolio Požėlos biogra nariam. Buvo taipgi kallbama fiją knygutės formoje pavei hpiie kūrimą vaikams mo kslais, nes labai daug žmonių kyklėlės, kur butų mokinama klausinėja visokių klausimų muzikos \dainų. Butų labai apie Požėlą. Ką sakote, ar rei pageidaujamai vietos lie kalinga? Parašykite savo nuo tuviai tą manymą pareinu. monę Naujienų Sporto Ssky- Kurie manymui pritaria, at riuje. sišaukite į fin. rast. P. Stan r kaitį, 5406 Nordeko Avė. Be to, svarstoma Musų Karolis Požėla pasidarė įsigijimo toks populiaris, net jau pra nuosavos svetainės dėta pasakoti visokių legendų klausimas. Kuopos sinkimai nutar apie jį. Jos gana juokingos. Jei gu bus išleista knyga apie K. ta laikyti kiekvieno mėnesio Požėlą, tai bus patalpinta tos pmą sekmadienį 2:00 vai. po pietų, 'Vietą -^5406 Nordeko legendos pasakos apie jį. Avė. šį vakarą Star and Garter te Visi vietos gyventojai esate atre Ed Strangler Lewis rita kviečiami įai kuopai priklau si Jack McCarthy. syti. Finansų raštininkas. Naujas advokatas ŽINIOS Liet. Konlatas dar neatsidarė P-as P. Žades, Lietuvos konlas Chicagai, dar nepra šiojo savo darbo, angi vals tybės departamentas dar ne spėjo gauti kokių tai popierų i.š Lietuvos todėl negalė jo teikti reamo konla to atidarymui leidimo;. T masi teeiaus, per kokias 10 dienų viskas sitvarkys. Vienu savo svarbiausiųjų uždavinių konlas laikys rinkti kiek galint tikresnes ži 1.eonas S. M i keltinis baigė binąs apie lietuvių skaičių Ame Webster College of Law rikos vakarinėse valstijose išlaikė State Bar egzaminus. apie jų ekonominę padėtį. Leonas Mikelonis paeina iš Atėmė iš agento $200,- Lietuvos Pušaloto valsčiaus, kaimo. Amerikon jis 000 vertės deimantą. Azagų atvyko 1902 m., baldamas 17 dautgelį Plėšikai įsisodino agentą į sa metų amžiaus. Per vo automobilių atėmė iš jo met jam daug vargo teko kęs ti besiekiant mokslo. Mokytis deimantus. jis turėjo savo išgalėmis; nie kas jam jokios paramos lie Vakar I>. Radt, ulei mantų tei ke. Būdamas nepapras kitų brangakmenių pardavėjas, raportavo policijai, jis ta tos energijos, jis dienomis d po ųpipilėštas. Kai jis apleidęs bo, o vakarais mokinosi. Tuo judu jis baigė McAllister praillinois Central stotį, trys vi iššokę iš automobiliaus į- c :ios mokyklą, paskui lankė traukę jį į vidų. Jie atvažiavę \\endell Philip lligh School; Bryant and Straton 18 Robey te jį išmetė I aigė kartu jo valiza. Valizoje I usiness College, lankė Y. išpiata skylė išimta M. C. A. College of Liberal $210,000.šum V'/riė- <!<.-.'.ils. Prieš kiek laiko jis bai to \Vebster College of Law, ma -;. raudamas teisių bakalauto laip Radt tapo laikytas. Detek- snį. Gruodžio mėnesį jis iš tivų všininkas Hughes gan laikė State Bar egzaminus skeptiškai atsinešus į ta pasa neužilgo planuoja atidaryti kojimą. ofisą. Smulkios Žinios Sportas Įdomus debatai. Karolis Požėla ritasi 250 svarų milžinu. Sekmadienį, vasario 3 d., 10:13 vai. išryto, Studcbaker teatre įvyks labai įdomus de batai tema \\'i!l the Minti of Man Outgrow Religion? Tei giamą pusę gins Percy Ward, o neigiamą prof. Scott Nearing. Įžangos bus imama 75 cen tai. Vidurdienyj plėšikai pašovė moterį. Ar 250 svarų prislėgs K. Požėlą? Ateinantį pmadienį vasai io l-tą School 1 lall, 18 Honore Town of (Lake sve tainėje, įvyksta Karolio Požė los ristynės Soldier Lea1 it. Biletai gaunami- iškalno i o. aptiekorių p. G. Benošių, 1'516 \V. 17 gat. Rezervuotos sėdynės ant scenos. Jau praėjo daugiau laiko, ne gu duotos septynios dienos atsa kymui pp. Kuodžiui jo mėnadžeriui. Atsakymo dar nėra, todėl tais asmenimis jokių derybų dėl ristynių nebebus ve Susinkusi į Butės vakarėlį dama. publika silaukė siurprizo jai padainavo J. Kudka Cukrinis kareivis bus sta toma gegužės 7 dieną. Motinos! Gydyki t Šalčio Ligas Tie sioginiu Budu. ępme OŲT OF THE BEATEN PATU LIETUVIAI LIETUVIAI! Nepamškite šias dvi savaites L. Klein didžiausiai numušta kaina ant visų rakandų ant lengvo iš mokėjimo, be jokio iškaščio. Dabar tik įneškite $1 (vieną dolerį) už kožną dalyką bus kožnas dalykas dastatytas į jūsų namus. Atva žiuokite pasišaukite Joną Lukošių No. 5, o paaiškinsiu jums ką tik norėsite žinoti dėl pagražinimo savo namų gražiais rakandais kitokiais dalykais. $1 Įmokėjus Rakandy Išpardavimas VICKS WV R apo Queen Anne valgomojo kambario rakandai, riešuto medžio kombina cijos, pkite bile šmotą kurio jum-s rea. Įmokėti $1 gausite bile vieną šmotą į namus. China cabi48 colių bufe net tas Am K les 6 colių pailgas ias Mėlynos skutos stalas $29.75 krėslas Užmštas kampelis Jau pradeda bruzdėti Stickney Park kolonijos lietuviai. Stickney Park Chicagos priemiestis pietvakarinėj mies to dalyj. Lietuvių čia gyvena apie septynios šeimynos. Be veik visi jie turi savo bakūžes. Iki šiol jie neturėjo jokios draugijos ar kliutbo, nors bu vo bandoma tverti politikos pašalpos kliubą. Per tat vietos lietuviams ne pro- 3:30) vai. po pietų, Henry Booth House (701 W. 14 PI.), p. Roy Franklin Bewey, Chicagos Etinės Draugijos lyderio padėjėjas, skaitys lekciją tema S elf ^Government and Go vernment by Others. Po lekcijos bus diskusijos. Įžanga 25c. moha užbaigimo, speciactifc liai apkainuota, Da li venport žemi kre ti ' šiai, 3333 So. Ilalsted St., '.Chicago, UI. Valandos nuo 3 5 nuy 6 9, Nedėliomis nuo JI figūromis Dr. Serner O. D. J $ piece v- Pereitą trečiadienį Butė rengė chicagiečiams pokylįšokius. Sakau, pokylį todėl, tat ne tokie šokiai kaip kiti rengia. Svetaine Auburn Park Masonic Temple didžiulė, švari. Pub lika rinktinė jos daugybė. Linksmintasi 10:45 vai. tuoj p. Al. Micevičius pranešė, gerbiamieji dabar mes tu rėsime svetį juo p. Jus tas Kudka. Jis padainuos porą dainelių., F Wing krėslas, Dr. J. Jakubauskas $ Pasekmingai gydau staigias chronines ligas NAPRAPATIJOS budu be vaistų, be operacijų [sivienijimas liet. amerikot Didžiausia lietuvių apdraudos pašalpos or ganizacija Suvienytose Valstijose, ku rios turtas arti $500, Nuo siorganizavimo šiam laikui išmokėta $248, pomtinių. Pašalpų išmokėta $247, r-nwiwiwmiiinmirnnmiiimiiniiinii FRANCUZIŠKAS DAKTARAS Specialistas kraujo, odos, chroniškų slaptų ligų Gydo pagelba naujausių metodų. X-Ray Spinduliai. Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant všaus Ashland State Banko Telefonas Canal 0464 Valandos 2: Nedėlioj nuo 3:30 4:30 po pietų Biuras 4348 Archer Avė. Valandos nuo 12:80 2 nuo 6 8 telefonas Lafayette 3878 DR. J. BEAUDETTE vak. Tel. Pulman 6147 Telephone Humboldt 2052 DR. B. H. LEGATOR Pomtiniai skyriai $150, 300, Kampas North Avė. Robey St. PAŠALPOS SKYRIAI Nedėlioj 9 12 dieną. Gass Administred Room 212 Ofiso valandos 9 9. $6.00, į savaitę.... Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adre:.l..., Tel. Lafayette 4223 Plumbing, Heating < Kaipo lietuvis, lietuviams vimudos patarnauju kuogeriausiai M. Yuška Šviesą pajiegą vedame į senu nauju namus, taipgi db tuves. Cash ant išmokėjimo. Pmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, ROSELANDO OFISAS: rfo. Michigan Avė. DENTISTAS 1579 Milwaukee Avenue... A. BARTKUS, Pres So. Ilalsted St., Vai vak. Tel. Boulevard 4774 SLA. kuopos randasi viose didesniuose miestuose. Nariai pri imami nuo m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį Tė vynę dovanai taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. (Tąsa ant 6-to pusi.) THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. Jei kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių už degimą, jei skaitant ar siuvant akis skauda.tuomet ateik pasitarti. Akinių kainos žemesnes kaip pas kitus. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 W. 30th Street, New York, N. Y W. 38th Stn V..... l Didelės Dovanos 2» Laikraštis VIENYBE EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA DEDANT SU RUGSĖJO 1 d m. Prenumerata nuo naujų metų $4.00. Chicago, 1L Į Fine for Lumbago < Muste^ole drives pain away ana brings in its place delicious, soothing comfort. Just rub it in gently. It is a clean, white ointment, made with oil of mustard. Get Musterolc today at your drug store. 35c and 65c in jars and tubes; hospital size, $3.00, BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF Visiems, kurie naujai užsašys laikraštį VIENYBĘ me tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda Bželio 1 d m. baigiasi Sausio 1 d m. Tik tam laikotar py bus duodamos davanos. DOVANOS 1. $1.50 vertės naudingų gerų knygų pasenkant iš 6 grupių. 2. Kas prieš naujus 1924 metus užsašys VIENYBĘ ant metų tam metinė prenumerata TIK $3.50. Adreokite VIENYBĖ, Brooklyn, N. Y. 193 Grand Street, Town of Lake Naujienų Skyrius perkel BV LOUIS RICHARD" your t:o Yo OFP Ą frntiour KfFOfZT vasario 3 d., Patarnaus dėl jus geriau. Lietuvių Rateliuose / 57 E 5/A/65 E/vou&H IT MUŠT cosr you Aor O /vi y To ^7 syiuch Sekma'dienį, AKIŲ DAKTARAS Duodamo pmutinę vertę Chicagoje, pilnos mieros šmotai, pilnų springsų setai liuosomis paduškaitėmds, webbing pamatu, expor---tų padaryta, riešuto Y medžio frame, _ ub LIETUVIS TIKRAS MOHAIR PARLORO SETAS Užimušč tris našlaičius. Lekcija. $37.50 $10.75 $6.75 $39.75 Butiečiams dainavo ar tistas Justas Kudka t /.vakar apie 2 vai. dienos Grekas Peregantos iššaukia Po trys jauni negrai banditai įsi žėlą ristis; sakosi esąs pasau lio čempionas. gavo į p-ios Hifttie Baimond namus, 5315 Praie Avė., Užvakar Naujienų antrašu pareikalavo pinigų. Baimond tiek išsigando, jog žado nebe atėjo sekamo turinio laiškas: teko. Kadangi ji tylėjo, tai Brangus Tamsta: Su šiuo laišku siunčiu keletą vienas plėšikų šovė į ją. Po to plėšikai paspruko visai nieko iškarpų iš laikraščių apie save, kuriuos malonėkite patalpinti nepaimdami. P-ia Raimond tapo nugaben savo labai brangintiname laikra ta į Mercy ligoninę. Jos paklė štyje kartu mano iššaukimu Karolio Požėlos jūsų tautiečio tis esanti pavojinga. rįstynėsna galutinai pergalei laimėtojas paims viską -r-(vi Tik penki nuošimčiai žmonių są atlyginimą abiejų ristikų). Ristynės butą dėl pasaulio leng te mąsto. vai nkios vogos čempionato, E. S. Jordan, fabrninkas, nes aš laikau čempionatą, kurį prekybos asociacijos pareiškė, atėmiau nuo Ad Santel San tik 5% žmonių temąsto, Francisco, Calif., rugsėjo 11 c -> 10% imituoja, o 85% svetimu protu gyvena. Aš noriu patikti bile vyrą pa saulyje 175 svarų svarumo are Švedų Liuteronų prieglaudos namo trys našlaičiai tiko mtį, kuomet jie bandė Juliet traukinį pralenkti. Išgydyk tik sykį šaltį Vicks Vapo Rub jus jau pri imsit j j, tą išlaukinį gydymo būdą, nuo visokių šalčio ligų dėl visos šeimynos. Kada vaikučiai pareina šlapi šniukčiodami, aptepk Vicks aplink gerklę krutinę ap dėk šiltu pienelės audeklu. Vicks netik persinkia kaipo linimentas, bet jo dalis, kurios garuoja nuo kūno šilumos, įkvėpuojamos per visą naktį. Vaikas paprastai geres nis sekamam ryte, be blogu mų, kurie paliekami per imamas vidun gyduoles. Taipgi naudingas augusieiyis. Gaunamas visose aptiekose. voice T>E re i-o PEv&rr T ES IT DID 5HE the 'R'ESuat Thąt ^UT So SHE Hąs TURhZ d ~KfQo^y ^ChlOOL 'vi f) t. K MjįAfEy ~TH on Ar Pfeo P /9 Ty EnEe tas j naujų vietų. Priima paskelbimus Nau jienoms atlieka kitokius reikalus rištus Nau jienomis. Siunčia pinigus Lietuvon. G. Benešios 1616 W. 47th Street Garsinkitės Naujienose

6 , Chicago, III. Lietuviu Rateliuose tiejunas kreipėsi į publiką, sa kydamas, neapsigautų, nes keli žmonės nori paimti bendro SVARBIOS PRAKALBOS vę į savo kontrolę. Kilo didėlis Rengia LSS. 137 Kuopa, seredoje, trukšmas, vieni šaukė uždaryt Vasario 6, 1924, Strumilo Svetainėje, 158 E. 107 St., Roseland, III. Pra sinkimą, kiti eiti namo; džia 7:30 v. v. Įžanga asmeniui kilo didžiuma ėjo lauk. Vis 10c. Kalbės Naujienų Redaktorius P. temoje: Anglijos Drbinin šauksmai, palikti 15 Grigaitis kų Valdžia. Malonėkite visi atsi dektorių! lankyti į šias prakalbas, nes tema kal Pmininkas pasakė, bos labai svarbi. Apie Anglijos Darf bininkų Valdžią turėtij kiekvienas dar jum nepatinka balot už devy bininkas nuolat galvoti studijuoti. LSS. 137 Kuopa. nis galite eiti namo, bus be Atete! jūsų, kas išbalo. Valančius DRAUGŲ PASKAITA. kalbino baloti už devynis MOKSLO Sekmadienį, vasario 3 d., 10:30 vai. board dektorius. Kai kurie net išryto,raymond Institute (816 W. St.) paskaitą tema Kaip prasidė už krėslų graibstėsi vis 31 jo religija tikėjimas į Dievą lai mažinosi sinkimas. Delei to kys P. Grigaitis, Naujienų redakto pmininkas Elias uždarė si rius. Milionai žmonių turi vienokią ki rinkimą, sakydamas, kitas tokią religiją, milionai žmonių t į sinkimas bus šaukiamas iš Dievą. Kaip prasidėjo įvaių įvai riausios religijos tikėjimas į Die rinkti board dektorius. vą? Tuo užsibaigė šis trukšmin- Tai nepaprastai įdomus klausimas. atete sekmadienį j Mokslo gas Mildos Teatro Bendrovės Pertat Draugų paskaitą, kur tas klausimas metinis sinkimas. bus išaiškintas. Gdėjęs PRANEŠIMAI. (Tąsa nuo 5-to pusi.) Publika patiko p. J. Kudką trukšmingomis katutėmis. P-as J. Kudka dailiai padai navo Meilę Kačanausko, Aš bijau pasakyti Vanagai čio. Dainavimas dainos pub likai patiko privertė pastarą ją dar pakartoti. Čia vieną dalyką verta patėmyti, p. Justas Kudka at vyko incognito teikė Bu tei jos svečiams siurprizą. Aš manau, p. Micevičius tu rėjo tai pranešti publikai, bet tai nepadaryta turbut todėl, padengus Butės skalbimą, bus dainininkų jie dai nuos. Kudkai akomponavo pia nu p. Byanskas, musų žymus pianistas. Butė stato reivį gegužės 7 d. Arynan Grotto teatre. Manoma tą pačią dieną statyti Cukrinį kareivį du kartu tai dieną va kare. Buvo kviesta dalyvauti šiame veikale žinomi artistai pp. Sa boniai, bet, rodos, klerai tam jau koją pakišo. Dar vilties pasigauti p. Justą Kudką. Palauksime, pa matysime.. Kalbos ginčai Chicagiečiai labai sidomėjo Dr. A. K Graičuno nominavimu į SLA prezidentus.lin kėtina jam ant juodo žgo į centrą įsigauti. PRANEŠIMAI. Penktadienis, Vas. 1, 1924 REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RADIO Roseland. D. L. K. Vytauto Drau VYRŲ Parsiduoda 3 triubų, balsiai kal gijos No. 2 mėnesinis sinkimas įbama triuba visais įrengimais; vyks nedėlioj, vasario 3 d., paprastoj REIKIA vertės $ Parduosiu už $65. svetainėj po No. 158 E. 107 gatvė,. 2 5 bučerių, beef bonerių tiktai. : valandą po pietų. Nutarimų raštinin ATKOČAITIS JUOZAPAS kas I\Grigula. Nuolat ds Heath Avė prie 13 Western Avė. po 6 vak. ASMENŲ MOJIMAI 2029 Grenshaw Str. '^iš užpakalio 2 PIANAI 1 grojiklis, rolėmis, benčius JIEŠKAU pusbrolių Garbių, Ste kabinetas. Labai pigiai. Negalima pono Antano. Aš e Ludvika I^eatskti nuo naujo. TURIU labai gerą vietą dėl paty tukienė po tėvais Gitė, turiu TELEP11ONE: RAVENSVVOOD 0244 rusio lietuvio Real Estate salesmano svarbų reikalą. sales managerio, pardavinėti pra šiuo adre. pertes lietuvių kolonijoj lengvais iš LUDVIKA LETUKIENfi, PARDAVIMUI saldainių, Ice mokėjimais So. Wood St., Creame, notions cigarų krau MR. McCARTHY, Chicago, III. 77 W. Washington Blvd., Room 713, tuvė. Turi būti parduotas grei nuo 10 ryto 6 vai. vakare. tai, pigi renda, geras biznis. PAJIEŠKAU brolio Tavadorio Vasiliausko, Kauno rčdybos, Šiaulių apskričio, Pavandenio parapijos, šlapgio kaimo. Pmiau gyveno Pitts- REIKALINGAS bučeris tik batos dienomis. burgh, Pa. Kas žinot meldžiu pra nešti jis pats atsiliepkit. Ba turiu labai svarbu reikalą. CHICAGO MEAT MARKET FRANK VASILIAUSKAS 1845 W. 47th St. 118 Midland Av., Joliet-Rockdale, III. JIEŠKAU dėdės '.Liudviko Pete lio tetos Vlackienės, Suvalkų rėd. Kalvarijos pavieto, Liudvinavo valsč., Paželvių, kaimo, 10 metų gyveno J^o. Chičagoje, o dabar ne žinau kur. Patys ar kas kitus duokite žinią. K. MatuLevičiutė-Bielevičienė 2100 N. 23 St., Terre Houte, Ind. North Side. Vaikų draugijėlės Bijūnėlio sekančios pamokos bus šitaip: lietuvių kalbos rašy bos mokina Dr. A. Montvidas; smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar palius. Paminėtos lekiijos bus re guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. po pietų. Kas sekmadienis bus dainų re peticijos kai 10 vai. ryto Visi Bijūnėlio nariai sinkite sekmadienį pažymėtu laiku, nes mokytojas P. Sarpalius sakė, PAJIEŠKAU apsivedimui vano turėsią dabar stropiai mokintis našlio. As e našlė be vai operetę Butę, kuri bus statoma kų. Atrodau nebolgiausia. balandžio 13 <1. p. Meldažio svet. Meldžiu atsišaukti: Pmininkas. MRS. RUT 3812 Superior Avė. Cleveland, Ohio. Roseland. Koncertą balių ren gia Lietuvių Darbininkų Namo Bend rovė sekmadienį, vasario 3, Chas. Strumilo salėj, 158 E. 107 St. Pra džia 6:30 v. v. Koncertas bus vienas iš puausių, tam dedamos visos ren gėjų pastangos. Kviečia vis atsilan F1XTURES kyt.komitetas. Mes perdbame visokius fixtures dėl krautuvių restauranų, vartojame jūsų senus fixtures. Geri fixtures Kensington. Lietuvių Bendrovė atneša daukiau biznio. Dykai tel šeštadienį, vasario 2 d., Stančiko sve kiami planai anskaitliąvimas. Grei tainėj (205 E. 115 St.) rengia draugiš ta padarome darbą. Wiesc-Rahn ką vakarienę. Pradžia 7:30 vai. vak. Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. įžanga 50 centų. Visi kviečiami at Phone Spaulding 5321, vakarais Junivykti. Rengimo Komitetas. per APSIVEDIMUI NAMAI-ŽEME KAS KO NORI Pkti namą, parduoti, mainyti ar budavoti. Tel. ProsDect 4345 Svarbu Kožnam Žinoti M. T. Plummer Real Estate no rint pkti parduoti mainyti ar bu davoti kur,randasi K. J. Filipovich, nes turime kas ko nori už prieinamas kainas taipgi inšiurinam nuo ugnies namus rakandus žmonių gyvastis geriausiose kompa nijose taipgi reikalaujam inšiurinso agentų visose dalyse miesto. : Energingi vi ar moters gali už 4752 So. Seeley Avė. dbti nuo $50 $100 į savaitę. Del platesnių žinių kreipkitės 7840 So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 9 ryto 6 vakaro utarninkais batomis 9 vakare. Klauskite K. J. Fillipovich, Tel. Stcvvart PARSIDUODA automobilis AUTOMOBILIAI Automobilių plovėjų, 6 naktys, po 10 vaalndų $35 į savaitę. Karpente- geram stovyje, 7 pasažierių. rių 75 centai į valandą. ] vtuvę Priežastis pardavimo, savinin vyrų $60 į mėnesį, kambarys val kas mjgs. gissouth PARK EMPLOYMENT 4523 So. Wood St. BUREAU, 4191 So. Halsted St. NAMAI-ŽEME PUIKI proga padaryti pinigų, Marcjuette Park Highlands, dabar pardavinėjami lotai pigiai. Ma žas įmokėjimas po $10 į mėnesį nupksite juos. Pasimatykitc T. J. Kučinsku, 4034 Archer Avenue, Suhatoje nedėlioję. REIKIA salesmanų, gera alga bonusai. Didelė dva. Reikės at lankyti biliardinės, saldainių krautu SAVININKAS parduoda kevės, groseriiės, delikatesen aptie- turius bizniavus lotus labai kas. nuo 8 11 dieną. pigiai ant gatvės, kur ka DRINKLITE CO., 1325 No. Westem Avė. rų linija Kedzie Avė. arti 63. PARDAVIMUI naujas mūrinis na mas 2 flatų po 6 kambarius, karštu vandeniu apšildoma. Garadžius 2 mašinoms, kaina pats pkėjas galės nuspręsti. Savininkas galima matyti vakarais nedėlioms visą dieną. JOS. KASPAR, Arti 2,000 sėdynių teatras, 1608 So. 50th Avė., Cicero, III. Paskelbimas žinutės, Dr. Graičunas nominuotas į kuris bus atidarytas trumpu SLA. prezidentus, pagimdė daug PĄRSI DUODA Road House laiku dėl lošimo, pusė bloko soft kalbų, daug ginčų Chicagoje. Ir drinks. Biznis geras, senas, PARDAVIMUI biznis, vertas nuo šitų lotų. Dabar žemė išdbtas. Smulkesnes žinias gausi nenuostabu, nes Dr. Graičuno te ant vietos. Savininkas turi kitą $6,000 už $1,500, greitai bus parsiduoda už $600 daugiau biznį. asmens, jo di, jo energija, Vieta randasi už Chicagos parduotas. 50 mylių nuo Chica už pėdą. Pkėjas gali patvi- rubežių. Kas pmesnis tas lai jo šdingas pasišventimas pro Butiečiai greit aplankys Ci gresyviam kultūriniam lietui gos lietuvių apgyvenąs miestas. gubinti savo pinigus trumpu mės lllth St. cero veikalu Audra Giedro vių darbui turi rasti didelį Randasi viena lietuviška duon- laiku, užsitikrins gjerą Mount Greenwood, 111. je. X. būrį draugų, natūraliai, kepykla. Geriausi proga kam pa biznio vietą šitoje labat^geroje Netoli nuo šv. Kazimiero Kapinių. taipgi didelį būrį priešų. sipelnyti. Savininkas guli ligon- apielinkeje. x PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na Tačiaus, kaipo vienas seniau buty priverstas biznį uždyką į Naujienų ofisą mas 1526 kambarių, elektros šviesa, gasas, vanos štymu apšildo sių SLA. darbuotojų, Dr. A. L. atiduoti. Del platesnių infmamas, skiepas cementuotas, Graičunas ištikro turėjo būti ne cijų kriepkitės adre: H. M. po numeriu 426. dviem ruimais pagyvenimo Pmas flatas dabar tuščias, galima 4-tu kandidatu, bet pmu Wayne Avė., Chicago, III. L. S. J. Lygos mėnesinis sinki $200 ĮMOKĖTI inufintis gyventi; antras medinis Ir todėl, jau padalytąją mas įvyks penktadienį, vasario 1 d., 8 BUČERIAI pas mumis gali gauti Tel. Ardmore 1955 namas ant paties loto 2 pagy visokių dešrų CasiJg, Spices Mil Kitus po $10 į mėnesį nu venimų po 4to kambarius. vai. vak., Raymond Chapel svet., 816 klaidą atitaisius reikėtų SLA. Ta pratų. Mes priimam mažus užsaky Mildos Teatro Bendrovės W. 31 St. pksite puikų Riverside lo pertė randasi netoli Garfield bul nariams sidomėti rimčiau Visi nariai norintieji Lygon įsto mus. PRIVERSTAS parduoti grosernę dektorių rinkiniai atidėti varo. greitai, nes trum Kreipkitės bučemę. Biznis geras, ledo ma tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- pame laike rinkimams atėjus drąsiai savo ti kviečiami ateiti. turi būti parduota, J. H. BERG CASING CO., šina, ledo baksas, trejos vogos kiti kelis gatvekarių trans- priežastį pardavimo, patsite ant Valdyba. žodį tarti. Ypatingai net skaudu 946 W. 33rd St., Pmadienį, sausio 28 d., Mil reikalingi dalykai. Taipgi 4 kamba vietos. Tel. Boulevard0301 portacija. Netoli nuo geros darosi matant, Susivienyjiai gyvenimui, pigi tenda, lysas il dos Teatro Bendrovė savoje Melrose Park. šv. Jono Krikšty.... ' " W. 51St St. gam laikui, kaina $2,000, biznio sekcijos. Turi būti svetainėje laikė šėrininkų meti mo kuopos dažniausiai pasiduo tojo Draugija rengia metinį balių 2018 W 21st Place parduotas už didelį bargenų. da save klaidintųvisokiems tuš dovanomis. Bus paskta 6 dovanos nį sinkimą. $25 vertės. PARDAVIMUI Vargonai Kos- Vete greitai. Naujienos, Susinkimą atidarė bendro tiems agitatoriams, triukšma Balius įvyks šeštadienį, vasario 2 PARSIDUODA medini biznia tantinka gei'mn 'stbvyj. Parduosiu 1739 So. Halsted St., Chica vas namas bizniu, groserne 6 RUIMAI RENDAI, 2ros lubos, d., Ig. ^Vaičiulio svet., 23 Lake St., dariams, kurie laike balsavimo vės pmininkas Valonis, 8:30 randasi 3128 So. Wallace St. Visi tin pigiai. Jeigu kam reikalingas go, III. Box No Pradžia 7:30 vai. vak. bučerne biznį vieną, na vai. vakare. Tvarkos vedėju ta taip sakant žvejoja daug kami įtaisai elektra, maudynės geras bargenas, galima matyti vaka Muzika bus net iš kito miesto. mą galima nupkti mažais pi šiltas vanduo. Renda tik $ rais, po 6 vai. vak.; batoj, nuo 1 Draugijos narys. nigais. Duosiu morgičių. po išrinktas J. Elias, Universa daugiau balsų, negu musų užsi valandos. / Kreipkitės pas savininką So. Artesian Avė. PARSIDUODA namas 3 flatų State banko prezidentas. Skai tarnavusieji senesnieji Susi vie 3327 So. Union Avė. JOHN FEIZA, Roseland. Lietuvių Darbininkų po 4 kamb. 1-3 kamb., maudy 2nd floor 1134 Independence Blvd. tytas protokolas priimtas. ny jimo darbuotojai. Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis nes išeinamos vietos viduj. Phone Van Buren 4451 Rea linkėti Dr-ui A. L. sinkimas įvyks vasario 4 tk K. Finansų raportą skaitė sekreto PARDAVIMUI grosemė bučer- Namo visas frontas apačia svetainėje, 158 E. 107 St., rius Evaldas, kuris priim Graičunui, Susi vien yjimo pio Strumilo nė, vidutinė kaina. Nauji fikčeriai. tampas Indiana Avė. muro kita dalis jmedinė. 552 W. ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ nieriui, laimingai pergale Labai geroje vietoje. tas. Visi šėrininkai malonėkite atsilan nupksi 4 flatų po 4 kamba 20th St., (Cullerton St.). Dektoriai raportavo, jog jie ant jliodo žgo įjoti į SLA. kyti, kaip 7:30 v. v. patstie daug 623 W. 69th St. rius, mūrinį namą. Aukštas beisvarbių dalykų apie Bendrovę, o taip Ne kunigas. gi tinką finansų atskaita, ku Centrą! Turi mokėti kalbėti angliškai. RENDAI kambarys dėl vieno dar turime daug reikalų apsvars PARSIDUODA bizniavas mu smentas, aukštas stogas. Parsi tyti. k. t. prisengimas prie vajaus. vano dėl dviejų, rią Evaldas skaitė. Vienas dek Dektoriai rengiasi jau prie jo šė PARDAVIMUI millinery ro namas (soft drink). Saliu- duoda labai pigiai išsimai torius, J. Kulis, kuris biz dėl merginų. Kambarys šildo rininkai turėtų neatsilikti nuo jų. no ant lotų ai ani kokį biznį. KLAIDŲ ATITAISYMAS. J. Tamašauskas, L. D. N. B. sek r. mas, valgiu ar be valgio. 2-os novelty krautuve, įskaitant iš- nas, svetainė 7 kambariai pa C. P. SUROMSKIS and CO., nio prižiūrėjimo komisijos narys dbimui mašinas; randasi Brid- gyvenimui. Priežastis pardavi raportavo kritikuodamas kai J. K S. Halsted St. Chicago, III. Sausio 25 d. korespondencijo Roseland. Lietuvhj Amerikos lubos užpakaly. geporte. Arba mainysiu į na mo savininkas mė kuriuos dektorius. Jis padali 703 W. 21 Place, Tel Boulevard je Iš Viekšniečių pastogės Piliečių Pilitiškas kliubas rengia pra mą. Naujienos, 1739 S. Halsted So. Wood St. no dektorius į tris rūšis kli kalbas Vasario 4 d., (pmadienį) K. įsiskverbė kelios klaidos. Ten Strumilos svetainėj, prie 107 gatvės kas, anot jo. Jis sakė, kai St. Box No pasakyta, kliubas išrašo Indiana Avė., 7 vak cakaro. Kalkurie board dektoriai dbą adv. John I. Bagdžiunas. PARSIDUOJDA Justice Park Viekšnių knygynui tris kopijas bėtojumbus ANT BRIDGEPORTO Vi moterys malonėkit skaitlin daugiau dėl ypatų labo, negu,^parsiduoda pmos klesos 13 akrų, žemės, 2 murojpfcfnai Naujienų, vieną Draugo, gai atsilankyti. Kalbėtojas papasa J IEŠKO DARBO. Naujas Lietuvos Mūrinis namas, 4 pagyvgfumai po bendrovės, nepaisant bendrovės bmrberšapė 2 kėdžių, naujas revieną Keleivio vieną Gyve kos daug naudingų dalykų. Įžanga meisteris parvažiavo į Chicagą. 6 5 kambarius, maudynės, elektri piknikams daržas. Priežastis nkios padėtis, p. Kulis sakė, įieško darbo. Aš e patyręs buda- gisteris, turi būti parduota į kas, aržuolinis medis, skiepas cemen vyro mtis. Parduosiu labai pi nemokama, nebus nei kolektos. nimo.» Kviečia Kliubo Komitetas. vojinie nahių taisyme senų, Ma- trumpą laiką; priežastis parda tuotas, 2 karų garadžius. Priimsime jam buvę pavesta j ieškot levoju popieruoju. Pašaukite: Turėjo būti: dvi kopijas mainoms bučemę, krautuvę, lotą ar- giai. Justice Park teatro manadžerį. Jis radęs žmo JOHN MIŠKE vimo 2 bizniai, 4438 S. Fa- ba automobiliu. Kaina $10,500. Tel. Willow Springs 10. Svarbus parapijonų sinkimas. Naujienų vieną Draugo So. Maplevvood Avė gų, kuris tikęs dbti už $40 Susinkime, kuris įvyks šiandie field Av., Tel. Lafayette Keleivį užrašo kliubo narys savaitei. Vėliaus žinojo, S. R., o Gyvenimą Dr. A. Ka (vas. 1 d.) 7:30 vai. vakare, K. Stru- JIEŠKAU- darbo už Karpenterį PIETŲ DALYJE milo svetainėje, (107 Indiana Avė.) PRIE MARQUETTE BLVD. sekretorius Evaldas vietoje $40 DIDELIS BARBENĄS. Pardavi šiap namų bus pranešta kaip lapė apsigavo prie kontraktofių, ar ralius pasižadėjo dykai siuntinė mui Ice Creanio, saldainių, cigare Mūrinis namas 2 pagyvenimai po 6 savo apgynėju žąsinu nieko nepešus savininkams, kuriems rea taisy mokąs $50. Po kiek laiko kai ti Viekšnių viešam knygynui. pabėgo. ti namus. Aš pilnai tą darbą atlie tę, cigarų, visokio tabako mokyk kambarius, maudynės, elektriką, ar Komitetas. kurie board dektoriai davarę ku, gerai, gražiai pigiai. Kreip los reikmenys, vaikų zabovos, išsiu- žuolinis medis, skiepas cementuotas, Viekšnietis J. J. M. vinėtųų rankom tam medžiaga. Išmokite dressmaking $75. Ji» paminėjo, board kitės laišku ar ypatiškai. PARDAVIMUI ĮVAIRUS SKELBIMAI Triukšmingas Susin kimas IŠBENDAVOJIMUI SIŪLYMAI lambariy JIESKO darbo MOKYKLOS dektoriai dbę kaip gulbė, vė žys lydeka. Kulis sakė, kai kurie dbę pasišventimu dėl Mildos bendrovės, bet jų buvę mažai, tai nieko negelbėję. Kulis liudijo, Evaldas fundijęs menadžeriui; žiūraitis esą nešęs vyno munšaino į teatrą, prisitraukus menadžerių (aišį) į savo kliką. Sa kė, menadžeris buvęs nu driskęs, kuomet pradėjęs dbti, bet dabar jau pusėtinai šėrų turįs bendrovės. Evaldas norėjo ką tai sakyti, bet vietoje duoti rimtą atsaky mą pasakė, pmiau Kulis, kai buvęs geruoju menadžeriu tai buvęs gatavas...bučiuoti. Tuo tarpu atsistojo p. Valan čius sako: štai tik ką paga minau rezoliuciją, kurią noriu perskaityti. Jis skaitė angliš kai lietuviškai. Rezoliucija reikalavo, vietoje 15 board dektorių, butų išrinkti tik de vyni. Buvo įnešimas, rezoliuciją priimti, kitas - atmesti. Pmininkas Elias pa reiškė, nerea jokių dis kusijų; reą tik baloti. Mo- Pranešimai Kas, ką, kur, kaip a rengia, vea ar kvinta. KASDIEN tamsta gali prisašyti /Ha Naujieni> Spulkos, prisašyk tuojau Jei dar nesi prisašę. Dšdar ooaa ka MTait pe dolerl-kitą, nei nepatšmysi kaip sieitai užtektinai pinigo, ŠUMpIrku Sau namelį Nanjiea Smilką 1739 S. Halsted St Butės repeticijos Butės choro repeticijos Įvyksta reguliariai kas ketvtadienį Mark Wnite Sųuare Parkd«alėj. Pradžia 8 vai. vak. Jau pradėta mokvtis naujas veikalas Cukrinis Kareivis tri jų veiksmų opera. Labai pagei daujama, buvusieji seniau bulečiai dalyvautų všminėto veikalo perstatyme. Dabar gera proga Butėn įstoti. Tegu kiekvienas Chicagos daininin kas (kė) ketvtadieni atvyksta į cho ro pamoką. Rašt. Z. K. Brighton Park. Keistučio Pašalpinio Kliubo komitetas, kuris iš rinktas tvarkymui konstitucijos, malonės sinkti sekmadienį, vasa rio 3 d., 9:30 vai. išryto, po No Archer Avė., ant antrų lubų. W. Stryga. North West Side. Amerikos Lie tuvių Politikos kliubo mėnesinis si rinkimas įvyks vasario 4 d. 7:30 vai. vak. šv. Mykolo parapijos svetainėj. Nariai malonėkite laiku pribūti, nes turime daug sverbių reikalų. Sekr. A. Lungevįč. A. LIPSKIS 4552 So. Francįsco Avė. REIKIA DARBININKU MOTERŲ Bridgeportas. Draugystės Sal džiausios Šdies Viešpaties Jėzaus paprastas sinkimas įvyks sekma REIKALINGA MOTERIS prie dienį, vasario 3 d,. 1 vai. po pietų, Mildos sve.t (skiepe), 3142 So. Hals namų darbo. Alga, butas val ted St. gis. po 6 valandų va Visi nariai malonėkite laiku atvyk kare. P. SARPALIUS ti, nes( daug svarbių reikalų. 812 W. 33-rd St. 3-rd fl. A. Mosteika, nut. rast. Tel. Boulevard 0352 Draugystė Atgimties Lietuvių Tau tos Vyrų Moterų laikys sinki REIKALINGA mergina mą Vasario 3, vai. po pietų Tautiškos Bažnyčios Svet., 3501 So. moteris prie namų darbo; valgis Union Avė., Malonėkite visi darbinin guolis. kai komitetai sinkite kurie Stankūnas Photographer dbot praeitą balių Sausio 26, daug svarbių reikalų S. Halsted St. Yards 1546 Kviečia Komitetas. Lietuvos Neprigulmybes Puota. Kaip kiekvieną metą taip šį me tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią nepaprastą lietuvių tautos šventę Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasario 17 dieną. Lietuviai kviečiami dalyvauti šioje puotoje, ten ėjus krūvon vėl atsiminti kaip nkiai lietuvių tauta kovojo už savo teises. Ten visi ė-/ ję prie geros vakarienės gražios muzikos pasilinksminsime, pasišoksi me praleisime linksmai tą Lietuvos brangintiną šventę. Dr. A. Zimontas,, A. L. T. S. apskričio prez«skalbyklos, Renda $ į metus. Lietuvių kolonijoj, pusė bloko nuo Priimsime bučemę grocernę 2-jų mokyklų; kartu atskai ant mainų. parduosiu 4 kariibarių rakandus CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. iš priežasties važiavimo Lietuvon. 736 West 35th Street, : Boulevard S. Halsted St., Box 430. Chicago, III. JEIGU nenorite turėti boso, ta nusipkit 26 karų garadžiaus biz nį visais įrankiais. Biznis išdb tas per daug metų, renda pigi garažius pilnas karų, moka nuo $12 $15 mėnesiui. Priežastissavi ninkas išeina i kitą biznį. Parduo siu už labai numažintą kainą mainysiu ant gero loto.j. Vilimas, 1543 W. 46th St Phone Boulevard 2282 waukee, Wis. Jau tūkstančiai vyry BARGENAS PRIE VIENUO pastoju laimingais palikę automobilių PARDAVIMUI grosernė Dele- LYNO 2 flatų naujas mūri cattessen krautuvė. Turiu greitai mekanikais! nis namas, 5-6 kamb., Garadžius, parduoti, nes einu Niekei plating bizniu. Nepksit pigiai, gera lotas prie šalies. Kaina tiktai išdbtas biznis. Kreipkitės: $12,900, 2 flatų mūrinis namas, 3720 Wallace St. PIANŲ SPECIALAI Rimbai Upright, gerame sto vyje, tiktai $95. Willard Up VYRŲ right, mahogany, pilnos mieros reikalingas VARGONININKAS Solo Concerta, grojiklis Lietuvių Tautos Katalikų Parapija pianas, riešuto medžio užbaigi paj ieško gerai prantančio muziką mo, kaip naujas, tiktai.. $285 vargonininko. Mokam algos į mėnesį šimtą dol. ($100), Šalę tęs įeigos nuo Pianai ant rendos $3 į mė kunigo maž daug tokios, už laidotu nesį. ves po $5, už egz. šliubug po $2 i t. t. Vieta pastovi, turime du choru. JUSTIN BROS. To reigalingas informacijas meldžiu W 25 St Carn III. kreipties B. A. Kun. J. Gritėnas, 1743 J N, Summer Avė., Scrantonj Pa» Phone Cicero 260 REIKIA DARBININKU PARDUODU žemę Lietuvoj, Kau no rėd., Raseinių apskr., Šilalės pa rapijos, Ruginės kaimo. Dabar išrendavota. Kas nupks tą žemė, tas džiaugsis. Aš turiu antrą gyvenimą, tai tą noriu parduoti. Padarysiu visas reikalingas popieras. Z. JomantaitėKondrotienė, 819 Clyboum St., Mil- Kpimo, Designing, Siuvimo Skrybėlių Dbimo Klesos Dienomis Vakarais Specialės vakarinės klesos mote rims merginoms kaip pasisiūti sau dreses. Mes teame vietas dykai iš duodame diplomus užbaigusioms. VALENTINE DRESSMAKING COLLEGE, 2407 W. Madison St. Phone Seeley 1643 Sara Patek, Principal 5-6 kambariai, randasi ant 55-os netoli Racine Avė.; kaina $12,800. Galima pkti mažu įmo kėj imu. C. P. SUROMSKIS and CO S. Halsted St., ChičagO^Tll. Tel. Boulevard Praktiškos lekcijos ant geriau sią karų; žemos kainos garan tuoti rezultatai. Kreipkitės šian die Į Lietuvių Automobilių Mokykla, 8238 So. Halsted St. Užpakaly m-alt and Hops Storo. Petras Gustaitis instruktorius Valandos ryte vakarais IŠMOKITE BARBERIAUTI Paskiau gausite gerą algą. Musų RETAS BARGENAS trumpas kursas, dienomis ar vakarais, Už $8750 nupksite kampinį 2 prengs jus prie gero darbo. Atete ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu augštų mūrinį namą, krautu rodoma, kaip uždbti mokintis, ve, randasi 2959 Emerald Avė. kaip padaryti daugiau pinigų. i i)l ii i i; i < >,i i 1.1-, 718 W. 30 Str 105 ':O, WCIIą $1, < knfro, III

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Stazuotes uzsienyje on-line

Stazuotes uzsienyje on-line Tomas Jovaiša MD PhD FRCA FFICM Kodėl jauni gydytojai turi išvažiuoti į užsienį ir ko reikia, kad jie sugrįžtų. 15 metų ir 1 500 000 svarų patirtis Truputį apie mane VU medicinos fakultetas VU anesteziologijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau