DVS KONTORA NAUDOTOJO VADOVAS. DVS Savitarnos funkcionalumas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DVS KONTORA NAUDOTOJO VADOVAS. DVS Savitarnos funkcionalumas"

Transkriptas

1 DVS KONTORA NAUDOTOJO VADOVAS DVS Savitarnos funkcionalumas 2017

2 Turinys 1. Įvadas Teikiamų dokumentų per savitarną funkcionalumas... 4 Administravimas Klasifikatoriai Pareigybės Vidaus dokumentų tipai Teisės aktų rūšys Dokumentų ruošinių tipai Darbų sekos šablonų tipai Savitarnos naudotojai Registrai Darbų sekų šablonai Darbų sekos šablono kortelė Darbų sekos kūrimas Dokumentų ruošiniai Ruošinio failo kūrimas programos Word aplinkoje Dokumento ruošinio kortelė Šablono XML formos laukai Dokumento ruošinio darbų seka Savitarna Prisijungimas prie savitarnos Naudotojo profilis Dokumentų teikimas Darbas su pateiktais dokumentais Sprendimo įvedimas pateikto dokumento darbų sekoje Sprendimo įvedimas iš kortelės Sprendimo įvedimas iš darbų sekos Sprendimo įvedimas per masinius veiksmus Pateikto dokumento registravimas Pateikto dokumento registravimas iš kortelės Pateikto dokumento registravimas iš darbų sekos Pateikto dokumento registravimas iš pateiktų dokumentų sąrašo Rengiamo dokumento sukūrimas Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateikto dokumento kortelės Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateikto dokumento kortelės darbų sekos Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateiktų dokumentų sąrašo Rengiamo dokumento registravimo vedlys

3 7. Darbas su rengiamais dokumentais Naujo darbuotojo priėmimo per savitarną funkcionalumas Administravimas Modulio Darbuotojo duomenys registrų kūrimas Darbuotojo duomenų registrų priskyrimas padaliniams Darbuotojo duomenų įvedimo formos kūrimas Naujo darbuotojo priėmimui skirtų dokumentų ruošinių kūrimas Naujo darbuotojo priėmimas Naujo darbuotojo duomenų formos pildymas per Savitarną Darbuotojo duomenų įrašo sukūrimas ir patvirtinimas DVS naudotojo sukūrimas Darbuotojui skirtų dokumentų sukūrimas Savitarnos naudotojo gaunami dokumentai

4 1. Įvadas Dokumentų valdymo sistema (toliau DVS) skirta dokumentų tvarkymui ir veiklos organizavimui. DVS modulinė sistema, atitinkanti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatytus reikalavimus. Prisijungę prie sistemos DVS naudotojai gali peržiūrėti jiems nukreiptus dokumentus, užduotis ir kitus sistemoje užregistruotus objektus ir atlikti veiksmus pagal jiems priskirtas teises. Šis dokumentas skirtas supažindinti sistemos naudotojus su DVS Savitarnos funkcionalumu: Teikiami dokumentai per savitarną; Naujo darbuotojo priėmimas per savitarną; Savitarnos naudotojo gaunami dokumentai. Kitos sistemos funkcijos aprašomos dokumente Dokumentų valdymo sistemos naudotojo vadovas. 2. Teikiamų dokumentų per savitarną funkcionalumas DVS turi išorinį portalą arba Savitarną. Prie savitarnos prisijungęs savitarnos naudotojas gali pasirinkti siūlomą teikiamo dokumento ruošinį ir pasinaudodamas jo funkcionalumu sukurti ir pateikti dokumentą (pvz. prašymą dėl atostogų), kuris toliau bus nagrinėjamas pagal jam numatytą darbų seką, bei stebėti dokumento vykdymo būseną. Per savitarną pateikti dokumentai sistemoje matomi vidaus dokumentų modulio sąraše, skirtuke Pateikti dokumentai. Su pateiktais dokumentais dirbama pagal jiems priskirtą darbų seką. Jei pateiktas dokumentas bent viename darbų sekos žingsnyje atmetamas, toliau darbų seka nevykdoma, o pateikto dokumento teikėjui išsiunčiamas el. pranešimas apie atmetimą. Visiems darbų sekos vykdytojams suderinus pateiktą dokumentą, paskutiniame jo darbų sekos žingsnyje dokumento pagrindu gali būti registruojamas vidaus dokumentas (pvz. prašymas dėl atostogų) arba kuriamas naujas rengiamas dokumentas (Pvz. įsakymo dėl atostogų projektas). Jei kuriamas rengiamas dokumentas, tai vidaus dokumentas (pvz. prašymas dėl atostogų) bus registruojamas, kai bus suderintas ir užregistruotas rengiamas dokumentas (pvz. įsakymas). Administravimas Norint naudotis teikiamų dokumentų per savitarną funkcionalumu, sistemos administratorius turi sistemoje nustatyti šiuos duomenis: sisteminių ir laisvai kuriamų klasifikatorių įrašus; savitarnos naudotojus; registrus; darbų sekų šablonus; dokumentų ruošinius Klasifikatoriai Teikiamų dokumentų per savitarną funkcionalumas naudoja šiuos sisteminius klasifikatorius: Pareigybės; Vidaus dokumentų tipai; Teisės aktų rūšys; Dokumentų ruošinių tipai; 4

5 Darbų sekos šablonų tipai. Kuriant dokumentų ruošinius ir aprašant dokumento ruošinio XML formos laukus, galima naudoti ir laisvai kuriamus klasifikatorius. Norint sukurti sisteminiame klasifikatoriuje naują įrašą, reikia sistemos administravimo funkcijų sąraše skirtuke Klasifikatoriai (žr.1 pav.) pasirinkti klasifikatorių, atverti jo įrašų sąrašą ir spustelti mygtuką Naujas. 1 pav. Administravimo funkcijos. Skirtukas Klasifikatoriai Atvertoje formoje (žr. 2 pav.) įvedus įrašo kodą ir pavadinimą, duomenis reikia išsaugomi, spustelėjus mygtuką Išsaugoti. 2 pav. Klasifikatoriaus įrašo įvedimo langas Norint sukurti naują klasifikatorių, klasifikatorių sąraše spaudžiamas mygtukas Naujas (žr.3 pav.). 5

6 3 pav. Administravimo funkcijos. Naujas klasifikatorius Atvertame naujo klasifikatoriaus lange (žr. 4 pav.) įvedamas klasifikatoriaus pavadinimas, aprašymas ir jo reikšmės. 4 pav. Naujo klasifikatoriaus langas Reikšmių sąraše spustelėjus mygtuką Nauja atveriama klasifikatoriaus įrašo įvedimo langas Reikšmė (žr. 5 pav.), kuriame įvedamas reikšmės kodas, pavadinimas ir spaudžiama Pridėti. 6

7 5 pav. Klasifikatoriaus įrašo įvedimo forma Naują klasifikatorių ir jo duomenis reikia išsaugoti, klasifikatoriaus lange spustelėjus Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti Pareigybės Klasifikatoriaus Pareigybės (žr. 6 pav.) įrašai gali būti naudojami: darbuotojo kortelėje, norint nurodyti darbuotojo pareigas; darbų sekoje, norint nurodyti darbų sekos vykdytoją; darbų sekoje, norint priskirti darbų seką pareigybei; dokumento ruošinio xml formoje, norint nurodyti pareigybę. 6 pav. Klasifikatorius Pareigybės 7

8 Vidaus dokumentų tipai Klasifikatoriaus Vidaus dokumentų tipai (žr. 7 pav.) įrašai gali būti naudojami: vidaus dokumento kortelėje, norint nurodyti vidaus dokumento tipą. 7 pav. Klasifikatorius Vidaus dokumentų tipai Teisės aktų rūšys Klasifikatoriaus Teisės aktų rūšys (žr. 8 pav.) įrašai gali būti naudojami: teisės akto kortelėje, norint nurodyti teisės akto rūšį. 8 pav. Klasifikatorius Teisės aktų rūšys 8

9 Dokumentų ruošinių tipai Klasifikatoriaus Dokumentų ruošinių tipai (žr. 9 pav.) įrašai gali būti naudojami: Dokumento ruošinio kortelėje, norint nurodyti dokumento ruošinio tipą. 9 pav. Klasifikatorius Dokumentų ruošinių tipai Darbų sekos šablonų tipai Klasifikatoriaus Darbų sekos šablonų tipai (žr. 10 pav.) įrašai gali būti naudojami: Darbų sekos kortelėje, norint nurodyti darbų sekos tipą. 10 pav. Klasifikatorius Darbų sekos šablonų tipai 9

10 Savitarnos naudotojai Visi DVS naudotojai gali būti savitarnos naudotojais ir prisijungus prie savitarnos teikti dokumentus, bet ne visi savitarnos naudotojai gali būti DVS naudotojais. Jei darbuotojo kortelėje pažymėta Tik DVS savitarnos naudotojas (žr. 11 pav.), naudotojui apribojamas prisijungimas prie DVS ir leidžiama jungtis tik prie savitarnos. 11 pav. Darbuotojo kortelė Darbuotojai gali dirbti keliuose padaliniuose ir turėti kelias pareigybes. Tokiu atveju darbuotojo kortelėje būtina nurodyti, kuris jo padalinys yra pagrindinis (žr. 12 pav.). 12 pav. Darbuotojo kortelė 10

11 Registrai Sistemos administratorius turi sukurti visus teikiamų dokumentų per savitarną funkcionalumui reikalingus registrus ir priskirti naudotojams teises į registrus. Turi būti sukurti šių sistemos objektų registrai: Teikiamų dokumentų; Vidaus dokumentų; Rengiamųjų dokumentų; Teisės aktų; Failų; Dokumentų ruošinių; Darbų sekų šablonų. Nauji registrai kuriami administravimo funkcijų sąraše, skirtuke Bendros funkcijos, pasirinkus nuorodą Registrai (žr. 13 pav.) ir atvėrus registrų sąrašą (žr. 14 pav.). 13 pav. Bendrų administravimo funkcijų sąrašas 11

12 14 pav. Registrų sąrašas Registrų sąrašo funkciniai mygtukai pateikti lentelėje (1 lentelė). 1 lentelė. Pagrindiniai sąrašo funkciniai mygtukai ir jų apibūdinimas Mygtukas Trumpas apibūdinimas (vykdoma funkcija) Naujo įrašo (registro) kūrimas Pažymėto įrašo (registro kortelės) atvertimas peržiūros režimu Pažymėto įrašo (registro kortelės) atvertimas redagavimo režimu Pažymėto įrašo (registro kortelės) trynimas Sąrašo uždarymas Sąrašo eksportas į Excel ir PDF formatus. Kuriant naują registrą, registro kortelėje (žr. 15 pav.) svarbu parinkti tinkamą sistemos objekto pavadinimą. 12

13 15 pav. Registro kortelė Sukūrus naują registrą, jo kortelės skirtuke Tvarkytojai reikia nurodyti registro atsakingus asmenis ir jų teises. Visi savitarnos naudotojai turi turėti autoriaus teises į Teikiamų dokumentų ir Failų registrą. Todėl priskiriant šiuose registruose naudotojus (žr. 16 pav.), galima tiesiog pasirinkti subjektą VISI ir teisę Autorius (žr.17 pav.). 16 pav. Naujo registro atsakingo asmens įvedimo langas 13

14 17 pav. Registro skirtukas Tvarkytojai Dokumentų ruošinių, Darbų sekų šablonų, Vidaus dokumentų, Rengiamųjų dokumentų ir Teisės aktų registruose turi būti priskirti registrų atsakingi asmenys ir teisė Tvarkytojas (žr. 18 pav.). 18 pav. Naujo registro atsakingo asmens įvedimo langas 3. Darbų sekų šablonai Teikiamų dokumentų ir rengiamųjų dokumentų derinimas sistemoje vykdomas pagal šiems dokumentams priskirtą darbų seką. Darbų seką galima suvesti individualią konkrečiam dokumentui arba užkrauti iš anksto paruošto darbų sekos šablono. Tam reikia Darbų sekų šablonų modulyje sukurti darbų sekos šablono kortelę ir joje sukurti darbų seką. Darbų sekų šablonų modulis pasiekiamos pasirinkus meniu punktą Darbų sekų šablonai (žr. 19 pav.). 14

15 19 pav. Modulis Darbų sekų šablonai Darbų sekos šablono kortelė Darbų sekų šablonų sąraše spustelėjus mygtuką Naujas atveriama Darbų sekos šablono kortelė (žr. 20 pav.). 20 pav. Darbų sekos šablono kortelė Kortelės bendroje dalyje pildomi šie laukai: 2 lentelė. Dokumento ruošinio kortelės laukai Laukas Bendra informacija Registras: Reg. data: Eil. nr: Antraštė: Skirta: Tipas: Aktyvus: Trumpas apibūdinimas Darbų sekos šablono registras. Automatiškai įrašoma kortelės registracijos data. Registravimo eilės numeris automatiškai apskaičiuojamas išsaugojus kortelės duomenis. Darbų sekos šablono antraštė. Objekto, kuriam skirtas darbų sekos šablonas, tipas. Darbų sekos šablono tipas, nurodomas iš klasifikatoriaus. Darbų sekos šablono požymis: aktyvus / neaktyvus. Kortelės duomenys išsaugomi spustelėjus Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti. 15

16 Darbų sekos kūrimas Išsaugojus darbų sekos šablono kortelę, skirtuko Darbų seka lange (žr. 21 pav.) kuriama darbų seka. 21 pav. Darbų sekos šablono kortelė. Skirtukas Darbų seka Darbų sekos langą sudaro 2 dalys: 1. Veiksmų (darbų) sąrašas. 2. Subjektų (vykdytojų) sąrašas. Norint sukurti naują darbų seką, reikia Veiksmų sąraše spustelti mygtuką Naujas ir atvertoje formoje Naujas darbas ir subjektas (žr. 22 pav.) įrašyti darbo ir subjekto duomenis. Jie išsaugojami spustelėjus mygtuką Pridėti. 22 pav. Naujo darbo ir subjekto įvedimo langas 16

17 Šioje formoje, galimi du veiksmo įvedimo būdai. Pažymėjus atitinkamą laukelį, galima pasirinkti iš tipinių veiksmų sąrašo arba laisvai įrašyti darbo pavadinimą. Tipiniai veiksmai: Derinimas Vizavimas Pasirašymas Tvirtinimas Registravimas Registravimas (pateikto dokumento) Sukūrimas (rengiamo dokumento) Nurodant darbo subjektą, galima pasirinkti pareigybę arba darbuotoją. Jei parenkama pareigybė, tuomet dokumento darbų sekoje sprendimą turi įvesti nurodytos pareigybės darbuotojas. Jei parenkamas darbuotojas, sprendimą turi įvesti nurodytas darbuotojas. Jei darbą turi atlikti keli subjektai, naujas subjektas pridedamas subjektų sąraše spustelėjus mygtuką Naujas. Atvertoje formoje Naujas subjektas (žr. 23 pav.) reikia nurodyti darbo vykdymo principą: nuoseklus ar lygiagretus ir nurodyti pareigybę arba darbuotoją. 23 pav. Naujo subjekto įvedimo langas 4. Dokumentų ruošiniai Dokumentų ruošinių modulyje galima kurti dokumentų ruošinius, skirtus: Rengiamiems dokumentams; Savitarnai (Teikiamiems dokumentams). Kai dokumentas kuriamas iš dokumento ruošinio, dokumento failo turinys yra užpildomas iš per formą naudotojo įvedamų reikšmių ir dokumentas sugeneruojamas automatiškai. Priklausomai nuo dokumento ruošinio paskirties skiriasi dokumento ruošinio kortelės laukai ir jo darbų sekos lango funkcionalumas. Dokumentų ruošinio skirto teikiamam dokumentui darbų sekos lange galima sukurti keletą skirtingų darbų sekų, skirtų visoms arba nurodytoms pareigybėms. 17

18 Dokumentų ruošinių modulis pasiekiamos pasirinkus meniu punktą Dokumentų ruošiniai (žr. 24 pav.). 24 pav. Dokumentų ruošinių modulis Naujo dokumento ruošinio kūrimo procesas susideda iš dviejų etapų: 1) naudojantis programos MS Word priemonėmis sukuriamas dokumento ruošinio failas (žr. šio dokumento 4.1 Ruošinio failo kūrimas programos Word aplinkoje); 2) naudojantis Dokumentų ruošinių modulio funkcionalumu, sukuriama dokumento ruošinio kortelė ir aprašomi šablono XML formos laukai, kurie bus naudojami dokumento turiniui užpildyti (žr. šio dokumento 4.2 Dokumento ruošinio kortelė). Ruošinio failo kūrimas programos Word aplinkoje Norint sukurti ruošinio failą, reikia, kad MS Word įrankių juostoje būtų įjungta ruošinių kūrimui skirta funkcijų grupė DEVELOPER (žr. 25 pav.). 25 pav. MS Word lango įrankių juosta Skirtukas DEVELOPER įjungiamas pasirinkus File > Options > Customize Ribbon > Developer (žr. 26 pav.). 18

19 26 pav. MS Word langas Word Options Dokumento ruošinio failas gali būti kuriamas naudojant parengto dokumento ar jo pavyzdžio failą. Dokumento turinyje reikia pažymėti vietas, kurios bus pildomos iš formos laukų. Pažymėjus tekstą, funkcijų grupėje Controls pasirenkama funkcija Text, po to spaudžiama Properties. Atvertame lange Content Control Properties (žr. 27 pav.) laukuose Title ir Tag įrašomi pavadinimai ir spaudžiama OK. Laukų Title ir Tag pavadinimas turi būti vienas žodis, sudarytas iš lotyniškų raidžių ir skaičių, t.y. negalima naudoti tarpo simbolio, pvz. rašyti eil nr, tačiau gali būti rašoma eilnr arba eil_nr. 19

20 27 pav. MS Word langas Content Control Properties Norint peržiūrėti failo turinyje Title ir Tag pavadinimus, reikia funkcijų grupėje Controls pasirinkti funkciją Design Mode (žr. 28 pav.). 20

21 28 pav. MS Word dokumento turinys Pažymėjus visas dokumento turinio vietas, kurios bus pildomos per laukų užpildymo formą, failą reikia išsisaugoti. Dokumento ruošinio kortelė Norint sukurti naują dokumento ruošinio kortelę, reikia spustelti vieną iš mygtukų Naujas (RD) arba Naujas savitarnai (žr. 29 pav.). Priklausomai nuo pasirinktos funkcijos, atveriamos skirtingos dokumento ruošinio kortelės. 29 pav. Dokumentų ruošinių sąrašo funkcijos Naujas (RD) ir Naujas savitarnai Norint sukuti naują dokumento ruošinio kortelę, skirtą rengiamiems dokumentams (žr. 30 pav.), reikia spustelti mygtuką Naujas (RD). 21

22 30 pav. Dokumento ruošinio kortelė, skirta rengiamiems dokumentams Norint sukuti naują dokumento ruošinio kortelę, skirtą savitarnos portalo teikiamiems dokumentams (žr. 31 pav.), reikia spustelti mygtuką Naujas savitarnai. 31 pav. Dokumento ruošinio kortelė, skirta savitarnai Dokumento ruošinio kortelės dalis Bendra informacija yra bendra visiems dokumentų ruošiniams. Kortelės bendroje dalyje pildomi šie laukai: 3 lentelė. Dokumento ruošinio kortelės laukai Laukas Bendra informacija Registras: Byla: Trumpas apibūdinimas Dokumento ruošinio registras. Bylos nuoroda. 22

23 Laukas Reg. data: Eil. nr: Antraštė: Ruošinio tipas: Objekto tipas: Failas: Aktyvus: Trumpas apibūdinimas Automatiškai įrašoma dokumento ruošinio registracijos data. Registravimo eilės numeris apskaičiuojamas automatiškai išsaugojus kortelės duomenis. Dokumento ruošinio antraštė. Ruošinio tipas nurodomas iš klasifikatoriaus. Objekto, kuriam skirtas dokumento ruošinys, tipas. Jei kuriamas ruošinys skirtas rengiamiems dokumentams, reikia nurodyti rengiamojo dokumento objekto tipą iš klasifikatoriaus. Jei kuriamas ruošinys skirtas savitarnai, automatiškai laukas užpildomas reikšme - Teikiamas dokumentas. Laukas skirtas failui įkelti. Dokumento ruošinio požymis: aktyvus / neaktyvus. Kuriant dokumento ruošinį savitarnai, kortelėje rodomi papildomi laukai. Skirtuke Papildomi nustatymai nurodoma, kurio padalinio darbuotojams savitarnoje bus leidžiama pasirinkti teikiamo dokumento ruošinį ir kokiuose registruose bus registruojami teikiami, vidaus ir rengiami dokumentai. Jeigu teikiamo dokumento pagrindu turi būti kuriamas rengiamas dokumentas, tada skirtuke Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas susiejami rengiamojo dokumento ruošinio ir teikiamo dokumento ruošinio laukai. Tokiu būdu nurodoma kaip automatizuotai bus pildoma rengiamo dokumento forma duomenimis iš teikiamo dokumento formos. Kortelės skirtuke Papildomi nustatymai pildomi šie laukai: 4 lentelė. Papildomų nustatymų skirtuko laukai Laukas Teikiamų dokumentų failų duomenys Bus pridedami failai: Pridedamų failų pastabos tekstas: Padalinių ir registrų nustatymų sąrašas Padalinio pavadinimas: Teikiamo registras: dokumento Vidaus dokumento registras: Rengiamo registras: Failų registras: dokumento Trumpas apibūdinimas Pažymima, jei teikiant dokumentą bus privaloma pridėti failą. Tekstas, kuris bus rodomas teikiamo dokumento kortelėje prie lauko, skirto failui įkelti. Automatiškai pateikiami visų padalinių pavadinimai. Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas teikiamų dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas vidaus dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas rengiamų dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas failų registras Kortelės skirtuke Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas pildomi šie laukai: 5 lentelė. Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas skirtuko laukai 23

24 Laukas Rengiamo dokumento duomenys Bus rengiamas dokumentas: Rengiamo ruošinys: dokumento Trumpas apibūdinimas Pažymima, jei reikia teikiamo dokumento pagrindu bus kuriamas rengiamas dokumentas. Nurodomas rengiamo dokumento ruošinys. Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimo sąrašas Rengiamo ruošinio laukas: dokumento Rengiamo dokumento ruošinio formos lauko pavadinimas: Lauko tipas: Ruošinio formos lauko pavadinimas / Ruošinio laukas (lauko tipas) Automatiškai rodomas rengiamo dokumento ruošinio (failo) laukas Automatiškai rodomas rengiamo dokumento ruošinio XML formos laukas Automatiškai rodomas lauko tipas Priskiriamas to paties tipo teikiamo dokumento ruošinio laukas. Sąraše rodoma teikiamo dokumento ruošinio (failo) lauko pavadinimas, teikiamo dokumento ruošinio XML formos lauko pavadinimas ir tipas Šablono XML formos laukai Dokumento ruošinio (failo) turinys pildomas per formos laukus, kurie aprašomi dokumento ruošinio kortelėje spustelėjus mygtuką Šablono XML forma. Atveriamas langas Dokumento ruošinio XML forma (žr. 32 pav.), kuriame pildomi šie duomenys: pavadinimas formoje, tipas, subtipas, privalomas, pastaba. 32 pav. Dokumento ruošinio XML formos langas Lentelėje pateikiamos tipų ir subtipų reikšmės: 6 lentelė. Tipų ir subtipų reikšmės 24

25 Tipas Subtipas Trumpas apibūdinimas Data Klasifikatorius Kortelės laukas Mišrus Trumpas Visi klasifikatoriai Visi kortelės laukai Redaktorius - Sisteminis laukas Aukščiausias padalinys Aukštesnis padalinys Einamoji data El. paštas Įstaiga Padalinio adresas Padalinys Pareigybė Pavardė Telefonas Vardas Skaičius - Tekstas Dokumento ruošinio darbų seka Priklausomai nuo dokumento ruošinio objekto tipo (Teikiamas dokumentas ar Rengiamas dokumentas) skiriasi ir dokumento ruošinio darbų seka. Teikiamo dokumento ruošinyje galimi 2 darbų sekos variantai: 1) Jei teikiamą dokumentą reikia suderinti ir jį užregistruoti kaip vidaus dokumentą, darbų seka aprašoma naudojant šiuos veiksmus: Derinimas Vizavimas Pasirašymas Registravimas (pateikto dokumento) 2) Jei teikiamą dokumentą reikia suderinti ir jo pagrindu sukurti rengiamą dokumentą, darbų seka aprašoma naudojant šiuos veiksmus: Derinimas Vizavimas Pasirašymas Sukūrimas (rengiamo dokumento) Teikiamo dokumento ruošinio kortelėje kuriant darbų seką, laukelyje Pareigybė galima nurodyti, kokiai pareigybei skirta darbų seka ir galima sukurti keletą skirtingų darbų sekų pagal pareigybes. Jei teikiamo dokumento ruošinio darbų sekos lange laukelyje Pareigybė nurodoma pareigybės reikšmė iš klasifikatoriaus (žr. 33 pav.), pateikto dokumento darbų seka bus vykdoma tik tuomet, kai teikiamą dokumentą sukurs ir pateiks nurodytos pareigybės darbuotojas. 25

26 33 pav. Darbų sekos priskyrimas pareigybei Jei laukelyje Pareigybė, nurodoma reikšmė Visos (žr. 34 pav.), tuomet darbų seka bus vykdoma, kai dokumentą pateiks visi kitų likusių pareigybių darbuotojai. 34 pav. Darbų sekos priskyrimas pareigybei Rengiamo dokumento ruošinio kortelėje darbų seka aprašoma naudojant šiuos veiksmus: Derinimas Vizavimas Pasirašymas Tvirtinimas Registravimas Registravimas (pateikto dokumento) 26

27 5. Savitarna Prisijungęs prie savitarnos naudotojas gali pasirinkti teikiamo dokumento ruošinį, jį užpildyti ir pateikti, o teikiamų dokumentų sąraše mato visus savo pateiktus dokumentus bei jų būseną. Prisijungimas prie savitarnos Norint prisijungti prie savitarnos, reikia naršyklės lange įvesti savitarnos portalo adresą (pvz pav. Prisijungimo prie savitarnos langas Prisijungimo lange (žr. 35 pav.) įvedus naudotojo vardą ir slaptažodį, ir spustelėjus mygtuką Prisijungti, 27

28 36 pav. Savitarnos Darbalaukio langas Jei prie savitarnos prisijungia naudotojas, kuris priklauso keliems padaliniams, jam atveriamas papildomas langas, kuriame reikia pasirinkti padalinį (žr. 37 pav.). 37 pav. Savitarnos padalinio pasirinkimo langas Prisijungus prie savitarnos, galima keisti padalinio pasirinkimą viršutinėje bendro funkcionalumo juostoje paspaudus šalia padalinio pavadinimo rodyklę ir pasirinkus kitą padalinį (žr. 38 pav.). 38 pav. Savitarnos padalinio keitimo langas 28

29 Jei naudotojas pamiršta savo prisijungimo slaptažodį ir nori, kad sistema jį persiųstų į naudotojo el. paštą, prisijungimo lange turi spustelti nuorodą Pamiršote slaptažodį? (žr. 35 pav.). Pateikiamas langas, kuriame įrašius naudotojo vardą, reikia spustelti Siųsti (žr. 39 pav.). 39 pav. Slaptažodžio siuntimo langas Naudotojo profilis Viršutinėje bendro funkcionalumo juostoje spustelėjus ant naudotojo nuorodos, atveriamas naudotojo profilio langas (žr. 40 pav.). 40 pav. Naudotojo profilio langas Naudotojo profilio lange naudotojas gali keisti savo rekvizitus (el. paštą, adresą, telefoną) ir prisijungimo slaptažodį. 29

30 Spustelėjus mygtuką Pridėti atveriama nauja rekvizito įvedimo forma(žr. 41 pav.). 41 pav. Naudotojo rekvizito įvedimo langas Sąraše pažymėto rekvizito forma atveriama spustelėjus mygtuką Redaguoti. Įvedus arba pakeitus rekvizito duomenis, juos reikia išsaugoti spustelėjus mygtuką Pridėti. Norint ištrinti rekvizito duomenis, reikia sąraše pažymėti rekvizitą ir spustelti mygtuką Ištrinti. Naudotojo profilio lange spustelėjus mygtuką Keisti slaptažodį, atveriamas Slaptažodžio keitimo langas (žr. 42 pav.), kuriame naudotojas gali pakeisti savo naudotojo slaptažodį ir jį išsaugoti. Naudotojo slaptažodis turi būti sudarytas iš didžiųjų, mažųjų raidžių ir simbolių pvz.?, #, 1, *, %, 5. Minimalus slaptažodžio ilgis 8 simboliai. 42 pav. Naudotojo slaptažodžio keitimo langas 30

31 Dokumentų teikimas Prisijungus prie Savitarnos, naują dokumentą galima pateikti tiesiog iš Darbalaukio lango arba Teikiamų dokumentų sąrašo lango. Darbalaukio lange reikia paspausti ant teikiamo dokumento pavadinimo nuorodos (žr. 43 pav.). 43 pav. Teikiamo dokumento nuoroda Teikiamų dokumento sąraše reikia spustelti mygtuką Naujas ir atvertame lange Teikiamo dokumento pasirinkimas (žr. 44 pav.) pasirinkti teikiamą dokumentą ir spustelti mygtuką Pasirinkti. 44 pav. Teikiamo dokumento pasirinkimo langas Pasirinkus teikiamą dokumentą, atveriamas langas, kuriame reikia užpildyti teikiamo dokumento formos laukus. Dokumentas pildomas ir pateikiamas naudojantis vedlio pagalba. Pirmame vedlio žingsnyje 1. Bendrų duomenų įvedimas (žr. 45 pav.) pildomi formos laukai ir įkeliami failai. 31

32 45 pav. Teikiamo dokumento vedlio žingsnis 1. Bendrų duomenų įvedimas Žingsnyje 2. Įvestų duomenų peržiūra (žr. 46 pav.) galima peržiūrėti teikiamo dokumento duomenis ir sistemos automatiškai sugeneruoto failo turinį. 46 pav. Teikiamo dokumento vedlio žingsnis 2. Įvestų duomenų peržiūra Jei reikia koreguoti įvestus duomenis, grįžtama atgal į pirmą langą 1. Bendrų duomenų įvedimas ir pakeitus duomenis vėl pereinama į antrą langą 2. Įvestų duomenų peržiūra. Norint pateikti dokumentą, spaudžiamas mygtukas Pateikti. Po pateikimo atverčiamas trečias langas. 3. Pabaiga (žr. 47 pav.), kuriame rodomas sisteminis pranešimas. 32

33 47 pav. Teikiamo dokumento vedlio žingsnis 3. Pabaiga Naudotojas gali išsisaugoti dalinai užpildytą formą ir uždaryti jos kortelę, o vėliau sugrįžęs baigti ją pildyti. Be to, perėjus į kitą žingsnį 2. Įvestų duomenų peržiūra, formos laukuose įvesti duomenys ir įkelti failai išsisaugoja automatiškai, todėl jei naudotojas uždaro kortelę ir atsijungia iš sistemos, gali pabaigti dokumentą pildyti kitą kartą sugrįžęs į sistemą. Naudotojas visus savo teikiamus dokumentus mato Teikiamų dokumentų sąraše (žr. 48 pav.). 48 pav. Teikiamų dokumentų sąrašas Pirmame teikiamų dokumentų sąrašo stulpelyje rodoma dokumento būsena: Nepateikta Pateikta, laukiama sprendimo Pateiktas ir patvirtintas Pateiktas, tačiau atmestas. Sąrašo stulpelyje Žingsnis rodomas teikiamo dokumento vedlio žingsnis (žr. 49 pav.). 33

34 49 pav. Teikiamų dokumentų sąrašas Jei naudotojas pradėjo pildyti dokumento formą, bet jo nepateikė, rodoma dokumento būsena Nepateikta ir žingsnio pavadinimai: 1. Bendrų duomenų įvedimas arba 2. Įvestų duomenų peržiūra. Kai dokumentas pateiktas, rodoma atitinkama jo būsena: Pateikta, laukiama sprendimo, Pateiktas ir patvirtintas ar Pateiktas, tačiau atmestas ir žingsnio pavadinimas 3. Pabaiga. Naudotojas gali redaguoti ir naikinti tik nepateiktų dokumentų korteles. Pateiktų dokumentų korteles leidžiama tik peržiūrėti. Jei teikiamas dokumentas buvo atmestas, tuomet naudotojui atvertus kortelę, joje rodomas informacinis pranešimas, kuriame pateikiamos atmetimo priežastys (žr. 50 pav.). 50 pav. Teikiamo dokumento kortelė 6. Darbas su pateiktais dokumentais Visi iš savitarnos pateikti dokumentai sistemoje matomi vidaus dokumentų sąrašo skiltyje Pateikti. DVS naudotojas juos gauna pagal darbų sekoje priskirtą jam darbą (Derinimas, Vizavimas, Pasirašymas ir pan.) Naudotojas atvertęs pateikto dokumento kortelę, darbų sekos darbe turi įvesti savo sprendimą: Atmesta, Pritarta, Nepritarta. Jei priimamas sprendimas Atmesta, darbų seka automatiškai užbaigiama ir toliau nevykdoma, o darbuotojas pateikęs dokumentą informuojamas apie atmetimą el. pranešimu. Jei priimamas sprendimas Pritarta arba Nepritarta, darbų seka nestabdoma ir vykdomi kiti dokumento darbų sekoje numatyti darbai. 34

35 DVS konfigūracijos priemonėmis galima nustatyti, kad sprendimo reikšmė Nepritarta būtų išjungta ir nenaudojama. Jei darbų sekoje numatytas darbas Registravimas (pateikto dokumento), tuomet pateiktas dokumentas registruojamas į vidaus dokumentų registrą. Jei darbų sekoje numatytas darbas Sukūrimas (Rengiamo dokumento), tuomet kuriamas rengiamas dokumentas, jis derinamas pagal jam priskirtą darbų seką ir suderinus registruojamas. Šiuo atveju pateikto dokumento registravimo darbas įtraukiamas į rengiamojo dokumento darbų seką. Sprendimo įvedimas pateikto dokumento darbų sekoje Naudotojas gali suderinti jam pateiktus dokumentus dviem būdais: Įvesdamas savo sprendimą teikiamo dokumento kortelėje naudojantis funkciniu mygtuku. Įvesdamas savo sprendimą teikiamo dokumento kortelės darbų sekoje. Įvesdamas savo sprendimą naudojantis masinių veiksmų funkcionalumu Sprendimo įvedimas iš kortelės Naudotojas, kuriam pateiktas dokumentas, norėdamas įvesti savo sprendimą, turi atidaryti pateikto dokumento kortelę ir spustelti jam rodomą funkcinį mygtuką (žr. 51 pav.) su atitinkamo veiksmo, kurį jis turi atlikti, pavadinimu: Vizuoti Pasirašyti Registruoti VD 51 pav. Teikiamo dokumento kortelė Spustelėjus mygtuką, atveriamas sprendimo įvedimo langas (žr. 52 pav.), kuriame įvedus duomenis, juos reikia išsaugoti. 35

36 52 pav. Teikiamo dokumento kortelė. Sprendimo įvedimo langas Sprendimo įvedimas iš darbų sekos Naudotojas norėdamas įvesti savo sprendimą pateikto dokumento darbų sekoje, turi pasirinkti pateikto dokumento kortelės skirtuką Darbų seka ir lauke Sprendimas (žr. 53 pav.) įvesti savo sprendimą ir jį išsaugoti. 53 pav. Darbų sekos skirtukas. Sprendimo įvedimo langas 36

37 Sprendimo įvedimas per masinius veiksmus Naudotojas gali suderinti pateiktus dokumentus naudodamasis masinių veiksmų funkcionalumu iš Vidaus dokumentų sąrašo skirtuko Pateikti arba M/K dokumentų sąrašo. Paspaudus mygtuką Masiniai veiksmai (žr. 54 pav.), pateikiamas darbų sąrašas: Derinimas Vizavimas Pasirašymas (Nekvalifikuotu parašu) Tvirtinimas Pasirinkus darbo pavadinimą, atverčiamas pateiktų dokumentų sąrašas (žr. 55 pav.). 54 pav. Pateiktų dokumentų sąrašas. Funkcija Masiniai veiksmai 55 pav. Funkcija Masiniai veiksmai. Vizuojamų dokumentų sąrašas Šiame sąraše naudotojas turi pažymėti dokumentus, kuriuos ketina tvirtinti. Norint, kad sistema leistų pažymėti dokumentus, reikia iš pradžių peržiūrėti dokumentų failus arba juos atsisiųsti. Jei pažymėjus dokumentus paspaudžiamas mygtukas Tvirtinti, sistema pažymėtų dokumentų darbų sekose automatiškai įveda veiksmą Pritarta. Jei pažymėjus sąraše dokumentą, spaudžiamas mygtukas Sprendimas, tuomet atveriamas sprendimo įvedimo langas (žr. 56 pav.), kuriame pasirinktam dokumentui įvedamas sprendimas ir jis išsaugomas. 37

38 56 pav. Vizuojamų dokumentų sąrašas. Sprendimo įvedimo langas Pateikto dokumento registravimas Jei teikiamo dokumento darbų sekoje paskutinis darbas yra Registravimas (pateikto dokumento), naudotojas, kuriam skirtas šis darbas, dokumentą gali registruoti šiais būdais: Iš teikiamo dokumento kortelės Iš teikiamo dokumento skirtuko Darbų seka Iš pateiktų dokumentų sąrašo Pasirinkus bet kurį registravimo būdą, atveriama nauja automatiškai užpildyta vidaus dokumento kortelė su prisegtu failu, kurios duomenis reikia išsaugoti. Po to kai vidaus dokumentas užregistruojamas, teikiamo dokumento darbų sekos darbe Registravimas (pateikto dokumento), automatiškai išsaugomas sprendimas Pritarta Pateikto dokumento registravimas iš kortelės Norint užregistruoti pateiktą dokumentą, reikia atverti dokumento kortelę ir spustelti mygtuką Registruoti VD (žr. 57 pav.). 38

39 57 pav. Teikiamo dokumento kortelė Pateikto dokumento registravimas iš darbų sekos Norint užregistruoti pateiktą dokumentą, reikia atverti dokumento darbų sekos skirtuką ir jo dalyje Sprendimo duomenys spustelti mygtuką Registruoti VD (žr. 58 pav.). 58 pav. Teikiamo dokumento kortelė. Darbų sekos langas 39

40 Pateikto dokumento registravimas iš pateiktų dokumentų sąrašo Norint užregistruoti pateiktą dokumentą iš pateiktų dokumentų sąrašo, reikia sąraše pažymėti dokumentą ir spustelti mygtuką Registruoti VD (žr. 59 pav.). 59 pav. Pateiktų dokumentų sąrašas Rengiamo dokumento sukūrimas Jei pateikto dokumento darbų sekoje yra nurodytas darbas Sukūrimas (rengiamo dokumento), naudotojas, kuriam skirtas šis darbas, gali inicijuoti naujo rengiamo dokumento sukūrimą: Iš pateikto dokumento kortelės Iš pateikto dokumento skirtuko Darbų seka Iš pateiktų dokumentų sąrašo Pasirinkus bet kurį rengiamo dokumento sukūrimo būdą, atveriama nauja rengiamojo dokumento kortelė, užpildyta teikiamajam dokumentui priskirto rengiamojo dokumento ruošinio duomenimis Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateikto dokumento kortelės Norint sukurti rengiamą dokumentą, reikia atverti pateikto dokumento kortelę ir spustelti mygtuką Sukurti RD (žr. 60 pav.). 40

41 60 pav. Teikiamo dokumento kortelė Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateikto dokumento kortelės darbų sekos Norint sukurti rengiamą dokumentą, reikia atverti pateikto dokumento kortelės skirtuką Darbų seka ir spustelti mygtuką Sukurti RD (žr. 61 pav.). 61 pav. Teikiamo dokumento kortelė. Skirtukas Darbų seka Rengiamo dokumento sukūrimas iš pateiktų dokumentų sąrašo Norint sukurti Rengiamą dokumentą iš pateiktų dokumentų sąrašo, reikia pažymėti sąraše dokumento įrašą ir spustelti mygtuką Sukurti RD (žr. 62 pav.). 62 pav. Pateiktų dokumentų sąrašas 41

42 Rengiamo dokumento registravimo vedlys Rengiamas dokumentas kuriamas vadovaujantis vedlio žingsniais. Spustelėjus funkcijos mygtuką Sukurti RD, atveriamas pirmas vedlio žingsnio langas 1. Rengiamo dokumento registravimas langas (žr. 63 pav.). (nauja automatiškai užpildyta rengiamojo dokumento kortelė). Kortelės duomenis galima papildyti trūkstamais duomenimis ir juos reikia išsaugoti. 63 pav. Rengiamo dokumento vedlio žingsnis 1. Rengiamo dokumento registravimas Po kortelės išsaugojimo, spustelėjus mygtuką Pirmyn, pereinama į antrą vedlio žingsnio 2. Rengiamo dokumento formos pildymas langą (žr. 64 pav.). 64 pav. Rengiamo dokumento vedlio žingsnis 1. Rengiamo dokumento registravimas 42

43 Šiame lange pateikiami formos laukai (žr. 65 pav.) per kuriuos užpildomas rengiamojo dokumento ruošinio (failo) turinys. Jei teikiamo dokumento ruošinio kortelėje buvo nurodyta, kad rengiamojo dokumento formos laukai bus pildomi iš teikiamo dokumento formos laukų, tuomet nurodyti laukai būna automatiškai užpildyti. 65 pav. Rengiamo dokumento vedlio žingsnis 1. Rengiamo dokumento formos pildymas Užpildžius formos laukus ir spustelėjus mygtuką Pirmyn pereinama į trečią vedlio langą 3. Rengiamo dokumento redagavimas (žr. 66 pav.), kur vėl atveriama rengiamojo dokumento kortelė. Išsaugojus rengiamo dokumento kortelės duomenis, sistema automatiškai sugeneruoja dokumento failą. 66 pav. Rengiamo dokumento vedlio žingsnis 1. Rengiamo dokumento redagavimas 43

44 7. Darbas su rengiamais dokumentais Darbas su rengiamais dokumentais aprašomas dokumente Dokumentų valdymo sistemos naudotojo vadovas. 8. Naujo darbuotojo priėmimo per savitarną funkcionalumas Naujas darbuotojas, prisijungęs per Savitarną, užpildo sistemos administratoriaus paruoštą duomenų įvedimo formą ir ją pateikia. DVS sukuriamas įrašas apie naujai priimamą darbuotoją ir išsiunčiamas el. laiškas priskirtam atsakingam asmeniui. Personalo darbuotojas patvirtina pateiktus duomenis. Po duomenų patvirtinimo automatizuotai susikuria visi darbuotojo priėmimui skirti dokumentai. Dokumentams automatizuotai priskiriamos iš anksto nurodytos darbų sekos. Sukuriamas DVS naudotojas. Naujam darbuotojui sistema išsiunčia el. pranešimą su prisijungimo duomenimis. Naujas darbuotojas prisijungia prie Savitarnos su el. paštu atsiųstais prisijungimo duomenimis, teikiamų dokumentų sąraše mato visus darbuotojo priėmimui sukurtus pateiktus dokumentus ir juos patvirtina/pateikia. Personalo darbuotojas atlieka tarpinius ir registravimo veiksmus pagal darbų seką. Administravimas 1. Sistemos administratorius administravimo srityje nurodo, į kokius padalinių registrus bus registruojami kiekvieno padalinio naujo darbuotojo duomenys ir pridėti failai. 2. Sistemos administratorius sukonstruoja naujo darbuotojo priėmimo formą (sudeda laukus (sisteminius (vardas, pavardė, padalinys), klasifikatorius, kitų tipų laukus (data, tekstas, failas, išsikleidžiantis sąrašas, pasirinkimų rinkinys ir t.t.), nurodo prie kiekvieno lauko, ar privalomas, ar reikia papildomo informacinio teksto ir kt., jeigu reikia, pakeičia laukų eiliškumą. 3. Sistemos administratorius paruošia naujo darbuotojo priėmimui reikalingus dokumentų ruošinius, t. y. dokumentus, kurie turės susikurti/užsipildyti iš darbuotojo pateiktų duomenų, įkelia į sistemą. a. Ruošinyje kiekvienam iš padalinių nurodo, į kokius registrus bus registruojami dokumentai; b. Kiekvienam iš ruošinių vykdo formos laukų susiejimą, t. y. kokie duomenys iš formos persikels į dokumentą. 4. Priskiriamos darbų sekos kiekvienam iš dokumentų Modulio Darbuotojo duomenys registrų kūrimas Naujų darbuotojų duomenys registruojami į modulio Darbuotojo duomenys registrus. Sistemos administratorius turi sukurti vieną registrą arba kelis registrus, jei reikia, kad padalinių darbuotojai būtų registruojami atskirai pagal padalinius. Nauji registrai kuriami administravimo funkcijų sąraše, skirtuke Bendros funkcijos, pasirinkus nuorodą Registrai ir spustelėjus mygtuką Naujas (žr. 67 pav.). 44

45 67 pav. Registrų sąrašas Kuriant naują registrą, registro kortelės lauke Sistemos objektas reikia parinkti reikšmę - Darbuotojo duomenys (žr..). 68 pav. Registro kortelė Sukūrus naują registrą, jo kortelės skirtuke Tvarkytojai reikia nurodyti registro atsakingus asmenis ir jų teises Darbuotojo duomenų registrų priskyrimas padaliniams Darbuotojų duomenims saugoti gali būti naudojamas vienas darbuotojų duomenų registras arba keli registrai, kuriuos būtina priskirti padaliniams. Norint priskirti padaliniams darbuotojų duomenų registrus, reikia pasirinkti administravimo funkcijų sąraše, skirtuke Bendros funkcijos, nuorodą Darbuotojų įvedamų duomenų registrų priskyrimas (žr. 69 pav.). 45

46 69 pav. Bendrų administravimo funkcijų sąrašas Atveriamas Padalinių ir registrų nustatymų sąrašo langas (žr. 70 pav.), kuriame reikia priskirti padaliniams skirtus darbuotojų duomenų registrus ir failų registrus. 70 pav. Padalinių ir registrų nustatymų sąrašas Šiame lange automatiškai pateikiamas DVS galiojančių padalinių sąrašas. Norint priskirti padaliniams atskirus registrus, galima pasirinkti padalinio eilutę ir priskyrimą atlikti spustelėjus pele atitinkamo stulpelio eilutėje (žr. 71 pav.). 71 pav. Registro priskyrimas padaliniui 46

47 Jei reikia iš karto keliems padaliniams priskirti tuos pačius darbuotojo duomenų ar failų registrus, reikia spustelti mygtuką Masinis priskyrimas ir pateiktoje formoje Masinis registrų priskyrimas nurodyti duomenis (žr. 72 pav.). 72 pav. Masinis registrų prikyrimas Formoje Masinis registrų priskyrimas pildomi šie laukai: Tipas sistemos objekto tipas: Darbuotojo duomenys arba Failas. Registras sistemos objekto registras. Padaliniai automatiškai priskiriami visi padaliniai (reikšmė - Visi). Norint nurodyti atskirus padalinius, reikia laukelyje spustelti pele ir iš iškrentančio padalinių sąrašo parinkti padalinius. Visiems padaliniams priskyrus darbuotojų duomenų ir failų registrus, duomenys išsaugomi spustelėjus Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti Darbuotojo duomenų įvedimo formos kūrimas Norint sukurti formą darbuotojo duomenims įvesti, reikia pasirinkti administravimo funkcijų sąraše, skirtuke Bendros funkcijos, nuorodą Darbuotojų duomenų įvedimo forma (žr. 73 pav.). 47

48 73 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma Atveriamas langas Darbuotojų duomenų įvedimo forma (žr. 74 pav.), kuriame sistemos administratorius gali sukurti naujo darbuotojo duomenų įvedimo formą. 74 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma Darbuotojų duomenų įvedimo formos langą sudaro 3 dalys. Kairėje lango pusėje yra duomenų įvedimo Formos peržiūra. Dešinėje viršutinėje lango dalyje pateikiamas Formos laukų grupių sąrašas, kuriame medžio pavidalu atvaizduojami formos laukų grupių pavadinimai, kiekvienos grupės laukai ir pateikiami grupių bei laukų įvedimo ir redagavimo mygtukai: Naujas, Redaguoti ir Ištrinti. Dešinėje apatinėje lango dalyje pateikiamos pažymėto formos grupės arba elemento savybės. Atvėrus naują Darbuotojų duomenų įvedimo formą, joje automatiškai būna pridėti šie privalomi laukai: Vardas, Pavardė, El. paštas, Padalinys, Pareigybė, Asmens kodas. Duomenų įvedimo formą galima papildyti kitais įvairių tipų laukais, nurodyti, ar jie bus privalomai pildomi, keisti jų eiliškumą, grupuoti, kurti laukams papildomus informacinius tekstus. 48

49 Norint pridėti naują lauką, iš pradžių reikia sukurti laukų grupės pavadinimą, pasirinkus Naujas > Pridėti grupę (žr. 75 pav.). 75 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma. Funkcija Pridėti grupę Atveriamas duomenų įvedimo forma Formos grupė (žr. 76 pav.). 76 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma. Naujos grupės įvedimas Atvertoje formoje pildomi šie laukai: Pavadinimas laukų grupės pavadinimas. Pvz. Bendra informacija. Pastaba prie lauko prie laukų grupės pavadinimo atvaizduojamas tekstas. Rodyti požymis: rodyti ar nerodyti grupės pavadinimo ir jos laukų darbuotojo duomenų įvedimo formoje. Išdėstymas grupės laukų išdėstymas: Kairė išdėstymo pusė, Dešinė išdėstymo pusė arba Abipusis išdėstymas. Norint sukurti naują lauką, reikia pasirinkti grupės pavadinimą ir funkciją Naujas > Pridėti lauką (žr. 77 pav.). 49

50 77 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma. Funkcija Pridėti lauką Atveriamas duomenų įvedimo forma Formos eilutė (žr. 78 pav.). 78 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma. Naujo lauko įvedimas Atvertoje formoje pildomi šie laukai: Grupė laukų grupės pavadinimas. Pavadinimas lauko pavadinimas Pastaba prie lauko prie lauko atvaizduojamas tekstas. Rodyti - požymis: rodyti/nerodyti lauko darbuotojo duomenų įvedimo formoje. Tipas lauko tipas. Pasirinkus lauko tipą formoje atsiranda papildomi įvedimo laukai: Neredaguojamas požymis redaguojamas ar neredaguojamas laukas. Privalomas požymis: privalomas ar neprivalomas laukas. Priklausomai nuo pasirinkto tipo, pateikiami papildomi laukai, kurių pavadinimai ir paaiškinimai pateikti žemiau lentelėje. 50

51 Tipas Data Data/Laikas Failas Išsiskleidžiantis sąrašas (dropdown) Klasifikatorius Laikas Pasirinkimų rinkinys (radio) Pažymimas langelis Sisteminis Skaičius Tekstas (1 eilutė) Papildomi laukai (pavadinimas, paaiškinimas) Datos formatas: mišrus, trumpas Numatyta reikšmė: data Datos formatas: Mišrus, Trumpas Numatyta reikšmė: data / laikas Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Pasirinkimų skaičius: keletas, vienas Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Pasirinkimų ir reikšmių sąrašas: Tekstas už lauko tekstas. Priskiriama reikšmė tekstas. Numatyta reikšmė reikšmė iš pasirinkimų sąrašo. Subtipas klasifikatoriaus pavadinimas pasirenkamas iš klasifikatorių sąrašo. Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Numatyta reikšmė klasifikatoriaus pavadinimas Formatas: pilnas laikas, sutrumpintas laikas. Numatyta reikšmė - laikas Pasirinkimų ir reikšmių sąrašas: Tekstas už lauko tekstas. Priskiriama reikšmė tekstas. Numatyta reikšmė reikšmė iš pasirinkimų sąrašo. Tekstas už lauko tekstas. Priskiriama pažymėta reikšmė tekstas. Priskiriama nepažymėta reikšmė tekstas. Subtipas: Adresas Asmens kodas Aukščiausias padalinys Aukštesnis padalinys Banko sąskaitos numeris Darbo užmokestis Darbo valandos Einamoji data El. paštas Įstaiga Mobilusis telefonas Padalinio adresas Padalinys Pareigybė Pavardė Sutarties tipas Telefonas Vaikų skaičius Vardas Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Numatyta reikšmė - reikšmė pagal subtipą. Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Formatas: su kableliu, sveikas Numatyta reikšmė - skaičius Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas 51

52 Tipas Tekstas (3 eilutės) Papildomi laukai (pavadinimas, paaiškinimas) Numatyta reikšmė - tekstas Sufleris tuščiame lauke rodomas tekstas Numatyta reikšmė - tekstas Norint dokumento įvedimo formos lange pakeisti lauko vietą, reikia Formos laukų grupių sąraše pele nutempti lauko pavadinimą į atitinkamą vietą (žr. 79 pav.). 79 pav. Darbuotojo duomenų įvedimo forma. Lauko perkėlimas Sukūrus darbuotojų duomenų įvedimo formą, duomenis reikia išsaugoti spustelėjus mygtuką Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti Naujo darbuotojo priėmimui skirtų dokumentų ruošinių kūrimas Sistemos administratorius turi paruošti naujo darbuotojo priėmimui reikalingus dokumentų ruošinius, t. y. dokumentus, kurie turės susikurti ir užsipildyti iš darbuotojo pateiktų duomenų. Dokumento ruošinio failo kūrimas aprašomas šio Savitarnos naudotojo vadovo punkte 5.1 Ruošinio failo kūrimas programos Word aplinkoje. MS Word priemonėmis sukurtas dokumento ruošinio failas registruojamas DVS dokumentų ruošinių modulyje pasirinkus mygtuką Naujas (savitarnai naujam darbuotojui) (žr. 80 pav.). 80 pav. Dokumentų ruošinių sąrašo funkcija Naujas (savitarnai naujam darbuotojui) Atveriama nauja dokumento ruošinio kortelė (žr. 81 pav.). 52

53 81 pav. Dokumento ruošinio kortelė, skirta savitarnai naujam darbuotojui Dokumento ruošinio kortelės dalis Bendra informacija yra bendra visiems dokumentų ruošiniams. Kortelės bendroje dalyje pildomi šie laukai: 7 lentelė. Dokumento ruošinio kortelės laukai Laukas Bendra informacija Registras: Byla: Reg. data: Eil. nr: Antraštė: Ruošinio tipas: Objekto tipas: Failas: Aktyvus: Trumpas apibūdinimas Dokumento ruošinio registras. Bylos nuoroda. Automatiškai įrašoma dokumento ruošinio registracijos data. Registravimo eilės numeris apskaičiuojamas automatiškai išsaugojus kortelės duomenis. Dokumento ruošinio antraštė. Ruošinio tipas nurodomas iš klasifikatoriaus. Objekto, kuriam skirtas dokumento ruošinys, tipas. Jei kuriamas ruošinys skirtas rengiamiems dokumentams, reikia nurodyti rengiamojo dokumento objekto tipą iš klasifikatoriaus. Jei kuriamas ruošinys skirtas savitarnai, automatiškai laukas užpildomas reikšme - Teikiamas dokumentas. Laukas skirtas failui įkelti. Dokumento ruošinio požymis: aktyvus / neaktyvus. Kuriant dokumento ruošinį savitarnai naujam darbuotojui, kortelėje atsiranda šie papildomi laukai: Skirtuke Papildomi nustatymai kiekvienam iš padalinių nurodoma, į kokius registrus bus registruojami teikiami, vidaus ir rengiami dokumentai. Skirtuke Ruošinio laukų tinkinimas susiejami ruošinio laukų pavadinimai su darbuotojo duomenų įvedimo formos laukais, t.y. nurodoma, kokie duomenys iš formos persikels į dokumentą. 53

54 Jeigu teikiamo dokumento pagrindu turi būti kuriamas rengiamas dokumentas, tada skirtuke Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas susiejami rengiamojo dokumento ruošinio ir teikiamo dokumento ruošinio laukai. Tokiu būdu nurodoma kaip automatizuotai bus pildoma rengiamo dokumento forma duomenimis iš teikiamo dokumento formos. Kortelės skirtuke Papildomi nustatymai pildomi šie laukai: 8 lentelė. Papildomų nustatymų skirtuko laukai Laukas Teikiamų dokumentų failų duomenys Bus pridedami failai: Pridedamų failų pastabos tekstas: Padalinių ir registrų nustatymų sąrašas Padalinio pavadinimas: Teikiamo registras: dokumento Vidaus dokumento registras: Rengiamo registras: Failų registras: dokumento Trumpas apibūdinimas Pažymima, jei teikiant dokumentą bus privaloma pridėti failą. Tekstas, kuris bus rodomas teikiamo dokumento kortelėje prie lauko, skirto failui įkelti. Automatiškai pateikiami visų padalinių pavadinimai. Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas teikiamų dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas vidaus dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas rengiamų dokumentų registras Padaliniui, kurio darbuotojai teiks dokumentus per savitarną, priskiriamas failų registras Kortelės skirtuke Ruošinio laukų tinkinimas pildomi šie laukai: 9 lentelė. Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas skirtuko laukai Laukas Ruošinio lauko pavadinimas: Darbuotojo duomenų įvedimo formos laukas: Trumpas apibūdinimas Automatiškai rodomas dokumento ruošinio (failo) laukas Priskiriamas darbuotojo duomenų formos laukas. Kortelės skirtuke Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas pildomi šie laukai: 10 lentelė. Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimas skirtuko laukai Laukas Rengiamo dokumento duomenys Bus rengiamas dokumentas: Rengiamo ruošinys: dokumento Trumpas apibūdinimas Pažymima, jei reikia teikiamo dokumento pagrindu bus kuriamas rengiamas dokumentas. Nurodomas rengiamo dokumento ruošinys. Rengiamo dokumento ruošinio laukų tinkinimo sąrašas Rengiamo ruošinio laukas: dokumento Automatiškai rodomas rengiamo dokumento ruošinio (failo) laukas 54

55 Laukas Rengiamo dokumento ruošinio formos lauko pavadinimas: Lauko tipas: Ruošinio formos lauko pavadinimas / Ruošinio laukas (lauko tipas) Trumpas apibūdinimas Automatiškai rodomas rengiamo dokumento ruošinio XML formos laukas Automatiškai rodomas lauko tipas Priskiriamas to paties tipo teikiamo dokumento ruošinio laukas. Sąraše rodoma teikiamo dokumento ruošinio (failo) lauko pavadinimas, teikiamo dokumento ruošinio XML formos lauko pavadinimas ir tipas Norint išsaugoti kortelės duomenis, reikia spausti Išsaugoti arba Išsaugoti ir uždaryti. Norint peržiūrėti dokumento ruošinio failo turinį, reikia spausti mygtuką Sukurti dokumentą. Jei reikia, kiekvienam iš dokumentų ruošinių priskiriamos darbų sekos. 9. Naujo darbuotojo priėmimas 1. Naujam darbuotojui sukonstruota forma parodoma iš savitarnos portalo prisijungimo lango paspaudus nuorodą Naujas darbuotojas. Naujas darbuotojas užpildo formą (privalomus, neprivalomus laukus) ir pateikia. Jeigu asmuo jau yra duomenų bazėje, pagal asmens kodą užkraunama forma su asmens duomenimis. 2. DVS modulio Darbuotojų duomenys registre automatiškai sukuriamas įrašas apie naujai priimamą darbuotoją ir Išsiunčiamas el. pranešimas atsakingam asmeniui. 3. Personalo darbuotojas (registro tvarkytojas) patikrina asmens pateiktus duomenis ir pridėtus failus, jeigu reikia pakoreguoja ir patvirtina. 4. Po duomenų patvirtinimo automatizuotai susikuria visi darbuotojo priėmimui skirti dokumentai ir dokumentams automatizuotai priskiriamos iš anksto nurodytos darbų sekos. 5. Sukuriamas DVS naudotojas ir išsiunčiamas el. pranešimas su prisijungimo duomenimis naujam darbuotojui. 6. Darbuotojas prisijungia prie sistemos Savitarnos su el. paštu atsiųstais prisijungimo duomenimis, teikiamų dokumentų sąraše mato visus darbuotojo priėmimui sukurtus pateiktus dokumentus ir juos patvirtina/pateikia. 7. Personalo darbuotojas atlieka tarpinius ir registravimo veiksmus pagal darbų seką. Naujo darbuotojo duomenų formos pildymas per Savitarną Naujam darbuotojui sukonstruota forma parodoma iš savitarnos portalo prisijungimo lango paspaudus nuorodą Naujas darbuotojas (žr. 35 pav.). 55

56 82 pav. Prisijungimo prie savitarnos langas Jei DVS įdiegtas raštinių funkcionalumas, darbuotojo duomenų forma užkraunama po to, kai pasirenkamas raštinės pavadinimas lauke Raštinė (žr. 36 pav.). 83 pav. Savitarnos Darbuotojo duomenų įvedimo langas Naujas darbuotojas užpildo pateiktą darbuotojo duomenų įvedimo formą (privalomus, neprivalomus laukus). Jeigu asmens duomenys jau yra duomenų bazėje, tuomet įvedus asmens kodą automatiškai DVS atliekama paieška ir formoje užkraunami asmens duomenys. Užpildžius visus formos laukus spaudžiamas mygtukas Pateikti (žr. 36 pav.). 56

57 Darbuotojo duomenų įrašo sukūrimas ir patvirtinimas Naujam darbuotojui iš Savitarnos portalo pateikus duomenis, DVS modulyje Darbuotojų duomenys sukuriamas įrašas (žr. 84 pav.) apie naujai priimamą darbuotoją ir registro atsakingam asmeniui išsiunčiamas el. pranešimas. 84 pav. Darbuotojų duomenų sąrašas Registro tvarkytojas patikrina asmens pateiktus duomenis ir pridėtus failus, jeigu reikia pakoreguoja, ir patvirtina spausdamas mygtuką Patvirtinti (žr. 85 pav.). 85 pav. Darbuotojų duomenų patvirtinimas 57

58 DVS naudotojo sukūrimas Po naujo darbuotojo duomenų patvirtinimo, automatizuotai DVS subjektų sąraše sukuriama darbuotojo kortelė su darbuotojo duomenimis ir prisijungimo prie DVS savitarnos duomenimis: naudotojo vardu ir slaptažodžiu (žr. 86 pav.). 86 pav. Darbuotojo kortelė DVS išsiunčia naujam darbuotojui el. pranešimą su prisijungimo prie DVS savitarnos duomenimis. Darbuotojui skirtų dokumentų sukūrimas Patvirtinus naujo darbuotojo duomenis, automatizuotai, naudojant Dokumentų ruošinių modulyje sukurtus ruošinius, susikuria visi darbuotojo priėmimui skirti dokumentai. Darbuotojui dokumentai pateikiami prisijungus prie Savitarnos portalo Teikiami dokumentai sąraše (žr. 87 pav.). 58

59 87 pav. Teikiamų dokumentų sąrašas Peržiūrėjęs automatizuotai sukurtus teikiamus dokumentus, darbuotojas juos pateikia, spausdamas mygtuką Pateikti (žr. 88 pav.). 88 pav. Teikiamo dokumento pateikimas Toliau su pateiktais dokumentais dirba atsakingi darbuotojai pagal dokumentams priskirtą darbų seką. 10. Savitarnos naudotojo gaunami dokumentai Savitarnos naudotojui nukreipti susipažinimui arba per darbų sekas dokumentai pateikiami Gaunamų dokumentų sąraše (žr. 89 pav.). 59

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

LT.doc

LT.doc EUROPOS KOMISIJA Vidaus rinkos ir paslaugų GD Paslaugos Administracinio bendradarbiavimo ir valstybių narių tinklai Briuselis, 2008 m. rugsėjo 22 d. MARKT/E3/(2008)42151 VARTOTOJO VADOVAS 1 dalis. IMI

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Masyvas su C++ Užduotys. Išsiaiškinkite kodą (jei reikia pataisykite) ir paleiskite per programą. Ciklo skaitliuko įrašymas į vienmatį masyvą: #includ

Masyvas su C++ Užduotys. Išsiaiškinkite kodą (jei reikia pataisykite) ir paleiskite per programą. Ciklo skaitliuko įrašymas į vienmatį masyvą: #includ Masyvas su C++ Užduotys. Išsiaiškinkite kodą (jei reikia pataisykite) ir paleiskite per programą. Ciklo skaitliuko įrašymas į vienmatį masyvą: #include main() int mas[100]; int k; for (int

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma VALSTYBĖS IT KONSOLIDAVIMO PROGRAMA: DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS PLATFORMA Aistė Zalepūgaitė Projektų vadovė, Kurk Lietuvai TURINYS # 1 Įžanga į sukurtą dokumentų valdymo ir komunikacijos platformą

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau