FSE63717P. LT Naudojimo instrukcija 2 Indaplovė PL Instrukcja obsługi 28 Zmywarka USER MANUAL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FSE63717P. LT Naudojimo instrukcija 2 Indaplovė PL Instrukcja obsługi 28 Zmywarka USER MANUAL"

Transkriptas

1 FSE63717P LT Naudojimo instrukcija 2 Indaplovė PL Instrukcja obsługi 28 Zmywarka USER MANUAL

2 2 TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA SAUGOS INSTRUKCIJOS GAMINIO APRAŠAS VALDYMO SKYDELIS PROGRAMOS PASIRINKIMAS BAZINĖS NUOSTATOS PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART KASDIENIS NAUDOJIMAS PATARIMAI VALYMAS IR PRIEŽIŪRA TRIKČIŲ ŠALINIMAS GAMINIO INFORMACIJOS LAPAS PAPILDOMA TECHNINĖ INFORMACIJA PUIKIEMS REZULTATAMS Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad nepriekaištingai veiktų daugelį metų pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis. Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris. Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija Bendroji informacija ir patarimai Aplinkosaugos informacija Galimi pakeitimai. 1. SAUGOS INFORMACIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako

3 už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti. 1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi. Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi. Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Ploviklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros. Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų. 1.2 Bendrosios saugos reikalavimai LIETUVIŲ 3 Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiui: kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje; viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose gyvenamosiose aplinkose; Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi būti nuo 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barų (MPa) Laikykitės didžiausio 15 vietos nuostatų skaičiaus. Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros

4 4 centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims kitaip gali kilti pavojus. Įdėkite stalo įrankius į stalo įrankių krepšelį taip, kad aštrūs galai būtų nukreipti žemyn, arba sudėkite juos į stalo įrankių stalčių horizontalioje padėtyje taip, kad aštrūs galai būtų nukreipti žemyn. Nepalikite prietaiso su atidarytomis durelėmis be priežiūros, kad netyčia ant jo neužliptumėte. Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo. Nevalykite prietaiso aukštu slėgiu vandens purkštuvais ir (arba) garais. Jeigu prietaiso pagrinde yra vėdinimo angos, jos negali būti uždengtis, pavyzdžiui, kilimu. Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite naudodami pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima. 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS 2.1 Įrengimas ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo. 2.2 Elektros prijungimas ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros smūgio pavojus. Nuimkite visas pakavimo medžiagas. Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso. Saugos sumetimais nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose. Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis. Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę. Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra būna žemesnė nei 0 C. Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus. Prietaisą privaloma įžeminti. Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis. Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą. Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų. Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras. Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

5 LIETUVIŲ 5 Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko. Šiame prietaise sumontuotas 13 A maitinimo laido kištukas. Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko saugiklį, naudokite tik 13 A ASTA (BS 1362) saugiklį (tik Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje). 2.3 Vandens prijungimas Nesugadinkite vandens žarnų. Prieš prijungiant prie naujų vamzdžių, ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo atliekami remonto darbai arba sumontuoti nauji prietaisai (vandens skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol jis pradės bėgti švarus ir skaidrus. Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo patikrinkite, ar nėra matoma vandens nuotėkio. Vandens įleidimo žarna turi apsauginį vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu maitinimo kabeliu. žarnos pakeitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 2.4 Naudojimas Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų. Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos nurodymų. Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu vandeniu. Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs programa. Ant indų gali likti šiek tiek ploviklio. Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų prietaiso durelių. Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu atidarysite dureles veikiant programai. 2.5 Aptarnavimas Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias atsargines dalis. 2.6 Seno prietaiso išmetimas ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba uždusti. ĮSPĖJIMAS! Pavojinga įtampa. Jeigu pažeista vandens įleidimo žarna, nedelsdami užsukite vandens čiaupą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Dėl vandens įleidimo Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo. Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį. Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

6 GAMINIO APRAŠAS Viršutinis purkštuvas 2 Vidurinis purkštuvas 3 Apatinis purkštuvas 4 Filtrai 5 Techninių duomenų plokštelė 6 Druskos talpykla 7 Oro anga 8 Skalavimo priemonės dalytuvas 9 Ploviklio dalytuvas 10 Apatinis krepšys 11 Viršutinis krepšys 12 Stalo įrankių stalčius 3.1 Beam-on-Floor Beam-on-Floor tai šviesa, projektuojama ant grindų, po prietaiso durelėmis. Kai programa paleidžiama, įsijungia raudona lemputė. Ji šviečia programai veikiant. Žalia lemputė užsidega pasibaigus programai. Raudona lemputė mirksi, kai prietaise yra sutrikimas. Išjungus prietaisą, užgęsta ir Beam-on-Floor.

7 LIETUVIŲ 7 4. VALDYMO SKYDELIS Įjungimo / išjungimo mygtukas 2 Delay Start mygtukas 3 Rodinys 4 MY TIME pasirinkimo juosta 5 EXTRAS mygtukai 6 AUTO Sense mygtukas 4.1 Valdymo skydelis 4.2 ECOMETER A B C A. ECOMETER B. Indikatoriai C. Laiko indikatorius 4.3 Indikatoriai B ECOMETER rodo, kaip programos pasirinkimas turi įtakos energijos ir vandens sąnaudoms. Kuo daugiau juostų įjungta, tuo mažesnės sąnaudos. rodo labiausiai aplinkai nekenkiančios programos pasirinkimą plaunant vidutiniškai nešvarius indus. Indikatorius Aprašas Skalavimo priemonės indikatorius. Jis šviečia, kai reikia papildyti skalavimo priemonės dalytuvą. Žr. skyrių Prieš naudojantis pirmąkart. Druskos indikatorius. Jis šviečia, kai reikia papildyti druskos talpyklą. Žr. skyrių Prieš naudojantis pirmąkart. Machine Care indikatorius. Jis šviečia, kai prietaiso vidų reikia valyti naudojant programą Machine Care. Žr. skyrių Valymas ir priežiūra. Džiovinimo fazės indikatorius. Šviečia, kai pasirinkta programa su džiovinimo faze. Mirksi vykdant džiovinimo fazę. Žr. Programos pasirinkimas.

8 PROGRAMOS PASIRINKIMAS 5.1 MY TIME Naudodami MY TIME pasirinkimo juostą, galite pasirinkti tinkamą plovimo ciklą pagal programos trukmę nuo 30 minučių iki keturių valandų. A B C D E A. Quick yra trumpiausia programa (30min), tinkama plauti šviežiai ir mažai suteptus daiktus. B. 1h yra programa, tinkama plauti šviežiai suteptus ir su mažai pridžiūvusiais nešvarumais indus. C. 1h 30min yra programa, tinkama plauti ir džiovinti vidutiniškai suteptus indus. D. 2h 40min yra programa, tinkama plauti ir džiovinti labai suteptus indus. E. ECO yra ilgiausia programa (4h), kurią naudojant vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant įprastai suteptus indus bei stalo įrankius. Tai standartinė bandymų institutų naudojama programa. 5.2 EXTRAS Jūs galite koreguoti programos pasirinkimą pagal savo poreikius, aktyvindami EXTRAS. 5.4 Programų apžvalga ExtraSilent ExtraSilent padeda sumažinti prietaiso keliamą triukšmą. Aktyvinus šią parinktį, plovimo siurblys veikia tyliai mažesniu greičiu. Dėl mažo greičio programa ilgiau trunka. ExtraPower ExtraPower pagerina pasirinktos programos plovimo rezultatus. Ši parinktis padidina plovimo temperatūrą ir pailgina trukmę. GlassCare GlassCare suteikia ypatingą priežiūrą dužiems indams. Ši parinktis apsaugo nuo pasirinktos programos greitų plovimo temperatūros pokyčių ir sumažina ją iki 45 C. Tai padeda ypač gerai apsaugoti stiklo dirbinius nuo pažeidimų. 5.3 AUTO Sense Programa AUTO Sense automatiškai pakoreguoja plovimo ciklą pagal įkrovos tipą. Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis parenka vandens temperatūrą ir kiekį bei plovimo trukmę. Programa Įkrovos tipas Nešvarumo laipsnis Programos fazės EXTRAS Quick Moliniai indai Stalo įrankiai Švieži Plovimas 50 C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 45 C AirDry ExtraPower GlassCare

9 LIETUVIŲ 9 Programa Įkrovos tipas Nešvarumo laipsnis Programos fazės EXTRAS 1h Moliniai indai Stalo įrankiai Švieži Šiek tiek pridžiūvę Plovimas 60 C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 50 C AirDry ExtraPower GlassCare 1h 30min Moliniai indai Stalo įrankiai Puodai Keptuvės Normalus Šiek tiek pridžiūvę Plovimas 60 C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 55 C Džiovinimas AirDry ExtraPower GlassCare 2h 40min Moliniai indai Stalo įrankiai Puodai Keptuvės Vidutiniškai ir stipriai suteptos Pridžiūvę Pirminis plovimas Plovimas 60 C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 60 C Džiovinimas AirDry ExtraPower GlassCare ECO Moliniai indai Stalo įrankiai Puodai Keptuvės Normalus Šiek tiek pridžiūvę Pirminis plovimas Plovimas 50 C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 55 C Džiovinimas AirDry ExtraPower GlassCare ExtraSilent AUTO Sense Moliniai indai Stalo įrankiai Puodai Keptuvės Programa pritaikoma visiems nešvarumo laipsniams. Pirminis plovimas Plovimas C Tarpinis skalavimas Galutinis skalavimas 60 C Džiovinimas AirDry EXTRAS netaikytinos šiai programai. Machine Care Be indų Programa išvalomas prietaiso vidus. Plovimas 70 C Tarpinis skalavimas Paskutinis skalavimas AirDry EXTRAS netaikytinos šiai programai.

10 10 Sąnaudų vertės Programa 1) Vanduo (l) Energija (kwh) Trukmė (min.) Quick h h 30min h 40min ECO AUTO Sense Machine Care ) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, parinktis ir indų kiekį. Informacija patikros įstaigoms Norėdami gauti reikiamos informacijos apie veikimo bandymų atlikimą (pvz., pagal EN60436 standartą), rašykite el. pranešimą: 6. BAZINĖS NUOSTATOS Savo prašyme nurodykite techninių duomenų plokštelėje pateiktą gaminio numerio kodą (PNC). Jei kiltų kitų su indaplove susijusių klausimų, žr. su prietaisu pateiktą aptarnavimo vadovą. Jūs galite sukonfigūruoti prietaisą, pakeisdami bazines nuostatas pagal savo poreikius. Eil. Nr. Nuostata Vertės Aprašas 1) 1 Vandens kietumas 2 Skalavimo priemonės kiekis Nuo 1L iki 10L lygio (numatytoji nuostata: 5L) Nuo 0A iki 6A lygio (numatytoji nuostata: 4A) Nustatykite vandens minkštiklio lygį pagal jūsų rajono vandens kietumą. Pakoreguokite skalavimo priemonės kiekį pagal reikalingą dozę. 3 Pabaigos signalas On Off (numatytoji nuostata) Įjunkite arba išjunkite programos pabaigos garso signalą. 4 Automatinis durelių atidarymas On (numatytoji nuostata) Off Įjungia arba išjungia AirDry.

11 LIETUVIŲ 11 Eil. Nr. Nuostata Vertės 5 Mygtukų tonai On (numatytoji nuostata) Off Aprašas 1) Paspaudus įjungia arba išjungia mygtukų paspaudimo garsą. 6 Naujausias programos pasirinkimas On Off (numatytoji nuostata) Įjungia arba išjungia automatinį paskiausiai naudotos programos ir parinkčių pasirinkimą. 1) Daugiau informacijos pateikta šiame skyriuje. Jūs galite pakeisti bazines nuostatas nustatymo režime. Kai prietaisas veikia nustatymo režimu, ECOMETER juostos rodo galimas nuostatas. Kiekvienai nuostatai mirksi atitinkama ECOMETER juosta. ECOMETER bazinės nuostatos pateikiamos tokia tvarka, kaip ir lentelėje: Vandens minkštiklis Vandens minkštiklis pašalina mineralus iš tiekiamo vandens, kurie turėtų neigiamo poveikio plovimo rezultatams ir prietaisui. Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų, tuo kietesnis vanduo. Vandens kietumas matuojamas lygiavertėmis skalėmis. Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal savo vietovės vandens kietumą. Vietos vandens tinklai gali nurodyti, koks vandens kietumas yra jūsų vietovėje. Svarbu nustatyti tinkamą vandens minkštiklio lygį, kad būtų gauti geri plovimo rezultatai. Kieto vandens minkštinimas padidina vandens ir energijos sąnaudas bei pailgina programos trukmę. Kuo daugiau naudojama vandens minkštiklio, tuo didesnės sąnaudos ir ilgesnė trukmė. Vandens kietumas Vokiškieji laipsniai ( dh) Prancūziškieji laipsniai ( fh) mmol / l Klarko laipsniai Vandens minkštiklio lygis ,4 9, ,6 8, ,5 7, ,1 6, ,0 5, ,3 3, ) ,6 3, ,9 2,

12 12 Vokiškieji laipsniai ( dh) Prancūziškieji laipsniai ( fh) mmol / l Klarko laipsniai Vandens minkštiklio lygis ,7 1, <4 <7 <0,7 < 5 1 2) 1) Gamyklos nuostata. 2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui. Nepaisant naudojamo ploviklio rūšies, nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį, kad druskos papildymo indikatorius būtų aktyvus. atidaromos automatiškai ir jos lieka praviros. Kombinuotosios tabletės, kurių sudėtyje yra druskos, nepakankamai veiksmingai suminkština kietą vandenį. 6.2 Skalavimo priemonės lygis Skalavimo priemonė padeda indams išdžiūti be dryžių ir dėmių. Ji automatiškai tiekiama esant karšto skalavimo fazei. Galima nustatyti tiekiamos skalavimo priemonės kiekį. Kai skalavimo priemonės kamera yra tuščia, įsijungia skalavimo priemonės indikatorius, rodantis, kad reikia pripildyti skalavimo priemonės. Jeigu džiovinimo rezultatai tenkina naudojant tik kombinuotąsias tabletes, galima išjungti dalytuvą ir indikatorių. Tačiau, kad džiovinimo rezultatai būtų geri, visada naudokite skalavimo priemonę ir palikite skalavimo priemonės indikatorių įjungtą. Norėdami išjungti skalavimo priemonės dalytuvą ir indikatorių, nustatykite 0A skalavimo priemonės lygį. 6.3 Pabaigos signalas Galite įjungti garso signalą, kuris girdimas programai pasibaigus. 6.4 AirDry Garso signalai girdimi, kai įvyksta prietaiso triktis. Šių signalų negalima išjungti. AirDry pagerina džiovinimo rezultatus. Džiovinimo fazės metu prietaiso durelės AirDry automatiškai suaktyvinama su visomis programomis. DĖMESIO Nemėginkite uždaryti prietaiso durelių per 2 minutes nuo jų automatinio atidarymo. Antraip prietaisas gali būti sugadintas. DĖMESIO Jeigu vaikai gali prieiti prie prietaiso, patariama išjungti AirDry. Automatinis durelių atidarymas gali kelti pavojų. Kai AirDry atidaro dureles, Beam-on-Floor gali būti nevisiškai matoma. Norėdami pamatyti, ar programa baigta, žiūrėkite į valdymo skydelį. 6.5 Mygtukų garso signalai Kai paspaudžiate valdymo skydelio mygtukus, jie spragteli. Šį garsą galite išjungti.

13 6.6 Naujausias programos pasirinkimas Galite nustatyti automatinį paskiausiai naudotos programos ir parinkčių pasirinkimą. Išsaugoma paskiausiai naudota programa, prieš prietaisą išjungiant. Tuomet įjungus prietaisą, ji pasirenkama automatiškai. Kai paskiausiai naudotos programos pasirinkimas išjungiamas, numatytoji programa yra ECO. 6.7 Nustatymo režimas Kaip naršyti nustatymo režime Nustatymo režime galite naršyti, naudodami MY TIME pasirinkimo juostą. A A. Ankstesnis mygtukas B. GERAI mygtukas C. Toliau mygtukas Naudokite Ankstesnis ir Toliau, kad perjungtumėte bazines nuostatas ir pakeistumėte jų vertę. B Naudokite GERAI, kad įvestumėte pasirinktą nuostatą ir patvirtintumėte jos vertės pakeitimą. C Kaip įjungti nustatymo režimą Prieš paleisdami programą, galite įjungti nustatymo režimą. Kai programa 7. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART vykdoma, jūs negalite įjungti nustatymo režimo. Norėdami įjungti nustatymo režimą, vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę maždaug 3 sekundes ir. Įsijungia su Ankstesnis, GERAI ir Toliau susiję lemputės. Kaip pakeisti nuostatą Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo režimu. LIETUVIŲ Naudokite Ankstesnis arba Toliau, kad pasirinktumėte atitinkamą ECOMETER norimos nuostatos juostą. Mirksi atitinkamos ECOMETER pasirinktos nuostatos juosta. Ekrane rodoma esama nuostatos vertė. 2. Norėdami įvesti nuostatą, paspauskite GERAI. Šviečia atitinkamos ECOMETERpasirinktos nuostatos juosta. Kitos juostos yra išjungtos. Mirksi esama nuostatos vertė. 3. Paspauskite Ankstesnis arba Toliau vertei pakeisti. 4. Paspaudus GERAI, nuostata patvirtinama. Nauja nuostata yra išsaugota. Prietaisas sugrįžta į bazinių nuostatų sąrašą. 5. Paspauskite vienu metu ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę ir, kad išjungtumėte nustatymo režimą. Prietaise vėl įjungiamas programos pasirinkimo režimas. Išsaugotos nuostatos galios, kol vėl jas pakeisite. 1. Patikrinkite, ar nustatytas vandens minkštiklio lygis atitinka jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, reguliuokite vandens minkštiklio lygį. 2. Pripildykite druskos talpyklą. 3. Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą. 4. Atsukite vandens čiaupą.

14 Paleiskite programą Quick, kad pašalintumėte gamybos proceso likučius. Nenaudokite ploviklio ir nedėkite indų j krepšius. Paleidus programą, prietaisas iki 5 minučių įkrauna dervą vandens minkštiklyje. Plovimo fazė pradedama tik pabaigus šį procesą. Šis procesas reguliariai kartojamas. 7.1 Druskos talpykla DĖMESIO Naudokite tik indaplovėms skirtą rupią druską. Smulki druska padidina korozijos riziką. Druska yra naudojama įkrauti dervą vandens minkštiklyje ir užtikrinti gerus kasdienio naudojimo plovimo rezultatus. Kaip pripildyti druskos talpyklą 1. Sukite druskos talpyklos dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį. 2. Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tik pirmą kartą). 3. Pilkite į druskos talpyklą druskos (kol ji bus pilna). 6. Sukite druskos talpyklos dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte druskos talpyklą. DĖMESIO Pildant iš druskos talpyklos gali ištekėti vanduo ir druska. Kai pripildote druskos talpyklą, iškart paleiskite trumpiausią programą, kad apsaugotumėte nuo korozijos. Nedėkite indų į krepšius. 7.2 Kaip pripildyti skalavimo priemonės dalytuvą A B C 4. Atsargiai papurtykite piltuvėlį už jo rankenos, kad paskutinės granulės subyrėtų į vidų. 5. Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos angą. DĖMESIO Naudokite tik indaplovėms skirtą skalavimo priemonę. 1. Atidarykite dangtelį (C). 2. Pilkite į dalytuvą (B), kol skalavimo priemonė pasieks žymą MAX. 3. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę sugeriančia šluoste, kad išvengtumėte per didelio putų susidarymo.

15 LIETUVIŲ Uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis užsifiksuoja savo vietoje. Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą, kai indikatorius (A) bus skaidrus. 8. KASDIENIS NAUDOJIMAS 1. Atsukite vandens čiaupą. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, kol prietaisas bus aktyvintas. 3. Pripildykite druskos talpyklą, jeigu ji tuščia. 4. Pripildykite skalavimo priemonės dozatorių, jeigu jis tuščias. 5. Įdėkite krepšius. 6. Įpilkite ploviklio. 7. Pasirinkti ir paleiskite programą. 8. Užsukite vandens čiaupą, kai programa užbaigiama. 8.1 Ploviklio naudojimas A B 8.2 Kaip pasirinkti ir paleisti programą, naudojant MY TIME pasirinkimo juostą 1. Braukite pirštu per MY TIME pasirinkimo juostą, kad pasirinktumėte tinkamą programą. Įsijungia su pasirinktą programą susijusi lemputė. ECOMETER rodo energijos ir vandens sąnaudų lygį. Ekrane rodoma programos trukmė. 2. Jeigu norite, aktyvinkite atitinkamas EXTRAS. 3. Uždarykite prietaiso dureles programai paleisti. 8.3 Kaip aktyvinti EXTRAS C DĖMESIO Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą ploviklį. 1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (A), kad atidarytumėte dangtelį (C). 2. Pripilkite ploviklio miltelių arba įdėkite tabletę į skyrių (B). 3. Jeigu programa turi pirminio plovimo fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vidinės prietaiso durelių dalies. 4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad dangtelis užsifiksuotų savo vietoje. 1. Pasirinkite programą, naudodami MY TIME pasirinkimo juostą. 2. Paspauskite norimos aktyvinti parinkties mygtuką. Įsijungia su mygtuku susijusi lemputė. Ekrane bus rodoma atnaujinta programos trukmė. ECOMETER rodo atnaujintą energijos ir vandens sąnaudų lygį. Paprastai parinktis reikia aktyvinti kiekvieną kartą prieš paleidžiant programą. Jeigu paskutinis programos pasirinkimas aktyvus, išsaugotos parinktys aktyvinamos automatiškai kartu su programa. Parinkčių negalima įjungti ar išjungti, kai programa veikia. Ne visos parinktys yra suderinamos viena su kita.

16 16 Parinkčių aktyvinimas dažnai padidina vandens ir energijos sąnaudas bei pailgina programos trukmę. 8.4 Kaip paleisti programą AUTO Sense 1. Paspauskite. Įsijungia su mygtuku susijusi lemputė. Ekrane rodoma ilgiausia galima programos trukmė. MY TIME ir EXTRAS netaikytinos šiai programai. 2. Uždarykite prietaiso dureles programai paleisti. Prietaisas nustato įkrovos tipą ir nustato tinkamą plovimo ciklą. Ciklo metu kelis kartus suveikia jutikliai ir pradinė programos trukmė gali sumažėti. 8.5 Kaip atidėti programos paleidimą 1. Pasirinkite programą. 2. Kelis kartus spauskite, kol ekrane bus rodomas norimas atidėto paleidimo laikas (nuo 1 iki 24 valandų). Įsijungia su mygtuku susijusi lemputė. 3. Uždarykite prietaiso dureles, kad būtų paleista atgalinė atskaita. Kai vykdoma atgalinė atskaita, neįmanoma pakeisti atidėto paleidimo laiko ir pasirinktos programos. Pasibaigus atgalinei atskaitai, programa paleidžiama. 8.6 Kaip atšaukti atidėtą paleidimą veikiant atgalinei laiko atskaitai Nuspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite. Prietaise vėl įjungiamas programos pasirinkimo režimas. Jeigu atidėtą paleidimą atšauksite, programą teks pasirinkti iš naujo. 8.7 Kaip atšaukti veikiančią programą Nuspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite. Prietaise vėl įjungiamas programos pasirinkimo režimas. Prieš paleisdami naują programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio. 8.8 Durelių atidarymas veikiant prietaisui Jeigu atidarysite dureles vykdant programą, prietaisas išsijungs. Dėl to gali padidėti energijos sąnaudos ir programos trukmė. Uždarius dureles, prietaisas pradės veikti nuo nutraukimo momento. Jeigu durelės atidaromos daugiau kaip 30 sekundžių per džiovinimo fazę, vykdoma programa bus baigta. Taip nenutiks, jeigu dureles atidaro funkcija AirDry. 8.9 Funkcija Auto Off Ši funkcija padeda taupyti energiją išjungiant prietaisą, kai jis neveikia. Funkcija pradeda veikti automatiškai: pasibaigus programai; po 5 minučių, jeigu programa nebuvo paleista Programos pabaiga Pasibaigus programai, ekrane rodoma 0:00. Funkcija Auto Off automatiškai išjungia prietaisą. Visi mygtukai yra neaktyvūs, išskyrus įjungimo / išjungimo mygtuką.

17 LIETUVIŲ PATARIMAI 9.1 Bendroji informacija Laikykitės šių patarimų ir tai padės kasdien užtikrinti optimalius valymo ir džiovinimo rezultatus ir apsaugoti aplinką. Išmeskite didesnius maisto likučius nuo indų į šiukšlių dėžę. Nenuskalaukite indų rankomis. Jeigu reikia, pasirinkite programą su pirminio plovimo faze. Visada išnaudokite visą krepšių erdvę. Patikrinkite, kad daiktai neliestų ir neuždengtų vienas kito. Tik tuomet vanduo galės visiškai pasiekti ir išplauti indus. Jūs galite naudoti atskirai indaplovės ploviklį, skalavimo priemonę ir druską arba kombinuotąsias tabletes (pvz., viskas viename ). Laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų. Pasirinkite programą, atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumo laipsnį. Naudojant ECO, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios 9.2 Druskos, skalavimo priemonės ir ploviklio naudojimas Naudokite tik indaplovėms skirtą druską, skalavimo priemonę ir ploviklį. Kiti gaminiai gali sugadinti prietaisą. Rajonuose, kuriuose vanduo yra kietas arba labai kietas, rekomenduojame naudoti indaplovės ploviklį (miltelius, gelį, tabletes be papildomų medžiagų), skalavimo priemonę ir druską optimaliems valymo ir džiovinimo rezultatams. Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta naudojant trumpas programas. Rekomenduojame tabletes naudoti tik su ilgomis programomis, kad ant valgymo reikmenų neliktų ploviklio likučių. Nepilkite ploviklio daugiau nei reikia. Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės. 9.3 Ką daryti, jeigu nenorite naudoti kombinuotųjų tablečių Prieš pradėdami naudoti atskirai ploviklį, druską ir skalavimo priemonę, atlikite šiuos veiksmus: 1. Nustatykite didžiausią vandens minkštiklio lygį. 2. Įsitikinkite, kad druskos ir skalavimo priemonės talpyklos yra pilnos. 3. Paleiskite programą Quick. Nedėkite ploviklio ir indų į krepšius. 4. Programai pasibaigus, sureguliuokite vandens minkštiklio lygį, atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą. 5. Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės kiekį. 9.4 Prieš paleidžiant programą Prieš paleisdami pasirinktą programą, įsitikinkite, kad: filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti; druskos talpyklos dangtelis gerai prisuktas; purkštuvai neužsikimšę; yra pakankamai druskos ir skalavimo priemonės (jeigu nenaudojamos kombinuotosios ploviklio tabletės); indai tinkamai sudėti krepšiuose; esamai indų rūšiai ir nešvarumo laipsniui pasirinkta tinkama programa; naudojamas tinkamas kiekis ploviklio. 9.5 Krepšių įdėjimas Indaplovėje plaukite tik tuos indus ir virtuvės reikmenis, kuriuos galima plauti indaplovėje. Prietaise neplaukite daiktų, pagamintų iš medžio, rago, aliuminio, alavo ir vario. Neplaukite prietaise vandenį sugeriančių daiktų (pvz., kempinių, šluosčių). Nuo indų pašalinkite didelius maisto likučius. Prieš plaudami prietaise prikaistuvius su pridegusiu maistu pamirkykite.

18 18 Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite apverstus žemyn. Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų viena su kita. Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai laisvai neslankiotų. Stalo įrankius ir mažus daiktus dėkite į stalo įrankių stalčių. Perkelkite viršutinį krepšį aukštyn, kad į apatinį krepšį galėtumėte sudėti didelius daiktus. Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti. 9.6 Krepšių išėmimas 1. Prieš išimdami iš prietaiso, palaukite, kol valgymo reikmenys atvės. Karštus daiktus lengva sugadinti. 2. Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to viršutinį Programai pasibaigus ant prietaiso vidinių paviršių vis dar gali būti likę vandens. 10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ĮSPĖJIMAS! Prieš atlikdami priežiūros darbus, išskyrus programos Machine Care vykdymą, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo. Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai pablogina plovimo rezultatus. Reguliariai tikrinkite šias dalis ir, jei reikia, išvalykite Machine Care Machine Care tai programa, skirta optimaliam prietaiso vidaus valymui. Ja pašalinamos susidarę kalkių nuosėdos ir susikaupę riebalai. Kai prietaisas nustato, kad reikalingas valymas, įsijungia indikatorius. Paleiskite programą Machine Care prietaiso vidui valyti. Kaip paleisti programą Machine Care Prieš paleisdami programą Machine Care, išvalykite filtrus ir purkštuvus. 1. Naudokite specialiai indaplovėms skirtą kalkių šalinimo ar valymo priemonę. Laikykitės ant pakuotės pateiktų instrukcijų. Nedėkite indų į krepšius. 2. Nuspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite ir. Mirksi indikatoriai ir.ekrane rodoma programos trukmė. 3. Uždarykite prietaiso dureles programai paleisti. Kai programa baigiama, indikatorius yra išjungtas Vidaus valymas Minkšta drėgna šluoste atsargiai išvalykite prietaisą, įskaitant durelių guminį tarpiklį. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, aštrių įrankių, stiprių cheminių medžiagų, metalinių šveistukų arba tirpiklių. Naudokite specialiai indaplovėms skirtą valymo priemonę bent kartą per du mėnesius, kad prietaisas gerai veiktų. Tiksliai vadovaukitės ant gaminio pakuotės pateiktomis instrukcijomis. Norėdami pasiekti optimalių valymo rezultatų, paleiskite programą Machine Care Valymas iš išorės Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius.

19 LIETUVIŲ 19 Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių arba tirpiklių Filtrų valymas Filtro sistemą sudaro 3 dalys. C B A 5. Įsitikinkite, kad nėra maisto likučių ar nešvarumų ant ar aplink rinktuvės kraštą. 6. Vėl įdėkite plokščiąjį filtrą (A). Įsitikinkite, kad jis taisyklingai įdėtas po 2 kreiptuvais. 1. Pasukite filtrą (B) prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį. 7. Vėl surinkite filtrus (B) ir (C). 8. Vėl įdėkite filtrą (B) į plokščiąjį filtrą (A). Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos. 2. Išimkite filtrą (C) iš filtro (B). 3. Išimkite plokščiąjį filtrą (A). 4. Išplaukite filtrus.

20 20 DĖMESIO Dėl netinkamos filtrų padėties plovimo rezultatai gali būti blogi ir gali būti pažeistas prietaisas Apatinės purkštuvo alkūnės valymas Rekomenduojame reguliariai valyti apatinę purkštuvo alkūnę, kad nešvarumai neužkimštų angų. Užsikimšus angoms, plovimo rezultatai gali būti nepatenkinami. 1. Norėdami nuimti apatinį purkštuvą, patraukite jį aukštyn Vidurinis purkštuvo alkūnės valymas Rekomenduojame reguliariai valyti viršutinę purkštuvo alkūnę, kad nešvarumai neužkimštų angų. Užsikimšus angoms, plovimo rezultatai gali būti nepatenkinami. 1. Ištraukite viršutinį krepšį. 2. Norėdami atjungti purkštuvo alkūnę nuo krepšio, spauskite purkštuvo alkūnę aukštyn ir tuo pat metu sukite ją pagal laikrodžio rodyklę. 2. Išplaukite purkštuvo alkūnę po tekančiu vandeniu. Aštriu įrankiu, pavyzdžiui, dantų krapštuku, pašalinkite iš angų nešvarumus. 3. Išplaukite purkštuvo alkūnę po tekančiu vandeniu. Aštriu įrankiu, pavyzdžiui dantų krapštuku, pašalinkite iš angų nešvarumus. 3. Norėdami vėl įdėti purkštuvo alkūnę, paspauskite ją žemyn.

21 LIETUVIŲ 21 C B A 4. Norėdami vėl įdėti atgal purkštuvo alkūnę, paspauskite ją aukštyn ir tuo pačiu metu sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos vietoje. 1. Iš stalo įrankių stalčiaus slankiojančių bėgelių išimkite fiksatorius ir ištraukite stalčių Viršutinės purkštuvo alkūnės valymas Rekomenduojame reguliariai valyti viršutinę purkštuvo alkūnę, kad nešvarumai neužkimštų angų. Užsikimšus angoms, plovimo rezultatai gali būti nepatenkinami. Viršutinė purkštuvo alkūnė yra ant prietaiso lubų. Purkštuvo alkūnė (C) įrengiama tiekimo vamzdyje (A) su montavimo elementu (B) Perkelkite viršutinį krepšį į žemiausią lygį, kad būtų galima lengviau pasiekti purkštuvo alkūnę. 3. Atjunkite purkštuvo alkūnę (C) nuo tiekimo vamzdžio (A), pasukite montavimo elementą (B) prieš laikrodžio rodyklę ir patraukite purkštuvo alkūnę žemyn. 4. Išplaukite purkštuvo alkūnę po tekančiu vandeniu. Aštriu įrankiu, pavyzdžiui, dantų krapštuku, pašalinkite iš angų nešvarumus. Plaukite angas tekančiu vandeniu, kad iš vidaus išplautumėte nešvarumus.

22 Norėdami vėl įdėti purkštuvo alkūnę (C), įdėkite montavimo elementą (B) į purkštuvo alkūnę ir pritvirtinkite jį tiekimo vamzdyje (A), pasukdami pagal laikrodžio rodyklę. Įsitikinkite, kad montavimo elementas užsifiksuotų savo vietoje. 6. Uždėkite stalo įrankių stalčių ant slankiojančių bėgelių ir įdėkite fiksatorius. 11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS ĮSPĖJIMAS! Netinkamai suremontavus prietaisą gali kilti pavojus naudotojo saugumui. Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti meistrai. Informacijos apie galimas problemas rasite toliau pateiktoje lentelėje. Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas įspėjimo kodas. Daugelį iškilusių problemų galima išspręsti patiems, nesikreipiant į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Problema ir įspėjimo kodas Galimos priežastys ir sprendimo būdai Nepavyksta įjungti prietaiso. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą. Įsitikinkite, kad nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje. Programa nepasileidžia. Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės. Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite šią nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. Prietaisas įkrauna vandens minkštiklio dervą. Proceso trukmė yra maždaug 5 minutės. Į prietaisą nepatenka vanduo. Ekrane rodoma. arba Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slėgis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę. Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs. Įsitikinkite, kad neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras. Patikrinkite, ar įleidimo žarna nesumazgyta ir neužlenkta.

23 LIETUVIŲ 23 Problema ir įspėjimo kodas Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo. Ekrane rodoma. Veikia apsaugos nuo vandens nutekėjimo įtaisas. Ekrane rodoma. Veikdamas prietaisas kelis kartus sustoja ir vėl pasileidžia. Galimos priežastys ir sprendimo būdai Patikrinkite, ar neužsikimšęs čiaupo kamštis. Patikrinkite, ar neužsikimšęs išleidimo žarnos filtras. Patikrinkite, ar neužsikimšusi vidaus filtro sistema. Patikrinkite, ar nesusiraizgiusi ir nesulenkta vandens išleidimo žarna. Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Tai normalu. Taip užtikrinami optimalūs plovimo rezultatai ir taupoma energija. Programa trunka per ilgai. Jeigu nustatyta atidėto paleidimo parinktis, atšaukite šią nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. Suaktyvinus parinktis gali pailgėti programos trukmė. Ekrane rodomo laiko vertė padidėja ir rodoma beveik programos trukmės pabaiga. Pro prietaiso dureles šiek tiek sunkiasi vanduo. Sunku uždaryti prietaiso dureles. Iš prietaiso vidaus sklinda barškėjimas arba bildesys. Prietaisas įjungia grandinės pertraukiklį. Tai nėra defektas. Prietaisas veikia tinkamai. Prietaisas netinkamai išlygintas. Atlaisvinkite arba užveržkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina). Nesucentruotos prietaiso durelės. Sureguliuokite galines kojeles (jeigu taikytina). Prietaisas netinkamai išlygintas. Atlaisvinkite arba užveržkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina). Valgomųjų reikmenų dalys kyšo iš krepšių. Valgomieji reikmenys netinkamai sudėti į krepšius. Žr. informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus daiktus į krepšį. Patikrinkite, ar laisvai sukasi purkštuvo alkūnės. Nepakanka elektros stiprumo visiems naudojamiems prietaisams maitinti. Patikrinkite elektros stiprumą tinklo lizde ir skaitiklio galią arba išjunkite vieną iš naudojamų prietaisų. Įvyko vidinis prietaiso elektros gedimas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Patikrinę prietaisą, jį išjunkite ir vėl įjunkite. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Dėl lentelėje neaprašytų įspėjimų kodų kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą Gaminio numerio kodas (PNC) Jeigu kreipiatės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, Jums reikės pateikti savo prietaiso gaminio numerio kodą.

24 24 PNC galima rasti ant prietaiso durelių esančioje techninių duomenų plokštelėje. Jūs taip pat PNC galite rasti ant valdymo skydelio. Prieš tikrindami PNC, įsitikinkite, kad prietaisas veikia programos pasirinkimo režimu. 1. Nuspauskite vienu metu ir maždaug 3 sekundes palaikykite ir. Ekrane rodomas Jūsų prietaiso PNC. 2. Norėdami išjungti PNC rodinį, vienu metu paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite ir. Prietaise vėl įjungiamas programos pasirinkimo režimas Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai Triktis Galimos priežastys ir sprendimo būdai Prasti plovimo rezultatai. Žr. skyrius Kasdienis naudojimas, Patarimai ir informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus daiktus į krepšį. Naudokite intensyvesnio plovimo programą. Aktyvinkite parinktį ExtraPower, kad pagerintumėte pasirinktos programos plovimo rezultatus. Išvalykite purkštuvo purkštukus ir filtrą. Žr. skyrių Valymas ir priežiūra. Prasti džiovinimo rezultatai. Indai buvo per ilgai palikti uždaryto prietaiso viduje. Aktyvinkite AirDry, kad nustatytumėte automatinį durelių atidarymą ir pagerintumėte džiovinimą. Nėra skalavimo priemonės arba nepakankama skalavimo priemonės dozė. Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą arba nustatykite didesnį skalavimo priemonės kiekį. Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės. Rekomenduojame visada naudoti skalavimo priemonę, netgi su kombinuotosiomis tabletėmis. Plastikinius indus gali tekti nusausinti rankšluosčiu. Programoje nėra džiovinimo fazės. Žr. skyrių Programų apžvalga. Balsvi dryžiai arba melsvi sluoksniai ant stiklinių ir indų. Dėmės ir išdžiūvę vandens lašai ant stiklinių ir indų. Tiekiama per daug skalavimo priemonės. Nustatykite skalavimo priemonės lygį į mažesnę padėtį. Naudojama per daug ploviklio. Tiekiama per mažai skalavimo priemonės. Nustatykite skalavimo priemonės lygį į didesnę padėtį. Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės. Prietaiso vidus yra drėgnas. Tai ne prietaiso defektas. Drėgnas oras kondensuojasi ant prietaiso sienelių. Neįprastas putojimas plovimo metu. Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą ploviklį. Nesandarus skalavimo priemonės dalytuvas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

25 LIETUVIŲ 25 Triktis Rūdžių dėmės ant stalo įrankių. Programai pasibaigus, dalytuve lieka ploviklio. Prastas kvapas prietaiso viduje. Ant indų, durelių vidinės pusės ir prietaiso viduje lieka kalkių nuosėdų. Indai dulsvi, išblukę arba nudaužti. Galimos priežastys ir sprendimo būdai Plovimui naudojamame vandenyje yra per daug druskos. Žr. skyrių Vandens minkštiklis. Kartu sudėti sidabriniai ir nerūdijančiojo plieno stalo įrankiai. Nedėkite sidabrinių ir nerūdijančiojo plieno reikmenų arti vieni kitų. Ploviklio tabletė užstrigo dalytuve ir todėl nebuvo išplauta ir visiškai ištirpdyta vandenyje. Vanduo neišplauna ploviklio iš dalytuvo. Įsitikinkite, kad purkštuvo alkūnės nėra blokuojamos arba užsikimšusios. Įsitikinkite, kad krepšiuose sudėti indai netrukdo atsidaryti ploviklio dalytuvo dangteliui. Žr. skyrių Valymas iš vidaus. Paleiskite programą Machine Care, naudodami kalkių šalinimo priemonę ar indaplovėms skirtą valiklį. Per mažas druskos kiekis, patikrinkite papildymo indikatorių. Atsilaisvinęs druskos talpyklos dangtelis. Jūsų vanduo iš čiaupo yra kietas. Žr. skyrių Vandens minkštiklis. Naudokite druską ir nustatykite vandens minkštiklio regeneraciją, netgi kai naudojamos kombinuotosios tabletės. Žr. skyrių Vandens minkštiklis. Paleiskite programą Machine Care, naudodami indaplovėms skirtą kalkių nuosėdų šalinimo priemonę. Jeigu kalkių nuosėdos nepašalinamos, valykite prietaisą prietaisų valikliais, kurie tinka šiai paskirčiai. Išmėginkite kitą ploviklį. Kreipkitės į ploviklio gamintoją. Prietaise plaukite tik tuos indus, kuriuos galima plauti indaplovėje. Atsargiai sudėkite plaunamus daiktus krepšį ir atsargiai juos išimkite. Žr. informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus daiktus į krepšį. Dužius daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Aktyvinkite parinktį GlassCare, kad užtikrintumėte ypatingą stiklo dirbinių ir trapių daiktų priežiūrą. Kitų galimų priežasčių ieškokite skyriuje Prieš naudojantis pirmąkart, Kasdienis naudojimas arba Patarimai.

26 GAMINIO INFORMACIJOS LAPAS Prekės ženklas AEG Modelis FSE63717P Vardinis pajėgumas (standartinių valgomųjų reikmenų komplektų skaičius) Energijos vartojimo efektyvumo klasė Per metus (280 standartinių plovimo ciklų su šalto vandens užpildu energijos taupymo režimu) suvartoja X kwh. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas Per standartinį plovimo ciklą suvartojamos energijos kiekis (kwh) 15 A Išjungties režimo vartojamoji galia (W) 0.50 Liekamojo režimo vartojamoji galia (W) 5.0 Per metus (280 standartinių plovimo ciklų) suvartoja X litrų. Kiek vandens suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas. X džiovinimo efektyvumo klasė skalėje nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) 3080 A Standartinė programa tai standartinis plovimo ciklas, su kuriuo siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir kad pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra pati efektyviausia. Ji nurodyta kaip Eko programa. ECO Standartinio plovimo ciklo programos trukmė (min) 240 Liekamojo režimo trukmė (min) 1 Skleidžiamas akustinis triukšmas (db (A) re1 pw ) 44 Įmontuojamasis prietaisas T/N Taip 13. PAPILDOMA TECHNINĖ INFORMACIJA Matmenys Plotis / aukštis / gylis (mm) 596 / / 550 Elektros įvadas 1) Įtampa (V) Dažnis (Hz) 50 Tiekiamo vandens slėgis barais (mažiausias ir didžiausias) MPa (mažiausias ir didžiausias)

27 LIETUVIŲ 27 Vandens tiekimas Šaltas arba karštas vanduo 2) maks. 60 C 1) Kitas vertes žr. techninių duomenų plokštelėje. 2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvaus energijos šaltinio (pvz., saulės energijos jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį. 14. APLINKOS APSAUGA Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

28 28 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPIS PRODUKTU PANEL STEROWANIA WYBÓR PROGRAMU USTAWIENIA PODSTAWOWE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM CODZIENNA EKSPLOATACJA WSKAZÓWKI I PORADY KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE...54 Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia. Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby: OBSŁUGA KLIENTA Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie/przestroga informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

29 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych POLSKI 29 Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi. Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

30 Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach, jak: gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych; do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Maksymalna liczba kompletów naczyń wynosi 15. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba. Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami skierowanymi w dół. Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie. Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną. Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.

31 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Instalacja OSTRZEŻENIE! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba. Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie należy uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w zabudowie. Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie. Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje temperatura poniżej 0 C. Zainstalować urządzenie w odpowiednim i bezpiecznym miejscu, które spełnia wymagania instalacyjne. 2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. Urządzenie musi być uziemione. Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania. Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową. Urządzenie wyposażono we wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362) (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii). 2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych. Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.), należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta. Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy upewnić się, że nie ma widocznych wycieków wody. Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie.

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Title

Title L9WBC61B LT Naudojimo instrukcija Skalbyklė-džiovyklė USER MANUAL 2 www.aeg.com TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA... 3 2. SAUGOS INSTRUKCIJOS... 6 3. ĮRENGIMAS...7 4. GAMINIO APRAŠYMAS... 12 5. VALDYMO SKYDELIS...13

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

Dėkojame, kad pasirinkote Candy skalbyklę. Mes tikime, kad ji ištikimai jums tarnaus kasdien saugiai skalbiant net ir delikačiausius drabužius. Norėda

Dėkojame, kad pasirinkote Candy skalbyklę. Mes tikime, kad ji ištikimai jums tarnaus kasdien saugiai skalbiant net ir delikačiausius drabužius. Norėda Dėkojame, kad pasirinkote Candy skalbyklę. Mes tikime, kad ji ištikimai jums tarnaus kasdien saugiai skalbiant net ir delikačiausius drabužius. Norėdami turėti spartesnę prieigą prie papildomų paslaugų,

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

CVA6805_LT

CVA6805_LT Naudojimo ir montavimo instrukcija Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir paleisdami. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau