KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS"

Transkriptas

1 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGöJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS DALIES RENGöJAI KAUNO SĮ KAUNO PLANAS UAB LYDERIO GRUPö UAB URBANISTIKA KAUNAS, 2012

2 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBöS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGöJAI: PROJEKTO VADOVAI: PV (A 771) PV (A 1234) ALDONA TATARIŪNIENö DOVILö DIMINDAVIČIŪTö RENGöJAI: URBANISTINö DALIS: PDV (A 1234) ARCH. (A 175) ARCH. ARCH (A 772) ARCH. (A 1576) ARCH (A 1707) SUSISIEKIMO DALIS: PDV (NR ) ARCH. (A 669) INŽ. (NR ) INŽ. (NR ) INŽ. (NR. 2494) DOVILö DIMINDAVIČIŪTö ALVYDAS STEPONAVIČIUS EDMUNDAS BAGUCKIS GEDIMINAS ŠINKŪNAS LAURYNAS BYLA MARIUS IVAŠKEVIČIUS MARIUS NOREIKA AUGIS GUČAS RASA KIŽIENö RASA UŠPALYTö-VITKŪNIENö MARIJA BURINSKIENö INŽINERINöS INFRASTRUKTŪROS DALIS: PDV (NR ) VALDAS MALECKAS INŽ. (NR ) GINTAUTAS BRöSKYS KULTŪROS PAVELDO, SAUGOMŲ TERITORIJŲ, ŽELDYNŲ IR REKREACIJOS DALIS: PDV (A 1397) EVALDAS RAMANAUSKAS ARCH. GIEDRö GUDZINEVIČIŪTö ARCH. KĘSTUTIS ZALECKIS NKP APS. SPEC. (NR. 1498) NIJOLö STEPONAITYTö SOCIALINö, EKONOMINö DALIS, SPAV: PROJEKTŲ VADOVAS JONAS SAKALAVIČIUS

3 1 TURINYS 1. ĮVADAS BENDROJO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS VIZIJA, KRYPTYS BEI ALTERNATYVOS KAUNO MIESTO VIZIJA M. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ TĘSIMO ALTERNATYVA KOKYBINöS PLöTROS ALTERNATYVA MIESTO URBANISTINö STRUKTŪRA ERDVINö STRUKTŪRA FUNKCINIAI PRIORITETAI SUSISIEKIMO SISTEMA IŠORINIAI TRANSPORTO RYŠIAI Geležinkelių transportas Vidaus vandenų transportas Oro transportas Kelių transportas MIESTO GATVIŲ TINKLAS AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪRA VIEŠASIS TRANSPORTAS DVIRAČIŲ TAKAI INŽINERINö INFRASTRUKTŪRA VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKTŲ ŠALINIMAS Vandentieka Vandenvala Vandentiekio ir vandenvalos sistemų vystymo prioritetai ATLIEKŲ TVARKYMAS RYŠIŲ INFRASTRUKTŪRA CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR TIEKIMAS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS VIEŠOJI REKREACINö INFRASTRUKTŪRA ŽALIEJI PLOTAI IR POILSIO GAMTOJE TERITORIJOS ŠLAITAI IR REGYKLOS VANDENS TELKINIŲ REKREACINIS PANAUDOJIMAS SPORTO TERITORIJOS MIESTO ŽELDYNŲ SISTEMA ŽELDYNAI MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMöJE ŽELDYNAI KITOS PASKIRTIES ŽEMöJE ŽALIOSIOS JUNGTYS GAMTINIS KARKASAS SAUGOMOS GAMTINöS TERITORIJOS NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS SOCIALINö APLINKA EKONOMINö APLINKA... 34

4 2 GRAFINö DALIS: Koncepcijos kryptis 2003 m. parengto bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyva: 2003 m. miesto bendrojo plano modelis (erdvin ir funkcin struktūra) m. miesto bendrojo plano pagrindinis br žinys. Koncepcijos kryptis kokybin s pl tros alternatyva: Erdvin struktūra, M 1: Funkciniai prioritetai, M 1: Papildomi br žiniai: Esami kultūros paveldo objektai ir teritorijos. Esamos būkl s žem s naudojimas. Saugomos teritorijos. Susisiekimo infrastruktūros koncepcijos chema

5 3 1. Įvadas Kaunas, antrasis didžiausias Lietuvos miestas, yra šalies teritorijos centre, išsid stęs dviejų didžiausių Lietuvos upių Nemuno ir Neries santakoje. Šalia Kauno užtvenkus Nemuną, suformuotos Kauno marios. Miestas yra pagrindinių Lietuvos susisiekimo kelių sankirtoje ir yra svarbus tranzito mazgas. Jį kerta du tarptautiniai transporto koridoriai (I Via Baltica ir IXB Kijevas Klaip da), oro ir geležinkelio trasos. Kaunas didelis pramon s, kultūros, technologinio ir mokslinio potencialo centras. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos plotas 157 kv. km. Kauno miesto savivaldyb s gyventojų skaičius (2011 m. liepos 1 d. duomenys). Pagal gyventojų tankumą Kaunas užima antrą vietą Lietuvoje 2220 gyventojų 1 kv. km. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano m. rengimo teisinis pagrindas Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T- 652 D l Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano rengimo. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrasis planas yra Kauno miesto savivaldyb s teritorijos erdvin s pl tros, teritorijos urbanistinio (apibr žto teritorijų planavimo teis s aktais ir dokumentais) valdymo, tvarkymo bei saugojimo dokumentas, kuriuo motyvuotai nustatomi teritorijos erdvin s pl tros tikslai, uždaviniai, prioritetai ir sprendiniai pl trai įgyvendinti, nurodomos sprendinių įgyvendinimo sąnaudos ir seka. Vystymo kryptys, erdvin s raidos koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui, o konkretūs sprendiniai 10 metų ( m.) laikotarpiui. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano rengimas iš dalies finansuojamas pagal m. žmogiškųjų išteklių pl tros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių geb jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas. Bendrojo plano reng jas parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Planavimo darbų veiklos rezultatas parengtas Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo planavimo dokumentas, kuris bus skirtas: Kauno miesto savivaldyb s administracijai pad s įgyvendinti LR teis s aktais apibr žtas funkcijas miesto teritorijų tvarkymo klausimais. Miesto bendrasis planas yra tiesioginis dokumentas įvairioms miesto infrastruktūros dalims pl toti, ūkin s veiklos, gamtos ir kultūros vertybių teritorijų subalansuotai pl trai, siekiant sukurti patrauklų miestą jo gyventojams, investuotojams ir svečiams. Nustatomi pl tros prioritetai ir konkrečios problemos bei trūkumai, leisiantys operatyviai priimti optimalius sprendimus, gerinančius miesto infrastruktūros būklę; Visuomenei leis geriau ir aiškiau suvokti miesto struktūrą, dalyvauti jo teritorijų planavime. Per nustatytas planavimo procedūras tur s įtakos miesto teritorijų pl trai, jų panaudojimo būdui, taip bus sudaryta galimyb pagerinti gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas; Investuotojams parodys teritorijų patrauklumą, pl tros galimybes bei perspektyvas įvairioms veiklos rūšims. Sudarys galimybę nesunkiai orientuotis bendrojo plano reglamentuose ir suteiks lygias investicines galimybes visiems rinkos dalyviams; Teritorijų planavimo dokumentų reng jams leis kryptingai rengti detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir išvengti prieštaravimų tarp jų. Bendrojo plano sprendiniai bus pateikiami rengiant teritorijų planavimo dokumentus kaip konkrečios ir išsamios miesto planavimo sąlygos, atspindinčios miesto pl tros interesus.

6 4 Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano m. rengimo teisinį pagrindą užtikrina Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2009 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T-652 D l Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano rengimo. Bendrąjį planą rengia Kauno SĮ Kauno planas, UAB Lyderio grup ir UAB Urbanistika veikiantys jungtin s veiklos sutarties pagrindu. Kauno miesto bendrasis planas rengiamas, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos bendruoju planu, patvirtintu 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. IX-1154 (Žin., 2002, Nr ); Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2009 m. birželio m n. 3 d. nutarimu Nr. 672 patvirtintu Kauno apskrities teritorijos bendruoju (generaliniu) planu (Žin., 2009, Nr ); Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2003 m. geguž s 29 d. sprendimu Nr. T-242; Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2004 m. rugs jo 30 d. sprendimu Nr. T-535 D l Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano pakeitimo ; Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2006 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. T-312 D l Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano pirmojo pakeitimo patvirtinimo ; Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-462 D l Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano antrojo pakeitimo patvirtinimo ; Kauno miesto degalinių išd stymo specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-751; Aukštybinių pastatų išd stymo Kauno miesto savivaldyb s teritorijoje specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2007 m. kovo 1d. sprendimu Nr. T-69; Didžiųjų prekybos įmonių išd stymo Kauno miesto teritorijoje specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-547; Kauno miesto dviračių takų specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-296; Kauno rajono savivaldyb s teritorijos bendrojo plano sprendiniais (patvirtintas Kauno rajono savivaldyb s tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1) ; Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais, parengtais objektams, esantiems Kauno miesto savivaldyb s teritorijoje; Saugomų teritorijų, esančių Kauno miesto savivaldyb s teritorijoje specialiaisiais planais; Kitais Kauno miesto savivaldyb s teritorijos specialiaisiais ir detaliaisiais planais bei schemomis. Kauno miesto metų strateginiu planu. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldyb s tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-535 ir Vilniaus miesto savivaldyb s tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr ; Išduotomis planavimo sąlygomis, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teis s aktais ir kitais LR įstatymais, taisykl mis, normatyvais.

7 5 2. Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo planavimo tikslas sukurti miesto ateities viziją, atitinkančią metų e. Kauno strateginį planą, įvertinti ir tęsti miesto planavimą, suformuoti miesto aplinką, tinkamą Kauno miesto savivaldyb s teritorijos ilgalaikiam ir nuolatiniam erdviniam vystymui, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas miesto reikšm s did jimas, miesto būties ger jimas, erdvin darna. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo planavimo uždaviniai: 1) nustatyti miesto vietą ir ypatumus Baltijos jūros regiono, šalies, Vilniaus ir Kauno dvimiesčio, regiono, rajono įtakos zonos kontekste, išryškinant miesto privalumus, pl tros būdų savitumus ir išskirtinumus, galinčius padidinti miesto svarbą; 2) nustatyti pl tros sritis ir kryptis, kurioms reikia keisti, papildyti arba rengti naujus teritorijų planavimo dokumentus. Numatyti teritorijas, kuriose tikslinga vykdyti žem s konsolidavimą. Užtikrinti miesto bendrojo planavimo tęstinumą, išnagrin ti galiojančio bendrojo plano preliminariųjų sprendinių (dabar koncepcijos) iki 2020 m. ir specialiųjų planų integravimą į rengiamo bendrojo plano sprendinius; 3) suformuoti miesto erdvin s pl tros modelį, išryškinantį miesto gamtos ir kultūros paveldo išskirtinumą, per ilgą laiką susiformavusias savitas miesto urbanistines struktūras, remiantis šiuolaikin s darnios pl tros principais ir naudojantis Europos ir pasaulio miestų planavimo praktika ir patirtimi. Modelis privalo remtis miesto savitumo paieška ir išryškinimu; 4) pateikti viso miesto ir jo dalių, nustatytų pagal bendrus vyraujančius požymius, pl tros koncepciją, kurioje būtų apibr žtas pl tros pobūdis, įvardijamos tvarkymo, naudojimo, saugojimo strategin s kryptys ir miesto tvarkymo pasiūlymai, susieti su planuojamais miesto pl tros siekiais; 5) tobulinti esamą miesto urbanistinę struktūrą, vadovaujantis šiuolaikine darnios pl tros samprata, atsižvelgiant į istorinį paveldą, erdvinę sanklodą ir teigiamus neįvykdytus ankstesniojo bendrojo plano sprendinius. Nustatyti ir patikslinti planuojamų teritorijų naudojimo reglamentus, įtvirtinant daugiafunkcio teritorijų naudojimo principus, atsižvelgiant į aplinkos ir gamtinių išteklių apsaugos reikalavimus, ekonominio ir socialinio pl tojimo poreikius; 6) pagal bendrus vyraujančius požymius išd styti planuojamos teritorijos dalis (kvartalus ir zonas), nurodyti pagrindinę žem s naudojimo paskirtį ir funkcinius prioritetus; 7) nustatyti kultūros paveldo rūšių apsaugos, prioritetines zonas įvertinus paveldo teritorijų ir objektų svarbą miesto struktūrai ir įvaizdžiui, jų fizinę būklę, numatyti kultūros paveldo objektų tausojamo naudojimo ir apsaugos kryptis, pateikti paveldo teritorijų ir svarbiausių objektų pritaikymo šiuolaikin ms funkcijoms kultūrinei veiklai, turizmo paslaugoms teikti ir kt. galimybes; 8) pl toti miesto viešųjų erdvių struktūrą visuomenines, kultūrines, istorines, rekreacines, socialines, sporto ir sveikatinimo erdves kaip būtiną ir svarbią miesto viešajam gyvenimui ir semantiniam įvaizdžiui sistemą. Susieti šią struktūrą su erdviniu požiūriu svarbiais miesto struktūros komponentais; 9) numatyti galimybę vystyti ir tobulinti miesto socialinę ir visuomeninę infrastruktūrą, teikti pasiūlymus pl toti švietimo, ugdymo, socialin s pagalbos, sveikatos apsaugos ir kitus socialinius tinklus, numatyti kultūros, sporto ir turizmo objektus, valdymo įstaigas mieste ir jiems rezervuoti ar paimti visuomen s reikm ms šias teritorijas;

8 6 10) vadovaujantis šalies ir miesto ekonomin s ir socialin s raidos bei investicijų skatinimo strateginiais dokumentais, numatyti teritorijas, tinkamas prioritetin ms ūkio šakoms vystyti, inovacijoms diegti. Nustatyti realius miesto teritorijų pl tros poreikius bendrojo plano sprendinių galiojimo laikotarpiui. Nustatyti konvertuojamų ir naujų miesto teritorijų panaudojimo prioritetus, siekiant koncentruoti ir taupyti miesto ir valstyb s biudžeto investicines l šas; 11) formuoti visavertę, sveiką ir darnią gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką. Suformuoti kraštovaizdžio, biologin s įvairov s ir gamtinio karkaso palaikymo sistemą. Numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti rekreacinių teritorijų, bendrojo naudojimo, apsauginių, rekreacinių ir kitų želdynų sistemą; 12) tobulinti ir pl toti susisiekimo infrastruktūrą, skirtą motoriniam ir bevarikliam transportui, p sčiųjų takų sistemą, pateikti pasiūlymus d l geležinkelio, vandens, oro transporto mieste panaudojimo. Pateikti motyvuotą nuomonę d l išorinio transporto sistemų, darančių poveikį miesto pl trai, vystymo. Tobulinti ir pl toti visų rūšių inžinerinę infrastruktūrą mieste ir jo įtakos zonoje; 13) rezervuoti teritorijas, reikalingas miesto infrastruktūros, visuomen s ir miesto poreikiams tenkinti, įvertinus žem naudą.

9 7 3. Bendrojo plano koncepcijos vizija, kryptys bei alternatyvos 3.1. Kauno miesto vizija Bendroji Kauno miesto vizija yra patvirtinta Kauno miesto metų strateginiame plane. Ji buvo atnaujinta 2012 metais (Kauno miesto savivaldyb s tarybos sprendimas NR. T-9, ). Šios vizijos formuluot pateikta žemiau: Kaunas universitetinis Baltijos jūros regiono miestas, mokslo, žinių ekonomikos, inovacijų ir aukštųjų technologijų kūrimo sl nis, multimodalinio transporto ir logistikos centras koridoriuje tarp Rytų ir Vakarų, šalies kultūros židinys, sporto sostin ir upeivyst s centras. Jame patogiai gyvena kūrybinga, veikli, dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomen. Integruotos mokslo, verslo ir studijų galimyb s įtraukia kiekvieną bendruomen s narį dalyvauti atviro visiems miesto gyvenime, harmoningos aplinkos išsaugojime ir gerov s kūrime. Tai miestas, kuriame kiekvienas gali save realizuoti m. atnaujinta Kauno miesto vizija iš esm s atitinka anksčiau, 2003 m. Kauno miesto bendrajame plane patvirtintą miesto viziją. Kartu 2003 m. bendrajame plane buvo patvirtina ir miesto urbanistin vizija, kuri išliko aktuali ir dabar. Šioje m. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano koncepcijoje siūloma ir toliau laikytis iš dalies pakoreguotos 2003 m. bendrojo plano urbanistin s vizijos. Kauno miesto urbanistin vizija: Kaunas antrasis savo dydžiu ir svarba Lietuvos miestas, Kauno regiono centras, europinio rango metropolin s sistemos Vilnius Kaunas dalis. Tai polifunkcinis, raiškios ir optimalios struktūros miestas, kuriame suderinta patraukli gyvenamoji aplinka su verslo, visuomenin mis, rekreacin mis zonomis ir išpl tota socialine infrastruktūra. Miestas teritoriškai nesiplečia, urbanistiniai pokyčiai vykdomi pertvarkant miesto vidines teritorijas, jas modernizuojant ir konvertuojant pagal poreikį. Kaunas logistikos ir susisiekimo centras, multimodalinis transporto mazgas (kelių, geležinkelio, oro ir upių transportas, europinio standarto geležinkelio jungtis). Miestas, kuriame istorin aplinka yra išsaugota ir panaudojama nūdienos reikm ms turizmui, poilsiui, kultūrai. Miestas su optimaliai išpl tota želdynų sistema miškais, parkais, šlaitais, žaliosiomis jungtimis, gerinančiomis aplinkos būklę ir pritaikytomis poilsiui bei rekreacijai. Miestas, atvertas į upes ir žaliuosius plotus savo viešosiomis erdv mis aikšt mis, gatv mis, krantin mis, jame n ra dykrų ir nesutvarkytų teritorijų. Miestas yra turizmo, rekreacijos ir sporto centras, pasižymintis stabiliais vietos ir užsienio turistų srautais. Miesto gatvių struktūra aiški ir patogi, su gerai organizuotu eismu. Daugelyje visuomeninių ir gyvenamų teritorijų prioritetas viešajam transportui, bevarikliam

10 8 transportui bei p sčiųjų eismui, taip pat yra palaikomas netradicinis ir istorinis transportas (funikulierius, vandens transportas) Inžinerin infrastruktūra magistraliniai ir vietiniai tinklai optimaliai išpl toti m. bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyva 2003 m. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrasis planas buvo rengiamas nuo 1997 m. gerokai ilgesnį laikotarpį nei šiuo metu yra rengiami miestų bendrieji planai. Tuo metu ekonomin situacija nebuvo gera, sunykusios stambiosios įmon s nefunkcionavo, trūko investicijų, didelis nedarbas. Tačiau rengiant šį bendrąjį planą buvo tikimasi bendros situacijos pager jimo ir tai atsispindi plano sprendiniuose. Juose buvo numatyta didel pl tra ir urbanizacija neužstatytose teritorijose, o pramonin se teritorijose siūlyta konversija į komercines teritorijas. Numatyta ir rimta transporto sistemos korekcija, kurios didel dalis sprendinių buvo perimta iš dar ankstesnio, 1986 metų generalinio plano. Šuo metu matyti, kad didesnioji dalis 2003 m. bendrojo plano sprendinių dar n ra įgyvendinta. 10 metų laikotarpis pasirod per trumpas. Tod l pirmoji siūloma dabar rengiamo Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyva numato tęsti 2003 m. bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, be esminių korektūrų. Šioje 2003 m. bendrojo plano sprendinių tęsimo alternatyvoje numatomos tokios koncepcijos kryptys: 1. Perimti ir tęsti ankstesniojo bendrojo plano urbanistinius sprendinius be didesnių korektūrų, išskyrus tas, kurių reikalauja pasikeitusi teritorijų planavimo reglamentavimo teisin baz. 2. Pl toti 2003 m. bendrojo plano miesto modelį, pagal kurį Kaunas tai vientisa nereguliarios kompaktiškos formos monocentrin struktūra, kur istorinis centras yra pl tojamas keliomis pagrindin mis kryptimis. 3. Pagal dabartinę situaciją koreguoti ankstesnio bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo eiliškumą ir nustatyti prioritetus Kokybin s pl tros alternatyva 2003 m. Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrasis planas pasižym jo labai dideliu planuojamos teritorijos susmulkinimu pagal žem s naudojimo paskirtis, būdus ir pobūdžius. Tai l m tuo metu galiojantys ir bendrąjį teritorijų planavimą reguliavę teis s aktai. D l šios priežasties bendrąjį planą teko keisti du kartus. Pakeitimai daugiausiai ap m žem s naudojimo būdų keitimą atskiruose sklypuose. Tarp jų nebuvo n vieno esminio miesto struktūros pakeitimo. Kitų Lietuvos miestų bendrųjų planų rengimo patirtis taip pat parod, kad labai smulkus planuojamos teritorijos planavimas pagal žem s naudojimo paskirtis, būdus ir pobūdžius yra neefektyvus ir veda prie dažno bendrųjų planų keitimo, nereikalingai po keletą metų stabdo statybų pl trą ir investicijas. Atsižvelgiant į tai, kad didel 2003 m. bendrojo plano sprendinių dalis dar n ra įgyvendinta ir kad planavimas pagal žem s naudojimo būdus yra neefektyvus, siūloma antroji kokybin s pl tros Kauno miesto savivaldyb s teritorijos bendrojo plano koncepcijos alternatyva. Ši alternatyva taip pat remiasi 2003 m. bendrojo plano sprendiniais, tačiau jie visi yra peržiūrimi. Vertinama, ar konkretūs sprendiniai pasiteisino, ar yra prasm s juos perkelti į naujai rengiamą bendrąjį planą, ar geriau yra jų atsisakyti.

11 9 Šio bendrojo plano koncepcijos alternatyvos kryptys iš dalies atitinka 2003 m. bendrojo plano miesto struktūros pl tojimo nuostatas ir miesto pl tros strateginius tikslus. Kartu įvedama ir naujos koncepcijos kryptys. Šios naujos kryptys nustatytos, atsižvelgiant į per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje sukauptą teritorijų planavimo patirtį ir atitinka naujausias tendencijas, išryšk jusias teritorijų planavimo reglamentavime m. bendrojo plano sprendiniai reguliuos teritorijų planavimą Kauno mieste tik tiek kiek reikia visuomen s interesui užtikrinti. Jis nustatomas per bendrojo plano turinį veiklos objektus ir jos apribojimus. 2. Rengiant miesto bendrojo plano sprendinius bus remiamasi pasauline ir europine išsivysčiusių valstybių urbanistine praktika ( naujojo urbanizmo principais, Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija, ES temine miesto aplinkos strategija, Europos kraštovaizdžio konvencija. 3. Bus perimami 2003 m. bendrojo plano aktualūs sprendiniai, juos atnaujinant pagal šiuo metu galiojančius teis s aktus ir rengiamas Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) planavimo normas (LR Aplinkos ministerija, 2009, bei naujos redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo koncepciją (Žin., , Nr ). Bus atskirtos urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos, neurbanizuojamose teritorijose bus griežtai ribojama naujų statinių statyba (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus). Urbanizuojamose teritorijose bus numatomos daugiafunkcin s zonos, siekiant užtikrinti gerą darbo vietų pasiekiamumą bei gyventojų aptarnavimą, kiek tam neprieštarauja higienos ir kitos planavimo normos 4. Bendrasis planas nustatys atitinkamų teritorijų naudojimo strategijas, funkcinių prioritetų sklaidą ir tvarkymo principus bei zoninius žem s naudojimo reikalavimus (tarp jų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų maksimalios pl tros parametrus, kraštovaizdžio ir paveldo vertybių išsaugojimo ir kitus režimus), savivaldybių reikšm s saugomus objektus ir teritorijas, infrastruktūros objektus, gyvenamųjų vietovių sistemos hierarchiją urbanistinių centrų sistemą ir funkcinius ryšius tarp jų. 5. Didžiausias d mesys bus skiriamas miesto esamo urbanistinio audinio racionalizavimui, atnaujinimui ir netolygaus miesto dalių augimo išlyginimui, miesto teritorijos panaudojimo efektyvumo didinimui. 6. Bus ieškoma kuo paprastesnių techninių sprendimų, pl tojant viešąją infrastruktūrą ir transportą, peržiūrimi 2003 m. bendrojo plano transporto ir inžinerin s dalies sprendiniai ir koreguojami pagal dabartinę situaciją ir tendencijas. 7. Bendrojo plano sprendiniais bus siekiama racionalaus teritorijų išnaudojimo ir išlaikyti Kauną kaip kompaktišką miestą. 8. Bus siekiama respektuoti ir naujai įvertinti miesto urbanistinį paveldą bei kraštovaizdį. Kauno miestovaizdį numatoma kurti išryškinant Nemuno bei Neries sl nius su šlaitais kaip svarbiausias kompozicines ašis. 9. Bus peržiūrima ir koreguojama miesto viešųjų rekreacinių teritorijų sistema ir pasiūlymai viešosios rekreacin s infrastruktūros pl trai. 10. Bet kokie sprendiniai želdynų sistemos dalyje tur s nemažinti esamų rekreacinių želdynų teritorijų mieste. Miškų teritorijos, kaip miesto urbanistin s struktūros dalis, vertinamos pirmiausiai pagal jų vietą miesto urbanistiniame karkase ir galimybes tenkinti rekreacinius miesto gyventojų poreikius.

12 Bendruoju planu nebus nustatomi tie reikalavimai, kurie priskiriami statinio projekto rengimo, žem valdų ir statybos ar technologijų projektavimo kompetencijai (žem s sklypų ribų, servitutų nustatymas; konkretaus žem s naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus apribojimus; konkretūs inžineriniai ir technologiniai sprendimai; konkrečių nuo objekto veiklos ir technologijos priklausančių sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymas ir kita). 4. Miesto urbanistin struktūra Kauno miesto urbanistin struktūra susikūr per ilgą laikotarpį ir yra daugelio amžių miesto pl tros rezultatas. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar miesto tolimesn raida priklausys nuo Lietuvoje vykstančių ekonominių, visuomeninių ir politinių procesų. Rengiamo miesto bendrojo plano koncepcijoje miesto urbanistin struktūra nagrin jama ir pl tojama pateikiant teritorijų privalumus, panaudojimo galimybes, miesto struktūros optimalią sąrangą, įvairių funkcinių zonų suderinimo būdus. Miesto urbanistin struktūra išreiškiama per miesto erdvin s struktūros modelį ir funkcinių prioritetų erdvin s sklaidos modelį. Erdvin s struktūros modelis yra schema, kuri išreiškia miesto fizinę sąrangą per urbanistinį ir gamtinį karkasus. Funkcinių prioritetų išd stymas savo ruoštu detalizuoja ir konkretizuoja erdvin s struktūros modelį. Juo parodoma atskirų miesto dalių vyraujanti funkcin paskirtis Erdvin struktūra Kauno miesto erdvin s struktūros modelį sudaro miesto urbanistinio ir gamtinio karkaso elementai. Urbanistinio karkaso svarbiausios dalys yra miesto centrų sistema, urbanistin s ašys bei miesto pagrindinių gatvių tinklas. Mieste išskiriamos urbanistikai svarbios centrin s teritorijos: Senamiestis ir Naujamiestis. Kauno miestas prad jo augti Nemuno ir Neries santakoje, urbanizacija plito šių upių tarpupyje ir v liausiai miesto ribose atsidūr teritorijos, esančios dešiniajame Neries ir kairiajame Nemuno krante. Dabartinis Senamiestis yra miesto istorin šerdis, dvasinis centras ir lankomiausia vieta, tiek pačių kauniečių, tiek miesto svečių. Viena didžiausių problemų šioje teritorijoje yra transportas, ir jį bendruoju planu siūloma spręsti iš esm s, mažinant tranzitinį transportą Gertrūdos gatve. Naujamiestis atlieka dabartinio miesto centro funkcijas. Ši teritorija taip pat kenčia nuo transporto problemų bei viešosios infrastruktūros susid v jimo. Vis dar sud tinga ekonomin situacija taip pat mažina Naujamiesčio gyvybingumą. Šiuo metu Naujamiestis baigiasi ties Karo ligonin s gatve. Bendruoju planu dabartinę miesto centro teritoriją siūloma pl sti, įjungiant teritorijas apie Kaunakiemio gatvę bei geležinkelio depą, o taip pat ir teritorijas kairiajame Nemuno krante priešais salą. Kitais specializuotais urbanistiniais centrais miesto erdvin s struktūros sud tyje laikomos pačios svarbiausios pramonin s ir logistikos teritorijos bei svarbiausios rekreacin s teritorijos. Pramon yra labai svarbus dalykas Kauno miestui, tai sritis, kuri užtikrina miesto ekonominį gyvybingumą. Svarbiausiu miesto pramoniniu centru išlieka pramon s rajonas tarp Taikos, Chemijos gatvių bei Pramon s pr. ir Ateities plento. Naujai kuriamas viešosios logistikos centras, susijęs su planuojama europinio standarto geležinkelio trasa, numatomas Palemone, esamo geležinkelio mazgo teritorijoje. Siūloma išlaikyti ir atgaivinti pramon s centą ir Julijanavoje. Ši teritorija yra svarbi ir tuo, kad visame kairiajame Nemuno krante yra daug mažesnis darbo vietų skaičius negu kitoje pus je, o tai sukelia nemažą švytuoklinę migraciją ir generuoja kertančius miesto centrą transporto srautus.

13 1 1 Kaip visai nauja pramon s ir logistikos teritorija (centras) žymimas plotas prie vakarinio aplinkkelio. Šis sprendinys yra tęstinis iš 2003 metų bendrojo plano. Rekreaciniais ir sporto centrais laikomos tokios miesto teritorijos kaip Nemuno sala, Ąžuolyno parkas kartu su stadionu, Panemun s šilas, Pažaislio šilas su Kauno marių prieplaukomis, Kleboniškio miško parkas, Lamp džių miško parkas ir tvenkinys, S. Dariaus ir S. Gir no aerodromas, Neries krantin s, Kalniečių, Dainavos, Santarv s parkai. Šios teritorijos yra itin svarbios miestiečių poilsiui ir jose būtina pl toti viešąją rekreacijos infrastruktūrą. Kaip naujai kuriamas sporto kompleksas pažym ta teritorija prie Kauno kolegijos. Mieste taip pat nurodomos mišraus naudojimo komerciškai aktyvios erdv s, kuriose koncentruojasi paslaugos, biurų nuoma, prekyba ir taip pat gana svarbi gyvenamoji funkcija. Šios erdv s atlieka ir lokalių pocentrių funkcijas. Jos numatomos Žemaičių pr., Raudondvario pr., Veiverių g., Juozapavičaus pr., Vaidoto g. ir planuojamame Europos prospekto tęsinyje link Vakarinio lanksto, Savanorių prospekte ties Kalniečiais.. Mieste išskiriamos trys pagrindin s metropolin s urbanistin s ašys, kurios jungia Kauną su užmiestin mis teritorijomis. Tai Savanorių prospektas, Veiverių gatv, Raudondvario plentas. Šių gatvių fiziniams parametrams ir kokybei turi būti skiriamas didelis d mesys. Lokaliomis urbanistin mis ašimis laikomos Žemaičių gatv taip pat trasa iš Varnių, Nuokaln s gatvių, Tvirtov s al jos ir Taikos prospekto, Juozapavičiaus prospektas, Europos prospektas jo tęsinys iki vakarinio lanksto yra dar tik planuojamas. Lokalios urbanistin s ašys jungia tarpusavyje metropolines ašis ir atskiras miesto dalis. Miesto erdvin s struktūros modelyje didelis d mesys skiriamas ir gamtiniam karkasui. Gamtinio karkaso elementai, kaip pirminiai, formuoja urbanistinio karkaso dalių išsid stymą. Savo ruoštu urbanistinis karkasas performuoja gamtinio karkaso dalis. Kauno mieste svarbiausi stambaus mastelio gamtinio karkaso elementai, kurių neturi užgožti urbanistin s struktūros, yra upių sl niai, susidedantys iš pačių upių, jų apatinių terasų ir šlaitų. Erdvin s struktūros br žinyje, kaip vienas gamtinio karkaso elementas, rodomi ir svarbiausi miesto želdynų bei miškų plotai. Laikomasi nuostatos, kad įsteigtų atskirųjų želdynų plotai turi nesumaž ti. Miesto erdvin s struktūros suvokimui ir apžvelgiamumui užtikrinti yra nurodomi svarbiausi vizualin s apžvalgos taškai ir juostos. Šie vizualin s apžvalgos taškai, rengiant bendrojo plano sprendinius, pasitarnaus kaip pagrindas tose vietose numatant bendrojo naudojimo teritorijas.

14 Funkciniai prioritetai Kauno miesto koncepcijoje siūlomos tokios funkcinių prioritetų zonos: 1. Miesto centrų zona. 2. Mišri gyvenamoji ir verslo zona. 3. Gyvenamoji zona. 4. Sodininkų bendrijų sodai. 5. Pramon s, gamybos, verslo ir infrastruktūros objektų zona. 6. Kauno tvirtov s objektų svarbiausios teritorijos. 7. S. Dariaus ir S. Gir no aerodromas. 8. Bendro naudojimo zona su želdynais, miškais, rekreacin mis teritorijomis. 9. Neužstatoma žem s ūkio zona. 10. Vandenų zona. Miesto centrų zona apima Senamiestį, Naujamiestį ir dalį Žemosios Fredos teritorijos. Čia numatomos mišrios polifunkcin s teritorijos. Zona skirta administravimo, biurų, kultūrinei, politinei veiklai ir įvairių valdymo institucijų koncentravimui kartu su gyvenamosiomis ir komercin mis funkcijomis. Miesto centrų zona turi pasižym ti išskirtine architektūra ir kokybiška viešąją infrastruktūra. Mišri gyvenamoji ir verslo zona numatoma tose vietose, kur tikslinga greta gyvenamosios funkcijos vystyti įvairią komercinę bei paslaugų veiklą. Ši zona skirta gyvenamųjų namų, prekybos, paslaugų, aptarnavimo objektų, administracinių pastatų ir kitų pastatų, skirtų su taršia gamyba nesusijusioms darbo vietoms, statybai. Komercin ir ūkin veikla šioje zonoje turi būti leidžiama LR galiojančių higienos normų bei specialiųjų žem s ir miško naudojimo sąlygų. Tokia veikla turi nedaryti neigiamo poveikio gyvenamosioms teritorijoms. Gyvenamoji zona apima esamas miesto daugiabučių ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijas, senuosius sodybinio užstatymo kvartalus, miesto periferinę zoną, kurioje vyksta individualių namų statybos, taip pat visuomenin s paskirties teritorijas. Šioje zonoje turi būti gyvenamųjų kvartalų aptarnavimui privaloma socialin, paslaugų ir kita infrastruktūra, taip pat bendrojo naudojimo teritorijos ir želdynai. Gyvenamoji zona n ra monofunkcin, čia galima ir komercin veikla, nedaranti neigiamos įtakos gyventojams. Sodininkų bendrijų sodai apima esamas sodų teritorijas. Pramon s, gamybos, verslo ir infrastruktūros objektų zona skirta taršiai gamybai, sand liavimui, logistikai, atliekų perdribimui, infrastruktūros objektams. Kauno tvirtov s objektų svarbiausios teritorijos turi didelę įtaką miesto urbanistinei struktūrai ir yra unikalus miesto kultūros paveldo objektas. Bendruoju planu siūloma įtvirtinti Kauno tvirtovę kaip ypatingą miesto objektą ir suteikti jos teritorijoms konservacinę žem s paskirtį. S. Dariaus ir S.Gir no aerodromas yra konservacin s paskirties teritorija. Jis išskiriamas kaip atskira miesto funkcin zona. Bendro naudojimo zona su želdynais, miškais, rekreacin mis teritorijomis apima miesto žaliuos plotus, miškus, vandenviečių teritorijas, rekreacines teritorijas, kapines, botanikos ir zoologijos sodus. Šioje zonoje gali būti įsiterpusių esamų kitos paskirties teritorijų.

15 1 3 Neužstatomos žem s ūkio teritorijos numatomos Nemuno ir Nev žio santakos kraštovaizdžio draustinyje. Vandenų zona apima Nemuną, Nerį, Kauno marias, Lamp džių ir Vaišydavos tvenkinius. Visose funkcinių prioritetų zonose gali būti transporto koridorių, inžinerin s infrastruktūros objektų, bendro naudojimo teritorijų ir želdynų. 5. Susisiekimo sistema Kauno miesto susisiekimo sistemą numatoma pl toti remiantis konkurencingos ir darnios transporto sistemos vizija, kuri išd styta ES baltojoje knygoje Bendros Europos transporto erdv s kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas. Efektyvi ir darni susisiekimo sistema tiesiogiai įtakoja miesto socialinį ekonominį gyvybingumą bei aplinkos kokybę. Tinkamas teritorijų užstatymo ir susisiekimo sistemų koordinavimas, kompaktiško miesto modelio vystymas, darbo ir gyvenamųjų vietų subalansavimas bei viešojo transporto prioriteto įgyvendinimas yra pagrindiniai faktoriai sudarantys prielaidas darniai susisiekimo sistemai atsirasti. Kauno miesto susisiekimo sistemos vystymo tikslai yra: mažinti gyventojų transportinio judrumo poreikį; mažinti susisiekimo trukmę; mažinti transporto priemonių ridą; didinti viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių; didinti eismo saugą; mažinti transportinio triukšmo ir oro taršos lygį urbanizuotose teritorijose; mažinti teritorijos poreikį susisiekimui; užtikrinti ekonomiškai ir socialiai pagristą susisiekimo kainą. Kauno miestas d l savo geografin s pad ties tarptautinių susisiekimo komunikacijų atžvilgiu yra susiformavęs kaip multimodalinis transporto centras, kuriame susikerta svarbiausi kelių, geležinkelių, oro ir vandens keliai. Šios išor s transporto sistemos persidengia su miesto vidaus transporto sistemomis ir sudaro sud tingą multimodalinį susisiekimo sistemos tinklą, kurio pl tra turi būti koordinuojama tarpusavyje. 20 ies metų koncepcijos laikotarpiui pagrindinis d mesys tur s būti skiriamas: efektyvios multimodalin s transporto sistemos kūrimui (kelių, geležinkelių, oro ir vandens transporto sistemų integracijai tarpusavio suderinamumui); geležinkelių tinklo pl trai (greitojo europin s v ž s geležinkelio Rail Baltica tiesimui bei geležinkelio ir oro uostų tarpusavio integracijai); krovinių ir keleivių pervežimų vidaus vandens keliais atgaivinimui; miesto viešojo transporto pl trai suteikiant jam prioritetines eismo sąlygas bei suformuojant konkurencingą viešojo transporto sistemą privačių automobilių atžvilgiu;

16 1 4 gatvių tinklo pl trai, užtikrinant patogius susisiekimo ryšius, mažinant susisiekimo trukmę ir transporto priemonių ridą; Senamiesčio ir Naujamiesčio aplinkos humanizavimui, mažinant transporto srautus bei sudarant palankesnes sąlygas žmonių socialinei veiklai; eismo saugos keliuose sąlygų gerinimui; efektyvių eismo valdymo sistemų diegimui; ekologiškų transporto priemonių naudojimo skatinimui ir jų aptarnavimo infrastruktūros pl trai; bevariklio transporto pl trai; 5.1. Išoriniai transporto ryšiai Geležinkelių transportas Rail Baltica trasa ir su ja susisijusios infrastruktūros išvystymas. Numatoma nutiesti europin s v ž s (1435 mm pločio) Rail Baltica geležinkelio trasą, užtikrinant susisiekimą geležinkeliais su ES valstyb mis bei pagerinant šalies importo, eksporto bei tranzito galimybes šiaur s pietų kryptimis. Kartu su šia geležinkelio trasa planuojama steigti viešąjį logistikos centrą Palemone bei vystyti LEZ kartu su viešuoju logistikos centru. Šie veiksniai bus svarbiausi vystant Kauną, kaip industrinį tarptautinį logistikos centrą. Kauno miestui Rail Baltica svarbi ir kaip naujos kokyb s tarptautinių keleivių pervežimų organizavimo galimyb. Tod l labai svarbu siekti integruoti į transeuropinio keleivinio geležinkelio sistemą ir Kauno geležinkelio stotį. Taip pat būtina pasiekti, kad traukiniai, vykstantys iš Kaliningrado, stotų centrin je Kauno miesto geležinkelio stotyje. 1 pav. Kauno miesto išor s susisiekimo schema.

17 1 5 Tiesioginis susisiekimas tarp Vilniaus ir Kauno oro uostų bei geležinkelio stočių. Vystant dvimiesčio id ją numatoma geležinkelio atkarpą Vilnius Kaunas sujungti su Kauno oro uosto terminalu įrengiant elektrifikuoto geležinkelio ruožą Karm lava Pravienišk s (apie 11,5 km). Tokiu būdu, Kauno bei Vilniaus tarptautiniai oro uostai būtų sujungti į vieningą efektyviai veikiančią transporto sistemą, patogią šalies gyventojams bei patrauklią tarptautiniam keleivių tranzitui. Efektyvesniam oro uosto ir geležinkelio transporto integravimui siūloma papildomai numatyti elektrifikuotą geležinkelio atšaką, kuri užtikrintų susisiekimą tarp Kauno geležinkelio stoties iki Kauno oro uosto. Šios priemon s ženkliai pagerintų Kauno kaip Lietuvos ir tarptautinio transporto mazgo galimybes ir svarbą, atsirastų naujos galimyb s pritraukti tarptautinių keleivių srautus (Karaliaučiaus, Suvalkų regiono keleivius) ir tur tų teigiamą įtaką ne tik Kauno miestui, bet ir kitiems Lietuvos regionams Vidaus vandenų transportas Kaunas yra Lietuvos vidaus vandens transporto centras, turintis net keturis į valstybinių vidaus vandenų kelių sąrašą įtrauktus vandens kelius: Nemuną, Kauno marias, Neries bei Nev žio upes. Kaune yra visa reikalinga infrastruktūra esami bei numatomi keleivių ir krovinių uostai bei prieplaukos, laivų remonto teritorija, taip pat Kaune įsikūrusios vidaus vandenų kelių administracin s ir organizacin s struktūros. Tarptautin s reikšm s valstybinis vidaus vandens kelias E-41 Kaunas Jurbarkas Klaip da yra vienas prioritetinių valstybin s reikšm s susisiekimo infrastruktūros objektų. Vidaus vandenų transporto vystymas, laivybos skatinimas bei infrastruktūros gerinimas yra tiek vienas iš ES prioritetų, tiek viena iš mūsų valstyb s Ilgalaik s (iki 2025 metų) transporto sistemos pl tros strategijos krypčių. Vidaus vandens kelio E41 išvystymas. Numatoma E 41 vidaus vandens kelią Nemunu ir Kuršių mariomis modernizuoti, padidinant jo gylį, įsteigiant krovinių prieplauką Marvel je ir rekonstruojant esamus bei įrengiant naujus keleivių uostus ir prieplaukas visame jo ruože. Siekiant didinti susisiekimo vidaus vandenimis patrauklumą numatoma įrengti pagrindinę keleivinę prieplauką arčiau miesto centro prie Nemuno salos. Laivyba Neries upe. Neries upe laivyba šiuo metu nevyksta, tačiau ši up yra įtraukta į valstybin s reikšm s vidaus vandenų sąrašą ir yra perspektyvus vandens kelias, tod l siūloma vystyti laivybą šia upe ir įrengti keleivines prieplaukas. Laivybos kaip priemiestinio susisiekimo išvystymas. Tikslinga vidaus vandenų transporto infrastruktūrą panaudoti ne tik turizmo ir pramogų tikslais, bet ir integruoti į bendrą Kauno miesto ir priemiesčio bei tarpmiestinio (Kaunas Nida) susisiekimo sistemą. Būtinas ne tik esamų priemiestinių maršrutų Kaunas Kulautuva Kaunas, Kaunas Rumšišk s Kaunas, Kaunas Kruonio HAE Kaunas palaikymas, bet ir susisiekimo kokyb s gerinimas užtikrinant reguliarų ir greitą susisiekimą vandens maršrutais. Siekiant populiarinti susisiekimą vidaus vandens transportu būtina tobulinti gyventojų informavimo sistemą apie vidaus vandens transporto paslaugas, maršrutų grafikus, kainas ir t. t Oro transportas Kauno miestas turi puikiai išvystytą oro transporto infrastruktūrą. Pagal keleivių ir krovinių pervežimų apimtis yra antras šalyje po Vilniaus oro uosto ir s kmingai konkuruoja su Vilniaus bei Rygos oro uostais, vystydamas žemų kainų oro linijas bei didindamas krypčių pasirinkimą. D l šių priežasčių ir pastarųjų metų tendencijų, prognozuojama, kad Kauno oro uoste keleivių pervežimai augs sparčiau negu Vilniaus oro uoste. Siūloma šiuos du oro uostus

18 1 6 vystyti kaip vieningai veikiančią sistemą, kas sąlygotų tolygesnį skrydžių pasiskirstymą ir sumažintų investicijų poreikį į oro uostų infrastruktūros vystymą Kelių transportas Priemiestinis Kauno miesto susisiekimo automobilių keliais tinklas yra pakankamai gerai išvystytas. Kauno miesto išorinius ryšius užtikrina 17 valstybin s reikšm s kelių, iš kurių 3 yra magistralin s reikšm s keliai, 6 krašto reikšm s ir 8 rajonin s reikšm s keliai. Didžiausi srautai pasiskirsto magistraliniuose keliuose A1 Vilnius Kaunas Klaip da, A5 Kaunas Marijampol Suvalkai (Via Baltica) ir A6 Kaunas Zarasai Daugpilis. Jie vystomi kaip nepertraukiamo eismo magistralin s jungtys. Rytin s miesto dalies transporto srauto eismo sąlygos yra mažiau kokybiškos. Siūloma suformuoti rytinį Kauno miesto aplinkkelį kaip nepertraukiamo eismo gatvę visas sankryžas įrengiant skirtinguose lygiuose bei pastatant naują tiltą žemiau Kauno marių. Geresniam Kauno miesto integravimui į šias magistrales numatoma vidaus gatvių tinklo pl tra. Kai kurios priemiestin s Kauno gyvenviet s kenčia nuo tranzitinio eismo poveikio. Priemiestinio susisiekimo pagerinimui siūlomas Raudondvario pietinis aplinkkelis su tiltu per Nev žį, Ringaudų aplinkkelis, tiesiogin jungtis tarp Lapių ir A6 magistralinio kelio įrengiant tiltą per Nerį. Taip pat numatoma sumažinti neigiamą transporto poveikį Karm lavos gyventojams Miesto gatvių tinklas Teritorijų užstatymo ir susisiekimo sistemų koordinavimas ir darni pl tra. Miesto transportas n ra savitikslis reiškinys, jis turi tenkinti gyventojų ir verslo poreikius, tod l transporto poreikį nulemia urbanistinis miesto modelis. Siekiant tur ti darnią transporto sistemą, kurią savo strateginiuose dokumentuose deklaruoja ES komisija, privalome tur ti darnią urbanistinę sistemą. Urbanistin miesto sistema turi būti tokia, kad ji mažintų gyventojų ir verslo transportinio judrumo poreikį (tinkamai planuojant žem naudą), suteiktų galimybę rinktis tarp transporto rūšių bei tam tikruose koridoriuose sugeb tų koncentruoti keleivių srautus, kad būtų galima tur ti efektyvią VT sistemą.

19 1 7 2 pav. Kauno miesto susisiekimo sistema. Gatvių tinklo pl tra. Kauno miesto gatvių tinklas istoriškai formavosi pagal radialinę struktūrą, v liau ją bandyta papildyti žiedine sistema, tačiau ši sistema neužbaigta iki galo. Nepaisant turimo, vieno tankiausių tarp didžiųjų Lietuvos miestų, gatvių tinklo, jis n ra iki galo suformuotas. Esami urbanistiniai ir gamtiniai apribojimai lemia, kad Kauno miesto transporto ryšiai tarp kai kurių rajonų yra nepakankamai patogūs. Siekiant užtikrinti efektyvų transporto srautų paskirstymą, mažinti susisiekimo trukmę bei transporto priemonių ridą numatoma tęsti Kauno miesto gatvių tinklo formavimą pagal radialinę žiedinę sistemą. Principin s gatvių tinklo schemos, pateiktos koncepcijos br žiniuose, atskiros jungtys yra tikslintinos užtikrinant, kad jos netur s žalingo poveikio kultūros paveldo bei gamtiniu požiūriu jautrioms teritorijoms.

20 1 8 Greito eismo magistralių (A kategorija) sistema. Kauno miestas turi pakankamai neblogai išvystytą greito eismo magistralių sistemą, kurią šiandien sudaro keliai A1 Vilnius Kaunas Klaip da, A5 Kaunas Marijampol Suvalkai (Via Baltica), A6 Kaunas Zarasai Daugpilis. Suformavus rytinį Kauno aplinkkelį, ši sistema iš esm s būtų užbaigta. Papildomai numatoma apjungti A1 ir A6 kelius greito eismo magistrale kuri praeitų tarp Ramučių ir Karm lavos gyvenviečių. Taip pat numatoma geriau integruoti esamą gatvių tinklą į magistralinių gatvių sistemą įrengiant naujas gatvių atkarpas bei skirtingų lygių transporto mazgus. Pagrindinių ir aptarnaujančių gatvių (B, C kategorijos) sistema. Šių gatvių tinklo pagrindin paskirtis užtikrinti susisiekimą tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių, formuoti ryšius su užmiesčio keliais, sudaryti pagrindines viešojo transporto linijas bei aptarnauti ilgesnius miesto vidaus transporto ryšius. B ir C kategorijų gatvių tinklo pagrindu baigiama formuoti radialin žiedin gatvių tinklo struktūra. Pagrindinį miesto centro žiedą siūloma suformuoti išimtinai B kategorijos gatvių tinklu užtikrinant didesnį jo pralaidumą bei susisiekimo greitį. Principinis šių gatvių tinklas pateikiamas grafin je dalyje. Transporto srautų centrin je miesto dalyje (Senamiestyje ir Naujamiestyje) mažinimas. Senamiestis ir Naujamiestis kaip kultūros paveldo objektas, miestiečių susibūrimo vieta bei miesto įvaizdžio dalis neturi būti perkrautas transporto srautais bei jų sukeliamomis neigiamomis pasekm mis. Principin miesto centro vystymo kryptis tur tų būti aplinkos humanizavimas, mažinant pernelyg stambių gatvių techninius parametrus bei geriau pritaikant upių krantines gyventojų poreikiams. Iš centrin s miesto dalies būtina eliminuoti kaip galima daugiau tranzitinio eismo, taip pat sumažinti tikslinį automobilių transporto srautą, siūlant patrauklias kelion s alternatyvas. Tranzitinio eismo eliminavimui numatoma baigti formuoti centro žiedą pratęsiant Linkuvos gatvę iki Europos prospekto, didinti H ir O. Minkovskių gatv s techninius parametrus bei mažinti Karaliaus Mindaugo pr. techninius parametrus. Tikslinio srauto mažinimui numatoma P+R tipo aikštelių pl tra Senamiesčio ir Naujamiesčio periferijoje, viešojo transporto prioriteto įgyvendinimas, dviračių pl tra. Taip pat svarstytinos finansin s transporto srauto mažinimo priemon s, tokios kaip automobilių stov jimo mokesčių didinimas bei įvažiavimo į miesto centrą apmokestinimas. Eismo valdymo sistemos. Intelektin s eismo valdymo sistemos gali pad ti tolygiau paskirstyti eismo srautus bei sumažinti jų prastovas gatvių tinkle. Siūloma formuoti žaliosios bangos transporto srautų koridorius bei įrengti eismo valdymo centrą. Eismo saugos gerinimas. Avaringumo lygis Lietuvos miestuose, taip pat ir Kaune, vis dar yra labai didelis. Problema yra ta, kad nemažai infrastruktūros ir eismo organizavimo sprendimų neatitinka eismo saugos reikalavimams. ES kelia ambicingus tikslus eismo saugos srityje, tod l saugaus eismo priemonių diegimui galima tik tis nemažo finansavimo. Saugaus eismo sąlygų užtikrinimui reikia sistemin s analiz s. Būtina įgyvendinti avaringumo steb seną, nustatyti ir šalinti nepakankamų eismo saugos sąlygų priežastis Automobilių aptarnavimo infrastruktūra Automobilių parkavimo sistema. Vystant miesto susisiekimo sistemą svarbu įvertinti visų transporto sektorių tarpusavio sąveiką bei laikytis bendrų tikslų ir susisiekimo sistemos vystymo nuostatų. Šiuolaikinių miestų erdv s, ypač centrin s istorin s miestų dalys, n ra

21 1 9 paj gios atlaikyti augančio automobilizacijos lygio keliamų pasekmių: triukšmo, užterštumo, gatvių laidumo bei ypač automobilių parkavimo problemų. Automobilių stov jimo vietų pl tra miesto centrin je dalyje bei geresnių parkavimo sąlygų sudarymas pritrauktų dar didesnį individualaus transporto skaičių į pakankami jautrią miesto dalį. Viešojo transporto sistemos išvystymas bei gyventojų skatinimas ja naudotis tur tų būti vienas pagrindinių tikslų siekiant darnaus miesto vystymo. Parkavimo aikštelių pl tra miesto centrin je dalyje yra labai ribota, o daugeliu atvejų neįmanoma. Koreguojant parkavimo tarifus, didinant kainą labiausiai apkrautose parkavimo zonose, mažinant nemokamų ir didinant mokamų zonų teritorijas būtų galima pasiekti tolygesnio automobilių pasiskirstymo miesto centrin je dalyje bei efektyviau išnaudoti esamas parkavimo galimybes. Parkavimo aikštelių prie centrin s dalies žiedo pl tra. Tolimesn je perspektyvoje, Kauno miesto centrin s dalies transporto problemas galima būtų spręsti įgyvendinant daugiaaukščių parkavimo aikštelių sistemą. Jos tur tų atsirasti prie pagrindinių miesto viešojo transporto maršrutų arterijų. Aikštel s tur tų būti išd stytos pakankamai nedideliu atstumu nuo miesto centrin s dalies, užtikrinant susisiekimo p sčiomis ir viešuoju transportu galimybes. Parkavimo aikštelių pl tra daugiabučių gyvenamųjų rajonų kvartaluose. Kauno miestui ypatingai aktuali daugiabučių gyvenamųjų rajonų automobilių stov jimo vietų problema. Miegamųjų rajonų kiemai yra perpildyti automobiliais, užstatyti šaligatviai, pravažiavimai, vaikų žaidimo aikštel s. Daugiabučių gyvenamųjų rajonų zonose numatoma pl sti automobilių stov jimo aikštelių, ypač požeminių, infrastruktūrą. Degalinių tinklo pl tra. Kauno miesto degalinių tinklas n ra pakankamas. Įvertinant Kauno miesto perspektyvinį automobilizacijos lygio augimą, degalinių poreikis dar did s, tod l reikalinga miesto degalinių tinklo pl tra. ES siekis iki 2030 metų dvigubai sumažinti įprastiniu kuru varomų automobilių naudojimą, o 2050 metų jų visiškai atsisakyti, pareikalaus degalinių pritaikymo pakitusiam automobilių parkui Viešasis transportas Atlikus Kauno miesto viešojo transporto (VT) sistemos esamos būkl s analizę, identifikuotos viešojo transporto sistemos problemos: žema aptarnavimo kokyb d l susid v jusių transporto priemonių; mažas VT maršrutų dažnis d l pernelyg didelio skirtingų maršrutų skaičiaus; nesuteiktas pakankamas prioritetas viešajam transportui gatvių tinkle; mažas susisiekimo VT greitis. Konkurencingos VT sistemos kūrimas. Numatoma pl toti miesto autobusų ir troleibusų maršrutų tinklą, sujungiant pagrindinius keleivių traukos centrus. Atsižvelgiant į troleibusų teikiamus pranašumus lyginant su dyzeliniais autobusais (ekologiška elektra varoma transporto rūšis, pigi eksploatacija, lanksti energijos gamyba, didelis energetinis efektyvumas) numatoma pl sti kontaktinį troleibusų tinklą. Siekiant didinti viešuoju transportu pervežamų keleivių skaičių reikia: suteikti eismo prioritetą gatvių tinkle, pl sti VT eismo juostų skaičių; optimizuoti maršrutų sistemą; užtikrinti, kad VT eismo intervalai atitiktų keleivių poreikius;

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJ

L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJ L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1014 STADIJA BP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: IGNALINOS MIESTO BENDRASIS PLANAS III DALIS.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02 1 L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1046 STADIJA SP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBöS GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO

Alytaus regiono metų plėtros planas Patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO Patvirtintas regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-34 ALYTAUS REGIONO 2014 2020 METŲ PLĖTROS PLANAS ALYTUS, 2015 1 TURINYS 1. ĮVADAS 2. ALYTAUS REGIONO SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Microsoft Word - Radviliskio_Raj_Sprend_Red_ doc

Microsoft Word - Radviliskio_Raj_Sprend_Red_ doc RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 2008 T U R I N Y S 1. URBANISTINĖ PLĖTRA... 4 1.1. Sprendinių priėmimo prielaidos... 4 1.2. Urbanistinių centrų ir ašių vystymas... 5 1.3. Gyvenamųjų

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau