Sereda, Lapkričio-Novembe r 30 d., reikalavimus. Bolševikai kbtlna pradėti leisti dimą laikinai nemokėti

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sereda, Lapkričio-Novembe r 30 d., reikalavimus. Bolševikai kbtlna pradėti leisti dimą laikinai nemokėti"

Transkriptas

1 j'j ' Frst LlJ^entan Daly t n Amerca NAUJENOS 739 South Halsted Street'Chcago llnos THE LTHUANAN DALY NEWS Entered as second Clasa Matter March 7 94 at the Post Offce of Chcago under the Act of March Kana 3c VOL V Japonja rekalauja sal ddesno lavyno Chcago Angljos atstova Arjos takos derybose šande lake savo su srnkmų r premjeras Lloyd George bandys suformu luot naujus pasūlymus Arjos klausmo šršmu Ulsteru atmetus prmų j Angljos kab neto pasūlymų Kalbama nauju pasū lymu Arjos klausmas bus r šamas vsa nauju žvlgsnu r buk Lloyd George ape ta kal bėjos su nekuras snn fencrų delegatas Prmas Letuvų De nraštš Amerkoje < No 279 Sereda Lapkrčo-Novembe r 30 d 92 Rusja prmty vsus Ame Kalbos ape moratorumą Latvja jau rengas pre Rusjos prekybos rkos rekalavmus LONDONAS lapkrčo f Letuvos žnos Krata pas T S Kontrolės Koms narus Angljos lakraščus pasekė RYGA lapkr 29 TknųRusja prmtų vsus Amerkos gandas ape pasūlymų sutek L s sekamas metas preky rekalavmus t Voketja moratorumų (le ba su Rusja žyma paddės Bolševka kbtlna pradėt lest dmą lakna nemokėt sko pravedus tulus H"" pagernmus auksu paremtus pngus lų) Angljos delegatas kontr 'kurų projekta jau š KAUNAS lapkrčo 3 (Elta) bucjos komsjoje jau rašąs drbt Kap paskelbta Rygoje Gautoms žnoms Lenkų pol True translaton fled wth the postnvaster at Chcago Nov ape ta raportų kurs bus pa tarp tų projektų pagln tnė mlcja padarė kratą pas us reųured by the act of Oct 6 97 duotas kabnetu svarstyt mas Vndavos uosto r praplė Tautų Sąjungos Kontrolės Ko MASKVA lapkrčo 29 Lakrašča mano kabne tmas nekučų geležnkelų l msjos nar anglų majorą MacAtenančų savatę laukama tas gal paragnt šals sutekt njų tap traukna gale- Keenan r pas ryšų karnnkų Nestk karo sugršant š Stockholmo Mas- Voketja moratorumų ant tų atet j Baltjos uostus te Įet Blūnų jo kambaruose karo skolų talknnkams jems švažavus kontrolės re Lakrašča šande jau daug kvų Maksmo Ltvnovo Stock- dvems ar trms m su sąlyga sa š Maskvos nėra takoma kapo konkuren šalčau žur Arjos padėt bohne js veda derybas su va kalas netralnę zonų Vetos fnansstų grupė ren Voketja sustos spausd tė tautų sųjunga r nekame Je sako nežūrnt nors ras užseno nteresas Vagš- gas tasyt naujus dokus r kas nus naujus popernus pn pastarąja! nekenks jlerybos r nutruktų venok to vsokų gandų ape ta drbtuves Lepoj ujo kurs bus gus svarstoma Jų tarpe r PŽMĮ* nebus atnaujntas nes kelų Francja prešnas moratoru paverstas lasvu pertu JHBtūenor nė vena užntere- gandų ape padarymų Prešnas Hughes nustatytam Dabar svarstoma penas ku mu suota pusė Tuo g laku gal prekybos sutarčų r šgavmų A lavyno stprumu Amerka rs lestų Angljos sndkatu galma bus rast naujų pamatų Jungt Valstjų prpažnmo PARYŽUS lapkrčo 29 Rusjos nenuslesant atbudavot r paddnt geležn sustakymu Kol derybos bus ELSNKA lapkrčo 4 š Francjos valdža grežta pre kelų drbtuves Dvnske Rygo ( pertrauktos tūl mano Amerkos šelpmo admns šnas sutekmu tkrų šaltnų sužnota laba do Voketja je r ktur Francja sutnkant ta WASHNGTON lapkr 29 Lloyd George galės suvažnėt tracjos varus nara lankės moratorumo kuram mus epzodas š Suomja pr prta ljos lavynas butų lygus šande turėjo vykt susrnk r Amerkon pas užseno rekalų mnster rant Anglja Francja mano Bandymas užnteresuot tas pažstant Letuvą de jure lako Francjos lavynu mas lavyno ekspertų pradėt pa projektas r Amerkos kapta tarpo Lenka sužnoję jog Nekure Arjos delegata ččerną kurs paskelbė savo Voketja r tolau svarstyt sumažnmų lavyno sutkmų prmt svarbesnuo jega mokėt kontrbucjų r lų kšol nepavyko Pasak Lat Letuvos vusybe stengas WASHNGT()N lapkr 29 jau sugržo Londoną nors k bet venos šales delegacja pa pa jų mokės je pats tk talknn vją lankusų Amerkos fnan gaut š Suomjos vusybės ve sus Francjos lakraštyj prašus susrnkmas tapo at Tapo patrta šande Fran- t dar paslko Dublne duotus dalykus kure esu Jun ka neskatns jų suslakyt sstų ta pasdarė daugausa dc jure prpažnmą tuoj pada dėtas k rytdenos Joko ofc ojos r taljos delegata turėjo kausa laukdam Ulstero pregtnų Valstjų sąlygos prpaž todėl Jungt Valstjos nė rė varų dplomatnų žngs al no pranešmo ape prežast tarp savęs pastarmų ape tų mero Crag kalbos savo parla nmu Rusjos Į Amerkos są nuo mokėjmo ra prpažnusos Latvjos nų Letuvos akcja netralzuo atdėjmo r kas to atdėjmo dvejų šalų lavynų stprumų mente Nors prpažstama Vo Daugels taljos Voketjos t štsų savatę t y nuo spa Nekure mano esant lygas ena prpažnmas prva ketjos fnansa r kap je tur venas ktam pr prašė nėra paskelbta krtnėj Arjoj mūšų palauba pras- tnes nuosavybės sustabdymas padėtyj venok Francjos val r Angljos kompanjų atdaro lų men 9 k 6 d je kalbnė lygt Japonjos lavyno ekspertas lgns ncaprubežuotam laku teroro r užtkrnmas pasto dnnka mano vską gal savo skyrus Rygoje r Revcly- jo Suomjos vusybę r ElFrancja nesprešnant vos valdžos vce-admrolas Kato paskelbė je Ret Amerkos stagų snkuos akredtuotus dploma ma patasyt r nesgrebant Ulstereča nesšalna arų talja turėtų lygų lavynų Japonja nestenkns Hug tk kelos tus jog toks žngsns butų Suo Autortetnga pasakyta kraštutno žnjgsnol paskelb lavynu hes penu sumažnt lavynus stprumu Francjos mja kenksmngas r galėtų Daly Mal šspausdno pas sovetų valdža nesvarstys su mo moratorumo ypatnga trukdyt Vlnaus r rekalaus sau ledmo turėt kurs su laku tur būt pad kalbėjmų su Ulstero premeru Amerka to klausmo ofcalklausmo gretam šršmu r ddesn lavynų negu Hu dntas k 30(XX) tonų talpos Crag kurame pastarass sa na k Washngtono konferen ghes projektas nustato Hug ddžųjų lavų r talpos ko a-nors vsa Arja kenktų pasaulne taka Ta cja galutna nutars savo nus hes penas nustato Japonjos submarnų PTTSBURGH Pa lapkr čau ta ntervencja nepavy galbūt susvenys savu noru statymų lnku Rusjos Kap lavynų 60 nuošmčų dabart Ab šals nornčos jų Js sakęs Ulsters nėra dabar ystov Rusjos prpažn čo 29 Prmu kartu lake 20 kus Lenkjos dplomata pa no jo stprumo Kato g sako lavyno klausmas butų rša prešngas venyts su petne metų dele lgų letų patvno prašė Francuzjos atstovybes mo klausmas bus palktas ap Japonja rekalaus suma mas kartu su klausmu ddžų Arja bot j tur pat patrau Oho upė šaurnė mesto Elsnkuos bendra su Len svarstyt vsos Rusjos sovetų žnt jo lavynų tk k 70 nuoš jų Šalų lavynų dals užleta r polcja tu kas padarytų presją Suom kt Ufster ton venybė n Pet konferencja kur susrnks Bandą sukurstyt suklmą jo stprumo nes toko lavyno rėjo valtms škelt gyventojus jos vusybę Francuzų ats taljos svarbausu nteresu nė Arja tur prmausa paro Jugo-Slavjoje Maskvoje gruodžo 20 deną r š rekalaująs Japonjos saugu nė vena šals neturė dyt j pajega valdyts r š namų Daugels drbtuvų r tovas šprašė tam tkslu kur bus svarbausu susrnk Qua d Orsay tan tkrų jga-» mas lejklų užsdarė tų absolutės kontrolės Vdur j tolerantška atsnėš pre mu nuo ]>at prasdėjmo bolše SOFJA lapkrčo 29 Pa dėts Jugo Sla vjoje daros ru Potvns vakarnėj Pennsyl- lavmą r štkro j šgavo bet Amerkos lavyno eksperta žemo juroje nes tada talja mažumos o tų j gal parodyt vkškos revolucjos nuostolų tk spalų 6 denų ka ta at lktų užgnaužta jos pačos ju savo atsnešmu lnku ulsteret st Tapo patvrtnta sla vanjoj prdarė r sako je grežta lakyss roje Todėl talja r rekalauja čų petnėj Arjoj Jegu sa Valdža skato jos slo- ptas sustarmas egzstuoja JohnstoNvn mestels dalna už kakl kova ačū musų Užse Hughes pasūlymo r rekalaus jos lavynas butų mažau vo geras darbas Arja lamės vumas nebėra pranašystės klau tarp Čemogorjos komunstų letas Daugelyj vetų pale ge no Rekalų Mnsterjos ener Japonjos lavynas butų su sa lygus ktos kuros Vdur Ulstero pastkėjmų tuosyk smu bet jau vykusu faktu; r bolševkų tkslu pagmdyt ležnkelus nuslnkus! žemė gnga darbuote buvo jau lamnga pasbagus: jau spa mažntas k 60 nuošmčų jo žemo juros šales lavynu Da nebus jokos klūtes susven prpažnmas prvatnes vsuotną suklmų Balkanuose kas trukdo komunkacjų lų 4 d Letuva buvo prpa stprumo O ta dele Amerkos bartnu laku taljos lavynu jmu nuosavybės jau tapo paskelb Černogorjos komunstų vado žnta de jure (Letuva) nteresų Pacfko vandenyne konkurentu Vduržemo juroje tas r terorzmas apsstojo vas Markovč pabėgęs š BelJegu g butų sustaknta da Valdža neprpažsta Tebesvarsto Chnjos klausmų tk Francjos lavynas tvrtn grado kalėjmo gelbamas sakęs mo rekalngos apssaugo Tolmųjų rytų klausmas talja r Francja neteko bartnėms sąlygoms Paskendo talų lavas Černogorjos prešngos ser Crag r Ulsters butų prvers konferencja vs dar tebesvars dhug pagelbnų lavų lake ka VANCOUVER lapkr 29 jmo premonės preš nuvert bams partjos veda* partzantto Chnjos klausmų r nešro- ro bet jų nuostolus šdales at tas prmt venų parlamentų mą valdžos šlauknas judė škų karų kur rema taljos Koronero tesnas vakar šne LONDONAS lapkr 29 do js greta bus plna lygnta sutekmu joms dales vs apsdžaugtų bet jegu pa jmas r aštrus baudmas Austrjos Vengrjos r Alban šė nuosprend už keletą š Brnds pranešama ta srodytų toks sustak- krmnalstų sudaro terorzmų šrštas Šande tapo nutarta Voketjos lavyno savačų atgal buvus Brtanna ljos torpednų lavų naknto jos agenta šaljs atsžadėtų extra-terbeach potvn kurame žuvo jas Centrauro paskendo audroj talja r Francja gavo po mas pražūtngas r Ulste Pranašavmas Rusjos Tuo paču laku Usku'pe ser 36 žmonės kalta Brttana Vduržemo juroje tes Adala toralnų tesų Chnjoje 0 nuošmčų Voketjos lavy ru nepakenčamas tada js Tapjau nutarta panaknt už no Anglja 70 nuošmčų Ja neturėtų kur krepts nes Ang pnga bus paremt metalu pl ba suėmė Bulgarjos r Turk Mnės ant Smeltng Co uostu dos Fnansų mnsterja pas jos revoluconerus pas ku lja tada atsakytų Ulsteru: seno valstybų tesmus Chn ponja 8 nuoš r Jungtnes Pats prėmėt sustvarkymų kelbė dekretų pradedant ruos rasta proklamacjų kve joje jegu nternaconalne ko Valstjos 8 nuošmču nuo 922 metų bus šlest nau čančų laud suklt preš Ser tad pats r žnoktės msja kur tyrnės Chnjos s j pnga kure bus paremt bjos r Grakjos valdžų Ma tatymus r tesmus nuspręs vsas sovetų respublkos tur toma paskaus Turkjos nac Chnjos tesmų sstema tas onalstų dplomatna pasėk gera r ganėtna Dabar konfe Naujų pngų venas rubls ma pažadno mahometonų rencja svarsto Chnjos reka Statomas teatras sugruvo Ke bus vertas 0(XX) rublų dabar judėjmų Makedonjoje Trak lavmų ape štraukmų š Ch tnų pngų Naujej pnga joj r Bosnjoj lolka darbnnkų užmušta njos svetmų šalų karevų Ulstereča atssako taknts vakščos vsoje Rusjoje > dabartnėms sąlygos Anglja Svarstys ape tolmesnus Dabar Voketjos markės r Letuvos auksna NEW YORK lapkr 29 gal duos naujų pasūlymų susrnkmus nupuolė tap žema kap dar ne nebuvo Už Brooklyne budavojamo teat dolerus dabar galma pasųst keturs syk dauofcalnuose rateluose kal BELFAST lapkr 29 Pre- ro Amercan šande gruvo lu 4 n Nebus karo Arjoje Daug darbnnkų užmušta sugru vus teatru Japonja rekalauja ddes no sau lavyno Musų neprklausomy bės preša Francja r talja taras ape lavyną Oho upė patvno Komunsta rengą suklmą Kaltna angly kompanją Nestkma gretos Arjos takos Ddžausas markų atpgmas Vėl ddelė nelamė teatre Užgrebė taljos lavą bama dar preš pasba meras Crag šande kalbėda bos r nugruvo vena sena gant ša konferencja bus rm mas Ulstero parlamente pasa Tuo laku teatre drbo nemaža ta apsvarstytas prezdento kė Hardngo sumanymas ša lų konferencjos butų tankau lakomos Nors prezdentas klausmo kelt šoj valan doj nepanojus pa šalnų dalykų r tap panus nusgnklavmo r tol mųjų rytų klausmus mano ma kap tk te klausma bus šršt bus dedama rmtų pastangų sustart lakyt to kus susrnkmus r atetyje Admnstracjos vadova sa koj pasūlytoj valstybų sųjunga jokame atstkme * A Socaldemokratas Musų draugų savatns lakrašts š Kauno Skatykt vs Gaunamas Naujenose Kana 5c \! J premero darbnnkų Lloyd George pasūlyma Uls Toje nelamėje ape 40 darb tero klausmo šršmu r su- nnkų lko sužesta kurų 20 takmu su petne Arja gul lgonbučuose Kek užmuvsa Ulsteru neprmtn mušta dar tkra nežnoma Arjos takos derybos bu Vernon polcjos stots apska sančos pertrauktos utarnnke to gal k 25 žmonų jegu k tam laku valdža ne žuvę bet kt mano duos naujų pasūlymų Ulste žuvę ape 5 žmonų kšol š ro ėjmas vsos Arjos par gruvėsų jau šmta 9 lavona lamentų kuro rekalauja snn Gruvėsus kasnėjama r to fenora negalmas pre lau nes dar 7 žmonų pasgen dabartnų aplnkybų bet uls dama Manoma je tereča sutnka svarstyt jegu užmušt r jų lavona tebė butų duota naujų pasūlymų ra po gruvėsas Kartu Crag paskelbė Prežastes nelamės nežno Ulsters ddna savo karuome nę prdėdamas pre jos dar ma bet r nesstengama patrt k gruvėsa nebus plna apvrš 5000 karevų ješkot r vs žuvusej suras Ruošąs naujų pasūlymų t Kontraktora areštuot LONDONAS lapkrčo 29 bet r je sakos nežną nela Autortetnga pasakyta mes prežastes Angljos PARYŽUS lapkr 29 š Suskrto su Vengrja Voketja protestuoja preš Athenų pranešama Grak Vengrjos pažemnmą respub jos kruzers tes lona saloms suėmė plaukus Adalų tal jos lavų kurs buk gabenęs amuncjų Turkjos naconals tams Ant jo rasta 9 aeropla na 2(XX)(XX) patronų r daug ktokos karo medžagos Vakar lapkr 29 d užseno pn gu kana perkant jų ne mažau kąlp už dolerų bankų buvo aw tomą Amerkos pnga* šap: Angljos svaras sterlngų $400 Austrjos 00 kronų 4c Belgjos 00 kronų $660 Danjos 00 kronų $860 Fnų 00 markų $96 Francjos 00 frankų $692 taljos 00 lrų - $407 Letuvos 00 auksnų 40c «nkų 00 markų r 3c Norvegų 00 guldenų $422 Olandų 00 guldenų $3545 Švedų 00 kronų $2350 Švecarų 00 kronų $900 Voketjos 00 markų c lkos BERLNAS lapkr 29 Voketjos valdža pasuntė of caloj protestų Vengrjos re gentu Horthy ang' pasta rass savo telegramų buvusam Bavarjos kronprncu Rupprechtu užadresavo: Jo Ddeny be Bavarjos karalu Rupprechtu Voketjos valdža nu rodo sutekmų toko ttu lo Rupprechtu skato nedrau gšku aktu ang js plna gnoruoja tų faktų Voke tja dabar respublka o ne monarcluja Daugels lakraščų rekalau ja valdža pertrauktų dp lomatnus ryšus su Vengrja jegu Budapešto valdža neprsųs ofcalno atsprašymo gaus auksnų negu peretas metas Ar dar že- maus a nupuls auksna nežna bet pre što auksnų pgumo kam reka sųst pngų Letuvon tegul tas gerau pasunča nesle džant spekulacją Naujenų Pngų Suntmo Skyrus d džausa letuvų pngu suntmo štaga Amer koje r Naujenų sunčam pnga grečaus pa sek Letuvos negu keno nors kto Nauenos duoda plną gvarantją už pngus sunčamus perladoms r duoda paprastas prarantjas už savo čekus Naujenos šmano ddesnes pngų sumas pagal pgauso denos kurso kolcs tk New orke ar Chcago e Naujenos Korespondentu ddžauso Letuvos bankole tuvos Prekybos r Pramonės Banko Kaune Nau jenos sunča pngus ne tk Letuvon bet r j v sus ktus sveto kraštus Sųsdam pngus v suomet krepktės j Naujenų Pngų Suntmo Skyrų NAUJENŲ PNGŲ SUNTMO SKYRUS Halsted St ChletgO DEL

2 Sereda Lapkr 30 d 92 NAUJENOS Chcago U VYRAS R MOTERS Fzo-pschna skrtuma kapo medžaga socologams Margumyna Dchunay sako ndustr lteratnuosc darbuose: moters joj motery* darbštesnės bet vyru šmntngesn Spaustuvė se kapo radžų rnkėjos mo terys nepasžym tečaus pu ka kopjuoja Wehh {^ste b gyvybės apdraudmo buruose moterys gerau darbą de knyga šrašyta Madam Stael arba G Elot daugau verta smulkmenose ne vsu-: moj Nekas neabejoja ape moterų vršenybę laškų rašymo stluj š kur toj vršenybe? Mes rašome laškų šalta kap kok raportų: moters atleka bet dažnau serga; jos esančos kantresnės r rūpes rašo sujudnta laktas; j (Bus daugaus) Baltmorės letuvų rubsuvuose x> peretos žemos d delo nedarbo laba nupuolė ūpas organzuots Jau du me nesa kap atvyko organzato rus M Duseka r darbuojas su unjos atstovu J Bulatu bet pasekmės laba menkos Kek lako atgal buvo sustre (te kure ne ne kavę prosytoja tngau rutnos darbą atlekan nejunta kap deda jautrumo čos H Ells ctuoja pašto Skras proto proča syku su vrsnnko nuomonę pa ypatybėms; mums daugau ru prastuose darbuose moterys š- p daktų santyka ne patj S tvermesnės geresnės už vy dakta La Bruycre ta enrus; dscplna lengva pasduo- nns genjus daugau ne venu dančos Venok anot Ells o žvlgsnu; Descartes ta maskujaunos moterys dažna sus- j lnno (vyrų) genjaus tpas draugauja su vs pradeda Moters butų svajot ape sustuokmą r Į Caractercs bet aš abejoju ar tur būt dėl to kba reta rup-j koka nors moters galėtų pa panašaus naš kek aukščau paklt Mo gamnt kų nors «*>"nčnna terys pgau drbagal būt dėl Dscours de la Methode žo to darbdava jas užtara sa džu lygų3 gabumf bet ne ko H Ells Moterms trūksta venod: moters protas konkregabumų būt komplkuotų n tcrs vyro abstaktesns H Ells pasteb š 600 dustrjos arba prekybos ntere sų vedėjoms Ta matyt ne varų relgnų sektų tkta jų drva Žnoma šmčų: septnus moterys sukurė Vy turėjome moterų karvedžų ra buvo vsokų relgjų orgaytrn drąsų vadų revolucjos nzatora Kadang daugumos ' relgnų sektų kūrėja v metu etc turėjo aškų proto surmo žy pasreška mų ta moterų mažyts skabuckel o žodžas tarant v( čus tarpe relgjų organzatoduktvūj drvoj; moterys pas rų joms jokos gėdos nedaro žymėjo matematnuose moks luose Abstraktns galvojmas Šventųjų tarpe moterų neorgan-' trūksta bet jų r pragare užprklauso nuo asrtens no r emocno charaktero Burdach pasakė moterys Burdach sena pastebėjo ma tesą toka koka ją randa! poltkoj moterys gerau tnka 6 v nor sukurt tesą Ap už vyrus Buvo daug gabų lama tarant mano mokytojo valdonų moterų Senovėj mo žodžas motervs laba reta ters pasžymėjo dplomatnuošgal būt neprklausomos pro- j se ryšuose Ell s sako: Kur tavmo drvoje H Ells tesn j< s *- pasluosavus nuo už jos pasluosavus nuo už gulėjus sukmt Kopernnkų jr sentmentalumų moteną kacbasunka*rast n((e; terys tur būt tur tek jėgų kap kur sa\o pastangoms pakltų gvaldymu praktngųjų garbę arba nors turtus sukrau po{tkos klausnų tų; dar sunkau rast moterų skrtumų suvadnačų rolę Bacon o Ga- Sena pastebėta llco Wagner*o bsen o Wash- krauju je Vyro kraujuje kap Lenn o Sakoma mnėjau randas mažau vanmoterys buvusos pavergtos dens o daugau raudonųjų neturėjusos progų Venok tu skrtulėlų; specfns svors rme garsąją Hypatą Naden vyro kraujo ddesns Tyrnęetc H Ells ctuoja J Boyer o toja suranda aplama; Les Temnes dans la Scence moters kraujas tur ape 8 pro r randa pasžymėjusų note- centus mažau hemoglobno (t rų: astronome Mara Lcvven y raudonoj kraujo medžaga Madam du Chatelet kraujas sunkesns Nevvton o Prncpa Sofja moterų German buvo žym matemat (Mcčnkovo tyrnėjmuose) r ke Madam Lopautc drbo kar anot Dr Lloyd Jonės moterys tu su savo vyru r prgelbejo dėl to lgau gyvena Juo krau specfns stovs d Lalande u Mara Agnes pa- jo rašė svarbą matematkos kny desns juo kūnas stpresns juo gą Laura Bass buvo Boognos grečau atmuša vsokus antunversteto profesorė Mrs So- krčus (mkrobus) švardytų mervlle pasžymėjo moksle skrtumų randame r gyvūnų Sofja Kowalewska buvo bene kraujuje augščausa vsoj Švedjoj pak Moters šrds grečau plaka lus matematkoj etc kas aplama reška slpnesn Aš nesuradau net venos mo kūnų Moters truput grečau ters kur butų pasžymėjus alsuoja; korsetas ardo alsav flosofjoj Naden regs ką mų Panašų skrtumų rasme nors metafzkoj nuvekus vsame kūne: moters pūslė bet aš negalėjau jos vekalų su mažesne nksta mažesn plau rast Lombroso r Ferrero ča mažesn; mažau šlapumo pasteb Ptagoro mokyk mažau prakato etc Bet ape loj buvę 34 moterys kelos k ta rekėtų laba daug rašyt tose mokyklose r vos tk ve glnts fzologjų r pscholo na cnkų tarpę Ells o c gjų kas mano rašnėl pada tuojamas Paul Laftte (Le Pa- rytų technknu r sunka su radox de Egalte ) šuo prantamu klausmu laba tesnga šskakle esant tfodne lauka reška: ' (gle) ankšta suršta su mc T-T medcnos kolegjoj jaunos moterys as- džngos kata vsan kūne r su nervų sstemos funkconav žym fzologjoj arba patol joj; jos nustebna kvotėjus mu Paprasta sakant nereta faktų žnojmu; bet klnkos šta lauka šspuča r tada darbuose jos daro pakladų moters gauna gūž (gotre) Aplama kalbant moter dau šta laokn vsada ddesne mo gau sujudna faktas ne sta ters kūne; pasddna nėštumo tymas j daugau nteresuojas lake anldrapanų arba gmt dalne dėja mažau vsatne nų organų vekmams pasd dėja Je reka duot opnja dnus Senovėj šte fakta bu žnomo ndvdo (asmens) vy vo žnom (žūrėk mano ve ras gal būt tesngau pasakys kalą Lytes Mokslas pus aplamas ruožas; bet charak 3080) Trodnės laukos tero aprašyme moters ma lga pagamna kretnzmą (dovršų: pažstamas gestas daž- tumą) dažnau vns Gū ža dažnau moters kankna sa etc vskas pažymėta r yertnta Tas pats skrtumas KORESPONDENCJOS BALTMORE MD Rašo Dr A J KARALUS K Delnku už sugaštą laką $550 fondą varde nukentėjusų strekerų J JokubaČu už sugaštą laką $269 tarėm nuošrdų ačų STR NUK APS FONDO: Prmnnkas J Rklorats $58885 Prbuvo vso Turtų Sekr r žd S Cbulsks $58835 šmokėta vso Protokolų Sekr K Ramanauskas Bylos komsjos nara: Raportas arba pranešmas M Krugels Dr-ja š kasos 5000 J Voketats Turu už garbę paskelbt gerba Sept 0 Letuvų Poltškas Kluma vsuomene lnksmą žną bas 03 Green St 6305 strekerų byla š 99 metų kuruos Sept 0 Moterų Apšvetus Klumusų fondas gynė užsbagė musų bas š kasos 2500 almėjmu nes tapo šmesta š tes Sept 3 Nuo Pknko Lnden no ta panaknta Tapg pa Parke 2260 rankos (Bonds) vso sumoje $45000 Sept 4 šv Agotos Moterų Dr-ja tapo numta š kasos 2500 Sept Kuopa S L A Gran Buvo grdėt užmetmų Šs vlle š kasos r kolekta 2400 ondas nevsus strekerus gynė Ta K Kestučo Sept 6 ) netesa Mes gynėme vsus kure 450 Draugja k pre mus krepės (jų būvą 9 as Sept 22 Let Mylėtojų Draugja menų)bet tūl strekera Š anks Chcago 2000 to (prmau negu šs fondas skūrė) Oct Alex Bobravčus Worcestnussamdę advokatus todėl pre mu er Mass 00 sų neskrepė už tat tapo nubaust Bjaurus kojų kvapas paena Oct G Moterų Dr-ja Rūta 3500 nuo 6 mėnesų k venų metų kalė nuo odos lgų kuros vadnamos Oct 0 Darbnnkų Są-ga 5-ta jmą bot ta buvo jų pačų kalte hyperdross r bromodroy prklauso korporacjoms) strekų lamėjo r Kontrak tora uo gabalo drbantems preservams nuola tos kapojo algas; tas kapoj mas algų ta r prvertė prosytojus sustrekuot pažebojks kontraktorus nuo tolesno kapojmo algų Lapkrčo 3 d (Letuvų Sve tanėje (lollns gatvėj) buvo parengta rubsuvų masns mlngas Bet r tų masmtngų kontraktorų bevek tek at slankė krk r unjstų Kalbė jo Bekamps š Brooklyno šuo syku Bekamps kalbėjo už organzavmos darbnnkų Nesvajojo ape revolucjas tuojau Lapkrčo 2 po petų r Wnons Woods Tenth Maryland avė NVeslporte trys vaka rado negyvų letuv Juozų Baubų Baubos kšenėj rasta keletas grybų todėl dak taras r sakė Baubas nu snuodjo grybas Baubas mėgdavo gert Ape penk mė nesa atgal mrė Baubos pat Lko našlatėla trys megralės r venas bernukas Vuso j mergate tur ape 0 metų amžaus Našlačus paėmė g mnės auklėt * $ Daugels baltmorečų bus sunku šlakyt* pasbet statyta ddelė svetane te kure prsdėjo pre bend rovės nesbjojo dėl šlakymo r drbo tk grečaus s gyt svetanė Dabar jau ne je neabejoja nes mato ne tk letuva naudojas sale bet jau r ktatauča nuomo ja ta balams ta šap pra mogoms Bzns ena gera r jegu tk bus sutarmo ta porų metų r skolas atmokės Zgmas Kojy šutmas lga kuopa 2500 Oct 5 D L K Gedmno Drau š atskatos kap kam atrodys tolems komtetams be komsjos gja š kasos 5000 Nov 4 Martn Lūte* Draugja š kasos 5000 Nov 4 Waterbury švesos Dr-ja 2500 Nov 4 Kolekt T Vsock r M Krugelj 6000 July August September October Novenber narams daug šmokėta Tas tesa Bet ta tk tems tap atrodys kure neturėjo progos suspažnt su tesmų rekalas ypač tokų ddelų tesmų tap Štas kurs tęsės per porą metų r kurs ne veno* $58835 šmokėjma S N A Fondo: 99 m Aug Hary Edlln advokatu už sutekmą rodos $300 Aug Advokatu Collmany už sutekmą rodos 500 Aug M Alyta už spaudą ats šaukmų lašk r konvertų 750 Du syku kelone komsjos pas advokatą Netv Haven Conn 200 Aug Antspauda gumnė dėl S 25 N A Fondo 50 Aug 8 Fnansų Knygos Aug 8 Sanos nešojmas dėl su 50 srnkmo Aug Advokatu Hamltonu pra dedant provą Aug Advokatu Gulfole prade dant provą Aug 80 Pknko Lnden Parke š mokėjma 565 Sept 9 Advokatu Gulfole re kalaujant tuo Sept 3 Pknko Lnden Parko š lados 543 Krasos ženklela suntnėjnėjnru laškų 500 TJž du kartu sanos nešojmą šaukt susrnkmą 2C Protokolo knygos m Mavh 9 Jos Voketats už su gaštą denos darbą $650 March 0 M Krugcls už denos darbą pas advokatą 500 March J S Pruselačo smulk menos 392 March M Alyta už atspauzd nmą plakatų 00 z 00 March zdoraus Boko ekspensa šgaunant pngus 2500 r žmogus pasluosuoja nuo to nesmagumo kur kenča vsuo met dėl smrdančų kojų o ypač a būna žmonyse kompanjoj svetur ar name Kojų šutmas Jan Klubu už svetanę lakytus susrnkmus 425 Jan 24 J S Pruselaču paraš r nešojmą lentos 50 Jan 30 M Krugelu už darbą r sugaštą laką 500 Jan 39 J Voketats už darbą r sugaštą laką 500 Jan 30 J S Pruselats už darbą r sugaštą laką 700 Jan 30 J Rkterats už darbą r sugaštą laką 000 Jan 30 S Cbulsks už darbą r sugaštą laką 500 po trjų ar keturų kartų varto jmo Kojolą reka vartot tap: j kvortą šlto vandens reka prplt 4 plnus šaukštus Kojolo r tam vandenyj su kojotu mr kyt kojas koką 0 mnučų Veno buteluko kojolo užtenka šgydymu nors r blogausų kojų Buteluko kana $00 Kojol šgydo kojas nuo šutno 340 South Halsted St = ĮVARUMA: ===== PANEDĖLAS : Dancng Contest; SEREDOMS:- - Sngng and Hat Contest; PĖTN YčOMS: Bazaar Utarnnkas r Ketvergas: 3 akla Vodevl; Subatoms r Nedėloms: 4 akta Vodevl Pukausos Fotodramos Komedjos etc naujos kasdeną _= ĮŽANGA: ===== Paprastoms denoms: Balkonas 7c; Apačoj 28c Subatoms r Nedėloms: Balkonas 20 centų Apačoj 30 centų DR P G WEGNER Prėmmo valandos nuo 8 k 2 š ryto r nuo 7 k 9 v vak 3325 So Halsted St Chcago J H STENER Gerausa mėsa r paukš ča 3606 So Halsted St Tel: Yards 295 Kur senausa Ten gerausa SENAUSA AgenlorA VENYBE Bngol Chemcal Co 286 So Mchgan Avė Chcago arduoda lavakor tes ant vsų pa rankausų Ln jų Letuvą r š Le tuvos arba r vsur k tur per Antverpą Rotterdamą Breme ną Hamburgą Lepo ją Karalaučų r k tus portus Edkūnus r pat Kauną tap pat r š Letuvos Pamėgnkte naujo P Su užregstruotu vasbaženkllusuv Valst Patentu bure Naujame nėlynnno pakelyje Vsos tvrtos gomalus užmušan čos ypatybės Same Vasto dčlos fu premaša prmna Švelnaus kvepalo Rudes aoa pavekants pleskanų pasalntojas begalna pukus plauku sutasytojas kurs patks r gačnausa ypata w/''s 26 So Halsted St Chcago HL AęoHo'b?* STOPSDANDRUH' ' PAVEKSLUOTOS PRAKALBOS PPOMOT6 <' HHALTHYSCAP LUXURANTHAR r - tntcmso'ur' ozš Nuo lakų Jėzaus Krstaus k lakų Kun M X Mockaus Atsbus Ketv Gruod-Dec d 92 MLDOS SVETANĖJE 338 So Halsted St Pradža 7:30 v v f EADRCHER^CO aush TtRPNAUBlOG t HROOKLYN NEW YORK < Aptekoso parsduoda po05carba atsųskte 75o tad atsusme per pašta tesog š labaratorjos mano ant vsų šalų pngų Bntnat rekalau kte štoko pakelo Žūrėkte butų NKARO vasbaženklls a L a "VENYBĖS SPAUSTUVĖ Vsokus spaudos dar bus atleka * greta pga r graža VENYBĖ ENA DU KART SAVATĖJE Spausdna gerausus raš tus vėlausas žnas š Letuvos r vsur r tur juokų skyrų kp L L F Komtetas N A U J E N O S f) o "TARKA AMERKOJE $350 MET LETUVOJE 450 M KLNKA Štos paveksluotos pra kalbos bus venos š žngedžausų nes tokų pavek slų koke bus rodom šose prakalbose nekas nėra ma tęs Vs kas tk gyvas r tu r aks matyt o auss grdėt o ypatnga ko jas kuruom galte vakščo t prbukte j štas pa veksluotas prakalbas pa regėste tų ką neregėję o š grste tų kų negrdėję Įžanga tk 25c SKATYKT R PLATNK!' Kveča vsus Spausdna konsttucjas knygas laškams poperas plakatus vztnes korteles balams tketus r tt GYDAU vsokas lgas vyrą r mo tarų; galvos adą nervškumą nusl pmą narų slpnumą \ reumatzmą paralyžų r ktas vsokas vdurų l gas Kapo letuvs savo tautečams patarnauju kuotesngausa Vsas l gas gydau gamtškas budas Valandos nuo 9 ryto k 9 vakare Nedėlomg nuo 9 k po petų 407 Mlwaukee Avė Chcago Phone: Humboldt 5849 Pažnmu lgos r gydymu vsokų lgų: Vyrų moterų r kūdkų Vedama štabo VVEST END HOSPTAL 2058 W Monroe St šaur rytns kampas Hoyne Avė Modernškas būdas lgos pažnmu Talpnas gera rengta Laboratorja r Xlay Gydoma name r lgonbutyj Atdara kasden nuo 2 k 7 va vak Veltu neturtngems Kalbama letuvška» Pngus Letuvą sunča telegramų Amerkos pngus Dr W Yuszkewcz Pngus sunča Letuvą r vsur pgausu kursu; už juos garantuoja ypač Letuvoje pnga bus greta r paranka š mokant artmausoje ve toje nuo prėmėjo gyve nmo Temoje aujen t MLDA TEATRAS Telephone Yards 5834 drbo jams adresu: DENTSTAS ATLEKAM N ap letos kambara r 7 Valandos nuo 9 ryto k 9 va vak Nedaloms nuo 9 r k 2 petų ste gret gaut ta rašykte š Valandos: nuo 9 k 9 va vaka re Seredom 9 v ryto k 2 Va karas 69 Nedėl pagal sutarme GRA Ž A spaustuvėj Aknų specalstas 80 So Ashland Are Kampas 8-os gatv s Ant trečo augšto vrš Platt o Jegu apteka neturėtų o norė Dr A Juozats: PAUDO DARBA John J Smetana Gauste nusprkt vsose aptekose Telephone Boulevard 5052 ( Jan 30 K Ramanauskas už dar bą r sugaštą laką 300 Jan J S Pruselats už telefo kent galvos skaudėjmą skatant radės susleja š radės daros dv tur uždegmų akų Je skatant ar suvant aks skau da tuomet rekalaukt aknų Jo Je Je Je r smarvė pranyksta nuo Kojolo asmens rekalas!et komtetų r komsjų kur r menkausam rekale rekėjo šaukt susrnkmus dėl pastarmo Kek >uvo vakščojmo kek važnėjmo dek rašnėjmo k štyrčm r susra dom tekmngą gabų r prenamą ad vokatą kuro pasrnkmu galm pa sgrt neapsrkom nes tk ačū jo ddele tekme r pasdarbavmu š byla be tesmo panakyta toku budu vs kaltnamej strekera lko te sus r pat byla kokus trs ar keturs tūkstančus dolerų mažau lėšavo ne gu būt eta tesmą Kek komteta r komsjos turėjom darbo ča vską nesurašys Fondo atskata tapg gal atrodys kesta nė atlko nė nedateko Da lykas tame Kuomet advokata pranešė musų bylą tesmas š metė panakno ta tuomet musų advokatam jau buvo mokėta vso $60000 kurų mes manėm r užteks todėl nerekėjo et tesmą o tuomet fonde dar buvo $579 ku ruos sakėm apveksme ant koko k to vsuomenško naudngo rekalo 'Pe čaus apsrkome: musų advokata parekalavo dar balanso $75000 mat buvo suderėta su advok Joseph Gulfole už vsas tas bylas $70000 o Hamltonu po $0000 deną toku budu je turėjo tesą rekalaut dėl abejų po $70000 Bet ang musų bylos komsjos nara kure samdė advokatus tur nejudnamą nuosavy bę toku budu advokata savo reka laujamą blą galėjo školektuot š komsjos narų nuosavybės Tada nekas daugnus nelko kap tk ta kyts geruoju su advokatas kas per ddel derėjmas! pavyko sulygt už $50000 tk todėl su atskatom pertkrnom joge daugau pngų ne turm Tada lkusus $79 kap tk štekom apmokėt už atspauzdnmą šų atskatų r ktus mažmožus To ku budu atskata lygom šėjo Vsoms draugjoms r pavenams asmenms kure kuom nors rčmč š 92 m nus L5( Adv Gulfole r Hamlton $5000( Raportas r atskata M Alyta už spaudos darbus $550 S Cbulsku už vsokus maž Strekerų Nukentėjusų Apsgynmo možus $35' > Fondo š streko atsbuvuso Brželo mėn 99 m VVaterbury Conn {egos S N A Fondo: 99 m July 27 Šv Stanslovo Dr-ja $500 July 30 Letuvos Brolų Dr-ja š kasos 25 r ko 3635 Aug 3 L S Kuopa surnkta la ke prakalbų 720 Aug 5 Šv Jurgo Dr-ja š ka sos 2500 Aug 6 D L K Kestučo Dr-ja š kasos 500 Aug 0 Letuvos Dr-ja š kasos r kolekta 9355 Aug šv Vardo Jėzaus š ka sos 500 Aug 22 šv Petro r Povlo Dr-ja š kasos 500 Aug 28 Jubzapo Broljos š ka sos 2500 Aug 30 Letuvos Jaunkačų Dr-ja š kasos 5000 Aug 30 Nuo pknko Lnden Parke Sept3 Letuvos Lasvamanų 7 kuopa 500 Sept 3 šv Juozapo Dr-ja š kasos r kolekta 2035 Sept 5 Amer Let Pešelpos Klubas Harvey 2025 Sept 8 šv Jono Krkštytojo ss Nauja šrastas vastas KOJOL plna šgydo tas lgas Rekalng akna Prkte 'VenybėsM Ben drovės šorus Dvdenda mokam Atetyje bus d dels pelnas Venas Šeras $0 Užlako ddel knygyną kur galma gaut Všokų knygų Rekalaukte platesnų n formacjų ape vską tašykte mums laškus reknaukte musų pngno kurso r knygų katalogo Su vsokas rekalas krepktės šuo adresu: ( ) LTHUflNflN VENYBE PUBL Go 93 Grand St B Brooklyn N Y < Kur venybč Ten galybė 5)

3 NAUJENOS Chcago P Sereda Lapkr 30 d 92 Savatne Bzno Apžvalga WEEKLV BUSNESS REVEW jamų tavorų kanos turės pult 'daug žemau Venok gamnto jų kanos r žalos medžagos pardavėjų kanos gal ne tk ne bepult žemnus bet dar r pa Algos žūrnt Amerkos klt XXX rekalų žvlgsnu dabartns al gų mažnmas šrodo netesngu Varo Pramonė Varo pra nes atpgmas pavena parda monėje perteklus dar tebėra vnėjamų tavorų k šol la ddels Apskatoma škas ba neddels Venok dalykų pa to r šdrbto varo dabar gul dėts vsame svete rodo al be vartojmo maždaug gos Amerkoje dar galės r tu 000 svarų švežmas varo užrės pult žemau Gal atet la rubežn buvo laba mažas pere kas a darbnnka Amerko tas metas o šas metas dar je uždrbs tk pusę to ką už labaus sumažėjo Tk vena Vo drba dabar Tap galma spėt ketja šas metas prko dau ypač atsžvelgant dabartnes gau varo negu peretas Voketjos darbnnkų algas Karės laku Japonja prkda Voketjoj venas tūkstants vo daug varo bet šas metas markų mėnes paprasta prko mažaus negu peretas darbnnkų alga Bet venas tūk Nemaža varo š Amerkos stants markų juk tk $400 prkdavo Anglja Franc ja olamerkos pngas Kas reška landja r talja bet maža pr Voketjos darbnnkas gau ko šas metas na tk po veną doler savatę Pastasymas dalykų varo Voketjos darbnnka prmau s pramonėje tesogna prgul paprasta uždrbdavo trs ar ke- nuo dalykų pastasymo Euro turus sykus mažau negu Ame poje rkos darbnnka skatant dole Negalma laukt Europa ras Tag pagal dabartno Vo greta atsgavntų Jos atets ketjos darbnnkų uždarbo šrodo gana tams ypač jegu Amerkos darbnnkas gautų msme domę menką passek ape kokus trs ar keturus do mą r neaškumą nusgnklavmo lerus savatę Tuo tarpu Ame konferencjos VVashngtone rkos darbnnkas tek gauna j š to vsko galma spėt deną varo pramonė Amerkoje var Voketjos darbnnkų alga ga pradės tasyts k 922 me žnoma turės dar gana žyma tų pabaga XXX paklt Bet jegu j pakls r k Šera Gruodžo mėnuo patek Voketjos darbnnkas gaus ne veną tūkstant bet aš- prasta est Šerų atpgmo mėtuonus tūkstančus markų nešu Todėl tur pngų damėnes ta sulg to Amerkos bar galės tkra su ddele nauda darbnnku prpultų uždrbt juos ndėl geresnus Šerus Pastabos Ape Bzno Eseną ape $400 deną arba $2400 Dvejų dolerų kanos jos nepa seks r per keletą metų je bent kas laba nepaprasto ats tktų Tuo tarpu preš sauso mėnes markės kartas gal dar labau nupult Jegu Tamsta reka gret pngų ta-verčau Lyga r jos agentu nuo kožtas markes dabar parduot no tūkstančo dolerų kontrakto Kl Jurgelons ena $45 Te pnga lako m atskra nuo žmonų sumo kamų pngų Jegu Co-operatve League bus vsur po šoka-toka valst jos kontrole ta jos bzns gal sgyt ddesno pastkėjmo Peretas metas Co-operatve League rods geroka prasplėtojo padaugnus savo kontraktų sumą nuo $ k $ per venus metus Su peretų metų pabaga Lygos taupomass susdėjo š $ š kuros sumos $ buvo to fondo pelnu nerals arba šladų fondas susdėjo š $69379 š kuros sumos $6574 buvo pelnas Marketo Kanos Ant tūlų dalykų vakar Chcagos marketo kanos buvo se kamos : SVESTAS Creamery eks tra 45/oC centralzuotas 38 /2C ladles 30% r 3c pakeluose 22 r 25c kana retalerams statnukėse 48^c spaustas 50% c KAUŠNA švež pr mej 50 r 53c paprast prmu tna 42 r 46c mašyt lotuose 48 r 52c ekstra sudėt balto medžo dežėsna 58 r 59c mar guka 26 r 28c purvnuka 28 Co-operatve League rods ne- r 30c storage 28% r 39c eks tur savo namų r jokus na- trna 39!4> r 40c mus nėra ndėjus pngų šsky GYVA PAUKŠTENA Kur rus paskolas ant morgčų Ly kęs 30c vštos 22!/oC pavasa gos ofsas randas: Standard rna 2c gadža 5c antys Lfe Bldg Pttsburgh Pa 23c žąsys 2 r 22c Kl Jurgelons NEGYVA PAUKŠTENA Kurkęs 42c vštos 22 r 24c Kas daryt su Voketjos gadža 4 r 6c pavasarna markėms? vštuka 9 r 2c antys 22 r 23c žąsys 9 r 20c Klausmas: Godotnas Bzno Vedėjau! BULVĖS Baltos šaurnės Aš buvau sumanęs važuot j mašuose $60 r $75 už 00 Letuvą 920 m r paprkau svarų; saldžosos $350 r $ vokškų markų Deut statnė sche Bank Berln mokėdamas ŽAL FRUKTA Obuola už šmtą (00) markų po $2- $700 r $950 statnė; grėpsa 40 Persmanus mano sumany $350 r $375 kretas; lemena mu aš apslkau ant vetos Aš $500 r $525 dėžė; oranča paskaus norėjau parduot tas $700 r $800 dėžė; ananasa markes ale a markės vs $650 r $700 puolė žemyn r žemyn aš nenožalos DARŽOVĖS Bat reka prkt su ' rodamas trotyt vs Taukau pa Šerų venok atsargumu Nereka prkt tų kol ates jos k mano mokėtos vna $200 r $250 už 00 pun savatę Jegu Voketjos markės ne-šėrų kurų mes neesame n tro- kanos Belaukdamas tos kanos delų ; salera $50 r $75 dė bepuls daug žemau kap dabar dę šose skltyse ta Voketjos darbnnkų algos varga bepalks k astuonų tūkstančų markų mėnes Pasremant štas palygn mas galma spėt vdut nška darbnnkų algos Amer koje paseks kokos 2-5 dole rų savatę Reka venok turėt omenyje šte palygnma gana venpusšk r jų neužtenka tk ram atspėjmu kas bus su al goms Kl Jurgelons sulaukau to dabar atėjo žė; morkos $200 r $250 už 00 pundelų; kopūsta $250 r $300 Gerbamasa malonėste man kretas; žyduola kopūsta $75 paašknt ką aš turu daryt su r $200 kretas; agurka $450 joms? Parduot negalu nes d- $500 dėžė; salotos galvose del nuostol turėča o lakyt ( $450 r $500 kretas; gryba 50 Ape Co-operatve League tolesne vėl baugu nes gal Vo r 65c dėžė; cbula $500 r of Amerca ketja paskelbt bankrotą r v $575 už 00 svarų mašel; p pra $550 r $650 kretas; r sos tos markės gal žūt dka 60 r 75c tuznas pundelų; Nors mes jau buvome ašknę Su pagarba ' tamėtės $500 r $550 kretas ape Co-operatve ^eague of K R Amerca dvejetas mėnesų at- Atsakymas: gal bet daugels dar tebeklauatsakymas š klausmą sa ape tą lygą r jos bzn sunkus Galma sakyt sexxx Nauda tų kure nepatėmjo pa- na rekėjo parduot tas markes Kanos Mes ne syk esame ašknmo prmą syk mes ča j r su nuostolu Kožnas kas pažymėję daugelo tavorų pakartojame: loša arba spekuluoja tur bū The Co-operatve League of t prsrengęs tap pralošt kap kanos užtektna žema nu puolusos Ta pastaba žnoma Amerka gan ypatnga kom r šlošt Kad markėms never paleča tk tavorų gamntojus panja rods venut nė savo ta spekuluot mes ne syk ape Tavorų prkėja (ta žmo rųšes r labausa šs ta buvome rašę šose skltyse nės) kanų nupuolmą maža te- plėtojus Pennsylvanjos valst Spėt kas bus su markėms už DUODA TESŲ PATARMUS joj turėdama savo vusą kelų metų sunku Bet gre-! at jauča Pavyzdžu farmers šanden ofsą Pttsburghe Pa tu laku jos negalės paklt Co-operatve League s skundžas r dejuoja vs kas perdaug atpgo r js tur stegus kapo trustas arba synsavo produktą bevek su nuosto dkatas spalų 2 d 96 me tas r nuo to lako sukėlė ape lu pardavnėt š ktos pusės mesto darb save daug kalbų r gnčų Dau nnkas skundžas vskas gels valdškų stagų tyrnėjo tebėra brangu r js su vargu jos bzno tesngumą bet pre bešgyvena š savo numažntos neko prskabnt negalėjo Peretas metas Pennsylva algos Kad tavora neatpnga k t meta bėdą ant grosemnkų r njos valstja šledo statymą Pas mus nes šs bankas tur ddžaus ktų krautuvnnkų Venok r pagal kuro Co-operatve League Kalėdn Taupymo Klubą Chcagoj grosemnkas šanden nebegau turės prstakyt pre bankno na to pelno kok gaudavo pr- statymo r turės būt po toka Yra ddelu todėl ang musų būdas pat valdžos prežūra kap r maus Dauguma grosernnkų laba lengvas kekvenam r vsems banka vos-vos šsverča stojmu Lygos vedamas bzns sus Kas g kaltas tavora ne Kalėdų Taupymo Klūbo narystė neko atpnga? deda š prmmo pngų taupy mu r jų skolnmo Venok tas Kaltnnkas : nekanuos bet užtkrns šame banke gra Perddelės algos pačų fabr bzns vedamas ktap negu žą pngų sumą Kalėdoms r ne neprabankų žmogus padaro su Lyga kantų žudys padėjęs kels centus savatę Perbrangųs nauja pastatyt kontraktą js toką r to Atek r paklausk ble vršnnko fabrkų budnka arba perbran- ką sumą pngų sutaupys mo kėdamas Lygon po veną tos paaškntų tamsta planą gos rendos Peraugšt procenta kuruos sumos nuošmt kas mėnuo Tą moka fabrkanta už passkoln pasžadėtą sutaupyt sumą p ngų js gal passkolnt ant tus pngus Tos kompanjos kuros netu trečo nuošmčo tk tada a r vršpamnėtų ydų prmutnės špuls jam lakas pagal serjos galės nupgnt kanas krautuv- numero Passkolndamas tuos nnkams parduodamų tavorų pngus ant trečo nuošmčo Tas pagamns aštresnę varžyt- js gal juos ktam paskolnt nę Varžytnė prvers atslku ant šešto nuošmčo r toku bū sas kompanjas arba bankruty- du uždrbt trs extra nuošm 462 So Halsted Street čus Jegu galės tą padaryt t arba pastasyt savo ydas Chcago llnos š to kas pasakyta mes lau- [ kels sykus ta kels sykus kame pavena pardavnė- uždrbs tuos extra nuošmčus Klausma r Atsakyma Kl Jurgelons TK KELS CENTUS SAVATE The Stock Yards Savngs Pnga šmokėt Letuvoj beee L Naujenų Pngų Suntmo Skyrus gavo pranešmą š Letuvos Prekybos r Pramonės Banko sųstej š Amerkos pnga tapo plna šmokėt sekantems asmenms r prsun tė kvtus su paėmėju parašas Pngus gavo: Perlados: 8442J Bars 863E Mkužene 8779M Stakulatė 879O Sakalauskenė 8867K Butkus 8869K Norušenė 8969J Jocevčus 9006 J Burbuls 9007 J Blaženė 9032M Kurauskenė 9037J Enks 902J Vačūnas 948K Dovdonenė 970R Brazenė 9630 Rmkenė 964 M Judekatė 9254J Mlers 9397D Gatautenė 940 Petrats 9425 B škšnenė 9426 A Šumsks 943M Kavlauskenė 944M čebatarunenė 9469K Juzencnė 9475M Kazlauskenė 9490K Matulats 9498 P Taraškevčenė Baravčene 9500M Gedgaudate 9503P Surba 957O Benušenė 9520M Grabauskas 9527U Savarauskenė 953J* Andrjauskas 9540A Strgauckatė 9546 A Ubartas 9547D Bergels 9550M Ledekte 9556P Jogmnenė 9563V Jakutns 9564K Blautenė 9569A Každalenė 9584 M Radvlenė 9585 R Gutapskenė 9620P Majenė 9623P Supenus 9630A Tamulonu 9653M Rutkauskas 9662K Vallcks 9667A Jonutenė 9674M Slavckenė 9678A Jarusevčatė 9682M Garbarauckenė 9686K Areška 9692 L Rmkevčus 9693C Kanpkas 9694 A Btautas 9699A šebelskenė 9702 J Stonkus 9703 A Gapšys 9706 O Matejatene 9707J Palecku 97 M Jomantenė 972A Stncks 977A Rakauskas 9735A Džkus 9747M šarkauskas 9755J Dapkus 9762P Paškačmas 9766P Bendžus 8775B Antonavčenč 9783 A Namkas 9784 K Tamošūnas ) 9795J Žukausks 9826B Masulate 9837O Janušauckenė 9850A švaždatė 9852 B šdlauckas 9853 S šdlauckatė 986O Kavalauskenė 9866P Bandžus Kvta su pa^mėj y parašas randas N^uj eny ofse Pasųsk pagelbą savo draugams r gmnėms ant švenčų Jems rekalnga tamstoš pagelbės Jems re ka masto jems reka drabužų patems r šemy noms ant sunkos žemos Jūsų pagelba apsaugos nuo vargo r lgų Jūsų pagelba palnksmns juos ant švenčų nes duos atmnt jų drauga amerke ča neužmršta jų Sųskt tuojaus paspėtų laką jūsų pagel ba nuet Mes persunčame pngus draftu money orderu telegramų j vsas šals pasaulo THE UNON BANK OF CHCAGO 25 No Dearborn Street Ta ddelė r sena vdurmesty nstaga r ž noma kapo mandagaus r tensngo patarnavmo Musų užrubežnų rekalų skyru drba letuvška kalbant klerka Musų kanos žemausos Unon Bank of Chcago 25 No Dearborn St art Washngton BANKO VAL: Kasdeną nuo 9 va ryto k 5 va vak Subatoms nuo 9 va ryto k 2 va po petų U K GUGS Mesto ofsas! 27 N Dearborn SU Room -3 Tel Central 44 Va nuo 9-6 Gyvenmo veta: 3323 So Halsted St Valandos: nuo 6 k 8 v v kekve ną vakarą šskyrus utarrnaą r ketvergą NedSUoms nuo 9 k 2 r JOHN KUCHNSKAS LETUVS 220 W 22nd SU kert Leavtt 8L Telephone Canal 2552 Valandos! 4 k 6 po pet r nu* 7 k 9 vakare Veda vsokas byla vsuose tesmuose Ekzemnavoja Abstrak tus r padrba vsokus Dokumen tus perkant arba parduodant Lo tus Namus Fannas r Bznus Skolna Pngus ant pmo morgnčaus ant lengvų Hygų Ta Randolph 2898 A A SLAKS Ofsas vdurndeetyj! ASSOCATON BLDC 9 So La Sala St Valandos: 9 ryto k 6 po pl«t> Panedla k 8 vakare amų Tel: Hyda Park ttft V W RUTKAUSKAS Advokatas H Bo La Šale St Room 24 Tel Central 639 aku 32 W 83rd SU Ckeagl Tek Yards 468 S W BANES a: 9 A M k 6 P M 3 Kector Bvldnff 79 Weet Monro Street Chcago Phone Central 2569 Rez 324 S Halsted St Tards 05 Va: 6 k 9 vak Tel Haymarket 8669 JOSEPH W GRGAD * ' Letuvs Advokatas Kambars 806 Home Baųk Bldf Kam p Mlwaukee r Ashland A Ves Ofso va: nuo 9 k 5 r nuo 7 k 9 vakare GOLAN & GOLAN ADVOKATA K PATARĖJA N Dearborn St Randolph 3899 MAURCE J GOLAN Re 02 S Ashland Blvd Seeley 3670 ANTANAS A OLS (Olszewsk Jr) Veda bylas vsuose tesmuose Mesto Ofsas: 7 S Dearborn St Koom 040 Telefonas: Central 774 Vakaras: 325 So Halsted St Telefonas: Boulevard 553 Tol Randolph 2898 A A SLAKS Ofsas vdurmestyj ASSOCATON BLDG 9 So La Šale St Room 303 Valandos: 9 ryto k 5 po petų Namų Tel: Hyde Park 3395 Phone Boulevard 68Q Kalėdos Artnas Vs venas ktam perkame dovanas todėl neužmrškme savo gmnų Letuvoj Nusųskme jems Kalėdų dovanėlę Markės-Auksna dabar laba pgus todėl už mažą sumą pngų galme sutekt laba ddelę dovaną Letuvoj Persuntmas saugus r gretas FRANK STASAS & So Farfeld Avė Chcago Telephone Lafayette 5948 GarsnktesNaujenose - - ANTANAS GREDU4KA GeneraUe Kontraktorna to bodavotoju Vudavojame r tebeoae 40 W 47th St Chlcara PUSE KANOS špardavmas Vms r vaknams suta r overkota $20 $25 r $80 dabar po $0 $250 r $5 Kt suta r overkota k $45 Turme plnaus pasrnkmą vyrš kų vaknams r vakams sutų overkotų Macknaws rankotų r kelnų už pusę orgnalčs kanos Tapg trunku r sutkesų Tamstos pngų verta arba pnga grąžnam Atdara kasdeną k 9 vak Ned Or 6 vak Įstegta ^2 S GBPON 45 So Hklsted St

4 Sereda Lapkr 30 d 92 NAUJENOS Chlcago m NAUJENOS The Uthuanan Daly Neva Publahad Daly azcapt Sunday by the Uthuanan Newa Pub Co ne vos sąjungnnkų neapykan tą kure dėl to neprpažnę Letuvos r nedavę ja Vl naus r Klapėdos Puse metų Trms mėnesams Dvem mėnesams Venam mnėsu! Chcagoje per neotoju Vena kopja Savate Mnesu Suvenytose Valstjose paštu: Metams ne Chcagoj Puse metų $ Trms mėnesams 200 Dvem mėnesams 50 Venam mėnesu 75 - Letuvon r ktur užsenuose! (Atpgnta) Metams - $800 Puse metų 450 Trms mėnesams 225 Pngus reka sųst pašto Money Orderu kartu su užsakymu Žemos rųses oponenta r dabar Draugas dr sta skelbt Letuvos so caldemokrata prešnęs Letuvos neprklausomybe r norėję nutempt Letuvą Voketją! Ta-g pasaka per so caldemokratų kaltę Letuva esant k šol neprpažnta r negavus Vlnaus r Kla pėdos stača pastyčo jmas š žmonų kure tą lakrašt skato Nejaug tas krkščonš kas lakrašts nepajega doras argumentas kovot su prešngoms partjoms? Chcagos Drauge venas jo bendradarbs paskel-! be lgą strapsn ape Letuvos socaldemokratus r t/^a Sa tarp ktko tena sako: NUO Apžvalga tt Nuo pat prmos denos Rusjos revolucjos letu vškej socaldemokrata nenorėjo ne grdėt ape Letuvos neprklausomy bę Je Rusjos Letuvų Seme gegužo 28 d 97 m r savo lakraštyje Darbo Balse (žūrėk 98 r 9 m) kuro redakto rum buvo jų lyders St Karys kėlė protestus preš Letuvos neprklau somybę Je sau vazdavo s Letuvą kapo neatsk ramą raudonos Rusjos dal Tolaus Draugo bendra darbs pasakoja po re volucjos Voketjoje Letu vos socaldemokrata ėmę lnkt Voketjos pusėn r tempt pasku save Letuvą Štoka socaldemokratų po ltka užtraukus ant Letu* žnarr >" KOMUNZMO PRE NDVDUALZMO šoje vetojo jau -buvo pa duota kelos štraukos š Len no strapsno kurame jsa pr pažsta Rusjos revoluc ja buvo buržuazno pobūdžo r bolševka neko dau gau neatsekė kap lkta davedė k galo buržuazna de mokratnę revolucjų Mes nurodome nežūrnt što prpažnmo Lennas neslau ja baura kolojęs socaldemokratus-menševkus kure v sų lakų kap tk tų r sakė kų jsa dabar prpažsta Ktose dvejose to strapsno šspausdno vėlau plna tokų pat preštaravmų š venos pusės Lennas aškna bolševka darė kladų svaz dndam joge Rusjoje galma stegt komunzmo tvarkų š antros pusės jsa gras bolševka švadavo proletara tų r mlonus prslėgtų žmo nų šte preštaravma parena Šmto Nuošmčų Patrjotas UPTON SNCLAR ENAMOJO LAKO APSAKYMAS (Tęsnys) Prėjo pre to Petras negalėjo škęst lgnus Vsą denų uždarytas vdu js darės paktas kap prrštas šuo Je js negalės lasvas šet js tkra turės save šduot Js pasakojo busu gydytoja jam pasakę jo svekata ne šlakys vdaus gyvenmo; busu js turs gaut lauko oro štapos js atsskyrė r jautės daug lengvau Js galėjo savo pngų šlest; galėjo rast ramų kertelę valgykloj pasmt bylstko r valgyt lg noro nejausdamas draugų akys žur j su papekmu Petru teko gy vent kalėjme našlačų preglaudoj r kurpaus Smlero namuose bet js nekur nemto tap prasta kap namuose seserų Todačų kuros mažne vsa kų turėjo atdavė Gubero gynmu r Amerkos Mesto socalstų lakrašču L a ronu _U J S J*'J uždavnus Mes skatėme arba gernus pasakus mes spėjome be tam tkro aps skatymo galėsme te (Antras sognas proletarnės vals t" tybės sakymas stegt val šanden Letuvoje ven lk stybnę gamybų r valstybn r kalbama ape Tautų Sujun produktų skrstymų Del Hymanso Projektų komu- gę ape nstnu budu smulkųjų valstečų šalyje Gyvenmas parodė mes klydome Pasrodė reka vsos e lės perenamų laptų: š pra džų valstybns kaptalzmas r socalzmas paruošus lgų metų darbu pa ruošus perėjmų komu nzmų Ne ant entuzazmo tesogna o su entuzazmo pagelba pagymdyto revolu cjos ant asmenno ntereso ant asmenno šrokavmo ekonomno apskatymo mė gnkme pradžoje lest tvr ta padarytus tltelus vedan čus per valstybn kaptalz mų socalzmų; ktap jus nepreste pre komunzmo ktap neveste dešmčų r dešmčų mlonų žmonų komunstnę tvarkų Tap gyvenmas mums pasakė tap pasakė mums objekty ve revolucjos plėtojmos r mes per trejus-kelverus metus vs tk pasmok nę daryl stagų permanų staga manyt taktka (kuo met kartas reka staga pasukt kton pusėn) pra dėjom atdža darbšča at sdėjusa (nors vsuomet ne pakankama darbšča nepa kankama atsdėjusa) mo knts kap orjenluots nau jose sąlygose kap vest nau jų ekonomnę poltkų Asmens nteresas (nauda) kela gamybų Mes turme paddnt gamybų r ča dar tap Lennas netesų sako j sa permanė lkta savo takt kų! Ne jsa permanė r savo prncpus Jsa šande stato partja vsa ktok tkslų: pur jų užma karesnyss sparnas Spalų 23 denų soc-laud-demokratų Kauno kuopos rupes nu buvo sudarytas mesto te atre mtngas Buvo spėjama šame mtnge bus dar karš čau dėlto karnnkams r ka revams buvo net uždrausta lankyls mtngų Tečau bu vusej pranešėja santarets Petras Leonas Sleg Semo Soc-dem frakcjos narys St Karys r soc-laud-dcm Jo nas Vlešs nors gana reškat r rmta šdėstnėjo vsas ne gamąsas to Hymanso projek to puses r kategornga patarė jo neprmt r sūlomas de rybas Letuvos su Lenkja ne t tečaus nebuvo ne tų šuka vmų šaln valdža nė klksmų jog rekalngas ktasa Se mas Šanden toms grupėms vsa nesvarbu r neparanku e t valdžon tegul trauka tų vežmą r vsa atsakomybę krkšč-demokrata Vsa k šol jų buvus taktka ka ka da malonnga net paglostyta š karosos pusės prvedus letuvų gnčą su lenkas pre laškas) lepto galo: traukts atgal nebesmagu o et prmyn ta sta d-r o Grnaus darbų nebėra ča bedugne prsetų nusto kalbos nes js susrgo sunka t r neprklausomos valstybės akų lga (glauco'na) garbes r slest vsokus poryt škelauja Karalaučų kompromsus su lenkas pas daryt operacjų (operacja jam duot jų globa o tolau pol jau padaryta-red) Spėjama tna r ekonomna globa jog r jo prmnnkavmo de Lenkjos r po aukšta Tau nos jau suskatytos Gal tų Sujungus predanga ma spėt jog pates kabneto Kap š vsa to šbrs musų gyvavmas dar kek prastęs valdža? žnoma j nešdrs pasakyt neprmant Tau Pažangečams kap Volde tų Sujungus pasūlymo Turės maru Ant Smetona r k pasakyt jog sutnkant bet tems begalo rup pagaut val paslekant rezervoj vsų elę džų savo rankosna tap dau pasūlymų r valstybnė guma tara r lode supran kalba Letuvoje paslktų ventama jog daromuose mtnguo tk letuvška karuomenė se daugausa ant valdžos ata butų tvarkoma ne kantonų rukos buvo daroma š jų puses bežaus r dar gal kelas pa arba dalna r š tų bepartyvų statytas rezervacjos su kuro elementų kurų ambcjos ms škalno sutks angų pol plačos r kurems rodos tkera Koko nors drąsaus nėra neko sunkaus valstybės žngsno vekausa nebus nes rekalus tvrta ranka vest Vs per vsų lakų vsų derybų tos še tautnnka letuvų šov drąsos nebuvo r pal ta val nsta kurų vsa flozofja dža lur būt paslks pre savo varo nes karesnosoms gru tančų š Rusjos žydų stoja pėms vsa nerup mt tos val pažangečams talkon Je ne dymo valdžos savo rankas ko nesbjo r net prledža Be lo r valstybės fnansuose tegul neprėmus Hyman- ta šen ta ten aška matom so projekto atetų net patsa plyša kurų nepajegs užlo Plsudsks nes je vduje gera pyt Amerkos krkšč-demo ms jauča užėjus loka krata nors je r š tkros me okupacja vekausa okupan lės stengtųs prdengt tuos lo tų valdža kreptųs pre jų su pus r plyšus Kas g bus tolau? Vena daryt kokų nors Letuvos val dža nes socala savo asp ašku jog krkšč-demokrata racjoms je bus jems art tur prvest kraštų pre polt nės r fnansnės surutės r lk maus tuomet kapo reakcja preš jo Voldemaras Vncas Krėvė jų vešpatavmų galės susda kun Tumas atmosfera tap ryt < na gal ktsa semas r buvo katnta jog ne tk cv kt -santyka r su vlnečas la bet r kara su nemažes r gal su Lenkja Kap te nu karštumu kap tat buvo santyka tnkamau užmegst Kauno Laudes Namuose kap sustart jau sukamos šaukte šauka: Šaln Letuvos galvos Ča gal padėt vsoke Valdža Šaln Letuvos Se netkėtn atstkma tečau pamas negu gal šūkauja matna juos turės nustatyt tk a Amęrkos letuvų bolše roj Letuvos demokratja bet ne krkšč-demokrata su savo vka Šek tek ktonškesnę pozc- apgaulnga taktka r vsoko- na jsa skelbdavo Rus dabar jsa skelba ndvdualz joje tur būt tuojaus vesta ko mų munzmas r jsa vadndavo Asmenškas nteresas asme judošas socalstus kure nška nauda dabar pas Lennų nurodnėjo ta negal pavrto svarbausu vsuomenes mas dalykas; dabar-g Lennas progreso akstnu Bet žmogus sako kar artmausas bolšev kurs tap mano ne soca kų uždavnys stegt vals lstas Asmenškų nteresų gu tybn kaptalzmų nuo kuro l garbnt lkta toks žmogus bus galma peret pre soca kurs žur vsuomenę bur lzmo o po jo vyksąs komu žuazjos akms Kek lako atgal Nauje nzmas Kartu su tkslo persamany- nos nurodė Lennas reng mu pas Lennų persmanė r damass pre komunstno n pamatnės jo pažvalgos j vsuo ternaconalo kongreso mėgno menės gyvenmų Jsa pr- gaut savo referatu medža maus dėdavo daugausa svar gos š veno buržuazno voke redaktoraus bos ant bendro vekmo ant čų lakraščo bendrų proletarato pastangų Tuomet mes pastebėjome ant vsuomenės organzacjos bolševkų vadas skolnas bur ndustrjos r ktose srtyse o žuazjos dėjos Kek kelonų ant ko jsh dabar stato savo dėl tos pastabos teko mums š planus? Ant asmenno nte grst š komunstškų barška reso ant asmenno šrokav- lų! Bet dabar pasrodo mo ant asmennės naudos! Pr vsa Lenno pažvalga vsuo ma jsa skelbė komunzmų o menę jau pasdarė buržuaznė nuo to Lennas nor venu šūvu nušaut du zuku Vena jsa stengas tknt savo ša lnnkus naujoj sovetų valdžos poltka grąžnant kaptalzmų Rusjon neš vengama; antra jsa mėgna užglostyt jų komunstnę są žnę Bet pamatnė mnts jo švadžojmuose vsg šk: jam rup kalt ketas bolše vku galvas joge venntels jų švadžojmuose vsg ašk: munstnus ekspermentus r takyts pre gyvenmo sąlygų Bagdamas savo strapsn jsa sako: Sunku surast nedo resn faktų škrapymą kap 739 SO HALSTED ST štame Draugo strapsny CHCAGO LLNOS je Vs žno gera Le j Talephona Roomvalt 8500 tuvos socaldemokrata pr mutna paskelbė Letuvos neprklausomybės obals Subscrpton Kates: Kap ludja drg Karo 800 per year n Canada $700 per year outsde of Chlcago (Vlnečo) strapsna tl$800 per year n Chlcago pusej Naujenose 96 8c per copy Entered as Second Class Matter m Letuvos socaldemokra Mes manėme šklę ant March 7th 94 at the Post Offoe of Chlcago under the act of ta skledė tą obals dar ta March 2nd 879 da a Letuva buvo po vo laude^ entuzazmų š pra džų poltn o pasku kar kečų okupacja O ką tuo n (!) mes manėme Naujenos ena kasden šskrant aedėldenus Ledža Naujenų Ben met darė Letuvos klerka pasrėmę tuo entuzazmu drove 739 So Halsted St Chlcago la? Je stengės amžnas vyknsme ddžausus musų Telefonas: Koosevalt 8590 ryšas sujungt Letuvą su ekonomnus uždavnus tap Užsmokėjmo Kalna kazerška Voketja r rn jau kap mes vyknome mu Chlcago Je paltu sų poltnus r karnus (!) $800 ko Letuva vokšką karalų Metams Kdtor P Grgats B Hymanso projektus ape musų Delegacjos darbų Vs kt klausma kap žemės reformos klausmas mokyklų statyma r nuėjo antron elėn Kalbant ape Hymanso pro jektus negal žmonės apset nepaletę r Letuvos valdžos darbų Ypatngu trukšmu pa sžymėjo tautnnka r Pažan gos žmonės kurems pasrodė jog dele šų vedamų derybų galutna suklups dabartns ka bnetas r nesant kam valdy t jems vėl pateks vadovaujan čos vetos Vs juk gera ž no jog krkščonys-demokrata nepajegs palys ven valdžos sudaryt nes nė netur tek takngų valstybės vyrų nors kun Bučys sgyvenęs drauge sa kun Malausku Lasvės redakcjoj kap r ragno krdenokraltš hėsbjbt r ve nems pasmt vsų valdymo varų savo rankas Ašku nė socaldemokra ta nė socdaud-demokrata r gal net santareča pre da bartnės St Semo krk-demokratų daugumos nepanorės m ts atsakomngų vetų Prde rėt nuo kr-demokratų malo nes ne tap jau smagu r jegu šanden dar d-ras K Grnus kantra lakos prmnnkav mo ta ven gal dele to gera nusmano jog jam ats sakus vs valstybno darbo rekala es dar blogau kap šanden Patys soc-laud-demokrata buvusame savo suva žavme aškausa pabrėžė jog je vsa nesmu atsakomy bės už valdžos darbus šo ka bneto kurame tkta jų venas žmogus r net tasa ne turs joko portfelo o lk formalu prmnnku Be to dabar ape kok atsakomngų ETRAS nuėjo pasmatyt su tesnnku An drum r paprašyt pas j darbo; js sake nors darbuots byloj r todėl jam davė darbų Gynmo Komteto raštnėj kur js per denų gr dėjo žmones kalbant ape byla r galėjo prs rnkt begales vertngų žnų Js buvo lpšnus su kekvenu r rado daug draugų; netrukus js suėjo artmų pažnt su venu gerausų kalt namosos pusės ludnnkų r atrado štas žmogus kartų buvo pamnėtas kapo susrašnė tojas perskyrų byloj Petras sužnojo moters vardų r Goto sumanė jų atgabent Amerkos Mestan Tas turėjo būt padaryta tap gudra ne pal moters nežnotų j keno ranku Rekėjo parašyt ja j turės ma žų šventę r sena mele atkas o ča Gofė su pustuznu savo vyrų paspęs spąstus r gerau sas Gubero pusės ludnnkas bus dngęs! Vsuomet kų-nors gal rast pas juos! sa ke Magvnė r lnksma Gūdžu užmokėjo pen ks šmtus dolerų už jo sutektas žnas P Petras galėjo būt begalo lamngas je ne būtų su juos atslkus bas nelame šų valan dą Ona vs daugau r daugau pradėjo kalbė l ape aps vedmą r dabar j atdengė jam pre žast kur spyrė ją apsvest J atdengė ją nulestoms akms užkatusas vedas r dre bėdama; Petrų apėmė toka bamė js ne stengė vadnt to vadmens kurs buvo lauka ma š jo Lg šol štuose meles krzuose js pamdavo Onų glėbn r ramndavo ją; bet da bar js ledo ja pamatyt savo tkruosus jau smus Ona ėmė karščuots Kas su juom? Ar js pržadėjęs jų vest nemano to daryl? G js tur žnot lgau atdėlot negalma! r Petras kurs nebuvo apspažnęs su hsterjos smptomas neteka* vsa galvos r nebežnoda mas kų daryl sprūdo laukan užtrenkdamas du rs Juo daugau js galvojo juo aškau js ma te kokoj velnškoj padėty js Kapo Trau kos Truslo tarnas js žnojo js kuo sas nuo vsokų tesėtų bausmų r prevolų; bet ča js jautė ta klūts nuo kuros mesto galūna negalės jo apsaugot Arg je galėtų padaryt tap vs galėtų apsvest su mergna r pasku šssukt š jos a jo darbas pasbags? Petras buvo tap susrūpnęs js turėjo telefonu pašaukt-gofės kontorų r sužnot kur Magvnė Tas buvo pavojnga nes kaltnan čoj pusė buvo atsdarus telefono velas r ma nė skundžamoj pusė tapg tą daro Bet Petras rzkavo; js pasakė Magvne pasmatyt su juo paprastoj vetoj; ten je apkalbėjo daly ką r Petro ddžausos bamės tapo patvrtntos Jam papasakojus Magvne kame dalykas ms aspracjoms kurų lau ds suspratus lauds užgrt negal r negalės Tat parodys netolmoj atets j Kamynas Kaunas X Denos patyrma Dabar tk r kalbama r rašo ma ape nusgnklavmą Mat nusgnklavmo klausmas v sems laba parupo Andas sustnku veną savo pažstamą Nustebau j pama tęs Jo švazda buvo laba pana š ką-tk š mūšo lauko gržu so karevo Dešnosos pusės antaks nuskeltas net su kaulu antras paakys buvo tamsa mėlyna dekoruotas Atrodė jam butra reka Raudono jo Kryžaus arba Lert šap dak taro pagalbos Ponede! sakau At tk nebus š nusgnklavmo konferencjos gržęs? Nuostaba pasžūrėjęs ma ne: Kodėl grd š nus gnklavmo konferencjos? Nug sakau ta vo skastus vedels tap padekoruotan ženklas kure ludyto ludja karą r taką Et kurų velnų a turė čau važuot nusgnklavmo ar apsgnklavmo konferencjas galu gaut mušt r čona! Kasg atstko? Paprastas dalykas Gavęs savo pėdę nuėjau galūnų š manyt čęk Salune buvo vso kų žmonų Venas jų pamatęs gavau pluoštą popernų ėmė r prsplakė: paskolnk grd penks dolerus! Ar aš durnas skolnt? r dėl to gava mušt? ^Mat tap buvo Aš šro vau porų munšanų r nuėjau restoraną vakarenės Pavalgęs gržtu namo ug jau pre pat durų tk pasjutau tartum bu tų Perkūnas mane trenkęs Tap aš r sudrbau be sąmo nės Kad pasku atsgavau r pravėrau aks aplnku nebuvo matyt ne gyvos dvasos čup telėjau kšenę joje tap sa kant tk vėja švlpė mano keturasdešmt dvejų dolerukų ne kvapo! r atsdusęs: Ta mata koka mano ve do dekoracjos storja O to Perkūno tap r nesu gava nežna kas js? A velnas j gaudyk! Tk gera pamoka: munšano šstrau kęs venas vakare nevakščok Ta vadnas prtar nus gnklavmu? pastebėjau Ką ča r koks skrtu mas ar kas mane muštų lazda per galvą ar kumšča? Ka aš negalu atslakyt man vstek bloga Ta saka kaltas ne gnklas bet žmogus kurs gnklų vartoja? Be abejonės Je nebūčau gėręs munšano r nesgyręs turu pngų ta nebūčau gavęs ne mušt v Gal būt Na šuo tarpu žurkveds vs nuskvatojo jam aks Tas gudba! atrodė jam tap juoknga js tol juokės k Gudba! pamatė jo juokas varo jo šnpų pykln P Durnats Ko ča juokts? klausė Petras Aš esu dngęs kur tu gaus daugau žnų? Letuvos mergnos Bet Deve mano! sakė Magvnė progresuoja Kam tau rekėjo ješkot tokos mergnos? Aš turėjau mt toką koka galėjau gau Letuvos mergnos paskut t atsakė Petras < Be to jos vsos tokos: nuoju laku vs daugnus s spanoja r neko nepadarys ' r O tap gal padaryt tarė Magvnė drąsna r pradeda sekt Amer kos madas šta jau jos j eško - Kodėl tu sena lo nepaklause? Dabar a vaknų apsvedmu per ]>aještu svėle apsvados klausmą ta tur pats žū kojmus lakraščuose Amer rėt; neversk kaltes ant manęs koje Naujenoms jau ne sy Je krtos venas preš ktų Žurkveds vy k lokų paješkojmų buvo at ras buvo tkras Petras negal apsmest bu sųsta š Letuvos Šta paskut są Onų vedąs r pasku padaryt tap ap- ns kur gavome tk vakar: svedmas neko nerekštų Js atsdurtų bega J eškau vakno nuo 20 k 30 lnėse klūtyse r žnoma kapo šnpas js butų melų amžaus aš esu 20 metų dngęs Js gal padaryt tk tek pamokėt noru apsvest vaknas mergna kek pngų r pasųst ją kur patasyt ape ta nusmanytų ta prašau Magvnė žadėjo surast gydytojo pavardę kurs atsšaukt lašku p rs lsdamas tų atlktų pa vekslų Parekalavus pavek Tap bet kok pastesnmą galu ja slų grąžnsu St Anankytė duot? sakė Petras Pastesnmą kode! Paštas Šančų Kaunas Letuva aš jos nevedu? Kažn ar ne pertol Letuvos mergatės pradeda ješkots [(Bus daugau)' yaknų?

5 NAUJENOS Chlcagg U Sereda Lapkr 30 d 92 Motnškame džaugsme aš ra dau toką lamę koką tk mo tnos tegal turėt bet mano >» akyse tolydžo stovėjo bas ge VVaterburo jauno mloneras suvlotos mcrg da mano vakuts bus be nos motna bando sustabdyt šlubą bet veltu varde Aš vs dar tkėjaus r mel Vetos lakrašča nutylėjo ape j džaus deną r nakt Ed vardas ates pas mane r duos (Pabaga) man savo vardą Bet ne js pa Tose denose nebuvo lamn ėjo smark poltnė kova Js lko mane veną kentėt tyloje gesnes mergnos per mane Bet maža mus užganėdno r motna atgjo karas r Edvardas stojo paėmus tesnnką padavė bylą PNGA tesmu Edvardo tėvas ašk armjom Js nuvyko Plattsburgą kur gjo letenanto laps no šta byla pakenktų jo Sųsk pngus Letuvą per poltne kareta r prašė n r buvo prskrtas pre Lee atsakančą stagą per stagą stovyklos Va š ten jam par mes atdėkme ją po rnkmų kuros kasdenns kursas važavus atostogų tapo padaryta Js žadėjo dalykus sutasyt je tesngas r dėlto pgausas toj mano kladų kur padarė tk mes palauksme Sųsk per stagą kuros pngų Byla buvo štraukta r Ed mane gal nelamngausa mer ordera pasųst Pašta čekas vardas paslko po $2500 ladu gna pasaulyje ar Telegramas kuogrečaubendrų Skundų Tesme Tas sa prduot r apmokėt ypata Bet sunku butų svazduot buvo man laba skaudu r aš mano jausma a Edvardas skundžau j su ddelu nenoru Letuvoje tkras pngas plnoj pasakė man js manęs ne Bet aš nekuomet nenužudžau sumoj Įstaga Amerkoj r Le ves Aš nenorėjau tkėt savo vltes Edvardas savo pas tuvoje vsems gera žnoma ausms Vskas tartum apte žadėjmo elų elėms pakarto FEDERAL BOND & LAND CQMPANY mę mano akyse bet a ats to lakyss 666 W 8th St Chcago pekėjau aš pasakau Edvardu Po to užgmė kūdks kurs 439 S 49th Court Ccero js negal būt toks žaurus buvo tkru savo tėvo vazdu js negal manęs palest pasauln atėmęs man garbę r ' DR A MONTVD gėdą DDŽAUSAS LETUVŠKU Letav* Gydytojas r Chrurgas Aš tąsyk buvau šešolkos 26 Eaat Washngton St KNYGŲ SANDĖLS Valandos: nuo 0 k 2 rytometų bet aš tuojaus pavrtau J B AGLNSKAS Telephone Central 8362 moterm Bamė nustebė mane 824 Wabansn Avė 3238 So Halsted St Valandos t nuo 6 k 8 vakar* vsą Aš prašau Edvardo su CHCAGO LL j Rezdencjos tel Kedza 775 ašaroms js lakytų savo k žod Aš pasakau jam aš negalu gyvent r nešlakysu gėdos Bet galau atėjo man mntn js gal nemylėjo manęs Tą syk aš prašau jo js bent savo vardą duot; kūdku je js manęs nemyl Venok js buvo kurčas mano prašymams mano ašaros nesujudno jo Po nekuram laku aš papa sakojau kap savo motna J prašė Edvardo js pas S elgtų su manm tesnga bet kap aš nustebau a js užs gynė js nėra tėvu mano vaku kurs tuojaus ketno g mt Tąsyk mes krepėmės jo ąėvą tkėdamos js perkal Galt būt neprklausomu galt turėt bes savo sūnų r js sutks lnksmumo pngų perteklų je tk duot man savo vardą pradėst tesnga r to lakystės Ape tą laką Edvardo tėvas norėjo gaut nomnacją WaterMusų Kalėdns Taupymo Klubas leng buro majoro rnkmams kur Skandalas Bažnyčoje TAMSTA GALT BŪT LNKSMAS va aprūpns tesų reška tesnga pradža Galte stot Kluban r taupyt pngus ble kokam meru Kalėdų dovanoms tak sams nšurnmu bažnyča apsmokėj mu nuošmčų šmokėjmu mortgečams arba svarbesnam meru turnt pngų su kuras galma pasnaudot š progos lės Kenksmnguma Vsokos rūšes gydy mo žnovas 23 me Frankln 0 Barter M D čysta valgykla ant antrų lubų Malon užega dėl vsų Valga name pagamnam atskr kambara prvatškonvs šemynoms Pagamnam valgus dėl vestuvų arba prvutškų susėjmų Subatoms r nedėloms užlakom Chop Suey r všteną So Halsted St Tęl: Boulevard »fftatf!mwhu S Halsted St kampa* 8 gal Venam* name su Dr Monkevčum Tel Boulevard 9708 Bagus Aku* šerjoa koleg ją; lga prak tkavus Pen? slvanjos ho* Paptalėse sėkmnga patarnauja pr6 gmdymo Du< da rodą vso kose lgose ktokuose re kaluose mo terms r mer gnom* Kepja CONNECTCUT PAJŲ (PEŠ) Rekalaukte Case & Martn o Užssakyk šanden ant rytojaus DR A R BLUMENTH AL Akų Specalstas 4649 S Ashland Avė Kamša* 47th St BAU UOS AMERKOS LNJA NEW YORK NV <> BUOĄL>WAY Tes kelonė LETUVĄ PER PLAVĄ (Karalaučo preplauką) Alba per LBAVĄ HAMBURGĄ-EĮTKUNUS šuom lnksma mums pranešt mes pašdarbavom dant mu sų pasažera O YPATNGA LETUVA galėtų kelaut STAČA PLAVĄ Letuva važuodam Plavą aplenka Lenkų juostą (Kordorą) r prvalo turėt tkta letuvšką pasportą; jokų vzų ne reka Susnešmas su Plava ta nauja šaka musų regularško susnešmo su Hamburgu Danzgu r Lepo jum o de Letuvų ta: trumpas r parankus kelas namon dasgaut Denoms 9 ryto Ūk 9 vak Ned 0 k 2 petų Tel Boulevard 6487 Olver Wendell Holmes žavejančame paskalbėjme pre profesoraus pusrytno stalo nurodė nekladngą ženklą metų senumo Yra pararčlšk trys brūkšna tarp antakų Gal me patrt prmą lgos ženklą vsa aška Kuomet moters kenča strėnų skau dėjmą nervškumą skausmų kank nmą r tos negalės daugau krnta ant moterų todėl ašku ja reka gyduolų Koką ktą gyduolę gal pa lygnt arba naudot je ne Lyda E Pnkham Vegetable Compoundą kurs per pusę šmtmečo patrtas naturals pasgydymas nuo pana šų negalų Numažntos Gold Crowns tap žema $350 Platės tap žema $800 Brdgework tap žema $400 Už štas kanas gal atlkt sau naudngą dalyką tuojaus Darbą gvarantuojame kapo gerausą Egzamnavmas veltu Dr Frank Satten Kampas 47-os r Halsted St ^=DRHERZMAN^ U RUSJOS Perskl n«o 342 So Halsted St po No 533 So Halsted 8t f**;*! letuvam* tlnom&a per BĮ m*tu kapo patyrę* gydytąją* ch rurgas r akušers Gydo atra* r chranllka* fja* vytų motam r vakų pagal nau jausas metoda X-Ray r ktoka* *!*ktros pretasus Ofsas r Labaratorja K26 W 8th St netol Fsk St VALANDOS! Nu B platų r nu* 6 k 8 yal vakaras Denoms: Canal 80 arba 857 Ta!*ph*nal Haktmla Dr«xel Drovu 486 GYVENMAS: 833 S Halsted St VAb B0 ryto r 89 val vak Tapg tes kelonė tarpe Lbavos-Danzgo-Halfakso r Canado* Vs lava tur pukus kambarus trečos klasos kelevams Krepktės pre musų agentų jūsų meste wwww»wwn T Pulman 5483 DR YUSKA ASHUSHO AKUŠERKA 900 So Halsted St Td Canal 28 Oflne valandost nuo ryt* k* 8 vakare Readevclja: 28 W 63rd 8L Tel Prospcct 3466 Tel Monro* 2804 DR W F KALSZ Specalu m a* j Moterų lgo* r Chlrnrgja 45 MLWAUKE J; AVĖ "u maafamsaaxjabb*umu* CHCAGO GYDYTOJAS R CHRURGAS X-Spndula Ofsas 220 W 22nd St kampas S Leavtt St Tel Canal 6222 Rezdencja 34 W 42nd St Tel Lafayette 4988 \al: -4 r 7-9 Ned 0-2 petų 2th STREET Tel Kedze Roosevelt Rd Art St Lous Avė CHCAGO LL Turu patyrmų moterų lgose; rū pestnga prta ru lgonę r kūd k lak* lgos 0929 S Stata St Chcago MHHMBM «DR S BEŽS 5 L HdR CHARLES SEGAL DR M T STHKOL S t Praktkuoja 5 meta Ofsą* 472 So Aakland Ave^ 2 labo* Chcago llnola Letuvy* Gydytoja* r Chlrargas Dealer Anglų Kemas $700 tonas Pasrnkt sau Klubą kurs gerausa patnka r stokt musų Kalėdnu Taupymo tu P*opl* Teatro Nam* 06 W 47th St Tel Bo*l 60 VALANDOS! «k 8 vak Nedėk 0 k 2 ryt* Rea 294 W 43rd Street Tolephon* McKnlay 263 Specalstas džovos Moterškų Vyrškų r Vakų Lgų OFSO VALANDOS: Nuo 0 k 2 va ryto nuo 2 k 5 va p* pet r nuo 7 k 8:80 va vakaro Nadtloms nuo 0 va valandos ryto k va po pa* Telefoaac Dreae 2880 DR G M GLASER v - Praktkuoja 30 meta Ofsas: 349 S Morgan St kertė 32 St Chcago llnos SPECALSTAS: Moterškų r Vyrškų Tapg Chronškų Lgų OFSO VALANDOS: Nuo 0 lyto k 3 po petų 57 vakare Nedėloms nuo 0 2 po pet Telephone Yards > Dr Maurce Kaln GYDYTOJAS r CHRURGAS 463 So Ashand Avė Tel: Yards 994 Ofso va: 8 k 0 v ryto k 8 r 7 k 9 v Naktm* r nedėloj po petų TeL: Oakland 294 Kluban šąden! KALĖDŲ DOVANOS Central Manufacturng Dstrct Bank Nustebnk savo moter r draugus su Kalėdų Dovanoms Turme skalbamų mašnų ant grn dų r stalo pastatomų gražausų r vsokos rūšes lempų Specala žemos kanos preš Kalėdas Laba specalės kanos Kalėdų eglatėms Švesos Suvedame dratus r sudedame fxtures G kambarų namą už $6900 Perstkrnmu krep ktės pas mus arba telefonuokte o mes sutek sme apkanavmą Darbą vsuomet gvaruntuojame ' 2 West 35th Street Chcago Valstjns Bankas Tapg lakome elektros rankų krautuvę r ta somo vską nameje Musų kanos prenamos Clearng House Bank NEW PEOPLES ELECTRC CO 7 West 47 St Turtas vrš šešų mlonų dolerų Tel: Yards 43 Tarpe Hermtage r Paulna s Veneralškų kraujo odos kronškų nkstų specalstas lgy ę-gj j^škas gydymas su *age' DR J W BEAUDETTE SERGANT VYRA V llal Už vsa mažas lėšas sutekama g erauss gydymas koks tk medc nos mokslu žnomas Ta veta kuroje tūkstanča pasgclbėjo todėl gal būt gera veta r tomsta V kenčant nervškumą vdurų r jaknų nesmagumą reumatzmą kraujo mžnuodnmą nkstų pūslės urnarškumą r prvatškas lgas gal vengt sunkaus srgmo r pa lgnt savo gyvenmą tk tkru gydymu Žmo gus gal jausts tvrtu kuomet jo lga pa žnta r lapsnška patrsta jo protšką r fyzšką tvrtumų Ar serg? Nepamršk draugškas pas kalbėjmas neko nekanuos Paskalbėjmas vsška užlakomas slaptybėj Prvatšk gy dymu kambara DR B M ROSS SPECALSTAS Mokslą bagęs gydytojas r tur tnkant ledmą nuo llnos Valstjos šgydymą 85 South Dearborn St kampas Monroe Crlly Buldng Chcago mkt elevator k penktam floru Ofso va: Kasdeną nuo 0:00ryto k 5 p p Ned0:00 ryto k :00 Tapg vakaras: pan ser rsub 5:30 k 8 v v NSTEGTA DVDEŠMTS AŠTUON META TOJ PAT VETOJ Ofsas Novako Vastn 724 S Ashland Avė Va: 2:805 r 8:300 P M Ned: 2:304$0 P M Telephone: Cara 464 Ofsus 500 S Ashland Avė ant vršaus Banko Va: 2:36 r 6:308:30 P M Nedėloms k 2:30 P M Telephone: Republc 805 STREKAS UŽBAGTAS Susvesk elektros dratus j savo namą dabar Kana stebėtna žema Pagabus šmokesčo planas sutekamas je norte Mela apkanavmą sutekame THE BRDGEPORT ELECTRC CO n c!g9w47thsl Tel Boulevard 892 Chcago U M T*l AuHtn 787 Canal 267 Naktn* Tel Canal 8 DR P Z ZALATORS YDTTOJAS R CHRURGAS Valandos: 0 k 2 ryto; k 4 p* pet 6 k 9 vakar* dloms nu* 9 k 2 ryt* 82 S Halsted St Kampas 8 r Halated St DR MARTA DOWATTSASS Kųtk sugr* Calfornjoa r v tfs savo praktkavmų pa No 208 W Harrson S Valandos: 82 kasdeną r SB vakar* kskrant nadldanua b! -N- P Telephon* Yarda 582 DR J KULS LETUVS GYDYTOJAS R CHRURGAS Gydo vsokas lgas moterų va kų r vyrų Specala gydo lm pančas senas r paslaptn gas vyrų lgas Cklcaru 8259 So Halsted St Va 9 k 5 Ned 0 k 2 SENATVE JO ŽENKLAS Kanos LATVA Sauso 4 ESTONA Sauso 8 POLONA Gruodžo 7 LTUANA Gruodžo 2 RELANCE COAL CO 2255 South Ashland Avė Telephone: Canal 933 Musų kostumerams r draugams: Rekalaukte savo dealero prstatytų musų angls 20 So S'tate St lllllllllllllulllllllllllllllllllllllllllllllhl^ DENTSTAS Vartojame švežus fruktus sezone Lump Egg arba Nut ta' pre States Street žvaras aks attausau sauga tk ra r greta savo specalška meto dą; tonsls šmu pretemos megu; aknus prtakau $5 r aukščau Rekalaukt veltu knygelės PALLULS CAFE Tk-ką atdarytas TKROS FRANKLN COUNTY ANGLYS Kekvenas gal stot: Kekvenas cen tas mokėtas bus šmokėtas atgal tomsta dvems savatėms preš Kalėdas nepasant ar bus plna šsmokėjęs ar ne Akly Ausų Noses Gerk- MRS A MCHNEWCH AKUšERKA «Rusškos r Turkškos Vanos hooym "dr m stapulons Tel Boulevard 260 DrAJKARALUS Gydytoja r Chrurga VALANDOS: 92 ryto 29 vakaro 80 So Morgas Streat Chcago Telephone Van Bur*n 294 R* 89 ndep*ndence Blvd Chc*<» DR A A ROTH RUSAS GYDYTOJAS r CHRURGA: Specalstą* Moterškų Vyrškų Vakų r v*ų chronškų lgų Ofsas: 8354 So Halsted St C*eax* Telephon* Drovrr 9698 Valandos: D ryto; 28 p* pet 78 vak Nadloms 02 denų Gydąs be gyduolų r be operacjų 3347 Emerald Avė 9 k ryte r 9 k 0 vakar* Tel: Boulevard W 8-ta gat 2 k 8 vak Tek Canal 279 V Į P f DR C K KLAUGA DENTSTAS 82 fto Halted Ąt^ Chteaga LL kampas Bth St Valanda*! 92 ryto r vak Phon* Canal 267 m / Telefoną* Pulman 856 DR P P ZALLYS Letuvy* Dentsta* 080 So Mchgaa Ar RoMland Valandos: 9 ryto k 2 dapų Nua pa petų k 9 vakar*

6 6 NAUJENOS Chcago U PRANEŠMA Sereda Lapkr 30 d 92 ASMENŲ JESKŪJMA VĖL MUNšANĖS AUKA gumas laba jo lauke nes vs Vakas trjų metų amžaus matyt laba šslgę gerų kalbėr mergatė penkų metų am- tojų bet dėl kokos prežastes JEŠKAU BROLO JONO PALAPARDAVMU BUČERNĖ R žaus vos neužtroško gazu be- js nekalbėjo Koncerto progra- Let Darbnnku Tary po meldžu atsšaukt Kas praneš grosernė letuvų r lenkų apgy PARDAVMU 5 KAMBAkur js gaus $000 dovana gelbedam savo tėvą Patrek nas buvo lgas r varus japetras PALAPS venta veta bzns šdrbtas rų mūrns namas Elektra furbos Konferencja Cmnmngs 33 metų amžaus me dalyvavo letuva r ktų 32 Bank Street Prežasts pardavmo savnn nace r puk mednė cottage už Waterbury Conn 2030 Lncoln avė parėjo gr- tautų drauga Balako orkestchcagos Letuvų Darbnnkų kas ena ktą bzn pakalyj Vskas už $7500 tas r neužsukęs gera gazo a t- ra sugrežė darbnnkų tarp- Tarybos konferencją vyks ne4728 S Looms St lengvos šlygos 6452 So Robey NEGRA ORGANZUOJAS sgulė r užmgo amžna tautnę talas solstas drg Be- dėloj Gruodžo deną 0 va St Tel: Prospect 3697 Pulhnano durnnkų buče------land akamponuojant Lam ryto Meldažo sevtanėje 2242 PARDAVMU BUČERNELAMĖ GATVEKARY _ pjanu sudanavo kels dalykė- West 23 Place rų karų valytojų muzkantų JEŠKAU APSVEDMUT MERG\akar spogo Halsted gatsčs L us jįjy ()p(>r(>s Tapg manos arba našlės be vakų; aš esu 29 nė r grosernė letuvų ap Draugjos r kuopos prklau metų gera pamokntas Rašykte gyvento j vetoj Bzns senas j^jn^ anglška danuodadarbnnka sudarė penus su gahekao oo tanka tes W sančos arba nornčos prklausy šuo adresu: r geras Krepktės: Už PUSĘ KANOS PARDAVM R AUGUST SAROKY sjungt veną ddelę negrų 3 gat Penk asmenys lko j graža puš()k() F Kemeše- t Ch L D Taryba malonėkte mu 6 akero farma; 90 akerų dr 2329 W Master St 456 So Calforna Avė - neb()ga su()šc bamos 45 akera laba storo mško unją kur turės galę ant vsų sunka gatvekary sužest juokngą šrnkt atstovus konferencją Phladclpha Pa kta pevos Laba gera žemė 5 mažesnų unjų Slavų (po veną atstovą nuo kekvenų buržuaznę sul ragstę kambarų stuba r barnės; vsos re PABĖGO š KALĖJMO Socalstų Darbnnkų Danuo- 50 narų arba dales) r prs kalngos mašnos 7 karvės 3 arkla PARDAVMU GROSERNĖ BLUE LAWS PRAGAšTNVakar pabėgo š S Chcagos tojų Batels puka sudanavo 80 vštų 4 kaulės tap pat 5 kam r bučernė vsokų tautų kolo barų dėt pre to ddelo judėjmo ku rakanda Upė bėga per pačą GESNĖS Už KLANECUS polcjos kalėjmo Joseph Ko- keletą darbnnkškų r laudes farmą Pašaro tek daug njoj Gražoj vetoj bzns cash ram vadovauja Letuvų Darb KAMBARYS ANT RENDOS; Fxlwn E Besser Jr Preš wal tartas applėšmuose bus galma parduot Parduosu už danelų Rusų Mandalnų Or nnkų Taryba elektros švesa maudynė r šlu Tur būt parduota trumpu laku pusę kanos arba manysu ant ble Blue Laws Lygos prezdentas kestrą puka paskambno k* koko Chcagos namo Prežasts par 3965 Archer Avė pranešė tap vadnamos SKERDYKLŲ DARBNNKA lėtą melodškų dalykėlų Be lo ChLDTPldomasa Komtetas ma dėl veno arba dvejų be davmo laba svarb Atsšaukt o valgo Atsšaukte: perstkrnst ta nėra melagy Blue La\vs daug pragagal STREKUOS dvg M Dundulenė danavo Ccero Let LuosybGs Namo ste Atsšaukte 3452 S Halsted St ANNA SNKEVČŪTĖ štngesnės šala negu Ku Klux Dcnns Lane Amalganated Kur bakūžė samanota r ke bendroves susrnkmas vyks seredoj PRMOS KLESOS BARBĖ 2-ros lubos 7:30 v vak svetanėje 3425 So Leavtt St Klan Js pareškė pra Meat Cutters r Bucher Work- letą ktų danelų š kartą r lapkr 30 d T s j eško nuolatno darbo va W 4th St Ccero Malopre 4837 vest Blue Laws statyma mens Unjos sekretorus pra drg Uktvors pusėtna suda nokte atslankyt kekvenas r ats S-S karas r subatoms Atsšaukt vs labau r labau suvaržo p nešė šande unjos vrš- navo kelas Mko Petrausko vest po naują nar Atsneškte* Šerus tarp 8 r 9 va vakare apmanyt kas dar neapm-anėt Bus lečų teses lnka turės susrnkmą tks- daneles Vėl Prmyn Mšrus svarstoma sankrovų r salės renda r Tek: Lafayette 6078 DDŽAUSA lu aptart ar strekuot ar ne r Lasvos Jaunuomenės chora kt svarbus rekalng užbagt re MOTERŲ kala Komtetas Mokykla Chcagoj NŽNERA SUTKO SUMA Jegu nutars strekuot ta publką džugno savo gražo PARDAVMU GROSERNĖ Brdgeport Paveksluotos pra ŽNT SAU ALGAS REKALNGA ŠEMYNNKĖ mer laba pukoj letuvų r lenkų tas pales ape du šmtu tūks ms sutartnėms kalbos temoje: Nuo lakų Jėzaus Kr gna ar ar našlė nase pre pre namų namų darbo uaruu Leng ntrvvpnf PnrHnvmn nrn>n«t Chcagos the Contractng tančų darbnnkų staus k lakų Kun Mockaus vyks vas fr pastovus darbas gera mokests Apgyventa melavmo pne astj Team Owncrs Assocaton r ketverge Gruodžo-Dec d Mldos Atsšaukte patrste ant vetos svetanėje 338 So Halsted St Pra OREMUS CHEMCAL The Hstng and Portable n UGNAGESA ĮVEDA NAUJĄ gramo tęsės lnksm šoka dža 7:30 v v 4422 So lonore St Komtetas LABARATORY vėlumos žnerų vetos No 569 Unja SSTEMĄ 78 So Halsted St Tel: Lafayette 2599 North Sde Utarnnkas r su šapos Darbnnkas prėmė tesėjo Lands nuos Vakar ugnagesa vedė naubatoms nuo 3 k 8 v v Luosybės REKALNGA' NE JAUNA ~ prend algų rekale r sutko ją sstemą tap vadnamą x ŠTA gera r naudnga proga Svetanėj 822 Wabansa Avė mu Desgnng krpmo ltavmo r Laška š Letuvos zkos mokytojas V Voronec duoda mergna arba moters abdnam pardavmu grosernė kuroje parssumažnt sau algas penkolkę juostnę Spėjama dabar smuko lekcjas vakam Subatoms namu darbu Gera mokests davoja vsok gėrma cgara cga- suvmo vyrškų r moterškų drapanų Naujenų Ofse centų valanda < ugnagesa galės sumažnt ug y tz reta tabakas saldana r ktok Musų sstema gerausa g nuo k 4 va kvečam atvykt maža šemyna Krepk les: smulkesn dakta Parduosu trumpu mokname atskruose departamentuo vaka grežante koku nors nstru nes nelames ant $ se plna suvmo amatą Mokna 4630 So Ashland Avė laku nes savnnkas nermsta ant mentu sudarus vakų orkestrą MOTERS BANDĖ NUS kas meta Vsas mestas bus Babrs Juozas aktualška kerpa meruoja r suva _ vetos Parduosu pga $500 At S D voom sšaukte: 3343 So Morgan St drapanas pre gerausa Rengtų są ŽUDYT padalntas tam tkras juostas Bawdzaw Kaz lygų šmoknam trumpą laką r Burnsde Apšvetos r Dalės Mrs Helen Wlson Reed ban r ugnes nelamės bus atydža Belackas Juozas 2 už laba prenamą kaną šmokęs jos prešmetns susrnkmas vyks dė \Vashngtono vešbučo tėmjama* būtent jos preža amato be darbo nebus subatoj gruod 3 7:30 v v salėj 03G Budrs Jonas Atekte pasteraut tas neko nenas vsokų tautų kolonjoj E 93rd St Vs nara atslankykt kambaryje nusžudyt nes pa- sts Butavčatė prekuoja nes bus renkama valdyba atenan Bzns nuo sena Renda 3 Atdara denom r vakaras tėmjo jos vs smylė tems metams Atsveskt r naujų G rtnąs Jonas VYRŲ metams Parduosu pga MASTER SYSTEM DESGNNG draugų kol dar stojmas tk pusė jęs ktą moter VAKAR PRADĖJO RNKT Gudas Paul SCHOOL paprasto stojmo mokesno šauferų reka stojmu nes apledžu Chcagą N STATE STREET CHCAGO Rašt J Šmkūnas AUKAS ŠVENTĖMS gnatavc Anton 2 musų ddelėn Tax Compamjon Už-Kr ąvp - f Kampas Lake S t r ant 4 lubų darbs $50 savatę Nuolatns darvvestem AVC ront PLĖŠKA APPLĖŠĖ Kadang šmet blog laka Kklas Anna Brut ečų dome Ketvergo va bas šmoknsme vsko $400 kapta- * PENYNŲ P lės E KAZLAUSKATĖS ta sumanyta Kalėdų šventėms Kpšenė Klerna kare vyksta repetcja Mark Whte lo rekalnga Pnga apsaugot PARDAVMU SALUNAS Trys apsgnklavę plėška bednems parnkt aukų Aukų LETUVŠKA Sųuare Parko svet Nepamrškte Krepktės šąden 82 W Washngton geras bzns r randas sker Klmas Stanslovas rengamės koncertu Gruodžo Am st Hoom 525 -Alėjo Borden Dary Company rnkmo darbas prasdėjo va Luska J Boh svet Vs malonėkte būt Dar sa gatvę ddele drbtuve ApleSuvno r Krpmo kompanjos ofsą r prsprę kar atsųstas laškas nuo komp St REKA GERO KRTAUcAUS ku-hvj n n es f ae Turu parduot Marcnkus Antanas MOKYKLA Šmkaus gana svarbus Greta js rs tur gerą patyrmą savo amate darbnnkus pre senos pavogė Markūnas Joe bus Chcagoje Nauj nara kve krpt patterns Su maža pngų tllojaus $350 Plėška automoblu Mokna: krpt sūt prtakyt r čam - Valdyba gal būt partneru 4^7 So KecDe Avė Norkus Vktor desnuot drabužus moterms r MARTN NAUYOK 40' AeQZle Axepabėgo vakams Pa'labnskas Juozas Let Mot ašelpns Klubas ren 2342 W Roosevelt Rd Klesos: denoms r vakaras BARGENAS DEL LGOS ga rankdarbų r name gamntų val Petkus Jonas Specalės nstrukcjos pagal PARDAVMU SALUNAS GEROJ SUDEGĖ NAMAS Už gų bazarą kura vyks gruodžo 4-tą REKA SUVĖJO PRE KONCERTAS LETUVOS NA sutarmą Plans Tony vetoj ant 5 m*etų lstas 4 kamba d Mldos svetanėj 32 r Halsted $ ABELNO KOSTUMERra dėl pagyvenmo; rendos $3000 gatve Pradža 6 va vak Įžanga ŠLAČŲ NAUDA Shevokas Chas A EVELYN ACADEMY OF ant mėneso M Užperetą nuk sudegė ypata 85c SKO DARBO GOWN DESGNNG Smuks Mary Atsšaukte: Kveča Komtetas chacl Tauber namas 37 Room E Adams St 9 W 33rd St Peretą septntaden lapkr 3759 S Wallace Str Starkene Prancška MtfTket gatvės Žalos padaryta Tel: Harrson 42 Chcago Chcagos Letuvų Tarybos PrelekPhone : Boulevard vakare vyko BohemanEXTRA! Pardavmu salunas ar Strala Jonas cjų Komsja šauka bendrą Chcagos už $ ba manysu ant ktoko bzno Amercan svetanėje Chcagos apelnkės letuvų vekėjų draug Urkutenė Marja Moknks dressmakng grosemčs bučernės arba namo Sa REKA PATYRUSO jų klubų kuopų atstovų r valdybų Komteto Letuvos Našlačams Vaslauskas Slvestras lunas randas geroj vetoj pre boubražymo suvno Denoms ar narų profesonalų k a advokatų VOS ŠGELBĖJO KETURUS BUČERO GERA vakaras levaro vsokų tautų apgyventa dau šelpt suruoštas koncertas daktarų nžnerų pramonnkų bz Warb Andrew G VAKUS NUO UGNES gausa ruskų Pardavmo prežasts MOKESTS nerų susrnkmą pastart svar Preš programą Dr A MontvSpecalės vakarnės klesos bzžebrauskas Domnnkas cnu kta bzn Krepktės 292 W bas Letuvos rekalas ZOLP navoma mergnoms passuvmu Roosevelt Rd Susrnkmas vyks trečaden lapk Žemats Vncas sau dresės m š namų užrakno savo ke das pasakė prakalbčlę trum 3432 So Halsted St 30 kap 7:30 va vak Raymond Chapas ruožas nupepdamas Žlnskate Julė 2 turs mažučus vakučus kam VALENTNE PARDAVMU SALUpel salėj 86 W 3 g-vė bartn vargngą Letuvos našdressmakng COLLEGES AGENTŲ REKA VENO Rmtas r rustus momentas; Letu baryje G šte bežasdam su nas rusų r ktų tautų apgy 2407 Madson Street lačų padėjmą r ragno juos va rekalauja vsu amerkečų letu šmto apelnkėj pardavot mu (Apgarsnma) 6205 S Halsted St venta veta Atsšaukte: vų pagalbos Dėlto kvečame vsus prožavę ugnagesa gesnt ugnes Tvrtnmas užrubežne darbuotojus atet r bendra pastar sų produktus Je užsnteresa 434 So Solon Avė Krepktės ypatška arba rašy gramas J Bukauskas grežė so t vęs tą kur galma parduot r vos slaužė tą kambar r škt šlygų paklausdam daržovų alejaus prklystė r 4th P Ch Ų T Prelekc Komsja: lo Clovor leaf Kastas Sabo Sara Patek prmnnkė gaut ddel komsnę Rašykt: gelbėjo kūdkus Dr A L Gračunas nekenka Suv Valst ns stpru bartonu sudanavo St Valančus SENECA PRODUCTS CO PARDAVMU SALUpennnkyste Kl Vlkevča Letuva Brang r Bušų Da NORĖDAMAS UŽDRBT 705 S Canal St Chcago nas su vsas rengmas P Argumentas prparod'o REKA VYRŲ MOKNTS na Maža mergytė Sylva Brutėm repetcjos bus laba svar$0400 PRAKŠO $5200 ga nes švažuoju š Chužrubežne daržovų alejaus BARBERO AMATO sekant ketvergą gruodžo REKALNGAS ŽMOGUS DRBT Ne straka nepalyt Darbas Alex Hymanovcb 9322 Eu- Krutė dala šoko Bamper prklyba nekenka Amerkos pe bos cagos 92 Mark Whto svet 30 r Hal- ant ūkės kur randas netol Chca Dance r Gypsy Dance o lauka Denoms ar vakaras kle sted kap 8 va vakare Kekveno gos Gestna butų vedęs r su cld avė kalbėjo anąden 4250 S Ashland Avė nnnkams ne gyvulų augnto sos Krepktės ypatška arba ranaro dalyvavmas būtna rekalngas neddele šemyna Platesnų žnų Antonette Sgnet r Elvra Jašyk to jams ta nušveča John B Gor- Ta bus prsrengmas koncetu krepktės pas: MOLER BARBER COLLEGE Sekretorė gus su kokos ta druskos ml busch klasškus šokus Cape don savo brošūroje kurą šle C P SUROMSKT PARDAVMU SALU05 So Wells St 3346 So Halsted St telas Js ta prparodė jam Greeway r Coųuette Pon do žalo Materjolo Buras (BuChcago nas Bzns gera šdrbtas savas pngas š $0 gal Volerja Bručenė malonu r reau of Raw Materals) Amer Parduos pofa nes savnn ma padaryt $20 g š $20 $40 gera šlavntu soprano balsu kos daržovų alejaus r rebalų AMERKOS LETUVŲ kas šena kta bzn r Newojsk šsėmė savo sudanavo Arja š La Bohe- ndustrjoms Knygelė nurodo 602 W 4th St $5200 š bankos r padavė me r Plauka sau lavels agtacja uždraudmu ve JEŠKAU kun J J Strazdelo r PARDAVMU BUČERNĖ R S Šmkaus J ššaukta dar r Dr A T Smto Petračo vėlausa PARDAVMU PUSĖ SALU- Moknama anglškos r letuvškos juos pngų daugntoju pa žmo daržovų be gyvulų ale gyveno Gary nd Malonės abu ats grosernė Bzns šdrbtas Par no letuvų r rusų apgyventoj kalbų dar danuot r gavo ddel gyvų artmetkos knygvedysts ste dvgubnt G šs su jo pn šaukt laba greta nes turu laba duosu pga r greta nes š nografjos typewrtng prklybos te jų remas ant kladngos nuo gėlų buketą Pon Leoja svarbų rekalą arba žnant juos tek važuoju j Letuvą vetoj Pardavmo prežasts sų Suvenytų Valstjų storjos abelgas pabūgo Sabonenė jausmnga sugrežė monės nes vežamos daržovų ss pranešt Kostancja Kalanutė nos storjos geografjos poltknės važuoju Letuvon Atsšaukte: ekonomjos pletystės dalarašysdals r gyvulų aleja vartoja 72 N Lncoln St Chcago smuku Legende Wenaws400 So Unon Avė BOKOTUOJA KAUŠNUS tės r tt 3537 So Wal'lace S t Moknmo valandos: nuo 9 ryto k Šoms denoms Chcagos ko r buvo publkos ššaukta m šmtna valgu Tapg JEŠKAU Tony Savcko (toku 4 valanda po petų Vakaras nuo 0 vadnas bet' š jam prsųsto gyventoja nusprendė neprk pakartot Aplama programas parekšta ddelė daugybė vardu k 0 valanda laško matos esąs Tony Lckats) sa PARDAVMU BUČER vežto alejaus vartojama kės 306 SO HALSTED ST CHCAGO t kaušnų k tol kol jų ka buvo gražus Tk gala buk atvažavęs š Brdgeport nė r grosernė laba geroj ka kure artstų pasžadėjusų drbtuvėse r būtna rekaln Conn r tena drbęs kokame Brass nos nesumažės RAKANDŲ BARGENAS š Letuvos Kauno rėd Ma vetoj Bzns šdrbtas programų dalyvaut nedalyva gems dalykams kapo: skalb Works Jauna pora prversta parduot sa žekų apskrčo Vekšnų parap Sa Atsšaukte: vo; ven buvo apledę Chca- mu mulas spaustuvnnkams vačų kamo Ape 33 k 35 metų vo 5 kambarų rakandus ant syk ar NUVLKO MOTERA Levesko Mokykla atskra už gerą pasūlymą Vėlau' 75 Canal St amžaus ape 65 svarų sunkumo ape PERSKĖLĖ juodylas cnnės lentos kala gą o kt srgę KALNUS sos mados seklyča setas valgomo- 5 pėdų 6 colų aukščo švesa gel Lake programo pertraukos drbams alejus plennės len tonų plaukų akys mėlynos rankos Pktadara appuvę Mrs jo megamojo kambarų seta velve Mokna Letuvų r Anglų kalbų; PARDAVMU GROSERto kaura ant grndų pastatoma lem Grammar School Hgh School 'r Arthur Wood 726 fųlgcland buvo renkamos aukos Lctu- tos aleja geležes lejyklas laba apžėlę anglška prasta kalba Prekybos dalykų Prrengama laba šveps sunku žod suprast nė r bučernė Lenkų r rusų pa davenport rankoms malevot pa- pre kvotmų vsas augštesnasas avė r art jos namų nth lko vos našlačams šelpt Aukų šerdžų (core) darymu male- Tap sau lėtas vyrukas vs lyg ko kolonjoj Bzns senas r ge veksla r tt Tapg ddels dubelta- mokyklas Denoms: nuo 9:00 ry va sprngsa phonographas su rekor- nuo jos kalnus vertės $500 surnkta $7980 va r daugybe ktokems da užsmąstęs maža kalba Drbo pas das r damanto adata r gražauss to k 4:00 pp Vak: 7:30 k 9:30 ras Pga Matvkt nuo 4 už baro-bartenderu per 6 sa Nedaloms nuo ryto k v p Pasbagus programų! buvo lykams Brošūros egzemplo mane vates o lapkr 4 d š m rytmetyj k 5 va vak 908 N West- grojkls panas ukelele prdedama p moknama letuvų gramatka modelo 92 su rolams šėpute r ant metė krumus r vėlau atra šoka rus kure suteka tesą Užru- šėjo pusryčų valgyt r daugau nc3454 So Halsted gatv 0 metų gvarantuotas Nepraleskt Tūlas žmogus sakė ne- ern Avė fl front Publkos buvo vdutnška bežnems Daržovų Alejams r begryžo art 35tos gat do šo bargeno persena j matė St Lous Mo Tu Tkmas lks gražaus pel Amerkos Taukų r Svesto ga ru svarlnj rekalą; js pats nemanau PARDAVMU restoracja le Rezdencja 922 So Kedze Avė atsleps bet kas toką y patą pa PRASDfJO CHURCH BYLA no (Letuvos našlačams lma gaut veltu š Buro 943 PARDAVMU 4 KAMBARŲ RAžstate ar pažntumėt meldžu tuoj tuvų apgyventoj kolonjoj Bz AUŠROS MOKYKLOJ kanda Neturtnga šemyna atduo Reporters Munsey Buldng Washngton man pranešt už ką skru $5000 at ns gera šdrbtas Prežasts šande prasdėjo Harvey W su už pusdykę Rakanda nebenauj lygnmo o š Brdgeport Conn kas Church bylos nagrnėjmas Js prsus jo tkrą pavekslą tam sk pardavmo savnnkas aple r tuose pačuose kambaruose galma 'Antraden Lapkr 8 prasdės AŠTUNTO RAJONO r gyvent Šą savatę turu aplest pamokos anglų kalbos Mokn taramas Bernard J Daugherru $000 atlygnmo dža mestą Pga mestą Atsšaukt: KLEM ŽUKAUSKS KONCERTAS ty r Carl Ausms užmušme 936 Canalport Avė toj aus Povylas Adomats Vs 82 W 34 th St 34 St Clar Avė E St Lous kvečam pradėt tuo laku dele Local 269 A C W of A svarbus PARDAVMU RAKANDA PARDAVMU BUČERNĖ R NUŠOVĖ ŽMOGŲ susrnkmas vyks penktaden Gruo ddesnės naudos moknams r Meldažo džo 2 d 564 N Robey St Unjos talų apgyventoj vetoj tap 24 vakare vyko JEŠKAU DRAUGO JONO grosernė letuvų r lenkų ap dėl 3 kambarų su renča len parankumu mokykla PrsraBus renkama Lokalo valdyba vadname mrtes kampe ne svetanėje L S S V Rajono svet atenantems metams tapg bus no- Sakavch Kel meta atgal gy- gyventoj vetoj Pardavmo pre da pg Turu parduot gret šyt galma vsada žnom pktadara nušovė Sam koncertas Skelbmuose buvo mnacja Jont Board Managcrų VORO Chcagoj drbo UŽ bučer žasts savnnkas tur ktą bz nes švažuoju šjchcagos ket r Busness agentus Laba Meldžu atsšaukt Nauenas pro- Kaserų verge 3430 Pamell Avenue š Mlc 942 Mlton gal vakar pranešta pradžoje 300 So Halsted St svarbu kekvenam naru atslanky- e ZlU asl8auku l naujenas n Bzns cash užpakalo 224 W 2st St Nušovmo prežasts nežnoma gramo kalbės P Grgats; dau t Chcago Sekr P Chapas PO No 50 CHCAGOS :: ŽNOS:: PARDAVMU NAMA-ŽEME APSVEDMA SŪLYMA KAMBARU MOKYKLOS REKA DARBNNKU REKA DARBNNKU Letuvu Rateluose ASMENŲ JESKOJMA PARDAVMU MOKYKLA RAKANDA Pranešma

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Ar tikrai transimpedanso stiprintuvas grynas gėris? Praėjusią paskaitą susipažinome su srovė į įtampą keitikliu transimpedanso stiprintuvu.

Ar tikrai transimpedanso stiprintuvas grynas gėris? Praėjusią paskaitą susipažinome su srovė į įtampą keitikliu transimpedanso stiprintuvu. Ar tkra transmpedanso stprntuvas grynas gėrs? Praėjusą paskatą suspažnome su srovė į įtampą ketklu transmpedanso stprntuvu. Buvo parodyta, kad js tur savybų pranašesnų už varžos apkrovą. Tap pat šsašknome,

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. (1.1.) TP METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į L

PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. (1.1.) TP METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į L PATVIRTINTA Vlaus uversteto Medcos fakulteto tarybos 2018 m. baladžo 4 d. utarmu Nr. (1.1.) 150000-TP-3-4 2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR VILNIAUS UNIVERSITETO REZIDENTŪROS

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia 4 šei mos vertybės 5 Vers ta

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

KELEIVIS

KELEIVIS z' w» > 6 W ^»- < v < Prenumeraa meama: Amerkoe X50 300 Kanadoe Puse Meų: &M Amerkoe >25 Peų Amerkoe 60 Kanadoe «76 Apskelbmų kanų klauske lašku Krepans kokas nors rekalas adreoke: THE TRAVELER - ^

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Euras Swedbank ekonominis projektas (1) Euras Swedbank ekonominis projektas

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1288 2016 m. spalio 25 d. PROJEKTO ŠIAULIŲ LETENĖLĖ FENIKSO KELIAS UŢMIRŠTIEMS BEGLOBIAMS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaulių letenėlė

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau

LSI_zodziu_daryba_2014

LSI_zodziu_daryba_2014 Vilniaus universitetas Objektas DABARTINĖ KALBA: žodžių daryba Rengė doc. dr. Vilma Zubaitienė vilma.zubaitiene@takas.lt Darybos afiksų funkcijos Paprasto žodžio ir darinio santykis Darybos būdai: derivacija

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau