DRUSKININKU SAWVALDYBES TARYBA. IsrArcositffi?rlKiu rurrzmo rr v.erslo m. baland1io 26 d. Nr. T1_82. Druskininkai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DRUSKININKU SAWVALDYBES TARYBA. IsrArcositffi?rlKiu rurrzmo rr v.erslo m. baland1io 26 d. Nr. T1_82. Druskininkai"

Transkriptas

1 DRUSKININKU SAWVALDYBES TARYBA n* vmsos^lo_s_ IsrArcositffi?rlKiu rurrzmo rr v.erslo INFORMACIJOS CENTRO ZOTZ NTNTd i,1iklos ATASKAITOS 2018 m. baland1io 26 d. Nr. T1_82 Druskininkai vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos. savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,. fr.etuvos Respubliko,,ri"s,an1-1sffi'lstatymo 12 straipsniu ir remdamasi Druskininkq savivaldybes tarybos u.itror ryqrry#to,iili,knndruskinink+ savivaldybes tarybos 20Ll m' rugpjfidio 30 d' sprendimu Nr. ti-tis,,dei Druskininkq savivaldybes tarybos veikros ;f?r:"j: u;ltlt-"", IV skvriaus 1s6.punktu, Druskininkq savivaldybes taryba veiklos ataskffi;t$:il:; "taigos Druskininkq turamoir verslo informacijos centro 2017 met4 S avivaldybes mero pavaduotojas, pavaduojantis savivaldyb", *"ra Linas Urmanavidius

2 PRITARTA Druskininkq savivaldyb es tarybos 2018 m. balandlio 26 d. spenclimu Nr. T1_g2 vlesoslos IsrAIGos DRUSKININKU TURrzMo rr verslo rnformacrjos centro 2017 M" VEIKLOS ATASKAITA I. BENDROJIDALIS Druskininku furizmo informacijos biuras savivaldybes!t'o fsteigtas.lgg5 m- rugpjtrdio imone' Sio biuro 9 d., ir veike kaip ikiirimo tikslas buvo tutizmo paslaugas' rinkti,'r.*pri ir nemokamailankomus teikti objekns informacij4 ir apie vietoves, *rgtill"ijii leidinius platinti apie objekfus iorormacinius ir vietoves, i;; bei kartografinius purlaugas. z6ol sprendimu -. rio ""* 2 Nr.279 d".druskininku reorganizuotas savivardybes tarybos i biudzeting istaig m' vasario 25 d' Druskioior"+ sirriualdybes tarybos sprendimu N. g6g biudzetine istaiga fll'#11*il,:',ffi*;,ffjln}]""' t00#;;i;;dztl ;d;**"ni'zuotas ivi"se;il.tuig4 Druskininkrl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybes 200g m. spalio 21 d. Nr. 136g nutarimu "De1 vielqirl istaigq dalininko turtiniq ir ieturtiniq teisir+ p"raurri-o_i, perdmimo,., 2009 m.liepos 16 d. Druskininkq savivaldybes. tarybos rp."nji*., Nr. T1-164'i ioos-ry laplridio 4 d. perdavimo ir pri.mimo aktu Nr' llkio ministttliu f"igye fruskinffi'javivaldybes nuosarzyben savarankiikoms ::X^t::i9,$ -llkttj?'t igvvendinti vaistvbes, kaip viesosior-i*ruigo. mtormacryos centro Druskinintq dalininkes, turizmo turtines ir ir versto neturtines^teises, Tokiu kurlas bddu Druskininkq aotstiau savivaldybe. turytu lgyvendino ukio ministerija. tapo vieninteliu centro Druskininr.,+ dalininku' t.;fir*;jrkuriai priklauso rr"r.to informacijos,ri.a* zoill,qo-nur lnasas, ku sudaro centro ri-zotl m. pradzioje kapital4' ir pabaigoje ctffiul yra nesikeite pelno ir. nesiekiantis, rib;*;l;;1les viesoji atsakomybes juridinis asmuo. istaiga Druskininkq turizmo ir verslo inrormacijos viesqjq centras (toliau istaigq istatymo.nus!!vta - centras) yra lyjua isteigtas p"rno juridinis n".l.t iuntis.ribotos asmuo' civilines neturintis atsakomybes savaranki5kq vie5asis filia[,.ut.to"vuiu,-jr-r,a..1"i,+ tenkinti vie.uosius ir asocijuotq interesus, vykdant ibtaigq, kurio rriuuo*"n"i tikslas - nuud*g4';"ikd. ^ centro iktuimo tikslai: rinkti, kaupti ir plaiinti turizmo formuoti info Druskininkq rrrgcij4,r,ykdyti kaip kurorto unikalau* rinkodar4, t ororto otganizuoti ivaizd!,'teifuiu"r*ro inr*-ucijos, informaciniut konsuftavimo paslaugas bei 1"ngin1yl, mokymus asmenims, ketinantiems vidutinio pradeti verslo subjektams savd versl4, beiveikiandio#, smulkaus ir -uzo*. ir vidutinems. II. DARBUOTOJAI Per 2017 m' centro darbuotoiq etatq skaidius informacijos nesikeite. Druskininrtu centre dirba der'yni..x','o ir versl0 darbuotojai - cr"ttorr.rs, oyriu"j"3l finansininke, vyriiausioli vadybininke, ;ffi"#j-?il"'#ff oo' fffrff.u*vadvbininkeversro""aiul."[jffi,;;r#;i#.i;o,uuoiui,i"k;; Kempingo darbo sezono metu (nuo geguzes 1 d. iki rugsejo administratorius' 30 d.) centras jdarbina Siekiantxztikrinti kempingo higienos.ieikl6fr*:rl,uo-i tvark4' 2017 m' buvo i q"r"iqryi kempingo teritorijos Bvar4 ldarbinti pagilbiniai^ bei darbuotojri jaunimo p"g-"li*aradarbiavimo uzimtumo sitartl centru, kuris su Druskininkq iey;*ai; z Ofi m. rru.u.iois J. Druskininkrtr turybor_.prendimu savivaldybes frr. T1-19 ZO\Z-iOig patvirtint4 metq strateginio veiklos plano Druskininkg 0itikslo',,lgyvendirrti savivaldybej e" 01.juu*_o politik4 ut'davinil- galimybes,,uziikrintt ;"tk+ l;-jaunimo r"i.irlr"li" atsiskleisti individualiems gebejimams" lvair.ovg, sudarant 02.priemong,,Jaunimo darbo rink4 ptograma", vgrs]umo ugdymo be1naryl. ir integracijos sub.taij*iqg_*lrtartj j su aiytaus teritorine darbo birza. centro darbuotojai *,o"jlf zbn i,ol?, }1H*"1',*y:*,,1t?y1;i m..uuo r.,,uiinru'"rj4. tgre -;c;; 1lz"r",i" #ffi;:"ltffif,"l,'lh,t.ij",. *,kj;;;; naujos Zinios, todel XH:;,#i:j i5teklir+, asmeninio toburejimo, finansq "utjpo ir kitomis temomis m. Centro veiklos: III. VEIKLOS APZVALGA

3 1' Druskininkq savivaldybes 2017'.2019 metq strateginio.veiklos plano Turizmo pletros rinkose" lftlt,rjr,#kr"*:::g::1":*.:iy T,,:,1yji,"la r"i Ziairi,i,pr"rii 01 uzdavinio,,formuoti ii"omum4 tikslinese kurorto ivaizdi,-skleisti ir nemika-m]ffi;rfi#fibi1,hil:ffi:,f*:::: ivaizdlio formavimas, sklaida ir nemokamls inrormacr.lo. t"iti-ur;; 2' igyvendinimas. Druskininkq kempingo ir ekskursinio truut inut o administravimas Su turizmo paslaugomis susijusi veikla centras' igyvendindamas Druskininkq savivaldybds metq sirateginio veiklos plano Turizmo pletros programos 01 tikslo,,formuoti kurorto ro-ikulr-4. ir.lslkirtinum4 bei didinri tarptautinj Zinomum4 tikslinese rinkose" 01 uzdavinio,lo.rluoti t*"rt"l*irdi, skleisti ir nemokamai informuoti., 01 priemong ',Kurorto NuYlTio formavimas, sklaida ir nemokamts inrormaci.los teikimas., sieke: 1' 1' 1' prisideti prie Druskininkq.savivaldybe. p"ritil.". turizmo srityje igyvendinimo; skatinti ir vystyti tatizmo pletr4 Druikininkuose; t orti utuiror, J"rd;;; svetingos, siltos"bei -saugros savivaldybes ivaizdi; skatinti turizmo verslo atstows bei miesto t";dd;";; prisideti prie turizmo pletros; analizuoti ir skatinti nauj4 turizmo produktq vystym4si; l ' 1'2' kurti Drut$int,l, kaip unikalaus kurofto ivaizdilietuvoje bei uzsienyje; 1'1'3' skatinti regiono smu11.<+ ir vidutini ""trra,.oauruot p"ri*r". ruiir". pradeti ir pletoti versl4, skatinti verslum4, ryhk v_idutinirl lmoniq k"oh.;;;;;_e. centras rcatizavo Druskininkq savivaldybes i,otl-zo.tg. metq strategrnio veiklos plano Turizmo pletros programos 01 tikslo,,formuoti kurortt unikalum4. ir.isskirtinum4 bei didinti tarptautin! zinomumq tikslinese dnkose'o 01 uzdavinio,,formuoti r.*rtt" i""irdi, skleisti ir nemgkamai informuoti,. 01 priemoneje "Kurotto ivaizd1io formavimas, sklaida ir nemokamos informaci.los teikimls.. ir centro istatuose numatytus pagrindinius veiklos tikslus: l' rinkti, kaupti ir nemokamai teikti lnforyacrj4 apie_turizmo paslaugas! hnkomus objektus ir vietoves, taip pat rcngli, teisti ir platinti informacinius bei karto[rafinius 1"i;;;. ;;p ou3.r.ro* ir vietoves, turizmo paslaugag; 2' nri-sideti prie.druskininkq pletros, ivaizdzio formavimo prioritetg igyvendinimo, Alytaus regiono ekonomines ir socialines pletros; 3' skatinti smulkaus ir vidutiniojo- verslo pletr4 Druskininkq savivaldybeje, sudarant galimybes fiziniams asmenims, ketinantiems piadeti 'o.rrl4, smulkiems ir vidutiniams verslo (sw) subjektams' malq ir vidutiniq imoniq (MVD ut.touurn ir kt. lengvatinemis s4lyfomis gauti vies4sias paslaugas (verslo informacijos, konsultavirno informaciniq t""ginia organizavimo ir mgkymo paslaugas). 4' teil<tant,informacing ir prakting pagalb4, p"tirlo"tl.plie naqr] verqlo subjektq steigimo regione ir padeti jau veikiantiems veislo tuu:"1t"*"-pretoti'ru"o veikl4, prisitaikyti prie kintandiq rinkos s4lygq, didinti konkurencingum4 ir veiklos efektwuma. pamarykrierur:r".fl"ffilh,x.u?l:ll" turamo departamento administruojamoje turizmo sistemoje centras igyvendino realizavo Druskininkq savivaldybes met4 strateginio veiklos plano Turizmo pletros programos 01 tikslo,,formuoti r.*orio unikalum4 ir issdirtrnum4 bei didinti tnptautinl Linomumq tikslinese rinkose'o 01 uzdavinio,,ro.-uoii kurorto ir"lroi rli.isti ir nemokamai informuoti" 01 priemoneje,,kurorlo ivaizdhio formavimas, *kti[ ir nemokamo, irrfof*u"ijos teikimas,. ir Centro istatuose numatytus pagrindinius veiklos uzdavinius : 1' Druskininkq turizmo paslaugq, rinkodaros srityje: rinko, sisteminb, kaupe ir platino informacij4 apie teikiamas turizmo paslaugas; "yr.ae turistq upklu,rrur, renge turizmo atatistikos aplvalgas; pletojo Druskininkq hto.*9 nizmo gafi;ybiq pristatym4 "l,iur. ir tarptautinese rinkgse turizmo mugiq ir verslo misrju, informacinirtr...turq pagalbai rcnfe, teido'ir platino Druskininkus pristatandius leidinius, suvenyrus; reklamavo ir viesino kurorto pasbulas, naujoves'tj"ulri.lor,."airi",-rp"id[s, socialiniq tinklq, interneto ir kt. priemoniq pagalba; 2' l.ritrzmo istekliq bei paslaugq_.vyslvmo srityje: pletojo fixizmo paslaugq jvairovg bei kokybg; pletojo turizmo informacijos sistemos galimybes; skatino miesto bendruomeng frisideti prie turizmo pletros ; skatino rurizmo pasraugq seltoriaus daibuotoj,l dftk;;ios kelima; 3' Druskininkq savivaldvbes sw "subjekfll t;1j;;;;il;"r" ir rleiklos efekryrumo didinimo srityje: wkdi paslaugq versluiprogramq;,tobullo it pr"te verslo informacing!istem4, integruot4 i bendr4 Druskininkq informacing-sistem4;'ugie verslum4 orusrdirjnrfl+ savivaldvbeie. Per ataskaitini laikotarpi turizmo informacija buu; Jt"iLru iilii ii"to iankytojams, ib jq is Lietuvos lankytojams, is uzsienio _ 12 27g f"j.yt":"*..

4 l0 017 t2 278 Teikiant Druskininkr+ kempingo apgyvendinimo pasraug4, gauti r'32ulsalrymai. Teikdamas informacij4 ir populiarindamas Druskininkq kurort4, centras glaudliai bendradarbiavo su Lietuvos tutizmo-tr verslo iororma"i.yor;;rd;il;- *#rlifi"os Ukio minisrerija, valstybinemis turizmo valdymo institucijomis, Lietuvos t Jrl"ri" kerionir; agentiiromis tr organizatoriais, Druskininkq savivaldybe bii turizmo d;i;"grr teikejais, kitomis orcal-lza:lomis bei istaigomis. Daugumai siq istaigq Druskininkq kurorto totirmo- naujienos siundiamos.naujienlaiskiais, iirformacija pateikiama iltril:::. centro leidziamus informacinius, reklaminius leidinius, skelbianr informacij4 socialiniuose centras dalyvavo Lietuvos turizmo informacijos sistemos rinkodaros veikloje. sioje duomenq l:,"j -"::ffih,x::tffi,u.:*"ji"u, iit.ii'u informacij4-'ufi" "r.ororr",,"ltu,reius'^oui"r.or*, teikiamas Reguliariai buvo atnaujinama informacija centro,nj:t"jo svetaineje iufqdruskiqrar<ar.l!, pristatomos kurorto "uuj9yes, turizmo pasluuggr, r<urmrli* renginiai ir kita aktuali informaci3a. Informacija centro interneto svetaindje-infp.drusfi;;ai.1t teikiama li;;t, rusq, lenkq i, urelq kalbomis. centro interneto svetaines inrq'd.islgiokai.l6gbu:r"tki;;";ikiurtr-o, bet ir verslo in?ormu"i;u, t. y. nuorat atnaujinama informacija apie Drustini-nkrl-turizmo ir verslo inrorrnaci;os. centre vyksiandius verslo renginius (informacinius renginius, mokymus i. nj. sparei"i p"priiutejurt socialiniams tinklams, centras reguliariai skelbia informacij4,,facebook" ir,,trxtagram' socialiniuose tinkluos.e..vartotojq pdtogumui, informacija *:t3#ffi'jfhl-#ilu.ti#i*l,u*t it*f-;;;;;#"^ uitiftrinant ur.rouho,'rnro'.*"i3o" ufi" Turistr; srautq arnallizd Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, per 20[l m. Druskininkuose apsiranke r ruristai, -'--e'qt' lvru'r' iorc m g turistai. zorzm. cuo, 0,6 proc. - rz t t+v rurtstal' lui'/ duomenimis, turistq skaidius kurorte padidejo Tilfi Bendras skaidius t I5 Lietuvos r I5 uzsienio T%oil e),rn% s r r39 /9 r0320'/ rr23s3 I Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. Druskininkuose apsistojo turistai i5 Lietuvos ir turisiai i! Jril"i", 2016 m. per t4 patllaikotarpi - 2rs 396 furistai i5 Lietuvos ir turistai is uzsienio.

5 ?utri*tq skalf;iaus kitimes l$l$*l$l? m. M % W &*ndr*s xkxi*lu* W+Srl proc,.l It *J*tuvo* ls* 2016 rx- ry*fti:n. 153$f gn$sss I"tt3s3 5.13&gs 2077 m',lyginant su 2016 m., turistq skaidius i5 Lietuvos ilaugo 0,2 proc",o is uzsienio - 1,3 proc' Per 2017 m' Druskininkuose apsistojo 65 proc. turistq t ri"touo, ir 35 proc. turistrl is uzsienio. fil*kvyniq sk*if;isus kitima* l*i$*t0i"7 m. i1tgg$a Rn4S$&* $endrer skaiiiux ssrt*$s W$ss*$2 f. 4o$Pr&{. -} ls listr.tlrss w 30X,6 m. r tot? ffi. 56$jlSS - *S,f proc.,**,,llm--*, l* si$i*nis 5$?',SAg 2077 m',lyginant su 2016 m., turistq nakqmiq skaidius padiddjo 2,6 proc.,i5 jq: tur.istq is Lietuvos nakvyniq skaidius sumazejo 0,6 proc., turistq i5 uzsienio naki.yni4 skaidius idaugo 5,7 proc. Apgyvendinimo numeriq ir vietq uzimtumas proc. Druskininkuose e00b-2017 m.\ Metai W t Numeriq uzimtumas (proo) 37,4 J t.z 48.0 {Rt r \7) Vietq uzimtumas (proc.) 32, "3 52,8 53, Statistikos departamento duomenimis 20L7 m. Druskininkr4 vidutinis metinis apgyvendinimo numeriq uzimtumas sieke 56,5 proc., tuo tatpu 2016 m. jis buvo 57,2 proc., o apgyvendinimo vietrl uzirntumas 2017 m. sumaiejo itci so,g proc., kai 2016m.vietr; uzimtumas buvo 5r,2prot,.

6 Apgyvendinimo numeriq i, ui"tq;lirtr;;m Druskininkuose ( m.) #* ** * d** #- $ffi- m -m-,f; - ;f; * "ff #-ffiwwffig-#ffiffi LO 20t1 20L L4 2ox5 20L6 *** uiimtumas 3 vietq uiimtumas 20t7 sudare 0,, n "3.0ii"rt1#?ltffi:it"a#*.*meriq uzinrtumas sumaz djo 7,2 proc., o vietq uzimrumas Turistq ij uisienio skaiciaus kitimas rzraetio,u"*3u1il ft$ilijl skaidius augo i5 daugelio prioritetiniq Druskininkq uzsienio rinkll: Rusijos, Rusija Turistq i$ uisienio skaiiiaus kitim*s t0ttst0t7 rn. Lenkija B*lt*r$r... Latvija -r. srse, 33$9S 233;4 3A$6f 2341X Vokietij* lrraeli* Estrja Kitos... M 201? m. n?$1$ m. DidZiausias turistq augimas pastebimas i5 Izraelio -!2,4proc., Rusijos ir vokietijos - 10,3 proc., Estijos - 9,3 proc., tuo tu.p'tii.tq d reneos, Bartarusijos ir Latvijos sumazeio.

7 Turistq is ullsienio nakvyniq skaisiaus kitimas 2016*3017 m. Haltarusga Rusijr Vokietija lrraelis l*nkija l*tvija Estga Kitur Salyr."'1Y1*ffir8f*uu. +tgprcc, : ffs$;::f;;;; eis ts17 m. H Z016 m. iti.j *"*,r1rj"ruo,,l.*ttltu-ttu:1to,n?fee-s.druski{nkuose pasirinkimas. Jis isaugo 37,6 ataskairini raikotarpi 3,11,:;;.i"TllL*:,YlY;:'j',"3',:^t0^l1o:-:Per is Lenkijos sumazejo 3,2 ruristq proc. ir ;:##:?Hfi: Baltarusijos _ 0,04 proc. ojt*:.:1t]:j. ry 9::::'-t *!oe..u" 201r_2017 m. pastebima, kad Druskininkai iilieka turistai), turistai). po-trgqqje*-bgst939*ssy,_(!0t_s!!t1x1qv!,n".i"s;,.;r.:;fi o tredioi frelinie - IlirX+^-^ a^-, /1 ^n o/^ t;#r;;l*':: Lietuvos kurortr4 turietq erautq kitirnns l$t 1 _l[{? m" "''5.ii #T#;#';:Xlffij r'i'!"fi LL 20L Druskininkq sav. '"*,*Palangos m. sav ".*-Bir5tono sav. )..+*Neringos sav. i Darbas socialiniuose tinkluose Turizmo informacija apie Druskininkus lenkq kalba socialiniame tinkle,,facebook, pradetaskleisti 2016 m' pabaigoje' 2017 m. pradhioje sukurtos paskyros anglq ir rusq kalbomis. potenciali diq paskyrq auditorija - Druskininkams svarbig rinkq: Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Skandinavijos 5aliq' vokietijos gyventojai. Paskyrose pateikiama ivairiapuse informacija apie Druskininkq kurort4; pranesimai apie renginius ir naujoves laisvalaikio srityjg informacija apie virtuves ypatumus ir gamtos natiiralum4, apie gydymo ir apgyvendinimo paslaugq kolcybg, prrpalinimus ir apdovanojimus pelnyr's tarptautiniuose portaluose, Druskininkq turistq atsiliepimai, taip pattemines nuotraukos ir video medfiaga. Papildomai dalinomes geros kokybes straipsniais apie Druskininkus publikuotais uzsienio medijose. Pet 2017 m' kovo 17 d'' m. sausio 17 d. laikotarpi trijrl paskyrq pranelimai buvo per.ziiireti virs 600 hrkstaadirl kart:.+r susilauke virs 37 ttkstandiq skaitytojq reakcijq - vartotojai spaude,,patinka,,, komentavo bei dalinosi savo asmeniniuose paskyrose, tokiu bddu platindami patikusi4 informacij4 tarp savo draugq ir pazistamq' naujrtr asmenq tapo nuolatiniais paslqyrt skaitytojais (sekejais). 20lg m. sausio 17 d. visos Druskininkq TVIC paskyros uzsienio karbomis turejo beveit< sekeiq, Bendrai paskyrq reklamai buvo iileista 235,46 eurai. Zemiau- issamesne informacija apie sekejq, pasiekiamumo ir pranesimq temq pasiskirstym4.

8 Pasky'a rusq kalba,,,jlm6:no xtzuuhrafr" socialinio tinklo,,facebook" pagalba u1tkrinamas kurofio paslaugr* vie6inimas tikslinese rinkose' Siekiant aiaintl DruskininkqLiesto zinilma, ateityjeplanucrjama daugiau lesq,'ifth#i-t;'d;iljeklamai, nukreipiant:a i til..rinil;;;kur, lei testi p.un.si,o,r talpinim4 rusq, "Instagram" - spardiai populiarejantis socialinis tinklas, kurio pasiekiamumas prilygsta "Facebook" tinklui'. AtsiZvelgiani i'tui, zotl ^. buvo sukurta paskyra, kurioje talpinamos Druskininkq miest4ir ryikiausiut..,rglrri,rr."pr.r"ntu".lu.reio. nuotraukos. Jq deka zmones is viso pasaulio gali susipazintl su kurorto pislaugomi., o oorldu-i. daugiau suzinoti apie Druskininkus, turi galimybg pereiti! oficialq centro pushfi info.druskininkai.lt.,,instagram,,privalumas )na rame, kad nereikia kurti skirtingq paskyry rusr1,.lenkq, lietuviq ir angh4 kalbomis. ljltenka naudoti grotazymes (angl' -,,hashtag") su nuotrauka apibuolnanjiais ziaiiais tam til,ra kalba arba net keliomis kalbomis i5 karto' Paskyra,,druskininkai resort" per trump4 egzistavimo laikotarpi sulaukia vis daugiau. '."k.jr} i5 viso'pasairri". vi"ri"';".ij"i.-ip patturi puiki4 garirnybg datintis savo nuotraukomis Sioje paskyroje m. paruo5ti ir illeisti informaciniai leidiniai" kita Leidinys,,O*t*n*,,Lietuvos rvtu") Ple5omas Druskin,,Gurmamtr" Zemelapis Druskininkq pu.laugq katalogas vaizdinis miesto teiainvs 2017 m. dalyvavimas parodose, kontaltq mugese Paroda,,Vakantiebeurs,. Paroda,,Reiselivsmessen.. Utrechtas, Olandija Sausio d. Oslas, Norvegija Sausio d. Tarptautine turizmo ir aktyvauilaiwalaikio Helsinkis, Suomij- Sausio d. paroda,,adventur,, Vilnius, Lietuva Sausio d.

9 ll 5. Paroda-muge,,Balttour.. Ryga, Latvija Vasario 3-5 d. 6. r 4r uu4,rrlvl I lvl Tel Avivas, Izraelis VasaLrio 7-B d. 1. Paroda-muge,.Tourcsf Talinas, Estija 8. D-;;:;;-- r.r;;-- Vasano l0-12 d. r srvu4 rrlld Berlynas, Vokietija Kovo 8-12 d. 9. E"d",ptdy.h- Minskas, Baltarusija BalandZio 5-B d. 10. Paroda,,Jantur" Kaliningradas, BalandZio Rusija l3-15 d. P"todt;Gos- Var5uva, Lenkija BalarrdZio d. 12. Paroda,,Russkaja J atmatka* Bad Sulzuflenas, Vokietija Birielio 2-4 d IA lj. Paroda INWETEX-CIS TRAVIiL MARKET Sanlct Peterburgas, Rusija Spalio d. 14. our rravel warsaw', Var5uva, Lenkija Lapkridio d m' organizuoti palintniaiinformaciniai turai ir susitikimai Lietuvos bei uzsienio svediams Nt, I 2l a,.), el. kformacinis turas ' Balt _-"-J vu v+t r4rrrv 4Svrrrur v 4rsruvl+ Illloluras Baltarusijos turizmoagenr[rqut,;tovril;foh]rus r.rcrelr2cr Ine 1q I o.1^l]-lllll.lll - l{go. (Latvija) ir Altajaus Gpubhkos rurizmo infoturas t;;ril;;;^^".* agentiirq atstovq Data Kovo 3-4 d. BalandZio 19 d. BalandZio 20 d. BalandLio 22 d. GeguZes 5 d. 6. _,_--_ "re\4$vu slol\rvll rtuutul4s t- BirZelio Kaliningrado 5-6 d. turizrrx,reenmry a tstoql"fotu.s L ryi eael i o ln. (e attaluitt rurtfr 3ggqqry tlpr,rl i"f"tu"^ Butano (Indija) delegacijoslnfon";- : BirZelio d. " BirZelio d. Llepos l) 10. d. Liepos 1-1. ITkrqinnc trrrizm^ dfta6+n'., ^+^1^--- :,. 20 d. _,---.-, -"^_.--" eevurqry l 4rpLuv+ Irrlululas Rugsejo d. S vedii os turizmo an"ntury atstoi,,+ intoturaj-- ; rt, n,,c il;,r.fi:],.-:-* Rugseio lj. 27 d. :i_--, ^-_"r-*".,,r"o rur4rrru ^ 4g(,rlu.-tI u atsl()vn tnrn nt12c Rugseio d. Spalio d. Spalio 8-9 d "J Spalio 27 d. Spalio 28 d. 18. Spalio 30 d. 19. GruodZio 2*, 12 d. zt. GluodZio 16 d. GruodZio 18 d m. dalyvavimas renginiuose (dventese) vimas Kauno,.Ue!"ot dr"lord, Ka""a* GeguZes d. vimas Trak+ miesto SvenGje - vasara 2,016". Trakai Biri,elio 2-4 d. Verslo misiia Sankt Rusijos federacii BirZelio 3 d. vimas Klai miesto Svcnteje,,Jdros Svente 20G., KIai Liepos d. Dalyvavimas ren,,sostinds dienos", Vilnius i - i Druskininkus" Rugst:jo 29 d.,,road Show" : tt"turror t-**o (Bydgo5dius, Sdecinas, GdanskasJ Spalio d.

10 Nr, 3' 4, 2017 m. Centro atstovq susitikimai jvairiais klausimais v:ii Darbinis susitikimas ru TVIC ffi ;-- -, Druskininkq marketingo skvriaus *";;1"fr':l"T:'-?::tlYl': - " Druskininkq objektrl trata I kart4 per men. redaktore, Druskirliikr+ ilt]r*'"*t"nrruo larkrasito,,vechernij Grodnoo' Susitiki ma " c,' \/^L;;ll::;-- Kas 2 men. ^ --,,- J op4 Lsl0vals, ---:----- urusrmmku I VIC Vasario 20 d. Srrsitilz \ (J (]rreklore o: Srr 1L os rr D1,sur.',sLu lwanynu tlvedaravrctumi, Druskininkq TVIC 8. 9, SrrsitiLi Susiriki T P'f +^1 6rvD 'sbrubrlc vatzoo Konlerencua, Druskininku TMc JUS rzrjwd 10, Srrcr'tiLi*oo n-,j a+ tsrurl?ts(jctactjos nanals Vasario 21 d. Yasario 24 d. Kovo 15 d. Kovo 27 d. tsirzelio 15 d. l-iepos 18 d. I-iepos 21 d. I-1 Srrci+iL ou ulurililrlrr(q malllnlmo Fal$l vadovais del gurmanq Zemelapio sukiirimo i dejos aptarlmo 12, G;;t;;;--:--=-,---,,L^putrrit arsrovu oel stenclo Fengimo 1A ' :: L6, l'7. SrrcitiL ibim yusj(, usr r.,r.usklnlnkq paslaugr] katalogo derinimo osvrv.rujutrjtr usr suvenyry su Dluslflrunkq atributika leidvbos ffi:----:---;----:- -;;;l;;alj:t^:::i^;,----;----r- SrrcitiLi Sr 2018 m., Birstonas J UgJ us aphrlmo zu 6 m. runzmo parodq plano aptarimo KurorrLl r Kurortrlxl+ vretoviq pristatyrno galimybiq Liepos 26 d. R.ugpjudio 2 d. RugpjDdio 22 d. Rugsejo 5 d. Rugsejo 22 d. Lapkridio 7 d. Lapkridio 9 d. Tgsiamas bendradarbiavinas su laikrasdio,,vedernij!r9dno,. (Gardinas, Baltarusija) redakcija' naujienq internetiniu portalu tut.by (Minska9, B1ltaru.fuy. n"narudarbiavimo tikslas - reklamines informacijos apie Druskininkq kurorto pu.l'uugu, paskleidimas Baltarusijos Respublikos rinkoje straipsniq apie tarpkultiirini, ekonomini, socialini issivystym4, paftnerystes santykius, savivaldos tobulinim4, versl4, gamtos apsaug4, Svietim4, sportq, turizm4ir mena prlnkurrfuf iugrinouis Su viesosiomis verslo paslaugomis susijusi veikla

11 gyvendinant su vie5osiomis verslo paslaugomis susijusiq veikl4 buvo siekiama: r'2'l' u'tilqinti vie5qjq paslalgq verslui prieinamum? Druskininkq savivaldybeje; r'2'2' stdaryti galimybes fiziniams u*.oi..l tetinantiems pradeti versl4, smulkiems ir vidutiniams verslo (SW) sub.lektains, Mah+ t,ij;ti"iq^ftniq 6rfV1; "t.t"""rn, ir kt. lengvarinemis s4lygomis gauti vie34sias paslaugas; 1'2'3' prisiddti prie konkurencingumo didinimo Druskininkr+ savivaldybeje. t'z'+' prisid.e.tl nrie naujrl SV.v *uj"ttu steigimo regione i. p"jjilj, veikiantiems SVV :ijilffi:letoti savo veikla, prisitaiicvti prie kinlndtl rid;-r+ygq, aiahti t o,rllren"insum? ir veiklos [gyvendinant su viesosiod. u.j:lo* paslaugomis susijusi4 veikl4 (fiziniams asmenims ketinantiems pradeti t"t:14, SW subjektams, MVf ututouulo, ir kt.),-centru, i"il"'rr".slo informacijos, konsultavimo ir kitas pasraugas bei orginizavo informacinius renginius, mokymus. Verslo informacijos teikimo paslaugos verslo informacijos paslaugos,.-atsizv:elgiant i kliento pageidavim4, teikiamos telefonu, rastu, taip pat elekrroniniu pastu bei iodiiuasm'"triit<ai "tk - i6"rrra vie5osios verslo ifoplgijos paslaugos buvo teikiamos istisus metus siais klausimais: verslo pradlia nesteigiant imones (verslo liudijimo, indivrtuahos ""ik;; pazl,mos isigijimas, moketini mokesdiai, leidimai ir t't'); imones steigimas (imonlq fegistravimo pro""an u, mokesdiq sistema, clarbo teise, leidimai, licencijos ir t.t.); imones vilaus'"valffi,.(y?dygu, ;."J."kt+ ^*ld)rmas,.k"m;_ *CyUu, Zmogi5kieji istekliai, finansg valdymas it kt.); kitais"akruali"jq kh;ri;i.linror*u"r.1os paieska IT sistemoje, moketini mokesdiai' deklaravimas, sutartys, su darbo santykiais susiig klausimai * kt.) Fizinius asmenis, ketinandius ptioeq u.rstq, dornino_r<aip ir kur isigyti verslo liudijimus ar individualios veiklos palymas, kiek kainuoi verslo rruaijmas, tokie mokesdiai jq laukia lsigijus verslo liudijimus ar individualios veiklos pahymas, t<ada ir k;il t;ik.^ deklaruoti veiklos pajamas, ES ar kitos paramos gavimo galimybes' Taip pat domrno lmonir+ *t"tgilo ir iregistravimo procedtira, lmones teisines formos pasirinkimo privalumai ir trnt<umai, mokeiinq irot"rei+.tirtr*ui bei bjalterines apskaitos ypatumai pasirenkant imones teising form4,.imones nr"""+ tldymas, s4naudq ir pajamq apskaita, finansavimo Saltiniq paieska, galimybe skorintls is uantcq i, lt--ufoouri informacija. F]ziniai ir juridiniai asmenys.informacijos auz"i".lu teiraudavosi IT arba telekomunikacijq pagalba bei atvykdavo i centr m" fiziniams urtir"nl-r,gti*ntiems pradeti versl4, SW subjektams, MVf atstovams buvo suteikta 100 val. informacijos teikimopu.iu,rg,+, paklausimui vidutini5kai buvo skirta 1fff;'trd;::#,1**s klientq pageidavimu buvo teikiamos zoaziu, rastu ir elektroniniu pastu klientams Informaciniai renginiai (pristatymai) ir molrymai verslo inrolmlciliil renginiq, T".Qqt purruugo* buvo teikiamos fiziniams asmenims ketinantiems pradeti versl4, isvv" subjeictams bei -MVt '"t.i"""l". ir kt. Bendradarbiau.lant su jvairiomis institucijomis ir istaigomis (valstybine darbo lnsn3kgrja; vul.rybrrr" mokesdiq inspekcija, Darbo bir6a tr kitomis institucijomis' organaacrjomis bei imonemis) -buv9 surengti informaciniai renginiai (pristatymai) fu. mokymai, kuriq temos parinktos it"indgiunti verslo aktualiias m. informaciniai renginiai (pristatymai), mokymai UAB,,I mainq programoje GeguZes 7-10 d. Atrask save" ren Profesinis orientavimas Garfi avos ln mokiniams Profesinis orientavi mffi vos rn klos mokiniams Profes inis orientavimas Profesinis orientavimas Druilni iios mokiniams mnazijos mokiniams

12 2017 m' fiziniams asmenims, ketinantiems pradeti versl4, SW subjektams, MV{ atstovams bei kitiems interesantams b.uy". r.r."tteir"i:.vnt. (88 vait;;*,11iiniq renginirl ftrrismtymq), mokymq. surengti informaciniai re'giniai 1i:ristitymai), mot ymai i'ruo-"i"lri, t"y. visiems nirrintiems fiuridiniams asmenims ir fiziniams: ueoaruiams*it e"n)l; irksline,^ ;rupd;, ;, projektq arstovams, verslo arstovams ir Konsultavimo paslaugos ypatumai,-.t5#llfir?ffi: buvo S]omis temomis: imones steigimas, imones teisines formos pasirinkimo konsurtavim. ff.ffi11,"n,"''ffi#',.1ttiil""i"f;ffi11h""1ff1#;,tu.atvykdavo i centr4, taip pat 2017 m' fiziniams asmenims, keti";;d;;;#i-ri"rr14,, SW subjekrams, MV arstovams f;5:tfr:;h:nt,ffi"hn ;;;il;iil;1".i1,11ffi*" pasraugq, r,,i"o,i, pasinaudojo 100 4ll+_ry:t.Spsionnis verslo sysijusios veiklos rezultatai gil Nr. Per 2017 m' 290 asmenims buvo suteikta 100 val. trukmes informacijos teikimo paslaugq; 100 ilffi1;; f"1f -:mt"fffixtl"#?8+f;;;'';;';;.'* zuota t3 "* "i,n.-"ciniq re'giniq Verslumo biiktd Drus.kininkq savivaldybdje Registruotrtr juridinirtr asmem] skaidius ori.r.lninr.,+ savivarayue; e (200g1017 m.) pagalteisine forma: 2CISt i+rc, I6Elaf,.Tzoit 2U14, ztt5 2* Valstybes imone z. r z 2 rkrojr 2 ukrne bendrlla z 2 : 2 z 2 z 3. roolnlnkq z 2 bendriia l0 t Bendriia l r r I I+A^.^.: , UEITUTOVCS filialas JO 1^ 35 )+ aa JJ - 25 L-) 21 2l l{kc ne Dendrove q J a J J L -. zemes ;J ukro -..-;- 3 bendrovd I I I ;z t z 1S. 6 vresoll 6 6 lstalsa 7 A /l 31 l1 32 JJ J8 II 39 5l , 1a Visuomeni tz: nes z organ izaciios filialas I I I I 1a I I tj. Asociaciia r12 l4 n7 121 t r \DUwr4vrlub 134.tlrlalas 1:1 139 r J Labdaros u paramos 2 fondas

13 E.,iL Ni.. 16, Ne pelno imone J J " '',.,,-,,Iil-rl-]M-etai i eblg z$trl.i Iz; 2a 1, 2a{4?.,sJs a J a J 3 J 17, Burc oen(lruomene I I I I I I ls, r aurclne rell glne benclruomene t-9, r\uupcra[ne oenorove 1 1 I 1 I 1 29,, I Prof-es ne s2 l5 22 ZJ L-) '\ /'l aa ; ZJ ;ZJ a1 LJ 21. UIgS rcs sejungos lllralas I I 1 I I I I 22,, Individuali imone s ra J /Z 283 z /,) Individualios imones filialas l4 t4 It 1a l3 11 IJ 1a I --) IJ ta.: t0 10 BiudZetine istaiga BiudZetines 20 istaigos fi lialas i. 5 MaLoji bendri 10 lt t ; IS VISO t26l ?! I -;- -) Juridiniq asmem] registro duomenimis, 2017 m. pabaigoje Druskininkq savivaldybeje buvo I. -p registruotr4 juridiniq asmeml agaljuridiniq asmeml teising form4 didliq4 akcines bendroves dalj sudaro uzdarosios ir uzdarqjrl akciniq beiaroviq fihatai lsoi imoniq filialai imoniq), individualiq jmoniq (283 ir individualirl imones). VieSUq lstaigq skaidius n.pukito. 20L7 20t6 201s t tL 20to Registruotq juridinir4 asmenq skaidius Druskininkrl saviva ldybeje ( m.) to ,7 proc m' Juridiniq asm nq skaidius Druskininkr+ savivaldybeje, lyginant su 2016 m., paaugo 2. Druskininkr; kempingo turistq srautq analiz m' bendras Druskinir*qtcmpingo turistq skaidius , tuo tarpu 2016 m.- 339g turistai' 2017 m' turistq skaidius (lyginant su2016-m.lsumaze;o ti,l pro". del nepalankiq oro s4lygq, kurios kasmet itakoja turistq srautq s,uyravimus.

14 Druskininkq kempingo 4426 turistq skaiiiaus kitimas ( m.) ,w wffiffiffi ffi ffi ffi ffiwff ffik.md LO 20tL 20L L m' Druskininkq kempinge apsistojusiq turistq skaidius id Lietuvos - 9g1, is uzsienio 'tao tarpt2016 m' i5 ]-ietuvot - t t::,-ir uisienio - izas turistai. per ataskaitini laikotarpi uzfiksuotas turistrl i5 Lietuvos (13,4 proc-) ir is uzsienio(r4,1 proc.) mazejimas Druskininkq kempinge, 2017 m. pastebimas turistrtr id vokieiijos ska.idiaus dideiimas. * ius pagel SaliS m.) ol1*:u ' Ben&as s <'7 A A^r1 LJZI '7 aaa aj r t ', zj to 20t l77s r m' Druskininkq turizmo ir verslo irrformacijos centras turistams pateike naujienq - pa1int'ni ekskursinio traukinuko marsrutq. AtsiZvelgiant i kurorto lankytinq vietq populiarum4, turistq poreikius ir laik4, buvo parulostas,,trumpas'o ir,,ilgas" marsrutai.,,trumpas marsrutas,, suteike puiki4 galimybg miesto sveriiams pamat5rti miestj centre esandius lankytinus objektus neislipant i5 traukinuko, o,,ilgojo mar5ruto" *"t.r t*irtai galejo isgirsti Druskininkq miesto, lankytinq objektq istorri4 ir kurorto legendas profesionali l gidri pagarba. Turistq skaidiaus didejimas ir susidomejirnas Jt st ursirio traukinuko paslaugomis leme ir tai, kad pirma kart4 kaledinemis dekoracijomis papuoitas traukinukas kursavj miesto gatvemis per graliausias Ziemos Sventes. IV. FINANSAVIMAS, APSKAITOS POLITIKA IR KONTROLE, CENTRO TURTAS Centro apskaita tvarkoma ir finansines ataskaitos sudaromos vadovaujantis: 1. Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu,_

15 2' Lietuvos Respublikos finansq ministro 2004m.lapkriEio 22 d. isakvmu Nr.1K-372,,Der pelno nesiekiantiq ribotos civilines atsakomybes jurirlinirl u.runq buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisyklirtr put ririiniroo;,: Lieruvos Respublikos viedqiqlstaigq istatymu; 4. kitais teises ahais. cenko finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaita tvarkoma dvejybiniu jralu naudojant Lietuvos Respublikos pinigini vienet4 Eur4. Centro balanse turtas lkainotas: - ^:.:. :ji I iiffif'h:ffi;,"h'j#":1;1i,1,""i#:l:h'jlihffi,"ffi nusidevejim4; _ ut"_,. sukaupt4 3. atsargos _ isigijimo savikaina: 4. gautinos.sumos _ gqtnala verte, atemus abejotinas skolas. Centro kapitalas ,40 Eur kuris vru"srrtormuoll.-]s savivaldybes dalininkq tatyba yra ina5q. Druskininkl vienintele dalininke, kuriai prilhuro iisas zozlz.40 Eur inasas, kuris 2017 m. f, LY::j" ir pabaigoje nesikeite. centras yra pelno nesiekiantis, ribotos civilines atsakomybes juridinis centro direktorius - Rimantas Palionis,'"yriausioji finansininke - Asta Liesionyte m' pradzioje centro s4ra5uose buvo g etatai oirbo 9 darbuotojai, pabaigoje (Tenkinat 1l darbuotojq turistq poreikius ir atsizvelgiant i kurorto',t ur"gi;4, gruodzio ekskursinio menesi traukinuko. vairuotojas idarbintas,,ilgojo Kaledinio periodo pramogos organizuoti,, darbuotojas bei idarbintas 'TflT jarbo birzos su J"li"i" finansavimu puguiuiniu*starbairs zur / m' atlikti). vasaros sezono laikotarpiui papildomai buvo Druskininkq idarbinti penki kempinge.ir darbuotojai dirbti vienas -darbuotojas turizm; informacijai teikti, Druskininkq sezonas prasidejo kempingo geguzes darbo men. 1 d. ir baigesi rugsejo 30 d t ffi ffi ffi ffi ffi ffi to 20tt tg 20t4 20n t7 centras igyvendino priemong,,kurorto lvaizdlio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas", kuri4 firrurrsuuo D-ruskininkq savivaldybe s taryba, jai igyvendinti buvo sktrta EUR, isisavinta visos skirtos lesos, (201:,7 -. kouo 17 d. finansavimo sutartis Nr (7'7)), tame tarpe i5 kurortines rinkliavos EUR ir 2017 m.lapkridio 13. papildomu susitarimu Nr (7.7) p apirdomai skirta EUR).

16 Ot2-2Ot7 m. l65os veiktai (t0kst. Eur) *--#e-*d, --## 3t56.,,.. \*#k#} '\t*-# "%d$w# Centro turtui perkainojirno metodai nebuvo taikyti. perleistas, ikeistas ar kitaip apribotas isponavimas iuor. Per ataskaitini laikotarpi turtas nebuvo 'ii; 207'l m. Centro veiklos Tr rezu ataskai rta, frnansavimo Saltiniu analizd, +{q",. I I5 viso gautas nnansavimffi,t".tj* t, paiamos ) D.Uraruuos.k E'qlfuits *' '*. '',' 'Kitos l ios,. EUR tt UZIIIOK SIIS rr t rul;rarlllo orauc[mo lmokos, lmokos i garantini fond r\[us lslat(los, ls Jq: 1728(; Rydio paslaugos 3S rsporro rslalkymas z.j.+ Komandiruotes i5laidos r Kitos s4naudos (parodrl plotai, informacijos sklaida ir kt.) I rrr o r:atalpq rsralkymo (r,emonto. eksploataciios) tr2lt, rursrkrq pastaugq, parduotr] prekiq savikaina I45t:\ rg,aratklo urro NtgrJtmas _ dotacija Skirtumas (+; -) (is visq.pa;a*u (gautas finansavimas * pajamos) atimti visas s4naudas) r22 0 Direktoriui per ataskaitini laikotarpi priskaidiuota darbo uzmokesdio suma (su mokesdiais) 16360,33 Eur, kitos ismokos direktoriui i5moketoi netruvo, centro kolegialiam organur - tarybai, jos nariams, Centro dalininkams bei su jais susijusiems asmenims lot ior ls*ot "s nebuvo mokamos. Eil. I{r: + I l.l SQnaudos Darbo uzmokestis 1.2. sooraumo otaudrmo lmokos 1? lmot os i garantirli fonoe- Centro veiklos,t, "r' Metai, Palyginimas I 2016,,, (+/-) rr aa 1 -zz I

17 11 l.n. Komandiruotes \orrrunaflnes pasdugos, elektra ir rv5iai. eksnloafac r \rrou lslatsos (muglq plotal, mtoturu orsanizavimas\ ',7s Lctutnlq, suvenyr+ tslerctlmas Suteiktq paslaugq, parduotu orekiu surrikri* r\llos lslaldos rs vlso s4nauou 29t ) rs vtso gautas rlnansavimas ir naiamos 'trrr'rurrras tr; -, (ls vnq pajamq atimti visas sanaudas) 2866 t22-2',744 V. BAIGIAMOJIDALIS fgyvendilfa.mas Druskininkq savivaldyb6s metq strateginio veiklos plano Tu.izmo pletros programos 01 tikslo,,formuoti kuiorto unikalum4 ir isskirtinum4 uei aldinti tarptautrni zinomum4 tikslinese rinkose'o 01 uzdavinio,,formuoti kurorto iuui"ii, rr.r"i*ti ir nemokamai informuoti,. 01 priemond,'kurorto ivaizdiio formavimas, sklaida ir nemokamos infor'rnacijos teikimas,.. Lietuvos Respublikos Statistikos departamentj duomenimis, 2017 m. I)ruskininkuose apsistojo turistai i5 Lietuvos ir turistai i5 uzsienio, 2016 m. 2r5 3g6luristai i5 Lietuvos ir 1lr2 353 turistai i5 uzsienio' Remiantis atlikta statistiniq duomenq analuepastebima, kad turistq skaidius is Lietuvos isaugo 0,2 proc., o i5 uzsienio - 1,3 proc. per )0fi m. Druskininkuose apsistojo 65 proc. turistq ii Lietuvos ir 35 proc. turistq ii uzsienio m'.viesoji istaiga Druskininkq twizmo ir verslo informacijos centras socialiniame tinkle,,facebook" pradejo skleisti turizmo infbrmacij4 Lpie Druskininkus uisienio kalbomis (rus4 ir ang11). Taip pat tgsiama informacijos sklaida ir lenki5koje tint<to paskyroje. Bendrai trijose paskyrose buvo talpinama informacija apie gydymo ir-apgyvendinimo paslaugaq t<otqyug, t*ixtemines nuotraukos ir video medliaga. Pet 2017 m' kovo 17 d' m. sausio h a. iikotatbi rto p;jktrrl pranesimai buvo perzidreti virs 600 hlkstandiq kartq ir susilauke vir3 37 hrkstandir; skaitytoiq;"k ijil Per ataskaitinius metus Centras dalyvurrt-b"i oryarttzavo miesto turizmo objektq dalyvavim4 14 tarptautinir; parodq-kontaktq Tqgtq, 5 renginiu-ose-sventese."centras sgrenge 21 informacin! ture Lietuvos bei uzsienio svediams, paruo5e ir isteiao 5 iiformacinius leidinius turistams, tai patreguliariai organizavo Druskininkr; turizmo sekloriaus imgniq, istaigq vadovq ir rinkodaros specialistq darbinius susitikimus. Pet m. Druskininkq kempl-nge buvo apsistojg 2926 twistai. AtsiZvelgiant i jr; pageidavimus ir poreikius, nuolat plediamas paslaugq spektras bei-gerinama "ru*q pastaugq kokybe, o svediams nuo 2017 m. vasaros sifllomas,,trumpas'; ir,,ilgus" ekskursinio traukinuko marsrutas padeda i5laikyti turistq susidomejim4 Druskininkq kurorto paslaugomis. Per ataskaitinius metus buvo suteikta - in-formacijos teikimo, konsultavimo ivairiais verslo klausimais val. bei 13 vnt. (gg val.) informaciniq renginir; ir mokymq paslaugq.

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Del

Del Elektroninio dokumento nuorašas JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2018 m. balandžio 26 d.

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS Nr. Paslaugos pavadinimas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau