2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS m. kovas 14 d. (ataskaitos sudarymo data) 2021 metai tūkst. EUR. Praėję finansiniai TURTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS m. kovas 14 d. (ataskaitos sudarymo data) 2021 metai tūkst. EUR. Praėję finansiniai TURTAS"

Transkriptas

1 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė KRISTINA,MILIUŠIENĖ Data: :26:29 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GINTARĖ,SUBAČIŪTĖ Data: :39:17 ŠIRVINTŲ KREDITO UINIJA (kredito unijos pavadinimas) Kredito unijos kodas , Draugystės g. 4, Valčiūnų k., Vilniaus r. sav. (kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys) 2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS 2022 m. kovas 14 d. (ataskaitos sudarymo data) 2021 tūkst. EUR (ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Pastabos TURTAS Nr. A. TURTAS I. Pinigai ir pinigų ekvivalentai II. Investicijos į vertybinius popierius III. IV. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos V. Kitas finansinis turtas - - VI. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas VII. Ilgalaikis materialusis turtas VIII. Nematerialusis turtas TURTO IŠ VISO: NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. B. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms II. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams III. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai IV. Atidėjiniai - - V. Subordinuotieji įsipareigojimai - - C. NUOSAVAS KAPITALAS I. Pajinis kapitalas II. Privalomieji rezervai ir kapitalas III. Perkainojimo rezervas - - IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) - - NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė (kredito unijos vadovo (-ės) pareigų pavadinimas (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterė (kredito unijos vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Kristina Miliušienė (vardas ir pavardė)

2 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė KRISTINA,MILIUŠIENĖ Data: :28:50 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GINTARĖ,SUBAČIŪTĖ Data: :40:04 ŠIRVINTŲ KREDITO UNIJA (kredito unijos pavadinimas) Kredito unijos kodas , Draugystės g. 4, Valčiūnų k., Vilniaus r. sav. (kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys) Eil. Nr. Straipsniai 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2022 m. kovo 14 d. (ataskaitos sudarymo data) 2021 tūkst. EUR (ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Pastabos Nr. I. Palūkanų pajamos II. Palūkanų sąnaudos III. IV. V. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas V.1. Specialiųjų atidėjinių sąnaudos V.2. VI. Kitas finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas Kitas finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai) VII. Bendrosios ir administracinės sąnaudos VIII. Kitos veiklos pajamos - - IX. Kitos veiklos sąnaudos - - X. PELNAS (NUOSTOLIAI) PREŠ APMOKESTINIMĄ XI. Pelno mokestis XII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė (kredito unijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Kristina Miliušienė (vardas ir pavardė)

3 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė KRISTINA,MILIUŠIENĖ Data: :31:06 Širvintų kredito unija Unijos kodas , Draugystės g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r. sav. Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GINTARĖ,SUBAČIŪTĖ Data: :40: m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 m. kovo 14 d. (finansinės ataskaitos sudarymo data) I. BENDROJI INFORMACIJA Širvintų kredito unija įkurta 1998 m. birželio mėn. 25 d. kaip Ūkininkų taupa m. unijos pavadinimas pakeistas į Širvintų kredito unija. Lietuvos bankas 1998 m. birželio mėn. 25 d. išdavė licenciją kredito unijos veiklai. Širvintų kredito unija, tai kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi licenciją verstis, ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų LR kreditų unijų įstatyme nustatytų finansinių paslaugų teikimu įstatyme nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma yra kooperatinė bendrovė. Kredito unija 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. neturėjo nutolusių kasų. Unija yra įsikūrusi adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kredito unijoje dirbo 7 darbuotojai ( darbuotojai). Informacija apie kredito unijos narius ir asocijuotus narius: 2021 m m. Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys II. APSKAITOS POLITIKA Žemiau yra išdėstyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2021 metų finansinių ataskaitų parengimui. Pagrindas parengimui Finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, galiojusius Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos, Lietuvos banko nutarimus, reglamentuojančius kredito unijų apskaitos tvarkymą, ir unijos apskaitos politiką. Kredito unijos finansiniai sutampa su kalendoriniais s. Kredito unija apskaitą tvarko Lietuvos respublikos nacionaline valiuta, eurais. Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateiktos tūkst. eurų, jei nėra nurodyta kitaip. Dėl sumų apvalinimo iki tūkst. Eurų, sumos lentelėse gali nesutapti, tokie nesutapimai yra nereikšmingi. 1

4 Kredito unija nevykdo sandorių užsienio valiuta ir neturi užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių. Pagrindiniai principai Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos būtų įvertinti apdairiai, t.y. kad jų vertė nebūtų nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. Turinio, o ne formos pirmenybė. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai kredito unijos apskaitoje įrašomi pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą. Reikšmingumas. Finansinėse ataskaitose kredito unija pateikia visą pakankama reikšmingą informaciją. Informacija reikšminga tada, kai ją praleidus arba pateikus neteisingai finansinių ataskaitų vartotojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus. Veiklos tęstinumas. Finansinės ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tęs savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruošia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reikšmingai apribotos. Apskaitos pastovumas. Pagal pastovumo principą turi būti galima palyginti kredito unijos skirtingų laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia, kad būtų žinomos kredito unijos finansinės būklės, turto, pajamų, sąnaudų ir pinigų srautų keitimosi tendencijos, todėl visais ataskaitiniais laikotarpiais laikomasi tos pačios apskaitos politikos. Apskaitos politiką galima keisti tik tada, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti kredito unijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Jei per ataskaitinį laikotarpį arba jam pasibaigus tam tikrų apskaitos sričių politika keičiama, aiškinamajame rašte nurodoma, kokie būtų finansiniai rezultatai, jei būtų taikoma ankstesnė apskaitos politika, ir kokie jie yra dabar. Kaupimas. Veiklos operacijos pripažįstamos tada, kai jos įvyko (ne pinigų gavimo arba išleidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinėse ataskaitose. Finansinės ataskaitos, parengtos taikant kaupimo principą, informuoja vartotojus ne tik apie praeities įvykius, bet ir apie įsipareigojimus mokėti arba gauti pinigus ateityje. Suprantamumas. Finansinės ataskaitos turi būti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamų ekonomikos bei apskaitos žinių ir sugebantiems analizuoti pateiktą informaciją. Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams įvertinti praeities, dabarties ir ateities įvykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksčiau priimtų sprendimų veiksmingumą. Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, išsami ir joje nėra reikšmingų klaidų. Iš kredito unijos finansinės ataskaitos turi būti matyti tikra ir teisinga finansinė būklė, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansinės būklės pakeitimai. Palyginimas. Kredito unijos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos sudaromos taip, kad finansinių ataskaitų informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateiktą informaciją su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų kredito unijų pateikiama informacija ir teisingai įvertinti finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų pokyčius. 2

5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose kredito įstaigose įvairia valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indėliai iki pareikalavimo, kurie pripažistami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Finansinis turtas Investicijų į vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos į Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių vertybinius popierius. Šie vertybiniai popieriai pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Kredito unija neturi vertybinių popierių. Kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos šalies ir užsienio kredito įstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indėliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir iš anksto kredito įstaigoms pervestos lėšos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Šiame straipsnyje taip pat parodomos paskolų ir terminuotųjų indėlių sukauptos palūkanos. Kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kitų iš jų gautinų sumų straipsnyje parodomos kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir iš jų gautinos sumos kartu su sukauptomis palūkanomis. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas (amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą). Suteiktos paskolos ir gautinos sumos - tai neišvestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas finansinis turtas, už kurį atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis. Pirmą kartą paskolos pripažįstamos sumokėto atlygio - įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas vertinamos amortizuota savikaina. Amortizuota savikaina skaičiuojama taikant apskaičiuotųjų palūkanų normos metodą. Suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos apskaitomos su palūkanomis bei įvertinamas paskolų nuvertėjimas (sudaryti specialieji atidėjiniai). Paskolų vertės sumažėjimas. Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Banko valdybos nutarimais, kredito unijos paskolų vertinimo taisyklėmis, kredito unijos finansinės skolininko būklės vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais. Paskolos vertinamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kredito unija paskolų vertinimo metu nustato, ar nebuvo nuostolio įvykių ir ar paskolos vertė nesumažėjo. Atsižvelgus į vertinimo rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolų rizikos grupei. Paskolos, įvertinus riziką, grupuojamos į penkias grupes. Atsižvelgus į paskolos rizikos grupę, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinėse ataskaitose taikyti tikėtini paskolos apskaitinės vertės dalies sumažėjimo dydžiai pateikti lentelėje: 3

6 Paskolų rizikos grupė Apskaitinės vertės sumažėjimo dydis proc m m. standartinė (I rizikos grupė) 0 0 galimos rizikos (II rizikos grupė) 5 5 padidintos rizikos (III rizikos grupė) abejotina (IV rizikos grupė) nuostolinga (V rizikos grupė) Paskolų vertės sumažėjimas skaičiuojamas atsižvelgiant į paskolų rizikos grupę (tikėtiną atgauti paskolos apskaitinės vertės dalį) ir užtikrinimo priemonę (užtikrinimo priemonės pinigų srautą). Apskaičiuojant užtikrinimo priemonės pinigų srautą taikoma 5,60 proc. diskonto norma (2020 s taip pat taikyta 5,60 proc. diskonto norma). Sudarydama specialiuosius atidėjinius (vertindama paskolų vertės sumažėjimą) kredito unija vadovaujasi Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 38 "Dėl kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo" bei jo vėlesniais pakeitimais. Kito finansinio turto straipsnyje parodoma gautinos sumos už kredito unijos perleistą materialųjį ir nematerialųjį turtą, biudžeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripažįstamas ir vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Nefinansinis turtas Atsargų, už skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimų atsargų, už skolas perimto nefinansinio turto, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, ir į kitus turto straipsnius neįtraukto turto vertė. Už skolas perimtas nefinansinis turtas, kurį artimiausiu metu ketinama parduoti, pripažįstamas tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas, o vėliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto Atsargos nuostatas. Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje užregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto Ilgalaikis materialusis turtas nuostatas, vertė. Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripažinto ir apskaitoje užregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto Nematerialusis turtas nuostatas, vertė. Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto įsigijimo savikaina 500,00 Eur, (2020 m. 500,00 Eur)) parodomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir turto nuvertėjimo suma. Nusidėvėjimas (amortizacija) apskaičiuojamas naudojant tiesinį būdą, proporcingai nurašant kiekvieno atskiro turto vieneto įsigijimo vertę per numatomą jo naudojimo laikotarpį. Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. 4

7 Turto naudojimo laikotarpiai pateikiami žemiau: Ilgalaikio turto grupė Nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, s Programinė įranga 3 Pastatai 25 Lengvieji automobiliai 6 Baldai 6 Kompiuterinė įranga, ryšio priemonės 3 Kita įranga 4 Finansiniai įsipareigojimai Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų kredito įstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos įsipareigojimų šalies ir užsienio bankams bei kitoms kredito įstaigoms suma. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma visa kredito unijos įsipareigojimų klientams, kurie nėra kredito įstaigos, ir kredito unijos nariams suma. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripažįstami ir vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai nuostatas. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsnyje parodomos kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, neparodyti kituose mokėtinų sumų ir įsipareigojimų straipsniuose. Šiame straipsnyje parodomos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai pripažįstami ir vertinami pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto Pelno mokestis, 31-ojo verslo apskaitos standarto Atlygis darbuotojui ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus. Subordinuotuosius kredito unijos įsipareigojimus sudaro kredito unijos išleisti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pasitikėtinės (subordinuotosios) paskolos požymius. Skolintos lėšos iš pradžių pripažįstamos tikrąja verte, kurią sudaro grynoji gautų lėšų suma, atskaičiavus sandoriui sudaryti patirtas sąnaudas. Vėliau skolintos lėšos apskaitomos amortizuota savikaina, o tarp gautų grynųjų įplaukų ir padengimo vertės susidaręs skirtumas pripažįstamas pajamomis arba sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą skolos padengimo laikotarpį taikant galiojančias palūkanų normas. Skolintos lėšos pripažįstamos atsiskaitymo momentu. Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisinė galimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turtą ir įsipareigojimus vienu metu. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos pajamos, uždirbtos iš kredito įstaigose laikomų pinigų, kredito unijos nariams suteiktų paskolų ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikrąja verte. Amortizuota 5

8 savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama. Palūkanų sąnaudų straipsnyje parodomos kredito įstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems klientams priskaičiuotos palūkanos už indėlius, gautas paskolas ir kitus įsipareigojimus, kurie nevertinami tikrąja verte. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose parodomos už tarpininkavimą uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos. Šiame straipsnyje taip pat parodomos kitos pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Visi papildomai gauti paskolų administravimo mokesčiai yra nereikšmingi ir pajamomis pripažįstami iš karto juos gavus. Komisinių sąnaudos yra pripažįstamos, kai patiriamos. Komisinių pajamos iš operacijų yra pripažįstamos, kai atliekama susijusi operacija. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatų straipsnyje parodomas kredito įstaigoms ir kredito unijos nariams suteiktų paskolų vertės sumažėjimo ir nuostolio dėl vertės sumažėjimo panaikinimo rezultatas. Šiame straipsnyje taip pat parodomas vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo, vertybinių popierių ir kito finansinio turto vertės sumažėjimo ir nuostolių dėl vertės sumažėjimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Šiame straipsnyje parodomi specialiųjų atidėjinių, kuriuos formuoja atsižvelgdama į kiekvieno savo sandorio dėl finansinių paslaugų teikimo rizikingumą, į kliento finansinę ir ekonominę būklę, į prievolių pagal sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo vykdymą, į turimas užtikrinimo priemones šioms prievolėms įvykdyti ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos kredito unijos turto vertei, sąnaudas. Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostolių) straipsnyje parodomi operacijų užsienio valiuta, kitų finansinių priemonių pirkimo ir pardavimo operacijų rezultatai. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, susijusios su pagrindine kredito unijos veikla. Kitos veiklos pajamų ir kitos veiklos sąnaudų straipsniuose parodomos kituose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose neparodytos įprastinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Pelno mokesčio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio suma. Vadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymu, 2021 metų apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokesčio tarifas, 2020 metų - 5 proc. Atidėtas pelno mokestis yra skaičiuojamas naudojant mokesčio tarifus galiojančius ar patvirtintus balanso sudarymo dieną ir kuriuos tikimasi taikyti atidėto pelno mokesčio turto realizavimo ar atidėtų mokesčių įsipareigojimų įvykdymo laikotarpiu. Pagrindiniai laikinieji skirtumai atsiranda dėl sukauptų sąnaudų ir patirtų nuostolių perkėlimo. Kai apskaičiuojamas bendras atidėtųjų mokesčių turtinis likutis, jis pripažįstamas finansinėse ataskaitose tik ta dalimi, kurios realizavimas, vadovybės nuomone, yra tikėtinas. 6

9 Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, nepripažintos šio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip įsipareigojimai, o per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos išmokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripažintos sąnaudomis, balanse parodomos kaip turtas. Nuosavas kapitalas Unijos pajinį kapitalą sudaro visų unijos pajinių įnašų vertė. Pajiniai įnašai gali būti tik piniginės įmokos. Unijos pajai yra apskaitomi nominalia verte. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas sudaromas iš kredito unijos pelno atskaitymų. Atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 90 proc. kredito unijos paskirstytinojo pelno, iki privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas sudarys ne mažiau 9/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Panaudojus dalį privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo ir (arba) atsargos kapitalo kredito unijos veiklos nuostoliams padengti, iš paskirstytinojo pelno vėl atskaitoma į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą tiek, kad privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas ir atsargos kapitalas taptų nustatyto dydžio. Kredito unijos privalomasis rezervas 2021 m. ir 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo pilnai suformuotas. Kredito unijos atsargos kapitalas sudaromas iš kredito unijos narių papildomų įnašų ir (ar) kitų negrąžintinų lėšų. Kredito unijos atsargos kapitalo paskirtis garantuoti kredito unijos finansinį stabilumą. Kredito unijos atsargos kapitalas kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti panaudojamas tik kredito unijos veiklos nuostoliams padengti. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami vertinimai, apima nusidėvėjimą ir finansinio bei nefinansinio turto vertės sumažėjimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. Neapibrėžtumai Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. 7

10 Poataskaitiniai įvykiai Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. Palyginamieji skaičiai Apskaitos politikos bei apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas atvaizduotos pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą. Kredito unijos nustatytas esminės klaidos dydis taikytas sudarant šias finansines ataskaitas yra 0,1-0,3% nuo kredito unijos turto vertės, bet ne didesnė nei eurų suma. Taisant esmines klaidas taikomas retrospektyvinis metodas. Praėjusio ir ankstesnio laikotarpio neesminės klaidos, pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, yra taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Kur buvo reikalinga, palyginamieji skaičiai buvo pakoreguoti, kad atitiktų einamųjų metų pateikimo pokyčius. III. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 1 Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigų ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai įvairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko sąskaitose ir kitose kredito įstaigose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokios lėšos yra be nustatyto termino, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. Pinigų ir pinigų ekvivalentų struktūra ir pokyčiai: Grynieji pinigai Lėšos LR komerciniuose bankuose turimose 10 1 atsiskaitomosiose sąskaitose Lėšos centrinėje kredito unijoje Iš viso Pastaba. Investicijos vertybinius popierius Kredito unija, sudarydama finansines ataskaitas turi įvertinti, ar finansinio turto vertė yra sumažėjusi. Jei finansinio turto balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti už turtą, tuomet šio turto vertė yra sumažėjusi. Finansinio turto, kuris tikrąja verte neregistruojamas todėl, kad jo tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, balansinė vertė paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną turėtų būti patikrinama, ar nėra jos nuvertėjimo požymių. Atitinkamai kredito unija atliko investicijų į LCKU pajus vertės sumažėjimo vertinimą. Atliekant vertinimą buvo nagrinėjama LCKU faktinė finansinė būklė bei planuojami finansiniai rezultatai ateityje. Paminėtina, kad LCKU visus pastaruosius metus dirbo pelningai, o LCKU visuotiniame narių susirinkime patvirtinus LCKU audituotas finansines ataskaitas už 2020 metus ir priėmus 8

11 sprendimą dėl 2020 m. pelno paskirstymo, buvo padengti visi iki tol turėti sukaupti nuostoliai. Taip pat planuojama tolimesnė pelninga veikla, remiantis LCKU strateginiu veiklos planu metams. Atsižvelgiant į šią informaciją, vertės sumažėjimas investicijai į LCKU pajus 2021 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai atstatytas ir sudarė 0 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. vertės sumažėjimas LCKU pajams sudarė 8920 Eur) m. LCKU visuotiniame narių susirinkime, kuris vyko 2019 m. kovo 26 d., buvo nutarta, kad LCKU narių pajiniai įnašai į LCKU kapitalą turėtų sudaryti ne mažiau kaip 1,9 proc. unijos aktyvų (turto), atitinkamai atsižvelgdama į savo padidėjusius aktyvus, kredito unija 2021 m. padidino savo investiciją į LCKU pajus (papildomai įsigijo pajų už 23 tūkst. Eur). Investicijų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir struktūra buvo tokie: Investicijos į LCKU kapitalą Investicijos į LCKU pajus nuvertėjimas - 9 Iš viso investicijų į vertybinius popierius, laikomų iki išpirkimo Investicijos į vertybinius popierius, skirtus pardavimui Investicijos į LR VVP, įvertinti tikrąja verte - - Iš viso investicijų į vertybinius popierius, skirtų - - pardavimui Iš viso investicijų Pastaba. Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos Šiame balanso straipsnyje parodytos šalies ir užsienio kredito įstaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indėliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indėliai rodomi kartu su sukauptomis palūkanomis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, įvertinus vertės sumažėjimą dėl galimų nuostolių. Apskaičiuotosios palūkanų normos už terminuotus indėlius 2021 m. svyravo nuo 0,48 % iki 1,09 % (2020 m. nuo 0,26 % iki 0,84 %). Terminuotieji indėliai LCKU 1. Terminuoti indėliai iki 3 mėnesių nuo 3 mėnesių iki 1 metų nuo 1 iki 5 metų daugiau kaip 5 metų - - Lėšos laikomos LCKU likvidumo rezerve (specialiosios paskirties lėšos) Iš viso Kredito unija laiko specialiosios paskirties lėšas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve. Šis rezervas skirtas kredito unijų, LCKU narių veiklos likvidumui užtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo 9

12 paskolas arba išmokant sukauptas lėšas pagal kredito unijos pareikalavimą jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU narės specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje sąskaitoje turi laikyti LCKU visuotinio narių susirinkimo patvirtintą dalį lėšų nuo visų terminuotų ir neterminuotų indėlių kredito unijoje. Už likvidumo palaikymo rezervo lėšas kredito unijoms palūkanos nėra mokamos. 4 Pastaba. Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iš jų gautinos sumos Šiame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iš jų gautinos sumos kartu su sukauptomis palūkanomis ir įvertinus vertės sumažėjimą dėl galimų nuostolių. Paskolų portfelio struktūra ir pokyčiai: Rizikos grupė Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai Apskaitinė vertė Spec. atidėjiniai Suteiktos paskolos ir kitos gautinos sumos Standartinė Galimos rizikos Padidintos rizikos Abejotina Nuostolinga Iš viso Amortizuota savikaina Suformuotas specialiųjų atidėjinių paskoloms likutis 2021 metų pradžioje buvo 9 tūkst. Eur, per 2021 metus specialieji atidėjiniai paskoloms padidinti 6 tūkst. Eur. Iš visų išduotų aktyvių paskolų didžiausią dalį pagal sumą užima būsto paskolos 25 proc. (770 tūkst. Eur) s paskolų būstams įsigyti dalis paskolų portfelyje buvo didesnė - 34 proc. (911 tūkst. Eur sumai). Vertinant pagal kiekį daugiausia išduota vartojimo paskolų 21 proc. (aktyvių vartojimo paskolų suma 75 tūkst. Eur). Nors tam tikriems klientams COVID-19 pandemija turėjo neigiamą įtaką, tačiau bendrai kredito unijos paskolų portfelio kokybei pandemija reikšmingos neigiamos įtakos neturėjo m. balandžio mėn. kredito unija (kaip ir visa Lietuvos centrinei kredito unijai priklausančių kredito unijų grupė) prisijungė prie Lietuvos bankų asociacijos paskelbtų moratoriumų, pagal kuriuos buvo siūlomas pagrindinės kredito sumos įmokų atidėjimas fiziniams ir juridiniams asmenims. Dauguma klientų, kuriems buvo atlikti paskolų mokėjimo grafikų pertvarkymai, šiuo metu jau atlieka mokėjimus pagal įprastinius mokėjimo grafikus. 5 Pastaba. Atsargos, už skolas perimtas ir kitas turtas Kito turto vertė laikotarpio pabaigoje Būsimo laikotarpio išlaidos 2 2 Kitas turtas - - Atidėto pelno mokesčio turtas - - Iš viso

13 Kredito unija nei 2021 m., nei 2020 m. už skolas perimto turto neturėjo. 6 Pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas Kredito unija visą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą naudoja savo veikloje. Jis nėra niekam įkeistas ar kitaip apribotos teisės į jį. Informacija apie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kredito unijos turimo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto struktūrą ir pokyčius pateikiama lentelėje. (tūkst. Eur). Žemė Pastat ai Komp. įranga Baldai Kitas ilgal. turtas Trans porto priem. Nemat erialus turtas Iš viso Likučiai 2020 m. sausio 1 d. Įsigijimo vertė Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) Likutinė vertė Apyvarta per 2020 metus Įsigijimai 1 1 Pardavimai Nurašymai Nusidėvėjimas (amortizacija) Likučiai 2020 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė Sukauptas nusidėvėjimas (amortizacija) Likutinė vertė Apyvarta per 2021 metus Įsigijimai Pardavimai - Nurašymai -5-5 Nusidėvėjimas (amortizacija) Likučiai 2021 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė Sukauptas nusidėvėjimas Likutinė vertė (amortizacija) 7 Pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms Paskolos iš LCKU - - Tikslinė kredito linija iš LCKU Iš viso

14 Kredito linijos paskirtis - kreditams pagal finansinę priemonę "Verslumo skatinimas , finansuojamas iš Europos socialinio fondo" teikti. Tikslinės kredito linijos panaudojimo terminas yra iki Galutinis tikslinės kredito linijos grąžinimo terminas Vieną kartą per mėnesį kredito unija peržiūri iš verslumo skatinimo fondo išduotų paskolų sąskaitų išrašus, apskaičiuoja grįžusias sumas ir jas perveda LCKU. Visos palūkanos sumokėtos pagal įsipareigojimų terminus. Ataskaitiniais s kredito unija nedalyvavo finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams. 8 Pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams 1. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai fiziniams asmenims 1.1. Terminuotieji indėliai Indėliai iki pareikalavimo Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai juridiniams asmenims 2.1. Terminuotieji indėliai Indėliai iki pareikalavimo Iš viso: Palūkanų norma už terminuotus indėlius fiziniams ir juridiniams asmenims - 0,00 %, (2020 m. taip pat 0,00 % ). Už indėlius iki pareikalavimo palūkanos mokamos nebuvo. 9 Pastaba. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Mokėtinas pelno mokestis 2 2 Atostogų rezervas Kiti įsipareigojimai 25 5 Iš viso: Pastaba. Nuosavas kapitalas Pajinis kapitalas Tvarus pajinis kapitalas: Privalomasis pajinis kapitalas Tvarus papildomas pajus Privilegijuotieji pajai - - Netvarus pajinis kapitalas 9 12 Grąžintini pajai 4 4 Nesutvarinti papildomi pajai

15 Nominali vieno pajaus vertė yra 30 eurų. Visas unijos pajinis kapitalas yra apmokėtas. Kiekvienas unijos pajininkas, turintis pagrindinį pajų, turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo apmokėto papildomo ar tvaraus pajaus dydžio. Kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus (tvarius) pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Kredito unija su savo nariu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai įvertinusi kredito unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui. Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą. Nesutvarinti papildomi pajai grąžinami nariui kredito unijos valdybos sprendimu. Nuosavo kapitalo reikalavimai Pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą kredito unijos nuosavas kapitalas neturėtų būti mažesnis už jos pajinį kapitalą m. gruodžio 31 d. kredito unijos nuosavas kapitalas buvo didesnis už jos pajinį kapitalą: nuosavas kapitalas tūkst. Eur, pajinis kapitalas tūkst. Eur. Unija 2021 s iš nepaskirstytojo pelno į rezervinį kapitalą pervedė 40 tūkst. eurų, 2020 s - 15 tūkst. Eur. Nuosavo kapitalo pokyčiai pateikiami aiškinamojo rašto priede Nr. 1 "Nuosavo kapitalo pokyčiai. 11 Pastaba. Palūkanų pajamos ir sąnaudos Už paskolas nariams Už vertybinius popierius - - Už lėšas LCKU 10 5 Už lėšas bankuose ir kitose kredito unijose - - Iš viso pajamų Už indėlius - - Už LCKU paskolas 1 - Už tikslinių programų paskolas - - Iš viso sąnaudų 1 - Grynosios palūkanų pajamos

16 12 Pastaba. Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos ir sąnaudos Paskolų administravimo mokesčiai Komisinių pajamos už pervedimus Kortelių aptarnavimo pajamos 2 2 Delspinigių pajamos 3 3 Komisiniai iš komunalinių įmokų mokėtojų/gavėjų 1 1 Kitos pajamos 2 12 Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos Kortelių aptarnavimo sąnaudos 4 2 Kredito įstaigų paslaugų apmokėjimas 5 6 Finansų maklerio įmonės komisiniai - - Paskolų administravimo sąnaudos 1 - Komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos 10 8 Grynosios komisinių ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos Pastaba. Finansinio turto vertės pasikeitimo ir pardavimo rezultatas Specialiųjų atidėjinių paskoloms sąnaudos -6-1 Specialiųjų atidėjinių kitam finansiniam turtui 9 - sąnaudos Susigrąžintos nurašytos paskolos 1 Finansinio turto vertės pasikeitimo rezultatas 3-14 Pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos Darbo užmokesčio išlaidos Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Reklamos ir marketingo sąnaudos 2 1 Atskaitymų į stabilizacijos fondą sąnaudos 11 9 Indėlių draudimo sąnaudos 5 4 Audito išlaidos 2 1 Ofiso reikmenys 1 3 Išlaidos patalpoms 4 5 Draudimo išlaidos 1 1 LCKU nefinansinių paslaugų išlaidos Telefonas ir ryšio sąnaudos 2 1 Komandiruočių ir transporto išlaidos 7 7 Kitos išlaidos 23 6 Iš viso

17 15 Pastaba. Pelno mokesčio sąnaudos ir atidėtasis pelno mokestis Einamųjų metų pelno mokestis 2 2 Praeito laikotarpio pelno mokesčio korekcijos - - Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) - - Iš viso pelno mokesčių sąnaudų Pastaba. Turto ir įsipareigojimų grupavimas pagal laiką Kredito unijos turto ir įsipareigojimų struktūra pagal terminus: Iki 3 Nuo 3 mėn. Nuo 1 iki Ilgiau kaip Iš viso mėn. iki 1 metų 5 metų 5 Turtas Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų Likvidusis turtas 1056 Einamieji įsipareigojimai Iki 3 Nuo 3 mėn. Nuo 1 iki Ilgiau kaip Iš viso mėn. iki 1 metų 5 metų 5 Turtas Įsipareigojimai, kapitalas ir rezervai Skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų Likvidusis turtas 1082 Einamieji įsipareigojimai Pastaba. Veiklos riziką ribojantys normatyvai Unijos Lietuvos banko valdybos reikalavimu kasdien privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui, didžiausios atviros pozicijos užsienio valiuta ir likvidumo normatyvus. Informacija apie unijos rodiklius: Rodiklis Kapitalo pakankamumo normatyvas Finansiniai Praėję finansiniai Normatyvo dydis 20,37 % 19,66 % Kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir kredito rizikos, rinkos rizikos, atsiskaitymų rizikos, sandorio šalies kredito rizikos ir operacinės rizikos kapitalo poreikių sumos santykis ne mažesnis kaip 10,5 proc.* Likvidumo rodiklis 173,87 % 200,09 % Kredito unijos likvidaus turto ir kredito unijos grynojo netenkamų pinigų srauto santykis ne mažesnis kaip 100 proc. Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas Kredito unija neturi užsienio valiutų pozicijų. 21,14 % 21,34 % Paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti 25 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo** 15

18 * Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimu Nr "Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų patvirtinimo" patvirtintas 10,5 proc. kapitalo pakankamumo normatyvas bei numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2028 m. sausio 1 d. jam pasiekti. Atitinkamai kapitalo pakankamumo rodiklis nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti ne mažesnis kaip 6,83 proc. ** Kredito unijų, kurių kapitalo pakankamumo rodiklis nėra pasiekęs 10,5 proc. (taikomas pereinamasis laikotarpis), paskolos suma vienam skolininkui iki 2027 m. gruodžio 31 d. neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių: 25 proc. kredito unijos perskaičiuoto kapitalo arba Eur. 18 Pastaba. Susijusios šalys Unijos susijusiais asmenimis yra laikomi unijos valdybos nariai, paskolų komiteto pirmininkas, vidaus auditorius, administracijos vadovas, bei su unijos vadovu artimais ryšiais susiję asmenys, šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jų kvalifikuotą įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. Kredito unijos susijusioms šalims išduoda paskolas bei priima indėlius rinkos sąlygomis. Susijusioms šalims išduotų paskolų ir priimtų indėlių likučiai: Išduotų paskolų likučiai Palūkanų pajamos 1 2 Priimtų indėlių likučiai 8 18 Palūkanų išlaidos - - Paskola iš LCKU, įskaitant sukauptas palūkanas Palūkanų išlaidos už LCKU paskolą Pastaba. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 2021 m. gruodžio 31 d. kredito unijos nebalansinius įsipareigojimus sudarė: nepanaudoti kreditinių kortelių likučiai - 12 tūkst. Eur, neišmokėtos paskolos 45 tūkst. Eur, kredito linija 3 tūkst. Eur, iš viso 60 tūkst. Eur nebalansiniuose įsipareigojimuose buvo 19 tūkst. Eur nepanaudotų kortelių kreditų. 20 Pastaba. Informacija apie pinigų srautus Informacija apie pinigų srautus pateikiama priede Nr. 2 "Pinigų srautų pokyčiai". 21 Pastaba. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas Rodikliai Suma Eur Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) praėjusių metų pabaigoje 0 Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas pelnas (nuostolis) ,86 Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti: 0 privalomojo rezervo 0 atsargos kapitalo 0 kitų rezervų 0 16

19 Paskirstytinasis rezultatas ,86 Pelnas, paskirtas į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą ,86 Pelnas, paskirtas į atsargos kapitalą 0 Pelnas, paskirtas į kitus rezervus 0 Pelnas, skirtas dividendams išmokėti 0 Pelnas, skirtas kitiems tikslams 0 Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 22 Pastaba. Poataskaitiniai įvykiai Dėl įvykusios invazijos į Ukrainą buvo atliktas preliminarus galimo neigiamo poveikio įvertinimas kredito unijos paskolų portfeliui. Analizuojant galimą įtaką paskolų portfeliui, buvo nagrinėjami skolininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurie gali patirti nuostolių savo veikloje dėl tokių kriterijų kaip pardavimo pajamų sumažėjimas, kai prekės eksportuojamos į Rusiją, Baltarusiją ar Ukrainą, produkcijos tiekimo sutrikimas, kai dalis žaliavų perkama iš paveiktų šalių, darbo jėgos trūkumas, kai samdomi darbuotojai yra iš paveiktų šalių ir dėl susiklosčiusios situacijos nebegalės tęsti darbo santykių, įmonės akcininkų ar valdymo struktūros ypatumai, dėl ko galėtų sutrikti įmonės valdymas, veikla ir pan. Atlikus preliminarų vertinimą buvo padaryta išvada, kad tiesioginis poveikis paskolų portfeliui yra labai ribotas, kredito unijos klientų, turinčių tiesioginių ar netiesioginių sąsajų su paveiktais regionais, skaičius yra nereikšmingas. Tačiau paminėtina, kad situacija yra nuolat kintanti ir nenuspėjama, todėl dėl egzistuojančio didelio neapibrėžtumo finansinių ataskaitų rengimo metu nėra galimybės atlikti pilno galimo poveikio įvertinimo. Kitų įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos šioms finansinėms ataskaitoms, nebuvo. Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė Buhalterė Kristina Miliušienė 17

20 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė KRISTINA,MILIUŠIENĖ Data: :33:56 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GINTARĖ,SUBAČIŪTĖ Data: :32:37 Priedas Nr. 1 Širvintų kredito unija (kredito unijos pavadinimas) Unijos kodas , Draugystės g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r. sav. (kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys) NUOSAVO KAPITALO POKYČIAI 2021 tūkst. Eur Pajinis kapitalas Rezervai ir kapitalai privaloma atsargos sis kiti Nepaskirsty tasis pelnas (nuostoliai) Iš viso Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas - Esminų klaidų taisymo rezultatas - Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Pelno dalis skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) dividendams mokėti - Kitos išmokos - Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai - Pajinio kapitalo pokytis Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) dividendams mokėti - Kitos išmokos - Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai - Pajinio kapitalo pokytis Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė (kredito unijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) - Buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Kristina Miliušienė (vardas ir pavardė)

21 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė KRISTINA,MILIUŠIENĖ Data: :35:45 Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė GINTARĖ,SUBAČIŪTĖ Data: Priedas Nr. 2 14:42:04 Širvintų kredito unija (kredito unijos pavadinimas) Unijos kodas , Draugystės g. 4, Valčiūnai, Vilniaus r. sav. (kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys) PINIGŲ SRAUTŲ POKYČIAI 2021 tūkst. Eur Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai I.1.1. gautos palūkanos I.1.2. sumokėtos palūkanos 1 - I.1. Rezultatas I.2.1. gauti komisiniai I.2.2 sumokėti komisiniai 10 8 I.2.2. Rezultatas I.3.1. susigrąžintos paskolos ir kitos įplaukos iš kredito unijos narių I.3.2. suteiktos paskolos ir kitos išmokos kredito unijos nariams I.3. Rezultatas I.4.1. indėlių iš klientų ir kredito unijos narių įplaukos I.4.2. indėlių iš klientų ir kredito unijos narių išmokos I.4. Rezultatas įplaukos iš kredito įstaigų (gautos paskolos ir specialiosios I.5.1. paskirties lėšų įplaukos) išmokos kredito įstaigoms (grąžintos paskolos ir specialiosios I.5.2. paskirties lėšų išmokos) I.5. Rezultatas I.6.1. kitos už paslaugas gautos sumos 6 16 I.6.2. kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos I.6.3. sumokėtas pelno mokestis 2 1 I.6. Rezultatas Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai II. Investicinės veiklos pinigų srautai II.1.1. įplaukos perleidžiant vertybinius popierius - - II.1.2. išmokos įsigyjant vertybinius popierius - - II.1. Rezultatas - - II.2.1. įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą - 7 II.2.2. išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą 5 1 II.2. Rezultatas II.3.1. kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos - - II.3.2. kitos investicinės veiklos pinigų išmokos 23 - II.3. Rezultatas Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai III. Finansinės veiklos pinigų srautai III.1.1. pajų įmokos III.1.2. išstojusiems nariams grąžinti pagrindiniai ir papildomi pajai 4 6 III.1.3. pelno dalies išmokėjimas kredito unijos nariams - - III.1 Rezultatas III.2.1. pagal subordinuotuosius įsipareigojimus gautos sumos - - III.2.2 pagal subordinuotuosius įsipareigojimus išmokėtos sumos - - III.2. Rezultatas - - III.3.1. kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos - - III.3.2 kitos finansinės veiklos pinigų išmokos - - III.3. Rezultatas - - Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) V. Pinigai laikotarpio pradžioje VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje Administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė (kredito unijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Kristina Miliušienė (vardas ir pavardė)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau