UDK (072) Pu-121. Viršelio dailininkė Asta Puikienė Viršelio nuotraukos Maketavo Domantas Kareckas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UDK (072) Pu-121. Viršelio dailininkė Asta Puikienė Viršelio nuotraukos Maketavo Domantas Kareckas"

Transkriptas

1 1

2 UDK (072) Pu-121 Viršelio dailininkė Asta Puikienė Viršelio nuotraukos Maketavo Domantas Kareckas Išleido leidykla Presvika, Kauno g. 28, LT Vilnius Puslapis internete Spausdino IĮ InSpe, Savanorių pr. 178 F, LT Vilnius 2 ISBN Presvika, 2013 M. Puzaitė, 2013 L. Šernienė, 2013

3 Turinys Vadovėlio Шаг за шагом 6. Новый koncepcija... 5 Šeštųjų mokymo(si) metų mokomosios medžiagos planas... 8 Detalieji pamokų ciklo planai Pagrindinės gramatinės kategorijos (pagal Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius). Шаг за шагом 6. Новый I VI Mokinių pasiekimų tikrinimo testai Garso įrašų tekstai Vadovėlio užduočių atsakymai

4 4

5 M. Puzaitės, L. Šernienės rusų (užsienio) kalbos vadovėlio ШАГ ЗА ШАГОМ 6. Новый (šeštieji kalbos mokymo(si) metai) KONCEPCIJA 1. Mokomojo komplekto paskirtis Vadovėlis Шаг за шагом 6. Новый rusų (užsienio) kalbos mokomojo komplekto dalis, komplektų Шаг за шагом 1. Новый (pirmieji mokymosi metai), Шаг за шагом 2. Новый (antrieji mokymosi metai), Шаг за шагом 3. Новый (tretieji mokymosi metai), Шаг за шагом 4. Новый (ketvirtieji mokymosi metai) ir Шаг за шагом 5. Новый (penktieji mokymosi metai) tęsinys. Komplektą sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, gramatikos sąsiuvinis, garso įrašas (kompaktinė plokštelė) ir mokytojo knyga. Šis mokomasis komplektas užbaigia antrosios užsienio kalbos 9 10 klasių mokymosi pakopos kursą. Vadovėlis parengtas vadovaujantis Bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos užsienio kalbų bendrąja programa (antroji užsienio kalba, 9 10 klasės) ir skirtas mokyti(s) rusų kaip antrosios užsienio kalbos šeštaisiais kalbos mokymosi metais, t. y. 10-oje klasėje. Mokiniai, kurie pradėjo mokytis rusų kalbos 6-oje klasėje, vadovėliu naudosis 11-oje vidurinės mokyklos klasėje. Šia Шаг за шагом vadovėlio dalimi, kaip ir visa vadovėlių serija, siekiama padėti įgyvendinti bendruosius ugdymo bei mokomojo dalyko tikslus ir uždavinius. 2. Mokomojo komplekto (vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, gramatikos sąsiuvinis)* tikslai: sudaryti sąlygas integruotai ugdyti mokinių bendrąsias (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo) ir dalyko (komunikacinę: lingvistinę, sociolingvistinę, pragmatinę, strateginę) kompetencijas remiantis prasminga kalbos mokymosi medžiaga, padedančia rastis ir įsitvirtinti ugdymo programoje įvardytoms vertybinėms nuostatoms; pasiūlyti konceptualią kalbos mokymosi užduočių sistemą, suteikiančią galimybių remiantis praktikoje jau išbandytu modeliu efektyviai mokyti(s); pateikti komunikacinį kalbos mokymo metodą atitinkančią įvairaus sudėtingumo mokomąją medžiagą, suteikiančią mokytojui galimybę mokymo turinį (tekstus, užduotis, metodus, vertinimą) atsižvelgus į kalbos mokymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes pritaikyti konkrečiai mokinių grupei, taip pat priklausomai nuo kalbos mokymuisi skiriamo laiko jį diferencijuoti ir individualizuoti; pateikti Rusijos sociokultūrinį kontekstą iliustruojančius mokomuosius tekstus, kuriuose jis būtų gretinamas su gimtosios šalies ir kitų šalių (daugiausia Europos) kontekstu; suteikti mokiniui galimybę vienodai ugdyti(s) visų keturių kalbinės veiklos sričių sakytinio teksto supratimo (klausymo), rašytinio teksto supratimo (skaitymo), sakytinės sąveikos ir raiškos (kalbėjimo) bei rašytinės sąveikos ir raiškos (rašymo) gebėjimus, daugiau dėmesio skiriant įvairioms kalbos mokymosi strategijoms. 3. Mokomojo komplekto didaktinės nuostatos Vadovėlio (ir viso mokomojo komplekto), kaip ir visos vadovėlių serijos, didaktinė sistema paremta komunikacinės užsienio kalbų mokymosi krypties nuostatomis, kai kalbos mokymasis siejamas pirmiausia su mokinio kalbos vartojimo poreikiais, interesais, patirtimi. Numanomi kalbos vartotojo poreikiai apibrėžiami Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse: kalbos vartotojas turėtų gebėti vartoti kalbą įvairiose viešojo ir asmeninio gyvenimo situacijose siekdamas konkretaus komunikacinio tikslo. Į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius orientuota ir užsienio kalbų bendroji programa, numatanti, jog antrosios užsienio kalbos besimokantis ir pagrindinės mokyklos mokymosi kursą išėjęs mokinys turi išsiugdyti gebėjimus, atitinkančius ET nustatytą A2 ar B1.1 kalbos mokėjimo lygį. Išmokti kalbos numatytu lygiu yra vienas svarbiausių mokymosi uždavinių. Tačiau bendrojo lavinimo mokykloje mokant kalbos siekiama ir ugdyti asmenybę, t. y. vertybines nuostatas, bendrąsias kompetencijas, ruošti mokinį tapti aktyviu piliečiu, pasirengusiu integruotis į dabartinę visuomenę. Tuo remdamosi, autorės siekė, kad vadovėlio didaktinė sistema suteiktų kuo daugiau galimybių kartu su kalbos mokymusi įgyvendinti visus mokymo programoje įvardytus ugdymo tikslus ir uždavinius. * Čia mokomasis komplektas įvardijamas kaip mokiniui skirtos mokymosi priemonės. 5

6 3.1. Leksinių temų atranka ir pateikimas Vadovėlio medžiaga suskirstyta į keturias pagrindines leksines temas: «Страны-соседи», «О русской культуре», «О стране и людях», «В мире масс-медиа». Jos apima antrosios užsienio kalbos 9 10 kl. kalbos mokymosi pakopos programoje įvardytas leksines temas: Šalies flora ir fauna, klimatas, oras, ekologijos klausimai ; Kalbos šalis (klimatas, gamta, regionai, įdomios vietovės) ; Kultūra, menas (vaizduojamasis menas, literatūra), žymiausi kultūros atstovai ; Šiuolaikinės informacijos priemonės (spauda, reklama, internetas). Taip įtvirtinamos ankstesniais metais išeitos leksinės temos, papildytos nauju kalbos ir tekstiniu turiniu. Leksinės (kalbos) temos pateiktos integruotai, platesniame kontekste. Mokomoji (tekstinė) medžiaga susieta su kalbos šalies (Rusijos) realijomis, mokinių žiniomis apie šalį, jos kultūros paveldą. Atrinkti įvairaus kalbos sudėtingumo tekstai: orientuojamasi į B1.1 kalbos mokėjimo lygį, tačiau yra ir šiek tiek aukštesnio bei žemesnio kalbos mokėjimo lygio tekstų ir užduočių. Aukštesnio kalbos mokėjimo lygio tekstai pažymėti specialiais ženkleliais: sudėtingesni tekstai ženkleliu Pažengusiems, o tekstai, kuriuose gali būti daugiau mokiniams nežinomos leksikos, ženkleliu Naudokitės žodynu Temos / skyriaus struktūra ir užduočių sistema Temos pateikiamos remiantis kalbinių gebėjimų ugdymo didaktiniais principais: pirmiausia pristatomas kalbos kontekstas ir supažindinama su kalbos medžiagos, pakartojami anksčiau išeiti dalykai, vėliau kalbos medžiaga įtvirtinama, perkeliama ir pritaikoma. Kiekvienos temos pradžioje (vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje) įvardijami bendrieji mokymosi uždaviniai (t. y. numatomi mokymosi rezultatai), skirti pirmiausia mokiniams. Toks uždavinių pateikimas mokinius nuteikia kryptingai veikti, padeda ugdytis labai svarbius mokymosi mokytis gebėjimus. Visos temos suskirstytos pamokomis. Kiekviena pamoka pradedama įvadiniu pokalbiu su mokytoju (tai pažymėta atitinkamu ženkleliu) ir baigiama apibendrinamąja užduotimi mokiniui, formuluojama kaip mokymosi rezultatas. Ji taip pat pažymėta atitinkamu ženklu. Taip sudaromos prielaidos sistemingai mokytis siekiant tarpinio rezultato, suformuluoto kaip pamokos uždavinys. Sakytinio teksto supratimui (klausymui) ugdyti parinktos įvairios užduotys. Klausomi tekstai ne tik skirti teksto supratimo gebėjimams ugdyti, bet ir padės formuoti pokalbio strategijos gebėjimus (pradėti, inicijuoti, tęsti, užbaigti pokalbį, užduoti pašnekovui klausimus). Tai labai svarbu norint lavinti ir tobulinti sakytinės sąveikos gebėjimus. Užduotys, susietos su įrašytais tekstais interviu, pranešimais, dialogais, pasisakymais, yra viena svarbiausių priemonių sakytinės kalbos supratimui ugdyti. Mokomosios užduotys skirtos parengti mokinį suprasti kalbos prasmę, išrinkti iš teksto reikalingą informaciją ar nuodugniai suprasti tekstą. Rašytinio teksto supratimo (skaitymo) gebėjimų ugdymui skiriama daug dėmesio. Teksto skaitymas yra visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimų ugdymo pamatas. Skaityti skirti tekstai daugiausia originalūs, su jais susietos užduotys (daugiausia kalbėjimo ir rašymo) padės ugdyti ne tik teksto supratimo, bet ir savarankiškos mokinių veiklos gebėjimus. Darbas su skaitomu tekstu suskirstytas į tris etapus: prieš teksto skaitymą daugiausia atliekamos leksinės užduotys, formuluojamos hipotezės (apie ką galėtų būti kalbama tekste); skaitant tekstą nustatomas teiginių teisingumas, teksto turinio nuoseklumas, ieškoma teksto fragmentų, kuriama teksto santrauka ir pan.; užduotys, atliekamos tekstą perskaičius ir nuodugniai supratus, dažniausiai susietos su kalbėjimu ir kūrybiniu rašymu. Kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) gebėjimai vadovėlyje ugdomi dviem kryptimis: dialoginės kalbos (sąveika) ir kalbėjimo monologu (raiška). Sąveikos užduotys daugiausia imituoja situacijas, kuriose mokinys galėtų atsidurti bendraudamas su kalbos šalies atstovais. Užduotys kalbėti monologu šiuo etapu skirtos ugdytis gebėjimus kurti pasakojamojo, apibūdinamojo ir mišraus pobūdžio sakytinius tekstus su samprotavimo elementais. Rašytinio teksto kūrimo (rašytinės sąveikos ir raiškos) užduotys skirtos kurti įvairius tekstus: pildyti gyvenimo aprašymo (CV) anketą, rašyti asmeninį laišką ar trumpą pasakojamąjį tekstą su samprotavimo elementais. Dauguma rašytinio teksto kūrimo užduočių yra pratybų sąsiuvinyje Kalbos (gramatikos) medžiagos atranka ir pateikimas Gramatikos medžiaga, kaip ir kitose vadovėlio dalyse, atrinkta ir pateikta remiantis funkciniu pagrindu, t. y. komunikacinėmis intencijomis, funkcinėmis semantinėmis kategorijomis. Taip siekiama suteikti galimybę ugdytis numatytus teksto supratimo bei rašytinio ir sakytinio teksto kūrimo gebėjimus. Kiekviena tema glaudžiai siejama su atitinkama kalbos medžiaga. Gramatikos medžiaga integruojama į klausyti ir skaityti skirtus tekstus, įtvirti- 6

7 nama specialiomis pratybomis, padėsiančiomis suformuoti atitinkamus įgūdžius taisyklingai ir tinkamai vartoti produkuojamoje kalboje gramatines formas ir struktūras. Daugiau dėmesio skiriama sudėtingesnėms gramatinėms struktūroms. Vadovėlyje kiekvieno skyriaus pabaigoje gramatikos medžiaga pateikiama lentelėmis. Čia funkcinis pagrindas susiejamas su sisteminiu: pateikiamos tiek atskiros formos, reiškiančios tam tikras funkcijas (pvz., laiko raiška), tiek, pvz., vardažodžių kaitymo lentelės. Gramatinės kategorijos plačiau pristatomos gramatikos sąsiuvinyje, jas įtvirtinti padės pratybų sąsiuvinyje pateiktos užduotys Vaizdinės medžiagos funkcijos Vadovėlio vaizdinė medžiaga funkcionali. Nuotraukos ir piešiniai padeda pristatyti temą, nauja sociokultūrine informacija papildo skaitomus tekstus. Iliustracijos taip pat atspindi kontekstą, padeda atlikti užduotis, geriau įsiminti leksiką. Kartu jos pagyvina mokomąją medžiagą, daro mokymąsi patrauklų Pratybų sąsiuvinio ir gramatikos sąsiuvinio paskirtis Pratybų sąsiuvinis skiriamas mokinio savarankiškam darbui klasėje ir namie. Ši mokomojo komplekto dalis atlieka labai svarbų vaidmenį padeda taikyti ir įtvirtinti mokomąją medžiagą (pvz., automatizuoti gramatikos medžiagą) bei įgyti svarbių komunikaciniams gebėjimams išsiugdyti reikalingų įgūdžių. Kita pratybų sąsiuvinio paskirtis teikti mokiniui galimybę atlikti vadovėlio užduotis raštu (vadovėlyje yra nuorodos į pratybų sąsiuvinį). Pratybų sąsiuvinyje pateikti ir fakultatyviniai klausymo ir skaitymo tekstai, kurie mokiniui gali būti įdomūs, leidžiantys papildyti sociokultūrines ir krašto pažinimo žinias. Gramatikos sąsiuvinyje sutelkta vadovėlio gramatikos medžiaga, pateiktos jai įtvirtinti skirtos specialios užduotys. Aukštesnis kalbos mokėjimo lygis iš mokinio reikalauja išsiugdyti kalbos sistemos vaizdą, todėl pasirinktas nuoseklus gramatinių kategorijų pristatymo būdas (nuo vardažodžių iki sintaksės). Autorės 7

8 Šeštųjų mokymo(si) metų mokomosios medžiagos planas Kalbos mokymo(si) tikslas Ugdyti mokinių užsienio (rusų) kalbos komunikacinę kompetenciją, teikiančią galimybę vartoti kalbą įvairiose asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose, ugdytis vertybines nuostatas, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, kūrybiškumą ir saviraiškos užsienio (rusų) kalba gebėjimus (remiantis BP numatytomis kalbos vartojimo temomis ir situacijomis). Mokymosi uždaviniai Skatinti mokinius ugdytis gebėjimus: vartoti užsienio kalbą (rusų) kaip komunikacijos priemonę (keistis informacija, nuomonėmis, patirtimi); tobulinti lingvistinę kompetenciją, būtiną komunikuoti; taikyti tinkamas strategijas siekiant suprasti sakytinius ir rašytinius tekstus, kuriant tekstus bei bendraujant raštu ir žodžiu; suvokti užsienio kalbą kaip sociokultūrinės tikrovės dalį; išmokti kalbos mokymosi būdų ir juos taikyti; naudojantis informacinėmis technologijomis ieškoti informacijos ir bendrauti užsienio kalba. Ugdomi mokinių gebėjimai Sakytinio teksto supratimas Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą tekstą bendrine rusų kalba programos temomis, kai kalbama normaliu tempu: suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio pasakojamojo, apibūdinamojo ar mišriojo tipo teksto, kuriame yra samprotavimo elementų, aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos, suprasti pagrindinę trumpų informacinių ar reklamos skelbimų, interviu, radijo ir televizijos pranešimų informaciją, pasirinkti klausymo būdą (visuminį, atrankinį, detalųjį) pagal klausymo tikslą ir komunikacinę situaciją. Rašytinio teksto supratimas Skaityti ir suprasti ilgesnius autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, apibūdinamojo, taip pat mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų: suprasti samprotavimo elementų turinčių tekstų (pasisakymų, interviu) pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją įvairaus pobūdžio tekstuose, detaliai suprasti pasakojimus apie kasdienius įvykius, suprasti anketų ir blankų klausimus, kuriuose reikalaujama pateikti sudėtingesnę detalią informaciją. Sakytinė sąveika ir raiška Bendrauti remiantis programos temomis ir situacijomis (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant komunikacinio tikslo kasdienėmis ir kultūros temomis (pvz., apie vaizduojamąjį meną, muziejų lankymą), trumpai (8 12 sakinių) arba išsamiai (12 18 sakinių) kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti, samprotauti): dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo, trumpai pasakoti apie užsienio ir gimtąją šalį (geografinė padėtis, klimatas, orai, įdomios vietovės, įžymūs žmonės, muziejai, miestai, masinės informavimo priemonės, spauda, gamta, ekologijos problemos ir pan., trumpai išsakyti nuomonę, įspūdį (apie įvykį, ekskursiją, perskaitytą laikraštį / žurnalą, straipsnį ir pan.). 8

9 Rašytinė sąveika ir raiška Teikti informaciją, bendrauti raštu remiantis programos temomis ir situacijomis (trumpai (60 90 sakinių) arba išsamiai ( sakinių) pasakoti, apibūdinti, reikšti nuomonę, jausmus): pateikti asmeninio pobūdžio informaciją pildant gyvenimo aprašymą: parašyti savo vardą, pavardę, adresą, apibūdinti kalbų mokėjimą, pomėgius, asmens savybes, aprašyti žmogaus būdą (charakterį), matytą paveikslą, išsakyti savo nuomonę, asmeniniame laiške trumpai papasakoti apie savo šalį, gyvenamąją aplinką, savo veiklą ir pomėgius, rašyti trumpus straipsnelius, pvz., į mokyklos laikraštį, apie įvykusius arba vyksiančius renginius ir pan. 1. Ugdytinos nuostatos Plėtoti kultūrinę savimonę siekiant suprasti kitokį mąstymą, kultūrą, gyvenseną, jauseną gretinant užsienio kalbą su gimtąja; Plėtoti ir įtvirtinti sakytinio ir rašytinio teksto suvokimo gebėjimus; Susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis, mokinių gyvenimo realijomis klausantis garso įrašų ir skaitant užsienio kalba; Ugdytis geresnę kalbėjimo kompetenciją ir ją įtvirtinti; Ugdytis sėkmingai komunikuoti būtinas normas ir vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo, bendrauti ir bendradarbiauti, toleranciją; Plėtoti ir įtvirtinti bendravimo raštu gebėjimus, ugdyti rašto ir rašymo kultūrą; Naudotis internetu kaip informacijos šaltiniu ir bendravimo priemone. 2. Ugdytini mokymosi mokytis gebėjimai Suvokti individualius kalbos mokymosi poreikius ir su mokytojo pagalba ar savarankiškai išsikelti mokymosi uždavinius; Išmanyti, kokiais būdais galima savarankiškai ugdytis skaitymo, klausymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimus; Išmokti naujų kalbos mokymosi būdų ir juos taikyti; Mokytis naudojantis EKA adekvačiai įvertinti savo kalbos mokymosi pasiekimus, aptarti įsivertinimo rezultatus / mokymosi pasiekimus kartu su mokytoju ir savarankiškai; Išmokti ieškoti papildomos informacijos žodynuose, gramatikos žinynuose, internete; Remtis mokymosi patirtimi, įgyta mokantis kitų kalbų. 3. Temos / potemės pagal BP Kalbos šalis ir gimtoji šalis: lankytini objektai, kultūra, mokslas, žymiausi kultūros, mokslo atstovai, įžymūs žmonės, vaizduojamasis menas Šiuolaikinės informacijos priemonės (televizija, radijas, spauda, internetas) Šalies gamta, klimatas, oras, ekologijos klausimai, kelionės, turizmas 9

10 4. Ugdymo turinys Eil. Nr. Skyrius / Temos (pagal BP) Valandų skaičius Ugdomi gebėjimai 1. Страны-соседи Kalbos ir gimtoji šalys: klimatas, gamta, įdomios vietovės, vaizduojamasis menas 2. О русской культуре Kalbos ir gimtoji šalys: lankytini objektai, vaizduojamasis menas, literatūra, žymiausi kultūros atstovai; kelionės, turizmas 16* (22**) Klausymas Mokiniai gebės suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio teksto aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos; suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, radijo ir televizijos pranešimų informaciją Skaitymas Mokiniai gebės suprasti pasisakymų, interviu pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją skelbimuose, informaciniuose, krašto pažinimo tekstuose Kalbėjimas Mokiniai gebės dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekdami komunikacinio tikslo (teirautis apie kelionę, orus), kalbėti monologu (pasakoti apie šalių geografinės padėties ypatumus, išsamiai pasakoti apie savo šalį, jos gamtą ir klimatą įvairiais metų laikais) Rašymas Mokiniai gebės parašyti išsamų laišką (papasakoti apie savo šalį, pakviesti į svečius), sukurti trumpą reklamos tekstą (apie poilsį Lietuvoje) 15 (21) Klausymas Mokiniai gebės nuodugniai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą; suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją Skaitymas Mokiniai gebės iš autentiškų informacinių tekstų išrinkti svarbiausią informaciją, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu, nuodugniai suprasti ir trumpai pakomentuoti autentišką publicistinį tekstą Kalbėjimas Mokiniai gebės kalbėti monologu (papasakoti apie miestą kaip kultūros centrą, įvardyti miesto kultūros įžymybes, papasakoti apie aplankytą muziejų, jo ekspoziciją, apibūdinti matytą paveikslą, išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas); dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekdami komunikacinio tikslo (paklausti kelio ir jį paaiškinti, išsakyti ir klausti, kokių įspūdžių paliko ekskursija, kelionė, teirautis informacijos muziejuje) Rašymas Mokiniai gebės parašyti rašinį (apibūdinti paveikslą portretą išsamiai aprašydami žmogaus išvaizdą, charakterį, veiksmus, išsakyti savo nuomonę) 10

11 Vertinimas Diagnostinis vertinimas*** (dialogai, monologai pagal pateiktas situacijas skyriaus temomis, laiškas, kalbos vartojimo pratimai) Apibendrinamasis vertinimas**** (kontrolinis testas Nr. 1, kalbėjimo užduotis) Pastabos (plano koregavimas, integruojamosios programos, integruotos pamokos, projektinė veikla ir kt.) Diagnostinis vertinimas (dialogai, monologai pagal pateiktas situacijas skyriaus temomis, kalbos vartojimo pratimai) Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 2, kalbėjimo užduotis) 11

12 3. О cтране и людях Kalbos ir gimtoji šalys: kultūra, mokslas, žymiausi kultūros, mokslo atstovai 4. В мире масс-медиа Šiuolaikinės informacijos priemonės (televizija, radijas, spauda, internetas), ekologijos klausimai 18 (24) Klausymas Mokiniai gebės suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio teksto aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos; suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, interviu, radijo ir televizijos pranešimų informaciją Skaitymas Mokiniai gebės suprasti pasisakymų, interviu pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją informaciniuose, grožinės literatūros tekstuose Kalbėjimas Mokiniai gebės dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekdami komunikacinio tikslo (teirautis apie kitos šalies valstybės simbolius, žymias asmenybes), kalbėti monologu (trumpai apibūdinti savo ir kalbos šalies valstybės simbolius, žymias asmenybes, mokslo laimėjimus) Rašymas Mokiniai gebės pateikti išsamią asmeninio pobūdžio informaciją pildydami CV 19 (25) Klausymas Mokiniai gebės nuodugniai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą; suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją Skaitymas Mokiniai gebės išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu; suprasti autentišką publicistinį tekstą ir trumpai jį pakomentuoti Kalbėjimas Mokiniai gebės apibūdinti žiniasklaidos priemonių vaidmenį kasdieniame gyvenime, papasakoti apie mėgstamą laikraštį / žurnalą, išsakyti savo nuomonę apie interneto naudą ir žalą (dalyvauti diskusijoje); įvardyti globalias gamtosaugos problemas, trumpai jas apibūdinti, aptarti ekologinę situaciją savo gyvenamojoje vietovėje, išsamiai apibūdinti savo dalyvavimą gamtosauginėje veikloje, įvardyti ir įvertinti priemones gamtosaugos problemoms spręsti Rašymas Mokiniai gebės asmeniniame laiške išsamiai papasakoti apie mėgstamas televizijos laidas, išsakyti savo nuomonę šia tema, sukurti išsamią laikraščio / žurnalo anotaciją, trumpą pranešimą apie renginį * Planas parengtas numatant pamokoms skirti 68 val. per mokslo metus (2 val. per savaitę). ** Planas parengtas numatant pamokoms skirti 92 val. per mokslo metus (3 val. per savaitę, 12 % rezervinės valandos). *** Diagnostinio vertinimo formos parenkamos atsižvelgus į konkrečios klasės pasiekimų lygį bei poreikius ir tikslinamos pamokų ciklų planuose. **** Rekomenduojama naudotis Mokytojo knygoje 6 pateiktais mokinių pasiekimų įvertinimo testais, kuriuos, atsižvelgus į konkrečios klasės (mokinio) pasiekimų lygį, nesunku pritaikyti (papildyti), taip pat pratybų sąsiuvinyje pateiktomis kalbėjimo užduotimis. 12

13 Diagnostinis vertinimas (dialogai, monologai pagal pateiktas situacijas skyriaus temomis, kalbos vartojimo pratimai) Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 3, kalbėjimo užduotis) Diagnostinis vertinimas (dialogai, monologai pagal pateiktas situacijas skyriaus temomis, laiškas, kalbos vartojimo pratimai) Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 4, kalbėjimo užduotis) 13

14 5. Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai 1. M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. Vadovėlis 6. Naujas. Vilnius: Presvika, M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. Pratybų sąsiuvinis 6. Naujas. Vilnius: Presvika, M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. CD 6. Naujas. Vilnius: Presvika, M. Puzaitė, L. Šernienė. Šag za šagom. Gramatikos sąsiuvinis 6. Naujas. Vilnius: Presvika, Vertinimas Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengiamas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr ). Formuojamąjį vertinimą sudaro žodiniai komentarai, klausimai žinioms ir supratimui patikrinti, įsivertinimas, šviesoforo metodas ir kt. Klausymo ir skaitymo gebėjimai vertinami taikant pasirenkamojo atsakymo užduotis, schemas, lenteles, piešinius. Pabrėžiama tai, ką mokiniai atliko gerai. Gimtąja arba rusų kalba aptariama, kas padėjo suprasti tekstą (pažįstama situacija, žinomi žodžiai, vaizdinė parama ir kt.). Kaupiamasis vertinimas mokinių pasiekimų ir pastangų vertinimas taikant įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus. Viso pamokų ciklo metu pagal susitarimą su mokiniais (atsižvelgus į mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą) gali būti vertinama: tinkamas pasirengimas pamokai, atlikti namų darbai, aktyvus dalyvavimas pamokoje, lankomumas ir kt. Surinkti taškai bendru mokytojo ir mokinių susitarimu galiausiai konvertuojami į pažymį. Įsivertinimas: gebėjimas įsivertinti ugdomas remiantis vadovėlyje pateiktais mokymosi uždaviniais ir pratybų sąsiuvinyje esančiu aprašu Mokomės įsivertinti, kuris parengtas pagal pagrindinio ugdymo II užsienio kalbos programą ir Europos kalbų aplanką. Diagnostinis vertinimas atliekamas, kai pamokų ciklo metu pagal iš anksto su mokiniais aptartus vertinimo kriterijus vertinamos atskiros užduotys (dialogas, monologas, laiškas, kalbos vartojimo pratimai ir kt.). Diagnostinio vertinimo formos parenkamos atsižvelgus į konkrečios klasės pasiekimų lygį ir poreikius. Diagnostinio vertinimo rezultatai nebūtinai fiksuojami pažymiu. Apibendrinamąjį vertinimą sudaro kontroliniai testai, apklausos žodžiu ir raštu, kalbėjimo užduotys išėjus mokymosi temą. Vertinimo užduotys turi padėti įvertinti konkrečius mokinių pasiekimus. 14

15 15

16 Detalieji pamokų ciklo planai 1. «Страны-соседи» Valandų skaičius: 16 Papildomos mokymo priemonės: IKT Integracija: geografija, dailė, muzika Ugdomi gebėjimai pagal BP: Sakytinio teksto supratimas Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą tekstą bendrine rusų kalba programos temomis, kai kalbama normaliu tempu: suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio teksto aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos, suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, radijo ir televizijos pranešimų informaciją. 1. Pamokų temos Mokymosi uždaviniai Mokymo ir mokymosi veikla ir turinys Кратко о Литве Remdamiesi pateiktais Temos tikslų ir uždavinių aptarimas (p. 6) и о России pavyzdžiais, iliustracijomis Dalyvavimas pokalbyje remiantis iliustracijomis ir pair kalbos medžiaga gebėsime teiktu klausimu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo trumpai apibūdinti šalių patirtimi (1; PS 1) geografinės Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka padėties ypatumus ir apibendrinimas (2 А, Б) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 7) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas individualiai arba grupėmis (PS 2 A, B) Trumpo pasakojimo kūrimas individualiai arba grupėmis remiantis klausymo teksto informacija, pateiktomis kalbos struktūromis ir leksika (3, 4; PS 3) 2 3. Литва на карте Европы Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime išsamiai (raštu arba žodžiu) papasakoti apie savo šalį Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi, asociogramos sudarymas (5 A; PS 4) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas, komunikacinių parengiamųjų užduočių individualus atlikimas (gramatikos lentelės, p. 9, 11; PS 5 Б, В, Г, Д) Trumpo pasakojimo kūrimas individualiai arba grupėmis remiantis teksto ištrauka ir iliustracijomis (5 Б) Globalusis ir detalusis skaitymas (naudojantis žodynu), informacijos atranka, apibendrinimas (6 А, Б, B; PS 5 А, 6, 7 А) Laiško rašymas remiantis pateiktu planu (PS 7 Б) arba projektinis darbas pasirinkta tema (8 Б, В) 16

17 Rašytinio teksto supratimas Skaityti ir suprasti ilgesnius autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, apibūdinamojo, taip pat mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų: suprasti pasisakymų, interviu pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją skelbimuose, informaciniuose, krašto pažinimo tekstuose. Sakytinė sąveika ir raiška Bendrauti remiantis programos temomis ir situacijomis (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant komunikacinio tikslo, kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti, samprotauti): dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo (teirautis apie kelionę, orus), kalbėti monologu (pasakoti apie šalių geografinės padėties ypatumus, savo šalies gamtą ir klimatą, orus įvairiais metų laikais). Rašytinė sąveika ir raiška Teikti informaciją, bendrauti raštu remiantis programos temomis ir situacijomis (pasakoti, apibūdinti, reikšti mintis, jausmus): parašyti išsamų laišką (papasakoti apie savo šalį, pakviesti į svečius), sukurti trumpą reklamos tekstą (apie poilsį Lietuvoje). Vertinimas dalyvavimas pamokoje ir kt.) Pastabos Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (laiškas arba projektinis darbas) 8 užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti 17

18 4. Россия на карте мира 5 6. O погоде в разные времена года 7 8. Какая погода ожидается Весна в живописи 11. Уникальные места России: Байкал Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime išsamiai papasakoti apie šalį (raštu arba žodžiu), pakomentuoti šalies gamtos ir klimato ypatumus (arba parengti pranešimą Apie Rusiją skaičiais ) Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime išsamiai papasakoti apie orus Lietuvoje įvairiais metų laikais Remdamiesi klausymo tekstų informacija, kalbos medžiaga ir pateikta komunikacine situacija pokalbyje su draugu gebėsime papasakoti apie oro sąlygas Remdamiesi pateiktais klausimais ir kalbos struktūromis gebėsime apibūdinti peizažą (raštu arba žodžiu) Naudodamiesi žodynu ir remdamiesi svarbiausia teksto informacija išsamiai papasakosime apie Baikalo ežerą Dalyvavimas pokalbyje remiantis Rusijos žemėlapiu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (9 A) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 14, 15) Selektyvusis skaitymas (naudojantis žodynu), informacijos atranka ir apibendrinimas (9 Б, В; PS 8, 9) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas individualiai arba poromis (10 А, Б) Pasakojimo kūrimas pateikta tema remiantis pamokos medžiaga ir planu (11) Dalyvavimas pokalbyje remiantis iliustracijomis ir pateiktu klausimu ir leksika, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (13) Darbas grupėmis: pasakojimo kūrimas remiantis pateiktomis kalbos struktūromis (12 Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 17) Globalusis ir selektyvusis skaitymas (naudojantis žodynu), informacijos atranka ir apibendrinimas (13 A, Б, В; PS 10, 11) Pasakojimo kūrimas pateikta tema remiantis pamokos medžiaga ir pateiktais žodžiais bei žodžių junginiais (14) Dalyvavimas pokalbyje remiantis iliustracijomis, žodyno įtvirtinimas (15; PS 12) Selektyvusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir frontalusis aptarimas (16 A, Б; PS 13 A) Dialogo kūrimas pagal pateiktą situaciją ir klausimus (18) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis paveikslų reprodukcijomis (19 A, Б) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje (PS 12 Б, В, 15) Globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (20 А, Б) Paveikslo (peizažo) aptarimas grupėmis remiantis pateiktais klausimais ir kalbos struktūromis (21 А, Б, 23; РS 16) Pasakojimo apie paveikslą kūrimas (raštu arba žodžiu) remiantis pateiktu planu Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis ir klausymo tekstų informacija (24 А, Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 23) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas (25) Globalusis ir selektyvusis skaitymas (naudojantis žodynu), informacijos atranka ir apibendrinimas (26 A, Б; PS 17) 18

19 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) Formuojamojo vertinimo metodikos dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (dialogas) 13 Б užduotis pratybų sąsiuvinyje gali būti skirta darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (peizažo apibūdinimas) 21 Б, 22 užduotуs pratybų sąsiuvinyje gali būti skirtos darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.) 19

20 12. Уникальные места России: Камчатка 13. Уникальные места Литвы 14. Чему мы научились: повторение темы, самооценивание Naudodamiesi žodynu ir remdamiesi svarbiausia pačių atrinkta teksto informacija gebėsime išsamiai papasakoti apie Kamčiatkos unikalumą Remdamiesi skaitymo tekstų informacija gebėsime parengti projektą Įdomiausios Lietuvos vietos (pranešimas, reklamos skelbimas, pristatymas Power Point programa) Remdamiesi pratybų sąsiuvinyje pateiktu testu ir gebėjimų aprašu įvertinsime savo pažangą Dalyvavimas pokalbyje remiantis Rusijos žemėlapiu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (27) Selektyvusis ir detalusis skaitymas (naudojantis žodynu), informacijos atranka ir apibendrinimas (27 А, Б; PS 18) Dalyvavimas pokalbyje remiantis teksto pradžia (29 А) Darbas grupėmis: detalusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas (29 Б; PS 20) Projekto plano aptarimas grupėmis Gramatikos sąsiuvinio užduočių atlikimas siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įtvirtinti gebėjimus Mokymosi pasiekimų įsivertinimas pagal pratybų sąsiuvinyje pateiktą įsivertinimo testą, rezultatų aptarimas remiantis pamokų uždaviniais ir pratybose pateiktais gebėjimų aprašais Контрольная работа. Работа над ошибками Remdamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais atliksime pateikto kontrolinio darbo užduotis. Kartu su mokytoju aptarsime savo mokymosi pasiekimus Pateikto kontrolinio darbo atlikimas 20

21 dalyvavimas pamokoje ir kt.) 28 А, Б, В užduotуs gali būti skirtos darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (projektas: įžymios vietos pristatymas ir kvietimas atvykti / aplankyti) : įsivertinimas / draugo vertinimas Projekto formą ir pristatymo būdą mokiniai renkasi patys (diferencijuojama pagal rezultatą) Gebėjimas įsivertinti ugdomas pagal pratybų sąsiuvinyje aprašytus gebėjimus ( Mokomės įsivertinti ). Įsivertinimo būdai paaiškinami remiantis vadovėlyje pateiktais mokymosi uždaviniais ir pratybų sąsiuvinyje esančiais gebėjimų aprašais ( Mokomės įsivertinti ) Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 1) Rekomenduojama naudotis Mokytojo knygoje pateiktais testais (Контрольная работа 1) 21

22 2. «О русской культуре» Valandų skaičius: 15 Papildomos mokymo priemonės: IKT Integracija: dailė, etnokultūra, muzika Ugdomi gebėjimai pagal BP: Sakytinio teksto supratimas Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą tekstą bendrine rusų kalba programos temomis, kai kalbama normaliu tempu: suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio teksto aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos; suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, radijo ir televizijos pranešimų informaciją. Rašytinio teksto supratimas Skaityti ir suprasti ilgesnius autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, apibūdinamojo, taip pat mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų: išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu; detaliai suprasti ir trumpai pakomentuoti autentišką publicistinį tekstą. Pamokų temos Mokymosi uždaviniai Mokymo ir mokymosi veikla ir turinys 1. Что посетить в Литве 2 3. Экскурсия по Санкт-Петербургу Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais ir savo patirtimi gebėsime trumpai apibūdinti šalies kultūros vertybes Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo ir klausymo tekstų informacija, miesto schema gebėsime paklausti kelio ir jį paaiškinti Temos tikslų ir uždavinių aptarimas (p. 6) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu tekstu (rašinio ištrauka), esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi, asociogramos sudarymas (1 А, Б; PS 1) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 31, 32) Parengiamųjų kalbos vartojimo užduočių atlikimas individualiai arba grupėmis (PS 2, 3) Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (2 А, Б) Trumpo pasakojimo kūrimas remiantis klausymo teksto informacija, savo patirtimi ir pamokos medžiaga (3A) Dalyvavimas pokalbyje remiantis Rusijos žemėlapiu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (4 A) Globalusis ir selektyvusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas (4 Б; PS 4) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 33, 35; PS p. 18, 19) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas individualiai arba grupėmis (PS 5 А, Б, В, 7 A, Б) Selektyvusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (5 A, Б, В; PS 6 А, Б) Dialogo kūrimas pagal pateiktą situaciją (6) 22

23 Sakytinė sąveika ir raiška Bendrauti remiantis programos temomis ir situacijomis (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant komunikacinio tikslo, kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti, samprotauti): kalbėti monologu (papasakoti apie miestą kaip kultūros centrą, įvardyti miesto kultūros įžymybes, papasakoti apie muziejų, jo ekspoziciją, kitus Lietuvos muziejus, apibūdinti matytą paveikslą, aplankytą muziejų, išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas), dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo (klausti kelio ir jį paaiškinti, išsakyti ir klausti, kokių įspūdžių paliko ekskursija, kelionė, teirautis informacijos muziejuje). Rašytinė sąveika ir raiška Teikti informaciją, bendrauti raštu remiantis programos temomis ir situacijomis (pasakoti, apibūdinti, reikšti mintis, jausmus): parašyti rašinį (apibūdinti paveikslą portretą: išsamiai aprašyti žmogaus išvaizdą, charakterį, veiksmus, išsakyti savo nuomonę). Vertinimas dalyvavimas pamokoje ir kt.) Pastabos Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) 3 Б užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.). Diagnostinis vertinimas (dialogas) 23

24 4 5. О музеях Санкт-Петербурга 6 7. Эрмитаж крупнейший музей мира Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo ir klausymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime sukurti dialogą apie ekskursiją, išreikšti teigiamas ir neigiamas emocijas Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime išsamiai papasakoti apie muziejų, jo ekspoziciją arba teirautis gido informacijos apie muziejų 8. О музеях Литвы Remdamiesi tekstų informacija, kalbos medžiaga gebėsime išsamiai papasakoti apie Lietuvos muziejus 9. О русской живописи: М. Врубель «Царевна-Лебедь» (история создания) Remdamiesi teksto informacija gebėsime trumpai papasakoti paveikslo sukūrimo istoriją (arba remdamiesi pateiktu planu išsamiai apibūdinti paveikslą raštu arba žodžiu) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis, klausymo teksto informacija (7, 8 A) Detalusis klausymas, informacijos atranka ir frontalusis aptarimas (8 Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 37, 38) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas (PS 8, 9, 10) Darbas grupėmis: detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (9 A, Б) Komunikacinės parengiamosios užduoties atlikimas poromis (10) Dialogo kūrimas remiantis tekstų informacija ir pateiktomis kalbos struktūromis (11) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis ir teksto pradžia (12, 13 A) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 40), kalbos vartojimo užduočių atlikimas gramatikos sąsiuvinyje Darbas grupėmis: globalusis ir selektyvusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas (13 Б, В; PS 11 А) Klausimų sudarymas, dialogo kūrimas remiantis teksto informacija (14, PS 11 Б) Pasakojimo apie muziejų kūrimas remiantis pateiktomis sakinių pradžiomis, teksto informacija (15) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu (16) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 44), kalbos vartojimo užduočių atlikimas (PS 13) Globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas individualiai ir grupėmis (17 A, Б, В, Г; PS 12 А, Б) Pasakojimo apie muziejų kūrimas remiantis tekstų informacija (18) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktais meno kūrinių pavadinimais (19 А) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 46) Detalusis skaitymas, informacijos atranka ir teksto reziumė pildymas (19 Б, B; PS 14) Diferencijuotas darbas: 20 А, Б, 21; PS 15 24

25 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (dialogas) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas arba rašinys) 20 А, Б, 21 užduotуs gali būti skirtos darbui diferencijuoti 25

26 Портреты В. Серова (рассказ о картине) 13. Чему мы научились: повторение темы, самооценивание Контрольная работа. Работа над ошибками Remdamiesi tekstų informacija, pateiktu planu ir teksto santrauka gebėsime apibūdinti paveikslą (portretą) raštu (arba žodžiu) Remdamiesi pratybų sąsiuvinyje pateiktu testu ir gebėjimų aprašu įvertinsime savo pažangą Remdamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais atliksime pateikto kontrolinio darbo užduotis. Kartu su mokytoju aptarsime savo mokymosi pasiekimus Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis portretų reprodukcijomis (22) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 49) Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (23 А, Б; PS 16) Portreto aptarimas dirbant individualiai, poromis ir grupėmis (24 А, Б) Individualus teksto kūrimas remiantis pateiktomis kalbos struktūromis ir planu (25, 26 А, Б; PS 20, 21) Gramatikos sąsiuvinio užduočių atlikimas siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įtvirtinti gebėjimus Mokymosi pasiekimų įsivertinimas pagal pratybų sąsiuvinyje pateiktą įsivertinimo testą, rezultatų aptarimas remiantis pamokų uždaviniais ir pratybose pateiktais gebėjimų aprašais Pateikto kontrolinio darbo atlikimas 26

27 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas arba rašinys) 27 А, Б, 28 А, Б; PS А, Б užduotуs gali būti skirtos darbui diferencijuoti : įsivertinimas / draugo Gebėjimas įsivertinti ugdomas pagal pratybų vertinimas sąsiuvinyje aprašytus gebėjimus ( Mokomės įsivertinti ). Įsivertinimo būdai paaiškinami remiantis vadovėlyje pateiktais mokymosi uždaviniais ir pratybų sąsiuvinyje esančiais gebėjimų aprašais ( Mokomės įsivertinti ) Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Rekomenduojama naudotis Mokytojo knygoje Nr. 2) pateiktais testais (Контрольная работа 1) 27

28 3. «О cтране и людях» Valandų skaičius: 18 Papildomos mokymo priemonės: IKT Integracija: gimtoji kalba ir literatūra, istorija, pilietiškumo pagrindai Ugdomi mokinių gebėjimai pagal BP: Sakytinio teksto supratimas Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą tekstą bendrine rusų kalba programos temomis, kai kalbama normaliu tempu: suprasti ilgesnio pokalbio ar monologinio teksto aiškiai išreikštą pagrindinę mintį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos, suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, interviu, radijo ir televizijos pranešimų informaciją. Rašytinio teksto supratimas Skaityti ir suprasti ilgesnius autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, apibūdinamojo, taip pat mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų: suprasti pasisakymų, interviu pagrindinę informaciją, rasti reikiamą informaciją informaciniuose, grožiniuose tekstuose. Pamokų temos Mokymosi uždaviniai Mokymo ir mokymosi veikla ir turinys 1. Символы государства 2. O государственных символах России 3 4. Государственные символы Литвы Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, iliustracijomis ir kalbos medžiaga gebėsime trumpai papasakti apie valstybės simbolių reikšmę Dirbdami grupėmis gebėsime parašyti teksto santrauką (10 svarbiausių faktų) Remdamiesi skaitymo tekstų informacija gebėsime kalbėdami su draugu teirautis informacijos ir pasakoti apie valstybės simbolius Temos tikslų ir uždavinių aptarimas (p. 54) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (1; PS 1) Selektyvusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (2 А, Б) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 55; PS 2 A, Б) Detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas remiantis pateiktais klausimais (3 А, Б) Trumpo pasakojimo kūrimas remiantis teksto informacija (4) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateikta sentencija (5) Darbas grupėmis: globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas (6 А, Б) Teksto santraukos rengimas grupėmis (7, PS 3) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (8) Darbas grupėmis: globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas pildant lentelę teksto informacija (9 A, Б) Dialogų kūrimas remiantis pateiktais klausimais ir pateikta situacija (11 А, Б) 28

29 Sakytinė sąveika ir raiška Bendrauti remiantis programos temomis ir situacijomis (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant komunikacinio tikslo, kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti, samprotauti): dalyvauti ilgesniame pokalbyje siekiant komunikacinio tikslo (teirautis apie kitos šalies valstybės simbolius, žymias asmenybes), kalbėti monologu (trumpai apibūdinti savo ir kalbos šalies valstybės simbolius, žymias asmenybes, mokslo laimėjimus). Rašytinė sąveika ir raiška Teikti informaciją, bendrauti raštu remiantis programos temomis ir situacijomis (pasakoti, apibūdinti, reikšti mintis, jausmus): pateikti išsamią asmeninio pobūdžio informaciją pildant CV. Vertinimas dalyvavimas pamokoje ir kt.) Pastabos Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) dalyvavimas pamokoje ir kt.). dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (dialogas) arba pranešimas apie pasirinkto Lietuvos miesto simbolius (žodžiu arba raštu) 10 užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti 29

30 5 6. Исторические личности России: Пётр I 7 8. Учимся писать СV, автобиографию 9. М. В. Ломоносов гениальный учёный Век живи век учись: о русском учёном М. В. Ломоносове О научных открытиях Поэтические символы стран Dirbdami grupėmis, remdamiesi svarbiausia teksto informacija ir pateiktais klausimais galėsime trumpai papasakoti apie istorinę asmenybę Remdamiesi pateiktu pavyzdžiu gebėsime užpildyti CV anketą Remdamiesi teksto informacija gebėsime trumpai apibūdinti žmogaus veiklą Remdamiesi teksto informacija gebėsime trumpai papasakoti apie mokslo atradimus Dirbdami grupėmis išrinksime iš teksto svarbiausią informaciją ir užpildysime lentelę Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis (13 А) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 61) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas poromis (13 Б) Darbas grupėmis: detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas, lentelės pildymas (15 А, Б, В; PS 6) Dalyvavimas pokalbyje remiantis žinomų asmenybių sąrašu (17) Frontalusis CV anketos aptarimas (18) Selektyvusis skaitymas, informacijos atranka, CV anketos pildymas remiantis teksto informacija (19; PS 7 A, Б) CV anketos pildymas (20) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis patarlėmis (21 А, Б) Selektyvusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (22 A, Б, B; PS 8) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 79) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas (23; PS 9 A, Б, В, 10) Trumpo pasakojimo kūrimas remiantis teksto informacija ir pateiktais klausimais (24) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis ir klausimu (25) Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (26 А, Б; PS 11) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 70) Komunikacinių parengiamųjų pratimų atlikimas (PS 12) Selektyvusis skaitymas, informacijos atranka, lentelės pildymas (27 A, Б; PS 13) Trumpo pasakojimo (arba trumpo pranešimo Lietuvos mokslininkai ) kūrimas remiantis teksto informacija ir pateiktais klausimais (27 B) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis ir klausimais (28 А, Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 72) Globalusis ir selektyvusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (29 A, Б, B; PS 14 А, Б) 30

31 Formuojamojo vertinimo metodikos dalyvavimas pamokoje ir kt.) 14, 16 užduotуs gali būti skirtos darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (CV anketa) dalyvavimas pamokoje ir kt.) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas arba projektas / pranešimas Jie garsina mūsų šalį ) dalyvavimas pamokoje ir kt.) 31

32 14. О поэте Сергее Есенине Remdamiesi pateiktais klausimais gebėsime trumpai atpasakoti tekstą išskirdami svarbiausią informaciją Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis sentencijomis ir klausimais (31, 32 A) Selektyvusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (32 Б) Teksto atpasakojimo kūrimas remiantis pateiktais klausimais (32 Б) 15. Читаем классику Remdamiesi pateiktais klausimais ir teiginiais gebėsime trumpai apibūdinti / interpretuoti eilėraštyje vaizduojamas situacijas, lyrinio subjekto būseną ir išgyvenimus, paaiškinsime, kas S. Jesenino eilėraščiuose reiškiama gamtos vaizdais 16. Чему мы научились: повторение темы, самооценивание Контрольная работа. Работа над ошибками Remdamiesi pratybų sąsiuvinyje pateiktu testu ir gebėjimų aprašu įvertinsime savo pažangą Remdamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais atliksime pateikto kontrolinio darbo užduotis. Kartu su mokytoju aptarsime savo mokymosi pasiekimus Įvadinis pokalbis, komentuojamasis eilėraščių ištraukų skaitymas, tematikos nustatymas (33) Pateiktų iliustracijų (peizažų) apibūdinimas poromis arba grupėmis (34 A) Komentuojamasis eilėraščių skaitymas (34 Б) Eilėraščių analizė remiantis pateiktais klausimais dirbant grupėmis arba padedant mokytojui (34 В; PS 15) Informacijos apibendrinimas, trumpo komentaro apie poeto kūrybą parengimas (34 Г) Meninis eilėraščio skaitymas ir iliustravimas (35; PS 16) Gramatikos sąsiuvinio užduočių atlikimas siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įtvirtinti gebėjimus Mokymosi pasiekimų įsivertinimas pagal pratybų sąsiuvinyje pateiktą įsivertinimo testą, rezultatų aptarimas remiantis pamokų uždaviniais ir pratybose pateiktais gebėjimų aprašais Pateikto kontrolinio darbo atlikimas 32

33 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (projektas / pranešimas Garsiausi Lietuvos poetai ) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (projektas / pranešimas Garsiausi Lietuvos poetai ) ir / arba meninis eilėraščio skaitymas ir iliustravimas : įsivertinimas / draugo vertinimas Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 1) Gebėjimas įsivertinti ugdomas pagal pratybų sąsiuvinyje aprašytus gebėjimus ( Mokomės įsivertinti ). Įsivertinimo būdai paaiškinami remiantis vadovėlyje pateiktais mokymosi uždaviniais ir pratybų sąsiuvinyje esančiais gebėjimų aprašais ( Mokomės įsivertinti ) Rekomenduojama naudotis Mokytojo knygoje pateiktais testais (Контрольная работа 1) 33

34 4. «В мире масс-медиа» Valandų skaičius: 19 Papildomos mokymo priemonės: IKT Integracija: gimtoji kalba ir literatūra, biologija (ekologija), kitos užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) Ugdomi gebėjimai pagal BP: Sakytinio teksto supratimas Suprasti tiesiogiai sakomą ar įrašytą tekstą bendrine rusų kalba programos temomis, kai kalbama normaliu tempu: detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą, suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją. Rašytinio teksto supratimas Skaityti ir suprasti ilgesnius autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, apibūdinamojo, taip pat mišriojo tipo tekstus, kuriuose yra samprotavimo elementų: išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu, Pamokų temos Mokymosi uždaviniai Mokymo ir mokymosi veikla ir turinys 1. СМИ в нашей жизни 2. О российской прессе Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, iliustracijomis ir kalbos medžiaga gebėsime trumpai apibūdinti žiniasklaidos populiarumą (pokalbyje su draugu arba pasakodami) Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, skaitymo tekstų informacija ir kalbos medžiaga gebėsime parašyti trumpą pasirinkto laikraščio arba žurnalo anotaciją Temos tikslų ir uždavinių aptarimas (p. 80) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu, esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi (1 А, Б) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 81) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas individualiai arba poromis (3 А, Б; PS 1, 2, 3, 4) Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (2 А, Б) Pateiktų klausimų atranka, dialogo (arba interviu) kūrimas (4 A) Pasakojimo apie žiniasklaidos populiarumą kūrimas (4 Б) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis ir kalbos struktūromis (5 A) Frontalusis naujų kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 83) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas individualiai ir grandinėle (6; PS 5 А, Б, 6) Globalusis ir selektyvusis skaitymas, informacijos atranka, apibendrinimas (6 А, Б; PS 7) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas poromis (7) Anotacijos teksto kūrimas remiantis pateiktomis sakinių pradžiomis (8 A) 34

35 suprasti autentišką publicistinį tekstą ir trumpai jį pakomentuoti. Sakytinė sąveika ir raiška Bendrauti remiantis programos temomis ir situacijomis (pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį) siekiant komunikacinio tikslo, kalbėti monologu (pasakoti, apibūdinti, samprotauti): apibūdinti žiniasklaidos priemonių vaidmenį kasdieniame gyvenime, papasakoti apie mėgstamą laikraštį / žurnalą; išsakyti savo nuomonę apie interneto naudą ir žalą (dalyvauti diskusijoje), įvardyti ir trumpai apibūdinti globalias gamtosaugos problemas, apibūdinti savo gyvenamosios vietovės ekologinę situaciją, nuodugniai papasakoti apie savo dalyvavimą gamtosauginėje veikloje, įvardyti ir įvertinti priemones, skirtas gamtosaugos problemoms spręsti. Rašytinė sąveika ir raiška Teikti informaciją, bendrauti raštu remiantis programos temomis ir situacijomis (pasakoti, apibūdinti, reikšti mintis, jausmus): asmeniniame laiške išsamiai papasakoti apie mėgstamas televizijos laidas, išsakyti savo nuomonę šia tema, sukurti išsamią laikraščio / žurnalo anotaciją, parašyti trumpą pranešimą apie renginį. Vertinimas dalyvavimas pamokoje ir kt.) Pastabos Diagnostinis vertinimas (dialogas arba pasakojimas apie žiniasklaidą) dalyvavimas pamokoje ir kt.). 35

36 3 4. Что читает молодёжь Литвы 5. Пресса о проблемах экологии: резюме статьи 6 7. СМИ об экологических проблемах и акциях 8 9. Глобальные экологические проблемы Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, savo patirtimi gebėsime išsamiai papasakoti apie savo mėgstamą žurnalą (arba pokalbyje su draugu trumpai apibūdinti mėgstamą žurnalą) Remdamiesi skaitymo tekstų informacija, pateiktomis sakinių pradžiomis gebėsime parašyti trumpą straipsnio reziumė, išsakysime savo nuomonę Remdamiesi skaitymo ir klausymo tekstų informacija, kalbos medžiaga, pateiktais žodžiais ir žodžių junginiais ekologijos tema gebėsime išsamiai apibūdinti savo ir kitų dalyvavimą gamtosauginėje veikloje Remdamiesi skaitymo tekstų informacija, kalbos medžiaga, pateiktais žodžiais ir žodžių junginiais ekologijos tema gebėsime išsamiai apibūdinti ekologijos problemas Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu (pamokos tema), esamu rusų kalbos išmanymu ir savo patirtimi Klasės draugų apklausa (kokius žurnalus, laikraščius skaito) remiantis dialogo pavyzdžiu (7), apklausos apibendrinimas Trumpas pasirinktų žurnalų pristatymas remiantis 8 A užduotyje pateiktomis sakinių pradžiomis Dialogo kūrimas remiantis pateikta situacija ir kalbos struktūromis (8 B) Trumpo pasakojimo kūrimas remiantis pateiktomis sakinių pradžiomis, kita medžiaga (8 Б) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktais žurnalų pavadinimais ir kalbos struktūromis, asociogramos sudarymas (9; PS 8 A, Б) Darbas grupėmis: globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (10 A, B, Б; PS 9) Teksto reziumė kūrimas remiantis pateiktomis sakinių pradžiomis (11) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis (12 А, Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 88) Komunikacinių parengiamųjų pratimų atlikimas (PS 10) Darbas grupėmis: globalusis ir detalusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas remiantis pateiktais klausimais (13 A, Б, B) Globalusis ir detalusis klausymas, informacijos atranka ir teksto reziumė pildymas (14 А, Б; PS 11) Pasakojimo kūrimas remiantis pateikta pradžia ir leksika (15) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktais teiginiais ir kalbos struktūromis (16 А) Komunikacinių parengiamųjų užduočių atlikimas (16 Б; PS 12) Globalusis ir selektyvusis skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (17 А, Б) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 93) Komunikacinių parengiamųjų pratimų atlikimas (18; PS 13) Pasakojimo kūrimas remiantis pateikta pradžia, žodžiais ir žodžių junginiais ekologijos tema (19) Dialogo kūrimas remiantis pateikta situacija ir planu (20 A) 36

37 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (dialogas arba pasakojimas apie mėgstamą žurnalą) dalyvavimas pamokoje ir kt. 10 Г užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas apie gamtosauginę veiklą) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas Globalios ekologijos problemos ) 20 Б užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti 37

38 О чём говорится в газетных публикациях Экологическая ситуация в Литве Remdamiesi pavyzdžiais, pateikta sruktūra gebėsime sukurti trumpus pranešimus apie tai, kas, kur, kada įvyko Remdamiesi skaitymo teksto informacija, pateiktais klausimais gebėsime išsamiai apibūdinti ekologinę situaciją Lietuvoje Роль СМИ Remdamiesi tekstų informacija, savo patirtimi gebėsime trumpai apibūdinti žiniasklaidos vaidmenį kasdieniame gyvenime 17. Чему мы научились: повторение темы, самооценивание Контрольная работа. Работа над ошибками Remdamiesi pratybų sąsiuvinyje pateiktu testu ir gebėjimų aprašu įvertinsime savo pažangą Remdamiesi įgytomis žiniomis ir gebėjimais atliksime pateikto kontrolinio darbo užduotis. Kartu su mokytoju aptarsime savo mokymosi pasiekimus Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktais klausimais ir žodžių junginiais (21 А) Frontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelės, p. 95, 96) Komunikacinių parengiamųjų pratimų atlikimas (21 Б; PS 15) Globalusis ir selektyvusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas žodžiu (22 A, Б, B; PS 14) Selektyvusis teksto skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas žodžiu (23 A) Lentelės pildymas, pranešimų apie mokyklos / miesto renginius ar kasdienius įvykius kūrimas (23 Б; PS 16) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktomis iliustracijomis, klausimu ir žodžių junginiais (24) Darbas grupėmis: globalusis ir detalusis teksto skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (25 А, Б, В, Г, 26; PS 17) Pasakojimo kūrimas pamokos tema remiantis pateiktais klausimais, planu (27 A, Б) Dalyvavimas pokalbyje remiantis pateiktu klausimu, savo patirtimi ir esamu kalbos išmanymu, asociogramos sudarymas (28 А; PS 18 A) Globalusis ir selektyvusis klausymas, informacijos atranka ir apibendrinimas (PS 18, 19) Fontalusis kalbos struktūrų aptarimas (gramatikos lentelė, p. 100) Komunikacinių parengiamųjų pratimų atlikimas (28 Б; PS 20) Darbas grupėmis: detalusis tekstų skaitymas, informacijos atranka ir apibendrinimas raštu (29; PS 21 А, Б) Pasakojimo kūrimas remiantis pateikta teksto santrauka, kalbos struktūromis (22 А, Б) Gramatikos sąsiuvinio užduočių atlikimas siekiant pritaikyti įgytas žinias ir įtvirtinti gebėjimus Mokymosi pasiekimų įsivertinimas pagal pratybų sąsiuvinyje pateiktą įsivertinimo testą, rezultatų aptarimas remiantis pamokų uždaviniais ir pratybose pateiktais gebėjimų aprašais Pateikto kontrolinio darbo atlikimas 38

39 dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (trumpi pranešimai apie įvykius) dalyvavimas pamokoje ir kt.) Diagnostinis vertinimas (pasakojimas apie ekologinę situaciją Lietuvoje) dalyvavimas pamokoje ir kt.) 27 Б užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti 28 B užduotis gali būti skirta darbui diferencijuoti Diagnostinis vertinimas (pasakojimas) 22 В, 23 А, Б, 24 užduotys pratybų sąsiuvinyje gali būti skirtos darbui diferencijuoti : įsivertinimas / draugo vertinimas Apibendrinamasis vertinimas (kontrolinis testas Nr. 4 arba 20 A kalbėjimo užduotis) Gebėjimas įsivertinti ugdomas pagal pratybų sąsiuvinyje aprašytus gebėjimus ( Mokomės įsivertinti ). Įsivertinimo būdai paaiškinami remiantis vadovėlyje pateiktais mokymosi uždaviniais ir pratybų sąsiuvinyje esančiais gebėjimų aprašais ( Mokomės įsivertinti ) Rekomenduojama naudotis Mokytojo knygoje pateiktais testais (Контрольная работа 4) 39

40 PAGRINDINĖS GRAMATINĖS KATEGORIJOS (PAGAL EUROPOS TARYBOS NUSTATYTUS KALBOS MOKĖJIMO LYGIUS) ШАГ ЗА ШАГОМ. НОВЫЙ I VI А.1 I, II, III mokymo metai Одушевленные и неодушевленные имена существительные Род и число имен существительных Собственные и нарицательные имена Падежные формы имён существительных в ед. и мн. ч. в И. п. Основные падежные формы в единственном числе Основное значение беспредложных падежных форм: И. п. субъект действия; реальный объект состояния, обладания; Р. п. субъект отрицательного предложения с нет, не было, не будет; принадлежность, собственность; характеристика лица, предмета; Д. п. лицо, возраст которого сообщается; адресат действия и др. Основное значение предложных падежных форм. Предлоги в, на, около, с, о МОРФОЛОГИЯ Имя существительное А.2 B.1.1 IV, V, VI mokymo metai Падежи существительных Падежные формы существительных: склонение существительных (1-ое, 2-ое, 3-е) Имена существительные, употребляющиеся только в ед. ч. (молодёжь, человечество, хозяйство, молоко, золото, любовь, внимание, музыка, счастье, футбол и др.) Имена существительные, употребляющиеся только во мн. ч. (брюки, очки, деньги, часы, духи, щи, сутки, каникулы и др.) Значение беспредложных падежных форм: Р. п. характеристика лица, предмета; точная дата; Д. п. реальный субъект в предложениях с надо, нужно, необходимо; субъект в предложении с глаголом нравиться; В. п. прямой объект; период времени; Т. п. орудие действия; объект действия после глаголов заниматься, интересоваться, увлекаться; реальный субъект страдательной конструкции и др. Значение предложных падежных форм. Предлоги в, на, с, из, у, по, за, к, назад, после, далеко от, мимо, недалеко от, до, около, во время, в течение, после, через, без, о (об) Имя прилагательное Род имён прилагательных Степени сравнения прилагательных Полные прилагательные в единственном числе Краткая форма прилагательных Согласование прилагательных с существительными Местоимения Личные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные местоимения Вопросительно-относительные (кто, что, какой и т. п.), отрицательные (никто, ничто), неопределённые (кто-то, что-то и т. п.) местоимения 40

41 Лицо, число и падежные формы личных местоимений Род и число 1-ого и 2-ого лица, падежные формы притяжательных местоимений Падежные формы вопросительно-относительных местоимений (кто, что, какой, какая, какое, какие, который, которая, которое, которые) Употребление относительных местоимений в сложных предложениях Имя числительное Количественные числительные Р. п. с числительными И. п. в сочетаниях с существительными (два дня, Составные количественные числительные пять рублей) Неопределённо-количественные (много, мало) Изменение числительных: род, падежные формы Порядковые числительные (первый сотый), Сочетания числительных с существительными формы рода и числа Глагол Инфинитив, настоящее, прошедшее время, Образование видовых пар, наклонение. будущее простое время, императив Глагольное управление (предложное и беспредложное) Глаголы движения без приставок Однонаправленное, разнонаправленное движение Наречия места, направления, времени, качества, меры и степени Предикативные наречия надо, нужно, необходимо, можно, нельзя Значения временных форм глагола (настоящее, прошедшее, будущее время) Употребление видов в инфинитиве и императиве Глагольное управление Причастия. Деепричастия. Наречия Отрицательные местоименные наречия (никак, нигде, негде, ниоткуда, неоткуда, никуда, некуда, никогда, некогда, незачем) Предикативные наречия весело, интересно, скучно, трудно, жарко, тепло, плохо, неудобно, приятно, похож, прав, занят, нужен, необходим, открыт, согласен, жаль, пора и др. Предикативы: прав, рад, готов, должен Сравнительная степень наречий Предлоги Предлоги в, на, около, с, о Многозначные предлоги: в, на, с, из, у, по, за, к, назад, после Пространственные предлоги: далеко от, мимо, недалеко от, до, около Временные предлоги: во время, в течение, после, через, на, за Предлоги без, о (об) 41

42 Союзы: и, а, но, тоже, или, потому что, поэтому, что, чтобы, не только, но и Союзы Сочинительные союзы: соединительные (и, а, тоже); противительные (а, но, зато, однако, же); разделительные (или, а то); сопоставительноприсоединительные (не только... но и, как... так и, а именно, то есть) Союзные слова: кто, что, где, куда, откуда Подчинительные союзы: изъяснительные (что, чтобы); временные (когда, пока, после того как); условные (если); причинно-следственные (потому что, поэтому); целевые (чтобы, для того чтобы); уступительные (хотя, несмотря на то что); сравнительные (как, чем) Частицы, междометия Частицы: да, нет, не, давайте Простые вопросительные предложения Простые отрицательные предложения Сочинительные связи: соединительные союзы и, а, также; противительные союзы но, а; разделительный союз или Подчинительные связи: согласование, беспредложное глагольное управление Беспредложное и предложное управление существительных Частицы: утвердительные (да, правда, хорошо, ладно, конечно); отрицательные (нет, не, ни); вопросительные (а, как); усилительные (вот, даже, ещё) Междометия: ну, ах, ох СИНТАКСИС Простое предложение Безличные предложения Парадигмы простого предложения: парадигма лица и числа; парадигма времени Сочинительные связи: сопоставительноприсоединительный союз не только..., но и Двойное предложное и беспредложное глагольное управление Управление кратких прилагательных Действительный и страдательный залог Сложные предложения: причинные (союзы потому что, так как), условные (союз если (то)), целевые (союз чтобы), следствия (союз поэтому), определительные (союзное слово который), временные (союзы когда, пока) 42

43 Mokinių pasiekimų tikrinimo testai Фам лия, мя Контр льная раб та 1 I. Kaip mokame žodžius? Класс 1. Išverskite žodžius į gimtąją kalbą. Полож ние Пл щадь С ша Янт рный З пад С вер В здух Пог да Дождл вый П смурно (10 б ллов) 2. Parinkite ir įrašykite tinkamus žodžius. 1. Росс я на двух контин нтах. располаг ется / есть / гран чит 2. В Литв центр Евр пы. нах дится / заним ет / есть 3. Росс я в дами Т хого и С верного Ледов того оке нов. омыв ется / протян лась / прох дит 4. Литв одн из стран Балт йского м ря. берег / по берег м / побер жья 5. Террит рия стран представл ет соб й невыс кую холм стую. г ру / равн ну / возв шенность (5 б ллов) II. Kaip mokame gramatiką? 3. Parinkite ir įrašykite tinkamus prielinksnius в, на, из, с до, по. 1) Сиб ри нах дится зеро Байк л. Байк л зеро уник льное, необ чное. то с мое глуб кое зеро 2) земл. Вод 3) Байк ле пр сная. Вод 4) том зере необ чная по к честву и чень ч стая. Но не к ждый челов к м жет попл вать 5) том зере. Д же л том температ ра вод 6) Байк ле чень н зкая. В вгусте он быв ет 7) 8 8) 10 гр дусов. 9) Байк ле всегд мн го тур стов. У них есть возм жность соверш ть прог лку 10) зеру на хте, отпр виться в пох д 11) г ры. Украш ют зеро и остров. 12) строве Ольх н прекр сные г ры. Г ры нах дятся 13) ц нтре строва. А 14) с вере строва и 15) жной ег ч сти степн я з на. Здесь м жно ув деть раст ния и жив тных, ко- 43

44 т рые не встреч ются б льше нигд 16) м ре. Но с мое прекр сное 17) Байк ле то м сто, где вытек ет 18) Байк ла рек Ангар. (18 б ллов) 4. Įrašykite tinkamą būdvardį. 1. ти мест мне хорош (знак мые / знак мы). 2. Байк л (глуб кое / глубок ) зеро. 3. Л ди не (равнод шные / равнод шны) к том, что происх дит с прир дой. 4. В тих рай нах пог да (изм нчивая / изм нчива). 5. Подр га (счастл вая / сч стлива), что при дет к нам на кан кулы. (5 б ллов) 5. Skaitvardžius parašykite reikiama forma. 1. Почт (100). 2. От (4) до (7) гр дусов тепл. 3. Б лее (10) гр дусов мор за. 4. Гран чит с (16) госуд рствами. 5. Озёр в Росс и почт (4) милли на. 6. На Камч тке б лее (20) д йствующих вулк нов. (7 б ллов) 6. Daiktavardžius parašykite reikiama forma. 1. По пл щади Байк л р вен (Б льгия). 2. Как е (настро ние) создаёт карт на? 3. Вся карт на прон кнута мот вом (ожид ние). (3 б лла) III. Kaip mokame skaityti ir suprasti? 7. Perskaitykite tekstą. Tinkamose vietose įterpkite sakinius (А, Б, В, Г). Существ ет мн ние, что есть т лько одн стран, где м жно пон ть по-насто щему, что так е простр нство. та стран Росс я. Росс я с мое больш е по пл щади госуд рство в м ре. 1) Мн гие черт прир ды Росс и св заны с её с верным полож нием. Б лее полов ны террит рии стран (64,3 %) располаг ется к с веру от шестидес той паралл ли. На так й же широт в Евр пе нах дится лишь Финл ндия, Исл ндия, б льшая часть Шв ции и почт вся Норв гия. 2) По тому в тих стр нах относ тельно м гкий кл мат. Росс я же характериз ется сур востью кл мата: н зкими температ рами зим и её продолж тельностью, м ньшим кол чеством ос дков, больш ми годов ми амплит дами температ р. За исключ нием н которых небольш х реги нов Предкавк зья и С верного Кавк за, вся Росс я хол дная с верная стран. то непоср дственно 44

45 ск зывается на всех сф рах хоз йственной д ятельности и повседн вной ж зни люд й. 3) За дл нную сур вую з му на ти ц ли расх дуется огр мное кол чество энергорес рсов. Так в Москв за отоп тельный сез н на одног ж теля расх дуется коло 3 т угл, в Нор льске 7 т. Лишь на 40 % террит рии стран л ди м гут стр ить город и посёлки без специ льных мер защ ты от сур вой прир дной сред. Хол дные простр нства Росс и на огр мном протяж нии омыв ются хол дными и прохл дными мор ми. На мор х С верного Ледов того оке на плав чие льды д ржатся в теч ние всег г да. 4) Всё то затрудн ет раб ту порт в Росс и, тр бует дополн тельных затр т. А Б В Г Огр мные ср дства в Росс и тр тятся на борьб с х лодом. В отл чие от Росс и ти стр ны интенс вно обогрев ются тёплыми в дами Атл нтики. Пом мо льдов сенью и зим й судох дству меш ют густ е хол дные тум ны. Ест ственно, что прир дные усл вия на так м обш рном простр нстве отлич ются больш м разнообр зием. (4 б лла) IV. Kaip mokame rašyti? 8. Aprašykite paveikslą (А. К. Савр сов «Грач прилет ли»). Remkitės pateiktomis sakinių pradžiomis. Карт ну напис л... Жанр карт ны... На карт не изображён (-н,-н )... На пер днем пл не... К ждая дет ль карт ны... Карт на создаёт... Ч вствуется... По-м ему, худ жник хот л... Когд см тришь на карт ну,... (18 б ллов) Всег (70 б ллов) 45

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mo

I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mo I. Bendrosios nuostatos 1. Ugdymo srities paskirtis 1.1. Kalbinis ugdymas svarbi bendrojo ugdymo dalis. Kalbinių gebėjimų ugdymas sudaro prielaidas mokinių intelektinių ir kūrybinių galių plėtotei, emocinei,

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - Programa.doc

Microsoft Word - Programa.doc LINGUA LITUANICA DAINA BALČIENö, mokytoja ekspert PARENGIAMŲJŲ KURSŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS VALSTYBINIAM EGZAMINUI P R O G R A M A Vilnius 2009 TURINYS PRATARMö.3 RAŠYBOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS PAGRINDAI..4

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK- 751 LIETUVIŲ KALBOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMA NEPRIGIRDINČIŲJŲ MOKYKLOMS I.

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MO

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MO UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MOKYMOSI ASPEKTAI Metodinę medžiagą parengė: Danuta Szejnicka,

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation KoGloss: Konstrukcijų glosarijai naujas (svetimosios) kalbos mokymosi metodas Eglė Kontutytė Vokiečių filologijos katedra Vilniaus universitetas Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis 11-12 klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš viso 34 pamokos) Modulio paskirtis: tobulinti ir gilinti

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd I S T O R I J A Metodinės rekomendacijos virtualioje mokymosi aplinkoje klase.eduka.lt 7 Mieli Mokytojai, džiaugiamės, kad domitės leidyklos Šviesa išleistais serijos Atrask vadovėlių komplektais! Serija

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx

Microsoft PowerPoint - Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose.pptx AKTYVAUS MOKYMOSI METODAI TEISINIO UGDYMO PASKAITOSE DOC. DR. ROMAS PRAKAPAS EDUKOLOGIJOS KATEDRA KOKYBĖ KAIP ŠIANDIENOS AKTUALIJA Mokslo ir studijų sistema orientuojama į kūrybingos, išsilavinusios, orios,

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau