VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V 184 VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos (toliau Gimnazijos) darbo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja gimnazijos darbo ir vidaus tvarką. Jų paskirtis stiprinti gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmę, užtikrinti aukštą darbo kokybę ir gerus gimnazijos bendruomenės narių santykius. 2. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau savivaldybė) norminiais ir kitais teisės aktais, gimnazijos nuostatais ir šiomis taisyklėmis. 3. Gimnazijos bendruomenės nariais yra laikomi: administracija, pedagogai (mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) ir techninis personalas, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 4. Gimnazijos taisykles tvirtina gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir darbuotojus atstovaujančia Darbo taryba arba profesine sąjunga. 5. Gimnazijos direktorius privalo užtikrinti, kad su taisyklėmis susipažintų visi bendruomenės nariai. Darbuotojai, pasirašydami darbo sutartį, turi susipažinti ir įsipareigoja laikytis šių Taisyklių. 6. Darbuotojas su jo būsimo darbo sąlygomis, taisyklėmis, kitais gimnazijoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą bei aktų pakeitimais, gali būti supažindinamas el. paštu, per elektroninio dienyno pranešimų sistemą, skelbiama informacija informaciniuose stenduose ir pasirašytinai. 7. Taisyklių pakeitimus ar papildymus inicijuoja gimnazijos direktorius. Pasiūlymus gali teikti ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai. II SKYRIUS BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI 8. Gimnazijai vadovauja direktorius pagal patvirtintus Gimnazijos nuostatus. Direktorius yra atskaitingas Gimnazijos tarybai ir tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. 9. Gimnazijai šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgalioti direktoriaus pavaduotojai, kiti mokyklos darbuotojai. 10. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pavaduotojus: ugdymui ir ūkio reikalams. Direktoriui nesant (dėl ligos, atostogų ar kt.), jį pavaduoja Gimnazijos darbuotojas, įgaliotas įsakymu arba pavedimu. 11. Didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato Gimnazijos steigėjas pagal galiojančius teisės aktus. Gimnazijos pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius, suderinęs su steigėju. 12. Gimnazijoje dirbančių darbuotojų funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai, kurie skelbiami Gimnazijos elektroninėje svetainėje.

2 2 13. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Profesinė sąjunga, Darbo taryba, Tėvų komitetas, klasių tėvų komitetai, direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja Gimnazijos nuostatai ar švietimo teisinės aktai. Gimnazijos bendruomenės nariai gali burtis ir į kitas visuomenines nepolitines ir profesines organizacijas. 14. Gimnazijos veiklos klausimai svarstomi administracijos ir mokytojų susirinkimuose, kurie vyksta nerečiau kaip vieną kartą į mėnesį arba esant konkrečiam poreikiui. Gimnazijos tarybos susirinkimai ir Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 3 kartus per metus, jei reikia ir dažniau. Susirinkimų ir posėdžių datos skelbiamos Gimnazijos mėnesio veiklos plane, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu nevėliau kaip prieš vieną savaitę, išskyrus skubius ir svarbius atvejus. Metodinės tarybos ir metodinių grupių susirinkimai šaukiami narių sutarimu pagal poreikį. III KYRIUS GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 15. Gimnazijos veikla organizuojama, įgyvendinant Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą ir Ugdymo planą. 16. Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą ir Ugdymo planą rengia Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos bendruomenės narių darbo grupės. 17. Gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui informaciją apie strateginio plano, metinio veiklos ir ugdymo plano vykdymą teikia Gimnazijos tarybai, Mokytojų tarybai, Tėvų komitetui, Mokinių tarybai. 18. Kiekvieną mėnesį sudaromas Gimnazijos mėnesio veiklos planas, kuriame tikslinamos ir konkretinamos Gimnazijos veiklos priemonės, veiklos vieta, skelbiami atsakingi ir dalyvaujantys darbuotojai, mokiniai. 19. Mėnesio veiklos planą sudaro Gimnazijos administracija, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, elektroniniame dokumente įrašydami planuojamas veiklas. Sekančio mėnesio veiklos planas skelbiamas einamojo mėnesio trečiąją savaitę. 20. Pasiūlymus dėl Gimnazijos veiklos, žodžiu ar raštu, pavaduotojams arba direktoriui gali pateikti kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys. 21. Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos ir komisijos rengia veiklos planus derančius su Gimnazijos strateginiu, metiniu veiklos bei ugdymo planu. 22. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu (2015), Geros mokyklos koncepcija (2015), Bendrosiomis ugdymo programomis (2008, 2011) ir Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, lankomumo tvarkos aprašu (2018). 23. Į edukacines išvykas ir integruotas pamokas mokiniai vyksta vadovaujantis Išvykų ir edukacinių renginių organizavimo tvarkos aprašu ir Ugdymo planu. IV SKYRIUS DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS, PAVEDIMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 24. Gimnazijos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų, ligos, kvalifikacijos kėlimo ir kt.) įsakymu paskirtas jį pavaduoti įgaliotas asmuo, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. 25. Įsakymų, ataskaitų ir kitų dokumentų projektus rengia direktoriaus pavaduotojai, kurie apie dokumento projekto rengimą pažymimi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentą pasirašo direktorius. Gimnazijos anspaudas nededamas. 26. Mokinių mokymosi pasiekimų ir išsilavinimo dokumentus pasirašo Gimnazijos direktorius arba jam nesant, jo pareigas laikinai einantis įgaliotas asmuo. Ant jų dedamas Gimnazijos spaudas.

3 3 27. Pažymas apie mokinio mokymąsi gimnazijoje gali pasirašyti direktorius arba jam nesant, jo pareigas laikinai einantis įgaliotas asmuo. 28. Nurodymus ar pavedimus Gimnazijos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamų dokumentų. 29. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą. 30. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipažinti su vykdymo rezultatais. 31. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus, laikomas darbo pareigų pažeidimu ir apie tai atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį vadovą. 32. Tuo atveju, kai atsakingu vykdytoju paskiriamas pavaduotojas, darbą atlikti gali padėti jo kuruojami darbuotojai. 33. Bet kuris vykdymui paruoštas raštas gali turėti ne daugiau kaip dvi rezoliucijas, kurių antroji gali papildyti ir sukonkretinti pirmąją. Atsakomybė už dokumento vykdymą tenka antroje rezoliucijoje nurodytam atsakingam asmeniui, pirmoje rezoliucijoje nurodytas asmuo kontroliuoja pavedimo vykdymą. 34. Apie kiekvieno pavedimo, nurodymo atlikimą darbuotojas informuoja tą administracijos atstovą, kurio pavedimus vykdė. V SKYRIUS DOKUMENTŲ TVARKYMAS, SAUGOJIMAS IR ARCHYVAVIMAS 35. Kiekvienais mokslo metais Gimnazijos raštinės vadovas rengia dokumentacijos planą, kurį tvirtina Gimnazijos direktorius. 36. Už atitinkamą bylų formavimą ir atidavimą archyvui atsako dokumentacijos plane nurodyti Gimnazijos darbuotojai, sudarant dokumentų perdavimo aktą. 37. Gimnazijos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę Gimnazijai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti raštinės vadovui užregistruoti. 38. Gimnazijos darbuotojai, turintys mokyklos suteiktą elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu gautus laiškus ar kito pobūdžio pranešimus atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali vienasmeniškai priimti sprendimo dėl atsakymo į elektroniniu paštu gautą laišką, apie tai privalo informuoti kuruojantį direktoriaus pavaduotoją. 39. Gimnazijos direktorius arba jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, susipažinęs su dokumentais, esant poreikiui, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us dokumente keliamo/ų klausimo/ų sprendimo/ų būdą/us, užduoties įvykdymo terminą ir grąžina dokumentus į raštinę. 40. Dokumentacijos plane nurodyti atsakingi darbuotojai sega dokumentus į atitinkamas bylas ir atitinkamai paruoštus, perduoda raštinės vadovui iki einamųjų metų lapkričio 1 d. 41. Gimnazijos archyvą tvarko raštinės vadovas, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Kiti asmenys, norintys įeiti į archyvą, turi suderinti su direktoriumi ir / ar raštinės vadovu. 42. Raštinės vadovas atrinktus naikinti dokumentus (bylas), parengia naikinimo aktą, jį suderinus su atsakinga institucija, juos sunaikina specialiu įrenginiu. VI SKYRIUS VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE GIMNAZIJOS VEIKLĄ. INTERESANTŲ PRIĖMIMAS 43. Visuomenė apie Gimnazijos veiklą informuojama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

4 4 44. Visuomenės informavimu apie Gimnazijos veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi ir už jį atsako Gimnazijos direktorius ir paskirtas atsakingas už komunikaciją asmuo. 45. Visa informacija, susijusi su Gimnazijos veikla, teikiama žiniasklaidai ir/ar kitiems šaltiniams ir/ar tretiesiems asmenims, privalo būti suderinta su Gimnazijos vadovu. 46. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, klasių vadovai, kiti Gimnazijos darbuotojai jų darbo metu. 47. Gimnazijos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą Gimnazijos darbuotoją, kuris gali padėti. VII SKYRIUS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA, PAVADAVIMAS 48. Darbuotojai priimami, perkeliami į kitas pareigas ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. 49. Gimnazijos darbuotojus į darbą priima, perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš darbo Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Darbo kodeksu. 50. Darbuotojai į laisvas darbo vietas priimami viešai skelbiamo konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančia darbuotojų priėmimo tvarka. 51. Į darbą darbuotojas priimamas įforminant nustatytos formos darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, profesijos, kvalifikacijos darbą ir eiti tam tikras pareigas, laikantis nustatytos darbo tvarkos. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, numatytas Darbo kodekse, šiose Taisyklėse, šalių susitarimu nustatytuose norminiuose teisės aktuose. 52. Prieš sudarant darbo sutartį, Gimnazijos direktorius priimamą asmenį supažindina su būsimu darbu, darbo apmokėjimo sąlygomis, Gimnazijos nuostatais, pareigybės aprašymu, šiomis Taisyklėmis, kitais lokaliais dokumentais. Darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, privalo asmeniškai išklausyti nustatytus darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instruktavimus, pateikti galiojančią medicininės apžiūros pažymą. Susipažinimą su visais išvardytais ir kitais norminiais dokumentais darbuotojas patvirtina parašu tam skirtuose žurnaluose. Darbuotojas užpildo darbuotojo įskaitos lapą ir kitus dokumentus. 53. Darbo sutartis sudaroma raštu dviem egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo darbdavys ir darbuotojas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama į darbo sutarčių registrą. 54. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu. Įsakymo turinys privalo atitikti darbo sutarties sąlygas. 55. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis darbo kodeksu, darbuotojo prašymu. Perkėlimas į kitas pareigas įforminamas direktoriaus įsakymu. 56. Darbuotojų etatai formuojami pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą etatų sąrašą atsižvelgiant į Gimnazijai skirtas lėšas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Darbo apmokėjimo sistemą ir jos priedus. 57. Darbuotojų, kurių pareigybė priskiriama A, B ir C lygiui veikla yra vertinama vadovaujantis darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 58. Pedagoginių darbuotojų mokslo metų veikla aptariama metiniame pokalbyje, kuriame dalyvauja Gimnazijos direktorius ir pedagoginis darbuotojas. 59. Visų darbuotojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių arba abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu.

5 5 60. Mokytojų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių: ugdymo plano, mokinių, klasių komplektų, laikinųjų grupių skaičiaus didėjimo/mažėjimo arba abipusiu mokytojo ir Gimnazijos direktoriaus susitarimu. Mokytojai su kitų mokslo metų preliminariu darbo krūviu supažindinami birželio mėnesį. 61. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su Gimnazija pasibaigia nutraukus darbo sutartį. 62. Darbuotojas ne vėliau kaip paskutinę darbo sutarties galiojimo dieną jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, materialines vertybes ir darbo priemones perduoda kuruojančiam pavaduotojui arba jam nesant, Gimnazijos direktoriui. 63. Darbuotojas negali pavesti kitam darbuotojui ar asmeniui atlikti jam paskirto darbo be administracijos žinios. 64. Darbuotojas, vykstantis į kvalifikacijos tobulinimo renginius ir/ar kitas veiklas savo paties iniciatyva teikia prašymą raštu, suderintą su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, Gimnazijos direktoriui. 65. Mokytojui, susirgus arba ne savo iniciatyva negalinčiam vesti pamokų, pavadavimą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 66. Mokytoją, esant galimybei, vaduoja to paties dalyko ar pagalbos mokiniui specialistas arba kito dalyko mokytojas, turintis laisvą pamoką arba tą dieną neturintis savo pamokų. 67. Techninių darbuotojų pavadavimą, kai tai būtina, organizuoja pavaduotojas ūkio reikalams. 68. Jeigu darbuotojui pavedama pavaduoti laikinai nesantį kitą darbuotoją, laikoma, kad darbuotojo darbo sutarties sąlygos nėra keičiamos ir pavadavimas nelaikomas viršvalandiniu darbu. Už pavadavimą mokama priemoka pagal faktiškai dirbtas valandas, kaip nustato teisės aktai. VIII SKYRIUS PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 69. Visi darbuotojai vadovaujasi patvirtintais pareigybių aprašymais. 70. Darbuotojai turi teisę: gauti informaciją, susijusią su darbo santykiais, darbo užmokesčiu, užtikrinant duomenų apsaugą gauti darbo užmokestį du kartus per mėnesį, darbuotojo pageidavimu vieną kartą per mėnesį; kreiptis į Gimnazijos administraciją žodžiu ar raštu gimnazijos veiklos klausimais; kelti kvalifikaciją; naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis, nemokamomis atostogomis pagal darbo kodeksą reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir higienos reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos; atsisakyti dirbti tuos darbus, kurie nesulygti darbo sutartyje ir kuriuos saugiai dirbti nėra apmokyti; reikalauti, kad būtų laikomasi Darbo kodekse nustatyto darbo ir poilsio režimo; dėl nesutarimų su administracija kreiptis į Gimnazijos profesinę sąjungą, Darbo tarybą, Valstybinę darbo inspekciją arba teismą; 71. Darbuotojų atsakomybė ir atskaitomybė: darbuotojai atsako už darbo funkcijų, reglamentuotų pareigybės aprašyme, Gimnazijos nuostatuose, Taisyklėse, sąžiningą atlikimą ir darbo rezultatus; darbuotojai yra atskaitingi Gimnazijos direktoriui ir kuruojantiems pavaduotojams; 72. Darbuotojai privalo: su mokiniais, jų tėvais ir kitais Gimnazijos darbuotojais bendrauti taisyklinga lietuvių kalba, draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

6 sąžiningai atlikti pavestą darbą, laikytis darbo drausmės, tiksliai ir laiku vykdyti teisėtus Gimnazijos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų; savitarpio santykius grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo, abipusis pagarbos principais; su mokiniais ir jų tėvais, kitais interesantais bendrauti dalykiškai, pagarbiai ir oriai; nedelsiant šalinti kliūtis, neleidžiančias dirbti arba apsunkinančias darbą (konfliktai, technikos priemonių, inventoriaus gedimai ir pan.) ir skubiai pranešti apie tai Gimnazijos vadovui; reguliariai pasitikrinti sveikatą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus; pasikeitus asmens duomenims (pavardė, adresas, telefono numeris, išsilavinimas ir kt.) per dvi darbo dienas pateikti informaciją ir dokumentus Gimnazijos raštinei; saugoti ir tausoti Gimnazijos nuosavybę, naudoti ją tik pagal paskirtį, taupiai naudoti energetinius resursus, vandenį, savo darbo vietoje užtikrinti švarą ir tvarką; susirgus ar dėl kitos pateisinamos priežasties neatvykus i darbą, apie neatvykimą informuoti Gimnazijos administraciją ne vėliau kaip likus 30 min. iki tos dienos darbo pradžios. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai jų pavedimu gali padaryti kiti asmenys. 73. Gimnazijos darbuotojams draudžiama: atvykti į darbą neblaiviems, Gimnazijos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius; iš Gimnazijos patalpų išsinešti mokyklai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių be direktoriaus ar kuruojančio pavaduotojo leidimo ar žinios; atsivesti į darbą pašalinius asmenis; savavališkai keisti darbo grafiką, pamokų ir kt. užsiėmimų tvarkaraštį, trumpinti darbo laiką, vėluoti į darbą. 74. Gimnazijos direktorius atsako už visą gimnazijos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams. 75. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui atsako už švietimo politikos įgyvendinimą gimnazijoje, sudaro pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, teikia profesinę pagalbą mokytojams, organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą, bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), spręsdami mokinių lankomumo, mokymosi ir elgesio klausimus, informuoja atitinkamas institucijas apie mokinius, vengiančius privalomojo ugdymo, ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. Jų teisėti reikalavimai privalomi Gimnazijos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 76. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams rūpinasi Gimnazijos materialiniais ištekliais, atsako už pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja techninio aptarnavimo personalo darbą, rūpinasi Gimnazijos sanitarija ir higiena bei techninio personalo darbuotojų darbų sauga, priešgaisrine saugą, veda darbo ir priešgaisrinės saugos instruktažus visiems gimnazijos darbuotojams, atsako už inventoriaus, mokymo priemonių, sporto įrenginių, patalpų ir pan. saugumą, organizuoja atvykusių į Gimnaziją asmenų registraciją, yra materialiai atsakingas už visą Gimnazijos turtą. 77. Mokytojas įgyvendinamas ugdymo procesą: be administracijos leidimo nekeičia pamokų, užsiėmimų laiko, tvarkaraščio, nevaduoja kito mokytojo; pamokas ir kitus užsiėmimus pradeda ir baigia nustatytu laiku; pasiruošia kiekvienai pamokai, užsiėmimui: numato tikslus ir uždavinius, metodus, parengia priemones, racionaliai suplanuoja darbo laiką ir kt.; atsako už drausmę ir tvarką pamokoje, pamokas ir kitus užsiėmimus veda tvarkingoje, išvėdintoje klasėje; pastebėjęs, kad klasėje sugadintas inventorius ar yra kitų trūkumų, nedelsdamas informuoja administraciją, užregistruoja trūkumus elektroninėje nuorodoje;

7 pildo elektroninį dienyną pagal Elektroninio dienyno tvarkymo ir pildymo nuostatus, patvirtintus Gimnazijos direktoriaus įsakymu; gerbia mokinius, nenaudoja fizinio ir psichologinio smurto, aprašyto Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos tvarkos apraše, patvirtintame Gimnazijos direktoriaus įsakymu; išleidžia mokinį iš pamokos vieną ar su kitais asmenimis tik suderinęs su administracija; atsako už mokinių saugumą užsiėmimų metu, neleidžia mokiniams be priežiūros būti ugdymo patalpose; bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), informuoja juos ir klasės vadovą apie mokinių mokymąsi ir elgesį; bendradarbiauja su kolegomis, dalijasi darbo patirtimi, dalyvauja metodinių grupių veikloje; analizuoja savo pedagoginę veiklą, apibendrina mokinių ugdymo(si) rezultatus, supažindina su jais mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), Gimnazijos administraciją; tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentus, dalyvauja Mokytojų tarybos, informaciniuose ir kituose mokyklos administracijos, metodinių grupių organizuojamuose posėdžiuose, Gimnazijos renginiuose, tobulina savo kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi; kiekvienų mokslo metų pabaigoje atsiskaito Gimnazijos direktoriui už veiklą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą metinės veiklos pokalbio formą; suderinęs su administracija, pavaduoja sergančius ar išvykusius mokytojus; prižiūri savo darbo vietą, užtikrina tvarką kabinetuose, kuria dalykišką, jaukią ir estetišką aplinką; yra atsakingas už kabineto inventoriaus saugumą, kabineto švarą ir tvarką pamokų metu. 78. Klasių vadovai ir dalykų mokytojai pasirašytinai supažindina mokinius su saugaus elgesio ir darbo taisyklėmis fizikos, biologijos, chemijos, informacinių technologijų, šokių, kūno kultūros ir technologijų pamokose. IX SKYRIUS KITI BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 79. Gimnazijos patalpose griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, nerūkoma. 80. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų. 81. Gimnazijos techninėmis, informacinėmis, mokymo, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. 82. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius. 83. Gimnazijos darbuotojas, išeidamas iš kabineto paskutinis, privalo uždaryti langus, išjungti kompiuterius, spausdintuvus ar kitas pagalbines technines priemones, užrakinti duris. 84. Darbuotojai gali būti stebimi techninėmis priemonėmis (mokyklos teritorijoje, kur įrengtos vaizdo stebėjimo kameros). Techninėmis priemonėmis surinkti darbuotojų duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvi savaites. Darbuotojas, pareiškęs rašytinį prašymą, turi teisę susipažinti su darbdavio apie jį techninėmis priemonėmis surinkta ir saugoma informacija. X SKYRIUS DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS 85. Gimnazijoje nustatoma penkių darbo dienų savaitė. 86. Gimnazijos darbo laikas nuo 7.00 val. iki val.

8 8 87. Darbo laikas tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, taip pat ir kiti jam prilygintini laikotarpiai (pvz. tarnybinės komandiruotės; laikas, reikalingas darbo vietai, darbo, saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti; pertraukos darbe, kurios pagal galiojančius teisės aktus gali būti įskaitomos į darbo laiką; darbuotojų budėjimo laikas, patvirtintas direktoriaus įsakymu; privalomų medicininių apžiūrų laikas; nustatyta tvarka įforminta stažuotė, kvalifikacijos kėlimas; nušalinimo nuo darbo laikas (įskaitomas tik išimtiniais atvejais, t. y. jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos būti darbo vietoje, laikytis darbo režimo, Taisyklių). 88. Darbo laiku nelaikoma: pravaikšta; neatvykimas į darbą administracijos leidimu; valstybinių, visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas, karinė tarnyba; nedarbingumo laikas; pertraukos pailsėti ir pavalgyti, kasdieninis, kassavaitinis poilsis, šventės, atostogos; kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. 89. Darbuotojų darbo laiką, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymi direktoriaus įsakymu paskirti direktoriaus pavaduotojai. 90. Kiekvienas mokyklos darbuotojas yra atsakingas už savalaikį asmens, pildančio darbo laiko apskaitos žiniaraštį, informavimą apie pakeitimus savo darbe (pvz., ligą, prašymą dėl nemokamų atostogų ir kt.). 91. Darbuotojams darbo laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintu Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu. Darbo grafikai derinami su Darbo taryba ir tvirtinami direktoriaus įsakymu. 92. Mokytojams darbo laikas nustatomas pagal patvirtintus ir suderintus pamokų, konsultacijų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius ir mėnesio veiklos planus. Vadovaujantis darbo kodekso 113 str. 2 d. 3 p. pedagoginiams darbuotojams taikomas lankstus darbo grafikas. 93. Pamokų ir pertraukų trukmė nustatoma pagal galiojančius Higienos normų reikalavimus ir mokslo metų pradžioje tvirtinama direktoriaus įsakymu. 94. Sutrumpintas pamokų laikas nelaikomas apmokamo darbo laiko trumpinimu. 95. Pamokų laikas gali būti trumpinamas/keičiamas metodinių renginių, kultūrinėspažintinės veiklos, netradicinio ugdymo dienomis ir dėl neatitinkančių higienos normų reikalavimų (esant šaltoms patalpoms, dėl techninių kliūčių ir pan.). Pamokos laikas gali būti sutrumpintas iki 30 minučių, ilginamas iki 1,5 val.. Atitinkamai trumpinamas/ilginamas ir neformaliojo švietimo užsiėmimų laikas. 96. Nuotolinis darbas: nuotolinis darbas tarnybinių (darbinių) funkcijų ar jų dalies vykdymas visą arba dalį darbo laiko kitoje, negu yra darbovietė, vietoje su darbdavio atstovu suderinta tvarka ir sąlygomis, naudojantis informacinėmis technologijomis Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi mokyklos darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma Darbuotojas pats privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktų darbuotojų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus Darbuotojas privalo iš anksto pasirūpinti, kad jo fiksuoto ryšio darbo telefono skambučiams būtų įjungta peradresavimo į jo mobiliojo ryšio telefoną funkcija Galimybė dirbti nuotoliniu būdu nustatoma direktoriaus įsakymu mokinių atostogų laikotarpiu Nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laikas sutampa su patvirtintu darbo grafiku Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi būti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau kaip per pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą. 97. Valgyklos darbo laikas nustatomas Maitinimo paslaugų teikimo sutartyje.

9 9 98. Jeigu darbuotojui reikia išeiti iš darbo dėl svarbių priežasčių anksčiau nei numatyta darbo grafike, jis privalo informuoti Gimnazijos direktorių, o jam nesant, vieną iš direktoriaus pavaduotojų, ir gauti sutikimą. 99. Jei darbuotojas iš Gimnazijos turi išvykti dėl darbo reikalų, reikia pateikti prašymą, suderintą su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, ir gauti pasirašytą direktoriaus įsakymą Dėl blogos savijautos arba neatidėliotinų šeimyninių, asmeninių priežasčių darbuotojas ilgiausiai iki 2 darbo dienų, bet ne dažniau kaip 2 kartus per mokslo metus gali prašyti Gimnazijos direktoriaus leidimo neatvykti į darbą, jei darbuotojas pats suderina būtiną vadavimą arba už praleistas dienas atidirba kitu sutartu laiku Darbuotojų atostogos: Darbuotojai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos trukmės kasmetines atostogas, remiantis darbo kodekso str Pedagoginiams ir pagalbos mokiniui specialistams atostogos, kurių trukmę nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pateikus prašymą gali būti suteikiamos mokinių atostogų metu. Mokinių atostogų laiką nustato Gimnazijos ugdymo planas Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis patvirtintu atostogų grafiku, kuris sudaromas ir patvirtinamas direktoriaus įsakymu iki balandžio 15 d., atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą Darbuotojui gali būti suteikiamos kasmetinės/nemokamos atostogos, atsižvelgus į darbuotojo prašymą, jei užtikrinamas veiklos nepertraukiamumas ir darbuotojas pats suderina būtiną pavadavimą. XI SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS 102. Darbo užmokestis nustatomas pagal Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, parengtą vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 ir jo aktualia redakcija bei 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII Darbuotojams kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu pateikiama informacija apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas bei darbo laiko trukmę Darbuotojui išvykus į kvalifikacijos tobulinimo renginį, jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis Jei darbuotojas mokosi, jam gali būti suteikiamos mokymosi atostogos vadovaujantis darbo kodekso nuostatomis Jei darbuotojas mokosi, norėdamas įgyti kitą, su Gimnazijos poreikiais nesusijusią specialybę, jam gali būti suteiktos mokymosi atostogos, bet atlyginimas nemokamas. XII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS. PAŠALPŲ SKYRIMAS 107. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: padėka, padėkos raštas, (Gimnazijos direktoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Švietimo ir mokslo ministro) pagal galiojančią tvarką, premija (vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 142 ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 12 straipsniais) ar priemoka Premijos, priemokos skiriamos tik esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.

10 Premijos gali būti skiriamos mokytojams kartą per metus atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Premijos negali viršyti mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant Gimnazijos darbo užmokesčiui skirtą lėšų Premijos, priemokos ir padėkos gali būti skiriamos už ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis: konferencijų, seminarų, reginių organizavimą, mokyklos, miesto, respublikinių, tarptautinių projektų parengimą ir realizavimą, gerus ugdytinių pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose (užimta prizinė vieta ar tapimas laureatu), vadovavimą metodinei grupei, mentorystę, veiklos įsivertinimą ar kitų tyrimų atlikimą, už labai gerai atliktą mokytojo veiklą, įgyvendintus pavedimus, kokybišką ir rezultatyvų darbą komandoje ir/ar grupėje, vadovavimą mokinių projektiniams ir brandos darbams, Gimnazijos veiklos pristatymą žiniasklaidoje, dalyvavimą rengiant projektus, parengtą metodinę priemonę, gerą klasės vadovo funkcijų atlikimą, aktyvų dalyvavimą Gimnazijos veikloje, gerą kabineto, aukšto, koridoriaus priežiūrą, asmeninių švenčių, jubiliejaus proga ir už kitus atliktus reikšmingus Gimnazijai darbus Darbuotojui materialinė pašalpa skiriama vadovaujantis valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatomis, neviršijant Gimnazijai skirtų biudžeto lėšų. XIII SKYRIUS DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAI IR JŲ PASEKMĖS 112. Atsakomybę už darbuotojų pareigų pažeidimus ir jų pasekmes nustato Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu. XIV SKYRIUS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO PRIEŽIŪRA 113. Lygių galimybių politiką, jos įgyvendinimą ir priežiūrą nustato Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu. XV SKYRIUS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 114. Darbuotojų asmens duomenų apsaugą nustato Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. XVI SKYRIUS DARBUOTOJŲ ŠEIMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ GERBIMAS 115. Gimnazijos direktorius imasi priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotoju prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, turi būti Gimnazijos direktoriaus apsvarstyti ir į juos motyvuotai atsakyta raštu per 5 darbo dienas. XVII SKYRIUS DARBO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR ATSAKOMYBĖ. ŽALOS ATLYGINIMAS 117. Darbuotojai negali skolinti, parduoti ar kitaip perleisti, savo tikslais naudoti Gimnazijos materialinės ir nematerialinės nuosavybės be specialaus Gimnazijos įgaliojimo.

11 Materialinių vertybių perdavimas darbuotojui užfiksuojamas surašant perdavimo priėmimo aktus ar kitokiu būdu, įrodančių perdavimo priėmimo faktą Darbuotojas privalo saugoti ir taupiai naudoti darbo funkcijoms atlikti jam patikėtas darbo priemones (kanceliarinės priemonės, organizacinė technika, darbo drabužiai, įrankiai ir kt.), taip pat visas kitas materialines vertybes, kurias pagal pareigybines funkcijas darbuotojas saugo, priima, išduoda, parduoda, gabena, naudoja gamyboje ar kituose darbo procesuose, nors jų perdavimas ir nebuvo užfiksuotas perdavimo priėmimo akte ar kitame dokumente Darbo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuteriu, naudojamos tik darbo reikmėms. Jeigu darbuotojas darbo priemones naudoja asmeninėms reikmėms ir/ar ne darbo funkcijų vykdymui, nelegalių įrašų, programų ar pan. parsisiuntimui ir/arba naudojimui, tuomet atsakomybė už tokius veiksmus tenka darbuotojui (tiek prieš trečiuosius asmenis, tiek prieš valstybės institucijas), be to, toks darbuotojo elgesys yra laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir darbuotojas privalo atlyginti darbdaviui padarytą žalą Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo gali bet kada tikrinti darbuotojo darbo priemones (kompiuterį, Gimnazijos suteiktą telefoną ir kt.) ir tokio tikrinimo metu gauti duomenys gali būti panaudoti nustatant darbo pareigų pažeidimą. Gimnazijos darbuotojų materialinė atsakomybė atsiranda dėl pažeidimo, kurio metu darbuotojas, netinkamai atlikdamas arba neatlikdamas savo darbo pareigas, padaro Gimnazijai turtinę ir/ar neturtinę žalą Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Turtinė ar neturtinė žala atsiranda dėl pažeidimo, kuriuo darbuotojai padaro žalą vienas kitam, neatlikdami arba netinkamai atlikdamas savo darbo pareigas Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, o jeigu turtinė žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo ne daugiau kaip jo šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, jei: žala padaryta tyčia; žala padaryta jo nusikalstama veika, kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka; žala padaryta neblaivaus darbuotojo, apsvaigusio nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų; žala padaryta pažeidus pareigą, saugoti konfidencialią informaciją, su kuria darbuotojas yra supažindinamas Tais atvejais, kai dėl kartu dirbamo darbo neįmanoma atriboti atskirų darbuotojų atsakomybės, proporcingai žalą privalo atlyginti visi darbuotojai. Kiekvieno jų dalis atlyginant žalą nustatoma proporcingai jų dirbtam laikui, per kuri susidarė žala Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai. Žala apskaičiuojama atsižvelgiant i turto vertę, atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius), žalą padariusios ir žalą patyrusios darbo sutarties šalies kaltės laipsnį ir jos veiksmus, siekiant išvengti žalos atsiradimo fakto Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala. Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos XVIII SKYRIUS ATVYKSTANCIŲ Į GIMNAZIJĄ ASMENŲ REGISTRAVIMAS 129. Atvykstančius į Gimnaziją asmenis, kurie nėra Gimnazijos darbuotojai arba mokiniai, registruoja budėtojas.

12 Asmenys, norintys išsikviesti mokinį pokalbio ir nesantys jo artimi giminaičiai (tėvai, broliai, seserys), įleidžiami tik į Gimnazijos fojė. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, iškvietimo tikslą ir paprašo direktoriaus pavaduotojų pakviesti pageidaujamą mokinį Asmenys, atvykstantys pas Gimnazijos administraciją ir darbuotojus, į mokyklą įleidžiami, kai parodo budėtojui asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Budėtojas užregistruoja asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką Jei asmuo atsisako pateikti asmens dokumentą, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas apie tai privalo informuoti administraciją, o jei tuo metu jos nėra iškviesti policiją Kilus nenumatytoms problemoms, budėtojas apie jas nedelsdamas informuoja Gimnazijos administraciją Į Gimnaziją atvykstančių asmenų registravimo tvarką ir jos vykdymą kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. XIX SKYRIUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS 135. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant būtina pranešti Gimnazijos direktoriui ar jo pavaduotojams, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, prireikus iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų bendruomenės narių gyvybei Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti Gimnazijos direktoriui ar jo pavaduotojams apie atsitikimą ir jo aplinkybes Pastebėjęs kilusį gaisrą, darbuotojas turi nedelsdamas pranešti Gimnazijos budėtojui. Budėtojas duota signalą (aliarmo signalas) ir informuoja Gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją bei iškviečia ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu Visi bendruomenės nariai privalo įvykus avarijai, išeiti iš pavojingos zonos ir nedelsiant informuoti Gimnazijos direktorių ar jo pavaduotojus. XX SKYRIUS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS 139. Darbuotojai, pripažindami Etikos kodekso svarbą ir prasmę, vadovaujasi jo nuostatomis vykdydami Gimnazijos darbuotojų pareigas Laikydamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, remdamiesi Gimnazijos nuostatais ir visuotinai priimtomis moralės, etikos principais, darbuotojai turi: garbingai atstovauti Gimnazijai jos vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje; gerbti ir pripažinti Gimnazijoje veikiančias savivaldos grupes, kurios teisėtai atstovauja mokinių ir darbuotojų bendruomenei; santykiuose su kolegomis ir mokiniais diegti demokratiškumą ir kultūringumą, sąžiningumą ir moralumą, pagarbą ir kuklumą, santarvę ir kolegialumą; nesitaikstyti ir reikliai, bet pagarbiai kovoti su bendradarbių ar mokinių moralaus elgesio faktais, netaktiškais, grubiais, kitais žmogaus orumą žeminančiais poelgiais; sąžiningai atlikti prisiimtus įsipareigojimus, siekti aukštų pedagoginės ir praktinės veiklos rezultatų, nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją; siekti, kad profesinėje veikloje nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų autorinės teisės, principingai kovoti su tokiais atvejais, taip pat tada, kai iškreipiami ar falsifikuojami objektyvūs duomenys;

13 nevykdyti veiklos, kuri žalinga žmonėms, gamtai, ekonomikai, kultūrai; objektyviai ir nesavanaudiškai diegti kūrybinio ieškojimo dvasią, reikliai bei geranoriškai vertinti savo ir kitų darbus; vadovautis skirtingų lyčių lygybės principu, būti tolerantiškam kitų tautybių, rasių, įsitikinimų atstovams; neskleisti apie Gimnaziją ir jos darbuotojus neteisingos informacijos darbe turi būti vengiama nereikalingų konfliktų ir palaikoma dalykinė atmosfera Gimnazijos darbuotojų bendruomenė įsipareigoja gerbti Etikos kodeksą ir rūpintis jo veikimu Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Gimnaziją, todėl turi būti vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją Darbuotoju elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka Visi Gimnazijoje dirbantys pedagogai turi laikytis Mokytojo etikos kodekso patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. XXI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 145. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Gimnazijos bendruomenės nariams Visi Gimnazijos darbuotojai, kurie veikia pagal pasirašytas Darbo sutartis, įsipareigoja laikytis šių taisyklių Mokiniai su Taisyklėmis supažindinami tiek, kiek tai susiję su mokinių veikla Gimnazijoje Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Gimnazijos darbo organizavimą visuotiniame Gimnazijos darbuotojų susirinkime, dalyvaujant ne mažiau kaip 3/4 darbuotojų, kai už Taisyklių pakeitimus balsuoja daugiau kaip 2/3 dalyvaujančių, Gimnazijos darbuotojai Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka atsako už šių taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų ir pareigybių aprašų laikymąsi.

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Direktoriaus Sigyto Šlickaus 2014-09-01 įsakymu Nr. V-64 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJA 2 9 0 4 3 8 4 2 0 I. BENDROJI DALIS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. V-123 1. Vidaus darbo

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. STN- 6 nutarimu DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft Word - SVSPM_DTT_2017

Microsoft Word - SVSPM_DTT_2017 PATVIRTINTA Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-114 KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija I. BENDROJI DALIS Kretingos muziejus (Įmonės pavadinimas) 1 9 0 2 9 9 9 4 1 (kodas) PATVIRTINTA 2014 m. spalio 31 d., įsakymas Nr. _56 B_ (data, dokumento pavadinimas) (Pakeitimai/papildymai: Kretingos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Telšių lopšelio-darželio

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus 2013-01-20 įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis viešosios įstaigos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas 190014538) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-09 Papildymas 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau