PEDAGOGO PROFESIJOS KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PEDAGOGO PROFESIJOS KOMPETENCIJŲ APRAŠAS"

Transkriptas

1 PROJEKTAS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS) SFMIS NR. VP ŠMM-02-V PEDAGOGO PROFESIJOS KOMPETENCIJŲ APRAŠAS Parengė: VšĮ Efektyvaus valdymo sprendimų centras ekspertų grupė 2015 m. Vilnius

2 2 Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas I. Bendrosios nuostatos 1. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašas (toliau aprašas) reglamentuoja pedagogų, kaip juos apibrėžia švietimo įstatymas ir kiti teisės aktai (toliau pedagogų), profesinės veiklos kompetencijas, jas sudarančius žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, požiūrį ir / ar kitas asmenines savybes, profesijos kompetencijų ugdymo lygmenis, jų vertinimą atsižvelgiant į pedagogo profesinę pareigybę, ugdymo srities specifiką ir kvalifikacinę kategoriją. 2. Pedagogo profesijos kompetencijų sritys ir jų turinys grindžiami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr ; 2011, Nr ) nuostatomis, Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr ), pagrindiniais Europos mokytojų kompetenciją ir kvalifikaciją aiškinančiais dokumentais. 3. Aprašas gali būti taikomas visiems pedagogams šiais atvejais: 3.1. Pedagogų profesinės veiklos įsivertinimui ir refleksijai; 3.2. Nusakant reikalavimus pedagogų profesinei veiklai; 3.3. Planuojant pedagogų karjeros galimybes; 3.4. Vertinant pedagogų veiklos rezultatus; 3.5. Rengiant ir įgyvendinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas. 4. Pagrindinės vartojamos sąvokos: kvalifikacija, kompetencija, pedagogas, kvalifikacijos tobulinimas ir kitos apraše vartojamos taip, kaip jos apibrėžiamos Švietimo įstatyme. 5. Pedagogų profesijos kompetencijas sudaro: - bendrosios kompetencijos, - didaktinės kompetencijos, - dalykinės kompetencijos. 6. Pedagogų profesinės kompetencijos grindžiamos bendražmogiškomis, tautinėmis ir pilietinėmis vertybinėmis nuostatomis, kuriomis vadovaujasi visi pedagogai savo profesinėje veikloje: - pagarba žmogui; - atsakingumu už savo veiklos rezultatus ir jų poveikio bendražmogiškų vertybių, darnos, pilietiškumo, socialinės atsakomybės aspektais vertinimu; - nuolatiniu asmeniniu profesiniu tobulėjimu; - demokratinės ir humanistinės mokyklos puoselėjimu; - paramos ir pagalbos mokiniams paskatinant ir įtraukiant į mokymosi, savęs pažinimo, socializacijos, asmenybinės brandos, kūrybinės raiškos, pilietiškumo, technologinio ir profesinio pasirengimo veiklas;

3 - bendradarbiavimu su ir solidarumu besimokančioje bendruomenėje. 3 II. Bendrosios pedagogo kompetencijos 7. Pedagogo bendrųjų kompetencijų paskirtis. Bendrosios kompetencijos ir jų ugdymas pedagogams leidžia kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su ugdytiniais, dalyvauti atsakingos pilietinės visuomenės kūrime, stiprinti pozityvius profesionalius ryšius su mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais, nuolat mokytis ir tobulėti, reflektuojant savo profesinę veiklą ir jos rezultatus. 8. Pedagogo bendrąsias kompetencijas sudaro: asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas valdyti asmeninę karjerą ir mokytis visą gyvenimą, grindžiant profesinės veiklos refleksija, nuolatiniu žinių ir gebėjimų atnaujinimu; kultūrinė kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas saugoti ir plėtoti Lietuvos kultūrą, kurti tvarią ir atsakingą visuomenę, dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose, veikiant kūrybiškai ir atvirai; naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir įranga, informacijos paieškos šaltiniais, rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją, ugdyti mokinių informacinę ir virtualaus bendravimo kultūrą sistemingai plėtojant jų skaitmeninį raštingumą; profesinės komunikacijos kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas užmegzti ir puoselėti ryšius su mokyklos bendruomene, visuomene, susijusių institucijų ir organizacijų atstovais, veiksmingai komunikuojant valstybine ir užsienio kalba. III. Pedagogo didaktinės kompetencijos 9. Pedagogo didaktinių kompetencijų paskirtis. Didaktinės kompetencijos leidžia pedagogams pažinti mokinį, projektuoti ugdymo turinį, organizuoti į mokinius / ugdytinius orientuotą ugdymo procesą, kurti saugią ir motyvuojančią mokymosi aplinką, vertinti savo veiklos rezultatų kokybę. 10. Pedagogo didaktines kompetencijas sudaro: skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir motyvavimo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas pasitelkiant žinias ir supratimą apie fizinę, emocinę, socialinę ir intelektualinę raidą, nustatyti polinkius, atsižvelgti į skirtingus jų poreikius ir gebėjimus bei paskatinti ir įtraukti į aktyvų mokymąsi, padedant siekti

4 4 pažangos ir skatinant pažinti dalykus, procesus ar reiškinius, išsikelti ugdymosi ir asmeninius tikslus, valdyti ir apmąstyti savo mokymosi veiklą ir jos rezultatus; ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas sukurti atvirą, saugią, ugdymo aplinką, stimuliuojančias ir kūrybiškas ugdymosi sąlygas, bendradarbiaujant su mokiniais / ugdytiniais ir jų tėvais, pasitelkiant įvairias priemones ir technologijas; ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas kartu su mokiniais / ugdytiniais apsibrėžiant ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, numatant ir valdant reikalingus išteklius, atrinkti ir taikyti metodus, tinkamus ugdymo tikslams pasiekti, parengti ir perteikti į mokinį orientuotą susijusią ugdomosios veiklos medžiagą, vertinant ugdymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, išsikeltų ugdymo tikslų efektyvumą; pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas parenkant ugdymo tikslus atitinkančias vertinimo strategijas, atsižvelgiant į poreikius teikti efektyvų vertinimą ir grįžtamąjį ryšį, akcentuojantį asmeninę pažangą; profesinės veiklos tyrimo kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas metodiškai vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, siekiant atpažinti ir spręsti kilusias problemas, gerinant ugdymo proceso kokybę. IV. Pedagogo dalykinės kompetencijos 11. Pedagogo dalykinių kompetencijų paskirtis. Dalykinės kompetencijos leidžia pedagogams užtikrinti dalyko turinio, taikomų metodų, ugdymo strategijų atitiktį susijusios srities pažangai ir naujausiems mokslo ar technologijų pasiekimams. pedagogo dalykinė kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas leidžiantis perteikti ugdymo turinį, atitinkantį šiuolaikinį susijusios srities teorijų ir pažinimo lygį, susijusiame ugdymo turinio koncentre ar srityje. Dalykinė kompetencija pedagogams padeda atpažinti turimus susijusio koncentro ar srities specialiąsias žinias ir gebėjimus bei juos įsivertinti, taip pat sritis, kuriose būtina kelti kvalifikaciją, siekiant atnaujinti arba įgyti specialiuosius gebėjimus. 12. Pedagogų, įgyvendinančių profesinio mokymo programas, dalykines kompetencijas atitinka technologinės kompetencijos. 13. Detalesnius dalykinių kompetencijų aprašymus konkrečioms pedagogų grupėms gali rengti metodinę pagalbą ugdymo turinio koncentre ar srityje pedagogams teikiančios institucijos: Ugdymo plėtotės centras kartu su dalykinėmis mokytojų asociacijomis ir šalies aukštosiomis mokyklomis, metodiniai būreliai, veikiantys prie švietimo skyrių, centrų.

5 5 V. Pedagogo profesijos kompetencijų lygmenys 14. Pedagogo profesinis augimas vertinamas pagal jo turimų ir ugdomų kompetencijų, jas sudarančių žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, požiūrio ir / ar kitų asmeninių savybių atitikimą toliau pateikiamiems lygmenims: I lygmuo (pradžios ir įsitvirtinimo). Pedagogo žinios, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos atitinka pagrindinius profesinės veiklos reikalavimus ir mokytojo kvalifikacijai keliamus formaliuosius reikalavimus. Šio lygmens kompetencijas detalizuojantys gebėjimai įgyjami per formaliąsias studijas (juos patvirtina suteikta mokytojo kvalifikacija) arba per neformaliąsias studijas, sėkmingai baigus pedagoginių psichologinių žinių kursą. I pedagogo profesijos kompetencijų lygmuo atitinka 6-ąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygį. II lygmuo (profesinio augimo). Pedagogas savo profesinėje veikloje taiko nuolat atnaujinamas profesines žinias ir įgūdžius, veiklos rezultatuose atsispindi realios kompetencijų gilinimo veiklos. II pedagogo profesijos kompetencijų lygmuo atitinka 6-ąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygį. III lygmuo (patirties sklaidos). Pedagogas profesinėje veikloje taiko išsamias ir šiuolaikiškas žinias bei įgūdžius, juos naudoja savo ir kolegų profesinės veiklos rezultatams gerinti, įgyta kompetencija dalinamasi vykdant patirties sklaidą, profesinės veiklos rezultatai naudojami pedagoginės veiklos kokybei tobulinti. III pedagogo profesijos kompetencijų lygmuo atitinka 7-ąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygį. IV lygmuo (vertinimo ir ekspertavimo). Pedagogo turimos žinios, įgūdžiai ir vertybės leidžia atlikti susijusius tyrimus, analizes, vertinti ir tobulinti asmeninę profesinę, kolegų bei savo ir kitų švietimo institucijų veiklą, kurti ir diegti naujus metodus, sprendimus ir priemones ugdomosios veiklos gerinimui. IV Pedagogo profesijos kompetencijų lygmuo atitinka 8 Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygį. 15. Pedagogo kvalifikacijos tobulinimosi rezultatai vertinami sprendžiant apie turimas ir ugdomas kompetencijas pagal jų atitikimą šio Aprašo 1 priede pateikiamiems kompetencijų lygmenis apibūdinantiems kriterijams. 16. Kiekvienas aukštesnis kompetencijų lygmuo apima visus ankstesnius kompetencijų lygmenis ir jų kriterijus. Pedagogas siekiantis aukštesnio kompetencijų lygmens turi tenkinti ir visus žemesnių kompetencijų lygmenų kriterijus.

6 6 17. Galimi kompetencijų augimo pagal kompetencijų lygmenis rezultatai pateikiami šio aprašo 1 priede Pedagogų profesijos kompetencijų lygmenis apibūdinantys kriterijai. VI. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo taikymas 18. Apraše apibrėžtos kompetencijos ir jų lygmenys pirmiausia skirti pedagoginės veiklos refleksijai, įsivertinant savo profesinės veiklos rezultatus, taip pat išsikeliant kvalifikacijos tobulinimo tikslus, planuojant karjeros galimybes. Pedagogai gali įsivertinti savo kompetencijų lygmenį, remdamiesi 1 priede pateikiamais kompetencijų augimo kriterijais. 19. Apraše apibrėžtos kompetencijos, jas detalizuojantys gebėjimai ir lygmenys gali būti naudojami priimant pedagogus į darbą ugdymo įstaigoje. Mokyklos vadovai, priimantys į darbą pedagogus, gali kelti papildomus reikalavimus, atsižvelgdami į pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 20. Pedagogo veikloje kompetencijos vertinamos atsižvelgiant į pedagogo profesinę pareigybę ir ugdymo srities specifiką bei pedagoginės veiklos rezultatus, sprendžiant apie turimas (pasiektas) ar išsiugdytas kompetencijas, įvertinant jų pasireiškimą profesinėje veikloje remiantis 1 priede pateikiamais kompetencijų augimą apibūdinančiais kriterijais ir 2 priede pateikiamais kompetencijų ugdymosi įrodymais. 21. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programose nurodomos ugdomos kompetencijos ir kokiu lygmeniu numatoma jas ugdyti. VII. Baigiamosios nuostatos 22. Pedagogo profesija įpareigoja nuolat ugdyti turimas bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas visą aktyvios profesinės karjeros laikotarpį. Pedagogai asmeniškai yra atsakingi už aktyvų dalyvavimą kompetencijų ugdymosi veiklose. 23. Pedagogo karjeros etapai siejami su įgytomis ir ugdomomis kompetencijomis per jų vertinimą. Tobulėdamas savo profesinėje veikloje pedagogas skirtingais lygmenims ugdosi savo konkrečias bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas. 24. Konkrečioms pedagogų profesinėms pareigybėms gali būti nustatomos papildomos kompetencijos, svarbios jų karjeros augimui ir profesinės veiklos rezultatų gerinimui. 25. Atsižvelgiant į švietimo ir visuomenės kaitos keliamus reikalavimus ugdomajai veiklai aprašas gali būti atnaujinamas.

7 PEDAGOGO PROFESIJOS KOMPETENCIJŲ AUGIMO KRITERIJAI 1 priedas BENDROSIOS PEDAGOGO KOMPETENCIJOS 1. Asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija Lygmenys Dalys Asmeninis tobulėjimas Mokėjimas mokytis I II III IV Kriterijai Nuolat atnaujina žinias apie Geba valdyti savo karjerą, reikalavimus pedagogo išsikelti ir siekti savo profesinei veiklai, karjeros tikslų. atsižvelgdamas į švietimo reglamentų pokyčius. Žino reikalavimus pedagogo profesinei veiklai ir švietimo raidos tendencijas. Geba planuoti savo karjerą, įsivertinti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų spragas, ir apsibrėžti profesinio tobulėjimo kryptis. Geba reflektuoti savo pedagoginę veiklą, siekdamas veikti kokybiškai ir efektyviai. Geba naudotis įvairias informacijos šaltiniais, rasti ir apdoroti informaciją, siekdamas savarankiškai tobulinti kvalifikaciją. Geba reflektuoti savo pedagoginę veiklą ir remdamasis savo asmeniniu veiklos vertinimu nusistatyti tolesnius kompetencijų ugdymo(si) tikslus ir būdus. Geba nusistatyti žinių ir gebėjimų spragas ir išsikelti asmeninio tobulėjimo uždavinius, atsižvelgdamas į mokyklos ir švietimo strategines raidos kryptis. Geba dalyvauti mokymosi visą gyvenimą, pedagogų judumo, patirties mainų ir panašiose programose. Geba konsultuoti ir teikti pagalbą kolegoms jų asmeninio tobulėjimo, karjeros valdymo ir kitais profesinės raidos klausimais. Geba veiksmingai kurti besimokančią bendruomenę, rengti ir įgyvendinti projektus ir programas mokymosi visą gyvenimą, pedagogų judumo, patirties mainų srityse. Geba rengti ar tobulinti pedagogų veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikti rekomendacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros raidos klausimais. Geba vertinti ir nustatyti pedagogų kompetencijas, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas pedagogų bendruomenėms išsikeliant tikslus ir planuojant kvalifikacijos tobulinimo veiklas. Geba vertinti ir teikti rekomendacijas mokymosi visą gyvenimą ir pedagogų judumo projektų, patirties mainų renginių ir panašaus pobūdžio veiklų tobulinimui. Geba skatinti kolegas aktyviai dalyvauti mokymosi visą gyvenimą veiklose.

8 8 2. Kultūrinė kompetencija Lygmenys Dalys Kultūrinis, pilietinis, socialinis atsakingumas Kultūrinių ir socialinių aspektų integravimas įgyvendinant ugdymo turinį I II III IV Kriterijai Geba ugdyti Geba rengti ir įgyvendinti Lietuvos įvairias veiklas, renginius ir kultūros, tautinio tapatumo, projektus, skirtus mokinių / tautos kultūrinio paveldo ugdytinių vertybinėms puoselėjimo nuostatas, nuostatoms formuoti, parinkdamas atitinkamus socialiniam atsakingumui, mokymo metodus, pilietiškumui ir inicijuodamas patriotiškumui ugdyti. tarpdisciplininius projektus. Turi reikiamų žinių ir geba atskleisti mokiniams / ugdytiniams Lietuvos kultūros, tautinio tapatumo, tautos kultūrinio paveldo puoselėjimo nuostatas. Geba prisiimti įsipareigojimus saugoti ir puoselėti Lietuvos kultūrą, kurti tvarią visuomenę, dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose Geba ugdyti nuostatas Lietuvos kultūros, tautinės tapatybės, tautos kultūrinio paveldo puoselėjimo požiūriu. Geba integruoti į ugdymo turinį mokinių vertybinio, pilietinio, kultūrinio ir socialinio atsakingumo ugdymo aspektus. Geba rengti ir įgyvendinti tarpdisciplininius projektus, skirtus dabarties iššūkiams (socialiniam atsakingumui, atsakingam vartojimui, aplinkos tausojimui, pilietiškumui, toleranciją kitoniškumui, kt.) analizuoti ir spręsti. Geba adaptuoti ugdymo turinį ir dirbti skirtingų kultūrų sąveikos kontekste. Geba organizuoti gerosios patirties sklaidą, tarpinstitucinius renginius ir projektus, konsultuoti kolegas kultūrinio, pilietinio, patriotinio, socialinio atsakingumo ugdymo klausimais. Geba organizuoti gerosios patirties sklaidą, tarpinstitucinius renginius ir projektus, konsultuoti kolegas vertybinio ugdymo, pilietiškumo, socialinio atsakingumo ugdymo ir kitais susijusiais klausimais. Geba kritiškai vertinti šiuolaikinės visuomenės tendencijas, įvertinti jų poveikį ugdymosi procesui ir siūlyti / diegti atitinkamas ugdymo turinio korekcijas. Geba atlikti ir mokyklos bendruomenės vertybinių nuostatų, pilietinio aktyvumo, tautinio savitumo, socialinio atsakingumo ugdymo ir pan. tyrimus ir teikti rekomendacijas veiklos gerinimui.

9 9 3. Naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija Lygmenys Dalys Skaitmeninis raštingumas ir technologijų taikymas Geba taikyti skaitmenines technologijas ir įrangą, didinti mokymosi veiklų įvairovę skatinant įsitraukimą į ugdymo(si) veiklas. Geba pasirinkti tinkamą priemonę, įrenginį, taikomąją programą, programinę įrangą ar paslaugą, vertinti pasirinktos priemonės veiksmingumą, nustatyti ir spręsti skaitmeninių įrenginių ir jų programinės įrangos problemas. Geba apsaugoti savo skaitmeninę įrangą, apsaugoti savo ir kitų asmenų privatumą internete. Žino, kaip išvengti priekabiavimo virtualioje erdvėje. Supranta skaitmeninių technologijų naudojimo riziką sveikatai. Geba ugdyti I II III IV Kriterijai Geba panaudoti informacines Geba panaudoti IKT, komunikacines technologijas rengdamas integruotas ir (toliau IKT) ir kitas kompleksines užduotis, priemones, kurdamas skirtas kūrybišką ir motyvuojančią savų žinių kūrimuisi arba ugdymo aplinką, siekdamas įvairiarūšės produkcijos gerinti mokinių / gamybai, realių problemų ugdytinių motyvaciją ir sprendimui ir didinti mokymosi veiklų bendradarbiavimui. įvairovę. Geba pasitelkti IKT, atsižvelgdamas į specialiuosius gebėjimus ir poreikius. Geba parengti, redaguoti, keisti ir tobulinti paties ar kitų parengtą skaitmeninį turinį (tekstus, lenteles, vaizdus, nuotraukas, garso įrašus, skaitmenines užduotis, žaidimus, interaktyvias veiklas ir pan.). Geba panaudoti IKT lavindamas kūrybiškumą ir bendruosius gebėjimus. Geba organizuoti metodinę veiklą, konsultuoti kolegas naujų technologijų taikymo klausimais. Geba naudotis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir aplinkomis (platformomis), kurdamas originalius daugialypės terpės produktus. Geba bendradarbiaudamas su kitais kurti inovatyvų skaitmeninį turinį. Geba inicijuoti ir įgyvendinti skaitmeninių technologijų panaudojimo ugdymo procese projektus, kurti metodus ir priemones, skatinančias įsitraukimą ir motyvaciją. Geba atlikti tyrimus ir rengti studijas, skirtas nagrinėti šiuolaikinės visuomenės technologinės raidos tendencijas, skaitmeninių technologijų poveikį ir galimus pavojus.

10 Informacijos valdymas informacinę kultūrą, sistemingai plėtodamas jų skaitmeninį raštingumą ir virtualaus bendravimo kultūrą. Geba naudotis įvairiausiomis bendravimo internete priemonėmis, informacijos paieškos šaltiniais, įvairiomis duomenų bazėmis, atlikti tikslingą informacijos internete paiešką, naudodamas paieškos sistemas. Geba kritiškai vertinti, analizuoti, atrinkti ir išsaugoti rastą ugdymui reikalingą informaciją. 10 Geba interneto Geba organizuoti ir vykdyti bendruomenėse, tinkluose ir patirties sklaidą apie IKT ir bendradarbiavimo platformose kitų priemonių taikymą. aktyviai dalintis informacija su kitais. Geba patikrinti ir įvertinti atrenkamos informacijos ir jos šaltinių tikrumą, patikimumą, tinkamumą ir aktualumą. Geba nustatyti savo žinių ir gebėjimų spragas ir savarankiškai tobulinti kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo ir informacijos valdymo srityse. Geba inicijuoti ir įgyvendinti didelės apimties projektus, skirtus informacijos valdymui tobulinti ir plačiau taikyti skaitmenines technologijas ugdymo(si) procese. 4. Profesinės komunikacijos kompetencija Lygmenys Dalys Asmeninė komunikacija I II III IV Kriterijai Geba palaikyti ryšius su Geba teikti paramą kolegomis, rodant pagarbą kolegoms sprendžiant jų nuomonei, mokyklos bendravimo problemas ir bendruomenės vertybėms, konfliktus, efektyvinti organizacijos kultūrinei komunikaciją siekiant įvairovei. gerinti rezultatus. Geba sklandžiai komunikuoti valstybine ir užsienio kalba, turi gerus raštingumo įgūdžius. Geba veikti kaip lyderis kuriant ir skatinant harmoningus santykius tarp kolegų, kuriant besimokančią bendruomenę.

11 11 Vidinė komunikacija organizacijoje Supranta užduočių ir funkcijų pasiskirstymą organizacijoje, atskirų padalinių atsakomybę, pagrindinius neformalių ir formalių asmenų grupių interesus. Geba bendradarbiauti ir dalyvauti bendrose veiklose siekiant organizacijos tikslų. Geba palaikyti ryšius su mokyklos bendruomene. Geba dirbti darbo grupėse. Geba kurti efektyvią sąveiką su mokiniais / ugdytiniais, konstruktyviai bendradarbiauti su jų tėvais ar globėjais. Geba kurti ir palaikyti bendradarbiaujančios organizacijos kultūrą. Geba formuoti darbo grupes, ir joms vadovauti. Suvokia ir geba valdyti grupių dinamiką. Geba skatinti kolegų dalijimąsi idėjomis ir gerąja profesine patirtimi, motyvuoti grupės narius. Geba organizuoti įvairių metodinių ir pan. grupių ar komitetų veiklą. Geba prisiimti ir atlikti lyderio vaidmenį, įgyvendinant inovacijas. Geba įvertinti ir strategiškai planuoti komandų veiklą. Išorinė komunikacija, dalyvavimas ir atstovavimas Geba palaikyti ryšius su visuomene, socialiniais parneriais. Geba dalyvauti profesinės bendruomenės tinkluose. Išmano išorinius ugdymo institucijos ryšius ir pagrindinių interesų grupių poreikius. Geba dalyvauti išorės komitetuose, darbo grupėse, projektuose, tinkamai atstovauti organizacijai. Geba tinkamai atstovauti organizacijai, palaikyti išorinius ugdymo institucijos ryšius, atliepiant pagrindinių interesų grupių poreikius. Geba užmegzti naujus įstaigos, institucijos išorinius ryšius ir juos plėtoti, tinkamai atstovauti savo organizacijai įvairiuose tinkluose, dalyvauti bendradarbiavimui plėtoti skirtoje projektinėje veikloje. Geba inicijuoti ir koordinuoti išorės ryšius, kurti naujas bendradarbiavimo idėjas arba procesus, bendrauti ir įsitraukti į kritišką dialogą su autoritetais. Geba inicijuoti naujų bendradarbiavimo tinklų veiklą ir jai vadovauti.

12 12 PEDAGOGO DIDAKTINĖS KOMPETENCIJOS 5. Mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetencija Lygmenys Dalys Mokinių / ugdytinių ir jų raidos ypatumų suvokimas Pagalbos teikimas mokantis ir motyvavimas Turi būtinų žinių ir geba įvertinti fizinę, emocinę, socialinę ir intelektinę raidą. I II III IV Kriterijai Nuolat atnaujina ir taiko Dalyvauja ir geba žinias apie organizuoti veiklas kuriant ir išbandant naujus metodus pažinimo priemones ir tobulinant ugdymo(si) metodus (tokias kaip procesą, skatinant aktyvų stebėjimas, interviu, asmenybės testai ir pan.). dalyvavimą jame. Geba pažinti individualius poreikius, polinkius ir gebėjimus, mokymosi stilių ir atsižvelgti į tai ugdymo(si) procese. Geba padėti mokiniams / ugdytiniams susikurti asmeninę motyvaciją, išsikelti mokymosi ir asmeninius tikslus, tobulinti mokėjimo mokytis gebėjimus, skatina planuoti, valdyti ir apmąstyti savo mokymosi laiką, veiklą ir jos rezultatus. Geba atsižvelgti į poreikius ir skirtybes (atpažinti Geba atsižvelgti į raidos skirtumus ir ypatumus paskirdamas klasės ir užklasines užduotis. Geba teikti pagalbą ir konsultacijas, skatinti mokinius / ugdytinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, naudoja pozityvaus elgesio skatinimo ir efektyvios komunikacijos (tokias kaip aktyvus klausimas, žodinis padrąsinimas ir pan.) būdus, stiprinant pasitikėjimą savimi ir jų gebėjimais. Geba konsultuoti pedagogus, pažinimo tematika. Geba konsultuoti kolegas pagalbos mokantis klausimais, rengti ir įgyvendinti įvairias kvalifikacijos tobulinimo veiklas savo mokykloje, kurti naujas priemones ir būdus aktyvaus, kuriančiojo ugdymo(si) skatinimui, rengia ir įgyvendina tarpdisciplininius ir aktyvinančius mokymosi projektus. Vertina ir tobulina, kuria naujas pažinimo, priemones ir metodus, rengia šia tema metodines priemones ir / ar organizuoja ir vykdo apmokymus kolegoms kaip jomis naudotis. Geba rengti pavyzdines ugdymo programas, pagalbos mokiniams / ugdytiniams metodines priemones ir kvalifikacijos tobulinimo programas. Geba vertinti ir teikti rekomendacijas, įvairiems pagalbos mokantis teikimo, savarankiško mokymosi skatinimo,

13 13 specialiuosius gebėjimus ir poreikius) ir pritaikyti užsiėmimų ir užduočių turinį. Geba teikti švietimo pagalbą mokiniams / ugdytiniams nusistatant asmeninius mokymosi tikslus ir jų siekiant, pritaiko užduotis ir mokymosi patirtis pagal mokinių mokymosi stilių ir individualius mokymosi poreikius. Geba pritaikyti ugdymo praktikoje žinias ir gebėjimus motyvuojant mokinius / ugdytinius. Geba teikti pagalbą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams / ugdytiniams, naudoja įvairias aktyvaus mokymosi strategijas, metodus ir technologijas, kurios padeda veiksmingiau mokytis grupėje ir individualiai. Geba inicijuoti ir įgyvendinti įvairius pagalbos teikimo mokantis, mokymosi skatinimo, motyvavimo ir su tuo susijusius projektus. motyvavimo ir su tuo susijusiems projektams. Kuria ir pristato pedagogų bendruomenei naujus, tyrimų ir stebėjimų rezultatais pagrįstus pagalbos ir paramos mokiniams / ugdytiniams būdus ir priemones. 6. Ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencija Lygmenys Dalys Saugios ir atviros ugdymo(si) aplinkos kūrimas I II III IV Kriterijai Geba kurti aplinką, pagrįstą Geba įvairiomis veiklomis pasitikėjimu ir tolerancija, skatinti ugdytinių veikimo kurioje gerbiama saviraiška laisvę ir savarankiškumą, ir paisoma palaikyti saviraišką, galimybę pritaikyti įvairius nuomonės. požiūrius, toleruoti neapibrėžtumą. Geba kurti saugias, gebėjimus skatinančias ir kūrybiškas ugdymosi sąlygas pasinaudodamas įvairiomis priemonėmis ir technologijomis. Geba valdyti ir jų grupių veiklą, skatinti pozityvų elgesį ir valdyti jų netinkamą elgesį. Siekia ir geba sudaryti galimybes ugdytiniams eksperimentuoti, drąsiai reikšti savo nuomonę, nebijant būti sukritikuotais ar išjuoktais. Geba inicijuoti ir vykdyti patyčių, netolerancijos apraiškų ir kitokių saugumą mokykloje mažinančių Geba įvertinti ir teikti rekomendacijas ugdymo turiniui tobulinti, siekdamas kurti atvirą mokymosi aplinką, taip pat teikti metodinę pagalbą savo ir kitoms mokykloms. Geba vertinti esamas priemones ir kurti naujas, siekiant, kad mokiniai / ugdytiniai nuolat veiktų įvairove

14 14 Geba plėtoti atvirą komunikaciją, grįstą pasitikėjimu, kurti aplinką, kurioje mokiniai / ugdytiniai atsakingi už savo mokymąsi ir ugdymąsi. Geba sukurti atvirumu ir laisve grįstą mokymosi aplinką, skatina lankstumą ir originalų mąstymą, sudaro sąlygas mokiniams / ugdytiniams pozityviai save vertinti. reiškinių šalinimo veiklas, susijusius projektus. Geba organizuoti ir vykdyti patirties sklaidos veiklas, siekdamas padėti kolegoms kurti saugesnę, pagarba grįstą mokymosi aplinką. Geba teikti konsultacijas ir atlikti vertinimą, organizuoti metodinę veiklą, siekdamas kartu rasti sprendimus, kaip kurti saugesnę aplinką mokykloje. pasižyminčioje ugdymo aplinkoje, turėtų daugiau galimybių keistis idėjomis, vaidmenimis, užduotimis. Skatinančios ir kūrybiškos aplinkos kūrimas Žino ir taiko žinias apie tai, kaip kurti į mokinius / ugdytinius orientuotą kūrybišką ir motyvuojančią mokymosi aplinką. Bendradarbiauja su mokiniais / ugdytiniais ir jų tėvais, globėjais kuriant atvirumą ir kūrybą skatinančias ugdymo(si) aplinkas. Geba taikyti bendradarbiavimą skatinančias veiklas, pasitelkiant įvairias priemones ir technologijas. Geba vertinti fizinę ugdymo aplinką, ją tobulinti tam racionaliai panaudodamas turimas priemones ir kūrybinius darbelius. Geba kurti sąlygas, kuriose mokiniai / ugdytiniai paskatinami suvokti esą bendruomenės, tautos, pasaulio nariai, taikyti emocinės saviraiškos skatinimo priemones. Geba, sieti ugdymo(si) turinį ir situacijas su realaus gyvenimo kontekstu, skatinti Geba parengti ir naudoti originalias kūrybiškumo užduotis, taikyti naujus kūrybiškumo ir saviraiškos metodus, integruoti kūrybiškumo ugdymo elementus į ugdymosi veiklas. Geba inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant įvairias veiklas kuriant kūrybišką ir atvirą mokyklos bendruomenę. Geba atpažinti ugdymo(si) aplinkos tobulinimo kryptis ir tobulinti ugdymo programas, konsultuoja ir rengia įvairias priemones, kurios leidžia mokykloje kurti kūrybišką ugdymo aplinką. Geba vertinti ir kurti naujus būdus siekiant artinti ugdymo(si) turinį ir situacijas prie realaus gyvenimo konteksto, padedant mokiniams / ugdytiniams išsiugdyti reikalingus gebėjimus.

15 15 Geba parinkti ir pritaikyti užduotis, kurios skatina ugdytis kritinio mąstymo, problemų sprendimo ir pan. gebėjimus. mokinius / ugdytinius patiems pažinti dalykus, procesus ar reiškinius, išsiugdyti reikalingus gebėjimus. 7. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencija Lygmenys Dalys Ugdymo(si) veiklų ir užduočių planavimas I II III IV Kriterijai Geba parengti ugdymo Geba teikti konsultacijas ir planus, numatyti siekiamus pagalbą kolegoms kaip rezultatus, atsižvelgdamas į planuoti pamokas ar rengti mokyklos strateginius ugdymo planus. tikslus ir nuolat vertindamas ugdymo(si) veiklas (reflektuodamas). Geba planuoti, kryptingai organizuoti, kontroliuoti ugdymo procesą, numatyti reikalingus išteklius, pasirenkant ugdymo metodus. Geba atlikti švietimo aplinkos ir visuomenės raidos pokyčių prognozes ir analizes, rengti su ugdymo(si) procesu susijusių pokyčių iniciavimą ir įgyvendinimą. Ugdymo strategijų, priemonių ir metodų taikymas Geba parinkti mokymo priemones ir pritaikyti ugdymo turinį sudarydamas galimybes kiekvienam mokiniui / ugdytiniui siekti pažangos. Geba taikyti ugdymo strategijas, mokymo ir mokymosi metodus, siekdamas skatinti mokinių / ugdytinių kompetencijų ugdymą, jų refleksyvųjį mokymą(si). Geba numatyti kokybę gerinančias ugdymo inovacijas ir inicijuoti jų įgyvendinimą. Geba tobulinti ir rengti naujas ugdymo kokybę gerinančias ugdymo strategijas, priemones ir metodus. Geba vertinti ugdymo priemonių ir metodų tinkamumą ir veiksmingumą, teikti rekomendacijas, kaip gerinti ugdymo strategijas ir ugdymo proceso kokybę. Ugdymo(si) proceso valdymas ir tobulinimas Geba veiksmingai valdyti užsiėmimus ir jų laiką, vadovauti klasei ir grupei. Geba rengti ir įgyvendinti ugdymo(si) proceso tobulinimo veiklas, Geba rengti priemones skirtas individualizuoti ir diferencijuoti mokymą ir Geba rengti ir įgyvendinti patirties sklaidos ir kompetencijų ugdymui

16 16 Geba kartu su mokiniais / ugdytiniais apsibrėžti ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, parinkti ir perteikti į juos orientuotą susijusią ugdomosios medžiagą, vertinant ugdymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, išsikeltų ugdymo tikslų efektyvumą. analizuodamas ir jų tėvų ar globėjų teikiamą grįžtamąjį ryšį, kolegų vertinimus ir asmeninės veiklos refleksijas. mokymąsi, organizuoti neformaliojo ugdymo veiklą, įvairius renginius, kuriuose mokiniai / ugdytiniai gali veiksmingai ugdytis savo bendruosius gebėjimus. skirtas veiklas, rengti metodines priemones, vadovėlius ir pan. ugdymo(si) proceso valdymo ir tobulinimo tematika. 8. Mokinių / ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija Lygmenys Dalys Mokinių / ugdytinių pasiekimų vertinimo metodai ir jų taikymas Vertinimo užduočių ir strategijų tobulinimas I II III IV Kriterijai Geba, atsižvelgdamas į Geba tobulinti ar atnaujinti ugdymo kontekstą ir vertinimo metodų ir savybes, strategijų repertuarą, teikti konstruktyvų papildydamas naujai grįžtamąjį ryšį, skatindamas parengtais metodais, siedamas su konkrečiu pažangą. kontekstu ir turiniu. Žino, geba parinkti ir taikyti ugdymo(si) tikslus ir savybes atitinkančius pasiekimų ir pažangos vertinimo metodus ir strategijas. Geba analizuoti vertinimo rezultatus ir juos panaudoti tobulinant ugdomosios veiklos efektyvumą, teikti grįžtamąjį ryšį. Geba įtraukti mokinius / ugdytinius, o taip pat jų tėvus ar globėjus į pasiekimų vertinimą. Geba analizuoti ir naudoti vertinimo rezultatus tobulinant ugdomosios veiklos efektyvumą, siedamas vertinimo Geba kurti ir įgyvendinti inovatyvius pažangos vertinimo projektus ar veiklas. Geba pasinaudodamas vertinimo rezultatais, kurti ir diegti ilgalaikes pažangos strategijas. Geba rengti vertinimo metodų ir strategijų analizes, analizuoti esamą pažangos vertinimo praktiką ir siekia ją tobulinti, atsižvelgdamas į ugdymo mokslų pasiekimus. Geba atlikti pasiekimų vertinimo tyrimus, siekdamas vertinimo rezultatus panaudoti

17 17 Geba teikti pagalbą mokiniams / ugdytiniams įsivertinant asmeninę pažangą, skatinant įžvelgti saitus tarp jau turimų ir naujų žinių ar gebėjimų. rezultatus ne tik su ugdymo turinio įgyvendinimu, bet ir su ugdomosios veiklos organizavimu. Geba parengti ir pritaikyti vertinimo užduotis. Geba rengti institucijos ugdymo kokybės vertinimo planus ir įgyvendinti priemones. planuojant ir tobulinant ugdymo turinį. Geba kurti, diegti ir išbandyti naujas veiksmingesnes vertinimo strategijas programos ar institucijos lygmeniu. 9. Profesinės veiklos tyrimo kompetencija Lygmenys Dalys Profesinės veiklos tyrimas I II III IV Kriterijai Geba analizuoti ir vertinti savo profesinės veiklos rezultatus, nustatyti kylančių sunkumų priežastis ir rasti sprendimų būdus. Žino profesinės veiklos tyrimo būdus ir metodus, geba įvertinti profesinėje veikloje kylančius sunkumus, sistemingai stebėti ir vertinti ugdymo(si) procesą ir pasiektus tikslus, rinkti, analizuoti ir interpretuoti įrodymus ir duomenis. Geba atlikti ugdymo veiklos tyrimą, pasirinkdamas atitinkamas tyrimo metodikas ir jį pristatyti rašytine ar žodine forma specialistų ir nespecialistų bendruomenei. Geba pasirinkti ir taikyti profesinės veiklos tyrimo metodus, atsižvelgdamas į problemos ar situacijos pobūdį, ir juos taikyti. Geba inicijuoti ir vykdyti pedagoginės veiklos ir mokyklos bendruomenės tyrimus, siekdamas efektyvinti ugdymo procesą, spręsti kylančias pedagogines problemas. Geba inicijuoti ir įgyvendinti kompleksinius pedagoginės praktikos tyrimus, siekdamas pateikti mokslinius ugdymo proceso vertinimo ir problemų sprendimo būdus, gerinti ugdymo praktiką ir įgyvendinti ugdymo proceso inovacijas.

18 18 PEDAGOGO DALYKO / UGDYMO SRITIES 1 KOMPETENCIJOS 10. Pedagogo dalyko / ugdymo srities dalykinės kompetencijos Lygmenys Dalys Aktualių dalykinių (profesinių) žinių turėjimas ir taikymas Dalykinių žinių pritaikymas I II III IV Kriterijai Reguliariai atnaujina Geba perteikti kolegoms dalykines žinias, dalyvauja savo dalyko, srities žinias, įvairiose dalykinių žinių ir leidžiančias organizuoti susijusių technologijų ugdymą neatsiliekant nuo tobulinimo veiklose. mokslinio pažinimo ir technologinės raidos. Turi ir taiko pagrindines dalyko žinias, atitinkančias dabartinį mokslo ir technologijų lygį, šiuolaikines mokomojo dalyko ugdymo teorijas. Geba pritaikyti dalykines žinias ir gebėjimus susijusioje ugdymo turinio srityje / koncentre Geba atpažinti dalykinės srities žinių ir gebėjimų spragas. Geba perteikti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinių / Geba perteikti ugdymo turinį, atitinkantį šiuolaikines susijusios srities teorijas ir plėtros tendencijas. Geba pritaikyti ugdymo turinį, užduotis, metodus pagal pasikeitusius dalykinės srities reikalavimus. Geba organizuoti dalykinių kompetencijų sklaidą, konsultuoti pedagogus su aktualių dalykinių (profesinių) žinių taikymo tema susijusiais klausimais. Geba sekti ugdymo turinio kaitą ir atpažinti sritis, kuriose turėtų būti atsižvelgta į dalyko srities pažangą. Geba teikti metodinę pagalbą kolegoms ir konsultuoti apie technologines ir metodines naujienas susijusioje ugdymo turinio Geba kritiškai vertinti mokymosi priemonių, šaltinių ir užduočių turinį, siūlyti inovacijas ir sprendimus, skatinant susijusio dalyko, srities pažangą. Geba atlikti vertinimą ir teikti rekomendacijas, kaip tobulinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į susijusios srities pažangą. Geba teikti ekspertinę pagalbą pritaikant dalyko, ugdymo srities turinį. Geba rengti mokymo(si) programas ir organizuoti pedagogų apmokymus 1 Profesijos mokytojų atveju šios kompetencijos atitinka technologines kompetencijas

19 19 ugdytinių amžių, gebėjimus, poreikius ir ugdymo tikslus. srityje / koncentre ir jų integravimą į ugdymo(si) turinį. integruojant dalyko/ ugdymo srities naujoves į ugdymo turinį.

20 20 2 priedas PEDAGOGO KOMPETENCIJŲ UGDYMOSI ĮRODYMAI 1. Įgyta pedagoginė kvalifikacija 2. Savarankiškai parengti pamokų ir kitokie ugdymo planai, asmeninės veiklos refleksijos. 3. Dalyvavimas darbo, metodinėse grupėse, pasitarimuose, konsultacijose ir pan. ir rezultatų pritaikymas veikloje. 4. Dalyvavimo seminaruose, stažuotėse, atvirose paskaitose, kitose įvairiose kvalifikacijos tobulinimo veiklose įrodymai. 5. Įvairios savišvietos veiklos. 6. Dalyvavimas inicijuojant, rengiant ir įgyvendinant institucijos, tarpinstitucinius, tarptautinius projektus, programas, tokios veiklos įrodymai. 7. Dalyvavimas (vadovavimas) metodinėje taryboje, savivaldybės metodiniam būreliui, dalykinei asociacijai. 8. Tyrimų, rekomendacijų ir / ar vertinimo išvadų ir rezultatų pritaikymas institucijos veiklos kokybei gerinti. 9. Patirties sklaidos įrodymai: atvirų pamokų, paskaitų, seminarų, konsultacijų, kitų kvalifikacijos tobulinimo veiklų rengimas ir vedimas, įvairi patirties sklaida. 10. Ugdymo proceso naujovių perkėlimas ir pritaikymas. 11. Atstovavimas bendradarbiavimo tinkluose, šalies ir tarptautinėse organizacijose, asociacijose ir pan. 12. Tyrimų ir studijų rezultatų pritaikymas ugdymo turiniui ir bendrosioms programoms tobulinti. 13. Tyrimai, analizė, publikacijos ir kita ekspertinė veikla, skirta ugdymo procesui gerinti ir problemoms spręsti. 14. Naujų metodinių, mokomųjų priemonių ir įrankių parengimas ir diegimas ugdymo(si) procese. 15. Pranešimai, metodinės ir dalykinės paskaitos šalies ir užsienio pedagogams. 16. Konsultavimasis ir kitų pedagogų konsultavimas. 17. Dalyvavimas valstybės lygmens sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse, rengiant ir tobulinant strateginius dokumentus ar jų priedus, naujų išorės bendradarbiavimo tinklų ir kitų bendradarbiavimo veiklų iniciavimas. 18. Nacionalinių ir tarptautinių projektų, programų, konkursų rezultatų vertinimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės permainos visose žmonių veiklos srityse verčia daugumą

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

įsakymas.docx

įsakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau