Akmens amžiaus gyvenvietės Šeškučių kaimo aplinkoje. Varpiai Old Settlements. Lukas Gaižauskas, Christopher Barber Troskosky

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Akmens amžiaus gyvenvietės Šeškučių kaimo aplinkoje. Varpiai Old Settlements. Lukas Gaižauskas, Christopher Barber Troskosky"

Transkriptas

1 0 2 cm 2 pav. Keramika iš šurfo 4. D. Ostrauskienės nuotr. Fig. 2. Pottery from test pit cm pav. Titnago radiniai iš šurfų 8, 38, 40, 45. D. Ostrauskienės nuotr. Fig. 3. Flint finds from test pits 8, 38, 40, and 45 žvyro sluoksnis be radinių, po kuriuo pasiektas įžemis žvyras. Šurfuose 7 ir 51 po armens sluoksniu iškart pasiektas įžemis smėlis, o šurfuose 4 6 ir 8 fiksuotas nevienodai išlikęs pilko grunto su angliukais sluoksnis (1 pav.). Šur fuose 4 ir 8 jis buvo išlikęs geriausiai ir siekė cm, o šurfuose 5 6 buvo iki 15 cm storio. Trys mažos rudos molio masės su stambiomis grūsto granito priemaišomis keramikos šukės ap tiktos šurfe cm gylyje (2 pav.). Titnago nuoskala aptikta šurfe 8 (3:1 pav.). Aptiktas senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis preliminariai datuojamas neolitu. Šurfuose 9 44, tirtuose į P nuo kelio iki miško, po velėnos ir armens sluoksniu cm gyly je pasiektas įžemis smėlis arba žvyras. Šurfe 13 įžemyje tirta duobė, užpilta rudu žvyru, kuriame rasta geležies šlako. Šurfuose 21, 24 ir 31 fiksuotos įžemyje įgilintos duobės, užpiltos smėliu su smulkiais angliukais. Jose radinių neaptikta. Šurfuose 17 18, 23, armenyje ir įžemio paviršiniame sluoksnyje rasta titnago žaliavos. Archeologiškai vertingų radinių šiuose šur fuose nerasta. Šurfe 38 aptikta titnago nuo skala, o šurfe 40 retušuota (?) skeltė (3:2, 3 pav.). Šurfuose 45 50, kurie tirti miške, po samanomis ir pilko smėlio miškožemio sluoksniu nuo cm gylio tirtas cm storio balto smėlio sluoksnis su pavieniais smulkiais angliukais. Po balto smėlio sluoksniu pasiektas įžemis smėlis. Šurfe 45 rasta titnago nuoskala (4:4 pav.). Prieš atliekant statybos darbus geležinkelio trasos vietoje nuo Neries upės iki žvyrkelio, grunto judinimo vietose būtina ištirti aptiktą kultūrinį sluoksnį. Varpiai Old Settlements In 2019, KVP excavated 63 test pits (a total of 63 m 2 ) in Varpiai Old Settlements I and II (Jonava District, Central Lithuania). A roughly 10 cm thick layer of sand with isolated pieces of charcoal without finds was discovered under the plough layer in test pits 2 3 in the first settlement. In test pits 4 6 and 8 in the second settlement beside the Neris, a cm thick layer, which consisted of grey soil with charcoal and which had survived unevenly, was preliminarily dated to the Stone Age (Neolithic) (Fig. 1). Hand built pottery was discovered in test pit 4 (Fig. 2), flint finds in test pits 8, 38, 40, and 45 (Fig. 4). Lukas Gaižauskas, Christopher Barber Troskosky Akmens amžiaus gyvenvietės Šeškučių kaimo aplinkoje 2019 m. šio straipsnio autoriai atliko žvalgomuosius ir detaliuosius tyrimus Veržuvos upelio (Neries intakas) aukštupio, šalia kurio įsikūręs Šeškučių kaimas, aplinkoje (Vilniaus r., 20 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais

2 1 pav. Tyrimai Veržuvos upelio aukštupio aplinkoje. Žemėlapio pagrindas skaitmeninis reljefo modelis. Žemėlapyje A pavaizduota tyrinėto regiono P dalis, žemėlapyje B Š dalis. Skaitmenys žymi atskiras archeologines radimvietes, žvaigždutėmis išskirtos Gailiūnų 1 ir 2 radimvietės: m. gręžiniai; m. šurfai; m. kasiniai su radiniais; m. kasiniai be radinių; 5 plotai, kuriuose vizualiai žvalgytas paviršius 2019 m.; m. šurfai; m. kasiniai su radiniais; m. kasiniai be radinių; 9 plotai, kuriuose 2018 m. vizualiai žvalgytas paviršius. L. Gaižausko brėž. Bezdonių sen.). Senovės gyvenvietes šiame regione L. Gaižauskas atrado 2018 m. (ATL 2018 metais, 2019, p ). Ieškant naujų archeologinių objektų, dabartinių ir spėjamų buvusių vandens telkinių pakrantėse 2018 m. vizualiai išžvalgytas 2,6 ha plotas, ištirta 150 kasinių (apie 37,5 m 2 ) ir 12 šurfų (21 m 2 ), gruntas tiriant kasinius ir šurfus išsijotas per 5 mm akies sietą. Archeologinių radinių aptikta 47 kasiniuose ir Fig. 1. Investigations in the upper reaches of the river Veržuva. A digital elevation model was used as a background for the map. The S part of the investigated district is shown on map A, the N part on map B. The various archaeological sites are indicated by numerals, Gailiūnai 1 and 2 by numerals with an asterisk boreholes; test pits; shovel test pits with finds; shovel test pits without finds; 5 areas fieldwalked in 2019; test pits; shovel test pits with finds; shovel test pits without finds; 9 areas fieldwalked in šurfų, surastos 29 naujos archeologinės radimvietės. 5 radimvietėse archeologiniai radiniai surinkti tik paviršiuje, 24 radimvietėse aptikti cm storio archeologiniai sluoksniai, ištirtos 3 įgilintos struktūros. Surinktas 1061 akmens amžiumi ankstyvuoju metalų laikotarpiu datuojamas radinys m. pratęsus žvalgomuosius tyrimus siekta patikslinti 2018 m. kasiniais žvalgytų senovės gyvenviečių I. Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio objektai Stone Age and Early Metal Period SITES 21

3 preliminarią chronologiją, užfiksuoti archeologinių sluoksnių stratigrafiją bei surasti naujų archeologinių objektų dar netyrinėtose pakrančių atkarpose. Žvalgomųjų tyrimų metu 2019 m. naujose ir anksčiau aptiktose radimvietėse iškasta 15 šurfų (44 m 2 ), taip pat ištirti 63 kasiniai (apie 15,75 m 2 ), apie 4,15 ha plote suartose kirtavietėse vizualiai žvalgytas paviršius (1 pav.). Tiriant kasinius bei šurfus gruntas sijotas per 5 mm akučių sietą. Žvalgomųjų tyrimų metu surinkti 2744 titnago, kitų akmens rūšių ir keramikos radiniai. Tiriant kasinius ir vizualiai žvalgant paviršių surasta 13 naujų archeologinių objek tų Šeškučių ir Gailiūnų 1 bei 2 radimvietės. Dauguma radimviečių tyrinėta tik kasiniais, juose aptikti cm storio archeologiniai sluoksniai slūgso iškart po miško paklote ir plono miškožemio sluoksniu. Jų stratigrafija gana vienoda, archeologiniai radiniai paplitę vidutiniame ar smulkiame gelsvai rudame smėlyje, dažnai su nedidele žvyro priemaiša. Rasti archeologiniai sluoksniai neišsiskiria grunto spalva ar struktūra, tačiau skiriasi atskirose radimvietėse aptiktų radinių tankis. Dalyje radimviečių rasta tik titnago skaldos, kitose rasti sluoksniai su mezolitu, subneolitu, galbūt ir ankstyvuoju metalų laikotarpiu datuojamais titnago dirbiniais ir keramika. Didžiausios radimvietės ploto ir radinių tankio atžvilgiu Šeškučių ir 40 aptiktos aplink spėjamo buvusio ežero duburį vidurinėje tyrinėto regiono dalyje, aplink jį telkiasi ir dalis 2018 m. aptiktų radimviečių. Šeškučių radimvietėse 31 34, išsidėsčiusiose minėto duburio ŠV, P ir PR pakrantėse, rasti akmens amžiumi datuojami iki 50 cm storio archeologiniai sluoksniai. Šiose radimvietėse tyrinėtuose kasiniuose dažnai rasta porėtosios subneolitu datuojamos keramikos. Šeškučių radimvietėje 31, kasinyje aptiktas Nemuno kultūrai priskiriamo indo pakraščio fragmentas. Šioje vietoje ištirtas 4 m 2 ploto šurfas 6. Jame radiniai aptikti cm gylyje, rastos 9 Nemuno kultūros ir porėtosios keramikos šukės bei 1 titnago radinys. Šeškučių radimvietėje 40 ištirtas vienas kasinys ir vizualiai žvalgytas paviršius, radimvietėje paviršiuje aptinkama itin daug radinių, jie paplitę apie 0,16 ha plote, atskiroje kranto pakilumoje. Rasta subneolitu datuojamos porėtosios keramikos, taip pat neornamentuotų trupintu granitu liesintos keramikos lygiu paviršiumi šukių. Ji greičiausiai priklauso subneolitinei Nemuno kultūrai. Surinkti titnago radiniai datuojami mezolitu neolitu. Šeškučių radimvietėse 30, tiriant kasinius aptikti archeologiniai sluoksniai, kuriuose buvo nedaug titnago radinių, 39 radimvietėje aptiktas vienas titnago radinys žemės paviršiuje. Gailiūnų radimvietės 1 ir 2 aptiktos vizualiai žvalgant suartos kirtavietės paviršių Gailiūnų miške, tyrinėto regiono P dalyje. Gailiūnų radimvietėje 1 paviršiuje rasta keletas viena šalia kitos gulinčių lipdytinės keramikos šukių, šioje vietoje ištirtas 4 m 2 ploto šurfas 15. Šurfe, 20 cm storio sluoksnyje nuo žemės paviršiaus aptikta tokios pačios keramikos, susikoncentravusios apie 1 m 2 plote. Ko gero, tai vieno indo liekanos. Indo molio masė liesinta mineralinėmis priemaišomis, sienelės lygios ar nežymiai brūkšniuotos, jo datavimas neaiškus. Gailiūnų radimvietė 2 taip pat aptikta vizualiai žvalgant paviršių. Išsiskyrė 23 titnago radinių koncentracija apie 12 m skersmens plote. Radimvietė yra gana toli nuo vandens telkinių, manome, jog čia aptikti radiniai priklauso vienam apgyvendinimo epizodui vėlyvajame mezolite. 13 šurfų ištirta 2018 m. aptiktose radimvietėse. Šeškučių radimvietėje 14 ištirti šurfai 1 5 (20 m 2 plotas), aptiktas iki 70 cm storio archeologinis sluoksnis (2 pav.) su gausiais 22 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais

4 2 pav. Šurfo 1 PR sienelė, Šeškučių 14 radimvietė. L. Gaižausko nuotr. Fig. 2. The SE section of test pit 1 at the Šeškučiai 14 site mezolitu subneolitu datuojamais titnago radiniais, subneolitu datuojama keramika. Iš viso surinktas 1661 radinys. Šurfe 4 aptikta vienos plačiaangės puodynės šukių koncentracija. Jos molio masė liesinta augalinėmis priemaišomis ar šeriais, sienelės netolygiai brūkšniuotos, iki 13 mm storio. Šeškučių radimvietėje 23 tirtas šurfas 8 (4 m 2 ). Jame fiksuotas 70 cm storio archeologinis sluoksnis su platų laikotarpį aprėpiančiais radiniais aptikta titnago skaldos, subneolitinės porėtosios keramikos ir I II a. po Kr. datuojamos brūkšniuotosios briauninės keramikos. Šurfai 9 11 (3 m 2 ) buvo tiriami Šeškučių radimvietėje 21. Šurfe 9 aptiktas 30 cm storio archeologinis sluoksnis su vėlyvuoju mezolitu datuojamais titnago radiniais. Šeškučių radimvietėje m. paviršiuje rastų keramikos šukių vietoje tirti šurfai 12 ir 13 (3 m 2 ) juose po dirvožemiu aptiktas labai žvyringo smėlio sluoksnis be radinių. Šurfas 14 (2 m 2 ) tirtas Šeškučių radimvietėje 17, 2018 m. kasinio vietoje. Čia aptiktas archeologinis sluoksnis geltoname smėlyje tęsiasi iki 80 cm gylio. Šurfe surinkta 240 titnago radinių. Jame nerasta keramikos, aptikta nemažai mikrorėžtukų ir taisyklingų skelčių, todėl manome, kad archeologinis sluoksnis formavosi tik vėlyvojo mezolito laikotarpiu. Siekiant išsiaiškinti nuosėdų stratigrafiją uždurpėjusiame duburyje, aplink kurį pastebimas tankus akmens amžiaus datuojamų radimviečių tinklas (Šeškučių radimvietės 14 18, ir 40), kalamuoju 3 cm skersmens zondu buvo ištirta 14 gręžinių iki 3 m gylio. Duburyje aptikti 0,6 3 m ir giliau nuo žemės paviršiaus esantys durpių sluoksniai. Duburio PV dalyje po durpių sluoksniais 2,5 m gylyje, arba H abs 134,20 m aptiktas tamsiai žalsvai pilko sapropelio sluoksnis čia egzistavusio ežero nuosėdos. Duburio susiaurėjime tarp Šeškučių radimviečių 17 ir 18, 0,6 2 m gylyje aptikti pramaišiui įvairaus smėlingumo ir durpingumo sluoksniai su žvyro priemaišomis ir mediena. Spėjame, jog čia egzistavo protaka iš paminėto buvusio ežero. Atlikus žvalgomuosius tyrimus 2019 m. papildytas Veržuvos upelio aukštupio archeologinis žemėlapis. Nustatyta, kad tankiausiai akmens amžiuje buvo apgyvendintos ne paties upelio, bet tuo metu čia egzistavusio ežero pakrantės. Ežere buvo protaka į kitus duburius, esančius PV kryptimi, galbūt buvo pratekamas. Regione aptiktos jau kelios radimvietės, kur I. Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio objektai Stone Age and Early Metal Period SITES 23

5 3 pav. Tyrimų Šeškučių senovės gyvenvietėje 1 planas: m. tirtos iškasos; m. tirtos iškasos; 3 titnago radiniai; 4 keramika su organinėmis priemaišomis; 5 keramika su trupinto granito priemaišomis; 6 keramika su šamoto priemaišomis. L. Gaižausko brėž. Fig. 3. The investigations at the Šeškučiai 1 site: trenches and test pits; test pits; 3 flint finds; 4 pottery with organic temper; 5 pottery with crushed granite temper; 6 pottery with grog temper gyveno tiek porėtąją, tiek Nemuno kultūrai priskiriamą keramiką gaminusios subneolitinės bendruomenės. Ateityje tiriant šį regioną būtų įdomu išsamiau pažinti keramikos grupių chronologiją, kuri leistų suprasti abiejų kultūrų bendruomenių santykį m. taip pat atlikti detalieji tyrimai Šeškučių senovės gyvenvietėje m. joje tir ti 5 kasiniai, vienas 1 m 2 ir du 2 m 2 šurfai. Rastas iki 30 cm storio archeologinis sluoksnis su akmens amžiaus ankstyvojo metalų laikotarpio radiniais neaukštos kalvelės vidurinėje ir Š dalyse. Aptikta titnago skaldos radinių ir dirbinių, lipdytinės keramikos, liesintos šamotu, organinėmis priemaišomis arba trupintu akmeniu. Rasti mažiausiai dviejų virvelinės keramikos indų rumbuoto puodo ir taurės fragmentai. Tipologiškai gyvenvietė datuota subneolitu, neolitu ir ankstyvuoju metalų laikotarpiu m. ištirtos 8 perkasos ir 13 šurfų, iš viso 92 m 2 (3 pav.). Senovės gyvenvietė yra apie 60 m skersmens kalvelėje plokščia vidurine dalimi, tankiai apaugusioje brandžiomis pušimis. Perkasos 1 5 kastos vidurinėje ir Š ŠV kalvelės dalyse, perkasa 8 kalvelės P papėdėje. Dėl tankiai augančių medžių nebuvo galima tirti didelių vientisų plotų vienas šalia kito ir visos perkasos nebuvo platesnės nei 2 m. Siekiant nustatyti radinių paplitimo ribas, šurfai ir perkasos 6 bei 7 tirti statmenai kalvelės šlaitui į visas puses nuo vidurinės dalies. Visose iškasose stebėta panaši stratigrafija: po miško paklote buvo cm storio pilkšvai rudo ar pilko vidutinio smėlio miškožemis, po juo vidutinis gelsvai rudas smėlis, kuriame kasant gilyn daugėjo žvyro priemaišų. Iki 40 cm storio archeologinį sluoksnį sudarė pilkšvai rudo arba rudo vidutinio smėlio miškožemis ir gelsvai rudas arba rudas vidutinis ir stambus smėlis. Radiniai aptikti cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Tankiausia radinių viršutinėje gelsvai rudo vidutinio smėlio sluoksnio dalyje, cm gylyje. Gelsvai rudo smėlio paviršiuje, apie cm gylyje atsidengė 10 įgilintų struktūrų, iš kurių tik kelias galima sieti su antropogenine veikla iš jų buvo paimti 3 grunto mėginiai (apie 60 l) makrobotaniniams tyrimams. Iš viso surinkti 1372 archeologiniai radiniai: 895 keramikos fragmentai, 469 titnago ir 8 kitų akmens rūšių radiniai. Planigrafiškai 24 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais

6 didžiausias radinių tankis stebėtas kalvelės vidurinėje ir Š bei ŠV dalyse. Š dalyje rasta beveik visa gyvenvietėje surinkta keramika su šamoto priemaišomis, skiriama Virvelinės keramikos kultūrai. Daugiausia jos rasta perkasose 1 ir 2 bei šurfe 1. Perkasoje 1 aptikti dviejų taurių fragmentai, o šurfe 1, atskiroje sankaupoje rasta nemaža dalis rumbuotos puodynės (4 pav.). Kalvelės vidurinėje dalyje, perkasose 4 ir 5 aptikta sankaupa su Nemuno kultūros puodynės šukėmis. Jos molio masė liesinta trupintu akmeniu, puodynės išorė ornamentuota horizontaliomis terasinėmis juostelėmis (4 pav.). Gyvenvietėje rasta ir daugiau akmeniu liesintos keramikos už šios sankaupos ribų, dalis jos, matyt, yra kitų laikotarpių vėlyvojo neolito ar bronzos amžiaus, nes buvo rastas plokščio dugno fragmentas. Tarp gyvenvietėje surinktų titnago radinių buvo mezolito laikotarpio inventoriaus taisyklingų skelčių fragmentų, ašmenėlių, trapecinių antgalių, tačiau didžiąją dalį gyvenvietėje rastų antgalių sudaro nuoskaliniai trikampiai antgaliai, suformuoti plokščiu retušu (5 pav.). Šie antgaliai galėjo būti naudojami tiek subneolito, tiek virvelinę keramiką gaminusių bendruomenių, o jų paplitimas persidengia su paminėtų keramikos grupių radiniais. Perkasoje 3 rastas gludinto titnaginio kirvio ašmenų fragmentas (5:2 pav.). Atskira radinių koncentracija aptikta kalvelės P papėdėje, šurfe 7 ir perkasoje 8. Čia rastos kelios dešimtys porėtosios keramikos šukių, kurių keli fragmentai puošti horizontalios virvelės įspaudais (4 pav.), pora nedidelių šukių su šamoto priemaišomis ir nedaug titnago radinių, tarp kurių buvo trikampis antgalis ir nuoskala nuo gludinto kirvio. Tipologiškai Šeškučių senovės gyvenvietė 1 datuojama mezolitu, subneolitu ( m. pr. Kr.) ir cm 4 pav. Šeškučių senovės gyvenvietėje 1 rasta subneolito ir neolito keramika: 1 subneolitinė Nemuno kultūros ir porėtoji keramika; 2 virvelinės keramikos taurių dalys; 3 virvelinės keramikos rumbuotas puodas. L. Gaižausko nuotr. 3 Fig. 4. Subneolithic and Neolithic pottery from the Šeškučiai 1 site: 1 Subneolithic Nemunas Culture and porous pottery; 2 fragments of Corded Ware beakers; 3 a Corded Ware short-wave moulded pot I. Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio objektai Stone Age and Early Metal Period SITES 25

7 cm pav. Šeškučių senovės gyvenvietėje 1 rasti titnago dirbiniai: 1 lancetas; 2 gludinto kirvio fragmentas; 3 6 plokščiai retušuoti nuoskaliniai antgaliai ir jų fragmentai; 7 trapecinis antgalis; 8 ašmenėlio fragmentas (1, 7, 8 mezolitas; 2 neolitas; 3 6 subneolitas, neolitas ir ankstyvasis metalų laikotarpis). L. Gaižausko nuotr. neolitu ( m. pr. Kr.). Be priešistorinių radinių, aptiktos kelios šukės nuo vienos apžiestos arba žiestos galbūt XV XVI a. datuojamos puodynės. Medžio anglies mėginiai iš dviejų spėjamos antropogeninės kilmės įgilintų struktūrų ir iš Virvelinės keramikos puodynės šukių koncentracijos buvo datuoti 14 C metodu FTMC laboratorijoje. Gautos tokios datos (95,4 % tikimybė): struktūra 3 (perkasa 1) cal BC, struktūra 10 (šurfas 7) cal BC, angliukas iš Virvelinės keramikos šukių koncentracijos (šurfas 1) cal AD. Nė vienos datos negalime susieti su gausiausiai gyvenvietėje aptiktomis radinių grupėmis ar šalia mėginių rastais radiniais. Datuotos medžio anglys galėjo atsirasti tiek natūralių, tiek žmogaus sukeltų miško gaisrų metu. Be to, gyvenvietėje neradome aiškiai I tūkst. pr. Kr. skirtinos keramikos. Šeškučių senovės gyvenvietės 1 tyrimai suteikė naujos medžiagos subneolito ir neolito bendruomenių Rytų Lietuvoje pažinimui. Aptikta kol kas labiausiai į Š nutolusi Nemuno Fig. 5. Flint finds from the Šeškučiai 1 site: 1 a lanceolate point; 2 a fragment of a polished axe; 3 6 triangular points made from flake blanks; 7 a trapezoidal point; 8 a microblade fragment. 1, 7, and 8 Mesolithic; 2 Neolithic; 3 6 Subneolithic, Neolithic, and Early Metal Age kultūros keramikos radimvietė. Po truputį gausėja duomenų, kad šios kultūros bendruomenių apgyventa teritorija nesibaigė Pietų Lietuvoje. Visgi 2019 m. nepavyko aptikti su subneolito ar neolito radiniais susijusių kontekstų, tokių kaip įgilintos struktūros, kurie leistų datuoti skirtingą archeologinę medžiagą 14 C metodu. Ateityje labai svarbu sukaupti daugiau su ar - cheo loginiais kontekstais susietų datų, kad galėtume pradėti interpretuoti šių skirtingų subneolito ir neolito bendruomenių tarpusavio santykius, jei tokių buvo, šiame ir kituose regionuose. Šio tikslo pasiekti beveik neįmanoma tiriant vien smėlines gyvenvietes, todėl ateityje naujų archeologinių objektų Šeškučių kaimo regione ieškosime uždurpėjusių vandens telkinių duburiuose ir jų priekrantėse. Paaiškėjo, jog Šeškučių senovės gyvenvietėje 1 egzistuoja horizontali stratigrafija skirtingų laikotarpių radiniai sudaro atskiras sankaupas, dėl to nagrinėti šios gyvenvietės vidinę struktūrą lengviau nei daugelio kitų smėliniuose dirvožemiuose esančių gyvenviečių, kurios priešistorėje naudotos dažniau. 26 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais

8 Stone Age sites in the vicinity of Šeškučiai village 13 new prehistoric loci, dated to the Mesolithic and Subneolithic, were discovered during a field evaluation in the region around the headwaters of the small river Veržuva in 2019 (Šeškučiai and neighbouring villages, Vilnius District) (Fig. 1). The evaluation procedure consisted of a fieldwalking survey and an excavation with various test pits, including shovel test pits (Fig. 2). Comprehensive excavations were also conducted at the Šeškučiai 1 locus of the Šeškučiai archaeological site (Fig. 3). This locus has a horizontal rather than vertical stratigraphy with multiple occupations dating to the Mesolithic, Subneolithic, and Neolithic based on the typology of the flint tools (Fig. 5) and pottery (Fig. 4). Some areas show virtually no mixing of the materials allowing the conclusion to be drawn that it would be possible to identify a series of discreet occupations by Subneolithic hunter-gatherers and Neolithic Corded Ware Culture groups at the site over time. The radiocarbon results indicate that a disturbance, possibly natural and connected with the period during the first half of 1 st millennium bc, occurred in the area. No direct evidence was discovered of any interaction between the Subneolithic and Corded Ware groups, which was the reason for the evaluation at Šeškučiai 1. However, substantial evidence was found for a more northern boundary for the settlement of Subneolithic Nemunas Culture groups in Lithuania. Little temporal information currently exists on any interaction between these groups and the Subneolithic groups that produced Porous Ware. The district s wetland areas are next in line to be evaluated for possible stratified contexts, which would allow a more detailed chronology to be created. Gabrielė Gudaitienė Dūkštelių senovės gyvenvietės tyrinėjimai Dūkštelių senovės gyvenvietėje (UK 38282) (Vilniaus r.) šiemet buvo tęsiami 2013 m. pradėti tyrimai (ATL 2012 metais, 2013, p ; ATL 2013 metais, 2014, p ; ATL 2014 me - tais, 2015, p ; ATL 2015 metais, 2016, p ; ATL 2016 metais, 2017, p , ATL 2018 metais, 2019, p ). Tirtas 6 m² plotas archeologinio objekto V dalyje, kur iki šiol buvo ištirtas vienas šurfas ir 10 m² plotas. Fiksuota kelių sluoksnių stratigrafija: 40 cm storio pilkai rudo suarto dirvožemio sluoksnis, apie 10 cm storio gelsvai pilko smėlio sluoksnis, iki 35 cm storio geltono smėlio sluoksnis, pereinantis į balkšvą įžeminį smulkiagrūdį smėlį su limonito intarpais ar žvyrą. Kasinėjant 2019 m. rasti 34 radiniai, visi titnaginiai (1 retušuota skeltė, galbūt 1 nuoskala su retušo žymėmis, 1 gramdukas ir 31 titnago skaldymo atlieka) (1 pav.), taip pat baigta tirti dar 2018 m. atsidengusi dėmė 17 (2 pav.), kuri, ko gero, yra ne antropogeninės kilmės, bet galbūt medžio išvarta. Kitaip nei plotuose, ankstesniais metais kasinėtuose senovės gyvenvietės R dalyje, čia nerasta keramikos ir degusių kaulų. 0 3 cm 1 pav. Titnaginiai dirbiniai. G. Gudaitienės pieš. Fig. 1. Flint artefacts I. Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio objektai Stone Age and Early Metal Period SITES 27

Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukė

Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukė Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukės minėtų dėmių užpilduose). Visos keramikos šukės yra

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd

Metodines rekomendacijos_ISTORIJA.indd I S T O R I J A Metodinės rekomendacijos virtualioje mokymosi aplinkoje klase.eduka.lt 7 Mieli Mokytojai, džiaugiamės, kad domitės leidyklos Šviesa išleistais serijos Atrask vadovėlių komplektais! Serija

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 28, p ISSN MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽA

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 28, p ISSN MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽA LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2005. T. 28, p. 133-162. ISSN 0207-8694 MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 1961-1963 METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽALNIERIUS Parašyti šį straipsnį paskatino kelios priežastys.

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 29, p ISSN NEOLITIZACIJOS PROCESO PRADŽIA LIETUVOJE DŽIUGAS BRAZAITIS ĮVADAS Akmens amžiaus pabaig

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 29, p ISSN NEOLITIZACIJOS PROCESO PRADŽIA LIETUVOJE DŽIUGAS BRAZAITIS ĮVADAS Akmens amžiaus pabaig LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2005. T. 29, p. 241-252. ISSN 0207-8694 NEOLITIZACIJOS PROCESO PRADŽIA LIETUVOJE DŽIUGAS BRAZAITIS ĮVADAS Akmens amžiaus pabaigoje įvyko vienas reikšmingiausių žmonijos istorijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

ATL-2005-maketas pmd

ATL-2005-maketas pmd dþio ðurfas 3 kastas á Ð nuo piliakalnio, prieðpilio griovio vietoje. Jame aptiktas iki 50 cm storio kultûrinis sluoksnis su angliukais, taèiau be piliakalnio gyvavimo laikotarpiui skiriamø radiniø. Rasta

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 27, p ISSN GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 27, p ISSN GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2005. T. 27, p. 23-28. ISSN 0207-8694 GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J. Ciglio straipsnis, skirtas geležiniams pleišto pavidalo

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours

vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours of three coffins were recorded in trench 2, but only

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 23, p ISSN RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE RIMUTĖ RIMANTIENĖ Rutulinių amforų kultūra (RA

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 23, p ISSN RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE RIMUTĖ RIMANTIENĖ Rutulinių amforų kultūra (RA LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2002. T. 23, p. 41-50. ISSN 02-07-8694 RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE RIMUTĖ RIMANTIENĖ Rutulinių amforų kultūra (RAK) Lietuvoje paliko labai nedaug paminklų. Nežiūrint

Detaliau

ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Re

ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Re ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Reichui svarbius ir patikimesnius statinius bunkerius,

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 1 priedas ATSTUMAI TARP GRĘŽINIŲ IR KITŲ TYRIMO VIETŲ Statybos sklypo inžinerinės geologinės sąlygos Statinio kategorija* nesudėtingas

Detaliau

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012

G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012 LGS XXIII SUVAŽIAVIMAS NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA Dr. Ginutis Juozapavičius (UAB GJ Magma ) Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. 1 eksploatuojamos

Detaliau

LIE TU V OS ARCHEOlogija 23

LIE TU V OS ARCHEOlogija 23 LIE TU V OS ARCHEOlogija 23 Li.etU\'05 i.5tori.)05 i.n ti.tl.\tu5 LIE TU V OS ARCHEO logija 23 VILNIUS 2002 UDK 902/904(474.5) Li227 Redaktorių kolegija: Algirdas Girininkas (ats. redaktorills ir sudarytojas)

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI Alvesta.... 1 Audit.... 1 Canis... 2 Casablanca... 2 Clarissa... 2 Eiffel... 3 Hardy... 3 Kiblukai... 3 Konto... 3 Laser...

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018

Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018 Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018 RėmėjaS Redakcinė kolegija Vyriausiasis redaktorius Gintautas Zabiela Sekretorė

Detaliau

, ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D;" ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I -

, ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D; ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I - , ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D;" ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I - V I I a. KAP I N Y N A I rw SE e VILNIUS 196 8 Atsakingasis

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų karnizo laikiklis Užuolaidų karnizas Antgalis Kampinis

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir DRUSKNNKŲ SAV.+ DRUSKNNKŲ M. ų savivaldybė sskirstyta į 6 nekilnojamojo trto verčių zonų, kriose nekilnojamojo trto kainos yra skirtingos. ndividalių gyvenamųjų namų segmente popliariasia 6 bvo 7..4 zona

Detaliau

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN 2335-8610 Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirdas Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau