2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2022 METŲ VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 KĖDAINIŲ R. MIEGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS Miegėnai 2022

2 PARVIRTINTA Miegėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Įsakymu Nr. V-5 MIEGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 1. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 2. II SKYRIUS. VEIKLOS ANALIZĖ 3. III SKYRIUS METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 4. IV SKYRIUS METŲ VEIKLOS PRIEMONĖS 5. V SKYRIUS. ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 2

3 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos planas (toliau planas) nustato metinius mokyklos veiklos tikslus bei uždavinius, numato prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti, apibrėžia veiklos rezultatus. Metinis mokyklos veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kėdainių rajono strateginio plėtros plano iki 2030 m. patikslintu priemonių planu, Kėdainių rajono savivaldybės metų strateginiu veiklos planu, mokyklos metų strateginiu planu, 2021 metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, mokyklos vykdomą veiklą, turimus išteklius, mokyklos bendruomenės narių reikmes ir pasiūlymus. Mokyklos veiklos planą rengė 2021 m. gruodžio 31 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-65 sudaryta darbo grupė. Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendradarbiavimo, demokratiškumo principų. Mokyklos metinis veiklos planas aptariamas mokyklos tarybos posėdyje, tvirtinamas direktoriaus įsakymu. Planas skelbiamas mokyklos svetainėje II SKYRIUS VEIKLOS ANALIZĖ MOKYKLOS PRISTATYMAS Mokykloje dirba 32 darbuotojai. 19 yra pedagoginiai darbuotojai, 14 iš jų darbas mokykloje yra pagrindinės pareigos. Kolektyvas stabilus, darnus, atviras pokyčiams. Amžiaus vidurkis 52 metai. Visi mokyklos mokytojai yra dalykų specialistai, nuolat tobulinantys profesinę kvalifikaciją. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos: mokytojai 1 (5 %), vyresnieji mokytojai 15 (79 %), mokytojai metodininkai 3 (16 %). Mokykloje pedagoginių darbuotojų skaičius kinta nežymiai. Didžiąją kolektyvo dalį sudaro moterys. Visi mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą. Mokykloje dirba 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Iš viso mokyklai yra skirta 30,55 etato pareigybių, iš jų 17,5 etat darbuotojų pareigybėms ir 13,05 etatų mokytojų pareigybėms. Fiksuojant mokinių skaičiaus dinamiką 1 10 klasėse matyti, kad nuo 2019 metų iki 2022 metų mokinių skaičius mokykloje nežymiai sumažėjo. Mokinių skaičiaus pokytis: m. m m. m m. m. Klasių Klasių Mokinių Mokinių komplektų komplektų skaičius skaičius skaičius skaičius Mokinių skaičius 3 Klasių komplektų skaičius Pagalbos mokiniui specialistų komandą sudaro socialinis ir specialusis pedagogai, visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, bibliotekininkas. Mokykloje trečius metus su 1 6 klasių mokiniais dirba pailgintos dienos grupės auklėtojas (0,5 et.). Sukomplektuota 10 klasių komplektų, 1 mišri priešmokyklinio ugdymo grupė. Klasės mokinių vidurkis 8 mokiniai. Anglų kalbos mokoma nuo 2 klasės. Visi 6 10 klasių mokiniai

4 antrosios užsienio kalbos (rusų k.) mokosi nuo 6 klasės. Mokykloje visiems mokiniams dėstomas dorinis ugdymas etika. Mokykloje mokosi mokiniai iš 52 šeimų. 61 % yra nepilnos šeimos. 1 mokinys auga globėjų šeimoje. 64 % mokinių gauna nemokamą maitinimą. 54 % mokinių maršrutiniu ir mokykliniu autobusais į mokyklą vyksta toliau negu 3 km. Mokinių mokymosi pasiekimai mokykloje neišskirtiniai, daugumos patenkinami. Visi mokiniai 2021 m. baigė pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Gerais įvertinimais mokslo metus baigė 9 mokinai. Tai sudaro 10,5 % visų mokinių. Praleistų pamokų skaičiaus vidurkis vienam mokiniui 72 pamokos (2020 m. 42 pamokos) klasių mokinių pažangumas 98,60 %. Mokykloje yra sudarytos tinkamos sąlygos asmenybės ir socialinės raidos pažangai, mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti: buvo vykdoma 11 neformaliojo vaikų švietimo programų (4 meninės krypties, 3 sporto, 2 technologinės, 1 intelektinės, 1 konstravimo), su mokiniais dirbo 9 vadovai. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 85 % mokyklos mokinių. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą išnaudota 75 %, o pagrindinio ugdymo programoje 69 % lėšų. Mokykloje įgyvendinamos dvi NVŠ (tikslinis finansavimas) programos,,bokso ir savigynos pagrindai ir Kūrybinės dirbtuvės,,menų kalvė. Mokykloje mokosi 24 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. 14 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokosi pagal individualizuotas, 10 pagal pritaikytas Bendrąsias programas M. STRATEGINIO IR 2021 M. VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ Mokykla savo veiklą vykdo vadovaudamasi m. strateginiu planu metai yra treti strategijos įgyvendinimo metai, todėl galime įvertinti nuveiktus darbus metų strateginiame plane buvo iškelta vizija patraukli, moderni, atvira vietos bendruomenei, išsiskirianti švietėjiška, kultūrine, sportine veikla pagrindinė mokykla, ugdanti kiekvieną mokinį, sėkmingai besiintegruojantį šiuolaikinėje visuomenėje. Iškelti du prioritetai: ugdymo kokybės gerinimas bei saugios ir sveikos aplinkos užtikrinimas. Įgyvendinant strateginio plano pirmąjį tikslą,,telkiant mokyklos bendruomenę gerinti ugdymo(si) kokybę, buvo siekta aukštesnių mokymosi rezultatų sudarant galimybę kiekvienam mokiniui pasiekti mokymo(si) sėkmę, užtikrinant ugdymosi poreikių tenkinimą, veiksmingos pagalbos teikimą. Įgyvendinant strateginio plano antrąjį tikslą,,bendruomenės saugumo užtikrinimas formuojant savitą, saugią ir palankią mokymosi aplinką, buvo siekta kurti saugią, pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą mokinių savijautą mokykloje. Atliekant metų strateginio plano įgyvendinimo analizę, duomenys buvo renkami nagrinėjant mokyklos 2019, 2020 ir 2021 metų veiklos planų analizes, mokytojų tarybos protokolus, pagalbos mokiniui specialistų veiklos planus, direktoriaus įsakymus. Strateginio plano rezultatų vertinimas: 1 tikslas. Telkiant mokyklos bendruomenę gerinti ugdymo(si) kokybę. Pasiektas rezultatas Uždavinio Uždaviniai įgyvendinimo 2019 m m m Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir 77,7 % (įgyvendintos 7 priemonės iš 9) 100 % (6 priemonės) 75 % (įgyvendintos 6 priemonės iš 9, 2 iš dalies) 100 % (5 priemonės) 4 80 % (įgyvendintos 8 priemonės iš 10) vertinimas Patenkinamai (77,6 %) 80 % Gerai (93 %)

5 profesinių kompetencijų tobulėjimo. (įgyvendintos 4 priemonės iš 5) 2 tikslas. Kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę Pasiektas rezultatas Uždaviniai 2019 m m m Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymo(si) aplinką 2.2. Puoselėti mokyklos narių pilietinį sąmoningumą 100 % (7 priemonės) 100 % (5 priemonės) 80 % (visos priemonės įgyvendintos iš dalies) 90 % (6 priemonės) 90 % (5 priemonės) 80 % (įgyvendintos 4 priemonės iš 5) Uždavinio įgyvendinimo vertinimas Gerai (90 %) Gerai (90 %) Pagrindinis mokyklos 2021 metų veiklos tikslas sudaryti palankias ir saugias sąlygas kiekvieno mokinio, mokytojo aktyviam ugdymui(si) ir asmeninei pažangai bei saviraiškos poreikių tenkinimui. Uždaviniai: 1. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymo(si) sėkmę. 2. Skatinti nuolatinį mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimą. 3. Formuoti savitą, saugią ir palankią mokymo(si) aplinką. Vertinant uždavinių įgyvendinimo lygį remtasi sėkmės kriterijais, pasiektais rezultatais. Įgyvendinant pirmą uždavinį pagrindinis dėmesys buvo skiriamas mokymosi motyvacijos skatinimui, motyvuojančio ugdymo proceso sukūrimui. Lietuvos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, daugiau nei pusę mokslo metų ugdymo procesą teko organizuoti nuotoliniu būdu, todėl daug dėmesio buvo skirta sėkmingam nuotolinio ugdymo(si) proceso organizavimui. Mokykloje buvo parengtas ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas, vieningai susitarta dėl mokymo(si) platformos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kiekvieno vaiko pažangai: kas savaitę klasės vadovai su dalykų mokytojais aptardavo mokinių mokymosi pasiekimus, iškilusias problemas. Priimtas susitarimas dėl kiekvieną savaitę organizuojamų mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų pasitarimų, kurių metu buvo dalintasi patirtimi apie veiksmingas pamokų organizavimo, mokinių įtraukimo į ugdymo procesą praktikas. Kad nenukentėtų ugdymo kokybė ir mokiniai galėtų kokybiškai įsisavinti ugdymo turinį, buvo įsigyta EDUKA skaitmeninio mokymo(si) aplinkos licencija. Jos naudojimas sudarė galimybę mokytojams praturtinti ugdymo procesą naujomis elektroninėmis užduotimis, vertinti ir įsivertinti veiklas. Pagalbos mokiniui specialistai dėl atsiradusių ugdymo(si) iššūkių bendradarbiavo su klasių vadovais, mokytojais, tėvais. Situacijai išsiaiškinti buvo atliekamos apklausos, kuriomis remiantis buvo parengtos rekomendacijos nuotolinio mokymo gerinimui (lankomumo, saugaus elgesio internete, vertinimo, mokomųjų platformų naudojimo). Įvedus sistemingą mokinių lankomumo kontrolę ir apskaitą, mokinių lankomumas nesudarė problemų: 95 % praleistų pamokų buvo pateisintos. Atlikus mokinių metinių rezultatų analizę, nustatyta, kad 45 % mokinių padarė asmeninę mokymosi pažangą. Kovo gegužės mėnesiais mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, ir mokiniams, neturintiems namuose sąlygų mokytis, mokykloje buvo teikiama pagalba (šiomis konsultacijomis pasinaudojo 13 mokinių, 34 mokiniai buvo aprūpinti planšetiniais kompiuteriais). Mokytojų metodinių grupių organizuotuose metodiniuose pasitarimuose dalintasi darbo patirtimi, pristatyti inovatyvūs, netradiciniai mokymo būdai, dalintasi nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimi. Pasibaigus pirmajam ir antrajam mokslo metų pusmečiams, mokytojų tarybos posėdžiuose aptarta mokinių mokymosi sėkmingumo situacija, 5

6 mokymosi rezultatai lyginti su praėjusių mokslo metų rezultatais, priimti nutarimai, orientuoti į bendruomenės narių veiksmus ugdymo kokybei gerinti. Patikrinimų, testų rezultatai nedžiuginantys. Jie buvo analizuoti mokytojų taryboje, metodinėse grupėse, aptarti mokinių tėvų susirinkimuose. Buvo nutarta ugdymo procesą sistemingai stebėti, aptarti mokinių ugdymosi rezultatus, sudaryti mokiniams galimybę mokomųjų dalykų konsultacijose įgyti papildomų žinių bei įgūdžių. Pradinėse klasėse mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius išliko nepakitęs (lyginant su praėjusiais mokslo metais) klasių mokinių bendras pažangumas pakilo 1,3 % (lyginant su praėjusiais mokslo metais) m. nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) dalyvavo 4 ir 8 klasių mokiniai. Matematinis mokinių raštingumas vis dar kelia susirūpinimą, nes mokinių surinktų taškų vidurkis siekia vos 50 % nuo galimų surikti taškų. 10 klasės mokinių PUPP rezultatai liko nepakitę nuo praėjusių mokslo metų: matematikos įvertinimų vidurkis 4,6, lietuvių kalbos 4,8. Galima pasidžiaugti tik tuo, kad visi 10 klasės mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą ir tęsia mokslus kitose ugdymo įstaigose. Nuotolinio ugdymo organizavimo metu išryškėjo kritusi mokinių mokymosi motyvacija, ypač SUP mokinių. Tam įtakos turėjo dalies mokytojų kompetencijų stoka diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį, negebant per pamokas paskirstyti skirtingo sudėtingumo užduočių. Siekiant geresnės ugdymo kokybės 15 pamokų buvo vedamos kitose aplinkose. Buvo pravestos 8 atviros integruotos pamokos, 5 edukacinės išvykos. Mokykla dalyvavo Kultūros paso programoje ugdytiniams buvo sudarytos galimybės dalyvauti patyriminėse veiklose. Programai skirtos lėšos įsisavintos 100 %. Įgyvendinant antrą uždavinį organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų dalykinių bei skaitmeninių kompetencijų tobulinimui, gebėjimų ir kompetencijų ugdymui, individualios veiklos refleksijai. Nuotolinis ugdymo organizavimo būdas mokytojams suteikė daugiau galimybių dalyvauti profesijos tobulinimo renginiuose: seminaruose, gerosios patirties sklaidos renginiuose. Visi mokytojai savarankiškai tobulino savo skaitmenines pedagogines kompetencijas, apimančias tinkamą technologijų parinkimą ir naudojimą mokymosi turinio planavimui, kūrimui, pateikimui skaitmeninėje aplinkoje, mokymosi organizavimui ir mokinių aktyviam įtraukimui, vertinimui, grįžtamojo ryšio teikimui. Buvo organizuoti du seminarai:,,efektyvaus mokymo metodai motyvacijai skatinti ir,,profesinis santykis su dabartine moksleivių karta. Anglų kalbos vyresnioji mokytoja vedė mokymus:,,darbo su Microsoft Office 365 ir Microsoft Teams mokymai,,,microsoft 365 programų pritaikymas ugdymo procese. Šie mokymai padėjo pedagogams organizuoti kokybiškesnį nuotolinį ugdymo procesą, įgyti pažangos matavimo įgūdžių nuotolinio ugdymo procese. Specialusis, socialinis pedagogai konsultavo mokytojus, rengiančius pritaikytas ir individualizuotas programas, tarėsi dėl individualios pagalbos pamokų metu, informavo apie ugdytinių pasiektus pokyčius. Siekiant aukštesnės dalykinės kompetencijos mokytojai visus metus pagal Švietimo pagalbos tarnybos planą dalyvavo organizuotuose užsiėmimuose. Mokslo metų pabaigoje įsivertintos veiklų stipriosios ir tobulintinos sritys, analizuotas kvalifikaciniuose renginiuose įgytų žinių ir gebėjimų poveikis praktinės veiklos veiksmingumui. Nuotolinio ugdymo metu nebuvo organizuojamos atviros pamokos, renginiai, vyko vangi gerosios patirties sklaida, grįžtamojo ryšio refleksija. Įgyvendinant trečią uždavinį siekta užtikrinti saugias, palankias ugdymo(si) sąlygas. Siekiant pagerinti mokinių emocinę savijautą bei psichinę sveikatą, mokykla prisijungė prie Geros savijautos programos įgyvendinimo. Mokiniai dalyvavo dviejuose užsiėmimuose:,,mintis emocija veiksmas ir,,gongai kvėpavimas atsipalaidavimas. Programai skirtos lėšos įgyvendintos 100 %. 6

7 Mokykloje nuosekliai tęsiamos LIONS QUEST socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos,,laikas kartu,,,paauglystės kryžkelės ir,,raktai į sėkmę. Trečius metus vykdomos programos davė rezultatų. Pagalbos specialistai vykdė sisteminę prevencinę veiklą, teikė individualias ar grupines konsultacijas, vedė klasių valandėles, didžiausią dėmesį skirdami pandemijos sukeltų problemų neutralizavimui ir įvairiapusės pagalbos mokiniams teikimui. Džiugina, kad apklausos ir tyrimai leidžia teigti, kad 95 % mokinių mokykloje jaučiasi saugūs, sumažėjo patyčių atvejų, mokykloje puikiai jaučiasi ir naujai atvykę mokiniai. Stiprinant kultūrines ir menines kompetencijas, siekiant užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį stabilumą, parašytas ir įgyvendintas projektas,,augu sveikas (1760 Eur.), kuriame dalyvavo 80 % mokyklos mokinių. Džiugina mokinių savivaldos iniciatyvos, mokinių tarybos atstovų aktyvus dalyvavimas KRMT veikloje, 2 4 % padidėjęs mokinių, įsijungusių į aktyvią, kūrybišką mokyklos veiklą, skaičius. Siekiant, kad mokykla kuo veiksmingiau vykdytų socialinės partnerystės plėtrą, į vykstančius ugdymo procesus įtraukta daugiau išorės partnerių: Kėdainių rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, Visuomenės sveikatos biuro, Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai, Gudžiūnų seniūnijos darbuotojai, rajono švietimo, sporto ir kultūros įstaigos. Tėvų pedagoginis švietimas buvo vykdomas per individualią klasės vadovų veiklą, visuotinių tėvų susirinkimų metu pasitelkiant įvairius specialistus, parengiant lankstinukus tėvams. Tėvai turėjo galimybę virtualiai bendrauti su mokytojais, klasių vadovais elektroninio TAMO dienyno pagalba. Klasėse iškylantys problemiški klausimai buvo aptariami individualiai. Klasių vadovai vedė instruktažus apie saugų elgesį pamokų ir pertraukų metu mokykloje, už mokyklos ribų, kelyje į mokyklą ir iš jos. Vykstant į ekskursijas, sporto varžybas, olimpiadas ir kt., mokiniai taip pat buvo supažindinami su saugaus elgesio taisyklėmis išvykų metu. Mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijai buvo vedamos klasių valandėlės, atliekami įvairūs tyrimai, testai. Siekdamos kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, vykdydamos smurto ir patyčių prevenciją, pradinių klasių mokytojos kartu su socialiniu pedagogu parašė ir įgyvendino dieninę vasaros poilsio programą,,dainuoju, kuriu, šoku, tyrinėju (217 Eur.). Birželio mėnesį 5 dienų stovykloje dalyvavo 20 pradinių klasių mokinių. Tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu buvo aptarti tėvų ir mokytojų vaidmenys ugdymo procese. Buvo sprendžiamos su vaiku susijusios problemos, aptarta mokinių individuali pažanga. Tėvai, pagal galimybes, buvo įtraukti į įvairias mokyklos veiklas. Kuriant pozityviai motyvuojančią veiklą mokykloje tęsiama pailgintos dienos grupės veikla. Patalpa pritaikyta mokinių poreikiams (atnaujinti baldai). Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, mokykloje būtina spręsti šias problemas: atlikti dalinį mokyklos stogo kapitalinį remontą, keisti apšvietimo ir elektros instaliaciją, įrengti lauko klasę bei plėsti edukacines erdves. MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS Siekiant įsivertinti mokyklos veiklos kokybę, 2021 m. lapkričio mėnesį buvo atliktas platusis įsivertinimas. Remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi, mokyklos kokybės veiklą pagal keturias sritis pedagogai vertino pildydami anketą ( pagal vertinimo lygių skalę. Plačiojo įsivertinimo metu išryškėję: aukščiausios vertės rodikliai: Pastatas ir jo aplinka (3,4); Įranga ir priemonės (3,3); Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,2); Ugdymo(si) organizavimas (3,2); 7

8 Orientavimasis į mokinių poreikius (3,1). žemiausios vertės rodikliai: Mokinio pasiekimai ir pažanga (2,3); Mokymasis (2,4); Mokinių įsivertinimas (2,4); Mokymasis ne mokykloje (2,6); Mokyklos pasiekimai ir pažanga (2,7). Atlikus dokumentų analizę, vyko pokalbiai su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, mokyklos bendruomenės atstovais. Apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos mokyklos veiklos sritys. SSGG (SWOT) ANALIZĖ STIPRYBĖS Mokyklos skaidrumas ir atvirumas. Mokyklos tradicijų puoselėjimas. Demokratiški mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Informacinių komunikacinių priemonių tikslingas naudojimas pamokose. Subalansuoti žmogiškieji ištekliai. Mokykloje vykdomas įtraukusis ugdymas. Efektyviai naudojami finansiniai ištekliai. Profesionali socialinio pedagogo pagalba. Mokymo(si) inovacijų diegimas. Tėvų ir mokyklos partnerystė vaiko ugdymui(si) klausimais. GALIMYBĖS Tarpdalykinės integracijos ugdymo procese ir neformaliajame švietime stiprinimas. Modernių, šiuolaikinių poilsio ir edukacinių aplinkų kūrimas. Mokinių savivaldus, konstruktyvus ir socialus mokymasis pamokoje. Kryptingas bendradarbiavimas su kaimo bendruomene. Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklas. Komandinio darbo stiprinimas. SILPNYBĖS Mokėjimo mokytis kompetencijų stoka. Vangi projektinė veikla. Neišnaudotos personalizuoto ugdymo galimybės. Žema dalies mokinių mokymosi motyvacija ir vidinė kultūra. Pasyvus mokyklos reprezentavimas, įvaizdžio kūrimas. Dalies tėvų (globėjų, rūpintojų) abejingumas vaikų ugdymo rezultatams, lankomumo, iškylančių problemų sprendimui. Tarpdalykinė ugdymo turinio integracija. Prastėjantis mokinių fizinis aktyvumas. Neformaliojo švietimo atitiktis mokinių poreikiams. Šiuolaikiškų edukacinių erdvių stoka. Švietimo pagalbos specialistų trūkumas. Ribotas pedagogų darbo krūvis ir tvarkaraščio sudarymo galimybės dėl darbo keliose švietimo įstaigose. GRĖSMĖS Prastėjanti demografinė situacija seniūnijoje. Socialiai apleistų vaikų, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bei mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, skaičiaus didėjimas. Plintanti vaikų priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, mobiliųjų telefonų, bendravimo virtualioje erdvėje. Išorinės socialinės negerovės (rūkymas, kvaišalai, alkoholis, vaikų nepriežiūra). 8

9 Paraiškų teikimas steigėjui dėl mokyklos nesutvarkytų erdvių rekonstrukcijos. Papildomo finansavimo šaltinių (ES lėšos, 1,2 % pajamų mokesčio, rėmėjų lėšų) pritraukimas. Pozityvios patirties dalijimasis mokinių kompetencijų ir geros pamokos organizavimo srityse. Nepakankamai aukštas mokytojų emocinis intelektas, nenoras ar negebėjimas profesionaliai tobulėti. Nacionaliniu lygiu nuolat besikeičiantys susitarimai dėl ugdymo turinio, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, dokumentų gausa. Mokyklos m. strateginio ir 2021 m. veiklos planų įgyvendinimo rezultatai aptarti Mokyklos tarybos ir Mokytojų tarybos posėdžiuose. Pasiekti rodikliai leidžia teigti, kad planai įgyvendinti gerai. 9

10 III SKYRIUS 2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Prioritetai Strateginiai tikslai Tikslai Uždaviniai 1. Kokybiškas ugdymas(is). 2. Saugi, inovatyvi mokykla Gerinti ugdymo(si) kokybę siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties Kurti saugias, sveikas ir inovatyvias ugdymo(si) aplinkas Stiprinti personalizuotą integralų ugdymą Plėtoti patirtinį ugdymą Įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas Užtikrinti mokinių emocinį, fizinį saugumą, socialinių emocinių kompetencijų ugdymą Sukurti patrauklias, ugdymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas Ugdymo turinį pritaikyti skirtingų poreikių mokiniams Gerinti pamokos kokybę kuriant įvairiapusišką mokymą(si): metodų, formų, būdų, stilių pasirinkimą, užtikrinant aplinkų įvairovę, tarpdalykinę integraciją, lankstų ugdymo procesą Didinti ugdymo proceso kokybę panaudojant mokyklos erdves bei plėtojant ugdymą kitaip ir kitur Organizuoti ir vykdyti projektus, kūrybinius darbus, kultūrines veiklas Atnaujinti ir įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo programą Įgyvendinti Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašo reikalavimus Nuosekliai vykdyti ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas Įrengti lauko ugdymosi ir laisvalaikio erdves. 10

11 IV SKYRIUS 2022 METŲ VEIKLOS PRIEMONĖS 1. Prioritetas. Kokybiškas ugdymas(is) Strateginis tikslas. Gerinti ugdymo(si) kokybę siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ūgties Metinis tikslas. Stiprinti personalizuotą integralų ugdymą Uždavinys. Ugdymo turinį pritaikyti skirtingų poreikių mokiniams. Eil. Nr Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Vykdyti mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo apklausas. Stebėti ir reguliuoti mokinių mokymosi krūvį. Sistemingai ir konstruktyviai bendradarbiauti švietimo pagalbos specialistams su mokytojais, užtikrinant sėkmingą mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymąsi. Atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pasiekti ugdymo(si) sėkmę ir asmeninę ūgtį. Konsultuoti nepatenkinamus įvertinimus turinčius mokinius, vykdyti grįžtamojo ryšio stebėseną. Administracija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Administracija, dalykų mokytojai Dalykų mokytojai, klasių vadovai, Nuolat Nuolat Tausojama mokinių sveikata, atliekama nuosekli mokymosi krūvių stebėsena. Proporcingai ir optimaliai mokiniams paskirstomas mokymosi krūvis. Visiems mokytojams suteikiama informacija apie mokymosi sunkumų ir skirtingų poreikių turinčius mokinius. Tikslingai diferencijuojamas, individualizuojamas, suasmeninamas ugdymo turinys, padėsiantis mokiniams patirti sėkmę. Planuojant pamoką diferencijuojamos ir individualizuojamos klasės ir namų darbų užduotys pagal mokinių gebėjimus (90 % mokytojų). Didėja mokinių mokymosi motyvacija. Atliekama mokinių apklausa dėl mokymosi motyvacijos. Mokinių pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir skatinimas. Padedant mokytojams tobulinamos mokinio mokėjimo mokytis kompetencijos, identifikuojami mokymosi sunkumai, teikiama pagalba. 11

12 5. Organizuoti pokalbius su mokiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl individualios pagalbos teikimo. Teikti pagalbą SUP mokiniams, vykdyti pažangos ir pasiekimų stebėseną. pagalbos mokiniui specialistai Pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai Nuolat Visi SUP mokiniai ugdomi pagal savo galias ir gebėjimus. Ne mažiau kaip du kartus per metus mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami mokyklos VGK, vertinamas pokytis. Mokiniui nepadarius pažangos, priimami sprendimai dėl tolimesnio ugdymosi, pagalbos teikimo galimybių, numatomos ugdymo proceso tobulinimo kryptys Uždavinys. Gerinti pamokos kokybę kuriant įvairiapusišką mokymą(si): metodų, formų, būdų, stilių pasirinkimą, užtikrinant aplinkų įvairovę, tarpdalykinę integraciją, lankstų ugdymo procesą. Eil. Nr. 1. Stiprinti integralų ugdymą Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas pažintinių, kultūrinių, meninių ir kūrybinių veiklų metu. Diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikius. Administracija, metodinių grupių pirmininkai Mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo programų vadovai Dalykų mokytojai Mokslo metų pradžia Nuolat Parengtas ir įgyvendintas integruotų pamokų planas. Priimti bendruomenės susitarimai dėl ugdomosios netradicinės veiklos organizavimo. Planuojamos ir parengiamos veiklos, skatinančios smalsumą, pažinimo ir kūrybos džiaugsmą. Mokomasi žinias panaudoti praktiškai tyrinėjant, eksperimentuojant. Pažintinė veikla organizuojama ir ne mokyklos aplinkose: išvykose, muziejuose, virtualiose mokymosi aplinkose. mokymą(sis) pamokose individualizuojamas, diferencijuojamas ir suasmeninamas (ne mažiau kaip 75 % mokytojų). Vykdoma pamokų stebėsena, rezultatai 12

13 Gerinti mokinių mokymosi savivaldumą. Stiprinti mokytojų kolegialų ryšį siekiant ugdymo kokybės gerinimo. Matematinį ugdymą aktyviau integruoti į lietuvių kalbos, gamtos, socialinių mokslų, menų ugdymo turinį. Dalykų mokytojai Metodinių grupių pirmininkai Dalykų mokytojai Nuolat aptariami metodinėse grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose ne rečiau kaip du kartus per metus (70 80 % stebėtų pamokų taikomi metodai atitinka skirtingus mokinių mokymosi poreikius). Padedant mokytojui 70 % mokinių geba išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, surasti reikiamą informaciją. Ne mažiau kaip du kartus per metus metodinėse grupėse dalinamasi gerąja patirtimi. Pamokose taikomi mokymąsi skatinantys mokymosi metodai, informacinės komunikacinės technologijos. Matematinis raštingumas integruojamas į dalykų pamokas (60 % mokytojų). Tobulinamos mokinių loginio, analitinio ir kritinio mąstymo kompetencijos (matematikos pasiekimai auga 1 2 %) Metinis tikslas. Plėtoti patirtinį ugdymą Uždavinys. Didinti ugdymo proceso kokybę panaudojant mokyklos erdves bei plėtojant ugdymą kitaip ir kitur. Eil. Nr. 1. Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Parengti ir įdiegti Mokymosi be sienų tvarkos aprašą. Metodinių grupių pirmininkai Rugsėjo mėn. Mokymosi be sienų tvarkos aprašas padeda įtvirtinti patirtinio ugdymo nuostatas. Edukacinių erdvių kūrimas, pritaikymas bei panaudojimas ugdymo tikslams leidžia besimokančiajam aktyviau įsitraukti į naudingą, kūrybišką, aktyvią, prasmingą ir įdomią veiklą, patirtinį mokymą(si), skatinantį reflektuoti ir analizuoti savo patirtį bei iš jos mokytis. 13

14 2. 3. Vykdyti edukacinės mokomąsias ekskursijas. Išanalizuoti Kultūros paso renginių pasiūlą taikant patirtinį ugdymą ir pilnai išnaudoti programai skirtas lėšas. Dalykų mokytojai Kultūros paso programos koordinatorius, dalykų mokytojai Plėtojant ugdymą kitaip ir kitur (organizuojant dalykines mokomąsias ekskursijas) tobulinama mokinių mokėjimo mokytis kompetencija, keliama mokymosi motyvacija, gerėja ugdymo(si) rezultatai. Visiems mokiniams suteikiama galimybė atrasti individualius poreikius atitinkančias kultūros ir meno paslaugas. Vykdoma kultūrinė edukacija, t. y. kryptinga veikla, ugdanti kūrybingą asmenybę, stiprinanti kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius, lavinanti meninius gebėjimus ir kompetencijas Uždavinys. Organizuoti ir vykdyti projektus, kūrybinius darbus, kultūrines veiklas. Eil. Nr Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Organizuoti, vykdyti ir pristatyti mokyklos bendruomenei 5 10 klasių mokinių metinius projektinius darbus. Projektinę veiklą integruoti į įvairių dalykų turinį. Įgyvendinti mokyklos 80-mečiui skirtų renginių metines veiklas. Dalykų mokytojai Dalykų mokytojai Administracija, mokyklos bendruomenė, birželio mėn metai Metinis tikslas. Įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas Uždavinys. Atnaujinti ir įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo programą % mokinių įsijungia į projektines ir patyrimines veiklas, mokymasis tampa asmeninės pažangos siekiu, mokiniai išgyvena emocinę ir socialinę sėkmę. Ugdomos mokinių kūrybiškumo, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijos. Integruojant įvairių dalykų turinį projektinėse veiklose dalyvavę mokiniai įgyja naujos patirties. Mokyklos bendruomenė reprezentuoja ir garsina mokyklą. Puoselėjamos mokyklos tradicijos. 2/3 mokinių dalyvauja įvairiose veiklose, stiprėja bendruomenės tarpusavio ryšys, pasitikėjimas ir atsakomybė vienas kitu. Vykstantys renginiai orientuoti į edukacinį kryptingumą. 14

15 Eil. Nr Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Atlikti Priešmokyklinio ugdymo Bendrosios programos analizę. Parengti ir įgyvendinti mokyklos Priešmokyklinio ugdymo programą. Pradinių klasių metodinė grupė, priešmokyklinio ugdymo pedagogas Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Sausio vasario mėn. Birželio mėn. 2. Prioritetas. Saugi, inovatyvi mokykla Strateginis tikslas. Kurti saugias, sveikas ir inovatyvias ugdymo(si) aplinkas Metinis tikslas. Užtikrinti mokinių emocinį, fizinį saugumą, socialinių emocinių kompetencijų ugdymą Uždavinys. Įgyvendinti Patyčių prevencijos ir intervencijos aprašo reikalavimus. Išanalizuotos programų įgyvendinimo prielaidos ir būdai, ugdomos vaikų kompetencijos, kompetencijų ugdymo gairės, turinio dėmenys ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gairės. Pasiruošta parengti mokyklos priešmokyklinio ugdymo programą. Parengta mokyklos Priešmokyklinio ugdymo programa. Eil. Nr Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Sukurti klasių vadovų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo modelį. Įdiegti Patyčių dėžutę. Kurti pagarba ir dialogu grindžiamus tarpusavio santykius. Vykdyti mokinių saugumo mokykloje tyrimus. Pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai Socialinis pedagogas, mokyklos bendruomenė Socialinis pedagogas Sausio mėn., mokslo metų eigoje Sausio mėn., mokslo metų eigoje Du kartus per mokslo metus Vadovaujantis bendradarbiavimo modelio kriterijais laikomasi poveikio priemonių taikymo mokiniams eiliškumo ir nuoseklumo. 100 % reaguojama į pastebėtas patyčias, netinkamą mokinių elgesį, konfliktines situacijas. 80 % atvejų išsprendžiama bendruomenės pastangomis ir susitarimais. Įdiegta,,Patyčių dėžutė. Ne mažiau kaip du kartus per metus vykdomi tyrimai mokyklos mikroklimatui ištirti. Identifikavus problemas sudaromas jų sprendimo planas, numatomi problemų sprendimo būdai. 15

16 Uždavinys. Nuosekliai vykdyti ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas. Eil. Nr Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Nuosekliai ir kryptingai diegti mokyklos bendruomenei SEU programas,,laikas kartu,,,paauglystės kryžkelės ir,,raktai į sėkmę. Dalyvauti bendruomenės mokymuose,,socialinio emocinio ugdymo svarba bendruomenėje. Organizuoti mokymus bendruomenei,,klasės valdymo kompetencijų tobulinimas. Darbas su emocijų ir elgesio sutrikimais turinčiais mokiniais. Klasių vadovai Administracija, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) Administracija, klasių vadovai, mokytojai Kovo mėn. Spalio mėn. Mokyklos bendruomenė turi galimybę nuosekliai ir sistemingai ugdyti(s) socialines emocines kompetencijas. Bendruomenės nariai tobulina socialines emocines kompetencijas. Mokytojai įgyja naujų kompetencijų dirbant su emocijų ir elgesio problemų turinčiais mokiniais. 4. Dalyvauti Geros savijautos siūlomose programose. Geros savijautos programos koordinatorius Ugdomi mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai. Stiprinamas mokinių psichologinis atsparumas. Ugdomi mokinių bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžiai, gebėjimas reflektuoti. Stiprinama mokinių savivertė bei skatinama motyvacija mokytis Metinis tikslas. Sukurti patrauklias, ugdymo(si) poreikius atitinkančias edukacines aplinkas Uždavinys. Įrengti lauko ugdymosi ir laisvalaikio erdves. Eil. Nr. 1. Priemonės Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Plėsti, atnaujinti ir tobulinti edukacines aplinkas. Sukurti 2 naujas edukacines, emocines erdves mokykloje. Mokytojai, ūkvedys, birželio mėn. Sukurta saugi, estetiškai patraukli ugdymosi aplinka, į kurios kūrimą įtraukiami mokiniai. 16

17 2. 3. Organizuoti mokinių darbų parodas mokyklos erdvėse. Įrengti lauko klasę pavėsinę su stalu ir suolais. Mokytojai Ūkvedys Nuolat Birželio mėn. Periodiškai eksponuojami mokinių darbai, plėtojamas mokinių kūrybiškumas ir saviraiškos poreikių kompetencijos. Įrengta lauko klasė leidžia ugdymo procesą (karštuoju metų laiku) organizuoti kitose aplinkose. Ugdymo procesas tampa patrauklesnis mokiniui, atsiranda galimybė teoriją efektyviau pritaikyti praktikoje, tyrinėti ir mokytis kitaip. 17

18 V SKYRIUS ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS Įgyvendinto plano įvertinimas vyksta gruodžio mėnesį baigiantis kalendoriniams metams. Tarpinis įvertinimas numatytas birželio mėnesį aptariant m. m. ugdymo rezultatus. Veiklos įgyvendinimą vertina mokyklos savivaldos organizacijų, metodinių grupių pirmininkai, direktorius. Visos savivaldos organizacijos, metodinės grupės, komisijų pirmininkai, socialinis, specialusis pedagogai, visuomenės sveikatos specialistas pateikia ataskaitas raštu apie numatytų priemonių įgyvendinimą. Remiantis šiomis ataskaitomis, formaliojo ir neformaliojo švietimo pasiekimais, darbo grupė parengia ataskaitą apie veiklos įgyvendinimą pagal praėjusių metų uždavinius ir SSGG analizę. Už mokyklos veiklos programos įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius. Visa informacija pateikiama mokyklos svetainėje PRITARTA Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos tarybos 2022 m. sausio 12 d. posėdyje, protokolo Nr

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi

PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progi PRITARTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. nutarimu (protokolo Nr.9) PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau