VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA PATVIRTINTA Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas ar jo dalis negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.) ir Gimnazijos ugdymo plane numatytomis dienomis, ugdymo procesas ar jo dalis gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau nuotolinis mokymo būdas). 2. Vilniaus Antakalnio gimnazijos (toliau Gimnazija) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis: Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo, ir mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 Dėl ir mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo 7 priedu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 3. Apraše naudojamos sąvokos: 3.1. nuotolinis mokymas mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis ir technologijomis, bendrauja su mokytoju mokymo tikslams pasiekti; 3.2. virtualioji mokymosi aplinka (VMA) tai informacinė sistema, turinti ir/ arba susiejanti skaitmeninius mokymo įrankius, leidžiančius pateikti skaitmeninį turinį (teorinę medžiagą, užduotis, testus ir pan.), organizuoti mokymąsi, bendrauti ir bendradarbiauti su besimokančiaisiais, atlikti kitas mokymui reikalingas funkcijas; 3.3. sinchroninis mokymas mokymas, kai visi klasės/ grupės mokiniai mokosi tuo pačiu metu, bendravimas vyksta gyvai ; 3.4. asinchroninis mokymas mokymas, kai klasės/ grupės mokiniai mokosi skirtingu/ lanksčiu grafiku, bendravimas nėra tiesioginis. 4. Aprašu nustatyta ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu tvarka yra privaloma visiems gimnazijos bendruomenės nariams.

2 II SKYRIUS NUOTOLINIO UGDYMO/ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 5. Nuotoliniam ugdymui/ mokymui gimnazijoje naudojami įrankiai: Pagrindinė virtuali ugdymo/ mokymo(si) aplinka ir pagrindinė susitikimų priemonė. Pagrindinė bendravimo, ugdymo/ mokymo rezultatų fiksavimo ir/ ar informavimo priemonė. Papildomos ugdymo/ mokymo(si) aplinkos ir/ ar programos. Papildomos bendravimo priemonės. Nuotolinio ugdymo/ mokymo metodinė bei pagalbos interneto svetainė (DUK). Microsoft Office 365 Education (toliau Ms Teams). Naudojama sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms organizuoti, vaizdo konferencijoms, neformaliojo vaikų švietimo veikloms, klasių valandėlėms, susirinkimams, pokalbiams ir kitoms reikalingoms virtualioms veikloms organizuoti, keitimosi (dokumentų) aplankais priemonė. El. dienynas: UAB Tavo mokykla informacinė TAMO sistema ( Tavo mokykla ). Naudojama ugdymo apskaitos tvarkymui, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui, ugdymo(si) rezultatų, gimnazijos lankymo apskaitai. Eduka klasė, Egzaminatorius, Vyturys, Ugdymo sodas, emokykla, etest, Google Classroom ir kitomis, paskelbtomis Gimnazijos interneto svetainės skiltyje NUOTOLINIS ( El. paštas, telefono skambučiai, Google diskas. Gimnazijos svetainės skiltis NUOTOLINIS : 6. Vykdant ugdymą/ mokymą nuotoliniu būdu: 6.1. mokiniams skiriama tiek savaitinių pamokų, kiek yra numatyta Gimnazijos ugdymo plane; 6.2. įgyvendindamas ugdymo programas, mokytojas užtikrina, kad ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę) būtų skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų asinchroniniam ugdymui; 6.3. sinchroninės ir asinchroninės pamokos organizuojamos pagal pamokų tvarkaraštį (įprastą arba pakoreguotą), kuris skelbiamas elektroniniame dienyne ir fiksuojamas Ms Teams veiklos kalendoriuje; 6.4. klasės valandėlės vykdomos sinchroniniu būdu kiekvieną savaitę; viena klasės valandėlė per mėnesį yra teminė, pagal klasės vadovo veiklos planą; 6.5. neformalusis vaikų švietimas vykdomas sinchroniniu ir/ ar asinchroniniu būdu; dėl palankiausio būdo, įgyvendinant programoje numatytus tikslus, mokytojas tariasi su mokiniais; 6.6. konsultacijos vykdomos sinchroniniu būdu po pamokų pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį; 6.7. tęsiamas prevencinių programų įgyvendinimas sinchroniniu būdu. 7. Sinchroninių pamokų organizavimo bendrosios nuostatos: 7.1. sinchroninės pamokos vyksta mokytojui ir mokiniams bendraujant realiu laiku naudojant Ms Teams įrankius; 7.2. sinchroninio ugdymo/ mokymo nepertraukiama trukmė gali būti 90 min., jei taip mokytojas susitaria su mokiniais; 7.3. sinchroninių pamokų nuorodos ir užduotys pateikiamos Ms Teams aplinkoje; 7.4. mokiniai ir mokytojai į pamoką jungias iki pamokos pradžios likus ne mažiau, kaip 3 minutėms, kai MSF Teams kalendoriuje atsiranda kvietimas prisijungti ;

3 7.5. mokytojas ir mokiniai pamokoje dalyvauja su įjungtomis vaizdo kameromis; rekomenduojama susikurti ir naudoti virtualų foną; mokiniai vaizdo kameras išsijungia tik mokytojui leidus; esant techniniams nesklandumams, mokiniai apie tai iš karto informuoja mokytoją el. dienyne/ el. paštu ar kitais sutartais būdais; 7.6. namų darbų užduotys pateikiamos el. dienyne, jei reikia, su aiškiai aprašytu nukreipimu į Ms Teams; 7.7. siekiant užtikrinti mokinių teisę į privatumą, pamokoje dalyvauja tik mokytojas ir mokiniai, esant poreikiui Gimnazijos administracijos atstovai, pagalbos mokiniui specialistai ar kiti asmenys, kuriems suteiktas Gimnazijos administracijos leidimas. Apie kitų asmenų dalyvavimą pamokoje mokytojui pranešama iš anksto; 7.8. mokytojui, mokiniui ir tretiesiems asmenims pamokos metu draudžiama įrašinėti, fotografuoti, daryti pamokos ekrano nuotraukas ar kitu būdu fiksuoti tiesioginę vaizdo pamoką. 8. Asinchroninių pamokų organizavimo bendrosios nuostatos: 8.1. asinchroninė pamoka mokinių savarankiško mokymosi forma, kuriai vadovauja mokytojas; asinchroninių pamokų metu mokytojas su mokiniais tiesiogiai nebendrauja pamoka prasideda įprastai, Ms Teams aplinkoje; 8.3. mokytojas paskelbia pamokos temą, tikslus, uždavinius ir užduotis, kurias mokiniai turi atlikti asinchroninės pamokos metu, nurodo užduočių šaltinius; 8.4. asinchroninės pamokos metu mokytojas lieka prisijungęs ir atsako į mokiniams kilusius klausimus, teikia mokymosi pagalbą; 8.5. pamokos pabaigoje sužymi lankomumą, įsitikina, kad mokiniai skirtą užduotį atliko arba pratęsia jos atlikimo laiką, aiškiai nurodydamas iki kada ją reikia atlikti ir kokiu būdu pateikti vertinimui (jei užduotis vertinama); 8.6. optimizuojant mokinių mokymosi krūvį, asinchroninių pamokų užduočių atlikimo laikas turėtų būti ne trumpesnis kaip iki artimiausios sinchroninės ar asinchroninės pamokos; 8.7. asinchroninės pamokos metu mokytojas: konsultuoja/ teikia pagalbą mokiniams, kuriems tuo metu vyksta jo dalyko asinchroninė pamoka gali teikti konsultacijas kitiems mokiniams, jei tuo metu jie turi laisvo laiko tarpą tarp pamokų. 9. Konsultacijų, vykstančių pagal patvirtintą tvarkaraštį, organizavimo bendrosios nuostatos: 9.1. mokytojų konsultacijos mokiniams organizuojamos darbo dienomis, kiekvieną savaitę pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį; 9.2. konsultacijos metu mokytojas atsako į mokinių iš anksto ar konsultacijos metu užduotus klausimus; 9.3. mokytojas ir mokiniai konsultacijai jungiasi pamokos pradžioje. Jei per 15 min. nuo konsultacinės pamokos pradžios neprisijungia nei vienas mokinys, mokytojas nutraukia bendravimo realiuoju laiku galimybę, konsultuoja mokinius kitais aptartais būdais; 9.4. jei tvarkaraštyje nėra nurodyta mokomojo dalyko konsultacija, mokytojas konsultuoja mokinius, bendraudamas elektroniniame dienyne, Ms Teams, organizuodamas konsultaciją kitais su mokiniais sutartais būdais. 10. Ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne, vadovaujantis Vilniaus Antakalnio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais Gimnazijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-100. Elektroninio dienyno tvarkymo ypatumai vykdant ugdymą/ mokymą nuotoliniu būdu: mokytojas suveda duomenis apie pamoką, nurodydamas: pamokos temą bei klasės darbą, orientuotus į mokinių pasiekimus (ką mokiniai turi žinoti, gebėti); namų darbas nurodomas el. dienyne, jei reikia, su aiškiai aprašytu nukreipimu į Ms Teams.

4 10.2. supažindinant mokinius su egzaminų ir/ ar kitomis tvarkomis ir pan., kai nurodoma, kad reikalingas mokinio parašas Saugaus elgesio instruktažo lapuose, nuotolinio ugdymo/ mokymo metu pakanka mokiniams išsiųsti informaciją elektroniniame dienyne, jei reikia organizuoti vaizdo konferenciją ir (ar) sinchronines pamokas, klasės valandėlės metu paaiškinti dokumentų, tvarkų turinį; Saugaus elgesio instruktažų lapus mokytojas ar klasės vadovas užpildo nurodydamas instruktažo turinį ir datą bei pažymi, kad supažindinta nuotoliniu būdu; instruktažų lapus mokytojai/ vadovai išsiunčia nedelsiant elektroniniu būdu kuruojančiam vadovui; visos kitos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatos yra galiojančios ir vykdant ugdymą nuotoliniu būdu. III SKYRIUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS, GRĮŽTAMOJO RYŠIO TEIKIMAS 11. Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai vertinami, vadovaujantis Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, kuris yra Gimnazijos ugdymo plano sudėtinė dalis. 12. Rekomenduojama vertinant mokinių pasiekimus dažniau naudoti kaupiamąjį balą, skirti projektinius-kūrybinius darbus, organizuoti darbą grupėmis ir pan. 13. Kontroliniai, kiti atsiskaitomieji darbai, kurių trukmė ne mažesnė nei 30 min. ir kurie atliekami sinchroninės pamokos metu, fiksuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę. 14. Kito pobūdžio atsiskaitomieji darbai turi būti nurodomi el. dienyne (jei reikia su nuoroda į Ms Teams) pažymint atliktų darbų išsiuntimo mokytojui laiką, atlikimo būdą ir pan. 15. Būtina aiškiai apibrėžti mokymo(si) pasiekimų vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į nuotolinio mokymo organizavimo specifiką. Vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į atsiskaitomojo darbo pobūdį, laiką, pritaiko mokytojas ir iš anksto aptaria juos su mokiniais. Svarbu maksimaliai suvienodinti to paties mokomojo dalyko mokytojų nustatomus vertinimo kriterijus. paralelinėse klasėse/ grupėse. 16. Atsiskaitomojo darbo, vykdomo sinchroninės pamokos metu, metu mokinys privalo įsijungti vaizdo kamerą, priešingu atveju darbas neįskaitomas/ įrašomas įvertinimas 1 (vienetas). 17. Jei mokinys dėl techninių kliūčių negali nustatytu laiku įsijungti vaizdo kameros/ išsiųsti/ įkelti atlikto darbo, turi apie tai iš karto informuoti mokytoją elektroniniu paštu/ elektroniniame dienyne ar kitu būdu ir suderinti su mokytoju kitą darbo pateikimo laiką ir (ar) būdą. 18. Jeigu mokinys iki numatyto laiko be pateisinamos priežasties atsiskaitomojo darbo nepateikė/ pateikė vėliau ir mokytojas apie tai nebuvo informuotas, darbas nevertinamas, elektroniniame dienyne įrašomas įvertinimas 1 (vienetas). 19. Įvertinimai fiksuojami, kometuojami įprasta tvarka elektroniniame dienyne. 20. Grįžtamasis ryšys: nuotolinio ugdymo/ mokymo metu užtikrinamas abipusis grįžtamasis ryšys tarp mokytojo ir mokinio bei jo tėvų (globėjų, rūpintojų); grįžtamasis ryšys gali būti teikiamas žodžiu nuotolinės pamokos metu, kai mokytojas patikrina, kaip mokiniai suprato tai, kas buvo numatyta pamokoje; grįžtamasis ryšys mokiniui teikiamas taisant mokinio rašto darbus ir pateikiant komentarus darbe; mokinys turi matyti/ gauti savo darbą su taisymais ir komentarais; grįžtamąjį ryšį mokinys teikia mokytojui žodžiu pamokos/ konsultacijos metu, nurodydamas, ko nesuprato, ką reikia pasiaiškinti; grįžtamąjį ryšį mokinys gali teikti raštu mokytojui elektroniniame dienyne, užduodamas klausimus, atsakydamas į mokytojo pateiktus klausimus apie mokymosi būdų, formų tinkamumą ir pan.;

5 20.6. grįžtamąjį ryšį mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) mokytojai teikia elektroniniame dienyne; gali būti naudojami ir kiti sutarti grįžtamojo ryšio būdai, pvz., pokalbis telefonu ar vaizdo konferencijos, trišalis pokalbis; svarbu pasiekti, kad grįžtamasis ryšys skatintų tolimesnį sėkmingą mokinio mokymąsi. IV SKYRIUS LANKOMUMO APSKAITA, STEBĖSENA, NELANKYMO PREVENCIJA, ŠVIETIMO PAGALBA 21. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita, stebėsena ir nelankymo prevencija vykdoma, vadovaujantis Vilniaus Antakalnio gimnazijos Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka, kuri yra Gimnazijos ugdymo plano sudėtinė dalis. 22. Mokinių nuotolinis mokymasis sinchroniniu ir asinchroniniu būdu yra privalomas. 23. Mokiniai į sinchronines pamokas jungiasi su garsu ir vaizdu. Mokiniui nedalyvaujant ar negalint jo identifikuoti, žymima n raidė, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys iš karto, tą pačią pamoką praneša mokytojui apie techninius nesklandumus. 24. Kai pamoka vyksta asinchroniniu būdu, mokinys privalo atlikti mokytojo skirtas užduotis iki nurodyto laiko: jei mokinys nepateikė skirto darbo nurodytu laiku dėl pateisinamos priežasties, laikoma, kad mokinys pamokoje nedalyvavo ir įrašoma raidė n ; jei mokinys nepateikė skirto darbo nurodytu laiku be pateisinamos priežasties, laikoma, kad mokinys pamokoje dalyvavo ir įrašomas neigiamas pažymys Jeigu mokinys prie nuotolinio mokymo sistemos prisijungia ne savo vardu ir pavarde, jis iš pamokos yra pašalinamas ir žymima n raidė. 26. Lankomumo stebėseną vykdo mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai gimnazijos nustatyta tvarka. 27. Siekiant užtikrinti visų mokinių aktyvų dalyvavimą nuotolinio mokymo procese, mokytojai, išnaudoję visas Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarkoje numatytas priemones, užpildo google lentelę apie mokinius, kurie nelanko pamokų, neatlieka užduočių ir pan. Nurodytas problemas aiškinasi klasės vadovas, socialinis pedagogas ar ugdymo skyrių vedėjai; 28. Nelankymo prevencijoje aktyviai dalyvauja Gimnazijos socialinis pedagogas, kuris: ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę peržvelgia įrašus elektroninio dienyno skiltyje Pagyrimai/ Pastabos ir priima sprendimą dėl prevencinių priemonių; kartą per savaitę peržvelgia mokinių lankomumą (el. dienyno ataskaitą Lankomumas ), google lentelę apie mokinius, kurie nelanko pamokų, neatlieka užduočių ir pan. ir bendraudamas su klasės vadovu, dalyko mokytoju, priima sprendimą dėl prevencinių priemonių; gavęs informaciją iš mokytojo apie mokinius, nedalyvaujančius pamokose, aiškinasi situaciją su mokiniu ir/ ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais), priima sprendimą dėl prevencinių priemonių, sutaria dėl grįžtamojo ryšio; suteikia grįžtamąjį ryšį mokytojui, klasės vadovui, ugdymo skyriaus vedėjui; savo veiksmus aptaria su Gimnazijos Vaiko gerovės komisija, ugdymo skyriaus vedėju, kuris bendrauja su mokytojais, aptardamas mokymo(si) ar kitos pagalbos teikimą mokiniui. 29. Gimnazijos psichologas: teikia psichologinę pagalbą mokiniams, nuotolinio mokymo(si) metu patiriantiems mokymosi ir/ ar emocinių sunkumų; dažniau, nei nurodyta VPPT išvadose, teikia konsultacijas SUP mokiniams; esant poreikiui, bendradarbiaudamas su mokytoju, padeda atlikti namų darbo užduotis SUP mokiniams; konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams dėl programų pritaikymo SUP mokiniams, organizuojant mokymą nuotoliniu būdu;

6 29.4. siekdamas vaikui palankios emocinės aplinkos organizuoja pokalbius su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); atlieka tyrimus, tikslu išsiaiškinti mokinių savijautą nuotolinio mokymo(si) metu, teikia rekomendacijas; organizuoja individualias ir/ ar grupines konsultacijas, prevencinių programų įgyvendinimui skirtas veiklas; renka, kaupia ir dalijasi informacija su mokytojais, klasių ir gimnazijos vadovais. V SKYRIUS PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 30. Mokytojai, ugdantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius: vadovaujasi ir taiko Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; aiškiai ir tiksliai nurodo mokiniams, kokios užduotys turi būti atliktos, pagal galimybes užduotis pateikia mažesnėmis dalimis; pageidautina pateikti daugiau nuorodų, pavyzdžių; riboja, mažina užduočių kiekį, nes nuotolinis mokymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams yra didelis iššūkis; sudaro galimybę mokiniams individualiai su mokytoju aptarti užduotis, papildomai pasiaiškinti, atsakyti į klausimus. 31. Psichologinė ir socialinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama nuotoliniu būdu, sutartu laiku ir būdu. Esant ypatingiems atvejams, konsultacijos gali būti teikiamos gimnazijos patalpose. Gimnazijos psichologas turi rodyti iniciatyvą bendraujant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų tėvai (globėjais, rūpintojais) savo veiksmus derindamas su Vaiko gerovės komisijos pirmininku. VI SKYRIUS GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 32. Gimnazijos administracija: priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į gimnazijoje ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas; įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti gimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; esant poreikiui, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas; ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) žinomi iš anksto; paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas gimnazijoje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama gimnazijoje tinklalapyje;

7 32.5. užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą; įvertina technines mokinių ir mokytojų galimybes mokytis/ dirbti nuotoliniu būdu; reikalui esant, įsigyja reikalingų priemonių (kompiuterių, planšečių ir kt.) ir aprūpina jomis mokinius, mokytojus; telkia bendruomenę, organizuodama ugdymo/ mokymo vykdymą nuotoliniu būdu; įvertina mokytojų IKT gebėjimus, kvalifikaciją dirbti nuotoliniu būdu, organizuoja mokymus pagal poreikį; užtikrina nuolatinį mokytojų konsultavimą ir pagalbą, kilus nuotolinio mokymo organizavimo sunkumų; skatina mokytojus dalintis nuotolinio ugdymo/ mokymo patirtimi, organizuoja metodinių grupių narių bendradarbiavimą; skiria IT specialistą, mokytojams ir mokiniams konsultuoti IKT naudojimo klausimais; organizuoja reikalingų dokumentų rengimą bei sklaidą; organizuoja Gimnazijos savivaldos institucijų, bendruomenės narių pasitarimus, posėdžius nuotoliniu būdu; koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą, svarsto pateiktus siūlymus; jei reikia, koreguoja priimtus sprendimus; užtikrina kokybišką nuotolinio ugdymo vykdymą; numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto ugdymo proceso organizavimo; numato, kaip, esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti mišriu būdu: nuotoliniu mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. VII SKYRIUS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 33. Mokytojai: pamokos/ konsultacijos struktūrą pritaiko asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių: atrenka ir pritaiko mokymo turinį atitinkamai koreguodami ilgalaikius-metinius planus, parenka metodus, skaitmeninį turinį, priemones ir kt.; to paties dalyko mokytojai susitaria dėl užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties ir pobūdžio; bendradarbiaudami su kolegomis, numato/ koreguoja užduočių vertinimo kriterijus, supažindina su jais mokinius; užtikrina, kad visi mokiniai, tarp jų ir patiriantys mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų įtraukti į mokymo(si) procesą; mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, laiku teikia mokymosi pagalbą, vadovaudamiesi gimnazijos Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos (ŽGM) veiklos aprašu, kuris yra sudėtinė gimnazijos ugdymo plano dalis; mokiniams mokantis asinchroniniu būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo/ mokymo proceso laiką skiria mokinių konsultacijoms; nuolat stebi mokinių emocinę sveikatą ir savo įžvalgas nedelsdamas aptaria su klasės vadovu; kuria skaitmeninį ugdymo turinį, dalijasi juo su kitais Gimnazijos mokytojais; bendradarbiauja su mokiniais: atsako į jų klausimus raštu ar žodžiu, paaiškina vertinimo kriterijus ir konkretaus darbo įvertinimą, jei mokiniams kyla klausimų; sinchroninių ir asinchroninių pamokų medžiagą skelbia Ms Teams aplinkoje; kilus techninių problemų sinchroninės pamokos metu, pamokos medžiagą, užduotis ir kt. nurodo elektroniniame dienyne;

8 sistemingai pildo elektroninį dienyną, žymi mokinių lankomumą, įrašo pažymius, rašo komentarus, pastabas, pagyrimus; yra pasiekiamas elektroniniu būdu/ telefonu asinchroninių pamokų metu; į mokinių klausimus atsako nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos dalyko pamokos, į tėvų (globėjų, rūpintojų) - per vieną/ dvi darbo dienas; bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) pagal poreikį ar Gimnazijos vadovų prašymu; nuotoliniu būdu dirba gimnazijoje arba iš namų, vietą ir laikas suderinę su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir direktoriaus pavaduotoju ugdymo aprūpinimui; atsiskaito tiesioginiam vadovui dėl įvykdytų paskirtų užduočių su tiesioginiu vadovu suderintu būdu. 34. Klasių vadovai: supažindina auklėtinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su nuotolinio ugdymo/ mokymo tvarka, aptaria, į ką ir kaip mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis Gimnazijoje nuotolinio ugdymo metu; kiekvieną savaitę veda/ organizuoja informacines ir temines klasės valandėles pagal patvirtintą tvarkaraštį; nuolat stebi mokinių emocinę sveikatą ir savo įžvalgas nedelsdamas aptaria su gimnazijos psichologu; bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, trišalius/ dvišalius pokalbius savo nuožiūra ir (ar) Gimnazijos veiklos kalendoriuje nustatytu laiku; informuoja mokytojus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ugdymo skyrių vedėjus, direktorių apie mokinių ir/ ar tėvų (globėjų, rūpintojų) iškeltas problemas, kurios reikalauja papildomo dėmesio, sprendimo. 35. Švietimo pagalbos specialistai: psichologas ir socialinis pedagogas teikia nuolatinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, sprendžiant kilusias problemas; pagalba teikiama elektroniniame dienyne, el. paštu ar organizuojant vaizdo konferencijas, dvišalius/ trišalius pokalbius Ms Teams, bei kitais aptartais būdais; psichologas rengia ir teikia gimnazijos bendruomenei informacinius pranešimus emocinės, psichinės gerovės klausimais; psichologas ir socialinis pedagogas pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas analizuoja mokinių lankomumą, mokytojų pastabas, komentarus, priima sprendimus dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo ir teikia pagalbą bendradarbiaudami su Vaiko gerovės komisija; socialinis pedagogas koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą socialinę parama gaunantiems mokiniams; psichologas ir socialinis pedagogas teikia siūlymus gimnazijos administracijai dėl nuotolinio darbo gerinimo. 36. Bibliotekos vedėjas: rengia ir nuolat atnaujina informaciją apie virtualius mokymo(si) išteklius, ieško elektroninių išteklių (pvz. elektroninės ir garso knygos) mokinių laisvalaikiui, teikia ją gimnazijos bendruomenei; jei yra poreikis, sutartu laiku, laikantis saugumo reikalavimų, vadovėlius, grožinę bei kitą literatūrą išduoda mokiniams, mokytojams; poreikis išreiškiamas el. laišku gimnazijos interneto svetainėje nurodytu adresu arba elektroniniame dienyne; informuoja gimnazijos direktorių apie reikalingas įsigyti virtualias mokymo priemones, spaudinius ir jų kiekius. VIII SKYRIUS MOKINIŲ VEIKLA IR ATSAKOMYBĖ

9 37. Mokinys, mokydamasis nuotoliniu būdu: laikosi patvirtinto pamokų tvarkaraščio, dalyvauja tvarkaraštyje nurodytose sinchroninėse pamokose, atlieka asinchroninėms pamokoms ir kitas mokytojo skirtas užduotis; informuoja dalyko mokytoją prieš pamoką ar pamokos metu, jeigu negali dalyvauti sinchroninėje pamokoje, nurodydamas priežastį. Jei mokinys pats to negali padaryti, informaciją teikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); informuoja mokytoją iškilus prisijungimo prie nurodytos platformos/ aplinkos/ programos problemų; kiekvieną darbo dieną tikrina virtualioje nuotolinio mokymosi platformoje Ms Teams ir elektroniniame dienyne esančią informaciją; nurodytu laiku ir būdu pateikia mokytojui vertinti atliktas užduotis. Siųsdami mokytojui atliktas užduotis, dokumentų (failų) pavadinime nurodo klasę, vardą, pavardę (formuluotės pvz.: klasė_ pavardė _vardas_užduoties pavadinimas); neperduoda savo prisijungimo prie virtualių mokymosi ar informacinių aplinkų slaptažodžių kitiems asmenims ir nesiunčia iš mokytojų gautų nuorodų kitiems žmonėms; gerbia kitų ir savo teisę jaustis saugiai elektroninėje erdvėje; netoleruoja elektroninių patyčių, neprisideda prie jų atsiradimo; tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą žalą, jeigu įranga sugadinama; laikosi Vilniaus Antakalnio gimnazijos Mokinių elgesio taisyklių, kurios yra Gimnazijos ugdymo plano sudėtinė dalis; siekiant išvengti patyčių virtualioje erdvėje atsiradimo, savo profilyje nenaudoja kitų žmonių ar gyvūnų nuotraukų; 38. Mokinys prieš sinchroninę pamoką: iš anksto pasiruošia darbo vietą ir mokymosi priemones (vadovėlius, pratybas, rašymo priemones ir kt.), reikalingas pamokai; į pamoką jungias iki pamokos pradžios likus ne mažiau 3 minutėms, kai Ms Teams kalendoriuje atsiranda kvietimas prisijungti ; prisijungia tik savo vardu ir pavarde. Kito asmens vardu ar slapyvardžiu ir/ ar prisijungimo duomenimis naudotis draudžiama. 39. Mokinys sinchroninės pamokos metu: įsijungia vaizdo kamerą ir garsą prasidedant pamokai. Kamerą išjungia tik mokytojui nurodžius. Įsijungus vaizdo kameras mokytojui ir mokiniams lengviau ir maloniau komunikuoti, o mokytojams lengviau fiksuoti mokinio dalyvavimą/ nedalyvavimą pamokoje; bendrauja mandagiai ir draugiškai, laikosi bendrų susitarimų susirašinėjimo skiltyje (chat) bendrauja laikydamasis Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo reikalavimų, kurie yra Gimnazijos ugdymo plano sudėtinė dalis, nereiškia emocijų. Pokalbių kambarys skirtas kilusiems klausimams užrašyti; aktyviai dalyvauja pamokoje, neužsiima kita, su pamoka nesusijusia veikla; pamokų metu mokytojui kreipiantis į konkretų mokinį, pastarasis privalo kalbėti ar atsiliepti, įjungęs vaizdo ir garso perdavimo įrenginį; nefilmuoja, nefotografuoja, neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar pokalbių; negali nutraukti nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus. Nutrūkus ryšiui dėl techninių priežasčių, prisijungia pakartotinai; nesidalina pamokos turiniu ir medžiaga su kitais asmenimis; dėvi mokymuisi tinkamą aprangą; užtikrina, kad jokiais būdais nesudarys galimybės pamokoje dalyvauti pašaliniams asmenims (draugams, šeimos nariams, kitiems tretiesiems asmenims). 40. Mokinys, nesilaikantis šių taisyklių bei kitų susitarimų su mokytojais, pamokos metu gali būti perkeltas į atskirą kambarį, pašalintas iš pamokos arba mokytojas turi teisę neužskaityti jo dalyvavimo pamokoje.

10 IX SKYRIUS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAGALBA 41. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): susipažįsta su Aprašu, kitais Gimnazijos dokumentais, užtikrina, jog mokinys laikytųsi Apraše ir kituose Gimnazijos dokumentuose numatytų pareigų; pasirūpina patogia ir saugia mokinio darbo vieta namuose (kompiuteris su vaizdo kamera, garso perdavimo įranga, kokybiškas interneto ryšys, stalas, kėdė); neturint tokios galimybės informuoja klasės vadovą ar ugdymo skyriaus vedėją; gimnazija kompiuteriu arba planšete nuotolinio mokymosi metu aprūpina socialinę paramą gaunančių, atskirais atvejais ir kitų šeimų vaikus arba suteikia mokymosi vietą gimnazijoje; aptaria su vaiku elgesio virtualioje erdvėje principus, būtinybę rūpintis savo sveikata, higiena; aptaria dienos lūkesčius, gauna grįžtamąjį ryšį apie nuveiktas veiklas; neskiria mokiniui kitų ar papildomų įpareigojimų nuotolinio mokymosi metu; nedelsdami informuoja klasės vadovą elektroniniame dienyne/ telefonu/ el. paštu apie mokinio negalėjimą dalyvauti ugdymo procese, nurodydami jo priežastis ir trukmę; nedelsdami informuoja klasės vadovą, dalyko mokytoją, jei kilus techninių problemų, mokiniui nepavyko prisijungti prie pamokos; bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasės vadovu, švietimo pagalbos specialistais, administracija, aptardami mokinio mokymosi eigą, problemas, reikalingą pagalbą; ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę susipažįsta su įrašais elektroniniame dienyne, reaguoja į juos; vykstant sinchroninėms pamokoms, psichologo konsultacijoms, užtikrina mokiniui konfidencialią aplinką; teikia siūlymus Gimnazijos administracijai dėl mokymo nuotoliniu būdu tobulinimo; laikosi kitų mokinio Mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų. X SKYRIUS NEFORMALIOJO UGDYMO (VAIKŲ ŠVIETIMO) ORGANIZAVIMAS 42. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai organizuojami sinchroniniu būdu pagal NVŠ tvarkaraštį arba asinchroniniu būdu su mokytoju suderintu laiku. 43. Mokytojas per pirmąjį užsiėmimą numato ir aptaria su mokiniais darbo/ veiklos, grįžtamojo ryšio būdus ir taisykles. 44. Numatomos ir su mokiniais aptariamos veiklos, kurios saugiai gali būti atliekamos namuose ar lauke išvengiant būriavimosi. Atskirais atvejais, vykstant individualioms veikloms, užsiėmimai gali vykti gimnazijos patalpose. 45. Mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo užsiėmimuose/ veiklose apskaita vykdoma el. dienyne. XI SKYRIUS NUOTOLINIO UGDYMO/ MOKYMO(-SI) STEBĖSENA 46. Nuotolinio ugdymo/ mokymo(-si) stebėseną ir ugdomąjį konsultavimą vykdo gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ugdymo skyrių vedėjai. 47. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymo skyrių vedėjai: stebi pamokas, organizuoja jų aptarimą, bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptaria nuotolinio

11 ugdymo/ mokymo(si) eigą, konsultuoja mokytojus patys ar nukreipia konsultacijai pas kitą mokytoją, rekomenduoja dalyvauti profesinių kompetencijų tobulinimo renginiuose ir pan.; 48. Susipažįsta su ataskaitomis, įrašais elektroniniame dienyne ir teikia grįžtamąjį ryšį. 49. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį, bendradarbiaudami su metodinių grupių pirmininkais, organizuoja kuruojamų dalykų mokytojų metodinius pasitarimus, kurių metu aptaria nuotolinio ugdymo/ mokymo(si) proceso vyksmą, sprendžia kilusias problemas, teikia reikalingą pagalbą. XII SKYRIUS KOMUNIKAVIMAS GIMNAZIJOS VEIKLOS KLAUSIMAIS 50. Gimnazijos IKT specialistai konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) IKT naudojimo, prisijungimo prie virtualių mokymo aplinkų klausimais. Kontaktai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje. 51. Elektroninio dienyno administratorius teikia informaciją Gimnazijos bendruomenės nariams elektroninio dienyno naudojimo klausimais. 52. Nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu visa informacija bendruomenei teikiama nuotoliniu būdu: telefonu/ el. paštu/ pranešimu elektroniniame dienyne/ gimnazijos interneto svetainėje. Kontaktai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje. 53. Mokytojai, dirbantys pilnu etatu, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiekiami iki val., nepilnu etatu iki val., jei su mokytoju nebuvo susitarta kitaip. 54. Švietimo pagalbos specialistai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiekiami iki val., jei su švietimo pagalbos specialistu nebuvo susitarta kitaip. 55. Gimnazijos darbuotojų kontaktai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje, mokytojųel. dienyne. 56. Su mokytojais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bendraujama elektroniniame dienyne. Reikalui esant gali būti susitarta dėl kito bendravimo būdo (pokalbis telefonu, vaizdo konferencija ir kt.). XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 57. Nuotolinio ugdymo(si) dalyviai privalo laikytis šio Aprašo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 58. Gimnazijos bendruomenės nariai su Aprašu ir jo pakeitimais supažindinami elektroninėmis priemonėmis. 59. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijavus Gimnazijos bendruomenės nariams ar pasikeitus nuotolinį ugdymą reglamentuojantiems dokumentams. 61. Aprašo pakeitimai patvirtinami Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 62. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas yra sudėtinė Gimnazijos ugdymo plano dalis (priedas). Redagavo darbo grupė, sudaryta 2021 m. gegužės 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Vaikų apskaita – kas ir kodėl

Vaikų apskaita – kas ir kodėl Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaita kas ir kodėl? Metodinis seminaras Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) naudojimas 18 m. kovo 21-23

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau