NPК(S) (2) NPK(S) (6) NPK(S) (5)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NPК(S) (2) NPK(S) (6) NPK(S) (5)"

Transkriptas

1 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas / paskirtis:,, 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Pagrindinės naudojimo kategorijos: Nustatyti naudojimo būdai: Plataus vartojimo Trąšos 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Lapas 1 iš 10 Tiekėjas JSC Apatit Severnoye Shosse Str Cheropovets, Vologda Region, Rusija Tel. +7 (8202) Faks. +7 (8202) El. paštas 1.4. Pagalbos telefono numeris Vienintelis atstovas PHOSINT LIMITED 21 Vasili Michailidi 3026 Limassol, Kipras Tel Faks El. paštas Šalis Kompetentinga institucija Pagalbos telefono numeris Airija Nacionalinis apsinuodijimų informacijos centras Beaumont ligoninė Jungtinė Karalystė Lietuva 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai Nacionalinis apsinuodijimų informacijos centras (Niukaslo centras) Regioninis narkotikų ir terapijos centras, Wolfso padalinys Apsinuodijimų informacijos biuras (visą parą) Bendrasis pagalbos telefonas Medžiagos ar mišinio klasifikavimas (tik JK, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo to val.,) Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] reikalavimus CLP klasifikavimas: 2.2. Ženklinimo elementai Šis mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamento (EB) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] reikalavimus atsižvelgiant į naujausius pakeitimus. Ženklinimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] reikalavimus Netaikoma 2.3. Kiti pavojai Kiti pavojai: Dulkių sprogimo pavojus. 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.1. Medžiagos 3.2. Mišiniai

2 Produkto / sudedamosios medžiagos pavadinimas Identifikatoriai % Lapas 2 iš 10 Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1278/2008 [CLP] Amonio sulfatas Kalio chloridas Diamonio fosfatas Monoamonio fosfatas C16-18-alkilaminai CAS Nr EB Nr REACH Nr ХХХХ CAS Nr EB Nr CAS Nr EB Nr REACH Nr XXXX CAS Nr EB Nr REACH Nr ХХХХ CAS Nr EB Nr REACH Nr ХХХХ 3 52 Neklasifikuojama Neklasifikuojama 2 44 Neklasifikuojama 3 43 Neklasifikuojama < 0,06 Neklasifikuojama 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Įkvėpus: Patekus ant odos: Patekus į akis: Prarijus: Nukentėjusįjį išnešti į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jeigu asmuo kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, duoti kvėpuoti deguonies arba daryti dirbtinį kvėpavimą. Abejojant ar pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją. Pašalinti (nuvilkti) užterštus drabužius. Užterštą odą nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Užterštus drabužius išplauti prieš pakartotinai velkantis. Abejojant ar pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją. Nedelsiant atsargiai ir kruopščiai plauti akių vonelėje arba vandeniu Abejojant ar pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją. Burną gerai praskalauti vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Papildomi patarimai: Pagalbos teikėjams: pasirūpinti savo asmens apsauga. Atkreipti dėmesį į 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie asmens apsaugos priemones. Jei nukentėjusysis be sąmonės arba pasireiškė traukuliai, niekada nieko nedėti jam į burną. Šį saugos duomenų lapą parodyti apžiūrinčiam gydytojui. Gydymas simptominis Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Įkvėpus: Patekus ant odos: Patekus į akis: Prarijus: Kitas nepageidaujamas poveikis: Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Įkvėpus dulkių, gali dirginti kvėpavimo takus. Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Po sąlyčio su dulkėmis, gali atsiras mechaniškas odos dirginimas arba sausumas. Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Po sąlyčio su dulkėmis, gali atsiras mechaniškas akių dirginimas. Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti virškinimo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas. Nėra Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės: Vandens purslai. Alkoholiui atsparios putos. Sausi gesinamieji milteliai. Anglies dioksidas.

3 Lapas 3 iš 10 Netinkamos gesinimo priemonės: Stipri vandens srovė. 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Užsiliepsnojimo pavojus: Specifiniai medžiagos ar mišinio keliami pavojai: 5.3 Patarimai gaisrininkams Patarimai gaisrininkams: Produktas nedegus. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės Darbuotojus evakuoti į saugią vietą. Gali susidaryti pavojingi degimo produktai. Gaisro atveju arba kaitinant padidėja slėgis, gali sukelti sprogimą. Saugoti, kad gaisro gesinimo vanduo nepatektų į drenažo sistemą ir vandens telkinius. Šalinti pagal atsakingų valdžios institucijų reikalavimus. Dulkių sprogimo pavojus. Gaisrininkai turi naudoti tinkamas apsaugos priemones. Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Gaisrininkams skirti apsauginiai drabužiai (taip pat šalmai, apsauginiai batai ir pirštinės), turi atitikti standarto LST EN 469:2014 (Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos darbinių charakteristikų reikalavimai) reikalavimus, kad užtikrintų bazinį apsaugos lygį cheminių incidentų atveju. Darbuotojus ir veikiamas talpyklas aušinti vandens purslais. Saugoti, kad gaisro gesinimo vanduo nepatektų į drenažo sistemą ir vandens telkinius. Šalinti pagal atsakingų valdžios institucijų reikalavimus Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Pagalbos teikėjams: 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės Ekologinės atsargumo priemonės: 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Valymo procedūros: 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius Darbuotojus evakuoti į saugią vietą. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti privalomas asmens apsaugos priemonės. Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Vengti dulkių susidarymo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Įsitikinti, kad įranga yra tinkamai įžeminta. Naudoti sprogimui atsparius mechanizmus, vėdinimo sistemas, įrankius ir kitą įrangą. Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. Užtikrinti, kad būtų parengtos avarinės nukenksminimo ir šalinimo procedūros bei vedami apmokamai. Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis bei nuotekų sistemą. Sustabdyti nutekėjimą, jei tai galima padaryti saugiai. Didelės avarijos: sustabdyti nutekėjimą. Surinkti mechaniškai (susiurbti) ir sudėti į uždaras, tinkamas atliekų talpyklas. Nedidelės avarijos: sustabdyti nutekėjimą. Surinkti su skysčius absorbuojančiomis medžiagomis (pvz., smėliu, diatomine žeme, rūgštiniu arba universaliu absorbentu) ir sudėti į uždaras, tinkamas atliekų talpyklas. Produkto atliekas ir talpyklas šalinti pagal vietinius reikalavimus. Vengti dulkių susidarymo. Susiformavusias dulkes pašalinti vandens srove. Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje. 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Su saugiu tvarkymo susijusios atsargumo priemonės: Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti privalomas asmens apsaugos priemonės. Apie asmens apsaugos priemones skaityti 8 skirsnyje. Imtis visų atsargumo priemonių, kad produktas nebūtų maišomas su nesuderinamomis medžiagomis. Taip pat žr. 10 skirsnį. Užtikrinti tinkamą proceso kontrolę, kad būtų išvengta perteklinio atliekų susidarymo (temperatūra, koncentracija, ph, trukmė). Saugoti, kad nepatektų į drenažo sistemą ir vandens telkinius. Vengti dulkių susidarymo. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių

4 Lapas 4 iš 10 Bendrosios darbo higienos patarimai: Nerūkyti. Įsitikinti, kad įranga yra tinkamai įžeminta. Naudoti sprogimui atsparią ir kibirkščių nekeliančią įrangą ir įrankius. Laikytis geros pramonės higienos praktikos. Prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto naudojimo nuplauti rankas ir veidą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. Pašalinti (nuvilkti) užterštus drabužius Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Sandėliavimas: Pakavimo medžiagos: 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nelaikyti su arba šalia nesuderinamų medžiagų, nurodytų 10 skirsnyje. Tinkamos medžiagos nėra duomenų. Netinkamos medžiagos nėra duomenų. 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga 8.1. Kontrolės parametrai Diamonio fosfatas ( ) Latvija OEL TWA (mg/m³) 6 mg/m³ Kalio chloridas ( ) Bulgarija OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ Latvija OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ Lietuva IPRV (mg/m³) 5 mg/m³ Amonio sulfatas ( ) Bulgarija OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 8.2. Poveikio kontrolė Asmens apsaugos priemonės: Kvėpavimo sistemos apsaugos priemonės: Rankų apsaugos priemonės: Akių / veido apsauga: Kūno apsaugos priemonės: Apsauga nuo terminio pavojaus: Apsaugos priemonės turi būti naudojamas atsižvelgiant į reikalavimus. Jei vėdinimas nepakankamas, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones: nuo dulkių apsaugančią kaukę (atitinkančią EN 149), veido puskaukę (atitinkančią EN 140), pilnai veidą dengiančią kaukę (atitinkančią EN 136). Filtro tipas: nėra duomenų. Filtrai turi būti skirti maksimaliai teršalų koncentracijai (dujos / garai / aerozoliai / kietosios dalelės), kurios gali atsirasti naudojant produktą. Jei koncentracija viršijama, turi būti naudojamas autonominis kvėpavimo aparatas (atitinkantis EN 137). Mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standarto EN 374 reikalavimus). Prasiskverbimo (maksimalaus dėvėjimo)laikas: nėra duomenų. Tinkamos medžiagos: nėra duomenų. Pirštinių medžiagos storis: nėra duomenų. Netinkamos medžiagos: nėra duomenų. Prasiskverbimo laikas: nėra duomenų. Cheminėms medžiagoms atsparias pirštines rinktis atsižvelgiant į konkrečios darbo vietos veiksnius ir pavojingų medžiagų kiekį. Apsauginiai akiniai (atitinkantys standarto EN166 reikalavimus): apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Inžinerinės apsaugos priemonės: Užtikrinti tinkamą vėdinimą ir vietinį oro ištraukimą kritinėse vietose. Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / apriboti išmetimą, pasklidimą ir poveikį. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį. Imtis priemonių, kad būtų išvengta dulkių sukeltų sprogimų. Užtikrinti, kad įranga būtų tinkamai įžeminta. Poveikio aplinkai kontrolė: 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda: Vengti patekimo į divožemį, paviršinius ar gruntinius vandenis. Laikytis galiojančių ES aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų. Kieta medžiaga.

5 Lapas 5 iš 10 Spalva: Kvapas: Kvapo slenkstis: Įvairių spalvų. Be kvapo. ph: 5,5 5,6 (5 %). Tirpimo / užšalimo temperatūra: 155 o C. Pradinė virimo temperatūra / ribos: Pliūpsnio temperatūra: Garavimo greitis: Savaiminio užsidegimo temperatūra: Degumas (kietos medžiagos, dujų): Produktas nedegus. Viršutinė / apatinė užsiliepsnojimo ar sprogumo riba: Garų slėgis: Garų tankis: Santykinis tankis: Tirpumas vandenyje: Tirpumas kitose terpėse: Pasiskirstymo koeficientas: n- oktanolis / vanduo: Savaiminio užsidegimo temperatūra: 0,00147 Pa (20 C). 1,62 1,81 (20 C). > 100 g/l (20 C). Netaikoma Skilimo temperatūra: > 155 o C. Klampa: Sprogstamosios savybės: Oksidacinės savybės: 9.2. Kita informacija 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas Reaktingumas Tyrimų nereikia atlikti, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurioms būdingos sprogstamosios savybės. Klasifikavimo procedūros taikyti nereikia, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurios būdingos oksidacinės savybės. Reaguoja su rūgštimis, šarmais. Nuoroda į kitus skirsnius: žr ir 10.5 punktus Cheminis stabilumas Laikant įprastos aplinkos temperatūros sąlygomis produktas yra stabilus Pavojingų reakcijų galimybė Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį. Dulkių sprogimo pavojus Vengtinos sąlygos Sugoti nuo drėgmės. Laikymo temperatūra: < 155 C. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį Nesuderinamos medžiagos Magnis. Stiprios rūgštys ir bazės. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį Pavojingi skilimo produktai

6 Lapas 6 iš SKIRSNIS. Toksikologinė informacija Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas: Monoamonio fosfatas ( ) LD50 / prarijus / žiurkės LD50 / per odą / žiurkės LC50 / įkvėpus / 4 val. / žiurkės Diamonio fosfatas ( ) LD50 / prarijus / žiurkės LD50 / per odą / žiurkės LC50 / įkvėpus / 4 val. / žiurkės Kalio chloridas ( ) LD50 / prarijus / žiurkės Amonio sulfatas ( ) LD50 / prarijus / žiurkės LD50 / per odą / žiurkės Odos dirginimas / ėsdinimas: > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg > 5000 mg/m³ > 2000 mg/kg > 5000 mg/kg > 5000 mg/m³ 2600 mg/kg 4250 mg/kg > 2000 mg/kg ph: 5,5 5,6 (5 % tirpalas) ph: 5,5 5,6 (5 % tirpalas) Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Lytinių ląstelių mutacijos: Kancerogeniškumas: Toksiškumas reprodukcijai: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): Aspiracijos pavojus: Kita informacija: Simptomai susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis ypatybėmis. Papildomos informacijos ieškoti 4 skirsnyje. 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija Toksiškumas Toksiškumas: Įprastomis naudojimo sąlygomis pavojai aplinkai nėra žinomi ar tikėtini. Monoamonio fosfatas ( ) LC50 žuvys 1 > 85,9 (96 val.) EC50 dafnijos mg/l (48 val.) ErC50 (dumbliai) > 100 mg/l Diamonio fosfatas ( ) LC50 žuvys 1 > 85,9 (96 val.) EC50 dafnijos mg/l (48 val.) ErC50 (dumbliai) > 100 mg/l Paildoma informacija NOEC: 100 mg/l Kalio chloridas ( ) LC50 žuvys mg/l (ekspozicija 96 val., rūšys Lepomis macrochirus [statinis]) EC50 dafnijos mg/l (ekspozicija 48 val., rūšys Daphnia magna) LC50 žuvys mg/l (ekspozicija 96 val., rūšys Pimephales promelas [statinis]) EC50 dafnijos 2 83 mg/l (ekspozicija 48 val., rūšys Daphnia magna [statinis]) EC50 72 val., dumbliai (1) 2500 mg/l (rūšys Desmodesmus subspicatus) Amonio sulfatas ( ) LC50 žuvys 1 53 mg/l (96 val.)

7 EC50 dafnijos mg/l (Daphnia magna) ErC50 (dumbliai) 2700 mg/l NOEC lėtinis, žuvys 5,29 mg/l NOEC lėtinis, vėžiagyviai 3,12 mg/l Patvarumas ir skaidomumas Patvarumas ir skaidomumas: Bioakumuliacijos potencialas Biologinio kaupimosi potencialas: Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo Judumas dirvožemyje Judumas dirvožemyje: Bioliginio kaupimosi potencialas nenurodytas. Absorbuojasi dirvožemyje. Lapas 7 iš PBT ir vpvb vertinimo rezultatai PBT vertinimo rezultatai: Kitas neigiamas poveikis Papildoma informacija: 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas Atliekų tvarkymo metodai Produkto atliekų šalinimo rekomendacijos: Pakuotės atliekų šalinimo rekomendacijos: Europos atliekų sąrašą (2001/573/EB, 75/442/EEB, 91/689/EEB): Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį. Informaciją apie šalinimą / perdirbimą suteikia gamintojas arba tiekėjas. Deginimas ir šalinimas sąvartyne turėtų būti svarstomi tik kai perdirbimas neįmanomas. Kuomet perdirbimas neįmanomas, šalinti pagal galiojančius atliekų šalinimo reikalavimus. Saugoti, kad nepatektų į paviršinius vandenis ir nuotekų sistemas. Užterštas pakuotes šalinti tokiu pačiu būdu kaip ir produktą. Informaciją apie šalinimą / perdirbimą suteikia gamintojas arba tiekėjas. Deginimas ir šalinimas sąvartyne turėtų būti svarstomi tik kai perdirbimas neįmanomas. Kuomet perdirbimas neįmanomas, šalinti pagal galiojančius atliekų šalinimo reikalavimus. 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą JT numeris JT numeris: JT teisingas krovinio pavadinimas Teisingas krovinio pavadinimas: Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Sausumos transportas ADR/RID: Klasė (-s): Neklasifikuojamas pagal šį transportavimo būdą Vidaus vandens kelių transportas (AND) AND: Jūrų kelių transportas IMDG: Klasė arba poskyris: Oro kelių transportas Neklasifikuojamas pagal šį transportavimo būdą. Neklasifikuojamas pagal šį transportavimo būdą.

8 Lapas 8 iš 10 ICAO/IATA: Klasė arba poskyris: Pakuotės grupė Pakuotės grupė: Pavojus aplinkai Papildoma informacija: Neklasifikuojamas pagal šį transportavimo būdą Specialios atsargumo priemonės naudotojams Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą IBC kodeksas: 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai ES reglamentai Lietuva 2003 m. spalio 13 d. Europosp ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/ m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas keičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį m. birželio 12 Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (Šeštoji atskiroji direktyva, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai patvirtinimo m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 97/406 dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų

9 Lapas 9 iš 10 apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-109 dėl duomenų teikimo į informacinę sistemą Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (IS AIVIKS ) tvarkos aprašo patvirtinimo m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-306 dėl dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas buvo atliktas šioms mišinyje esančioms sudedamosioms dalims: Monoamonio fosfatas Diamonio fosfatas Diamonio sulfatas Aminai, hidrinti lajaus alkil- 16 SKIRSNIS. Kita informacija Svarbiausios literatūros nuorodos ir informacijos šaltiniai Sutrumpinimai ir akronimai: SDL LOLI echemportal DNEL = nustatytas neigiamo poveikio žmonių sveikatai nedarantis lygis. DMEL = nustatytas minimalų poveikį žmonių sveikatai keliantis lygis. PNEC = numatyta neigiamo poveikio žmonių sveikatai nedaranti koncentracija. OEL = ribinės vertės darbo aplinkoje. TWA = laiko svertinis vidurkis. LC50 = vidutinė mirtina koncentracija. LD50 = vidutinė mirtina dozė. LL50 = vidutinis mirtinas lygis. EC50 = vidutinė veiksminga koncentracija. EL50 = vidutinis veiksmingas lygis. ErC50 = EC50 augimo tempo mažinimo požiūriu. ErL50 = EL50 augimo tempo mažinimo požiūriu. NOEL = nestebimo poveikio lygis. NOEC = nestebimo poveikio koncentracija. NOELR = nestebimo poveikio įkrovos dydis. NOAEC = nestebimo neigiamo poveikio koncentracija. NOAEL = nestebimo neigiamo poveikio lygis. EWC = Europos atliekų sąrašas NA = netaikoma. N.O.S. = kitaip neapibūdintas. VOC = lakieji organiniai junginiai. QSAR = kiekybinis struktūros ir savybių ryšys. ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliais. CLP = Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija. IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas. LEL = apatinė sprogumo riba. UEL = viršutinė sprogumo riba. REACH = reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. WGK = vandeniui keliamo pavojaus klasė (pagal Vokietijos Federalinį vandentvarkos įstatymą). ABM = bendroji vertinimo metodika. Saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka 2015 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 830/2015, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)

10 Lapas 10 iš 10 Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra gauta iš šaltinių, kuriais pasitikime ir laikome patikimais. Tačiau čia esanti informacija yra pateikta be jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl jos teisingumo. Produkto laikymo, naudojimo ir šalinimo sąlygos bei metodai nėra mūsų kontroliuojami ir gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame ir pabrėžtinai atmetame atsakomybę už nuostolius, žalą ir išlaidas, atsiradusias dėl ar susijusias su šio produkto naudojimu, laikymu, tvarkymu ir šalinimu. Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui. Jei produktas naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šio SDL informacija gali netikti. SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

1

1 1. SKIRSNIS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius : Variklinė alyva 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau