ar (760) (Įmonė 3E pagal Bayer AG, Crop Science užsakymą)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ar (760) (Įmonė 3E pagal Bayer AG, Crop Science užsakymą)"

Transkriptas

1 HUSSAR ACTIV PLUS OD 1/14 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) HUSSAR ACTIV PLUS OD 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Naudojimas Herbicidas 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Tiekėjas UAB Bayer Sporto g. 18B Vilnius Lietuva Telefonas Atsakingas skyrius UAB Bayer El. paštas: 1.4 Pagalbos telefono numeris Pagalbos telefono numeris 112 Apsinuodijimų informacijos biuro tel. Pasaulinė speciali reagavimo į incidentus linija (24 h) ar (760) (Įmonė 3E pagal Bayer AG, Crop Science užsakymą) 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Odos dirginimas: 2 kategorija H315 Dirgina odą. Smarkus akių pažeidimas: 1 kategorija H318 Smarkiai pažeidžia akis. Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: 1 kategorija H400 Labai toksiška vandens organizmams. Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai: 1 kategorija H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas parengtas pagal Lietuvos teisinių aktų reikalavimus.

2 HUSSAR ACTIV PLUS OD 2/14 Būtina įspėjimo apie pavojų žyma tiekimo/naudojimo atveju. Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje: 2,4-D 2-etilheksilo esteris Natrio metiljodsulfuronas Tienkarbazono metilas Mefenpirdietilas Signalinis žodis: Pavojinga Pavojingumo frazės H315 H318 H410 EUH401 EUH208 Atsargumo frazės P280 P261 P261 P305 + P351 + P338 P310 P391 P403 + P233 P Kiti pavojai Kiti pavojai nežinomi. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Sudėtyje yra 2,4-D-2-etilheksil esteris, sočiųjų alkoholių alkiletoksilato eteris. Gali sukelti alergiją. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Stengtis neįkvėpti rūko/ aerozolio. Stengtis neįkvėpti garų. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.2 Mišiniai Cheminė prigimtis Aliejinė dispersija (OD) 2,4-D-2-etilheksilo esteris 300 g/l + Natrio metiljodsulfuronas 10 g/l + Metiltienkarbazonas7,5 g/l + Mefenpirdietilas 30 g/l Pavojingi komponentai Pavojingumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Pavadinimas CAS Nr. / EB Nr. / Klasifikacija Konc. [%] REGLAMENTAS (EB)

3 HUSSAR ACTIV PLUS OD 3/14 2,4-D 2-etilheksilo esteris REACH Reg. Nr. Nr. 1272/2008 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Natrio metiljodsulfuronas Aquatic Acute 1, H400 0,96 Aquatic Chronic 1, H410 Tienkarbazono metilas Aquatic Acute 1, H400 0,72 Aquatic Chronic 1, H410 Mefenpirdietilas Aquatic Chronic 2, H411 2,88 28,8 Sočiųjų alkoholių poliglikolio eteris Solventnafta (nafta) sunkioji, aromatinė, < 1 % naftaleno Natrio dokuzatas Mezitilenas ,2,4-Trimetilbenzenas Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių Tolesnė informacija Natrio metiljodsulfuronas Tienkarbazono metilas Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H xxxx xxxx xxxx M faktorius: (ūmus) M faktorius: 100 (ūmus) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Medžiagos, kurioms yra Bendrijos nustatytos ekspozicijos ribinės vertės darbo vietoje: Mezitilenas ( ) 1,2,4-Trimetilbenzenas ( ) Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skirsnyje. > 10 < 25 > 25 < 30 > 5 < 10 > 1 < 2,5 > 1 < 2 > 1 < 2

4 HUSSAR ACTIV PLUS OD 4/14 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendroji pagalba Įkvėpimas Sąlytis su oda Patekimas į akis Nurijimas 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Simptomai Išnešti iš pavojingos aplinkos. Nukentėjusįjį transportuoti paguldžius stabilioje padėtyje ant šono. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir saugiai juos sunaikinti. Jei simptomai stiprėja arba išlieka, kreiptis į gydytoją. Išvesti į gryną orą. Nukentėjusįjį transportuoti paguldžius stabilioje padėtyje ant šono. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir ramybėje. Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą. Plauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Jei įmanoma, su polietilenglikoliu 400, vėliau nuplauti vandeniu. Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą. Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius po pirmųjų 5 plovimo minučių. Po to tęsti akių plovimą. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Produkto patekimo į plaučius rizika nurijus. Siekiant, kad nurytas produktas nebūtų įkvėptas, nukentėjusįjį stabiliai paguldyti ant šono. Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą. Nurijus didelį kiekį gali pasireikšti šie požymiai: Simptomai ir pavojai susiję su poveikiu, pastebėtu po suvartojimo dideliais kiekiais veikliosios medžiagos (-ų). Acidozė, tachikardija, Kosulys, Dusulys, Rabdomiolizė, Mieguistumas, Konvulsijos, Virškinimo trakto pakenkimas Simptomai ir pavojai susiję su tirpikliu. Galvos skausmas, Pykinimas, Svaigulys, Mieguistumas Nurijimas gali sukelti virškinimo trakto dirginimą, pykinimą, vėmimą ir diarėją. Aspiracija gali sukelti plaučių edemą ir pneumonitą. Įkvėpimas gali sukelti šiuos simptomus: Kosulys, Dusulys, Cianozė, Karščiavimas 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Rizikos Gydymas Sudėtyje yra angliavandenilių tirpiklių. Gali sukelti pneumoniją. Jei buvo nurytas gurkšnis ar daugiau gali tekti imtis šių veiksmų: Stebėti: inkstų, kepenų ir kasos veiklą. Gali būti taikoma priverstinė šarminė diurezė ir homodializė. Produkto nurijimo atveju skrandžio plovimas atliekamas tik per pirmąsias 2 valandas kai buvo nurytas didelis kiekis. Rekomenduojama visada vartoti aktyvintos anglies ir natrio sulfato. Nėra specifinio priešnuodžio.

5 HUSSAR ACTIV PLUS OD 5/14 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos Netinkamos 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 5.3 Patarimai gaisrininkams Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams Papildoma informacija Naudoti vandens purslus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba anglies dioksidą. Stipri vandens čiurkšlė Gaisro atveju gali išsiskirti:, Vandenilio chloridas (HCl), Vandenilio cianidas (ciano vandenilio rūgštis), Vandenilio jodidas (HI), Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2), Sieros oksidai, Azoto oksidai (NOx) Gaisro ir sprogimo metu nekvėpuoti dūmais. Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Neleisti išplisti gaisro gesinimo skysčiui. Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Atsargumo priemonės 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Valymo procedūros Vengti sąlyčio su išsipylusiu produktu ir suterštais paviršiais. Naudoti asmens apsaugos priemones. Neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis, nuotėkas. Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). Kruopščiai nuvalyti užterštas grindis ir objektus, laikytis aplinkosaugos reikalavimų. Surinkti ir supilti produktą į tinkamai pažymėtą sandariai uždaromą pakuotę. 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius Žiūrėti informaciją apie saugų naudojimą 7 skirsnyje. Žiūrėti informaciją apie asmenines apsaugines priemones 8 skyriuje. Žiūrėti informaciją apie atliekų pašalinimą 13 skyriuje. 7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus naudojimo rekomendacijos Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo Higienos priemonės Naudoti tik tose vietose, kur yra atitinkama ištraukiamoji vėdinimo sistema. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Darbo drabužius laikyti atskirai. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

6 HUSSAR ACTIV PLUS OD 6/14 panaudojimo. Iš karto nusivilkti suterštus drabužius ir juos išvalyti kitam naudojimui. Drabužiai, kurie neišsivalo, turi būti sunaikinti (sudeginti). 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms Patarimai dėl sandėliavimo 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims. Supakuotas ir pakavimui paruoštas medžiagas laikyti uždarame sandėlyje arba po danga, kad būtų apsaugoti nuo tiesioginių saulės spinduliu ir #alcio. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimo, gyvulių pašaro. Remtis produkto etikete arba naudojimo instrukcija. 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 8.1 Kontrolės parametrai Sudedamosios dalys CAS Nr. Kontrolės parametrai Atnaujini mas Pagrindas, bazė Natrio metiljodsulfuronas mg/m3 OES BCS* Tienkarbazono metilas mg/m3 OES BCS* Mefenpirdietilas mg/m3 OES BCS* mg/m3/200 ppm (IPRV) mg/m3/200 ppm (IPRV) mg/m3/50 ppm (TPRV) mg/m3/25 ppm (IPRV) mg/m3/75 ppm (TPRV) mg/m3/50 ppm (IPRV) mg/m3/300 ppm (TPRV) mg/m3/300 ppm (TPRV) Mezitilenas mg/m3/20 ppm EU ELV

7 HUSSAR ACTIV PLUS OD 7/14 Mezitilenas mg/m3/20 ppm Mezitilenas mg/m3/20 ppm (IPRV) Mezitilenas mg/m3/30 ppm (TPRV) 1,2,4-Trimetilbenzenas mg/m3/20 ppm 1,2,4-Trimetilbenzenas mg/m3/20 ppm 1,2,4-Trimetilbenzenas mg/m3/20 ppm (IPRV) Solventnafta (nafta), mg/m3/20 ppm lengvoji, aromatinių angliavandenilių 2014 EU SCOELS LT OEL LT OEL EU ELV 2014 EU SCOELS 2014 EU SCOELS Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių mg/m3/50 ppm (STEL) mg/m3/100 ppm (TPRV) mg/m3/50 ppm (IPRV) 2014 EU SCOELS *OES BCS: vidiniai Bayer AG, Crop Science Division Darbo aplinkos standartai 8.2 Poveikio kontrolė Kvėpavimo organų apsauga Dėvėti respiratorių su organinių garų ir dujų filtru (apsaugos faktorius 10), atitinkančiu EN140 tipas A arba jo atitikmenį. Kvėpavimo takų apsauga turi būti naudojama trumpalaikei veiklai, kad išvengti liekamosios rizikos, kai prieš tai buvo imtasi visų prieinamų ir įgyvendinamų priemonių šalutiniam poveikiui sumažinti (pvz. atitvarai ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija). Visada reikia laikytis respiratorių gamintojų nurodymų dėl naudojimo ir priežiūros. Rankų apsauga Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę. Užterštas pirštines nuplauti. Pirštines išmesti, jei užterštas jų vidus, jei suplyšo arba išorinių nešvarumų negalima pašalinti. Medžiaga Butadiennitrilinis kaučiukas Prasiskverbimo sparta > 480 min. Pirštinių storis > 0,4 mm Apsaugos indeksas Direktyva 6 klasė Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. Akių apsauga Naudoti akinius su šonine apsauga (atitinkančius standartą EN166, 5

8 HUSSAR ACTIV PLUS OD 8/14 Odos ir kūno apsaugos priemonės ar panašaus apsaugos lygio) ir apsauginį veido skydelį (atitinkantį standartą EN166, 3 ar panašaus apsaugos lygio). Dėvėti standartinę 3 kategorijos 6 tipo apsauginę aprangą. Jei yra didesnio pavojaus tikimybė naudoti aukštesnio apsaugos lygio aprangą. Dėvėti dviejų sluoksnių drabužius, kur įmanoma. Poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas turi būti naudojamas po cheminėms medžiagoms atspariu kostiumu ir dažnai turi būti profesionaliai skalbiamas. Jei apsauginis kostiumas yra aptaškytas, apipurkštas arba labai suterštas, tai būtina nedelsiant pašalinti užterštumą, o tada atsargiai pašalinti ar sunaikinti kaip nurodo gamintojas. 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Agregatinė būsena Spalva ph Skystis Pliūpsnio temperatūra 90 C Užsiliepsnojimo temperatūra Tankis Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo nuo rusvai gelsvos iki rudos 7,0-8,5 (10 %) (23 C) (dejonizuotas vanduo) 385 C apytikriai 1,04 g/cm³ ( 20 C) 2,4-D-2-etilheksil esteris: log Pow: 5,78 Natrio metiljodsulfuronas: log Pow: -0,7 Metiltienkarbazonas: log Pow: -0,13 Mefenpirdietilas: log Pow: 3,83 (21 C) Kinematinė klampa 88 mm²/s ( 20 C) Poslinkis 100/s Paviršiaus įtemptis Smūginis jautris Oksidacinės savybės Sprogstamumas 44 mm²/s ( 40 C) Poslinkis 100/s 31 mn/m ( 25 C) Nustatyta neskiestoje formoje. Nejautrus smūgiams. Nesioksiduoja Nesprogi 92/69/EEC, A.14 / OECD Kita informacija Kitos su saugumu susijusios fizinės cheminės savybės nėra žinomos.

9 HUSSAR ACTIV PLUS OD 9/14 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 10.1 Reaktingumas Terminis skilimas Normaliomis sąlygomis stabilus Cheminis stabilumas Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis Pavojingų reakcijų galimybė Nėra pavojingų reakcijų, jei produktas laikomas ir naudojamas prisilaikant nurodytų reikalavimų Vengtinos sąlygos Ekstremali temperatūra ir tiesioginiai saulės spinduliai Nesuderinamos medžiagos 10.6 Pavojingi skilimo produktai Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Normaliomis naudojimo sąlygomis skilimo produktai nesusidaro. 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Ūmus toksiškumas prarijus Ūmus toksiškumas įkvėpus Ūmus toksiškumas susilietus su oda Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas LD50 (Žiurkė) > mg/kg Numatytomis naudojimo sąlygomis įkvepiamas aerozolis nesusiformuoja. LD50 (Žiurkė) > mg/kg Dirgina odą. (Triušis) Gali smarkiai pažeisti akis. (Triušis) Nejautrina. (Pelė) OECD tyrimų gairės 429, vietinis limfinių mazgų tyrimas (LLNA) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) vienkartinio poveikio vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Natrio metiljodsulfuronas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Metiltienkarbazonas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Mefenpirdietilas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) kartotinio poveikio vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris nesukėlė žmogui reikšmingo toksinio poveikio atitinkamam organui tyrimuose su bandomaisiais gyvūnais. Natrio metiljodsulfuronas nesukėlė žmogui reikšmingo toksinio poveikio atitinkamam organui tyrimuose su bandomaisiais gyvūnais. Metiltienkarbazonas nesukėlė žmogui reikšmingo toksinio poveikio atitinkamam organui tyrimuose su bandomaisiais gyvūnais. Mefenpirdietilas nesukėlė žmogui reikšmingo toksinio poveikio atitinkamam organui tyrimuose su

10 HUSSAR ACTIV PLUS OD 10/14 bandomaisiais gyvūnais. Mutageninio poveikio vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris nepasižymėjo mutageniniu ir genotoksiniu poveikiu, remiantis visų įrodomųjų duomenų svarba in vitro ir in vivo tyrimų serijoje. Natrio metiljodsulfuronas nepasižymėjo mutageniniu ir genotoksiniu poveikiu in vitro ir in vivo tyrimuose. Metiltienkarbazonas nepasižymėjo mutageniniu ir genotoksiniu poveikiu in vitro ir in vivo tyrimuose. Mefenpirdietilas nepasižymėjo mutageniniu ir genotoksiniu poveikiu in vitro ir in vivo tyrimuose. Kancerogeniškumo vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris nepasižymėjo kancerogeniškumu žiurkių ir pelių viso gyvenimo maitinimo tyrime. Natrio metiljodsulfuronas nepasižymėjo kancerogeniškumu žiurkių ir pelių viso gyvenimo maitinimo tyrime. Navikų atsiradimą dėl Metiltienkarbazonas naudojimo sąlygojo lėtinis šlapimo sistemoje esančių akmenų dirginimas. Metiltienkarbazonas : didelės dozės pelės sukėlė navikų padažnėjimą šiuose organuose: šlapimo pūslės. Navikų atsiradimą dėl Metiltienkarbazonas naudojimo sąlygojo lėtinis šlapimo sistemoje esančių akmenų dirginimas. Mefenpirdietilas nepasižymėjo kancerogeniškumu žiurkių ir pelių viso gyvenimo maitinimo tyrime. Toksiškumo reprodukcijai vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris pasižymėjo toksiškumu reprodukcijai žiurkių dviejų kartų tyrime tik skiriant dozes toksiškas ir motininiams gyvūnams. Natrio metiljodsulfuronas nepasižymėjo toksiškumu reprodukcijai žiurkių dviejų kartų reprodukcijos tyrime. Metiltienkarbazonas nepasižymėjo toksiškumu reprodukcijai žiurkių dviejų kartų reprodukcijos tyrime. Mefenpirdietilas nepasižymėjo toksiškumu reprodukcijai žiurkių dviejų kartų reprodukcijos tyrime. Toksiškumo vystymuisi vertinimas 2,4-D-2-etilheksil esteris pasižymėjo toksiškumu vystymuisi tik skiriant dozes toksiškas vaisingoms patelėms. Natrio metiljodsulfuronas nepasižymėjo toksiškumu žiurkių ir triušių vystymuisi. Metiltienkarbazonas nepasižymėjo toksiškumu žiurkių ir triušių vystymuisi. Mefenpirdietilas pasižymėjo toksiškumu vystymuisi tik skiriant dozes toksiškas vaisingoms patelėms. Stebėtas Mefenpirdietilas toksinis poveikis vystymuisi yra susijęs su toksiškumu patelėms. Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Papildoma informacija Papildomos toksikologinės informacijos nėra. 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 12.1 Toksiškumas Toksiškumas žuvims Toksiškumas vandens bestuburiams Toksiškumas vandens LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)) 6,01 mg/l Ekspozicijos laikas: 96 val. EC50 (Daphnia magna (Dafnija (Vandens blusa))) 10,1 mg/l Ekspozicijos laikas: 48 val. EC50 (Lemna gibba (Kuprotoji plūdena)) 74,9 µg/l

11 HUSSAR ACTIV PLUS OD 11/14 augmenijai 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Biologinis skaidomumas Ekspozicijos laikas: 7 d 2,4-D-2-etilheksil esteris: Nėra sparčiai biologiškai suyranti Natrio metiljodsulfuronas: Nėra sparčiai biologiškai suyranti Metiltienkarbazonas: Nėra sparčiai biologiškai suyranti Mefenpirdietilas: Nėra sparčiai biologiškai suyranti Koc 2,4-D-2-etilheksil esteris: Koc: Natrio metiljodsulfuronas: Koc: 45 Metiltienkarbazonas: Koc: 100 Mefenpirdietilas: Koc: Bioakumuliacijos potencialas Bioakumuliacija 2,4-D-2-etilheksil esteris: Biokoncentracijos koeficientą (BCF) 10 Biologiškai nesikaupia. Natrio metiljodsulfuronas: Biologiškai nesikaupia. Metiltienkarbazonas: Biologiškai nesikaupia. Mefenpirdietilas: Biokoncentracijos koeficientą (BCF) 232 Biologiškai nesikaupia Judrumas dirvožemyje Judrumas dirvožemyje 12.5 PBT ir vpvb vertinimo rezultatai PBT ir vpvb vertinimas 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Papildoma ekologinė informacija 2,4-D-2-etilheksil esteris: Mažai judri dirvožemyje Natrio metiljodsulfuronas: Judus dirvožemyje Metiltienkarbazonas: Vidutiniškai judri dirvožemyje Mefenpirdietilas: Mažai judri dirvožemyje 2,4-D-2-etilheksil esteris: Ši veikli medžiaga nevertinama kaip stabili, linkus bioakumuliuotis ar toksiška (PBT). Ši veikli medžiaga nevertinama kaip labai stabili ar linkus labai bioakumuliuotis (vpvb). Natrio metiljodsulfuronas: Ši veikli medžiaga nevertinama kaip stabili, linkus bioakumuliuotis ar toksiška (PBT). Ši veikli medžiaga nevertinama kaip labai stabili ar linkus labai bioakumuliuotis (vpvb). Metiltienkarbazonas: Ši veikli medžiaga nevertinama kaip stabili, linkus bioakumuliuotis ar toksiška (PBT). Ši veikli medžiaga nevertinama kaip labai stabili ar linkus labai bioakumuliuotis (vpvb). Mefenpirdietilas: Ši veikli medžiaga nevertinama kaip stabili, linkus bioakumuliuotis ar toksiška (PBT). Ši veikli medžiaga nevertinama kaip labai stabili ar linkus labai bioakumuliuotis (vpvb). Papildomos ekologinės informacijos nėra.

12 HUSSAR ACTIV PLUS OD 12/14 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Produktas Užteršta pakuotė Nesunaudoto produkto atliekų kodas Pagal galiojančius teisės aktus ir, jei būtina, pasikonsultavus su atliekų tvarkymo įrenginių valdytoju ir (arba) atsakinga institucija, produktą galima šalinti sąvartyne arba atiduoti į atliekų deginimo įmonę. Nepilnai išvalyta pakuotė turi būti tvarkoma kaip pavojinga atlieka * agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ ADR/RID/ADN 14.1 JT numeris UN teisingas krovinio APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. pavadinimas (2,4- D ETILHEKSIL ESTERIO TIRPALAS) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9 (-s) 14.4 Pakuotės grupė III 14.5 Pavojus aplinkai TAIP Pavojaus ženklo Nr. 90 Ši klasifikacija iš esmės negalioja pervežimui tanklaiviais vidaus vandens keliais. Dėl papildomos informacijos kreiptis į gamintoją. IMDG 14.1 JT numeris UN teisingas krovinio ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, pavadinimas N.O.S. (2,4-D ETHYLHEXYL ESTER SOLUTION) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9 (-s) 14.4 Pakuotės grupė III 14.5 Jūrų teršalas TAIP IATA 14.1 JT numeris UN teisingas krovinio ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, pavadinimas N.O.S. (2,4-D ETHYLHEXYL ESTER SOLUTION ) 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 9 (-s) 14.4 Pakuotės grupė III 14.5 Pavojus aplinkai TAIP 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Žiūrėti Saugos duomenų lapo 6-8 skirsnius Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

13 HUSSAR ACTIV PLUS OD 13/14 Pagal IBC kodeksą negalimas nesupakuoto produkto gabenimas. 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Papildoma informacija PSO klasifikacija: lii (Silpnai kenksmingi) Naudojimo sritis SP 1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). SPe 3 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. SPe 3 Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas nereikalingas. 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA Pavojingumo frazių, paminėtų 3 skirsnyje, tekstas H226 Degūs skystis ir garai. H302 Kenksminga prarijus. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H332 Kenksminga įkvėpus. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sutrumpinimai ir akronimai ADN Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais ATE Ūmaus toksiškumo įverčiai CAS-Nr. Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris Konc. Koncentracija EC-Nr. Europos Bendrijos numeris ECx Veiksminga koncentracija x % EINECS Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas ELINCS Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas EN Europos standartas EU Europos Sąjunga IATA Tarptautinė oro transporto asociacija

14 HUSSAR ACTIV PLUS OD 14/14 IBC Tarptautinis laivų, skirtų vežti nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas (IBC kodeksas) ICx Inhibitorinė koncentracija x% IMDG Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas LCx Letali koncentracija x% LDx Letali dozė x% LOEC/LOEL Mažiausio pastebimo poveikio koncentracija / lygis MARPOL MARPOL: Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. N.O.S. Kitaip neapibūdintas NOEC/NOEL Nestebimo poveikio koncentracija/lygis OECD Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės TWA Vidutinis svertinis dydis UN Jungtinės Tautos (JT) WHO Pasaulio sveikatos organizacija Saugos duomenų lape informacija pateikta vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (ES) Nr. 2015/830 iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 (ir vėlesnius jo pakeitimus) nuostatomis. Šis saugos duomenų lapas papildo produkto naudojimo instrukcijas, bet jų neatstoja. Informacija remiasi mūsų žiniomis apie produktą dokumento rengimo metu. Vartotojai yra įspėjami apie galimus pavojus naudojant produktų kitiems tikslams nei numatyta. Reikalinga informacija pateikiama remiantis dabartiniais EEB teisiniais aktais. Adresatų prašome laikytis visų su tuo susijusių nacionalinių teisinių aktų reikalavimų. Priežastis peržiūrai: Informacija patikslinta šiuose skirsniuose: 2. Skirsnis: Galimi pavojai. 3. Skirsnis: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis. 8. Skirsnis: Poveikio prevencija/asmens apsauga. Saugos duomenų lapas parengtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2015/830. Paskutinio varianto keitimai pažymėti paraštėje. Šis variantas pakeičia visus ankstesnius.

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su

BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas su BETANAL HERBICIDAS Veiklioji medžiaga- fenmedifamas 160 g/l Produkto forma suspoemulsija. Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

sd LT

sd LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 18730089000 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT)

SV0013_-_TORO_PAINT_JUODA_MATT_500_ML_(LT) Puslapis 1/12 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: SV0013 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT

SDBREZ748_-_Aerosol_Grundierfueller_mittelgrau_LT Puslapis 1/12 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ748 S700029 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT

SDBREZ11_S700400_-_Aerosol_SOLL_Universal_Prefilled_LT Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: REZ11 S700400 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau