KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STUDENTŲ IR ABSOLVENTŲ PRAKTIKOS PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STUDENTŲ IR ABSOLVENTŲ PRAKTIKOS PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A-339 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STUDENTŲ IR ABSOLVENTŲ PRAKTIKOS PAGAL ERASMUS+ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno technologijos universiteto studentų ir absolventų praktikos pagal Erasmus+ programą organizavimo tvarkos aprašas (toliau Tvarkos aprašas) reglamentuoja Kauno technologijos universiteto (toliau Universitetas) studentų (pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų) ir absolventų praktikos pagal Erasmus+ programą organizavimo ir vykdymo procedūras Universitete bei nustato į šią praktiką vykstančių studentų ir absolventų teises ir pareigas. 2. Tvarkos aprašas galioja m. Erasmus+ programai ir yra parengtas vadovaujantis Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos aprašu, m. Erasmus aukštojo mokslo chartija (toliau ECHE) 1, Erasmus+ programos projektų dotacijos sutartimis ir jų priedais, Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-340, bei Erasmus+ programos vadovu Pagal Tvarkos aprašą parengta proceso srauto diagrama Organizuoti studentų ir absolventų išvykimą praktikai pagal Erasmus+ programą, kuri pateikiama Tvarkos šio Aprašo 1 priede. 4. Už Tvarkos aprašo nuostatų vykdymą atsako Tarptautinių ryšių departamento Akademinio mobilumo skyrius (toliau AMS), o už praktikos organizavimą ir kokybės užtikrinimą studijų programą vykdantis Universiteto akademinis padalinys. 5. Tvarkos aprašas ir jame minimų dokumentų formos yra viešai skelbiamas Universiteto interneto tinklalapyje ir Universiteto studentų intranete ( Office365 aplinkoje). 6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 6.1. Erasmus+ programos šalys visos Europos Sąjungos (toliau ES) šalys narės, o taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija Erasmus+ programos šalys partnerės nepriklausančios Erasmus+ programos šalims pasaulio šalys, galinčios dalyvauti šioje programoje

2 Praktika pagal Erasmus+ programą (toliau Praktika) yra Universiteto studijų programos atskiras studijų modulis arba sudėtinė studijų modulio dalis, arba į studijų programą neįtraukta papildoma studento ar absolvento pasirenkama praktinė veikla, skirta padėti studentui ar absolventui įgyti praktiniam darbui reikalingos patirties Praktikos tipai yra aprašyti Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše. Galimi Praktikos tipai: studentų Praktika (mokomoji, profesinė, mokslinė ir papildoma); absolventų Praktika Praktikos dalyviai Universiteto studentai ar absolventai, kurie atitinka šio Tvarkos aprašo kriterijus ir naudojasi visomis ECHE įtvirtintomis teisėmis bei gauna praktikos stipendiją už visą ar už dalį Praktikoje praleisto laiko arba Praktikos stipendijos negauna (Praktika su nuline dotacija). Praktikos dalyviais negali būti Universiteto studentai, kurie yra akademinėse atostogose, laikinai sustabdę studijas, turi akademinių skolų arba kurių atestacija yra atidėta (galioja trečiosios pakopos studijų (toliau doktorantūra) studentams (toliau doktorantai). Absolventų Praktikos metu draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose Praktikos dalyvių mobilumas dalyvavimas Erasmus+ programoje, kai apibrėžtam laikui Praktikos dalyvis vyksta į Praktiką užsienyje Erasmus+ programos šalyje arba šalyje partnerėje. Galimos Praktikos dalyvių mobilumo formos: fizinis mobilumas veikla, atliekama fiziškai nuvykus į Praktikos šalį, kuri nėra gyvenamosios vietos ar studijų šalis; mišrusis mobilumas ilgalaikis arba trumpalaikis individualus mobilumas, susidedantis iš privalomo fizinio mobilumo ir virtualios veiklos (atliekamos informacinėmis ir ryšių technologijomis, fiziškai neišvykus į Praktikos vietą) laikotarpių. Virtualios veiklos laikotarpis gali eiti prieš arba po fizinio Praktikos mobilumo laikotarpio Mišrioji intensyvi programa tai trumpalaikė intensyvi Erasmus+ akademinių mainų programa, kurią parengė ir įgyvendina ECHE turinčios aukštojo mokslo ir studijų institucijos, esančios bent trijose Erasmus+ programos šalyse. Joje gali dalyvauti ir bet kuri kita programos šalyje esanti aukštojo mokslo ir studijų institucija ar organizacija Praktikos laikotarpis laikotarpis, reikalingas Praktikos veiklai atlikti, kuris gali būti: trumpalaikio fizinio mobilumo (trukmė nuo 5 iki 30 dienų) gali išvykti tik doktorantai; trumpalaikio mišraus mobilumo (su privalomos virtualios veiklos laikotarpiu) (trukmė nuo 5 iki 30 dienų) gali išvykti visų pakopų studentai. Virtualus praktikos laikotarpis gali būti derinamas su studijų Universitete laikotarpiu; ilgalaikio fizinio mobilumo (trukmė nuo 2 iki 12 mėn. (iki 24 mėn. vientisųjų studijų studentų atveju)) gali išvykti visų pakopų studentai ir absolventai. Bendras Praktikos dalyvio fizinio mobilumo laikotarpis apskaičiuojamas dienomis, įvertinus visas Erasmus+ programos fizinių mobilumų veiklas (studijos ir Praktika) ir negali būti ilgesnis nei 12 mėn. vienoje studijų pakopoje. Absolventų Praktikos laikotarpis sumuojamas su baigtos studijų pakopos visų Erasmus+ programos fizinių mobilumų veiklų (studijų ir Praktikos) laikotarpiu. Studentai taip pat gali derinti Praktiką su studijų užsienyje laikotarpiu. Toks mobilumas

3 3 gali būti organizuojamas įvairiai: studijos ir Praktika vykdomos viena po kitos arba abiejų rūšių veikla vyksta vienu metu. Šiuo atveju Praktika yra įtraukiama į bendrąjį mainų studijų laikotarpį ir taikomos mainų studijų finansavimo taisyklės Praktikos vieta organizacija, atitinkanti Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir įsteigta Erasmus+ programos šalyje arba šalyje partnerėje, kuri reguliariai vykdo ekonominę veiklą valstybiniame, privačiame sektoriuje ar socialinėje sferoje, nepriklausomai nuo jos dydžio ar teisinio statuso. Praktikos vieta negali būti ES institucija ir (ar) agentūra, nurodyta ES institucijų ir įstaigų sąraše 3, kad būtų išvengta interesų konflikto ir (arba) dvigubo finansavimo Praktikos stipendija (toliau Stipendija) ES ar Lietuvos Respublikos (toliau LR) dotacija, skirta finansuoti studento ar absolvento Praktiką, tokioje įmonėje ar organizacijoje, kuri atitinka šiame Tvarkos apraše pateiktą Praktikos vietos aprašymą. Stipendija skiriama už fizinio mobilumo laikotarpį ir mišriojo mobilumo fizinio buvimo Praktikos vietoje laikotarpį iš dalies padengti kelionės ir draudimo išlaidas bei kompensuoti pragyvenimo išlaidas Praktikos šalyje. Už virtualios veiklos laikotarpį Stipendija nėra skiriama. Stipendija gali būti skiriama tik studentams ar absolventams, tenkinantiems reikalavimus Praktikos dalyviams (žr. Tvarkos aprašo II skyrių) Praktika su nuline dotacija (angl. zero grant) tokia Praktika, kai Praktikos dalyvis naudojasi visomis Praktikos teikiamomis galimybėmis be finansinės paramos. Praktikos metu patiriamoms išlaidoms padengti Praktikos dalyvis gali gauti atlyginimą iš Praktikos vietos ar kitos rūšies stipendiją, kurią skiria ne nacionalinė agentūra (Švietimo mainų paramos fondas, toliau ŠMPF) ar Universitetas, bet pavyzdžiui, ministerija ar regiono valdžios institucijos Praktikos vadovas Universitete (tutorius) yra Universiteto darbuotojas (dėstytojas, mokslo darbuotojas arba studijų prodekanas), paskirtas metodiškai vadovauti Praktikai. Tutoriaus atsakomybės ir funkcijos yra apibrėžtos Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše Praktikos vadovas Praktikos vietoje (mentorius) organizacijos, kurioje studentas atlieka Praktiką, darbuotojas, organizacijos atsakingo asmens paskirtas vadovauti Praktikai. Mentoriaus atsakomybės ir funkcijos yra apibrėžtos Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše Praktikos vietos monitoringas (toliau monitoringas) Praktikos plane suplanuotų veiklų vykdymo stebėsena Praktikos vietoje Rezervo sąrašas studentų, pretenduojančių išvykti į absolventų Praktiką ir gauti Stipendiją, sąrašas. Į rezervo sąrašą įtraukiami studentai, kurie užsiregistravo Praktikai internetinėje paraiškų sistemoje, bet neturi Praktikos vietos priėmimo laiško, todėl dar negali pateikti paraiškos su privalomais priedais Finansinė sutartis Praktikai (toliau Finansinė sutartis) pagal Universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintą formą parengta dvišalė sutartis tarp Praktikos dalyvio ir Universiteto, kurioje apibrėžiamas finansuojamas laikotarpis, Stipendijos suma, jos išmokėjimo ir atsiskaitymo už Praktiką tvarka. 3

4 Mokymosi sutartis Praktikai (angl. Learning Agreement) (toliau Praktikos sutartis) trišalė sutartis, kurioje Praktikos dalyvis, Universitetas ir Praktikos organizacija susitaria dėl Praktikos tikslų, plano, Praktikos metu įgyjamų kompetencijų bei visų trijų šalių vaidmenų ir atsakomybės Erasmus+ internetinė kalbinės paramos priemonė OLS (angl. Online Linguistic Support) nemokama kalbinio pasirengimo įvertinimo ir kalbos kursų platforma, padedanti Praktikos dalyviams tobulinti anglų ar Praktikos šalies kalbos įgūdžius prieš mobilumą ir jo metu. OLS kalbos testo (-ų) atlikimas yra būtina dalyvavimo Erasmus+ programoje sąlyga, kuri netaikoma vykstantiems į savo kilmės šalį arba turintiems Praktikos šalies kalbos žinių įvertinimo C2 lygiu patvirtinimą. Pakvietimas testui atlikti yra atsiunčiamas į kiekvieno Praktikos dalyvio el. paštą Mobility Tool priemonė Europos Komisijos (toliau EK) parengta internetinė Programos mobilumų administravimo platforma, kurioje Universitetas pildo duomenis apie mobilumo dalyvius, kurie teikia internetinę mobilumo ataskaitą Mažiau galimybių turintis Praktikos dalyvis (angl. participant with fever opportunities) studentas ar absolventas, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos problemų, dėl savo kilmės, negalios ar mokymosi sunkumų, ar dėl bet kokios kitos priežasties, įskaitant diskriminaciją pagal ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, susiduria su kliūtimis, trukdančiomis jam dalyvauti Praktikoje Ekologiška kelionė tai keliavimo būdas vykti į Praktikos vietą ar iš jos, kai pagrindinei kelionės daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės (pavyzdžiui, autobusai, traukiniai) ar dalijamasi automobiliu (vienu automobiliu važiuoja daugiau nei vienas į Praktiką vykstantis dalyvis). II SKYRIUS PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 7. Praktikos organizavimo ir vykdymo, rezultatų vertinimo ir kokybės užtikrinimo tvarka yra pateikta Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše. 8. Už informacinės medžiagos apie Praktikas rengimą, informacinių renginių planavimą ir įgyvendinimą bei studentų konsultavimą Universitete yra atsakingas AMS. 9. Už informacinių renginių organizavimą ir informacinės medžiagos platinimą bei studentų konsultavimą Universiteto fakultetuose yra atsakingi fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriai (toliau TRK), o Doktorantūros mokykla yra atsakinga už informacinės medžiagos platinimą doktorantams. 10. Studentai ar absolventai Praktikos vietos gali ieškoti savarankiškai arba išsirinkti iš: krypties studijų programų komiteto, praktikos studijų modulio atsakingo dėstytojo, praktikos vadovų, dėstytojų, alumnų, karjeros mentorių siūlomų Praktikos vietų; Universiteto WANTed darbo ir praktikos platformoje viešinamų Praktikos vietų pasiūlymų, kuriuos teikia Lietuvos ir užsienio šalių organizacijos.

5 5 11. Studentai, norintys vykti į Praktiką, iki nustatyto termino privalo Universiteto aplikavimo sistemoje užpildyti elektroninę paraišką su atitinkamais priedais: pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų studentai, ir doktorantai, norintys vykti į ilgalaikį (fizinį ir mišrųjį) Praktikos mobilumą bei trumpalaikį mišrųjį Praktikos mobilumą, prie paraiškos turi pridėti šiuos pagrindinius ir papildomus priedus: oficialų Praktikos vietos priėmimo laišką; žemesnės pakopos studijų diplomo ir jo priedėlių kopijas be tvirtinimo žymos (tik pirmo kurso magistrantams ar doktorantams); papildomai prie paraiškos galima pridėti: mokslinių publikacijų sąrašą; pranešimų (žodinių ar stendinių), pateiktų mokslinėse konferencijose, sąrašą; mokslo projektų, kuriuose yra dalyvavę arba dalyvauja, sąrašą; doktorantai, norintys vykti į trumpalaikį fizinį mobilumą, prie paraiškos turi pridėti: oficialų Praktikos vietos priėmimo laišką; žemesnės pakopos studijų diplomo ir jo priedėlių kopijas be tvirtinimo žymos (tik pirmo kurso doktorantams); doktoranto mokslinio vadovo patvirtinimą, kad paraiškoje numatyta Praktikos veikla yra tinkama ir suderinama su doktoranto studijų programa ir vykdomais moksliniais tyrimais. 12. Studentų Praktikos pabaigos data negali būti vėlesnė kaip baigiamojo semestro 12 savaitės pabaiga; išimtiniai atvejai turi būti raštu suderinti su fakulteto studijų prodekanu (doktorantų atveju doktoranto moksliniu vadovu). 13. Studentai, norintys atlikti absolventų Praktiką, iki studijų Universitete pabaigos privalo Universiteto aplikavimo sistemoje užpildyti elektroninę paraišką ir pridėti Tvarkos aprašo 11 punkte išvardytus priedus. 14. Absolventų Praktikos pradžia galima kitą dieną po studijų baigimo ar viešo daktaro disertacijos gynimo. 15. Studentai, norintys vykti į absolventų Praktiką, bet neturintys oficialaus Praktikos vietos priėmimo laiško, iki studijų Universitete pabaigos privalo Universiteto aplikavimo sistemoje užpildyti elektroninę paraišką be Tvarkos aprašo 11 punkte išvardytų priedų. Tokia paraiška įtraukiama į rezervo sąrašą ir nėra svarstoma Praktikos atrankos konkurse. Papildžius paraišką Tvarkos aprašo 11 punkte išvardytais priedais (pagal mobilumo formą), ji svarstoma artimiausiame Praktikos atrankos konkurse. 16. Visi atrinkti Praktikos dalyviai AMS tarptautinių akademinių mainų specialistui, atsakingam už tarptautines praktikas (toliau AMS praktikų specialistas), iki išvykimo į Praktikos vietą turi pateikti: suderintą, interneto tinklalapyje pateikiamą Praktikos sutarties Before Mobility dalį, kurią pasirašo Praktikos dalyvis, fakulteto studijų prodekanas (doktorantų atveju Doktorantūros komiteto pirmininkas) ir mentorius; draudimo polisų, patvirtinančių draustumą Finansinėje sutartyje nurodytomis privalomomis draudimo rūšimis, kopijas be tvirtinimo žymos (išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip ir tai pažymi Praktikos sutartyje). Jei Praktika bus atliekama Praktikos dalyvio

6 6 kilmės šalyje, gali būti pateikiama toje šalyje galiojanti socialinio draudimo kopija su pridedamu vertimu į anglų kalbą; kitus dokumentus, jei jų reikia pagal finansavimą teikiančio šaltinio reikalavimus (pavyzdžiui, dėl papildomos paramos, absolventų praktikos atidėjimo (dokumentą lietuvių arba anglų k. dėl karo ar civilinės tarnybos atlikimo po studijų Universitete baigimo), kt.); pasirašytą Finansinę sutartį, už kurios parengimą yra atsakingas AMS praktikų specialistas (jei Praktikos dalyvio paraiška dar nėra svarstyta arba finansavimas neskiriamas, pasirašoma nulinės dotacijos Finansinė sutartis). 17. Visi Praktikos dalyviai prieš Praktikos laikotarpį turi savarankiškai atlikti pirmąjį užsienio kalbos žinių įvertinimo testą OLS sistemoje. 18. Visi absolventai, nuvykę į Praktikos vietą, pasirūpina, kad mentorius AMS praktikų specialistui per 5 darbo dienas iš darbinio el. pašto atsiųstų jų atvykimo patvirtinimą. Jo neatsiuntus, Praktika absolventui neužskaitoma ir Stipendija neišmokama. 19. Praktikos planas ir laikotarpis gali būti keičiami (laikantis Tvarkos aprašo 6.8 punkte nurodytos minimalios ir maksimalios Praktikos laikotarpio trukmės). Norėdamas pakeisti Praktikos planą ar laikotarpį, dalyvis ne vėliau kaip likus mėnesiui iki anksčiau planuotos Praktikos laikotarpio pabaigos apie tai el. paštu informuoja savo tutorių ir atsiunčia patvirtinimą, kad šis pakeitimas yra suderintas su Praktikos organizacija. Gavęs leidimą pakeisti Praktikos planą ar laikotarpį iš tutoriaus, Praktikos dalyvis apie tai informuoja fakulteto TRK arba Doktorantūros mokyklą ir AMS praktikų specialistą, kuriam pateikia: užpildytą internetinėje sistemoje ir visų šalių pasirašytą Praktikos sutarties During Mobility dalį; visų pratęstų privalomų draudimų poliso (-ų) kopiją (-as) (jei Praktikos laikotarpis pratęsiamas); pasirašytą Finansinės sutarties pakeitimą, kurį parengia AMS praktikų specialistas (jei Praktikos laikotarpis pratęsiamas arba sutrumpinamas). 20. Praktikos dalyvis, norintis nutraukti Praktiką, privalo raštu apie tai kaip įmanoma anksčiau informuoti savo tutorių, mentorių, fakulteto TRK arba Doktorantūros mokyklą ir AMS praktikų specialistą. 21. Praktikos vieta gali būti keičiama po Praktikos atrankos konkurso posėdžio, bet dar neprasidėjus Praktikos laikotarpiui ir nepasirašius Praktikos sutarties. Jei Praktikos dalyvis nori pakeisti Praktikos vietą, jis tutoriui privalo pateikti naują priėmimo laišką ir laisvos formos prašymą, kuriame turi nurodyti Praktikos vietos keitimo priežastis. Tutoriui sutikus su Praktikos vietos keitimu, institucinis Erasmus + koordinatorius priima sprendimą dėl tokio prašymo patenkinimo ar atmetimo per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 22. Praktikos metu keisti Praktikos vietą galima tik esant ypatingiems atvejams (pavyzdžiui, netinkama Praktikos vietos organizacijos kultūra, veiklos neatitikimas Praktikos planui ir pan.). 23. Per 30 kalendorinių dienų nuo Praktikos pabaigos Praktikos dalyvis AMS praktikų specialistui privalo pateikti Tvarkos aprašo papunkčiuose nurodytus dokumentus ir savarankiškai atlikti Tvarkos aprašo papunkčiuose nurodytas užduotis:

7 23.1. pateikti Praktikos mobilumo laikotarpį patvirtinančio dokumento kopiją; ekologiškos kelionės atveju pateikti kelionę patvirtinančius dokumentus (autobuso ir (ar) traukinio bilietus ar kt. dokumentus); pateikti kitus dokumentus, jei jų reikia pagal finansavimą teikiančio šaltinio reikalavimus (pavyzdžiui, dėl papildomos paramos); atlikti aprašomąją internetinę EK ataskaitą Mobility Tool platformoje; atlikti antrąjį užsienio kalbos žinių įvertinimo testą OLS sistemoje (jei pirmojo testo metu buvo nustatytas žemesnis nei C2 lygis). 24. Praktikos dalyvio paraiškos dokumentai, Praktikos sutarties Before mobility (jei pildoma ir During mobility ) dalis yra saugomi elektroninėje paraiškų platformoje. Praktikos dalyvio Finansinė sutartis, draudimų polisų kopijos, Praktikos sutarties After mobility dalis ir patvirtinimas apie išbūtą laiką yra saugomi AMS pagal Universiteto dokumentacijos plane nustatytus terminus. III SKYRIUS PRAKTIKOS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI JO DALYVIAMS 25. Norintys vykti į Praktiką Universiteto studentai ir absolventai privalo dalyvauti Praktikos atrankos konkurse ir išpildyti pasirinktam Praktikos tipui keliamus reikalavimus: į studentų Praktiką gali vykti visi Universitete registruoti studentai, baigę bent vienerių mokslo metų studijas (trumpalaikis ir ilgalaikis mobilumas) ir neturintys akademinių skolų (išimtis taikoma mišriosios intensyvios programos dalyviams, kurie į praktiką gali vykti ir pirmaisiais mokslo metais); į absolventų Praktiką gali vykti visi Universiteto absolventai per 12 mėn. laikotarpį 4, nuo pripažįstamos kvalifikacijos ar kvalifikacinio mokslo laipsnio (iki mokslo daktaro laipsnio imtinai) įgijimo. 26. Praktikos atrankų konkursų datas AMS praktikų specialistas skelbia Universiteto interneto tinklalapyje, Universiteto finansinės paramos skyrimo kalendoriuje ir Universiteto studentų intranete, o likus vienam mėnesiui iki paraiškų teikimo pradžios kitais Universiteto informacijos sklaidos kanalais. 27. Praktikos atrankos konkursas yra organizuojamas ilgalaikiam ir trumpalaikiam Praktikos mobilumui, o mišriosios intensyvios programos dalyviams jis neorganizuojamas. 28. Paraiškas studentų Praktikai galima teikti tik tais mokslo metais, kuriais bus atliekama Praktika (išimtis taikoma iki kitų mokslo metų rugsėjo mėn. vidurio Praktiką pradedantiems dalyviams). 29. Paraiškas absolventų Praktikai galima teikti tik baigiamaisiais mokslo metais iki paskutinės studijų Universitete dienos. Doktorantų paraiškos absolventų Praktikai gali būti teikiamos iki studijų pabaigos dienos ir (arba) iki daktaro disertacijos viešo gynimo dienos. 4 Šis laikotarpis gali būti pratęstas dėl privalomosios karo ar civilinės tarnybos absolvento kilmės šalyje.

8 8 30. Studento ar absolvento teikiamų paraiškų Praktikai skaičius neribojamas. 31. Praktikos atrankai pateiktų paraiškų su privalomais priedais tinkamumą įvertina ir patvirtina fakulteto TRK arba Doktorantūros mokykla. 32. Pagrindiniai Praktikos atrankos konkurso kriterijai yra šie: visų studento ar absolvento studijų Universitete dabartinėje studijų pakopoje rezultatų vidurkis iki Praktikos atrankos konkurso; Praktikos plano atitikimas studento studijuojamai studijų programai / mokslo krypties doktorantūros studijoms Universitete. Absolventų Praktikos atveju, šis planas privalo derėti su Universitete baigta (-omis) studijų programa (-omis) / mokslo krypties doktorantūros studijomis; studento ar absolvento motyvacijos atlikti Praktiką aiškumas ir pagrįstumas. 33. Papildomi Praktikos atrankos konkurso kriterijai yra šie: dalyvavimas profesinėje praktikoje, kuri numatyta Universiteto studijų programoje; paskelbtos mokslinės publikacijos; dalyvavimas mokslinėse konferencijose (žodinis ar stendinis pranešimas); dalyvavimas mokslo projektų veikloje. 34. Praktikos atrankos konkurso konkursinis balas (toliau KB) skaičiuojamas pagal formulę: KB = (studijų rezultatų vidurkis * 0,40) + (Praktikos plano atitikimo studijų programai / mokslo krypties doktorantūros studijoms Universitete įvertinimo balas * 0,20) + (motyvacinio laiško įvertinimo balas * 0,15) + (dalyvavimas profesinėje praktikoje * 0,10) + (mokslinių publikacijų skaičius * 0,05) + (pranešimų mokslinėse konferencijose skaičius * 0,05) + (mokslo projektų skaičius * 0,05). 35. Praktikos atrankos dalyvių konkursinės eilės yra atskiros studentams ir absolventams, o esant ribotam finansavimui, studentų Praktikai taikomas prioritetas absolventų Praktikos atžvilgiu. Studentai ar absolventai, norintys atlikti Praktiką savo kilmės šalyje, keliami į konkursinės eilės galą. 36. Studentai, kurie jau buvo gavę Stipendiją ir kurie be pagrįstų objektyvių priežasčių nutraukė savo dalyvavimą Erasmus+ programoje, keliami į konkursinės eilės galą. 37. Esant poreikiui, AMS gali organizuoti papildomus Praktikos atrankų konkursus. IV SKYRIUS PRAKTIKOS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPŲ BEI VIENTISŲJŲ IR PROFESINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS IR ABSOLVENTAMS 38. Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų ir profesinių studijų studentų ir absolventų paraiškas Praktikai nagrinėja Praktikos atrankos konkurso komisija (toliau Atrankos komisija), sudaryta Universiteto rektoriaus įsakymu. 39. Atrankos komisiją sudaro: institucinis Erasmus+ koordinatorius (komisijos pirmininkas), AMS praktikų specialistas (komisijos sekretorius), Karjeros ir paslaugų centro vadovas, Studijų procesų skyriaus vadovas.

9 9 40. AMS Praktikos atrankos konkursą dėl Stipendijos Praktikai pagal Erasmus+ programą skyrimo organizuoja 4 kartus per metus; jo metu vertinamos paraiškos, pateiktos per elektroninę paraiškų sistemą iki nustatytų terminų (kovo 1 d., birželio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1 d.). 41. Atrankos komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami per 5 darbo dienas po paraiškų pateikimo termino. Atrankos komisijos darbas gali būti organizuojamas fiziniu ar (ir) nuotoliniu būdu. 42. Atrankos komisijos posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, kai pirmininko nėra pirmininko deleguotas komisijos narys. 43. Atrankos komisijos sekretorius organizuoja komisijos darbą tvarko visą dokumentaciją, suderinęs su komisijos pirmininku, rengia komisijos posėdžių tvarkaraštį, informuoja komisijos narius ir suinteresuotas šalis apie numatomus komisijos posėdžius bei rengia posėdžio protokolus. 44. Atrankos komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Atrankos komisijos narių (įskaitant dalyvaujančius nuotoliniu būdu). 45. Atrankos komisija priima sprendimus dėl Stipendijos skyrimo pagal apskaičiuotą KB. Jei apskaičiuojamas vienodas KB keletui atrankos dalyvių, pirmenybė yra teikiama aukštesnį studijų vidurkį turinčiam studentui ar absolventui. 46. Praktikos atrankos dalyviai apie posėdžio rezultatus informuojami per 5 darbo dienas nuo Atrankos komisijos posėdžio el. paštu kartu su papildoma informacija apie tolimesnes pasiruošimo Praktikai procedūras. Atrankos rezultatai išsiunčiami fakulteto TRK. 47. Atrankos komisija turi teisę prašyti patikslinti informaciją ir (ar) pateikti papildomus dokumentus bei atidėti sprendimo priėmimą kitam posėdžiui. 48. Atrankos komisijos sprendimas įforminamas per 5 darbo dienas posėdžio protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. V SKYRIUS PRAKTIKOS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ STUDENTAMS IR ABSOLVENTAMS 49. Doktorantūros studijų studentų ir absolventų paraiškas Praktikai nagrinėja Doktorantų akademinio mobilumo atrankos komisija (toliau Doktorantų komisija), sudaryta Universiteto rektoriaus įsakymu. 50. Doktorantų komisiją sudaro šie nariai: institucinis Erasmus+ koordinatorius (komisijos pirmininkas), AMS praktikų specialistas (sekretorius), Doktorantūros mokyklos atstovas, AMS studijų mobilumo specialistas, vienas mokslo prodekanas, atstovaujantis inžineriniams, fiziniams ar technologijos mokslams, ir vienas mokslo prodekanas, atstovaujantis socialiniams, humanitariniams ir menų mokslams. 51. AMS doktorantūros studijų studentų ir absolventų atrankos konkursą dėl Stipendijos Praktikai pagal Erasmus+ programą skyrimo organizuoja kiekvieną mėnesį, kurio metu vertinamos paraiškos, pateiktos iki 10 mėn. dienos (išskyrus liepos, rugpjūčio ir gruodžio mėn.) per

10 10 elektroninę paraiškų sistemą, skelbiamą interneto tinklalapyje Stipendija neskiriama dalyvauti mokslinėse konferencijose. 52. Doktorantų komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie rengiami per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino (išskyrus liepos, rugpjūčio, gruodžio mėn.). Komisijos darbas gali būti organizuojamas fiziniu ir (ar) nuotoliniu būdu. 53. Doktorantų komisijos posėdžiui vadovauja komisijos pirmininkas, kai pirmininko nėra pirmininko deleguotas komisijos narys. 54. Doktorantų komisijos sekretorius organizuoja komisijos darbą tvarko visą dokumentaciją, suderinęs su komisijos pirmininku, parengia komisijos posėdžių tvarkaraštį ir apie tai informuoja komisijos narius ir suinteresuotas šalis, rengia posėdžio protokolus. 55. Doktorantų komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja bent pusė visų Doktorantų komisijos narių (įskaitant dalyvaujančius nuotoliniu būdu). 56. Ilgalaikiam Praktikos mobilumui Doktorantų komisija priima sprendimus dėl Stipendijos skyrimo pagal apskaičiuotą KB. Jei suskaičiuojamas vienodas KB keletui atrankos dalyvių, pirmenybė yra teikiama aukštesnį studijų vidurkį turinčiam studentui ar absolventui. 57. Trumpalaikiam Praktikos mobilumui Doktorantų komisija priima sprendimus dėl Stipendijos skyrimo paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasidalija po lygiai, priimtu laikomas sprendimas, už kurį balsavo komisijos pirmininkas. 58. Doktorantų komisija turi teisę prašyti patikslinti informaciją ir (ar) pateikti papildomus dokumentus bei atidėti sprendimo priėmimą kitam posėdžiui. 59. Praktikos atrankos dalyviai apie Doktorantų komisijos posėdžio rezultatus informuojami individualiai el. paštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio. Atrankos rezultatai išsiunčiami Doktorantūros mokyklai. 60. Doktorantų komisijos sprendimas įforminamas per 5 darbo dienas posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. 61. Praktikos rezultatų įskaitymas doktorantams vykdomas pagal Doktorantūros mokyklos nustatytą tvarką. 62. Doktorantams taikomos ir kitos šio Tvarkos aprašo skyrių (išskyrus IV skyrių) nuostatos. VI SKYRIUS APELIACIJOS 63. Kiekvienas Praktikos atrankos dalyvis turi teisę pateikti motyvuotą apeliaciją dėl Praktikos atrankos konkurso rezultatų išaiškinimo per 5 darbo dienas po Praktikos atrankos konkurso rezultatų paskelbimo dienos. 64. Motyvuota apeliacija dėl Praktikos atrankos konkurso sprendimo adresuojama instituciniam Erasmus+ koordinatoriui ir pateikiama atitinkamos atrankos komisijos sekretoriui. 65. Išnagrinėjęs apeliacijos motyvus per 10 darbo dienų, institucinis Erasmus+ koordinatorius parengia atsakymą ir išsiunčia pareiškėjui jo nurodytu el. paštu.

11 Studentas ar absolventas, nesutinkantis su institucinio Erasmus+ koordinatoriaus sprendimu, per 3 darbo dienas gali paduoti prašymą Ginčų nagrinėjimo komisijai, sudarytai Universiteto rektoriaus įsakymu. VII SKYRIUS PRAKTIKOS FINANSAVIMO SĄLYGOS 67. Praktikai finansuoti gali būti naudojamos Erasmus+ programai skirtos EK ir LR valstybės biudžeto lėšos, o dotacijos dydžius nustato EK. 68. Vykdant Praktikos atrankos konkursą Universitete, vadovaujamasi AMS turima informacija apie Praktikos finansavimo galimybes. 69. Stipendijos skyrimas studentui ar absolventui yra svarstomas tik gavus paraiškos dokumentus su visais privalomais priedais. 70. Stipendija yra skiriama kaip priedas prie Universiteto ar kitų organizacijų skiriamų stipendijų ar įmokų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir (ar) paskolų mokėjimas nenutraukiamas. 71. Stipendija yra išmokama pagal Universiteto studijų prorektoriaus arba mokslo ir inovacijų prorektoriaus (doktorantams) potvarkyje nurodytas sąlygas. 72. Jei Universitetas yra išnaudojęs Praktikos dalyvių mobilumui skirtas lėšas arba jų nėra gavęs, Praktikos dalyviams, norintiems vyksti į fizinius ar mišrius mobilumus, gali būti pasiūlyta nulinė dotacija šiais atvejais: visam Praktikos laikotarpiui; pratęstam Praktikos laikotarpiui (laikantis Tvarkos aprašo 6.8 punkte nurodytos minimalios ir maksimalios Praktikos laikotarpio trukmės); absolventui Stipendija gali būti išmokama tik po to, kai jo mentorius AMS praktikų specialistui el. paštu atsiunčia patvirtinimą apie Praktikos dalyvio atvykimą į Praktikos vietą. 73. Jeigu studentas ar absolventas, kuriam buvo skirta Stipendija, jos atsisako ir į Praktiką nebevyksta, jis privalo nedelsiant apie savo sprendimą raštu informuoti AMS praktikų specialistą ir fakulteto TRK arba Doktorantūros mokyklą. 74. Jei leidžia finansinės Erasmus+ programos galimybės, yra finansuojami tutorių, tais pačiais mokslo metais išsiuntusių bent du Praktikos dalyvius į tą pačią Praktikos vietą, monitoringų vizitai. Norėdamas vykti į šį vizitą, tutorius turi pateikti laisvos formos užklausą dėl monitoringo galimybės AMS praktikų specialistui, kuris informuoja apie finansavimo galimybes. Toks vizitas yra galimas kol Praktikos vietoje yra bent vienas tutoriaus išsiųstas Praktikos dalyvis. 75. Mišriosios intensyvios programos dalyviams individuali parama gali būti skiriama pagal Universiteto šios programos koordinatoriaus pateiktą dalyvių sąrašą, o paramos išmokėjimą koordinuoja AMS praktikų specialistas. 76. Individuali parama ekologiškos kelionės metu patirtoms išlaidoms padengti skiriama pagal studento ar absolvento pateiktus tokią kelionę patvirtinančius dokumentus.

12 12 VIII SKYRIUS PAPILDOMA PARAMA MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINTIEMS PRAKTIKOS DALYVIAMS 77. Praktikos dalyviams, kurie priklauso mažiau galimybių turinčių dalyvių grupei ir vyksta į fizinį ar mišrųjį mobilumą, gali būti skiriama papildoma parama. Norintys gauti šią paramą Praktikos dalyviai (Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai), privalo ne vėliau kaip iki Finansinės sutarties pasirašymo dienos AMS praktikų specialistui raštu pateikti prašymą papildomai paramai gauti ir dokumentus, įrodančius priklausymą mažiau galimybių turinčių dalyvių grupei. Praktikos dalyviai užsieniečiai pateikia oficialų dokumentų vertimą į anglų k., patvirtintą notaro ar konsulinės įstaigos. 78. Papildomos individualios paramos dydžiai ir paramos teikimo sąlygos skelbiamos Universiteto interneto tinklalapyje o taikytinus kriterijus nacionaliniu lygmeniu nustato ŠMPF. 79. Praktikos dalyviams, kurie turi specialiųjų poreikių ir vyksta į fizinį ar mišrųjį mobilumą, gali būti skiriama papildoma parama kompensuoti iki 100 proc. Praktikos metu faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų už priemones ir (ar) paslaugas pagal specialiųjų poreikių, ligos (negalios) pobūdį. Šių išlaidų, t. y. priemonių ir (ar) paslaugų, kurioms prašomas papildomas finansavimas, poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais ir patvirtintas gydytojo išduotame išraše su aiškia informacija, kokių ir kiek paslaugų reikės Praktikos metu. 80. Specialiųjų poreikių turintis Praktikos dalyvis, norintis kreiptis dėl papildomos paramos skyrimo, gydytojo išduotą išrašą turi pateikti AMS praktikų specialistui. Pateiktus dokumentus vertina institucinis Erasmus + koordinatorius, kuris pagal ŠMPF interneto tinklalapyje nurodytą tvarką teikia paraišką dėl papildomos paramos, reikalingos kompensuoti Praktikos dalyvio papildomoms išlaidoms dėl specialiųjų poreikių, skyrimo. 81. Baigęs Praktiką, specialiųjų poreikių turintis Praktikos dalyvis pagal ŠMPF nustatytą tvarką privalo pateikti papildomos paramos faktines išlaidas ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas išrašiusios įstaigos pavadinimas, adresas, sumokėta pinigų suma, valiuta ir data. IX SKYRIUS PRAKTIKOS DALYVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 82. Visos Praktikos dalyvių teisės ir pareigos yra išdėstytos Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos apraše, ECHE, Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-340, ir 2021 m. Erasmus+ programos vadove bei sutartyse, sudarytose su Universitetu ir Praktikos organizacija. 83. Praktikos dalyviai privalo pasirūpinti privalomais draudimais, kelionės bilietais, gyvenamąja vieta užsienyje ir visais kelionei reikalingais dokumentais bei kitais kelionės formalumais.

13 Kiekvienas studentas iš Praktikos privalo grįžti Universiteto studijų prorektoriaus 2016 m. lapkričio 22 d. potvarkyje Nr. PP-125 Dėl studentų grįžimo iš praktikos nustatyta tvarka ir Universiteto rektoriaus patvirtintame einamųjų metų studijų kalendoriuje nustatytomis datomis. X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 85. Tvarkos aprašas papildo Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos aprašą. 86. Visais Tvarkos apraše nenumatytais atvejais sprendimus priima institucinis Erasmus+ koordinatorius, jeigu jie neprieštarauja Universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos aprašui, ECHE ir Erasmus+ programos vadovui. 87. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto rektoriaus įsakymu.

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ programa: Tarptautinis studentų biuras Erasmus+ informacinė diena 2014 m. rugsėjo 18 d. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

WPS Presentation

WPS Presentation Erasmus+ studijos Europoje Dokumentai ir procesai Parengė: Greta Nekrošiūtė, VGTU URD tarptautinių studijų programų koordinatorė ERASMUS STUDIJŲ PERIODAS IKI IŠVYKIMO IŠVYKUS PASIBAIGUS SEMESTRUI IKI IŠVYKIMO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FI LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 METAIS ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIR LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SENATAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDIJŲ PROGRAMŲ REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 219 m. balandžio 24 d. Nr. 9-SN Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau