NOVUS OPPORTUNITY FUND

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NOVUS OPPORTUNITY FUND"

Transkriptas

1 Leista patvirtinti Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktoriaus 2021 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. V 2021/(34.3.E-3400) Patvirtinta UAB Novus Asset Management valdybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. VS SPECIALIOJO INVESTAVIMO Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTICINIO FONDO NOVUS OPPORTUNITY FUND TAISYKLĖS I. SĄVOKOS IR TRUMPINIAI 1. Investicinio fondo pavadinimas specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas Novus Opportunity Fund (toliau fondas). 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 2.1. Dalyvis asmuo, įsigijęs Fondo vienetų ir esantis fondo investicinių vienetų savininku; 2.2. Depozitoriumas Swedbank, AB, įmonės kodas , Konstitucijos pr. 20A, LT Vilnius, Lietuva; 2.3. Darbo diena kalendorinė diena, išskyrus oficialių švenčių ir poilsio dienas; 2.4. Grynieji aktyvai (toliau GA) skirtumas tarp fondą sudarančio turto vertės ir fondo įsipareigojimų; 2.5. Išvestinės finansinės priemonės kaip jos apibrėžtos Finansinių priemonių rinkų įstatyme Investicinis vienetas (toliau vienetas) perleidžiamasis vertybinis popierius, kuriuo patvirtinami įsipareigojimai šio vertybinio popieriaus savininkui (Dalyviui); 2.7. Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis investuotojo Valdymo įmonei pateikiama paraiška pirkti investicinius vienetus (toliau vienetų pirkimo paraiška); 2.8. Finansinės priemonės bet kuri iš toliau nurodytų priemonių: perleidžiamieji vertybiniai popieriai; pinigų rinkos priemonės; kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai; kitos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 4-7 ir 9 punktuose nurodytos priemonės Pinigų rinkos priemonės priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje ir kurių vertę bet kuriuo metu galima tiksliai nustatyti iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai ir kita, išskyrus mokėjimo priemones; Prekybos vieta reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema ir organizuota prekybos sistema; Priežiūros institucija Lietuvos bankas; 1

2 2.12. Prospektas investuotojams ir visuomenei skirtas dokumentas, pateikiantis pagrindinę informaciją apie fondo vienetus; Taisyklės šios fondo taisyklės; Valdymo įmonė fondo valdymo įmonė UAB Novus Asset Management, įmonės kodas , M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva, interneto tinklalapio adresas duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, LR Vertybinių popierių komisijos išduotos valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencijos Nr. VĮK Taisyklėse vartojami trumpiniai: 3.1. Kolektyvinio investavimo subjektas KIS; 3.2. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas KISĮ. 4. Kitos sąvokos ir trumpiniai Taisyklėse vartojami tokia pačia prasme, kaip jie vartojami Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymuose, taip pat kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose kolektyvinio investavimo subjektų veiklą. II. FONDO INVESTAVIMO STRATEGIJA IR APRIBOJIMAI 5. Bendrosios nuostatos: 5.1. Fondas investuoja į tas finansines priemones, kurios atitinka fondo tikslus ir jo investavimo strategiją Investavimo rizikos, susijusios su investavimu į fondą: Finansinių priemonių rinkų rizika. Finansinių priemonių rinkose gali pasitaikyti kritimų ir kilimų, o taip pat likvidumo, efektyvumo, reguliacinės priežiūros trūkumų, kurie gali neigiamai įtakoti fondų investicijų vertę. Rinkos svyravimo rizikai mažinti bus naudojamas portfelio diversifikavimas ir kitos rizikos valdymo priemonės ir technikos. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones. Vis dėlto, egzistuoja galimybė, kad neigiami makroekonominiai pokyčiai ar kiti veiksniai, turės įtakos visai finansinių priemonių rinkai; Valiutų kursų svyravimo rizika. Investicijų vertę gali tiek teigiamai, tiek neigiamai paveikti užsienio valiutų kursų pokyčiai. Valdymo įmonė, valdydama fondą, gali priimti sprendimą drausti arba nedrausti užsienio valiutos kursų riziką. Valiutų kursų rizika gali būti draudžiama išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (išankstiniais, apsikeitimo, pasirinkimo valiutų keitimo sandoriais) sumažinant arba panaikinant grynąją atvirąją valiutos poziciją; Kredito rizika. Tai rizika, kad skolininkas nesugebės arba vėluos įvykdyti savo įsipareigojimus fondui arba investavimo objektui. Kredito rizika ypatingai susijusi su skolos vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis ir indėliais. Kredito rizika valdoma užtikrinant reikiamą diversifikavimą, tam taip pat gali būti naudojamos ir išvestinės finansinės priemonės; Rinkos likvidumo rizika. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą. Likvidumo rizika bus minimizuojama lėšas investuojant į kiek galima likvidesnes finansines priemones; Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti fondo investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertę. Palūkanų normos rizika gali būti valdoma naudojant išvestines finansines priemones Politinė ir teisinė rizika. Investicijos į tam tikrus geografinius regionus ar ekonominius sektorius gali būti siejamos su didesne politine ir/ar teisine rizika. Politinė rizika yra 2

3 būdinga visoms besivystančioms šalims. Padidinta politine rizika pasižymi Rytu Europos šalys, įskaitant Rusijos Federaciją bei kitas NVS regiono šalis. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pvz., nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų fondo vieneto vertę. Fondo vienetų vertę ar iš investavimo gautų Dalyviui tenkančių pajamų dydį gali įtakoti teisės aktų, mokestinės aplinkos pasikeitimai; Sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius už biržos ribų egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Ši rizika taip pat egzistuoja sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo negarantuoja atitinkamos biržos procedūros. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sudarant sandorius su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis Operacinė rizika. Rizika patirti nuostolių dėl sistemų gedimo, žmonių klaidų ar išorinių įvykių, įskaitant politinę bei teisinę riziką Investavimas į fondą yra susijęs su didesne negu vidutine rizika. 6. Fondo investavimo strategija Fondo tikslas siekti kuo didesnio fondo vieneto vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant didesnį negu vidutinės rizikos lygį; 6.2. Fondo lėšos aktyviai investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, valiutas, KIS, išvestines finansines priemones. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, fondo valdytojas gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų fondo lėšų, laikantis KISĮ ir šiose Taisyklėse įtvirtintų apribojimų Fondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio investicijų portfelio vertės prieaugio, tuo pačiu metu laikantis nustatytų prisiimtos rizikos apimties apribojimo parametrų. 7. Fondo lėšos investuojamos į žemiau išvardintas finansines priemones, laikantis šių Taisyklių 6 punkte apibrėžtų fondo tikslų ir investavimo strategijos: 7.1. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į: rinkos, pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojama ir veikiančia Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą, ir (ar) prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, ir (ar) prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje. Tokios rinkos yra: Izraelis: Tel Avivo akcijų birža JAV: Niujorko akcijų birža NASDAQ American Stock Exchange Boston Stock Exchange Chicago Stock Exchange Kanada: Albertos akcijų birža Montrealio akcijų birža Toronto akcijų birža Vankuverio akcijų birža Rusija: Maskvos Centrinė Akcijų Birža 3

4 Maskvos akcijų birža Rusijos Prekybos Sistema RTS (Maskva) Sankt Peterburgo akcijų birža Turkija: Istanbul SE ir (ar)išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo išleidimo, ir (ar) 7.2. suderintųjų KIS investiciniai vienetai ir akcijos bei KIS, kurie atitinka šias sąlygas, investiciniai vienetai ir akcijos: KIS vienintelis tikslas platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (ar) kitą likvidų turtą ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus, šie subjektai yra licencijuoti Lietuvos Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje ar licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, o Priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija; subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir turto neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta, negu nustatyta pagal KISĮ suderintiesiems KIS; subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų turtą ir įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį; ne daugiau kaip 10 procentų jų GA, vadovaujantis jų steigimo dokumentais, gali būti investuota į kitų KIS investicinius vienetus ar akcijas indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, ir (ar) 7.4. pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jei šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės: išleistos arba garantuotos valstybės narės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos ar Europos investicijų banko, ne Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybės narės vyriausybės ar vieno iš federacinę valstybę sudarančių subjektų, ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, ar išleistos subjekto, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą šių Taisyklių punktuose nurodytose reguliuojamose rinkose, ar išleistos ar garantuotos subjekto, kurio veiklos rizika yra prižiūrima pagal Europos Sąjungos teisės reikalavimus ar tokius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti negu nustatyti Europos Sąjungoje, ar išleistos Priežiūros institucijos patvirtintus kriterijus atitinkančios įmonės, kurios kapitalas ir rezervai sudaro bent 10 milijonų eurų ir kuri rengia ir skelbia konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei atlieka įmonių grupės finansavimo funkciją, kai bent vienos iš jos grupei priklausančių įmonių perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kuri naudojama banko paskolomis finansuojamiems vertybiniams popieriams išleisti, o investicijos į tokias pinigų rinkos priemones apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta šių Taisyklių punktuose. 4

5 7.5. išvestinės finansinės priemonės (įskaitant ir tas, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus), kurios atitinka šias sąlygas: jos yra įtrauktos į prekybą šių Taisyklių punktuose nurodytose rinkose arba kuriomis prekiaujama už pirmiau nurodytų rinkų ribų; jos susietos su šių Taisyklių punktuose nurodytomis investicinėmis priemonėmis, finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutos kursais; kita šalis sandoriuose, sudarytuose už šių Taisyklių punktuose nurodytų rinkų ribų, atitinka Priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra; priemones, kuriomis prekiaujama už šių Taisyklių punktuose nurodytų rinkų ribų, kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte Fondo turtas negali būti investuojamas į tauriuosius metalus arba į vertybinius popierius, suteikiančius į juos teises, bet gali būti investuojamas ir į pinigus. 8. Fondui yra taikomi šie investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimai: 8.1. Investicijos į indėlius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų fondo turtą sudarančių GA; 8.2. Investicijos į valstybės narės ar jos savivaldybės, kitos valstybės, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, išleistus arba garantuotus vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones negali būti didesnės kaip 35 procentai fondo GA; 8.3. Investicijos į obligacijas, išleistas tokios valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, kuri, siekiant apsaugoti obligacijų savininkų interesus, yra tos valstybės specialiai prižiūrima pagal teisės aktus, o iš obligacijų leidimo gauta suma visam obligacijų galiojimo laikui investuojama į tokį turtą, kurio pakaktų obligacijų savininkų reikalavimams patenkinti ir iš kurio emitento nemokumo atveju obligacijų savininkų reikalavimai išmokėti pagrindinę sumą ir palūkanas būtų patenkinti pirmumo teise, negali būti didesnės kaip 25 procentai fondo GA. Kai į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 25 procentai fondo GA, bendra tokių investicijų suma negali būti didesnė kaip 80 procentų fondo GA; 8.4. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 20 procentų fondo GA; 8.5. Šių Taisyklių punktuose nustatytos ribos negali būti sudedamos, todėl investicijų į vieno asmens išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, indėlius ir įsipareigojimus, atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių sandorių su tuo asmeniu, sudarytų už šių Taisyklių punktuose nurodytų rinkų ribų, suma negali būti didesnė kaip 35 procentai fondo turtą sudarančių GA Į kiekvieną iš šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytų subjektų, atitinkančių šių Taisyklių punktuose nurodytas sąlygas, gali būti investuojama ne daugiau kaip 10 procentų fondo GA. Bendra investicijų į kitus negu suderintieji KIS suma negali būti didesnė kaip 30 procentų fondo GA; 8.7. Į išvestines finansines priemones gali būti investuota iki 35 procentų fondo GA, bet tik tuo atveju, jei nebus viršytos šių Taisyklių punktuose nustatytos ribos. Nustatant, ar neviršytos šių Taisyklių punktuose nustatytos ribos, investicijos į su indeksu susietas išvestines finansines priemones skaičiuojamos atskirai; 8.8. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis negali būti didesnė už fondo GA vertę. Skaičiuojant rizikos apimtį, turi būti atsižvelgiama į išvestinės finansinės priemonės vertę skaičiavimo metu, į sandorio šalies riziką, į būsimus rinkos pasikeitimus ir laiką, kurio reikia įsipareigojimams įvykdyti, ir į tai, kad išvestinė finansinė priemonė įeina į perleidžiamojo vertybinio popieriaus ar pinigų rinkos priemonės sudėtį. 5

6 8.9. Rizikos apimtis sandoriuose dėl išvestinių finansinių priemonių, sudarytuose už šių Taisyklių punktuose nurodytų rinkų ribų, negali būti didesnė kaip 5 procentai fondo GA vertės, o tuo atveju, jei kita sandorio šalis yra šių Taisyklių 8.3 punkte nurodyta kredito įstaiga, - ne didesnė kaip 10 procentų GA vertės Fondas gali įsigyti ne daugiau kaip: procentų visų balso teisių nesuteikiančių akcijas išleidžiančio asmens akcijų; procentų visų vertybinius popierius išleidžiančio asmens obligacijų ir kitų formų ne nuosavybės vertybinių popierių; procentus kito KIS investicinių vienetų arba akcijų; procentų vieno pinigų rinkos priemones išleidžiančio asmens išleistų pinigų rinkos priemonių Draudimo, nustatyto šių Taisyklių punktuose, galima nesilaikyti įsigijimo momentu, jeigu bendra tų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių vertė negali būti apskaičiuojama Šių Taisyklių ir punktuose nustatytos ribos netaikomos perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams ir pinigų rinkos priemonėms, kurias išleido ar garantavo valstybė ar savivaldybės. 9. Fondas gali nesilaikyti šių Taisyklių 7 ir 8 punktuose nustatytų investavimo apribojimų, jeigu jis pasinaudoja turimų perleidžiamųjų vertybinių popierių ar pinigų rinkos priemonių suteikiama pirmumo teise. Tokiu atveju, taip pat tada, kai investavimo taisyklių reikalavimai pažeidžiami dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Valdymo įmonės, neatitiktis turi būti pašalinta kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius. 10. Fondas į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali investuoti iki 20 procentų GA, išskyrus šių Taisyklių 8.2 ir 8.3 punktuose nustatytus atvejus 11. Fondas gali investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, įtrauktus į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje ir neįtrauktus į prekybą šių Taisyklių punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose iki 30 procentų GA. 12. Valdymo įmonė fondo sąskaita gali skolintis iki 15 procentų paskolos sudarymo dieną buvusios fondo GA vertės iki 6 mėnesių terminui. 13. Fondo turtas gali būti skolinamas tik licencijuotoms finansų įstaigoms. Paskolinto turto vertė negali viršyti 10 procentų fondo GA vertės. Fondų turtas gali būti skolinamas ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui. Šiame punkte numatyto ilgiausio skolinimo termino reikalavimo galima nesilaikyti tik tuo atveju, kai pagal sudarytą paskolos sutartį Valdymo įmonė turi teisę bet kada pareikalauti grąžinti paskolintą fondo turtą. 14. Fondo lyginamasis indeksas: S&P 500 EUR lyginamasis indeksas. Su jo sudarymo tvarka galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Valdymo įmonės buveinės adresu M. Valančiaus g. 1A Vilnius. 15. Fondo valiuta yra eurai, o veiklos laikotarpis neribotas. III. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 16. Dalyvis turi šias teises: pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jo turimus fondo vienetus; gauti likusią panaikinamo fondo dalį; gauti dalį fondo pajamų; gauti fondo Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, Prospekto, Taisyklių, fondo metų ir pusmečio ataskaitų kopijas, informaciją apie investuotojui priklausančių fondo investicinių vienetų vertę; 6

7 16.5. turimus fondo vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės ar valdymo teisę į juos tretiesiems asmenims; kitas Prospekte, šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises. 17. Dalyvis turi šias pareigas: pranešti raštu Valdymo įmonei apie vienetų pirkimo paraiškoje nurodytų Dalyvio duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono, elektroninio pašto, o taip pat kitų nepaminėtų duomenų) pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų pasikeitimo; parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės ar valdymo teisę į turimus fondo vienetus, su fondo vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas turi būti pateiktas Valdymo įmonei; kitas Prospekte, šiose Taisyklėse, vienetų pirkimo paraiškoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas. IV. VALDYMO ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS VALDANT FONDĄ, SANDORIAI, KURIUOS VALDYMO ĮMONĖ GALI SUDARYTI IR VYKDYTI FONDO SĄSKAITA BEI JO INTERESAIS 18. Valdymo įmonė turi šias pareigas: fondo turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti turto patikėjimo teisės pagrindais; sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis fondui ir jo Dalyviams sąlygomis bei jų interesais ir užtikrinti rinkos vientisumą; veikti rūpestingai, profesionaliai ir atsargiai; turėti ir naudoti veiklai reikalingas priemones ir procedūras; aiškiai ir suprantamai suteikti Dalyviui ar potencialiam Dalyviui visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jis galėtų suprasti Fondo esmę bei jam būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą Dalyviui pageidaujant, pateikti informaciją apie Valdymo įmonę ir jos teikiamas paslaugas, siūlomas finansines priemones ir susijusias rizikas; Vertinant, ar Fondo investiciniai vienetai yra tinkami investuotojui, surinkti informaciją apie jo žinias ir patirtį, atsižvelgiant į investuotojui būdingas savybes ir Fondo rūšį, įskaitant sudėtingumo laipsnį ir Fondui būdingą riziką, laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų; Dalyviui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją; turėti tokią organizacinę struktūrą, kad būtų išvengta Valdymo įmonės interesų konflikto su Dalyviais, Dalyvių tarpusavio interesų konflikto; turėti patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, elektroninių duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos priemones bei tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, įskaitant Valdymo įmonės darbuotojų sudaromų asmeninių finansinių priemonių sandorių ir Valdymo įmonės sąskaita sudaromų finansinių priemonių sandorių taisykles, ir užtikrinti, kad būtų galima sužinoti visų su fondu susijusių sandorių kilmę, jų šalis, turinį, sudarymo laiką ir vietą bei nustatyti, ar turtas investuojamas laikantis šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų; užtikrinti, kad priimtų investicinių sprendimų, sudarytų sandorių, pateiktų investuotojų paraiškų įsigyti arba išpirkti investicinius vienetus ar kitų atliktų operacijų duomenys, dokumentai ir informacija būtų saugomi ne trumpiau kaip 10 metų nuo investicinio sprendimo priėmimo, sandorio įvykdymo, atitinkamos paraiškos pateikimo ar operacijos įvykdymo dienos, jeigu teisės aktai nenustato ilgesnio saugojimo termino; turėti investicinių sprendimų priėmimo procedūrų aprašą, kuriame, be kita ko, būtų nustatyta investicinius sprendimus priimančio organo struktūra, ir laikytis jo reikalavimų; 7

8 užtikrinti, kad investiciniai sprendimai būtų įforminami raštu ir registruojami investicinių sprendimų registravimo žurnale; užtikrinti, kad sprendimus dėl turto valdymo priimantys asmenys turėtų Priežiūros institucijos nustatytą kvalifikaciją ir patirtį, būtų nepriekaištingos reputacijos; laikytis teisės aktuose nustatytų kapitalo, riziką ribojančių ir kitų veiklai keliamų reikalavimų; įgyvendinti ir vykdyti atitikties funkciją bei stebėti, kad ji nuolat ir veiksmingai veiktų; patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę; kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Valdymo įmonės pareigas. 19. Valdymo įmonė turi šias teises: sudaryti fondo sąskaita ir interesais sandorius, susijusius su fondo turto valdymu, ir sandorius, susijusius su fondo vienetų pardavimu ir išpirkimu; reikalauti, kad Dalyvis laiku vykdytų vienetų pirkimo paraiškoje, šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas prievoles; daryti šių Taisyklių V dalyje nurodytus atskaitymus iš fondo turto; sudaryti ir vykdyti fondo sąskaita ir jų interesais šiuos sandorius: operacijas su šiose Taisyklėse numatytomis finansinėmis priemonėmis ir pinigų rinkos priemonėmis; indėlių operacijas, atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos; sandorius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurios atitinka KISĮ numatytas sąlygas; kitus, teisės aktų leidžiamus sandorius Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis sustabdyti vienetų išpirkimą; kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytas teises. V. ATLYGIO IR KITŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA, DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA 20. Bendrosios nuostatos: Šioje Taisyklių dalyje numatytų atlyginimų ir išlaidų dydžius nustato Valdymo įmonės valdyba. Bendras maksimalus Fondo išlaidų dydis yra 6 (šeši) procentai nuo vidutinės metinės GA vertės, neįskaitant sėkmės mokesčio; Šios Taisyklių dalies 21, 22 ir 24 punktuose numatyti atlyginimai pasibaigus finansiniams metams yra tikslinami. Per metus susidariusios fondo permokos turi būti grąžintos fondui, o fondo įsiskolinimai turi būti sumokėti Valdymo įmonei ir / arba Depozitoriumui per 30 (trisdešimt) dienų nuo finansinių metų pabaigos. Fondo permokų suma yra didinama fondo GA vertė; Valdymo įmonė renka ir saugo dokumentus, pagrindžiančius atlyginimų ir kitų išlaidų apskaičiavimą; Visos kitos Taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita. 21. Atlyginimas Valdymo įmonei: Atlyginimas Valdymo įmonei už fondo valdymą mokamas iš fondo lėšų. Atlyginimas Valdymo įmonei susideda iš: sėkmės mokesčio, kuris skaičiuojamas fondui remiantis Aukščiausios pasiektos ribos principu (angl. High water mark). Sėkmės mokestis yra apskaitomas kiekvieną darbo dieną kaupimo būdu, nuskaičiuojant iš fondo vieneto vertės dienos prieaugio (atskaičius visus kitus fondo mokesčius) sėkmės mokesčio dydį, nustatytą šiose Taisyklėse. Taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą, sėkmės mokestis yra nuskaičiuojamas iš fondo 8

9 vieneto vertės dienos prieaugio (atskaičius visus kitus fondo mokesčius) tik tuo atveju, jei vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors anksčiau buvusias (atėmus sėkmės mokestį) fondo vieneto vertes. Pvz., jei fondo vieneto vertė pradeda kristi, sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas. Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, fondo Dalyviai neturėtų mokėti sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas fondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į fondo vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno Dalyvio investicijų vertės pokytį. Sėkmės mokestis Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos Sėkmės mokesčio dydis yra 15 (penkiolika) procentų nuo fondo vieneto vertės prieaugio; valdymo mokesčio, kurio dydis yra 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios) procento nuo fondo vidutinės metinės GA vertės. Valdymo mokestis apima visas Valdymo įmonės patiriamas išlaidas už Fondo valdymą, kaip jis suprantama pagal KISĮ, išskyrus šių Taisyklių 24.4 punkte nurodytas išlaidas Į atlyginimą Valdymo įmonei nėra įskaičiuotas fondo vienetų platinimo mokestis Atlyginimas Valdymo įmonei mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. 22. Atlyginimas Depozitoriumui: Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas mokamas iš fondo lėšų; atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo vidutinės metinės fondo GA vertės ir negali būti didesnis nei 0,5 (penkios dešimtosios) procento nuo vidutinės metinės fondo GA vertės. Mokestis už vieną dieną yra skaičiuojamas, nustatytą mokestį dalinant iš metų faktinio darbo dienų skaičiaus; Atlyginimas Depozitoriumui mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. 23. Platinimo mokestis: platinimo mokestis yra skirtas padengti išlaidas, susijusias su investicinių vienetų platinimu. Platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į vieneto pardavimo vertę, kurią už įsigyjamus fondo vienetus moka Dalyvis pagal vienetų pirkimo paraišką, taigi investuotojas platinimo mokestį turi sumokėti papildomai prie į Fondą investuojamos sumos; Platinimo mokestį nuskaičiuoja ir nurašo Valdymo įmonė. Valdymo įmonė turi teisę netaikyti platinimo mokesčio savo darbuotojams, valdymo organų nariams, Valdymo įmonės akcininkams ir pačiai Valdymo įmonei; platinimo mokestis gali būti ne didesnis kaip 2 (du) procentai nuo investuojamos sumos. Platinimo mokestis netaikomas pirmuosius 3 (tris) fondo veiklos mėnesius. Konkretus taikomas platinimo mokestis nurodomas fondo Prospekte. Siekiant aiškumo, skaičiuojant platinimo mokestį, Dalyvių, kurie investuoja į fondą pagal daugiau nei vieną fondo vienetų pirkimo paraišką, investuojama suma skaičiuojama kaip visa Dalyvio per visą fondo veiklos laikotarpį investuota suma (nepriklausomai nuo to, ar buvo kada nors išpirkti to Dalyvio turimi to fondo investiciniai vienetai ar ne). Pavyzdžiui, Dalyvis pateikė fondo vienetų pirkimo paraišką, pagal kurią investuojama suma yra EUR. Vėliau tas pats Dalyvis pateikė dar vieną fondo vienetų pirkimo paraišką, pagal kurią investuojama suma yra EUR. Šiuo atveju skaičiuojant platinimo mokestį būtų laikoma, kad Dalyvio investuojama suma sudaro EUR, todėl papildomai investuojamos EUR sumos atžvilgiu būtų taikomas toks platinimo mokestis, kuris yra nustatytas investuojant EUR; platinimo mokestis į GA vertės skaičiavimus nėra įtraukiamas; 24. Kitų išlaidų, dengiamų iš fondo lėšų, baigtinis sąrašas: 9

10 24.1. atlyginimas finansiniams tarpininkams už suteiktas tarpininkavimo paslaugas (pirkimo, pardavimo, kitus sandorius, susijusius su investicijų portfeliu) apskaičiuojamas pagal faktines išlaidas, bet negali būti didesnis kaip 1,5 (vienas ir penkios dešimtosios) procentas nuo sudarytų sandorių vertės. Atlyginimas finansiniams tarpininkams skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas nors vienas sandoris. Atlyginimas finansiniams tarpininkams mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir terminais; Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 0,75 (septyniasdešimt penkių šimtųjų) procento nuo vidutinės metinės fondo GA vertės. Atlyginimai audito įmonei ir finansų įstaigoms mokami paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais; Mokėjimai už LEI kodo suteikimą ir jo administravimą (palaikymą), apskaičiuojami pagal faktines išlaidas, kurios negali būti didesnės nei 0,25 proc. (dvidešimt penkios šimtosios) procento nuo vidutinės metinės fondo GA vertės. Šios išlaidos sumokamos Valdymo įmonei ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos dienos); Išlaidos Valdymo įmonei už fondo apskaitą, kurios apskaičiuojamos pagal faktines išlaidas, bet negali būti didesnės kaip 1 % (vienas procentas) nuo vidutinės metinės fondo GA vertės. Šios išlaidos sumokamos Valdymo įmonei ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. VI. VALDYMO ĮMONĖS, DEPOZITORIUMO PAKEITIMO SĄLYGOS IR TVARKA 25. Valdymo įmonės ar Depozitoriumo pakeitimui yra būtina gauti išankstinį Priežiūros institucijos leidimą. 26. Valdymo įmonės valdybos sprendimu bei gavus išankstinį Priežiūros institucijos leidimą, Valdymo įmonė gali būti keičiama esant šioms sąlygoms: panaikinus Valdymo įmonės licenciją; pradėjus Valdymo įmonės likvidavimo procedūrą; iškėlus Valdymo įmonei bankroto bylą; kitais teisės aktų numatytais atvejais. 27. Keičiant Valdymo įmonę, Fondo valdymas ir įsipareigojimai perduodami kitai valdymo įmonei (įgaliotiniui). 28. Valdymo įmonės valdybos sprendimu bei gavus išankstinį Priežiūros institucijos leidimą, Depozitoriumas gali būti keičiamas esant šioms sąlygoms: jei Depozitoriumas nevykdo arba netinkamai vykdo Valdymo įmonės ir Depozitoriumo sudarytoje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus; jei Valdymo įmonės ir Depozitoriumo sudaryta sutartis yra nutraukiama šalių susitarimu; Priežiūros institucijos nurodymu; esant kitoms svarbioms priežastims. VII. FONDO VIENETŲ PARDAVIMO BEI IŠPIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 29. Fondo vienetų pardavimo sąlygos ir tvarka: Dalyvis fondo vienetų gali įsigyti darbo dienomis Prospekte nurodytose platinimo vietose Prospekte nustatyta tvarka pateikus fondo vienetų pirkimo paraišką. Investuojant į fondą pakartotinai, fondo vienetų pirkimo paraiška gali būti pateikta ir telekomunikacijų priemonėmis, jei tokia galimybė buvo numatyta pirminėje fondo vienetų pirkimo paraiškoje. Dalyviui pateikus fondo vienetų pirkimo paraišką, apmokėjimas turi būti atliktas į Prospekte nurodytą fondo sąskaitą ne vėliau kaip trečią darbo dieną po fondo vienetų pirkimo paraiškos pateikimo Valdymo įmonei; Dalyviui laiku nesumokėjus pinigų už įsigyjamus atitinkamo fondo vienetus, Valdymo įmonė turi teisę savo iniciatyva atsisakyti vykdyti fondo vienetų pirkimo paraišką (nutraukti vienetų 10

11 pirkimo pardavimo sutartį). Valdymo įmonei atsisakius vykdyti fondo vienetų pirkimo paraišką (nutraukus vienetų pirkimo-pardavimo sutartį), o Dalyviui vėl pageidaujant įsigyti vienetus, jis turi pateikti naują fondo vienetų pirkimo paraišką; Fondo vienetų pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią Dalyvis perka fondo vienetus; Dalyviui pateikus vienetų pirkimo paraišką, piniginės lėšos į fondo vienetus konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į fondo sąskaitą dienos kaina, jeigu piniginės lėšos į fondo sąskaitą įskaitytos iki darbo dienos val. Jeigu piniginės lėšos į fondo sąskaitą įskaitytos po val., jos konvertuojamos į fondo vienetus kitos darbo dienos kaina; nuosavybės teisę į fondo vienetus Dalyvis įgyja nuo įrašo padarymo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas Dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo į fondo sąskaitą; fondo minimali investuojama suma yra nurodoma fondo Prospekte ir skelbiama Valdymo įmonės interneto tinklalapyje. Valdymo įmonei, jai investuojant į Fondą, Prospekte nustatyti minimali investuojama suma nėra taikoma. Jeigu Dalyvis į fondą yra investavęs minimalią investuojamą sumą pagal kitas to fondo vienetų pirkimo paraiškas, jo investuojama suma gali būti ir mažesnė nei minimali investuojama suma Valdymo įmonės valdomų atvirojo tipo specialių investicinių fondų, kurių steigimo dokumentuose (taisyklėse) numatyta galimybė keisti investicinius vienetus (toliau keičiamas fondas) dalyviai turi teisę investuoti į Fondą, keisdami jų turimus keičiamo fondo investicinius vienetus į Fondo vienetus, vadovaudamiesi keičiamo fondo steigimo dokumentuose (taisyklėse) įtvirtinta investicinių vienetų keitimo tvarka. Šiuo atveju pateikta paraiška keisti keičiamo fondo investicinius vienetus kartu laikoma Fondo vienetų pirkimo paraiška, todėl, atsižvelgiant į Taisyklių 2.7 punktą, prilyginama Fondo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutarčiai. Dalyviui pateikus paraišką keisti keičiamo fondo investicinius vienetus, Valdymo įmonė keičiamo fondo steigimo dokumentuose (taisyklėse) nustatyta tvarka konvertuos keičiamo fondo investicinius vienetus į pinigines lėšas, tokią piniginių lėšų sumą laikys į šį fondą investuojama suma, ir, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo keičiamo fondo dalyviui priklausančių keičiamo fondo investicinių vienetų konvertavimo į pinigines lėšas dienos, atliks mokėjimą į Fondo sąskaitą. Piniginės lėšos į fondo vienetus konvertuojamos piniginių lėšų gavimo į fondo sąskaitą dienos kaina, jeigu piniginės lėšos į fondo sąskaitą įskaitytos iki darbo dienos val., arba kitos darbo dienos kaina, jeigu piniginės lėšos į fondo sąskaitą įskaitytos po val. Įrašas Dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje bus padarytas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo į fondo sąskaitą dienos. 30. Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka: Fondo vienetai išperkami darbo dienomis Prospekte ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikus Valdymo įmonei paraišką išpirkti fondo vienetus; fondo vienetai išperkami paraiškos išpirkti fondo vienetus gavimo dienos kaina, jeigu paraišką išpirkti fondo vienetus Valdymo įmonė Prospekte nustatytais būdais gauna darbo dienomis iki valandos. Jeigu paraiška išpirkti fondo vienetus gauta po darbo dienos val., fondo vienetai išperkami kitos darbo dienos kaina; Valdymo įmonė už išpirktus fondo vienetus su Dalyviu atsiskaito ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo dienos, jei nėra taikomos šių Taisyklių VIII dalies nuostatos; pinigai už išpirktus fondo vienetus pervedami į paraiškoje išpirkti fondo vienetus nurodytą Dalyvio sąskaitą; Dalyvis netenka visų fondo vienetų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus fondo vienetus, nuo paraiškos išpirkti fondo vienetus pateikimo 11

12 Valdymo įmonei momento. Nuo paraiškos išpirkti vienetus gavimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Dalyviu už paraiškoje nurodytus išpirkti fondo vienetus. VIII. FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO SUSTABDYMO IR ATNAUJINIMO PAGRINDAI IR TVARKA 31. Teisę sustabdyti fondo vienetų išpirkimą turi Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija. 32. Sustabdyti fondo vienetų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams per metus. 33. Fondo vienetų išpirkimas gali būti sustabdomas, esant šioms sąlygoms: tai būtina siekiant apsaugoti visuomenės, o kartu ir Dalyvių interesus nuo galimo fondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo, kai nepalanki finansinių priemonių rinkos padėtis ir sumažėjusi investicijų portfelio vertė; nepakanka lėšų išmokėti už išperkamus vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas; tokią poveikio priemonę pritaiko Priežiūros institucija. 34. Nuo sprendimo sustabdyti fondo vienetų išpirkimą priėmimo momento draudžiama priimti paraiškas išpirkti vienetus ir atsiskaityti už fondo vienetus, kuriuos išpirkti, buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą, priėmimo. 35. Apie fondo vienetų išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti raštu pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai ir paskelbiama Valdymo įmonės internetinėje svetainėje. Taip pat apie tai turi būti paskelbiama per visuomenės informavimo priemones, o Dalyvius, ketinančius pateikti paraišką įsigyti fondo investicinių vienetų, Valdymo įmonė privalo apie išpirkimo sustabdymą pranešti raštu. 36. Jei sprendimą sustabdyti fondo vienetų išpirkimą priėmė Priežiūros institucija, teisę jį atnaujinti turi tik Priežiūros institucija ar teismas ar Lietuvos administracinių ginčų komisija ar jos teritoriniai padaliniai, panaikinę tokį sprendimą. Kitais atvejais tokią teisę turi ir Valdymo įmonė. 37. Apie sprendimą atnaujinti fondo vienetų išpirkimą turi būti pranešama tokia pačia tvarka kaip ir apie išpirkimo sustabdymą. IX. TURTO ĮVERTINIMO, FONDO VIENETO VERTĖS APSKAIČIAVIMO IR SKELBIMO TVARKA 38. Skaičiuojant fondo GA vertę, yra apskaičiuojama: turto vertė; įsipareigojimų vertė; turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas, kuris ir parodo GA vertę; 39. Fondo bei vieneto GA vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. 40. Fondo turtas ir įsipareigojimai vertinami tikrąja verte. 41. Fondo turtas ir įsipareigojimai skaičiuojami pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus. 42. Fondo GA vertė yra skaičiuojama eurais Skaičiuojant fondo GA vertę užsienio valiuta, įvertinto turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal vertinimo dieną apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir KIS apskaitos politika Finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, vertinamos: pagal Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose nurodytą ir viešai paskelbtą prekybos vietos, kurioje yra nupirktos ir (arba) parduotos vertinamos priemonės, paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą (angl. closing price). 12

13 42.3. Jei per paskutiniąją prekybos sesiją finansine priemone nebuvo kotiruojama, tikroji vertė nustatoma pagal paskutinę žinomą, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų buvusią prekybos vietos, kurioje yra nupirktos ir (arba) parduotos vertinamos finansinės priemonės, paskutinės prekybos sesijos uždarymo kainą, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma kaina; Jei finansine priemone nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, finansinės priemonės vertė nustatoma taip pat kaip finansinių priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiaujama; Jeigu šių Taisyklių 42.4 punkte nustatytas atvejis pasikartoja kelis kartus, valdyba turi nuspręsti, ar tolesnis tokių priemonių priskyrimas prie priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, yra pagrįstas ir ar jų vertė neturėtų būti nuolat nustatoma kaip priemonių, kuriomis prekybos vietose neprekiaujama, vertė Jei finansinės priemonės negalima įvertinti šių Taisyklių punktuose nurodytais būdais, tai finansinės priemonės vertė nustatoma kaip finansinių priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė. 43. Finansinės priemonės, kuriomis prekybos vietose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka: Akcijos, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų: pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieni metai ir jei po įvertinimo neįvyko išimtinių ar svarbių aplinkybių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji; jei Taisyklių punkte numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos nustatytos sąlygos, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas Ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami pagal Verslo apskaitos standartus išvestinių finansinių priemonių vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei ekonominės aplinkybės pasikeitė, - vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų pripažinimui, įvertinimui ir apskaitai taikomas 26-asis verslo apskaitos standartas Išvestinės finansinės priemonės ; KIS vienetai (akcijos) vertinami pagal KIS nustatytą GA vertę arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą; terminuotieji indėliai bankuose vertinami amortizuota savikaina; grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte; Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Fondo GA vertės skaičiavimo reikalavimuose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. 44. Pradinė fondo vieneto vertė 100 (vienas šimtas) eurų. 45. Einamosios dienos fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos darbo dienos valandos. 46. Fondo vieneto vertė nustatoma fondo GA vertę padalijus iš visų apyvartoje esančių fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų fondo vienetų vertė visada yra lygi fondo GA vertei. 13

14 47. Einamosios dienos fondo GA vertė ir fondo vieneto vertė yra paskelbiamos iki kitos darbo dienos valandos Valdymo įmonės interneto tinklalapyje X. FONDO VIENETŲ IŠPIRKIMO IR PARDAVIMO KAINOS NUSTATYMO TVARKA 48. Fondo vieneto pardavimo kaina yra lygi fondo vieneto vertei, nustatytai pagal fondo GA vertę, prie jos pridėjus platinimo mokestį, jei jis taikomas. 49. Platinimo mokestis nėra įskaičiuojamas į vieneto pardavimo vertę, kurią už įsigyjamus fondo vienetus moka Investuotojas pagal vienetų pirkimo paraišką. Platinimo mokestis yra atskaitomas nuo Investuotojo pervedamos sumos, kurią už įsigyjamus vienetus perveda Investuotojas. 50. Fondo vieneto išpirkimo kaina yra lygi fondo vieneto vertei, nustatytai pagal fondo GA vertę. XI. INFORMACIJOS APIE FONDĄ SKELBIMO TVARKA 51. Visas pagal teisės aktus privalomas ataskaitas ir (ar) kitus privalomus pranešimus Valdymo įmonė pateikia Priežiūros institucijai ir visuomenei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 52. Valdymo įmonė interneto svetainėje skelbia: fondo GA ir vienetų vertę; fondo steigimo dokumentus ir Prospektą; pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą; kiekvienų finansinių metų ataskaitą per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos; kiekvienų finansinių metų pirmųjų šešių mėnesių (toliau - pusmečio) ataskaitą per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos. 53. Su aukščiau minėta informacija apie fondą taip pat galima susipažinti darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Valdymo įmonės buveinėje adresu M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva. 54. Papildoma informacija skelbiama teisės aktų numatyta tvarka. XII. FONDO PAJAMŲ SKIRSTYMO IR (ARBA) REINVESTAVIMO TVARKA 55. Fondo pajamos nėra skirstomos. Jomis dengiamos fondo išlaidos ir didinama fondo GA vertė. XIII. FONDO PANAIKINIMO PAGRINDAI IR PROCEDŪRA 56. Fondas gali būti panaikinamas šiais atvejais: Valdymo įmonei priėmus sprendimą likviduotis; Fondo GA vertei tapus mažesnei nei reikalaujama pagal teisės aktus, jeigu per 6 mėnesius nuo dienos, kai GA vertė tapo mažesnė negu reikalaujama, padėtis nėra ištaisoma; Valdymo įmonei priėmus sprendimą panaikinti fondą; Panaikinus Valdymo įmonės licencijos galiojimą; kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 57. Sprendimą panaikinti fondą gali priimti Valdymo įmonės valdyba, depozitoriumo valdyba KISĮ 38 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Priežiūros institucija KISĮ ir šiose Taisyklėse 56 punkte nustatytais pagrindais. 58. Priėmus sprendimą dėl fondo panaikinimo, fondo vienetų platinimas ir išpirkimas nutraukiami. 59. Fondo naikinimo metu paaiškėjus, kad fondą sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių tais atvejais, kai Valdymo 14

15 įmonės prašymu Priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė KISĮ ir šiose Taisyklėse jai nustatytas pareigas. Patenkinus kreditorių reikalavimus, pinigai, gauti už parduotą fondą sudariusį turtą, padalijami fondo Dalyviams proporcingai jų dalims. 60. Jei esama teisme nagrinėjamų ieškinių dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos fondo sąskaita, fondas panaikinamas tik įsiteisėjus teismo sprendimams tokiose bylose. 61. Panaikinusi fondą, Valdymo įmonė nedelsdama pateikia Priežiūros institucijai fondo steigimo dokumentus kartu su prašymu pripažinti juos netekusiais galios, informaciją apie atsiskaitymą su fondo dalyviais, finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą pagal fondo panaikinimo dienos duomenis, šio rinkinio audito išvadą ir audito ataskaitą, kurioje pateikiama KISĮ 16 straipsnio 7 dalyje nurodyta informacija. XIV. FONDO TAISYKLIŲ KEITIMO TVARKA 62. Fondo Taisyklės priimamos ir keičiamos Valdymo įmonės valdybos sprendimu. 63. Taisyklių pakeitimai laikomi priimtais ir įsigalioja, kai jiems pritaria Priežiūros institucija, išskyrus atvejus, kai Priežiūros institucijos nustatytais atvejais Taisyklės laikomos atnaujintomis. Tokiu atveju Fondo Taisyklės laikomos priimtomis ir įsigalioja kitą dieną po atitinkamo Valdymo įmonės valdybos sprendimo. 64. Esant esminiams Taisyklių pakeitimams, Valdymo įmonė pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir tvarką informuos visus Fondo dalyvius ne vėliau nei prieš 1 mėnesį, o keičiant investavimo strategiją, ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Fondo taisyklių pakeitimo įsigaliojimo, suteikdama teisę išpirkti jo turimus Fondo vienetus be jokių atskaitymų, taip pat suteikdama teisės aktų nustatytą informaciją. Esant esminiams Taisyklių pakeitimams, Taisyklių įsigaliojimo data negali būti ankstesnė nei a) įvykdoma Valdymo įmonės pareiga nustatytu terminu informuoti apie esminį pakeitimą visus Fondo dalyvius bei b) gaunamas Priežiūros institucijos išankstinis leidimas tokiam Taisyklių pakeitimui. 65. Pakeistos Taisyklės nedelsiant paskelbiamos Valdymo įmonės interneto tinklalapyje adresu 15

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau