LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS 2020 metai 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS 2020 metai 1"

Transkriptas

1 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS 2020 metai 1 Vilnius 2020

2

3 LITHUANIAN INSTITUTE OF HISTORY THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY Vilnius 2020 LITAUISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE JAHRBUCH FÜR LITAUISCHE GESCHICHTE Vilnius 2020

4 Žurnalo leidybą finansavo LIETUVOS MOKSLO TARYBA PAGAL VALSTYBINĘ LITUANISTINIŲ TYRIMŲ IR SKLAIDOS METŲ PROGRAMĄ Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP Redakcinė kolegija / Editorial Board / Redaktion: Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva / Vytautas Magnus University, Lithuania Krzysztof BUCHOWSKI Balstogės universitetas, Lenkija / University of Białystok, Poland Jan JURKIEWICZ Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje, Lenkija / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland Tomasz KEMPA Mikalojaus Koperniko universitetas Torunėje, Lenkija / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland Česlovas LAURINAVIČIUS Vėjas G. LIULEVIČIUS Tenesio universitetas Noksvilyje, JAV / University of Tennessee, Knoxville, USA Bernadetta MANYŚ Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje, Lenkija / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland Elmantas MEILUS (pirmininko pavaduotojas / Deputy Editor-in-Chief) Jolita MULEVIČIŪTĖ Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva / Lithuanian Culture Research Institute, Lithuania Mathias NIENDORF Greifsvaldo universitetas, Vokietija / University of Greifswald, Germany Rimvydas PETRAUSKAS Vilniaus universitetas, Lietuva / Vilnius University, Lithuania Sergej POLECHOV / Сергей В. ПОЛЕХОВ / Sergey POLEKHOV Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, Rusija / Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Russia Jolita SARCEVIČIENĖ (atsakingoji sekretorė / Executive Secretary) Vladas SIRUTAVIČIUS Gintautas SLIESORIŪNAS (pirmininkas / Editor-in-Chief) Darius STALIŪNAS Saulius SUŽIEDĖLIS Milersvilio universitetas, JAV / Millersville University, USA Joachim TAUBER Šiaurės Rytų institutas Liuneburge, Vokietija / Nordost Institut in Lüneburg, Germany Theodore R. WEEKS Pietų Ilinojaus universitetas Karbondeilyje, JAV / Southern Illinois University, Carbondale, Ill., USA Andrzej ZAKRZEWSKI Varšuvos universitetas, Lenkija / University of Warsaw, Poland Registruota duomenų bazėse: Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: HISTORICAL ABSTRACTS. AMERICA: HISTORY AND LIFE. EBSCO Publishing. Lituanistika Recenzuojamas mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1971 m. Per metus išeina 1 tomas (2 numeriai). Elektroninę straipsnių versiją pdf formatu galima rasti internetinėje svetainėje: ISSN Lietuvos istorijos institutas, 2020 e-issn Straipsnių autoriai, 2020

5 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2020/1. VILNIUS, P ISSN THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2020/1. Barbara Jundo-Kaliszewska. Zakładnicy historii. Mniejszość polska w post - radzieckiej Litwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, 431 s. ISBN Pastaruosius kelerius metus intensyviai tyrinėta lietuvių ir lenkų santykių, Lietuvos lenkų problematika XX a m. šia tematika Lietuvoje ir Lenkijoje pasirodė straipsnių rinkinių, monografijų 1. Į šį sąrašą įtrauktina ir recenzuojama monografija, kurios autorė yra iš Lietuvos (Eišiškių m.) kilusi jauna istorikė dr. Barbara Jundo- Kaliszewska. Savo darbą disertacijos pagrindu ji parengė Lodzės universitete. Knyga neliks nepastebėta Lietuvoje, juolab kad joje nagrinėjama viena jautriausių Lietuvos lenkų istorijos temų Vilniaus krašto autonomijos kūrimas m. Studija jau sulaukė ir palankių, ir gana kritiškų įvertinimų 2. Recenzuojama monografija labiau orientuota į Lenkijos skaitytoją siekiama jį supažindinti su Lietuvos tyrėjų ir visuomenės veikėjų požiūriu į tiriamą problemą, lietuviškais archyviniais šaltiniais sovietinių specialiųjų tarnybų (KGB) (p. 15), Lietuvos Respublikos institucijų ir visuomeninių organizacijų dokumentais, įvairių veikėjų pasisakymais ir pan. (p. 18). Autorė nagrinėjamą problematiką pristatė per trijų problemų prizmę: 1) lietuvių ir lenkų konflikto genezę istorijos eigoje (pirmasis skyrius, p ); 2) bandymus kurti 1 V. Sirutavičius, Lietuviai ir Lietuvos lenkai, Lietuva ir Lenkija metais, Vilnius, 2017; P. Sobik, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej, Warszawa, 2017; Polacy na Litwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Lis, Toruń, 2018; K. T a r k a, Między Lachami a Budrysami. Szkice ze stosunków polsko-litewskich w dziejach najnowszych, Łomianki, 2018; R. L a c h o w i c z, Wierni ziemi swoich przodków. Polacy Wileńszczyzny na fali odrodzenia narodowego w Republice Litewskiej, Wilno, 2018; S. J a z a v i t a, D. W i l c z e w s k i, Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem/1938. Tamsiausia naktis būna prieš aušrą, Wilno / Vilnius, B. C h m i e l e w s k i, Wileńszczyzna wstaje z kolań? Recenzja ksiażki Zakładnicy historii Barbary Jundo-Kaliszewskiej, Przegląd Bałtycki, 16 maja 2019, prieiga per internetą: pl/11055,wilenszczyzna-wstaje-z-kolan-recenzja-ksiazki-zakladnicy-historii-barbary-jundo-kaliszewskiej. html [žr ]; Cz. Okińczyc, Zakładnicy historii i zakładnicy autonomii, Magazyn Kurier Wileński, 2019, nr 18, s ; K. Kaźmierczak, Kronika naszej zdrady monografia historycznego ruchu na rzecz autonomii Wileńzczyzny, prieiga per internetą: [žr ]. 209

6 lenkų autonomiją (antrasis skyrius, p ); 3) Lenkijos Respublikos požiūrį į aptariamus įvykius ir jos vertinimą (trečiasis skyrius, p ). Monografija užbaigiama naudotų šaltinių ir literatūros sąrašu. Toks darbo struktūravimas, iš vienos pusės, suprantamas, tačiau yra tarsi neišbaigtas. Pritardami, kad nesuvokus lietuvių ir lenkų santykių XX a. genezės, sunku įvertinti XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje besiplėtojusių tarpetninių lietuvių ir lenkų santykių turinį bei Vilniaus krašto problemų modeliavimą, turime kelti klausimą, kiek atskleidžiant problemą galėjo būti naudingas autorės aprašytas Abiejų Tautų Respublikos etapas ar svarstymai apie lietuvių tautinį atgimimą XIX a.? Recenzentės nuomone, būtų pakakę koncentruoto žvilgsnio į lietuvių ir lenkų santykių dinamiką nuo XX a. vidurio. Be to, trečiąjį skyrių, kuriame nagrinėjama Lenkijos veiksnio įtaka įvykiams Lietuvoje, taip pat norėtųsi subalansuoti atsisakyti neesminių siužetų (pvz., lenkas popiežius Vilniuje) ir įvesti Lenkijos komunistų požiūrį į Lietuvos lenkų klausimą. Kita vertus, koncentruotas žvilgsnis iš Vilniaus būtų padėjęs susidaryti nuoseklų Lietuvos atstovų nuostatų dėl lenkų vaizdą. Reikia nepamiršti, kad pagrindiniai sprendimų svertai tuo metu buvo Vilniuje (arba Maskvoje), o ne Varšuvoje. Antrasis skyrius darbo pagrindinė dalis. Jame autorė analizavo įvykius, atvedusius į lenkų konsolidaciją, ir autonomijos idėjos pasirodymą bei jos realizavimą m. Anot B. Jundo-Kaliszewskos, autonomijos idėja kilo natūraliai ( iš apačios ), kaip geriausias būdas išspręsti lenkų etnines problemas (p ), tik vėliau (po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo V. S.) ja pasinaudojo Maskva (p. 144). Kitaip tariant, Vilniaus krašto lenkų autonomijos atsiradimą išprovokavo lietuviai, kurie ignoravo lenkų interesus. Matyt, tokios padėties priežastis glūdėjo giliau, t. y. pokario istorijoje, kai neišsipildė Vilniaus krašto gyventojų lenkų viltys teritoriškai susijungti su Lenkija. Tuomet lenkams gyventojams teko susitaikyti su sovietinės valdžios padiktuota realybe. Iki tol buvusią lietuvių ir lenkų tarpetninę įtampą ir konfrontaciją sovietinė valdžia pasistengė užslopinti, tarsi užšaldyti, o be inteligentijos likusi lenkų bendruomenė (ji per m. gyventojų perkėlimo akciją išvyko į Lenkiją) po truputį užsisklendė ir gyveno laikydamasi izoliacinės laikysenos. Todėl natūralu, kad eižėjant sovietinei sistemai, įšalas tarpetniniuose lietuvių ir lenkų santykiuose nyko. Kartu neabejotinai turėjo iškilti užslopintos abipusės nuoskaudos, įtampos. Pastebėsime, kad pretenzijos buvo abipusės, jų turėjo tiek lietuviai, tiek ir lenkai. Abi pusės tarsi sugrįžo į tarpukario metus: lietuviai gyventojai reikalavo stabdyti, jų manymu, tebesitęsiančią Vilniaus krašto polonizaciją, o lenkai daugumoje respublikos valdžios sprendimų įžvelgė priverstinės lituanizacijos siekį 3. 3 Žr. LKP CK ar LSSR KGB fondų dokumentus Lietuvos ypatingajame archyve; A. M a l e w s k a, H. M a l e w s k i, Proces formowania się podmiotowości politycznej społeczności polskiej na Litwie, prieiga per internetą: [žr ]. 210

7 Kita vertus, nors autorė pastebi Vilniaus krašto lenkų diferenciaciją, recenzentės nuomone, vertėjo preciziškiau išryškinti skirtingų jos grupių (nuosaikiai ir radikaliai nusiteikusios inteligentijos, komunistų partijos funkcionierių, eilinių kaimų gyventojų) požiūrį į autonomiją ir jos įgyvendinimą. Juk visus lenkus vienijusioje Lietuvos lenkų sąjungoje tilpo ir visiškai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aspiracijas palaikę asmenys, ir aktyviausi lenkų autonomijos SSSR ribose rėmėjai. Kitas klausimas, ar objektyviai B. Jundo-Kaliszewska autonomininkų suvažiavimo Eišiškėse dalyvius įvardijo lenkų mažumos lyderiais (p. 397)? Ar prie autorės lenkų bendruomenės lyderiu tituluoto Jano Sienkiewicziaus galima priskirti parlamentarą Česlavą Okinčycą ar Lenkų mokslininkų sąjungos vadovą Romualdą Brazį? Laiko atžvilgiu po truputį tolstant nuo vertinamų įvykių, vis labiau pastebimas to meto dalyvių noras pagražinti istoriją. Atkreiptinas dėmesys, kad ir autorė pasiduoda tokiai įtakai ir apibendrinančioje knygos dalyje teigia, kad lenkai autonominius planus siejo su lenkišku teritoriniu vienetu Lietuvos sudėtyje (p. 395). Tačiau buvo realių planų ir pastangų decentralizuoti respubliką Vilniaus kraštas turėjo likti SSSR sudėtyje. Priminsime, kad 1990 m. gegužės 15 d. Šalčininkų rajono taryba priėmė nutarimą, kuriame skelbė, kad rajono teritorijoje galioja SSSR konstitucija 4. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990 m. gegužės 24 d. posėdyje svarstant šį nutarimą, jame dalyvavęs Šalčininkų rajono tarybos pirmininkas Česlavas Vysockis pareiškė, kad reikia atšaukti Respublikos įstatymus kovo 11-osios įstatymą dėl Lietuvos išėjimo iš SSSR sudėties, valstybinės lietuvių kalbos įstatymą, kuris varžo mūsų teises, įstatymą dėl pilietybės (...) 5. Teisininko Juozo Žiliaus tyrimai rodė, kad 1990 m. spalio 6 d. Vilniaus krašto vietinių tarybų deputatų suvažiavime Eišiškėse priimti dokumentai liudijo Lietuvos teritorinės decentralizacijos siekį ir kitos valstybės jurisdikcija besivadovaujančio politinio darinio sukūrimą 6. Be to, lieka atviras klausimas, kiek realus buvo J. Ciechanovičiaus 1990 m. planas įkurti Rytų Lenkijos sovietinę respubliką, apjungiančią teritorijas nuo Lietuvos iki Ukrainos, kitaip tariant, suvienyti tarpukario metais buvusių rytinių Lenkijos Respublikos teritorijų gyventojus? Juk būta bandymų importuoti autonomijos idėją iš Lietuvos į Baltarusiją 7. Nors autorė vieno iš recenzentų giriama už naujų archyvinių šaltinių panaudojimą (tai taikytina tik Lenkijos atveju, Lietuvoje B. Jundo-Kaliszewskos panaudoti šaltiniai mokslinėje apyvartoje funkcionuoja jau du dešimtmečius), vis dėlto pastebėtina, kad m. gegužės 24 d. septyniasdešimtojo posėdžio stenograma, prieiga per internetą: lrs.lt/portal/legalact/lt/tak/tais [žr ]. 5 Ten pat. 6 J. Ž i l y s, Lietuvos regioninė autonomizacija metais, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2014, nr. 3, p M. Maszkiewicz, Repatriacja czy repatriotyzacja? Wybrane problemy polskich strategii po litycznych wobec rodaków za wschodnią granicą ( ), Wojnowicze, 2017, s

8 Lietuvos ypatingajame archyve saugomi buvusio sovietinio saugumo padalinio Lietuvoje (LSSR KGB) dokumentai negali atsverti kitų šaltinių reikšmės. Pabrėžtina, kad lenkų autonomininkų ir prokomunistinių, konservatyvių politinių judėjimų sąsajas būtų padėję atskleisti LKP/SSKP dokumentai, saugomi tame pačiame archyve (f , 17628), t. y. vadinamųjų platformininkų dokumentai. Jie galėtų padėti atsakyti į klausimą, ar tikrai tik pavieniai lenkai įsijungė į Jedinstvo Jedność Vienybė judėjimą (p. 148). Pasižvalgius po kitus Lietuvos archyvų (LR Seimo kanceliarijos ir Lietuvos valstybės naujojo) fondus, būtų galima geriau įvertinti lietuviškų institucijų ir lenkų atstovų požiūrius aktualiais klausimais ir tokiu būdu geriau suprasti tuometinių įvykių kontekstą. Antra vertus, rengiant paskutinįjį knygos skyrių būtų labai pravertę Lenkijos naujųjų aktų archyve (Archiwum Akt Nowych) saugomi Lenkijos jungtinės darbininkų partijos Centro komiteto dokumentai (z. 1354). Jie liudija Lenkijos komunistų požiūrį į sovietinės imperijos pakraščiuose gyvenusius lenkus ir jo dinamiką M. Gorbačiovo pertvarkos metais. Tarp jų yra ir požiūrį į LSSR lenkų autonomiją nušviečiančių dokumentų 8. Pagrįsdama savo teiginius autorė dažnai remiasi vieno iš Lietuvos lenkų atgimimo aktyvių narių Jano Sienkiewicziaus nuomone. Tačiau ji galėjo (ir turėjo) pašnekinti ne tik kitus aktyvius to meto Lietuvos lenkų bendruomenės narius (pvz., buvusius Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narius Ryšardą Maceikianecą, Česlavą Okinčycą, Stanislavą Peško ar lenkų autonomijos vieną iš pagrindinių kūrėjų, Lenkijoje gyvenantį Janą Ciechanowiczių ir kt.), bet ir lietuvių atstovus (pvz., buvusius seimo narius Vytautą Petrą Plečkaitį, Bronislavą Genzelį, Vytenį Povilą Andriukaitį, Vilniaus krašto švietimo reikalus kuravusį ilgametį Švietimo ministerijos darbuotoją Alfonsą Kairį ir kt.). Tai būtų padėję pažvelgti į problemą iš skirtingų matymo taškų m. pavasarį Vilniuje pristatydama recenzuojamą studiją, autorė prasitarė, kad rengiant monografiją jai padėjo tai, jog ji moka lietuvių kalbą. Tokiu atveju autorei naudingas būtų Lietuvos istorikų įdirbis nagrinėjant Lietuvos lenkų sovietmečio problematiką (Algio Povilo Kasperavičiaus, Petro Biveinio, Juozo Žilio ir kt. darbai) 9. Lieka atviras klausimas, kodėl jie liko neatversti. Monografijos pabaigoje būtų pravarčios asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, kurios palengvintų reikiamų asmenų ar vietovių paiešką. Žinoma, skaitytojui būtų naudinga, jei 8 Plg. pvz. Archiwum akt nowych, z LXXVI-935, P. B i v e i n i s, A. K a s p e r a v i č i u s, Tautiniai santykiai Lietuvoje, Lietuvos istorijos studijos, t. 20, p ; Lietuvos suvereniteto atkūrimas metais, red. Č. Bauža, Vilnius, 2000, p ; J. Ž i l y s, Pietryčių Lietuvos regioninė autonomizacija metais, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2014, nr. 2, p ; J. Ž i l y s, Lietuvos regioninė autonomizacija metais, ten pat, nr. 3, p ; V. S i r u t a v i č i u s, Lenkų autonomijos problema m. pavasaris vasara, Kultūros barai, 2014, nr. 7/8, p ; nr. 9, p ; nr. 10, p ; ir vėlesni šio autoriaus straipsniai tame pačiame leidinyje; J. R u d o k a s, Kas ir kaip kūrė autonomiją Vilniaus krašte m., ten pat, 2013, nr. 5, p

9 knygos pradžioje būtų pateiktas Vilniaus krašto lenkų bendruomenės statistinis portretas: kiek lenkų gyveno regione, kaip kito jų skaičius aptariamuoju etapu ir kodėl, koks jų teritorinis, socialinis pasiskirstymas ir kt. Kelios apibendrinančios lentelės būtų tikrai naudingos. Matyt, tokios apimties darbe sudėtinga išvengti netikslumų, pasikartojimų ar prieštaravimų. Reikėtų patikslinti ir papildyti naudotų šaltinių ir literatūros sąrašą (ne visos naudotos pozicijos yra į jį įtrauktos, netiksliai nurodyta kai kurių dokumentų saugojimo vieta). Algio Povilo Kasperavičiaus straipsniai Reakcje społeczeństwa litewskiego na przyłączenie Wilna i Wileńszczyzny do Litwy (jesień 1939 lato 1940) ir Współcześni historycy litewscy o sprawie Wilna w stosunkach polsko-litewskich w latach oraz zmiany w potocznej świadomości Litwinów 10 klaidingai priskirti kitam istorikui Algimantui Kasparavičiui (p. 420). Solidžios monografijos apie Glitiškes ir Dubingius autorius yra ne P. Rokicińskis, bet P. Rokickis (p. 76, 423), Lietuvos Respublikos URM konsulinio departamento direktorius buvo Linas Kučinskas (p. 328). Pasitaiko ir kitų netikslumų. Antai autorė, aptardama 1990 m. lapkričio 6 d. posėdžio darbotvarkę, nurodė, kad svarstytas privalomos karinės tarnybos klausimas. Posėdyje tuo klausimu kalbėjęs Audrius Butkevičius pavadintas Valstybės saugumo departamento direktoriumi (p. 221). Reikėtų pastebėti, kad tuo metu tas pareigas ėjo Zigmas Vaišvila, kuris ir pasisakė posėdžio metu 11. Darbe galima rasti prieštaringų teiginių. Autorė nurodė, kad autonomijos (apskritai) idėja pasirodė 1989 m. pavasarį Czerwony Sztandar laikraštyje (p ), nors apibendrindama tyrimo rezultatus teigė, kad Vilniaus krašto autonomijos idėja gimė 1988 m. pabaigoje (p. 396). Reziumuojant galima pastebėti, kad autorės darbas neabejotinai bus vertingas Lenkijos tyrėjams, kurie galės susipažinti su iki tol jiems praktiškai nežinomais Lietuvos archyviniais šaltiniais nagrinėjama problematika ir lietuvių visuomenės požiūriu į aptartus procesus. Tikėtina, kad B. Jundo-Kaliszewskos monografija taps impulsu naujoms lietuvių ir lenkų akademinių sluoksnių bei visuomenės atstovų diskusijoms. Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos institutas) 10 A. K a s p e r a v i č i u s. Lietuvių visuomenės požiūris į Vilniaus ir Vilniaus krašto prijungimą prie Nepriklausomos Lietuvos (1939 m. ruduo 1940 m. vasara), Lietuvių lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków. Pamięć historyczna, red. J. Volkonovski, R. Gaidis, Vilnius, 2009, p ; tas pats, Współcześni historycy litewscy o sprawie Wilna i stosunkach polsko-litewskich w latach oraz zmiany w potocznej świadomości Litwinów, Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku. Historiografia polska, litewska i bia ło ruska po 1989 roku, red. K. Buchowski, W. Śleszyński, Białystok, 2003, s m. lapkričio 6 d., keturiasdešimtojo posėdžio stenograma, prieiga per internetą: lrs.lt/portal/legalact/lt/tak/tais [žr ]. 213

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn.

EKSPRES INFORMACIJA Nr m. birželio mėn. EKSPRES INFORMACIJA Nr. 110 2019 m. birželio mėn. TURINYS 2 Turinys / Pašto mokos ženklų leidyba / Išleisti II ketvirčio pašto mokos ženklai 3 Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planas

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc

Microsoft Word - Biologija_reglamentas_Senatui_red.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SU GAMTOS TYRIMŲ CENTRU, INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRU, AGDER UNIVERSITETU (NORVEGIJA) IR LATVIJOS UNIVERSITETU BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS Pateikiamas bibliografinių sąrašų Lietuvos parlamentinė sistema / parlamentarizmas, spausdintų Parlamento studijų 4 (2005), 6 (

BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS Pateikiamas bibliografinių sąrašų Lietuvos parlamentinė sistema / parlamentarizmas, spausdintų Parlamento studijų 4 (2005), 6 ( BIBLIOGRAFINIS SĄRAŠAS Pateikiamas bibliografinių sąrašų Lietuvos parlamentinė sistema / parlamentarizmas, spausdintų Parlamento studijų 4 (2005), 6 (2006), 10, 11 (2011), 12, 13 (2012), 14, 15 (2013),

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

PRANEŠIMŲ TEMOS

PRANEŠIMŲ TEMOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PENKTOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA GLOBALIZACIJOS ĮTAKA TEISEI: SIENAS PERŽENGIANTI PROCESINĖ TEISĖ DATA: 2014 m. balandžio 25 d. VIETA: Vytauto

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

______________________________________________________________

______________________________________________________________ LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGA KLINIKINĖS IR SVEIKATOS PSICHOLOGIJOS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2017-10-25 Lietuva Posėdžio pirmininkė ir sekretorė: komiteto pirmininkė Ieva Salialionė. Dalyvavo komiteto

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Microsoft Word naujienos_platinti.doc

Microsoft Word naujienos_platinti.doc Nr.1 (57) 2009 01 26 Šiame naujienų biuletenyje skaitykite: Konferencija Online Information...1 Informacija apie prenumeruojamas duomenų bazes...2 Tarptautinio bibliotekų konsorciumų susivienijimo (ICOLC)

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖ PAŽYMA DĖL VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 801 DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Reikalavimai autoriams Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos

Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Reikalavimai autoriams Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Reikalavimai autoriams Nuo 006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos (gr. kalba namai ) yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ISTORIJOS BIBLIOGRAFIJA 2004 Sudarė IRENA TUMELYTĖ LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIUS, 2017

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ISTORIJOS BIBLIOGRAFIJA 2004 Sudarė IRENA TUMELYTĖ LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIUS, 2017 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ISTORIJOS BIBLIOGRAFIJA 2004 Sudarė IRENA TUMELYTĖ LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS VILNIUS, 2017 BIBLIOGRAPHY OF THE HISTORY OF LITHUANIA 2004 Compiler IRENA TUMELYTĖ

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Sofija Kanopkaitė. LBS įkūrimo istorija. Kalba, pasakyta 2010 gruodžio 3 dieną seminare LBD 50, Vilniuje, Lietuvos Mokslų Akademijoje Mieli kolegos bi

Sofija Kanopkaitė. LBS įkūrimo istorija. Kalba, pasakyta 2010 gruodžio 3 dieną seminare LBD 50, Vilniuje, Lietuvos Mokslų Akademijoje Mieli kolegos bi Sofija Kanopkaitė. LBS įkūrimo istorija. Kalba, pasakyta 2010 gruodžio 3 dieną seminare LBD 50, Vilniuje, Lietuvos Mokslų Akademijoje Mieli kolegos biochemikai, didžiai gerbiami svečiai, Esu sutrikusi,

Detaliau

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 3431, faks. (8 5) 251 4211, el. p. lya@archyvai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui

Microsoft Word - KTU Statuto projektas teikimui Seimui Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Seimo 201 m. įstatymu Nr. TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II SKYRIUS. UNIVERSITETO VEIKLA... 4 PIRMASIS SKIRSNIS. UNIVERSITETO MISIJA, VERTYBĖS,

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau