PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ"

Transkriptas

1 DARBAS ATLIKTAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDROJE PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ Patvirtinu, kad įteikiamas magistro baigiamasis darbas Farmacijos specialistų vaidmuo įsigyjant nereceptinius vaistus. 1. Yra atliktas mano paties (pačios). 2. Nebuvo naudotas kitame universitete Lietuvoje ir užsienyje. 3. Nenaudojau šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikiu visą naudotos literatūros sąrašą. Elektroniniu laišku patvirtinu, o darbas bus pasirašytas pasibaigus karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui Austėja Bikniūtė (data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) PATVIRTINIMAS APIE ATSAKOMYBĘ UŽ LIETUVIŲ KALBOS TAISYKLINGUMĄ ATLIKTAME DARBE Patvirtinu lietuviu kalbos taisyklingumą atliktame darbe. Elektroniniu laišku patvirtinu, o darbas bus pasirašytas pasibaigus karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui Austėja Bikniūtė (data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO VADOVO IŠVADA DĖL DARBO GYNIMO Elektroniniu laišku patvirtinu, o darbas bus pasirašytas pasibaigus karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui Algirdas Baranauskas (data) (autoriaus vardas, pavardė) (parašas) MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS APROBUOTAS KATEDROJE (KLINIKOJE, INSTITUTE) Elektroniniu laišku patvirtinu, o darbas bus pasirašytas pasibaigus karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui Jurga Bernatonienė (aprobacijos data ) (katedros (klinikos, instituto) vedėjo (-os) (vadovo (-ės)) (parašas) vardas, pavardė)

2 Baigiamojo darbo recenzentas Elektroniniu laišku patvirtinu, o darbas bus pasirašytas pasibaigus karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui. (vardas, pavardė) (parašas) Baigiamųjų darbų gynimo komisijos įvertinimas: (data) (gynimo komisijos sekretoriaus (-ės) vardas, pavardė) (parašas)

3 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA AUSTĖJA BIKNIŪTĖ FARMACIJOS SPECIALISTŲ VAIDMUO ĮSIGYJANT NERECEPTINIUS VAISTUS Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas Doc. dr. Algirdas Baranauskas KAUNAS, 2020

4 2 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA TVIRTINU: Farmacijos fakulteto dekanė Ramunė Morkūnienė parašas, data (metai, mėnuo, diena) FARMACIJOS SPECIALISTŲ VAIDMUO ĮSIGYJANT NERECEPTINIUS VAISTUS Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas Doc. dr. Algirdas Baranauskas data (metai, mėnuo, diena) Recenzentas vardas, pavardė, parašas data (metai, mėnuo, diena) Darbą atliko Magistrantė Austėja Bikniūtė data (metai, mėnuo, diena) KAUNAS, 2020

5 3 TURINYS SANTRAUKA... 5 SUMMARY... 6 SANTRUMPOS... 8 SĄVOKOS... 9 ĮVADAS DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI LITERATŪROS APŽVALGA Nereceptiniai vaistai Savigyda Farmacijos specialisto vaidmuo savigydoje Nereceptinių vaistų vartojimo problemos Farmacijos specialisto vaidmuo sprendžiant problemas susijusias su vaistų vartojimu Veiksniai lemiantys nereceptinių vaistų pasirinkimą Veiksniai skatinantys vaistų vartojimą Priklausomybė ir piktnaudžiavimas Farmacijos specialisto vaidmuo piktnaudžiavimui nereceptiniais vaistais TYRIMO METODIKA Tyrimo planavimas Tyrimo objektas Tiriamųjų atranka Tyrimo metodai Duomenų analizės metodai Tyrimo dalyvių demografiniai duomenys REZULTATŲ APŽVALGA Nereceptinių vaistų vartojimas Farmacijos specialisto konsultacijos svarba Problemos su kuriomis susiduria farmacijos specialistai Vaistų įsigijimo mažmeninės prekybos vietose vertinimas Reklamos įtaka vaistų įsigijimui ir vartojimui... 38

6 4 4. REZULTATŲ APTARIMAS IŠVADOS PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI... 47

7 5 SANTRAUKA A. Bikniūtės magistro baigiamasis darbas Farmacijos specialistų vaidmuo įsigyjant nereceptinius vaistus. Mokslinis vadovas doc. dr. A. Baranauskas; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra. Kaunas, Tikslas: Nustatyti farmacijos specialistų svarbą, parenkant nereceptinius vaistus, Raseinių mieste. Uždaviniai: 1. Atskleisti gyventojų požiūrį į farmacijos specialistą ir jo svarbą įsigyjant nereceptinius vaistus. 2. Įvertinti gyventojų pasitenkinimą farmacijos specialistų suteikiama informacija apie nereceptinius vaistus. 3. Nustatyti pagrindines problemas su kuriomis susiduria farmacijos specialistai konsultuodami vaistinės lankytojus. 4. Palyginti gyventojų ir farmacijos specialistų požiūrį į nereceptinių vaistų pardavimą mažmeninės prekybos vietose. Metodika: Tyrime dalyvavo 380 Raseinių miesto gyventojų ir 23 farmacijos specialistai. Tyrimo objektas Raseinių miesto gyventojų ir farmacijos specialistų nuomonė. Tyrimui atlikti naudotas instrumentas anoniminė anketa. Tyrimo duomenys buvo apdoroti naudojant SPSS (Statistinio paketo socialiniams mokslams) 26.0-ąją versiją. Rezultatai: Atliktu tyrimu nustatyta, kad daugiausiai vaistinės lankytojų (34,1 %) nereceptinius vaistus perka skausmo malšinimui, o didžiausią įtaką jų nereceptinių vaistų pasirinkimui daro farmacijos specialistas (40,3 %), kurio kompetencija neabejoja 93,4 % Raseinių miesto gyventojų. Pagrindinės farmacijos specialistų įžvelgiamos vaistų vartojimo problemos yra vartojama netinkama vaisto dozė (27,8 %) ir farmacijos specialistų nurodymų nesilaikymas (27,8 %). Dauguma farmacijos specialistų (91,3 %) mano, kad vaistų įsigijimas mažmeninės prekybos vietose skatina vaistų vartojimą, tam pritaria tik mažoji dalis gyventojų (31,8 %). Išvados: Raseinių miesto gyventojai farmacijos specialistą laiko tarpininku tarp gydytojo ir paciento ir jo svarbą vertina 8,8 balais iš 10. Farmacijos specialistai siekdami užtikrinti racionalų vaistų vartojimą suteikia aiškią ir pacientams suprantamą informaciją apie vaistus, tačiau tai darydami susiduria su tam tikromis problemomis, iš kurių pagrindinė yra vaistinės lankytojų nenoras išklausyti patarimų. Lyginant farmacijos specialistų ir gyventojų požiūrį nustatyta, kad farmacijos specialistai (91,3 %) nereceptinių vaistų įsigijimą mažmeninės prekybos vietose vertina neigiamiau nei gyventojai (21,6 %) (p<0,01). Rekomendacijos: Vaistinių vadovams: pateikti, vaistinėje aiškiai matomą, informaciją gyventojams apie galimybę gauti vaistininko konsultaciją telefonu ar internetu. Farmacijos specialistams: aktyviau rengti susitikimus skirtus gyventojų švietimui apie neracionaliai vartojamų nereceptinių vaistų žalą.

8 6 SUMMARY Master's thesis of A. Bikniute The role of pharmacists in the procurement of over-the-counter medicines. Head of Science doc. dr. A. Baranauskas; Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology and Social Pharmacy. Kaunas, Aim: To determine the importance of pharmacy specialists in selecting over-the-counter medicines in Raseiniai city. Tasks: 1. Reveal the attitude of residents to a pharmacy specialist and his importance in purchasing over-the-counter drugs. 2. Assess residents satisfaction with information on over-the-counter medications provided by pharmacists. 3. Identify the main problems which face a pharmacy specialists in advising pharmacy visitors. 4. To compare the attitudes of residents and pharmacists towards the sale of over-the-counter drugs at retail outlets. Methodology: Participants of the study are 380 residents of Raseiniai and 23 pharmacists. The object of the research is the opinion of Raseiniai city residents and pharmacy specialists. Instrument used to analyze the study was an anonymous questionnaire. The survey data were processed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version Results: The study found that the majority of pharmacy visitors (34,1 %) buy over-the-counter medicines for pain relief, and the biggest influence on their choice of over-the-counter medicines is made by a pharmacy specialist (40,3 %), whose competence is beyond doubt in 93,4 % of Raseiniai city residents. The main drug-related problems perceived by pharmacists are inappropriate dosing (27,8 %) and non-compliance with pharmacist instructions (27,8 %). The majority of pharmaceutical specialists (91,3 %) believe that the purchase of medicines at retail outlets encourages the use of medicines, which is supported by only a small part of the residents (31,8 %). Conclusions: Residents of Raseiniai city consider a pharmacist as an intermediary between a doctor and a patient and evaluate its importance with 8.8 points out of 10. Pharmacists provide clear and comprehensible information about medicines to ensure the rational use of medicines, but by doing it they face certain problems. The main problem is the reluctance of pharmacy visitors to listen to the pharmacist's advice. Comparing the attitudes of pharmacists and the residents it was found that pharmacists (91.3 %) evaluate the purchase of over-the-counter medicines at retail outlets more negative than the residents (21.6 %) (p<0,01). Recommendations: For pharmacy managers: provide information clearly visible to the residents at the pharmacy about the possibility to get a pharmacist's consultation by phone or online. For pharmaceutical specialists: intensify meetings to educate the residents about the harms of irrational over-the-counter medications use.

9 7 PADĖKA Nuoširdžiai dėkoju savo magistrinio darbo vadovui doc. dr. Algirdui Baranauskui už pagalbą ir patarimus atliekant magistrinį darbą.

10 8 SANTRUMPOS lls laisvės laipsnių skaičius n į klausimą atsakiusių respondentų skaičius NRV nepageidaujama reakcija į vaistą p patikimumo lygmuo PSO pasaulio sveikatos organizacija SPSS statistinių duomenų apdorojimo kompiuterinė programa χ2 chi-kvadrato kriterijus

11 9 SĄVOKOS Farmacijos specialistas vaistininkas, vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jiems prilygintas asmuo [1]. Farmacinė informacija bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skelbiama ir platinama informacija apie vaistinio preparato farmacines, klinikines ir farmakologines savybes, taip pat vaistinių preparatų kainos prekybos kataloguose ir kainoraščiuose (jeigu juose nėra teiginių apie vaistinių preparatų savybes) [1]. Farmacinė paslauga vaistinėje farmacijos specialistų teikiama paslauga, apimanti receptų tikrinimą, vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą [1]. Nepageidaujama reakcija nenorimas neigiamas žmogaus organizmo atsakas į vaistinį preparatą [1]. Savigyda gydymasis savo nuožiūra pasirinktais nereceptiniais vaistiniais preparatais [2].

12 10 ĮVADAS Temos aktualumas didėjant nereceptinių vaistų prieinamumui, gausėjant vaistinių preparatų ir įvairių šaltinių apie juos savigyda tampa vis dažnesnė praktika. Racionali savigyda padeda žmonėms pašalinti negalavimus, tačiau netinkamai vartojami nereceptiniai vaistai gali būti pavojingi sveikatai. Farmacijos specialistai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant visuomenės sveikatą ir siekiant užkirsti kelią neracionaliam vaistų vartojimui. Viena iš farmacijos specialisto pareigų yra suteikti farmacinę paslaugą, kurios metu specialistas turi parinkti nereceptinius vaistus ir suteikti farmacinę informaciją apie juos [1]. Daugybė žmonių, pajutę ligos simptomus, pirmiausia keliauja į visuomenės vaistines, norėdami įsigyti nereceptinių vaistų ir (arba) gauti farmacijos specialisto patarimą [3]. Taigi, dažnai farmacijos specialistas yra pirmasis ir kartais vienintelis asmuo su kuriuo konsultuojasi žmogus įsigydamas nereceptinius vaistus. Atliktame kiekybiniame tyrime analizuojamas žmonių požiūris į farmacijos specialistą ir jo suteikiamos konsultacijos svarbą, vertinama farmacijos specialistų suteikiama konsultacija bei analizuojami veiksmai, kurių imasi farmacijos specialistai norėdamai užtikrinti racionalų vaistų vartojimą. Taip pat pateikiamos pagrindinės problemos su kuriomis susiduria farmacijos specialistai konsultuodami vaistinės lankytojus bei lyginamas farmacijos specialistų ir gyventojų požiūris į nereceptinių vaistų įsigijimą parduotuvėse ir degalinėse. Pradėjus vykdyti nereceptinių vaistinių preparatų prekybą mažmeninės prekybos vietose, kyla abejonių dėl farmacijos specialisto vaidmens svarbos. Todėl šiame darbe buvo analizuojama farmacijos specialisto suteikiama informacija apie nereceptinius vaistus. Tai padėjo suprasti kokios informacijos negauna žmonės įsigydami vaistus mažmeninės prekybos vietose, ten kur farmacijos specialisto konsultacija nėra suteikiama. Tyrimui atlikti buvo naudojamos kiekybinės anoniminės anketos. Tai yra pirmasis tyrimas atliktas Raseinių mieste, siekiant atskleisti farmacijos specialistų svarbą. Pagrindinis tyrimo objektas Raseinių miesto gyventojų ir farmacijos specialistų nuomonė. Išanalizavus respondentų atsakymus buvo pateiktos praktinės rekomendacijos vaistinės vadovams ir farmacijos specialistams. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti farmacijos specialistų svarbą, parenkant nereceptinius vaistus, Raseinių mieste.

13 11 DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI mieste. Tikslas: Nustatyti farmacijos specialistų svarbą, parenkant nereceptinius vaistus, Raseinių Uždaviniai: 1. Atskleisti gyventojų požiūrį į farmacijos specialistą ir jo svarbą įsigyjant nereceptinius vaistus. 2. Įvertinti gyventojų pasitenkinimą farmacijos specialistų suteikiama informacija apie nereceptinius vaistus. 3. Nustatyti pagrindines problemas su kuriomis susiduria farmacijos specialistai konsultuodami vaistinės lankytojus. 4. Palyginti gyventojų ir farmacijos specialistų požiūrį į nereceptinių vaistų pardavimą mažmeninės prekybos vietose.

14 1.1. Nereceptiniai vaistai LITERATŪROS APŽVALGA Vaistiniai preparatai yra skirstomi į receptinius ir nereceptinius. Receptiniams vaistiniams preparatams priskiriami vaistai, kurie vartojami netinkamai ar be gydytojo priežiūros gali kelti pavojų sveikatai, yra vartojami parenteraliniu būdu, taip pat jeigu sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vaistiniai preparatai, kurie nepriskiriami receptiniams, vadinami nereceptiniais [1]. Tokie vaistai vartojami įvairiems negalavimams gydyti, yra lengvai prieinami vartotojams, juos galima įsigyti ne tik vaistinėse bet ir kituose mažmeninės prekybos tinkluose, pvz.: degalinėse ir prekybos centruose [4]. Žmonės gali įsigyti vaistų ne tik turėdami gydytojo receptą, bet ir tiesiog nuėję į vaistinę [5]. Nereceptiniai vaistai vartojami daugelio įprastų negalavimų malšinimui, įskaitant skausmą, karščiavimą, kosulį ir peršalimą, skrandžio sutrikimus bei alergijas [6]. Lengvas šių vaistų prieinamumas suteikia galimybę vartotojams saugiai ir veiksmingai malšinti dažniausiai pasitaikančius negalavimus, asmenys aktyviai įtraukiami į savo pačių sveikatos priežiūrą, sumažinamas gydytojų užimtumas bei jų stygius [5,7,8]. Visuomenėje vyrauja tendencija, kad nereceptiniai vaistai yra saugesni už receptinius, tačiau ir be recepto įsigyjami vaistai gali būti žalingi, kai nesilaikoma pakuotės informaciniame lapelyje arba specialisto pateiktų nurodymų [5,9] Savigyda Žmonės visame pasaulyje vis labiau rūpinasi savo sveikata. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rūpinimąsi savimi apibrėžia kaip asmenų, šeimų ir visuomenės gebėjimą gerinti ar palaikyti sveikatą, užkirsti kelią ligoms ar jas išgydyti, su sveikatos priežiūros specialisto pagalba ar be jos [10]. Viena iš rūpinimosi savimi sudedamųjų dalių yra savigyda, kuri apibrėžiama kaip paciento vartojamas vaistas jo paties iniciatyva, šeimos narių, draugų patarimu arba remiantis vaistininko patarimais, tačiau nesikreipiant į gydytoją. Tai žmonių noras ir sugebėjimas atlikti intelektualų, nepriklausomą ir informuotą vaidmenį ne tik priimant sprendimus, bet ir valdant prevencinę, diagnostinę ir terapinę veiklą [10 12]. Savigyda apima paciento vartojamus vaistinius preparatus atpažįstamiems sutrikimams ar simptomams šalinti, taip pat vaistinių preparatų skyrimą šeimos nariams, ypač kūdikiams, vaikams ar pagyvenusiems žmonėms [13]. Savigyda yra labai dažnas reiškinys, kuris atsiranda dėl daugybės

15 13 priežasčių: augančios savęs priežiūros tendencijos, laiko, sveikatos paslaugų trūkumo, plačios vaistų reklamos ir didėjančio vaistų prieinamumo [12] Farmacijos specialisto vaidmuo savigydoje Vaistininko vaidmuo savigydoje užima svarbią vietą, nes dažnai vaistininkas yra pirmasis specialistas į kurį kreipiamąsi sunegalavus. Nors pasauliniu mastu siekiama liberalizuoti nereceptinių vaistų rinkas, daugelio šalių vaistinės vis dar yra pagrindinės šių vaistų įsigijimo vietos, todėl farmacijos specialistai gali prisidėti siekiant užtikrinti racionalią savigydą [14]. Būdamas sveikatos priežiūros komandos nariu, vaistininkas privalo dalyvauti sveikatos tikrinime, kad nustatytų sveikatos problemas ir asmenis, kuriems gresia pavojus, dalyvauti sveikatos stiprinimo kampanijose, skirtose informavimui apie sveikatos problemas ir ligų prevenciją, suteikti žmonėms informaciją, patarti ir padėti pasirinkti tinkamus vaistus [12]. Tyrimo atlikto Estijoje ir Lietuvoje m. duomenimis daugiausiai respondentų Estijoje vaistininkus apibūdino kaip kompetentingus patarėjus (77 %), specialistus vaistų ir ligų srityje (45 %), tačiau 41 % respondentų manė, kad vaistininkai yra pardavėjai. Lietuvoje daugiau nei pusė respondentų mano, kad vaistininkas yra kompetentingas suteikti konsultaciją, o beveik pusė tyrimo dalyvių mano, kad vaistininkas tai vaistų specialistas. Tiek Estijoje, tiek Lietuvoje vaistininkai yra laikomi kompetentingais patarėjais, vaistų specialistais [15]. Salmane Kuļikovska L. (2012) Latvijoje atlikusi tyrimą nustatė, kad svarbiausias informacijos apie nereceptinius vaistus šaltinis yra vaistininkas (32,5 %). Žmonės taip pat dažnai remiasi savo ankstesne patirtimi (31,8 %). Šeimos gydytojo vaidmuo yra šiek tiek mažesnis 26,9 %. Kalbant apie informacijos šaltinius, kuriais žmonės labiausiai pasitiki, dauguma respondentų nurodė pakuotės informacinį lapelį (80,0 %), gydytojus (78,7 %) ir bendrosios praktikos slaugytojus (77,9 %). Vaistininkas yra informacijos šaltinis, kuriuo pasitiki 72,3 % respondentų [16]. Vaistininkai yra lengvai prieinami specialistai, kuriems suteikiamas didelis visuomenės pasitikėjimas, todėl jie turi unikalias galimybes teikti patarimus plačiajai visuomenei, palyginti su sveikatos priežiūros specialistais Nereceptinių vaistų vartojimo problemos Su vaistų vartojimu susijusi problema yra įvykis ar aplinkybė, susijusi su vaistų terapija, kuri gali trukdyti pasiekti norimą rezultatą [17]. Tai didžiausias iššūkis sveikatos priežiūros paslaugų

16 14 teikėjams. Dėl šių problemų gali pablogėti gyvenimo kokybė, padidėti bendros sveikatos priežiūros išlaidos, pailgėti hospitalizacijos laikas ir padidėti sergamumo bei mirštamumo rizika [18]. Visos su vaistais susijusios problemos gali būti suskirstytos į septynis tipus: nereikalinga vaistų terapija, reikalinga papildoma vaistų terapija, netinkamas vaistas, per maža dozė, per didelė dozė, nepageidaujamos reakcijos į vaistą (NRV) ir nurodymų nesilaikymas [18] Farmacijos specialisto vaidmuo sprendžiant problemas susijusias su vaistų vartojimu Viena iš farmacijos specialisto pareigų yra teikti farmacinę paslaugą [1]. Visų pirma, vaistininkas turi užduoti tam tikrus klausimus, kurie padėtų žmogui parinkti tinkamiausią vaistinį preparatą, tai padaryti daug paprasčiau žinant paciento amžių, kiek laiko negaluoja, ar turi alergijų, kokie žalingi įpročiai, kokius vaistinius preparatus jau vartojo ir t.t. Žinodamas atsakymus į šiuos klausimus vaistininkas gali įvertinti gyventojo būklę ir pasiūlyti tinkamiausią vaistinį preparatą [2]. Farmacijos specialistas prieš išduodamas vaistą turi informuoti gyventoją apie savigydos rizikos faktorius: pernelyg ilgą vaistinių preparatų vartojimą, neteisingą dozavimą ar vartojimo būdą, sąveiką su kitais vaistiniais preparatais ir maistu, neteisingą simptomų įvertinimą, neteisingo gydymo pasirinkimą, delsimą kreiptis į gydytoją, taip pat įspėti apie galimas nepageidaujamas reakcijas bei kontraindikacijas. Suteikiama informacija turi būti aiški ir lengvai suprantama [2]. Reikia pabrėžti, kad 90,2 % su vaistų vartojimu susijusių problemų gali būti iš dalies arba visiškai išspręstos vaistinėje. Tai parodo vaistininko vaidmens svarbą konsultuojant gyventojus ir identifikuojant vaistų vartojimo problemas [19] m. Kaune buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas ištirti pagrindines vaistų vartojimo problemas Lietuvos vaistinėse. Tyrimo metu nustatyta, kad vartojant nereceptinius vaistus dažniausiai pasitaiko nurodymų nesilaikymo problema, kurią sprendžia daugiausiai farmacijos specialistų (72,5 %) [20]. Frøkjær et al. (2011) Danijoje atliko tyrimą, kurio tikslas kiekybiškai įvertinti visuomenės vaistinėse nustatytas su vaistų vartojimu susijusias problemas, pasireiškiančias vartojant nereceptinius vaistus. Tyrime dalyvavo 3868 respondentai, iš viso užfiksuoti 4324 nereceptinių vaistų prašymai. Su vaistų vartojimu susijusios problemos buvo nustatytos 20 % visų nereceptinių vaistų prašymų atvejų. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausia problema buvo netinkama savigyda (44,8 %), taip pat per maža vaisto dozė (17 %), per ilgas vartojimo laikas (15 %) ir nepageidaujamos reakcijos (13,8 %). Vaistininkai išsprendė arba iš dalies išsprendė 78 % su vaistų vartojimu susijusių problemų. Rezultatai parodė, kad 73 % problemų buvo išspręstos farmacijos specialistų be šeimos gydytojo konsultacijų [21].

17 m. Vokietijoje atliktame tyrime iš viso įvertinti nereceptinių vaistų prašymų atvejai. Su nereceptinių vaistų vartojimu susijusios problemos yra dažnos ir pasireiškė 17,6 % respondentų nereceptinių vaistų prašymų. Neretai pasitaikančios problemos per ilga vartojimo trukmė, įskaitant piktnaudžiavimą vaistais (17,1 %) ir netinkama dozė (6,8 %). Tačiau maždaug pusė visų su vaistų vartojimu susijusių problemų atvejų buvo susiję su netinkama savigyda (29,7 %) ir prašomu netinkamu vaistu (20,5 %). Šie skaičiai rodo, kad farmacijos specialistų konsultacija savigydos atveju yra būtina. Vaistų vartojimas, be vaistininko ar gydytojo patarimo, reikalauja, kad žmonės tiksliai įvertintų simptomus, teisingai diagnozuotų būklę, nuspręstų, ar reikia vaistų ir jei reikia, pasirinktų tinkamus bei teisingai juos vartotų [19]. Farmacijos specialistai yra atsakingi už veiksmingą vaistinės lankytojų konsultavimą siekiant užtikrinti saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Jie atlieka svarbų vaidmenį nustatant, užkertant kelią ir pašalinant problemas susijusias su vaistų vartojimu, taip užtikrindami paciento saugumą ir optimalų gydymą vaistais [22] Veiksniai lemiantys nereceptinių vaistų pasirinkimą Informaciją apie vaistus žmonės gauna iš įvairių šaltinių gydytojų, farmacijos specialistų, skaitydami pakuotės informacinį lapelį, spaudą, žiūrėdami televiziją, kurioje gausu nereceptinių vaistinių preparatų reklamų. Taip pat informaciją apie vaistus suteikia draugai, šeimos nariai, bei jos gausu internete [23 25]. Labai svarbu, kad gauta informacija būtų neklaidinanti, tam, kad žmogus galėtų pasirinkti tinkamiausią vaistinį preparatą. Išskiriama keletas pagrindinių veiksnių, kurie lemia nereceptinių vaistų pasirinkimą. Tyrimų duomenimis, vienas svarbiausių tai vaistininko rekomendacija [26 28] m. Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 287 Kauno miesto gyventojai. 12,9 % respondentų atsakė, kad farmacijos specialisto patarimai visada lemia vaisto pasirinkimą, o 54,0 % tyrimo dalyvių dažniausiai perka vaistininko rekomenduojamus vaistus [29]. Kaina taip pat yra svarbus veiksnys lemiantis vaisto pasirinkimą. Kevrekidis et al. (2016) Salonikų mieste, Graikijoje atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 300 respondentų. Tyrimo dalyviai įvertino pateiktus veiksnius naudodami 5 balų Likerto tipo skalę nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). Kaina buvo trečias pagal svarbumą veiksnys darantis įtaką nereceptinio vaisto pasirinkimui (4,02). Šeimos bei draugų rekomendacijos daro mažesnę įtaką (3,51), o reklama nėra labai svarbus veiksnys lemiantis vaistų pasirinkimą (2,97) [30]. Tačiau mažas reklamos poveikis vaistų pirkimui yra abejotinas. Nereceptinių vaistų reklamos yra dažnos internete, televizijoje, radijuje, žurnaluose ir laikraščiuose, o kitų tyrimų duomenimis, ši reklama naudojama kaip svarbus informacijos apie vaistus

18 16 šaltinis [26,31]. Taip pat manoma, kad dauguma žmonių nepripažįsta reklamos įtakos jų apsisprendimui [26]. 1 lentelėje pateikti dviejų studijų atliktų 2016 m. Lietuvoje ir 2012 m. Estijoje apibendrinti rezultatai. 1 lentelė. Veiksnių lemiančių nereceptinių vaistų pasirinkimą palyginimas Vilniuje ir Taline Veiksniai Vilnius n=361 (%) Talinas n=1820 (%) Vaistininko rekomendacija 65,9 57 Gydytojo rekomendacija 14,3 44 Asmeniniai įsitikinimai 8,7 - Kaina 4,9 25 Šeimos ir draugų rekomendacija 0,5 15 Reklama 2,0 7 Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus galime teigti, kad Vilniuje ir Taline svarbiausias veiksnys lemiantis vaisto pasirinkimą yra vaistininko rekomendacija, taip atsakė 65,9 % respondentų dalyvavusių Vilniuje ir 57 % respondentų dalyvavusių Taline atliekamuose tyrimuose. Taip pat, abiejų tyrimų duomenimis svarbūs veiksniai yra gydytojo rekomendacija, kaina, reklama, artimųjų ir draugų patarimai [26,28]. Apibendrinant galime pastebėti, kad farmacijos specialisto vaidmuo, suteikiant informaciją ir padedant gyventojams pasirinkti tinkamus vaistinius preparatus, yra labai svarbus Veiksniai skatinantys vaistų vartojimą Vaistų suvartojimas Lietuvoje m. padidėjo 31,4 % [32]. Atsižvelgiant į šiuos duomenis vaistų vartojimo skatinimas dar labiau didins suvartojamų vaistų skaičių m. Lietuvoje atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo 390 respondentų, duomenimis pagrindiniai vaistų vartojimą skatinantys veiksniai buvo vaistų turėjimas namų vaistinėlėje (25,3 %) ir baimė sunkesnių susirgimo pasekmių (24,6 %). Taip pat 9,1 % respondentų atsakė, kad vaistus įsigyti ir vartoti skatina draugų rekomendacijos, akcijos ir reklama (7,1 %) bei lengvas nereceptinių vaistų prieinamumas (6,3 %) [23]. Vienas iš veiksnių, skatinančių vaistų vartojimą yra nereceptinių vaistų reklama, kurios tikslas skatinti racionalią savigydą, suteikti žmonėms informaciją, formuoti nuomonę ir daryti įtaką vaistų įsigijimui [33] m. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis vaistų reklama televizijoje pasitiki ir joje išgirsta informacija naudojasi tik 3,6 % respondentų, 30 % tyrimo dalyvių televizinė reklama nėra svarbi

19 17 [23]. Reklamuojami nereceptiniai vaistai yra lengvai prieinami vaistinėse, todėl neretai žmonės klaidingai įvertinę negalavimus, ateina į vaistinę jau aiškiai žinodami ką nori įsigyti, tačiau tai ne visada yra geriausias pasirinkimas [34]. Vaistų vartojimą skatina akcijos. 22,2 % respondentų atkreipia dėmesį į akcijas ir pasinaudoja galimybe įsigyti vaistus pigiau, 17,9 % žmonių akcijos nėra svarbios ir jie atsižvelgia į vaistininko rekomendacijas, o 26,3 % tyrimo dalyvių visiškai neatsižvelgia į akcijas ir vaistus perka tik pagal gydytojo rekomendacijas [23]. Vaistų įsigijimas nuotoliniu būdu taip pat skatina vaistų vartojimą. Remiantis Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, galime teigti, kad žmonės nėra linkę įsigyti vaistų nuotoliniu būdu. Dauguma tyrime dalyvavusių žmonių (65,8 %) atsakė, kad visiškai nesinaudoja internetinės vaistinės paslaugomis, 30,8 % respondentų kartais, ir tik 3,1 % respondentų dažnai perka vaistus nuotoliniu būdu. Tačiau 6,3 % tyrimo dalyvių sutinka, kad įsigyti ir vartoti vaistus skatina lengvas jų prieinamumas [23]. Taigi, pagrindiniai veiksniai skatinantys vaistų įsigijimą ir vartojimą yra nereceptinių vaistų reklama, akcijos ir nuolaidos, didėjantis vaistų prieinamumas, šeimos narių bei draugų rekomendacijos Priklausomybė ir piktnaudžiavimas Nereceptiniai vaistai padeda žmonėms savarankiškai malšinti lengvus negalavimus, tačiau nereceptinių vaistų vartojimas gali būti ne tik naudingas bet ir pavojingas netinkama savidiagnostika, netinkamas dozavimas, nepageidaujamas vaistų poveikis, vaistų sąveikos bei priklausomybės problemos, susijusios su ilgalaikiu vaistų vartojimu [35]. Taip pat kai kuriais nereceptiniais vaistais gali būti piktnaudžiaujama, kas yra apibrėžiama kaip vaistų vartojimas ne medicinos tikslais [5,35,36]. Piktnaudžiavimas neretai yra tyčinis, skirtingai nuo netinkamo vaistų vartojimo, kai vaistas vartojamas gydymo tikslais, tačiau neteisingai dozuojamas, neteisinga vartojimo trukmė ar intervalai, bei dėl žinių stokos vartojami sąveikaujantys vaistai [35]. Nereceptiniai vaistai vartojami ne gydymo tikslais yra lengvai prieinami vaistinėse. Taip pat, piktnaudžiavimas didėja dėl galimybės įsigyti vaistus internetu. Piktnaudžiavimas nereceptiniais vaistais buvo nustatytas daugelyje šalių. Išskirtos penkios pagrindinės vaistų, kuriais piktnaudžiaujama, grupės: vaistai, kurių pagrindą sudaro kodeinas, preparatai nuo kosulio, kurių sudėtyje yra dekstrometorfano, raminamieji antihistamininiai vaistai, dekongestantai ir vidurius laisvinantys vaistai [5]. Zaprutko et al. (2016) Lenkijoje atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 680 respondentų. Remiantis tyrimo dalyvių atsakymais, pagrindinė piktnaudžiavimo vaistais priežastis yra padidėjęs informacijos apie tai kiekis internete (45,3 %), lengvas vaistų prieinamumas (37,5 %), tinkamo teisinio

20 18 reglamentavimo trūkumas (12,5 %) ir 4,7 % respondentų atsakė, kad pablogėjusi vaistinių finansinė padėtis lemia padidėjusį pardavimų skaičių, todėl didėja ir piktnaudžiavimas vaistais. Remiantis tyrimo dalyvių nuomonėmis, socialinis švietimas gali prisidėti ribojant nereceptinių vaistų vartojimą ne medicinos tikslais ir gali sumažinti gydymo nesėkmes, dėl kurių sumažėtų ir ekonominės išlaidos, susijusios su netinkamu nereceptinių vaistų vartojimu [37] Farmacijos specialisto vaidmuo piktnaudžiavimui nereceptiniais vaistais Piktnaudžiavimas vaistais yra pavojingas, todėl vaistininkų vaidmuo yra labai svarbus [38]. Farmacijos specialistai susiduria su daugybe iššūkių susijusių su piktnaudžiavimu nereceptiniais vaistais, jie nerašo ir neprižiūri pacientų aprašų, susijusių su nereceptinių vaistų vartojimu, o tai sukuria informacijos, reikalingos priimti tinkamus gydymo sprendimus, trūkumą. Vaistininkai atlieka svarbų vaidmenį konsultuodami pacientus, taigi kokybiška farmacinė paslauga bei farmacijos specialistų budrumas gali padėti sumažinti piktnaudžiavimą nereceptiniais vaistais [35]. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad daugiausiai (38,2 %) tyrime dalyvavusių farmacijos specialistų, įtarę žmogaus piktnaudžiavimą vaistais, kurių sudėtyje yra dekstrometorfano, pseudoefedrino, kodeino ir benzidamino vaisto neparduoda, paaiškindami, kad šių vaistų neturi. 34,0 % respondentų nurodė, kad parduoda vaistą, nes žmogus jį gali gauti kitoje vaistinėje [37]. Pagrindiniai trys vaistininkų naudojami metodai, kuriais siekiama kontroliuoti piktnaudžiavimą vaistais: su piktnaudžiavimu susiję vaistiniai preparatai laikomi žmogui nematomoje vietoje, farmacininkas užduoda klausimus susijusius su įsigyjamu vaistu ir jei reikia atsisako jį parduoti. Farmacijos specialistai gali aktyviai valdyti piktnaudžiavimą nereceptiniais vaistais, naudodamiesi savo klinikiniais įgūdžiais, teikdami informaciją apie vaistus žodžiu ir raštu bei ugdydami pacientų pasitikėjimą [35].

21 2. TYRIMO METODIKA 2.1. Tyrimo planavimas 19 Ruošiantis atlikti tyrimą buvo išnagrinėta mokslinė literatūra, kuri padėjo parengti tyrimo planą, išsikelti tikslą, suformuluoti uždavinius bei atskleisti temos aktualumą. Tyrimo planavimo metu parengta literatūros apžvalga, pasirinktas tyrimo instrumentas ir parengtos kiekybinės, anoniminės anketos Raseinių miesto gyventojams (1 priedas) ir farmacijos specialistams (2 priedas). Taip pat tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos Bioetikos komiteto leidimas Tyrimo objektas Tyrimo objektas Raseinių miesto gyventojų ir farmacijos specialistų nuomonė. Tyrimo metu buvo analizuotas Raseinių miesto gyventojų požiūris į farmacijos specialisto vaidmens svarbą įsigyjant nereceptinius vaistus, analizuojama farmacijos specialistų suteikiama informacija, nustatomos pagrindinės problemos trukdančios suteikti kokybišką farmacinę paslaugą. Taip pat buvo lyginama farmacijos specialistų ir gyventojų nuomonė apie nereceptinių vaistų įsigijimą mažmeninės prekybos vietose Tiriamųjų atranka Taikoma tiriamųjų atranka atsitiktinė. Tyrime dalyvavo Raseinių miesto gyventojai ir farmacijos specialistai. Raseinių miesto populiacija Apskaičiuota tyrimo imtis 373, bet dėl galimo anketų negrįžtamumo buvo išdalinta 400 anketų, iš kurių tinkamos analizei buvo 380, atsakomumas 95 %. Taip pat 23 anketos buvo išdalintos Raseinių miesto farmacijos specialistams, ir visos jos buvo tinkamos analizei Tyrimo metodai Atliekant magistro baigiamąjį darbą buvo taikomi šie metodai: Teorinis analizės metodas. Apžvelgtos ir aprašytos mokslinės publikacijos, susijusios su magistro baigiamojo darbo tema.

22 20 Empirinis analizės metodas. Pasirinkta anketinė anoniminė apklausa. Buvo paruoštos dvi anketos, viena jų skirta Raseinių miesto gyventojams, o kita farmacijos specialistams, jų pagalba buvo siekiama atskleisti farmacijos specialisto svarbą, įsigyjant nereceptinius vaistus. Statistinis tyrimo rezultatų analizės metodas. Naudojant SPSS 26.0-ąją versiją buvo atlikta surinktų duomenų analizė. Darbe pateikti grafikai ir lentelės sudaryti naudojantis Microsoft Office Word 2016 ir Microsoft Office Excel 2016 programomis Duomenų analizės metodai Anketų duomenys buvo nagrinėjami naudojant SPSS 26.0 ir Microsoft Office Excel 2016 programas. Buvo atlikta aprašomoji ir lyginamoji gautų duomenų analizė. Kiekybiniams duomenims analizuoti buvo pasirinktas chi-kvadrato kriterijus. Rezultatai laikomi statistiškai reikšmingais jei p<0,05 ir statistiškai nereikšmingais (sn), jei p>0, Tyrimo dalyvių demografiniai duomenys Tyrimo metu buvo apklausti 23 farmacijos specialistai. Didžiają dalį, tyrime dalyvavusių, farmacijos specialistų sudarė moterys, iš viso 95,6 % ir tik vienas vyras (4,4 %). 2 lentelėje pateiktas vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. 2 lentelė. Farmacijos specialistų charakteristikos Analizuojami požymiai Vaistininkai, n (%) Vaistininkų padėjėjai, n (%) Iš viso, n (%) Lytis Vyrai 1 (4,4) - 1 (4,4) Moterys 15 (65,2) 7 (30,4) 22 (95,6) Iš viso 16 (69,6) 7 (30,4) 23 (100) Amžius (26,1) - 6 (26,1) (39,1) 3 (13,0) 12 (52,1) (4,4) 4 (17,4) 5 (21,8) Iš viso 16 (69,6) 7(30,4) 23 (100) Tyrime dalyvavo 15 vaistininkių (65,2 %), 7 vaistininko padėjėjos (30,4 %) ir vienas vaistininkas (4,4 %). Daugiausia tyrime dalyvavusių respondentų buvo metų, jie sudarė 52,1 %

23 21 visų tyrime dalyvavusių farmacijos specialistų, 26,1 % farmacijos specialistų buvo metų, o mažiausiai tyrime dalyvavusių respondentų (21,8 %) priklausė metų amžiaus grupei. Taip pat šio tyrimo metu buvo apklausta 380 Raseinių miesto gyventojų. 3 lentelėje pateiktas respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. 3 lentelė. Gyventojų charakteristikos Analizuojami požymiai Gyventojai, n (%) Lytis Vyrai 69 (18,2) Moterys 311 (81,8) Iš viso 380 (100) Amžius (53,4) (37,1) (9,5) Iš viso 380 (100) Dauguma tyrimo dalyvių yra moterys, jų tyrime dalyvavo 81,8 %, o vyrų 18,2 %. Vertinant dalyvių pasiskirstymą pagal amžių matome, kad daugiausiai (53,4 %) tyrime dalyvavusių asmenų buvo metų, 37,1 % respondentų buvo metų ir mažiausią dalį (9,5 %) tyrime dalyvavusių žmonių sudarė metų respondentai.

24 3.1. Nereceptinių vaistų vartojimas REZULTATŲ APŽVALGA Tyrimo metu buvo išsiaiškinta kaip dažnai Raseinių miesto gyventojai vartoja nereceptinius vaistus. 4 lentelėje pateiktas gyventojų vaistų vartojimo dažnis ir jo priklausomybė nuo respondentų lyties. 4 lentelė. Gyventojų nereceptinių vaistų vartojimo dažnio priklausomybė nuo lyties (vyrai n=69, moterys n=311) Nereceptinių vaistų vartojimo dažnis Lytis Vyrai, n (%) Moterys, n (%) Kiekvieną dieną 3 (4,3) 18 (5,8) Kelis kartus per savaitę 5 (7,2) 21 (6,8) Statistinis patikimumas Kartą per savaitę 0 (0)* 17 (5,5)* Kelis kartus per mėnesį 10 (14,5) 71 (22,8) Kartą per mėnesį 6 (8,7) 57 (18,3) x 2 =17,015 lls=7 p<0,05 Rečiau nei kartą per mėnesį 27 (39,1)* 69 (22,2)* Kartą per pusę metų 8 (11,6) 27 (8,7) Rečiau nei kartą per pusę metų 10 (14,5) 31 (10,0) *x 2 požymių homogeniškumo kriterijus Remiantis x 2 kriterijumi nustatyta, kad vaistų vartojimo dažnis priklauso nuo lyties. Atlikus porinius palyginimus nustatyta, kad daugiau moterų (5,5 %) nei vyrų (0 %) vaistus vartoja kartą per savaitę. Daugiau vyrų (39,1 %) nei moterų (22,2 %) vaistus vartoja rečiau nei kartą per mėnesį (p<0,05). Gyventojams skirtoje anketoje buvo pateiktas klausimas, kuriuo siekta išsiaiškinti kokiems negalavimams vaistinės lankytojai dažniausiai perka nereceptinius vaistus. Respondentai galėjo pasirinkti keletą atsakymų variantų, visi jie pateikti 1 paveiksle.

25 Gyventojų skaičius, % , , ,0 11, ,5 4,4 2,1 3,7 0 Skausmas Peršalimas Skrandžio sutrikimai Karščiavimas Viduriavimas Alergija Vėmimas Kita 1 pav. Dažniausi negalavimai, kuriems malšinti vaistinės lankytojai įsigyja nereceptinius vaistus Daugiausiai vaistinės lankytojų (34,1 %) nereceptinius vaistus perka skausmo malšinimui. Taip pat tyrimo dalyviai įsigyja vaistus skirtus peršalimo simptomams lengvinti (23,9 %), skrandžio sutrikimams gydyti (16,0 %), karščiavimo mažinimui (11,3 %), viduriavimui (4,5 %), alergijai (4,4 %), vėmimui slopinti (2,1 %). 3,7 % respondentų pasirinko kita ir įvardino, kad nereceptinius vaistus įsigyja: širdies ir kraujagyslių sistemai (n=8), nervų sistemai (n=7), inkstų ir šlapimo takų sutrikimams (n=3), lūpų pūslelinės gydymui (n=3), rūgštingumui mažinti (n=2), venų nepakankamumui (n=1), slogai (n=1), sąnarių skausmams malšinti (n=1), taip pat įvardino skubią kontracepciją (n=1) ir akių lašus (n=2). Tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti kas daro didžiausią įtaką Raseinių miesto gyventojų nereceptinio vaisto pasirinkimui. Rezultatai parodė, kad farmacijos specialistas yra pagrindinis veiksnys lemiantis vaistų pasirinkimą (40,3 %), 34,2 % respondentų vaistus renkasi savo nuožiūra ir 15,8 % apklaustųjų nereceptinio vaisto pasirinkimą lemia gydytojo rekomendacija. Kokybinio požymio reikšmių pasiskirstymo homogeniškumas lyginamosiose grupėse tikrintas taikant x 2 požymių homogeniškumo kriterijų, norint išsiaiškinti veiksnio, darančio įtaką nereceptinio vaisto pasirinkimui, priklausomybę nuo lyties. Atlikus porinius palyginimus nustatyta, kad moterys dažniau nei vyrai (n=120, 38,6 % versus n=10, 14,5 %) vaistus renkasi savo nuožiūra, o vyrams dažniau nei moterims (n=13, 18,8 % versus n=14, 4,5 %) įtaką nereceptinio vaisto pasirinkimui daro šeimos nariai. Gydytojas, farmacijos specialistas, draugai, internetas ir nereceptinių vaistų reklamos daro panašią įtaką tiek vyrams tiek moterims (2 pav.).

26 Gyventojų skaičius, % , ,6 38,6* ,5* 17,4 18,8* 15, Farmacijos specialistas Vaistus renkasi savo nuožiūra 4,5* 1,4 1,3 0 1,0 0 0,6 Gydytojas Šeimos nariai Reklama Internetas Draugai Vyrai, % Moterys, % x 2 =28,378, lls=6, p<0,01 2 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal veiksnius darančius įtaką jų nereceptinių vaistų pasirinkimui (vyrai n=69, moterys n=311) *x 2 požymių homogeniškumo kriterijus 3.2. Gyventojų požiūris į farmacijos specialistą Raseinių miesto gyventojams buvo užduotas klausimas, kuriuo siekta atskleisti respondentų požiūrį į farmacijos specialistą. Tai išsiaiškinti yra labai svarbu, tam, kad būtų sudarytas bendras vaizdas kokią vietą, žmonių nuomone, visuomenėje užima farmacijos specialistas. Rezultatai pateikti 3 paveiksle , ,4 14,1 8,5 8,5 2,2 0 Tarpininkas tarp gydytojo ir paciento Asmuo į kurį pirmiausia kreipiamąsi sunegalavus Konsultantas Sveikatos priežiūros specialistas Pardavėjas Vaistų gamintojas 3 pav. Gyventojų požiūris į farmacijos specialistą

27 25 Dauguma gyventojų (48,3 %) farmacijos specialistą laiko tarpininku tarp gydytojo ir paciento. 18,4 % vaistinės lankytojų atsakė, kad farmacijos specialistas yra pirmasis asmuo į kurį kreipiasi sunegalavę. 14,1 % respondentų farmacijos specialistą įvardino konsultantu, 8,5 % sveikatos priežiūros specialistu, ir tiek pat procentų žmonių farmacijos specialistą laiko pardavėju. Taip pat siekiant atskleisti požiūrį į farmacijos specialistą, vaistinės lankytojams buvo pateiktas teiginys neabejojate farmacijos specialisto kompetencija, kurį respondentai turėjo įvertinti nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku (4 pav.). Visiškai nesutinku 0 Nesutinku 2,1 Neturiu nuomonės 4,5 Sutinku 46,3 Visiškai sutinku 47, Gyventojų skaičius, % 4 pav. Gyventojų nuomonė apie farmacijos specialistų kompetenciją Dauguma respondentų atsakė, jog neabejoja farmacijos specialistų kompetencija (93,4 %), o 4,5 % vaistinės lankytojų nuomonės šiuo klausimu neturi. Abejonių dėl farmacijos specialistų kompetencijos kyla tik 2,1 % respondentų. Raseinių miesto gyventojų buvo klausiama ar jie atsako į farmacijos specialistų užduodamus klausimus (5 pav.). Dauguma vaistinės lankytojų (71,3 %) atsako į visus užduodamus klausimus, 26,3 % respondentų atsako tik į tuos klausimus, kurie, jų nuomone, gali padėti vaistininkui ar jo padėjėjui parinkti tinkamą vaistinį preparatą. Nebuvo nei vieno respondento, kuris neatsakytų į užduodamus klausimus.

28 Gyventojų skaičius, n Vaistinės lankytojų skaičius, % , , Atsako į visus užduodamus klausimus Atsako tik į klausimus, kurie, respondentų nuomone, gali padėti farmacijos specialistui parinkti tinkamą vaistą 2,4 Neatsako į klausimus, kurie respondentui atrodo per daug asmeniški 0 Neatsakinėja į farmacijos specialisto užduodamus klausimus 5 pav. Vaistinės lankytojų atsakomumas į farmacijos specialisto užduodamus klausimus 3.3. Farmacijos specialisto konsultacijos svarba Atliekamu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti Raseinių miesto gyventojų požiūrį į farmacijos specialistų svarbą, taip pat sužinoti kaip jie vertina specialistų suteikiamą informaciją. Raseinių miesto gyventojų buvo paprašyta įvertinti farmacijos specialistų konsultacijos svarbą skalėje nuo 1 iki 10 (6 pav.) Balai 6 pav. Farmacijos specialistų konsultacijos svarbos įvertinimas skalėje nuo 1 iki 10 Daugiausiai respondentų (n=167) farmacijos specialistų svarbą įvertino aukščiausiu balu 10, tai buvo dažniausiai pasikartojanti reikšmė (moda). 78 respondentai farmacijos specialistų svarbą įvertino 9 balais, 84 respondentai 8 balais. Vertinimų vidurkis 8,8, mediana 9.

29 Gyventojų skaičius, % Gyventojų skaičius, % 27 Tyrimo metu vaistinės lankytojų buvo klausiama ar jie pritaria teiginiui, kad farmacijos specialistas suteikia pakankamai informacijos apie vaistus (7 pav.) ,8 47, ,3 0 0 Visiškai sutinku Sutinku Neturiu nuomonės Nesutinku Visiškai nesutinku 7 pav. Farmacijos specialistų suteikiamos informacijos vertinimas Beveik visi respondentai (98,7 %) sutinka arba visiškai sutinka, kad farmacijos specialistai suteikia pakankamai informacijos apie nereceptinius vaistus. Labai svarbu, kad vaistinės lankytojas suprastų pateikiamą informaciją. Todėl respondentų buvo klausiama ar jiems suteikiama informacija yra aiški ir suprantama (8 pav.). Dauguma apklaustųjų visiškai pritaria (52,9 %) arba pritaria (45 %) teiginiui, jog farmacijos specialisto suteikiama konsultacija yra aiški ir suprantama ,9 45, , Visiškai sutinku Sutinku Neturiu nuomonės Nesutinku Visiškai nesutinku 8 pav. Farmacijos specialistų konsultacijos aiškumo vertinimas Taip pat šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti kokią informaciją suteikia farmacijos specialistai ir kokių priemonių imasi, kad užtikrintų racionalų vaistų vartojimą.

30 28 Farmacijos specialistų buvo klausiama ar jie informuoja vaistinės lankytojus apie nereceptinių vaistų vartojimo būdą, dozavimą, nepageidaujamas reakcijas, galimas sąveikas, kontraindikacijas bei laikymo sąlygas. Dauguma farmacijos specialistų visada informuoja gyventojus kaip vartoti (91,3 %) ir dozuoti (87 %) vaistą, taip pat suteikia informacijos apie nepageidaujamas reakcijas (34,8 %). Farmacijos specialistai dažnai informuoja apie nepageidaujamas reakcijas (73,9 %), sąveikas (82,6 %), kontraindikacijas (78,3 %) ir vaistų laikymo sąlygas (78,3 %). 5 lentelė. Farmacijos specialistų suteikiama informacija Informacija Kvalifikacija Visada n, (%) Vaisto vartojimo būdas Dažnai n, (%) Retai n, (%) Niekada n, (%) Statistinis patikimumas Vaistininkas 14 (87,5) 2 (12,5) - - x 2 =0,958 Vaistininko 7 (100) lls=1 padėjėjas p>0,05 Dozavimas Vaistininkas 14 (87,5) 2 (12,5) - - x 2 =0,014 Vaistininko 6 (85,7) 1 (14,3) - - lls=1 padėjėjas p>0,05 Nepageidaujamos reakcijos Vaistininkas 6 (37,5) 6 (37,5) 4 (25,0) - x 2 =0,171 Vaistininko 2 (28,6) 3 (42,9) 2 (28,6) - lls=2 padėjėjas p>0,05 Galimos sąveikos Vaistininkas 5 (31,3) 8 (50,0) 3 (18,8) - x 2 =0,296 Vaistininko padėjėjas 3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) - lls=2 p>0,05 Kontraindikacijos Vaistininkas 6 (37,5) 6 (37,5) 4 (25,0) - x 2 =0,329 Vaistininko 3 (42,9) 3 (42,9) 1 (14,3) - lls=2 padėjėjas p>0,05 Vaisto laikymo sąlygos Vaistininkas 8 (50,0) 3 (18,8) 5 (31,3) - x 2 =4,598 Vaistininko 3 (42,9) 4 (57,1) - - lls=2 padėjėjas p>0,05 Daugiausiai farmacijos specialistų (87,5 % vaistininkų ir 100 % vaistininkų padėjėjų) atsakė, kad visada informuoja kaip vartoti vaistą, 87,5 % vaistininkų ir 85,7 % farmakotechnikų visada suteikia informacijos apie vaistų dozavimą, apie nepageidaujamas reakcijas dažnai informacijos suteikia 37,5 % vaistininkų ir 42,9 % vaistininkų padėjėjų. Vaistinės lankytojus dažnai informuoja apie galimas sąveikas 50,0 % vaistininkų ir 42,9 % farmakotechnikų. Po 37,5 % vaistininkų ir 42,9 % farmakotechnikų atsakė, kad apie kontraindikacijas informuoja visada arba dažnai. 50,0 % vaistininkų visada ir 57,1 %

31 Farmacijos specialistų skaičius, % 29 farmakotechnikų dažnai informuoja apie vaisto laikymo sąlygas. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų suteikiamos informacijos nepastebėta. Labai svarbu, kad farmacijos specialistai ne tik suteiktų informaciją apie vaistus bet ir įsitikintų ar žmogus suprato kaip juos vartoti. Taigi, farmacijos specialistams buvo užduotas klausimas kokių veiksmų jie imasi, kad išsiaiškintų ar pacientas teisingai suprato kaip vartoti vaistą (9 pav.) , Pasiteirauja ar viską suprato 11,5 Paprašo žmogaus pakartoti svarbiausius nurodymus 7,7 Įsitikina, kad pacientas teisingai suprato informaciją tik išskirtiniais atvejais 0 Mano, kad nebūtina įsitikinti ar žmogus suprato kaip vartoti vaistą 9 pav. Veiksmai, kurių imasi farmacijos specialistai, norėdami įsitikinti ar žmogus gerai suprato vaisto vartojimo ypatumus 80,8 % farmacijos specialistų paklausia ar žmogus viską suprato. 11,5 % respondentų paprašo pakartoti svarbiausius nurodymus. Tai labai efektyvus būdas padedantis ne tik išsiaiškinti ar žmogus viską teisingai suprato bet ir užkirsti kelią neracionaliam vaistų vartojimui. 7,7 % respondentų atsakė, kad įsitikina, jog pacientas teisingai suprato informaciją tik išskirtiniais atvejais, pvz.: kai pacientas yra pagyvenęs ar vartoja daug vaistų. Nei vienas farmacijos specialistas nepažymėjo teiginio, kad nėra būtina įsitikinti ar žmogus suprato vaisto vartojimą. Nors ir visa reikalinga informacija yra pakuotės informaciniame lapelyje, pacientai nėra linkę jo skaityti, todėl yra labai svarbu suteikti informaciją apie vaisto vartojimo ypatumus. Raseinių miesto gyventojams skirtoje anketoje buvo pateiktas klausimas, kuriuo siekta išsiaiškinti ar farmacijos specialistų suteikiamos konsultacijos trukmė yra pakankama. Daugiausiai respondentų (65,5 %) atsakė, kad konsultacijos trukmė yra pakankama, 28,9 % gyventojų atsakė, kad tai priklauso nuo situacijos ir 5,5 % apklaustųjų konsultacijos trukmė yra nepakankama. Į klausimą ar sutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją 62,6 % respondentų atsakė, kad nesutiktų, 27,9 % sutiktų ir 9,5 % nuomonės neturėjo. Buvo siekiama išsiaiškinti ar statistiškai reikšmingai žmonių sutikimas mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją priklauso nuo to ar

32 30 konsultacijos trukmė yra pakankama. Kokybinio požymio reikšmių pasiskirstymo homogeniškumas lyginamosiose grupėse tikrintas taikant x 2 požymių homogeniškumo kriterijų. Pastebėtas statistiškai reikšmingas skirtumas. Gyventojai, kuriems konsultacijos trukmė yra pakankama rečiau sutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją, ir atvirkščiai, žmonės, kuriems konsultacijos trukmė nėra pakankama, dažniau sutiktų mokėti už papildomą konsultaciją. 6 lentelė. Sutikimo mokėti už papildomą konsultaciją priklausomybė nuo to ar konsultacijos trukmė yra pakankama Ar konsultacijos trukmė yra pakankama? Ar sutiktumėte mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją? Taip, n (%) Ne, n (%) Neturiu nuomonės, n Iš viso, n (%) Statistinis patikimumas (%) x 2 =21,288 Taip 52 (20,9)* 171 (68,7)* 26 (10,4) 249 (65,5) Ne 12 (57,1)* 7 (33,3)* 2 (9,5) 21 (5,5) Priklausomai nuo situacijos 42 (38,2) 60 (54,5) 8 (7,3) 110 (28,9) Iš viso, n 106 (27,9) 238 (62,6) 36 (9,5) 380 (100) *x 2 požymių homogeniškumo kriterijus lls=4 p<0,01 68,7 % žmonių, kuriems konsultacijos trukmė yra pakankama nesutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją. 57,1 % respondentų, kuriems konsultacijos trukmė yra per trumpa sutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją. Respondentams, kurie atsakė, kad sutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją buvo užduotas klausimas kokią sumą sutiktų mokėti už papildomas 10 min. konsultacijos. Atsakymai pateikti 10 paveiksle eurus 3 5 eurus 6 9 eurus 10 pav. Suma, kurią Raseinių miesto gyventojai sutiktų mokėti už papildomą vaistininko konsultaciją n=106

33 Farmacijos specialistų skaičius, n 31 Daugiausiai respondentų (n=67) sutikusių mokėti už papildomą konsultaciją, atsakė, kad mokėtų 1 2 eurus už papildomas 10 min. konsultacijos, 38 respondentai sutiktų mokėti 3 5 eurus ir vienas respondentas 6 9 eurus. Buvo siekiama išsiaiškinti pačių farmacijos specialistų nuomonę apie suteikiamos konsultacijos pakankamumą. Anketoje buvo pateiktas teiginys vaistinės lankytojui yra reikalinga ilgesnė konsultacijos trukmė, kurios dėl laiko stokos kartais nepavyksta suteikti (11 pav.) Visiškai sutinku Sutinku Neturiu nuomonės Nesutinku Visiškai nesutinku 0 11 pav. Farmacijos specialistų suteikamos konsultacijos trukmės pakankamumas Dauguma farmacijos specialistų sutinka (n=14) arba visiškai sutinka (n=5), kad vaistinės lankytojui yra reikalinga ilgesnė konsultacija, kurios dėl laiko trūkumo kartais nepavyksta suteikti. 4 respondentai mano, kad pacientui suteikiamos konsultacijos trukmė yra pakankama. Taigi, lyginant gyventojų ir farmacijos specialistų nuomonę apie konsultacijos pakankamumą galime pastebėti, kad daugumai gyventojų konsultacijos trukmė yra pakankama, o didžioji dalis farmacijos specialistų, esant galimybei, būtų linkę suteikti ilgesnę konsultaciją. Farmacijos specialistams buvo užduotas klausimas kaip dažnai konsultuoja gyventojus telefonu arba internetu (12 pav.). Remiantis tyrimo duomenimis, matome, kad daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių farmacijos specialistų, gyventojus internetu ar telefonu konsultuoja kelis kartus per savaitę (55 %). Taip pat dalis farmacijos specialistų atsakė, kad internetu ar telefonu konsultuoja kartą per savaitę (14 %), rečiau nei kartą per mėnesį (14 %), kelis kartus per mėnesį (9 %), per savo praktiką tik keletą kartų (4 %) arba jų praktikoje dar nepasitaikė (4 %).

34 32 Rečiau nei kartą per mėnesį 14% Per savo praktiką tik keletą kartų 4% Mano praktikoje dar nepasitaikė 4% Kelis kartus per mėnesį 9% Kelis kartus per savaitę 55% Kartą per savaitę 14% 12 pav. Farmacijos specialistų suteikiamos konsultacijos internetu ar telefonu dažnis Taip pat vaistinės lankytojams buvo užduotas klausimas ar jie naudojasi galimybe konsultuotis su farmacijos specialistu internetu ar telefonu. Nežino, kad yra tokia galimybė 18,9 % Yra konsultavęsi 7,1 % Nėra konsultavęsi 74,0 % 13 pav. Gyventojų konsultacija su farmacijos specialistu internetu ar telefonu Farmacijos specialisto konsultacija internetu ar telefonu yra pasinaudoję 7,1 % tyrime dalyvavusių žmonių. Dauguma gyventojų (74,0 %) nėra konsultavęsi telefonu ar internetu, o 18,9 % respondentų nežino, kad yra tokia galimybė. Šie duomenys parodo, kad gyventojai neišnaudoja farmacijos specialistų suteikiamų paslaugų. Taigi, svarbu informuoti pacientus, apie galimybę gauti nuotolinę farmacijos specialisto konsultaciją.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACI KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS VAISTŲ TECHNOLOGIJOS IR SOCIALINĖS FARMACIJOS KATEDRA PAULIUS BRAZAUSKAS VISUOMENĖS VAISTINĖS PACIENTŲ POŢIŪRIO Į PAKUOTĖS LAPELĮ, KAIP FARMACINĖS INFORMACIJOS

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Microsoft Word - 14.doc

Microsoft Word - 14.doc Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija UAB Factus Dominus Profilinio mokymosi problemos Tyrimo ataskaita Kaunas, 2005 1 Mokslinio tyrimo ataskaita Profilinio mokymosi problemos Užsakovas:

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT # DESIGN IT VERSLO MODELIO RENGIMAS PROGRAMA Marketingo elementai Marketingo planas Rinkotyra Rinkodara ar marketingas? Rinkodara yra pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau