SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB Nr. 1907/2006 su pataisymais, kurie buvo atlikti šio SDL dieną Shell Tellus S2 MX 46

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB Nr. 1907/2006 su pataisymais, kurie buvo atlikti šio SDL dieną Shell Tellus S2 MX 46"

Transkriptas

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : Produkto kodas : 001F Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis Nerekomenduojami naudojimo būdai : Hidraulinė alyva. : Šis produktas neturėtų būti naudojamas kitiems tikslams, kurie nėra paminėti 1 skyriuje, pirmiau nepasitarus su tiekėju. 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas / tiekėjas : Jungent Lietuva UAB Ukmergės g Vilnius Lithuania Telefonas : Telefaksas : MSDS elektroninio pašto : kontaktas 1.4 Pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimų informacijos biuras - visą parą teikia neatidėliotiną informaciją apsinuodijus: ; apsinuodijus: tel. (8 5) ; arba mob SKIRSNIS. Galimi pavojai 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) Pagal turimus duomenis ši medžiaga / mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų. 2.2 Ženklinimo elementai Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) Pavojaus piktogramos : Pavojaus simbolis nereikalingas Signalinis žodis : Nėra signalinio žodžio Pavojingumo frazės : FIZINIAI PAVOJAI: 1 /

2 Pagal CLP kriterijus nėra klasifikuojamas kaip keliantis fizinį pavojų. PAVOJAI SVEIKATAI: Pagal CLP kriterijus nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų sveikatai. PAVOJUS APLINKAI: Pagal KŽP kriterijus neklasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Atsargumo frazės : Prevencija: Greitoji pagalba: Sandėliavimas: Šalinimas: Nėra įspėjamųjų frazių. Nėra įspėjamųjų frazių. Nėra įspėjamųjų frazių. Nėra įspėjamųjų frazių. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Jautrinantys komponentai : Sudėtyje turi triazolo darinių Gali sukelti alerginę reakciją. 2.3 Kiti pavojai Šio mišinio sudėtyje nėra jokių REACH įregistruotų medžiagų, kurios priskirtos PBT arba vpvb grupėms. Uždelstas, ar pakartotinis, kontaktas su oda, be tinkamo valymo, galiužkimšti odos poras, sukeliant tokius sutrikimus kaip riebalų liaukosuždegimas/folikulitas. Panaudota alyva gali turėti žalingų priemaišų. Aukšto slėgio patekimas po oda gali padaryti rimtą žalą ir vietinę nekrozę. Nepriskirtas degiu, bet degs 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 3.2 Mišiniai Cheminė prigimtis : Aukšto rafinuotumo mineraliniai aliejai ir priemaišos Aukšto rafinuotumo mineralinės alyvos sudėtyje turi <3% (w/w) DMSO-ekstrakto, pagal IP346. Klasifikacija remiantis DMSO ekstrakto kiekiu < 3 % (Reglamentas (EB) 1272/2008, VI priedas, 3 dalis, L pastaba). : * sudėtyje yra viena ar daugiau šiuos CAS numerius (REACH registravimo numerius) turinčių medžiagų: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), 2 /

3 Pavojingi komponentai ( ), ( ), ( ), ( ). Cheminis pavadinimas Interchangeable low viscosity base oil (<20,5 C) * CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris Nepriskirta Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) Asp. Tox.1; H Koncentracija (% w/w) Triazolio išvestinė medžiaga Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje. Skin Corr.1B; H314 Skin Sens.1A; H317 Aquatic Chronic1; H410 < 0,09 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Pirmosios pagalbos teikėjų sauga : Kai suteikiate pirmąją pagalbą, būtinai dėvėkite tinkamas asmens apsaugos priemones atitinkamam incidentui, sužalojimui ir aplinkai. Įkvėpus Patekus ant odos : Priežiūra nereikalinga, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Kei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. : Pašalinkite užterštus drabužius. Atidengtą vietą plaukite vandeniu ir, jei įmanoma, muilu. Jei pasireiškia nuolatinis sudirginimas, reikalinga medicininė apžiūra Naudojantis aukšto slėgio įranga, produktas gali patekti po oda. Jeipasireiškia aukšto slėgio sužeidimai, auka tuoj pat turėtų būti išsiųstaį ligoninę. Nelaukite kol pasireikš simptomai. Kreipkitės į gydytoją, net jei nėra pastebimų žaizdų. Patekus į akis Prarijus : Plaukite akis dideliais vandens kiekiais. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei pasireiškia nuolatinis sudirginimas, reikalinga medicininė apžiūra : Bendrai, gydymas nereikalingas, nebent yra praryti dideli 3 /

4 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Simptomai kiekiai, tačiau pasikonsultuokite su mediku. : Riebalų liaukų uždegimo/folikulito ženklai ir simptomai gali būti juodų spuogų ir šlakų formavimasis ant paveiktos odos. Nuryjimas gali sukelti pykinimą, vėmimą ir/arba viduriavimą. Vietinė nekrozė yra įrodoma užlaikyta skausmo pradžia ir audinio žala, praėjus kelioms valandoms nuo patekimo. 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Gydymas : Pastabos gydytojui: Gydyti simptomiškai Aukšto slėgio patekimo sužeidimai reikalauja skubios chirurginėsintervencijos ir, greičiausiai, steroidų terapijos, taip sumažinantaudinių pažeidimus ir funkcijos praradimą. Kadangi žaizdos atrodo mažos ir neatspindi esminės žalos rimtumo, gali b ūti reikalingas chirurginis ištyrimas, norint aptikti pakenkimo laipsnį. Turėtų būti vengiama naudoti vietinius anestetikus, ar karštus tirpalus, nes jie gali prisidėti prie tinimo, kraujagyslių susiaurėjimo ir sumažėjusio kraujo tiekimo organams. Būtinas skubus chirurginis spaudimo sumažinimas, svetimos medžiagos pašalinimas turėtų būti atliktas naudojant bendrą nejautrą, taip pat svarbus pilnas ištyrimas. 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 5.1 Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės Netinkamos gesinimo priemonės 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Specifiniai pavojai gaisro metu 5.3 Patarimai gaisrininkams Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Putos, vandens čiurkšlė, arba rūkas. Sausi cheminiai milteliai, angliesdioksidas, smėlis, ar žemės, gali būti naudojami esant mažiems gaisrams. : Nenaudokite vandens srauto. : Pavojingi degimo produktai gali būti: Sudėtingas oru keliaujančių kietųjų dalelių, skystų žalingų dalelių ir dujų (dūmų) mišinys. Esant nepakankamam sudeginimui, gali išsiskirti anglies monoksidas. Nenustatyti organiniai ir neorganiniai junginiai : Reikia dėvėti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant cheminėms medžiagoms atsparias pirštines; rekomenduojama dėvėti cheminėms medžiagoms atsparų kostiumą, jeigu tikimasi didelio sąlyčio su išsiliejusiu gaminiu. Reikia dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą, kai artinamasi 4 /

5 Specifiniai gaisro gesinimo metodai prie gaisro uždaroje erdvėje. Pasirinkite gaisrininkų drabužius, patvirtintus pagal atitinkamus standartus (pvz., Europoje EN469). : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Asmens atsargumo priemonės : Ne pagalbos tarnybų personalui: Venkite odos ir akių kontakto Pagalbos tarnybų personalui: Venkite odos ir akių kontakto. 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės Ekologinės atsargumo priemonės : Naudokite tinkamą sulaikymą, norėdami išvengti aplinkos taršos.neleiskite plisti, ar patekti į kanalizaciją, kanalus, ar upes,naudodami smėlį, žemes, ar kitus tinkamus barjerus. Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui. 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Valymo procedūros 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Išpiltas būna slidus. Venkite nelaimingų atsitikimų, tuoj pat išvalykite. Užkirskite kelią plitimui, darant smėlio, žemių ir kitų sulaikymo medžiagų barjerus. Skystį utilizuokite tiesiogiai arba į sugeriančią medžiagą. Surinkite liekanas, su absorbentu, tokiu kaip molis, smėlis ir kitos tinkamos medžiagos, ir tinkamai pašalinkite Kaip naudotis asmeninėmis apsaugos proemonėmis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje 8., Kaip pasirūpinti tepalu užterštomis medžiagomis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas Bendros atsargumo priemonės : Naudokite vietinę išmetimo ventiliaciją, jei yra garų, rūkų, ar aerozolių, įkvėpimo rizika. Šioje specifikacijoje esančią informaciją naudokite kaip duomenis,padedančius įvertinti vietinių aplinkybių riziką ir rasti tinkamuskontrolės būdus saugiam medžiagų naudojimui, 5 /

6 laikymui ir atsikratymui. 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Saugaus naudojimo rekomendacijos : Venkite uždelsto, ar pakartotinio, kontakto su oda. Venkite garų ir/arba miglos įkvėpimo. Dirbant su statinėse laikomu produktu, reikia avėti saugią avalynę ir naudoti tinkamą įrangą. Tinkamai pašalinkite bet kokius užterštus skudurus, ar valymo priemones, kad neįvyktų gaisras. Produkto perkėlimas : Vykdant visas birių medžiagų perkrovos operacijas, būtina taikyti reikiamas įžeminimo ir sujungimo procedūras, kad išvengtumėte statinio išlydžio. 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Kiti duomenys : Konteinerį laikykite tvirtai uždarytą ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Naudokite tinkamai pažymėtus ir uždaromus konteinerius. Sandėliuoti aplinkos temperatūros sąlygomis. Papildomus specifinius teisės aktus apie šio produkto pakavimą ir sandėliavimą žr. 15 skyriuje. Pakavimo medžiaga Patarimai dėl konteinerių : Tinkama medžiaga: Konteineriams ir konteinerių sutvirtinimams naudokite konstrukcinį plieną, arba didelio tankio polietileną. Netinkama medžiaga: PVC : Polietileno konteineriai neturėtų atsidurti aukštose temperatūrose dėl galimos distorsijos rizikos. 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Netaikoma 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 8.1 Kontrolės parametrai Poveikio darbo vietoje ribos Komponentai Tolesnė informacija CAS Nr. Vertės tipas (Poveikio forma) Kontrolės parametrai Šaltinis Ligroinas (petroleum naphtha) yra angliavandenilių mišinys, kurio virimo temperatūros intervalas paprastai būna C. Vaitspiritas yra viena iš ligroino rūšių (žr. vaitspirito RD). Kitų ligroino rūšių RD skaičiuojamas pagal sudėtį ir komponentų RD. 6 /

7 Alyvos migla, mineralinė TWA 5 mg/m3 JAV. ACGIH (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų asociacijos) slenkstinės ribinės vertės Alyvos migla, mineralinė Alyvos migla, mineralinė Biologinės profesinės ekspozicijos ribinės vertės Nepaskirta biologinė riba. Stebėjimo metodai TWA 1 mg/m3 OEL 3 mg/m3 OEL Medžiagų koncentracijų darbininkų kvėpavimo zonoje ar bendroj darbo vietoj stebėjimas gali būti privalomas patvirtinant OEL laikymąsį ir susidūrimo kontrolių pakankamumą. Kai kurioms medžiagoms taip pat rekomenduojamas biologinis stebėjimas. Kompetentingas asmuo turi taikyti patvirtintus poveikio matavimo metodus, o mėginius turi analizuoti akredituota laboratorija. Rekomenduojamų stebėjimo metodų pavyzdžių šaltiniai yra duoti žemiau,arba susisiekite su tiekėju. Gali būti prieinami papildomi valstybiniaimetodai National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France Poveikio kontrolė Inžinerinės priemonėsreikalingos apsaugos lygis ir kontroliavimo priemonių rūšys skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Pasirinkite kontroliavimo priemones pagal vietos aplinkybių rizikos įvertinimą. Tinkamos priemonės: Pakankama ventiliacija oru keliaujančių koncentracijų kontrolei. Ten kur medžiaga yra kaitinama, purškiama, ar formuoja rūką, yra didesnė galimybė susidaryti oru keliaujančioms koncentracijoms. Bendroji informacija: Nustatykite saugaus naudojimo ir kontrolės priemonių palaikymo procedūras. Mokykite darbuotojus pavojų ir kontrolės priemonių, aktualių įprastai su šiuo gaminiu susijusiai veiklai. Užtikrinkite tinkamą priemonių, naudojamų poveikiui kontroliuoti, pvz., asmeninių apsaugos priemonių, vietinės ištraukiamosios ventiliacijos, parinkimą, bandymą ir priežiūrą. Prieš atidarydami įrangą arba atlikdami jos techninę priežiūrą, išjunkite sistemą. Nuotekas iki utilizavimo arba vėlesnio perdirbimo laikykite hermetiškame inde. Visada laikykitės geros asmeninės higienos reikalavimų, pavyzdžiui, plaukite rankas po darbo su medžiaga ir prieš valgydami, gerdami ir (arba) rūkydami. Reguliariai plaukite darbo drabužius ir 7 /

8 apsaugos priemones, kad pašalintumėte teršalus. Išmeskite užterštus drabužius ir avalynę, kurios negalima išvalyti. Palaikykite gerą tvarką. Asmeninės apsauginės priemonės Pateikta informacija sudaryta atsižvelgiant į PPE direktyvą (Tarybos direktyvą 89/686/EEB) ir Europos standartizacijos komiteto (ESK) standartus. Asmeninė apsaugos įranga (PPE) turėtų atitikti rekomenduojamus valstybinius standartus. Pasikonsultuokite su PPE tiekėjais. Akių apsauga : Jei medžiaga naudojama taip, kad gali užtikšti ant akių, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. Patvirtintas pagal ES standartą EN166. Rankų apsauga Paaiškinimai : Ten kur gali įvykti rankų kontaktas su produktu, naudokite pirštines,patvirtintas atitinkamais standartais (pvz.: Europa: EN374, JAV: F739),pagamintas iš sekančių medžiagų, kurios gali suteikti tinkamą apsaugą; PVC, neopreno, ar nitrilo gumos pirštinės. Pirštinės tinkamumas ir ilgaamžiškumas priklauso nuo naudojimo, pvz., nuo kontakto dažnumo ir trukmės, pirštinės medžiagos cheminio atsparumo, pirštinės storio, tamprumo. Visada konsultuokitės su pirštinių tiekėjais. Užterštos pirštinės turi būti pakeičiamos. Asmeninė higiena yra pagrindinis efektyvios rankų priežiūros elementas. Pirštinės turėtų būti naudojamos tik ant švarių rankų. Po pasinaudojimo pirštinėmis, rankos turėtų būti atidžiai nuplaunamos ir išdžiovinamos. R ekomenduojama naudoti bekvapius drėkinamuosius kremus. Nuolatiniam sąlyčiui rekomenduojame naudoti pirštines, kurių atsparumo trukmė didesnė nei 240 minučių (kai galima nustatyti tinkamas pirštines, geriau rinktis > 480 minučių). Trumpalaikei apsaugai ar apsaugai nuo tiškalų rekomenduojame naudoti tokias pačias pirštines, tačiau suprantame, kad tokio lygio apsaugą užtikrinančių pirštinių gali nebūti. Tokiu atveju galima naudoti trumpesnės atsparumo trukmės pirštines, jei laikomasi jų tinkamos priežiūros ir keitimo tvarkos. Pirštinių storis nėra tinkamas jų atsparumo cheminei medžiagai rodiklis, atsparumas priklauso nuo tikslios pirštinių medžiagos sudėties. Priklausomai nuo pirštinių gamintojo ir modelio, jos turėtų būti storesnės už 0,35 mm. Odos ir kūno apsaugos priemonės : Odos apsauga paprastai nereikalinga, išskyrus standartinius darbo rūbus. Rekomenduojama nešioti pirštines. Kvėpavimo organų apsauga : Paparastai nereikalinga jokia kvėpavimo sistemos apsauga, 8 /

9 esant normalioms naudojimo sąlygoms Remiantis gera promoninės higienos praktika, turi būti imamasi atsargumo priemonių, norint išvengti kvėpavimo medžiaga. Jei gamybos kontrolės nepalaiko oru keliaujančių koncentracijų tokiolygio, kuris yra nepavojingas darbininko sveikatai, parinkite kvėpavimosistemos apsaugos įrangą sfecifinėms naudojimo sąlygoms ir atitinkančiąsusijusius nuostatus. Pasitikslinkite su kvėpavimo sistemos apsaugos įrangos tiekėjais. Kur tinkami orą filtruojantys respiratoriai, išrinkite tinkamą kaukės ir filtro kombinaciją Pasirinkite filtrą, tinkamą kompleksinėms kietųjų dalelių / organinėms dujoms ir garams [A tipo / P tipo virimo taškas > 65 C (149 F)], atitinkantį EN14387 ir EN143. Apsaugą nuo terminių pavojų : Netaikoma Poveikio aplinkai kontrolė Bendroji pagalba : Imkitės atitinkamų priemonių, kad įvykdytumėte atitinkamų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Laikydamiesi 6 skyriuje pateiktų rekomendacijų, stenkitės neužteršti aplinkos. Jeigu reikia, saugokite, kad neištirpusi medžiaga nepatektų į nutekamuosius vandenis. Nutekamieji vandenys turi būti apdoroti buitinių ar pramoninių atliekų vandens valymo įrenginiuose prieš juos išleidžiant į paviršinius vandenis. Vietiniai emisijos ribų nurodymai nepastovioms medžiagoms turi būti peržiūrėti dėl išmetamo oro, turinčio garų, pašalinimo 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda : Skystis kambario temperatūroje Spalva : ryški Kvapo atsiradimo slenkstis : Duomenų nėra ph : Netaikoma Takumo taškas : -30 CMetodas: ISO 3016 Tirpimo/užšalimo temperatūra Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros Duomenų nėra : > 280 CApytikrė(-ės) reikšmė(-ės) 9 /

10 intervalas, Pliūpsnio temperatūra : 230 C Metodas: ISO 2592 Garavimo greitis Degumas (kietų medžiagų, dujų) Viršutinė sprogumo riba Žemutinė sprogumo riba Garų slėgis Santykinis garų tankis Santykinis tankis Tankis : Duomenų nėra : Duomenų nėra : Tipiškas 10 %(V) : Tipiškas 1 %(V) : < 0,5 Pa (20 C) Apytikrė(-ės) reikšmė(-ės) : > 1Apytikrė(-ės) reikšmė(-ės) : 0,856 (15 C) : 856 kg/m3 (15,0 C) Metodas: ISO Tirpumas Tirpumas vandenyje Tirpumas kituose tirpikliuose Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo Savaiminio užsidegimo temperatūra Skilimo temperatūra Klampa Dinaminė klampa Kinematinė klampa : nereikšmingas : Duomenų nėra : log Pow: > 6(paremta panašių produktų pagrindu) : > 320 C : Duomenų nėra : Duomenų nėra : 46 mm2/s (40,0 C) Metodas: ISO ,9 mm2/s (100 C) Metodas: ISO mm2/s (0 C) Metodas: ISO 3104 Sprogstamosios (sprogiosios) savybės : Neklasifikuojama 10 /

11 Oksidacinės savybės : Duomenų nėra 9.2 Kita informacija Pralaidumas : Nesitikima, kad ši medžiaga kaupia statinį krūvį. 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 10.1 Reaktingumas Be nurodytų tolesniame punkte, šis gaminys nekelia jokių kitų reaktyvumo pavojų Cheminis stabilumas Stabilus Kai tvarkoma ir laikoma pagal nuostatas, pavojinga reakcija negalima Pavojingų reakcijų galimybė Pavojingos reakcijos : Reaguoja su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis Vengtinos sąlygos Vengtinos sąlygos 10.5 Nesuderinamos medžiagos Vengtinos medžiagos 10.6 Pavojingi skilimo produktai Pavojingi skilimo produktai : Nepaprastai didelės temperatūros ir tiesioginiai saulės spinduliai. : Stiprios oksiduojančios medžiagos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 11.1 Informacija apie toksinį poveikį Įvertinimo pagrindas. Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Duota informacija paremta komponentų ir panašių produktų toksikologijos duomenimis.jeigu nenurodyta kitaip, pateikti duomenys yra apie visą gaminį, o ne apie atskirą (-as) jo dalį (-is). : Pagrindinis sąlyčio šaltinis yra sąlytis su oda ir akimis, tačiau poveikis galimas ir netyčia prarijus. Ūmus toksiškumas Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 žiurkė: > mg/kg 11 /

12 Paaiškinimai: Žemas nuodingumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Ūmus toksiškumas įkvėpus Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. : LD50 triušis: > mg/kg Paaiškinimai: Žemas nuodingumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Paaiškinimai: Šiek tiek dirgina odą., Uždelstas, ar pakartotinis, kontaktas su oda, be tinkamo valymo, galiužkimšti odos poras, sukeliant tokius sutrikimus kaip riebalų liaukosuždegimas/folikulitas., Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Paaiškinimai: Šiek tiek dirgina akis., Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Paaiškinimai: Dėl kvėpavimo takų arba odos jautrinimo:, Tai ne jautriklis., Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Komponentai: Triazolio išvestinė medžiaga: Paaiškinimai: Jautriems asmenims gali sukelti alerginę odos reakciją. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Kancerogeniškumas : Paaiškinimai: Mutageninio poveikio neturi, Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Paaiškinimai: Ne kancerogenas, Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 12 /

13 Paaiškinimai: Produkto sudėtyje yra tokie mineralinių aliejų tipai, kurie, atliekant tyrimus su gyvūnų oda, parodė, kad yra nekancerogeniški., Aukšto rafinuotumo mineralines alyvas Vėžio Tyrimų Agentūra (Agency for Research on Cancer - IARC) neklasifikuoja kaip kancerogeniškas. Medžiaga Labai išvalytas mineralinis aliejus GHS/CLP Kancerogeniškumas Klasifikacija Kancerogeniškumo klasifikacijos nėra Toksiškumas reprodukcijai : Paaiškinimai: Neplintantys nuodai, Nepaveikia derlingumo, Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (vienkartinis poveikis) Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. STOT (kartotinis poveikis) Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Toksiškumas įkvėpus Nėra įkvėpimo pavojaus. Tolesnė informacija Paaiškinimai: Panaudota alyva sudėtyje gali turėti priemaišų, kurios susikaupėnaudojimo metu. Tokių žalingų priemaišų koncentracija priklausys nuonaudojimo ir gali sukelti riziką sveikatai ir aplinkai, jas išmetus., Su visa panaudota alyva turėtų būti elgiamasi atsargiai, vengiant kontakto su oda. Paaiškinimai: Aukšto slėgio produkto patekimas po oda gali sukelti vietinę nekrozę, jei produktas chirurgiškai nepašalinamas. 13 /

14 Paaiškinimai: Silpnai dirgina kvepavimo sistemą Paaiškinimai: Gali būti klasifikacijų, kurias pagal įvairias reglamentavimo sistemas sudarė kitos valdžios įstaigos. CMR savybių įvertinimo suvestinė Mutageninis poveikis : Šis gaminys neatitinka priskyrimo 1A/1B kategorijoms kriterijų. lytinėms ląstelėms- Vertinimas Kancerogeniškumas - Vertinimas Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas : Šis gaminys neatitinka priskyrimo 1A/1B kategorijoms kriterijų. : Šis gaminys neatitinka priskyrimo 1A/1B kategorijoms kriterijų. 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 12.1 Toksiškumas Įvertinimo pagrindas. Toksiškumas žuvims (Ūmus toksiškumas) Toksiškumas vėžiagyviams (Ūmus toksiškumas) Toksiškumas dumbliams / jūros augalams (Ūmus toksiškumas) Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas) Toksiškumas vėžiagyviams (Lėtinis toksiškumas) : Ekotoksikologiniai duomenys nebuvo nustatyti specialiai šiam produktui. Duota informacija yra paremta komponentų ir panašių produktų ekotoksikologiškumo žiniomis. Jeigu nenurodyta kitaip, pateikti duomenys yra apie visą gaminį, o ne apie atskirą (-as) jo dalį (-is).(ll / EL / IL50 išreikšta kaip nominalusis kiekis, būtinas paruošti bandomąjį ekstraktą vandens pagrindu). : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Beveik nenuodingas: LL/EL/IL50 > 100 mg/l : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Beveik nenuodingas: LL/EL/IL50 > 100 mg/l : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Beveik nenuodingas: LL/EL/IL50 > 100 mg/l : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 14 /

15 Toksiškumas mikroorganizmams (Ūmus toksiškumas) : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Komponentai: Triazolio išvestinė medžiaga : M faktorius (Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai) M faktorius (Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai) 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Biologinis skaidomumas : 1 : 1 : Paaiškinimai: Nelengvai biologiškai skaidomas., Dauguma sudedamųjų dalių yra natūraliai skaidomos mikroorganizmų, tačiau sudėtyje yra komponentų, kurie gali išlikti aplinkoje., Patvari pagal IMO kriterijus., Tarptautinio taršos nafta padarytos žalos kompensavimo (IOPC) fondo apibrėžimas: Nepatvari alyva yra alyva, kurią transportavimo metu sudaro angliavandenilio frakcijos, (a) kurio mažiausai 50% tūrio distiliuojasi 340 ºC (645 ºF) temperatūroje ir (b) kurių mažiausiai 95% tūrio distiliuojasi 370 ºC (700 ºF) tempratūroje, kai bandoma taikant ASTM metodą D-86/78 ar bet kurią paskesnę jo peržiūrą Bioakumuliacijos potencialas Bioakumuliacija Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 12.4 Judumas dirvožemyje Judumas 12.5 PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Vertinimas 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis : Paaiškinimai: Sudėtyje turi komponentus, linkusius biologiniam telkimuisi : log Pow: > 6Paaiškinimai: (paremta panašių produktų pagrindu) : Paaiškinimai: Skystas beveik visomis aplinkos sąlygomis., Jeigu patenks į dirvožemį, jis įsigers į dirvožemio daleles ir nebus mobilus. Paaiškinimai: Plūduriuoja vandenyje : Šio mišinio sudėtyje nėra jokių REACH įregistruotų medžiagų, kurios priskirtos PBT arba vpvb grupėms. 15 /

16 Papildoma ekologinė informacija : Neturi ozono sluoksnio naikinimo savybių, fotocheminio ozono kūrimo savybių arba globalinio atšilimo savybių., Produktas yra nelakių komponentų mišinys, kuris įprasto naudojimo sąlygomis nepateks į aplinką. Sunkiai tirpus mišinys., Fiziškai užteršia vandens organizmus. Mineralinė alyva nedaro chroniškai toksiško poveikio vandens organizmams, jei koncentracija mažesnė kaip 1 mg / l. 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Produktas : Jei įmanoma, reikia susidrąžinti arba perdirbti. Atliekų valdytojo pareiga yra nustatyti medžiagos nuodingumą irfizikines savybes, kad galėtų parinkti tinkamą atliekų klasifikaciją irsunaikinimo būdus, laikantis atitinkamų taisyklių. Negalima leisti gaminio atliekoms užteršti dirvą ar gruntinį vandenį, taip pat negalima jų išmesti į aplinką. Neatsikratyti į aplinką, kanalizaciją, ar vandens kelius. Neišleiskite cisternų dugno vandenų, kad jie neprasiskverbtų į žemę. Taip bus užteršiamas dirvožemis ir gruntiniai vandenys. Vanduo, atsiradęs dėl išsiliejimo, ar po cisternos valymo, turėtų būtipašalintas pagal vyraujančias taisykles, pageidautina pripažintosurinkėjo, ar rangovo. MARPOL - žr. Tarptautinę konvenciją dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78), kurioje pateikiami techniniai laivo taršos kontrolės aspektai. Užterštos pakuotės : Sunaikinkite remiantis įsigaliojusiomis taisyklėmis, teikiant pirmenybę pripažintam surinkėjui, ar rangovui. Surinkėjo, ar rangovo, kompetencija turėtų būti nustatyta iš anksto. Sunaikinimas turi būti vykdomas remiantis tinkamais regioniniais, valstybiniais ir vietiniais įstatymais ir taisyklėmis. Vietiniai įstatymai Atliekų katalogas : EU atliekų sunaikinimo kodas (EWC): Atliekų kodas : * Paaiškinimai : Sunaikinimas turi būti vykdomas remiantis tinkamais regioniniais, valstybiniais ir vietiniais įstatymais ir taisyklėmis. 16 /

17 Liekanų klasifikacija yra galutinio vartotojo atsakomybė. 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 14.1 JT numeris ADR RID IMDG IATA 14.2 UN teisingas krovinio pavadinimas ADR RID IMDG IATA 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) ADR RID IMDG IATA 14.4 Pakuotės grupė ADR RID IMDG IATA 14.5 Pavojus aplinkai ADR RID IMDG 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Paaiškinimai : Specialios atsargumo priemonės: Žr. 7 skyrių Naudojimas ir sandėliavimas, kuriame nurodytos specialios atsargumo priemonės, kurias turi žinoti vartotojas, arba kurių reikia laikytis transportuojant Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. MARPOL taisyklės galioja krovinių gabenimui jūra. 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Vadovaujantis REACh reglamentu, gaminio autorizuoti nereikia. 17 /

18 Lakieji organiniai junginiai : 0 % Kiti nurodymai : Kontrolės informacija nėra išsami. Gali galioti kitos taisyklės šiai medžiagai m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XIV priedas m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XVII priedas. Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ir jos pataisos Direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos ir jos pataisos. Tarybos direktyva 92/85/EEB Priemonės, skirtos skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata ir jos pataisos. Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose: REACH : Visi komponentai išvardinti, arba polimerų nėra. TSCA : Visi komponentai išvardinti Cheminės saugos vertinimas Tiekėjas neatliko jokio šios medžiagos / mišinio cheminės saugos vertinimo. 16 SKIRSNIS. Kita informacija, Pilnas H teiginių tekstas H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kitų santrumpų pilnas tekstas Aquatic Chronic Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai Asp. Tox. Aspiracijos pavojus Skin Corr. Odos ėsdinimas 18 /

19 Skin Sens. Odos jautrinimas Santrumpų, vartojamų : Šiame dokumente vartojamas standartines santrumpas ir medžiagos saugos duomenų lape, vertimas / legenda akronimus galima rasti informacinėje literatūroje (pvz., mokslinių terminų žodynuose) ir (arba) svetainėse. ACGIH = Amerikos valstybinių pramonės higienistų asociacija ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo keliais AICS = Australijos cheminių medžiagų inventorius ASTM = Amerikos bandymų ir medžiagų draugija BEL = biologinio poveikio ribinės vertės BTEX = benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenai CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba CEFIC = Europos chemijos pramonės taryba CLP = klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas COC = Klyvlendo atvirasis indas DIN = Deutsches Institut fur Normung DMEL = išvestinė minimalaus poveikio vertė DNEL = ribinis poveikio nesukeliantis lygis DSL = Kanados medžiagų sąrašas EK = Europos Komisija EC50 = veiksminga koncentracija penkiasdešimčiai procentų gyvūnų ECETOC = Europos ekotoksikologijos ir cheminių medžiagų toksikologijos centras ECHA = Europos cheminių medžiagų agentūra EINECS = Europos esamų komercinių cheminių medžiagų inventorius EL50 = veiksminga įkrova penkiasdešimčiai procentų gyvūnų ENCS = Japonijos esamų ir naujų cheminių medžiagų inventorius EWC = Europos atliekų kodas GHS = Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema IARC = Tarptautinė vėžio tyrimo agentūra IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija IC50 = slopinamoji koncentracija penkiasdešimčiai procentų gyvūnų IL50 = slopinamasis lygis penkiasdešimčiai procentų gyvūnų IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų krovinių kodeksas INV = Kinijos cheminių medžiagų inventorius IP346 = Naftos instituto bandymo metodas Nr. 346 dėl policiklinių aromatinių junginių DMSO ekstrahuojamumo nustatymo KECI = Korėjos esamų cheminių medžiagų inventorius LC50 = mirtina koncentracija penkiasdešimčiai procentų gyvūnų LD50 = mirtina dozė penkiasdešimčiai procentų gyvūnų. LL/EL/IL = mirtina įkrova / veiksminga įkrova / slopinamoji įkrova LL50 = mirtina įkrova penkiasdešimčiai procentų gyvūnų MARPOL Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos 19 /

20 NOEC/NOEL = poveikio nesukelianti koncentracija / poveikio nesukeliantis lygis OE_HPV = poveikis darbo vietoje dideli gamybos kiekiai PBT = patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos cheminės medžiagos PICCS = Filipinų cheminių medžiagų inventorius PNEC = prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija REACH = Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir autorizacijos ir apribojimų sistema RID = Taisyklės dėl tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo geležinkeliais SKIN_DES = nurodymai dėl odos STEL = trumpalaikio poveikio ribinė vertė TRA = tikslinis rizikos vertinimas TSCA = JAV toksinių medžiagų kontrolės įstatymas TWA = dinaminis svertinis vidurkis vpvb = labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios cheminės medžiagos Tolesnė informacija Mokymo nurodymai : Darbuotojams suteikti atitinkamą informaciją, instrukcijas ir pravesti mokymus. Kita informacija : Prie šio saugos duomenų lapo pridedamas priedas Jokio poveikio scenarijus. Tai neklasifikuojamas mišinys, kurio sudėtyje yra pavojingų medžiagų, kaip nurodyta 3 skyriuje; aktuali informacija iš jo sudėtyje esančių pavojingų medžiagų poveikio scenarijų buvo įtraukta į šio SDL 1 16 skyrius. Pagal REACH 31 straipsnį šiam gaminiui SDL nereikalingas. Todėl šis SDL buvo parengtas savanoriškai perduoti aktualią informaciją, reikalingą pagal 32 straipsnį. Vertikalus brūkšnys ( ) kairėje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymą. Buvo reikšmingai pakeista sudėties informacija 2 & 3 skyriuje. Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai : Pateiktieji duomenys yra paimti iš vieno arba kelių 20 /

21 informacijos šaltinių, pvz., iš Shell Health Services toksikologinių duomenų, medžiagos tiekėjo duomenų, CONCAWE, EU IUCLID duomenų bazės, reglamento EB 1272 ir t. t. Ši informacija pagrįsta šiuo metu turimomis žiniomis ir yra skirta tik produktui aprašyti sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų tikslu. Ji neturi būti laikoma kaip garantuojančia ir nurodančia kokią nors produkto savybę. 21 /

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

1

1 1. SKIRSNIS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius : Variklinė alyva 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d

Page 1 of 13 Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą Peržiūrėta/ versija: / 0003 Paskutinio keitimo d Page 1 of 13 Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 skyrius. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo identifikavimas 1.1. Produkto identifikavimas Produkto pavadinimas

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau