k b]zdf jf:tljs vr{egbf 8]9 u'gf 7"nf] ah]6

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "k b]zdf jf:tljs vr{egbf 8]9 u'gf 7"nf] ah]6"

Transkriptas

1 F ;ft} k b]zaf6 k sflzt klxf] /fli6«o b}lgs laxlaf/ (16 Jue 2022, Thursday) g]kf jif{!^ c+s ^$ k[i7 * d"no?= % k b]zdf vr{egbf 8]9 u'gf 7"f] cfly{s jif{df ;ft} k b]zsf] va{ ^ ca{ x'g] cg'dfg 5, t/ cfjsf flu # va{ % ca{ $& s/f]8sf] k b]z! k ltzt ca{ ^! s/f]8 dw]; *^=)( k ltzt ca{!( s/f]8 afudtl %#=%& k ltzt a9l $^ ca{!( s/f]8 u08sl k ltzt a9l ca{ %$ s/f]8 'ldagl k ltzt a9l ca{!* s/f]8 s0ff{l!%=*% k ltzt ca{!% s/f]8 ;'b"/klzrd %%=)$ k ltzt ca{ &) s/f]8 #$ ca{ %! s/f]8 #( ca{ &$ s/f]8 ## ca{ ^( s/f]8 $^ ca{ ** s/f]8 %& ca{ &* s/f]8 &) ca{ ($ s/f]8 #) ca{ ^ s/f]8 cy{dgql cy{dgql OGb cfª\af] cy{dgql z}]gb ;fx zfls/fd hdds ] cy{dgql /fdhl a/f cy{dgql s[i0fwjh v8\sf cy{dgql ljgbdfg lji6 cy{dgql k sfz /fj #% ca{ (! s/f]8 $) ca{ (^ s/f]8 ca{ ^$ s/f]8 #^ ca{ %* s/f]8 ca{ s/f]8 #! s/f]8 #^ ca{ &% s/f]8 lj/f6gu/df u0f]z D;f, hgsk'/df xlbz v'2f/, x]6f}f8fdf ;'blk l;jfsf]6l, kf]v/fdf uf]ljgb ;'j]bl, a'6jdf lji0f' l3ld/], ;'v]{tdf /d]z /fj, wgu9ldf t]h/fh e, sf7df8f}+df s[i0f l/hf k b]zx ] cfly{s jif{ )&* &( sf] vr{egbf cf} ;tdf emg8} 8]9 u'gf 7"f] x'g] u/l cfly{s jif{ )&( *) sf] ah] 6 NofPsf 5g\. ;ft} k b]z ;/sf/sf cfly{s dfldfdgqlx ] a'waf/ cf cfkm\gf k b]z ;efdf k :t't u/ ]sf] s' tlg va{ kffr ca{ $^ s/f]8a/fa/sf] 5. h'g cfly{s jif{df k b]zx ] ug] { ;+zf]lwt egbf emg8} Ps va{ cyf{t\ $*=%( k ltzt] a9l xf]. cfly{s jif{df ;ft} k b] zsf] ;+zf] lwt vr{ b'o{ va{ ^ ca{ x'g] cg'dfg 5. x/ ]s jif{sf]! c;f/leq k b]z ;efdf k] ; ug{'kg] { sfg'gl Joj: yf 5. cfjsf flu k b] zx ] s' b'o{ va{ ^$ ca{ *! s/f]8sf] NofPsf lyp. cfjsf flu NofOPsf] egbf $) ca{ ^% s/ f] 8 ## fv cyf{t\!# k ltzt] 7"f] xf]. kl5nf tlg cfly{s jif{df k b]zx sf] cf} ;t vr{ k ltzt /x]sf] b]lvg5. vr{ ug] { Ifdtf a9fpg}kg] {{ cj:yfdf b]lvpsf k b]zx ] Totflt/ Wofg glbp/ sf] cfsf/ eg] emg\ emg\ a9fpg yf] sf x'g\. cfly{s jif{ )&* &( sf flu k b]zx ] NofPsf] klg cl3nf] cfj )&& &* sf] vr{egbf sl/a ;f9] #* k ltzt] a9l df qmdzm ;'b"/klzrd, u08sl / afudtldf ;f+;bfo{ lbg] vf/ ]h k b]z! df / k'fhlut vr{ g} 5'6\ofOPg dw] ;df ;+;blo ljsf; sfo{qmddf b'o{ ca{ #% s/f]8, k b]z! df k To]s ;f+;bfo{ Ps s/f]8 'ldagl k b] zdf : jf: YofO{ k fyldstf, afudtldf sd{rf/ LfO{ dfl;s b'o{ xhf/ dxful eqf, k b] z! df s[ifsfo{ b"wdf k ltl6/ b'o{?k} off cg'bfg k b]zx sf] zlif{sut ljlgof]hg ] ] ] k b]z k'fhlut ljqlo x:tfgt/0f ljqlo Joj:yf k b]z! tyof+s k fkt gepsf] # ca{!% s/f]8!% ca{ -;+3df lkmtf{_ ca{ &^ s/f]8 ^& ca{ fv -!^ s/f]8 ^$ fv afudtl!( s/f]8 $! fv $! ca{ %^ fv * ca{ #% ca{ u08sl!# s/f]8 ** fv ca{!$ s/f]8! ca{!! s/f]8!) fv %) s/f]8 'ldagl!# ca{ s/f]8 &^ ca{ $& s/f]8 &) fv $ ca{ *# s/f]8!) fv %) s/f]8 s0ff{l ( ca{!^ s/f]8 (( fv!( ca{ $# s/f]8 % fv $ ca{! s/f]8 %& fv - s/f]8 %( ca{!$ s/f]8 &$ fv! ca{ #^ s/f]8 $) fv #) s/f]8 s'! ca{ ^( s/f]8! va{ &* ca{ ## ca{ *# s/f]8 % ca{ $& s/f]8 cfly{s jif{sf flu k b] zx ] tkm{! ca{ ^( s/ f] 8 ljlgof] hg u/ sf 5g\, h'g s' ah] 6sf] ##=^!Ü xf]. To: t}, k' FhLuttkm{ s' ah] 6sf] %*=#&Ü cyf{t\! va{ &* ca{ ## s/ f] 8 ljlgof]hg u/ sf 5g\. ljqlo Joj: yftkm{ % ca{ $^ s/ f] 8 / ljqlo x: tfgt/ ca{ *# s/ f] 8 cyf{t\ &=&(Ü ljlgof] hg u/ sf x'g\. cd]l/sl bfalsf] ;]gf] u of] k ltjfb cd]l/sl b"tfjf;sf] bfal g]kf] df b'o{k6s cfj] bg lbpsf] xf], cd]l/sf] g]kfsf] cfj]bgfo{ df :jlsf/ u/ ]sf] xf] kz'{/fd sfkm\] :6]6 kf6{g/l;k k f]u fd -P;lkkL_df ;fem]bf/lsf flu g]kf] b'o{k6s cfj]bg lbpsf] / ToxL cfwf/df tlg jif{cl3 :jls[lt lbopsf] cd]l/sf] lhls/ u/ ]sf] 5. t/, g]kfl ;]gf] eg] cd]l/sf jf cd]l/sl ;]gf;fu ;Demf}tf gepsf] / eljiodf klg gx'g] k :6Ls/0f lbpsf] 5. P;lkkLaf/ ] /fhgllts j[qdf ptkgg ljjfb;fu} a'waf/ cd]l/sl /fhb"tfjf;] kqsf/ la lkmª u/ ]uq} ;ffem ;]gf] To;sf] v08g u/ ]sf] 5. ttsflg k wfg;]gfklt /fh]gb If]qL] b'o{k6s x:tfif/ u/ ]/ lr7l k7fpsf] df cd]l/sf] P;lkkLdf g]kffo{ klg ;dfj]z u/ ]sf] ;fj{hlgs eps} lbg a'waf/ ;]gf] cfkm\gf] wf/0ff ;fj{hlgs u/ ]sf] xf]. ;]gf] cd]l/sl ;]gf jf cd]l/sl ;/sf/;fu s'g} klg ;Demf}tf jf ;dembf/l gu/ ]sf] k :6Ls/0f lbpsf] 5. P;lkkL;DaGwL s'g} klg ;Demf}tf jf ;dembf/l g]kfl ;]gf] cd]l/sl ;]gf jf ;/sf/;fu gu/ ]sf] / To:tf] ;Demf}tf leq g] skf Ao'Ftfpg 3gZofd e';fsf] kffra'fb] k :tfj Pdf] / dfcf]jfbl g]tffo{ ;'emfj Ps ;ftf dfkml ;Ktfx dgfcf} k[=% k'/fgf hxfh lsgg] cjlw 36fOg] ;'uddf p8\g]!) jif{ / b'u{ddf p8\g] hxfh!% jif{ k'/fgf] ;Dd lsgg kfpg] Joj:yf ul/fb} k[=^ g]kfl ;]gfsf] k ltjfb P;lkkL;DaGwL s'g} klg ;Demf}tf jf ;dembf/l epsf] 5}g, ;Demf}tf ug] {tkm{ s'g} k lqmof;d]t 5}g ug] {tkm{ s'g} k lqmof;d]t gepsf],ú ;}lgs hg;dks{ tyf ;"rgf lgb] {zgfoåf/f a'waf/ ;ffem hf/l lj1lktdf 5, g]kf] cjdag u/ ]sf] c;+ug k/ /fi6«gllt, g]kfsf] ljlzi6 e" /fhgllts cjl:ylt Pj+ ;fdl/s ;+j]bgzltfdf k lts" c;/ ug] { u/l s'g} klg ;}lgs ;fem]bf/l eljiodf sf]xl s;} ;Fu klg ug{ gx'g] j:t'ut oyfy{tfdf g]kfl ;]gf ;b}j k :6 / ;r]t /x]sf] Joxf] /f ;Dk"0f{ hgdfg; tyf ;~rf/ hut\fo{ hfgsf/l u/fog5.ú g]kfl:yt cd]l/sl /fhb"tfjf;sf pklgof]u k d'v Dofg'c kl dfos/] a'waf/ s"6gllts dfldf x]g] { kqsf/ ;Fu b"tfjf;df epsf] s'/fsfgldf cd]l/sf] g]kfsf] k :tfj :jlsf/ u/ ]sf] bfal u/ ]sf lyp. g]kf] df b'o{k6s cfj]bg lbpsf] xf], cd]l/sf] g]kfsf] cfj]bgfo{ df :jlsf/ u/ ]sf] xf],ú pklgof]u k d'v] dfos/] lhls/ u/ ]. pg] P;lkkL ;}Go jf ;'/Iff u7agwg gepsf] ;d]t lhls/ u/ ]sf 5g\. of] ;]gfx alr ;xsfo{ / ;fem]bf/l xf], ;}lgs u7agwg xf]og,ú dfos/] eg]. df qmdzm a} +saf6 ;a} k lqmof k"/f u/ ]/ /sd k7fpg] tof/ldf /x]sf ljbfyl{sf] ;+Vof sl/ a kgw ;o, ;/sf/sf] lg0f{o] ljbfyl{ / cleefjs tgfjdf s]zjk ;fb kf08] k wfgdgql z] / axfb'/ b] pjf] cd] l/ sf] ;Demf} tfsf flu k : tfj u/ ] sf] : 6] 6 kf6{g/ l;k k f] u fd -P;lkkL_ cufl8 ga9fpg] k lta4tf hgfpsf 5g\. cd] l/ sfsf] / Iff dgqfo] P;lkkLdf g] kfl ;] gf ;dfj] z u/ fpg k : tfj u/ ] sf] b: tfa] h ;fj{hlgs epuq} a'waf/ a;] sf] ;Qfu7aGwgsf] a} 7sdf k wfgdgql b] pjfsf] o: tf] k lta4tf cfpsf] xf]. a}7sdf u7agwgdf /x]sf bsf zlif{ g]tf] P;lkkLaf/ ] cd]l/sfaf6 epsf] k :tfjdf ;/sf/sf] wf/0ff dfu]sf lyp. k wfgdgql b]pjf] ;Demf}tf /fli6«o lxtdf g/x]sf] cfkm"] o;fo{ cufl8 df qmdzm huuf jul{s/ 0f] ljb]z cwoogdf hfg] tof/ldf /x]sf ljbfyl{sf] eljio cgof] ejfglzj/ uf}td ;/sf/] huufsf] jul{s/0f gu/l lwtf] /fvg gldng] Joj:yf u/ ]kl5 j}b]lzs cwoogdf hfg] tof/ldf / x]sf ;of}f ljbfyl{ dsf{df k/ ]sf 5g\. ljb]z cwoogsf flu huuf lwtf] / fv]/ a} +saf6 f]g lg fu]sf tyf a} +s Uof/ ]G6Lsf] :jls[lt kfo;s]sfsf] ;d]t ;/sf/l lg0f{o] /sd lgsf;f x'g ;s]sf] 5}g. h;sf sf/ 0f ljbfyl{ / cleefjs tgfjdf k/ ]sf 5g\. 5f] /ffo{ c:6«]lofdf prr lziff lbfp/ phhj eljio agfpg] Iosf ;fy a} +s Uof/ ]G6Lsf] Joj:yf u/ ] sl s?0ff yfkf oltj] f tgfjdf l5g\. 5f]/fsf] c:6«]lof cwoogsf flu z'qmaf/ z'ns a'emfpg'kg] {5, afuahf/sf] Pe/ ]:6 a} +saf6 a} +s Uof/ ]G6L :jls[lt eof], z'ns rfh{ klg sfl6;s]sf] 5,Ú pg] elgg\, dfkf]t sfof{oaf6 huuf /f]ssf gx'fbf clx] a} +s] ;d]t ;Qfu7aGwgsf g] tfx fo{ k wfgdgql b]pjfsf] cfzjf;g /fi6«lxtljk/lt ;Demf}tf daf6 x'fb}g z]/axfb'/ b]pjf, k wfgdgql cd]l/sf] ;Demf}tfsf flu k :tfj u/ ]sf] :6]6 kf6{g/l;k k f]u fd -P;lkkL_ xfd f] /fli6«o lxtdf 5}g. /fli6«o lxtljk/ltsf ;Demf}tf cufl8 a9fpg] sfd s'g} klg xftdf x' Fb}g. g]kfsf] lxtdf cf3ft k'ug] jf s'g} /0fgLlts dxœjsf] ;Demf}tfdf x:tfif/ daf6 x'g ;Sb}g. of] s'g} klg xftdf cufl8 a9\b} g. d o; ljifodf k : 6 5'. s;}] bafa lbp/ x' Fb}g. ;Demf}tf x' Fb} 5 eg] / aflx/ km}fopsf] xnfsf] k5fl8 gfug'xf] ;\. s]xl ug{ ;Sb}gf}F eg]sf] 5.Ú huuf /f]ssf u/fpg yfkf a'waf/ lbge/ dfkf] t, e"ld;'wf/ dgqfo, : yfglo tx / a} +sdf wfog\, t/ lgsf; gkfpfbf tgfjdf l5g\. s+slsf] rf/ cfgf huuf /fv] / a} +s Uof/ ]G6L lg vf]h]sl yfkffo{ 5f] /fsf] eljio oxl sf/0f] lau g] xf] ls egg] lrgtf] lk/f]]sf] 5. cfly{s jif{sf] cgtodf ;/sf/sf] o:tf] lg0f{o] ;a} If] qdf tgfj ptkgg epsf] 5. o:tf] lg0f{o u/ ]/ e"ld Joj:yfdGqL / ;lrj ljb]z ;o/ df 5g\ eg] ;] jfu fxl k tfl8t 5g\. ;d: of ;dfwfgsf flu k6s k6s e"ld;'wf/ dgqfodf ;x;lrj, pk;lrjufotfo{ ;Dks{ u/ ] klg kf/ gfu] sf] yfkf] atfog\. arrfsf] eljiosf] lhddf ls ;/sf/] lg'k of] ls ;j{;fwf/ 0ffO{ b'mv lbg] o: tf] lg0f{o ttsf df qmdzm

2 2 cd]l / sl=== k[i7! af6 qmdzm t/, sltko cd] l/ sl clwsf/ Lx sf cg';f/ P;lkkLsf flu s'g} ;Demf} tfdf x: tfif/ cfjzos kb} {g. g] kf] cfj] bg lbp/ xfdl] : jlsf/ ul/ ;s] kl5 ca sfof{gjog k lqmofdf xfdl hfg5f} F. g] kfl ;] gf] xfdl;fu cfjzos ;xof] u dfu5, xfdl] tfldufot pkaw ;xof] u u5f} {F,Ú tl clwsf/ L] eg], P;lkkL eg] sf] ;] gffo{ ;xof] u ug] { Pp6f ;+ogq dfq} xf].ú s"6gllts ; f] tsf cg';f/ ttsflg k wfg;] gfklt / fh] Gb If] ql] x: tfif/ u/ ] sf] b'j} kqdf dfgjlo ;xfotf tyf k sf] k Joj: yfkg;fu ;DalGwt tfld / ;xof] usf If] qdf ;xsfo{sf flu g] kf OR5's / x] sf] pn] v 5. k/ / fi6«dgqfo / / Iff dgqfofo{ af] wfy{ lbp/ k7fpsf] lr7lfo{ cd] l/ sf] c;f/ df : jlsf/ u/ ] sf] ; f] tsf] bfal 5. o;af/ ] k"j{kw fg;] gfklt If] ql;fu lh1f;f / fvg vf] Hbf pgl ;Fu ;Dks{df cfpgg\. cd] l/ sl hg/ rfn;{ lkm\gsf] e d0fdf P;lkkLaf/ ] 5km epsf], t/ pg] s'g} klg b: tfa] hdf x: tfif/ ug{ bafa glbpsf] pklgof] u k d'v dfos/ ] bfal u/ ]. hg/ lkm\g] e] 6jftf{x df P;lkkLsf] cj: yfaf/ ] 5km ug'{eof], t/ s'g} bafa lbpsf] jf s'g} ljifodf x: tfif/ ug] { egg] xf] Og,Ú dfos/ ] eg], o: tf cf/ f] k k"0f{tm c;to x'g\.ú hg/ rfn;{ bzsf} F k'/ fgf] låkiflo ;} Go ;DaGw yk k uf9 agfpg g]kf e d0fdf cfpsf] pgsf] egfo lyof]. P;lkkLafx] s b'o{ b] zalr ljbfyl{ / Jofj;flos JolQmx sf] s"6gllts ;+Ugtf, ;} Go ;fem] bf/ L, Jofkf/ / ;femf d"no;lxt hgtfalrsf] ;DaGwdf s] lgb t låkiflo ;DaGw alof] 5,Ú cd] l/ sl pklgof] u k d'v] eg]. pg] P;lkkL cd] l/ sfsf] g] ;g uf8{ / ;fem] bf/ ljb] zl d''salrsf] cfbfg k bfg sfo{qmd dfq} / x] sf] atfp. g] ;g uf8{] e"sdk, af9l, h+udf cfufulh: tf k fs[lts k sf] k;fu h'wg cd] l/ sl;da4 kiffo{ ;xof] u ug] { u/ ]sf] pg] atfp. () egbf a9l jif{b] lv *) egbf a9l ;fem] bf/ L / x] sf] 5. clwsf+z of] If] qdf 5} g,ú rlgfo{ lift ul/ Psf] ;DaGwdf ;f] lwpsf] k Zgdf dfos/ ] eg]. P;lkkL] df] / Ssf], / f] dflgof, a+ufb] zufotsf d''sdf ;xsfo{ u/ ] sf] pgsf] egfo lyof]. of] s'g} klg k sf/ sf] u7agwg xf] Og,Ú pg] eg]. kqsf/ ] P;lkkL rlg 3] g] { c: q xf] eg] / ;f] w] sf] k Zgdf dfos/ sf] hjfkm lyof], xf] Og. jif{b] lv cl: ttjdf 5. () egbf a9l d''sdf *) egbf a9l ;fem] bf/ LfO{ o;] ;d] 6] sf] 5. oldwo] clwsf+z ;fem] bf/ L of] If] q -rlgsf] jl/ kl/ _df 5} g.ú cd] l/ sf] lsg P;lkkLdf g] kffo{ bafa lbo/ x] sf] xf] egg] k Zgdf pklgof] u k d'v] v08g u/ ]. g] kf] P;lkkLdf ;fd] x'g b'o{k6s df / df_ cfj] bg lbof]. cd] l/ sf] g] kfsf] cg'/ f] df : jlsf/ u of],ú dfos/ ] eg], cd] l/ sf] g] kf ;/ sf/ ;Fu e"sdk / sf] le8!( dxfdf/ Ldf ;xsfo{ u/ ] sf] 5. P;lkkLdfkm{t g] ;g uf8{sf] Ifdtf / ceof;cg';f/ d''sx ;Fu ;xsfo{ ub} { cfpsf 5f} F.Ú / fi6«lxtljk/ Lt=== huuf=== k b]zdf=== ga9fpg] egb} u7agwg bfo{ cfzj: t agfpsf x'g\. a}7sdf ;xeful dfcf] jfbl s] Gb sf g] tf jif{dfg k'gsf cg';f/ af'jf6f/ df a;] sf] a} 7sdf k wfgdgql b] pjf] cd] l/ sl k : tfj g] kfsf] cfjzostfsf] ljifo gepsf] df cfkm" : ki6 / x s ] f] atfpsf lyp. k wfgdgql b] pjf] ;Demf} tf cfkm" ] s'g } klg xftdf cufl8 ga9fpg] egb} g] tfx fo{ cfzj: t kf/ s ] f lyp. cd] l/ sf] ;Demf} tfsf flu k : tfj u/ s ] f] P;lkkL xfd f ] / fli6«o lxtdf 5} g. / fli6«o lxtljk/ Ltsf ;Demf} tf cufl8 a9fpg] sfd s'g} klg xftdf x'bf g}. g] kfsf] lxtdf cf3ft k'ug] jf s'g } / 0fgLlts dxœjsf] ;Demf} tfdf x: tfif/ daf6 x'g } ;Sb} g,ú k wfgdgql b] pjfsf] egfo p4[t ub} { k'g] eg], of] k : tfj s'g } klg xftdf cufl8 a9\bg }. d o; ljifodf k : 6 5', s;} ] bafa lbp/ s] xl x'bf g}. ;Demf} tf x'bf } 5 eg] / aflx/ km} fopsf] xnfsf] k5fl8 gfug'xf] ;\.Ú P;lkkL ;Demf} tfsf] k : tfjsf] cgtj{: t';lxtsf] b: tfa] h ;fj{hlgs epkl5 o;fo{ lp/ / fli6«o / fhgllt t/ +lut epsf] 5. ljifo ;/ sf/ ] : ki6 kfg'{kg] { dfu ub} { k ltlglw;ef a} 7sdf ;d] t ;f+;b] dfu u/ ] sf 5g\. pglx ] o;fo{ cufl8 ga9fpg ;/ sf/ ;Fu dfu;d] t ub} { cfpsf 5g\. P;lkkL k : tfjfo{ ;Demf} tf;dd } hfg ;s] To;] g] kffo{ cd] l/ sl ;} Go / 0fgLlts c+u agfpg] ;f+;bx sf] cfz+sf 5. pglx ] c;f/ clgtd ;ftf k wfgdgqlsf] cd] l/ sf e d0ffo{ lp/ klg cfz+sf JoQm u/ ] sf 5g\. o;} ;Gbe{df u7agwgdf / x] sf bx ] k : tfj cl3 a9] u7agwgdf ;d] t c;/ kg] { egb} / f] Sg bafa lbpsf x'g\. lkmtf{ lg'k of],ú pg] elgg\, ;a} tof/ L ul/ ;s] sl lypf, clx] clgtd ;dodf arrfsf] eljio cgof] df k5{ ls egg] lrgtf] lk/ f] ] sf] 5.Ú yfkf pbfx/ 0f dfq x'g\. clx] a} +s, dfkf] t, : yfglo tx / e"ld Joj: yf dgqfodf pglh: tf cleefjssf] le8 g} 5. j} b] lzs lziffsf] ;kgf af] s] sf ljbfyl{ / pglx sf cleefjsx sf] ]kl8f / syf ToxfF b] Vg ;lsg5. a} +saf6 ;a} k lqmof k"/ f u/ ] / / sd k7fpg] tof/ Ldf / x] sf ljbfyl{sf] ;+Vof Ps xhf/ b] lv Ps xhf/ kffr ;osf] xf/ fxf/ Ldf / x] sf] z} lifs k/ fdz{ Joj;foLsf] egfo 5. ;f9] b'o{ jif{b] lv c: 6] «lof cwoogsf] tof/ L ul/ / x] sf ljbfyl{ k blk ltjf/ L] ;/ sf/ sf] lg0f{o] 3/ sf] g 3f6Ú sf] agfpsf] atfp. c: 6«] lof cwoogsf flu sf] le8sf] dxfdf/ Lcl3b] lv g} tof/ L u/ ] sf] lypf. Psk6s lbpsf] cfoopl6p;sf] ;do ;lsp/ km] l/ lbpf. clx] ;a} k lqmof ;lsg fu] sf] lyof], km] l/ s] ;d: of cfofuof]. ca w]/ } Uofk b] lvg], le;fdf ;d: of x'g] vt/ f 5. ;/ sf/ sf] lg0f{o] d / dh: tf w] / } ;fylfo{ otf g ptfsf] agfof],ú pg] eg]. OSofgsf cwoif k sfz kf08] ] ;/ sf/ sf] lg0f{o] ljb] zdf prr lziffdf cwoog ug]{ ljbfyl{fo{ 7"f] afwf k' ofpsf] atfp. e"pkof] u / e"pkof] u ] : yfglo txfo{ g} e"pkof] u kl/ ifb\ dfg] sf] 5. ev{/ }: yfglo tx r'gfj ;lsp/ sltko 7fpFdf sfo{kflsf ag] sf] 5 eg] st} ag] sf] 5} g. oltj] f clwsf+z kflsfdf e"pkof] u kl/ ifb\sf] a}7 s a;] / lg0f{o ug{ sl7g 5. e"ld Joj: yf dgqfo] s] xl lbgcl3 dgql: t/ Lo lg0f{o u/ ] a'fb] lgb] {zg hf/ L u/ ] sf] lyof]. huuffo{ e"pkof] u P] g / lgodfjlcg';f/ s[lif If] q / u} / s[lif If] q jul{s/ 0f u/ L : yfglo tx] lsqfsf6 k of] hgsf flu l;kmfl/ ; ug'{kg]{ ufotsf] k fjwfg lgb] {zgdf 5. e"ld Joj: yf dgqfosf k jqmf hgs/ fh hf]z L] : yfglo txsf] e"pkof] u kl/ ifb\] lg0f{o u/ ] df s'g} ;d: of gx'g] atfp. lyof]. ;+3Lo ;/ sf/ ] k b] zfo{ lbg] ljqlo x: tfgt/ 0fsf] / sd a9fpsf] tyf / fh: j aff8kmff8af6 hfg] / sdsf] cg'dfg;d] t a9l ul/ Psf sf/ 0f k b] zx ] 7"f] cfsf/ sf] ah] 6 NofPsf x'g\. pglx ] cfgtl/ s / fh: jsf] cg'dfg;d] t a9fpsf 5g\. ;+3Lo ;/ sf/ sf] l;sf] ub} { k b] zx ] jf: tljs vr{egbf 7"f] cfsf/ sf] ah] 6 NofPsf] ;/ f] sf/ fjff atfpf5g\. cfly{s jif{sf flu dw] ; k b] z] ;a} egbf prrb/ df ah] 6sf] cfsf/ a9fp/ NofPsf] 5. dw] ;] Ü 7"f] ah] 6 NofPsf] xf]. s0ff{l k b] z] eg] ah] 6sf] cfsf/ 36fPsf] 5. s0ff{l] t'gfdf ah] 6sf] 36fPsf] xf]. cfjsf flu ;a} egbf 7"f] ah] 6 afudtl] NofPsf] 5. afudtl] egbf!*=%% k ltzt] 7"f] x'g] u/ L &) ca{ (# s/ f] 8 *# fv?k} offa/ fa/ sf] ah] 6 NofPsf] xf]. ;a} egbf ;fgf] ah] 6 Nofpg] df s0ff{l k b] z g} / x] sf] 5. s0ff{l] ca{ ^! s/ f] 8 ^! fvsf] ah] 6 NofPsf] xf]. k b] zx ] NofPsf] ah] 6 sfof{gjogsf flu cfjzos ; f] tdf ;a} egbf 7"f] lx: ;f ;+3Lo ;/ sf/ ] lbg] ljqlo x: tfgt/ 0f / sd / x] sf] 5. ah] 6sf flu cfjzos Ps va{ #) ca{!( s/ f] 8 fv?k} off / sd ljqlo x: tfgt/ 0faf6 k"lt{ ul/ g] k b] zx sf] cg'dfg 5, h'g s' ah] 6sf] k ltzta/ fa/ x'g cfpf5. cfgtl/ s / fh: jaf6 sl/ ca{?k} off kl/ rfg x'g] k b] zx ] cg'dfg u/ ] sf 5g\. affsl ; f] t eg] / fh: j aff8kmff8, cfgtl/ s C0f / cg'bfgaf6 k"lt{ ul/ g] pglx ] pn] v u/ ] sf 5g\. sfg'gl tyf ;+: yfut ;+/ rgf algg;s] sf] cj: yfdf rf/ j6f k b] z] C0f p7fpg] 3f] if0ff u/ ] sf 5g\. dw] ;, u08sl, 'ldagl / ;'b"/ klzrd ;/ sf/ ] C0f p7fpg] Io / fv] sf x'g\. dw] ; k b] z] Ps ca{ s/ f] 8!) fv!* xhf/?k} off cfgtl/ s C0f p7fpg] Io lpsf] 5. To: t}, u08sl k b] z] Ps ca{ cfgtl/ s C0f / Ps ca{ g] kf ;/ sf/ ;Fu C0f p7fpg] Io lpsf] 5. 'ldagl k b] z / ;'b"/ klzrd] klg Ps Ps ca{ cfgtl/ s C0f kl/ rfg ug] { Io lpsf 5g\. To: t}, cfly{s jif{ tlgj6f k b] z] cg'bfg kl/ rfg ug] {Io lpsf 5g\. k b] z! ] s/ f] 8 ^* fv ; f] t kl/ rfg ug] { Io lpsf] 5. To: t}, dw] ;] cg'bfgaf6 rf/ s/ f] 8 ## fv $& xhf/ / s0ff{l k b] z] cgo ;xfotf zlif{saf6 b'o{ s/ f] 8 kffr fv ; f] t kl/ rfg ug] { epsf] xf]. k[i7! af6 qmdzm k[i7! af6 qmdzm k[i7! af6 qmdzm

3 3 c;f/ )&( r'/ ];+/ If0f sfo{qmddf tlg txsf ;/ sf/ alr ;dgjosf] cefj : yfglo txdfkm{t ;~rfg x'g ] u/ L u'?of]h gf ;+zf]w g x'fb } ;Gbe{ M cfh cf7f} Fr'/ ]lbj; ;f{xlsf] fagbl gu/ hns] gl vf] N;Ldf / x]s f] e"ldut h k'ge{/ 0f. tl: a/ ;f}h Go M r'/] ljsf; ;ldlt od ad ;/ sf/ ] prr k fyldstf lbp/ ;~rfg ul/ / x] sf] r'/ ] ;+/ If0f sfo{qmddf tlg txsf ;/ sf/ alr ;dgjosf] cefj b] lvpsf] 5. ;dgjosf] cefjdf sfo{qmd k efjsf/ L agg g;s] kl5 ;/ sf/ ] / fi6«klt r'/ ] t/ fo{ dw] ; ;+/ If0f ljsf; ;ldltsf sfo{qmd ;+3Lotfsf] dd{cg';f/ sfof{gjog ug{] u/ L u'?of] hgf ;+zf] wgsf] sfd cufl8 a9fpsf] 5. xf r'/ ]sfo{qmdcgtu{t gbl ;+/ If0f, t6agw, j[iff/ f] k0f, klx/ f] lgogq0fsf sfd kffrj6f PsfO sfof{o / g] kfl ;] gfsf] kof{j/ 0f ;+/ If0f ljefudfkm{t x'fb} cfpsf] 5. t/, ca tlgj6} txsf ;/ sf/ alr ;dgjo / ;xsfo{df lqmofsfk x'g] u/ L u'?of] hgf ;+zf] wgsf] sfd eo/ x] sf] xf]. lkmn8: t/ df sfof{gjogsf] kf6f] eg] : yfglo tx] ug{] 5g\. : yfglo txfo{ afokf; u/ ] / hfg ;lsfb} g, a Ifdtf clej[l4sf] sfd ;+3] ug{ ;S5. k fljlws ;xof] u ug{ ;lsof],ú u'?of] hgf ;+zf] wg ul/ / x] sf] lj1 ;d"xsf k d'v k f=8f= / fdk ;fb rf} w/ L] eg]. ;/ sf/ ] )^^ ^& b] lv r'/ ] ;+/ If0f sfo{qmdsf gfddf vr{ ug{ yf] sf] c;f/ )&! df / fi6«klt r'/ ] t/ fo{ dw] ; ;+/ If0f ljsf; ;ldlt u7g ul/ Psf] lyof]. $ h] 7 )&$ jif{] sfo{of] hgf agfopsf] lyof]. x/ ] s kffr kffr jif{sf] cg'ejsf cfwf/ df u'?of] hgf kl/ dfh{g ug{] pn] v epcg';f/ ;+zf] wgsf] sfd cufl8 a9fopsf] 5. ;ldlt] a'waf/ / fi6«klt ljbfb] jl e08f/ L;dIf u'?of] hgf ;+zf] wgsf] vfsf k : t't u/ ] sf] 5. r'/ ] ljsf; ;ldltsf cwoif ls/ 0f kf} 8] ] ;+3, k b] z / : yfglo txsf] e"ldsf / xg] u/ L u'?of] hgf ;+zf] wg x'g] atfp. kflsf;fu} / x] / sfd u5f{} +. t/, k b] z / ;+3sf ljifout sfof{o;fu klg ;dgjo ug'{kg{] x'g5,ú pg] eg], Ps b'o{ lgsfo] cfh Ps} lbg Ps fv j[iff/ f] k0f ul/ g] cf7f} F r'/ ] lbj;sf cj;/ df cfh Ps} lbg Ps fv j[iff/ f] k0f ul/ g] epsf] 5. / fi6«klt r'/] t/ fo{ dw] ; ;+/ If0f ljsf; ;ldlt] c;f/ dlxgffo{ j[iff/ f] k0f cleofg 3f] if0ff ub{} dlxgfe/ df kffr fv af] 6la?jf / f] Kg] epsf] xf]. ;ldltsf cwoif ls/ 0f kf} 8] sf cg';f/ r'/ ]sf] df6f] ;+/ If0f u/ L ;a} fo{ kfgl pkaw u/ fpg j[iff/ f] k0f ul/ g] epsf] xf]. of] sfo{qmd r'/ ] ;ldlt / dftxtsf PsfO sfof{odfkm{t x'g] 5. u/ ] / dfq r'/ ] ;+/ If0f x'fb} g. ljsf; / ;+/ If0f;Fu} hf] l8psf ;a} If] qalr ;dgjo x'g'k5{.ú k f=8f= rf} w/ L] ;+3Lotfsf] klxf] sfo{sfsf] cg'ej / x] sf] ca sfd ug{ ;xh x'g ;Sg] atfp. cf7 jif{df!! ca{ vr{, ;d: of p: t} / fi6«klt r'/ ] t/ fo{ dw] ; ;+/ If0f sfo{qmdsf] u'?of] hgf agfp/ sfd yf] sf] cf7 jif{df ;/ sf/ ] ;+/ If0fsf flu!) ca{ *! s/ f] 8 vr{ u/ ] sf] 5. r'/ ];+/ If0fdf ut cfj )&& &* df Ps ca{ ^) s/ f] 8 vr{ epsf] lyof]. cfjdf Ps ca{ %# s/ f] 8 ah] 6 / x] sfdf cfjsf flu Ps ca{ %% s/ f] 8 ah] 6 ljlgof] hg ul/ Psf] 5. ;/ sf/ ] r'/ ]df To;cl3 klg vr{ u/ ] sf] lyof]. )^^ ^& b] lv r'/ ];+/ If0f sfo{qmdsf gfddf vr{ yf] sf] c;f/ )&! df / fi6«klt r'/ ] t/ fo{ dw] ; ;+/ If0f ljsf; ;ldlt u7g ul/ Psf] lyof]. )&$ h] 7df : jls[t epsf] u'?of] hgfdf cfj )(# ($ ;Dd b'o{ va{ $( ca{ futsf] cfsg ul/ Psf] 5. kf08]l j?4 cbftdf cleof]u kq btf{ sf7df8f} + ;f} Gbo{ k ltof] lutfsf gfddf lszf] / L aftsf/ sf cf/ f] kl dgf] h kf08] elgg] dgf]h s'df/ h} ;Llj?4!% / tlg jif{ s} b ;hfo dfu ub}{ b'o{ cleof] ukq btf{ epsf 5g\. Pp6f d'2fdf!% / csf] {df tlg jif{ s} b ;hfo dfu ub}{ lhnf ;/ sf/ L jlssf] sfof{o] a'waf/ sf7df8f} +] lhnf cbftdf cleof] ukq btf{ u/ ] sf] xf]. ;/ sf/ L jlssf] sfof{o sf7df8f} +sf cg';f/ kf08] lj?4 dfgj a] rlavg tyf cf] ;f/ k;f/ s;'/ df!% / of} glx+;f s;'/ df tlg jif{ s}b ;hfo dfu bfal ub} {cleof] ukq btf{ epsf] xf]. sfof{osf ;xgofoflwjqmf u+ufw/ kf} 8] sf cg';f/ kf08] lj?4sf] cleof]u kqdfly laxlaf/ aofg x'g 5]. To;kl5 d'2fdf y'g5]s ax; rng]5 sl/ a!( lbgsf] cg';gwfgkl5 dxfgu/ Lo k x/ L kl/ ;/ sf7df8f} +] h]7 df lhnf ;/ sf/ L jlssf] sfof{o sf7df8f} +df k ltj] bg k] ; u/ ] sf] lyof].

4 { k[i7 $ c;f/ )&( df k sflzt ljrf/ k9\g :Sofg ug' {xf];\ o'qm]g o'4sf] ljzjjofkl k efj Psw' jlo ljzj Joj: yf ax'w' jlo ljzj Joj: yftkm{ cu ;/ ep;fu} g] kfsf] cfgtl/ s / fhgllt klg : jtm k efljt x'g] df ;Gb] x 5} g zl to'4 r/d ;Ldfdf k'u]sf] ;Q/Lsf] bzsdf ttsflg cd]l/sl /fi6«klt l/r8{ lgs;g] cfkm\gf ljb]zdgql x] g/ L lsl;gh/ fo{ cgfof; Pp6f k Zg ;f] w] olb ;f] leot ;+3df ;fdojfbl Joj: yf gepsf] ep cd]l/sf / ;f]leot ;+3aLrsf] ;DaGw s:tf] x' Fbf] xf] < lsl;gh/ ] hjfkm lbp clx] h: tf] 5, To: t} x'g] lyof]. / fi6«klt] k'gm k Zg u/ ] s;/ L < lsl;gh/ ] eg] xfd f] ;f]leot ;+3;Fusf] zq'tfsf] k d'v sf/0f ToxfFsf] /fhgllts Joj:yf geo{ ljk/lt /fli6«o :jfy{ / ;dfg zlqm xf]. To;}] ;f] leot ;+3df h: tf];'s} / fhgllts Joj: yf ep klg xfd f] ;DaGw zq'tfk"0f{ g} /xg5. lsl;gh/sf] ;f] ljz]if0f clx] o'qm]gsf] ;Gbe{df rl/ tfy{ x'g k'u] sf] 5. ;f] leot ;+3sf] ljlwjt\ lj36gkzrft\ : jtgq ag] sf] o'qm] gsf] dfldfdf / l;of] lsg ;} lgs x: tif] ksf] af6f] cjdag u of] < of] g} clx] sf] d" k Zg xf]. ttsflg ;f] leot ;+3sf flu ;fdl/ s k] ctogt} dxœjk"0f{ lqmldoffo{ ;g\!(%$ df o'qm] gsf] : jfoq If] qdf kl/ 0ft ug'{ / ;f] leot sfd} o'qm] gfo{ ;+o'qm / fi6«;+3df Pp6f cu / fi6«sf kdf dtbfg ug] { clwsf/ lbg' slt 3fts lyof], Tof] ;DejtM jt{dfg / l;of] dx;'; ul/ / x] sf] x'g'k5{. : d/ 0fLo 5, / fi6«;+3sf] ;b: o agg] klxf] k of;df ttsflg ;f] leot ;+3 / o'qm] gsf] lj/ f] wsf sf/ 0f g] kf] ;b: o aggaf6 jl~rt x'g'k/ ] sf] lyof]. k'l6g, emg8} k"j{;f] leot ;+3s} 9fFrfdf lj3l6t kgw u0f/ fhofo{ k'gm PsLs/ 0f ug{ rfxg5g\ jf tl u0f/ fhofo{ g] 6f] df k j] z x'gaf6 / f] Sg dfq rfxg5g\, Tof] cem} : ki6 x'g ;s] sf] 5} g. oblk, klzrdf ;~rf/ dfwod eg] o'4s} dfwodaf6 ep klg k'l6g k'gm ;f] leot ;+3 lgdf{0fdf flu/ x] sf] cf/ f] k ufo/ x] sf 5g\. ;f] leot ;+3sf] lj36gkl5 o'qm] gdf k e'tj hdfpg cd]l/sf / g]6f]sf s]xl ;b:o /fi6«] kx ub} { cfpsf lyp. o'qm] g ;/ sf/ ] cfkm\gf hgtffo{ Uof;ufot j: t'df lbfb} cfpsf] cg'bfgdf s6f} tl ug{ / cgt/ f{li6«o ljqlo lgsfosf flu o'qm] gsf] 9f] sf vf] Ng bafa a9\b} lyof]. / l;ofl d"sf o'qm]gl /fi6«klt les6/ ofg'sf]ljr] o;fo{ c:jlsf/ u/ ]kl5 klzrdf /fi6«x sf] ;xof]udf s/ l/ef]';gaf6 pgfo{ ;QfRo"t ul/of]. o:tf] 36gfkl5 / l;of / g] 6f] alrsf] ;DaGw yk tgfjk"0f{ agof]. o;} qmddf cd]l/sf / a]fot] caf} +{ 8/sf] xftxltof/] o'qm]gfo{ ;';lhht kfl/ /x]. df cu ]v ;'/ ] Gb k wfg ;'Gb/ xl/hg M sf/fuf/ cjoj:yfsf l;sf/ ljj] s av ] gj Jojxf/ fo{ lgogq0f u/ L clwsf/ / st{josf] ;Ldfdf affw] / ;'zf;g / zflgt sfod ug{] pks/ 0f xf] sfg'g. k Voft ljlwzf: ql hf] g cl: 6g sfg'gfo{ ;fj{ef} dsf] cfb]z xf] / o;fo{ ;hfo / k'/ :sf/sf] ;xof]u] kl/rfg ul/g5 eg5g\. sf] xl JolQm] sfg'gsf] cjx] gf u5{ eg] p;] cjzog} ;hfosf] efulbf/ x'g'k5{ of] g} Gofosf] l;4fgt xf]. ;hfo ug{] k4ltsf kdf sf/ fuf/ k 0ffL ljsl;t epsf] b] lvg5. t/, k 0ffLdf ljs[lt l5bf{ ck/fwl aflx/ x'g] / sdhf] / / lgbf{]if y'lgg] b]lvof]. ljholjqmd zfx kffr jif{sf] h] ;hfo kfp/ / f] Nkf sf/ fuf/ ;hfo e'qmfgsf flu k7fopsf JolQm lyp. t/, pgl cfkm\gf] 7fpFdf cs{} JolQmfO{ h] df / fv]/ aflx/ lgl: sg] k agw ug{ ;km ep. sfg'g kl/kfgdf r/d x]r]qm\ofof / rv]] g]kfsf] sf/fuf/ k 0ffLfO{ slt;dd ljs[t agfo;s]sf] /x]5 egg] of] k s/0f] phfu/ u/ ]sf] 5. ;'Gb/ xl/ hg d[to' k s/ 0f g] kfsf] Gofo k 0ffLsf lgldt Pp6f sff] waaf epsf] 5. o;] y'k } ljs[lttkm{ ;+s] t u/ ] sf] 5. k x/lsf] tyof+scg';f/ df]afo rf] /Lsf] cf/f]kdf affs] lhnf cbft] Ps jif{ s} b ;hfo u/ ]/ affs] s/ fuf/ a;] sf JolQm lyp xl/ hg. jt{dfg o'qm]gl /fi6«klt h]]g:sl] o'/f]k]l o'lgogsf] dfq geo{ g]6f]sf] ;d]t ;b:otf lg] k of; u/ ]kl5 /l;of / g]6f]sf] ljjfb ptsif{df k'u]sf] xf]. cgttm /l;of ;}lgs ck/ ];gsf gfpfdf o'qm]g k j]z u/l 5f8\of]. tlg dlxgf latbf klg o'4 / jftf{ ;Fu;Fu} hf/ L 5. kl/ 0ffd s] cfpf5, cem} clglzrt 5. cj: yf s: tf] lyof] eg] k'l6gsf flu o'qm] g klzrdf /fi6«sf] kf]n6fdf updf /l;ofsf] /fli6«o ;'/Iffdf 7"f] r'gf}tl Joxf]g'{kg] { dfq xf]og, cfkm\gf] gfs}d'lg g]6f]sf] babaf x] /]/ a:g'kg] { x'gyof]. o'qm]gsf] k"jl{ ;Ldfaf6 d:sf] ^ ;o lsf]ld6/ dfq 6f9f epsf] g]6f]fo{ cfjzos k/ ]sf] cj:yfdf k/dk/fut / 6\oflS6s ld;foaf6} d: sf] df k xf/ ug{ ;xh x'g] lyof]. klzrdf / fi6«x ] k"j{jf;f{ KofS6sf ;b: o / fi6«fo{ dfq xf] Og, : jo+ ;f] leot ;+3af6 : jtgq epsf o'qm]gh:tf k"j{;f]leot u0f/fhofo{ klg o'/f]k]l o'lgog / cgttm g]6f]sf] ;b:otf lbfpg ul/ /x]sf] k of;fo{ /l;of] 7"f] /fli6«o ;'/Iff r'gf} tlsf kdf lpsf] b] lvg5. Psftkm{ k fom o'qm]glefifl hgtf o'/f]k]l o'lgog / g]6f]sf] ;b:otf lg cft'/ x'g' / csf{tkm{ / l;ofefifl o'q] mgl / l;ofsf] dfu{df cufl8 a9\g rfxg' h: tf] ljk/ Lt cj: yf] :jo+ o'qm]g g} ef}uf]ls kdf ljeflht x'g] cj:yfdf k'u]sf] 5. :d/0flo 5, /l;ofefifl gful/ssf] afx'no /x]sf] 8f]gjf; / 'xfg:sfo{ /l;of] :jtgq / fi6«sf kdf dfgotf lbo;s] sf] 5. klzrdf / fi6«sf] ts{ s] 5 eg] ;b} j ;f] leot ;+3sf] bafadf a:g afwo k"jl{ o'/f]k]l /fi6«x dfq xf] Og, : jo+ ;f] leot ;+3af6 cu epsf clwsf+z u0f/fho;d]t Pp6f :jtgq / ;fj{ef}d ;Qf ;DkGg / fi6«sf kdf / xg rfxg5g\. tl /fi6«fo{ o'/f]k]l o'lgog / g]6f]df k j]z ug] { jf gug] { clwsf/ tl /fi6«d} lglxt /x]sf] lhls/ ub} { To;fO{ /l;of] l:jsfg' {kg]{ ts{ ub} { cfpsf 5g\. t/, / l;of] eg] ;g\!(() df g] 6f] / ttsflg ;f] leot ;+3aLr epsf] g]6f]fo{ k"jl{ o'/f]ktkm{ lj:tf/ ug{ gkfpg] ;xdltljk/lt epsf] dfq xf]og, g]6f]sf] ps;fx6 / ;xof]usf sf/0f o:tf] cj: yf ptkgg eo/ x]sf] atfpfb} cfpsf] 5. o'4 ;'? x'g'cl3 Sofg8fsf k wfgdgql hl: 6g 6«Ø'8f] ] eg]sf s'/f] o'qm]g o'4sf] h8fo{ w] /} xb;dd :ki6 kf/ ]sf] 5 xfd f] klzrdl ;EotffO{ h;/ L klg sfod / fvg'k5{ / To;sf flu h: tf] ;'s} sbd rfng klg klzrdf / fi6«x k5fl8 x6\g' x' Fb} g. pgsf] sygsf] cfzo sl/ a rf/ ;o jif{cl3b] lv ljzjdf sfod klzrdf cflwktofo{ h;/ L klg sfod ug' {k5{ egg] g} xf]. g]6f]sf] k"jl{ o'/f]ktkm{sf] lj:tf/ cd]l/sfsf] /fli6«o lxtdf 5 egg] s]xl ;docl3sf] k"j{cd]l/sl /fi6«klt lj lsg6gsf] egfo] klg o'qm]gdf cd]l/sl :jfy{af/] a'em\g ;lsg5. o'qm]gsf] :jtgqtf / ;fj{ef}ldstfdfly /l;of] wfaf af]]sf] egg] cd]l/sl /fi6«klt afo8]gsf] cf/f]k ;txl kdf ;xl b] lvp klg cd]l/ sf;fu o;/ L af] Ng] g} lts clwsf/ eg] b] lvgg. df So'afdf ttsflg ;f]leot ;+3] 5f]6f] b"/lsf ld;fo /fvbf ttsflg cd]l/sl /fi6«klt hf]g ckm 3G6fleq So'afaf6 tl ld;fo x6fpg / To;f] gep cd]l/sf] So'afdfly xf]og, ;f]em} ;f]leot ;+3dfly xdf ug] { wdsl lbpsf lyp. ;o'qm / fi6«;+3, cgt/ f{li6«o ;d'bfosf] bafa / ttsflg ;dodf k/ Dk/ fut xltof/ df alof] ep klg cf0fljs xltof/df cd]l/sfegbf sdhf] / /x]sf] ;f]leot ;+3 cgttm So'afaf6 ld;fo x6fpg afwo eof]. ca k Zg p7\5, Pp6f :jtgq /fi6«o'qm]gfo{ o'/f]k]l o'lgog / g]6f]sf] ;b:otf lg] :jtgqtf x'g'k5{ eg] cd]l/sfaf6 lsf]ld6/ 6f9f /x]sf] csf] { Pp6f : jtgq / ;fj{ef} d / fi6«so'affo{ cfkm\ gf] cftd/ Iffsf flu ;f] leot ;+3sf] qm'h ld;fo / fvg] clwsf/ x'g5 ls x' Fb} g < b'o{ bzscl3 dfq} ttsflg cd] l/ sl / fi6«klt la lsg6g] Pp6f o'/f]k]l :jtgq /fi6«;la{ofdfly ;}lgs x:tif]k u/ ]sf lyp. oxl x: tif] ksf sf/ 0f ttsflg o'uf] : fleof ^ 6'qmfdf ljeflht x'g] cf}krfl/s af6f] v']sf] lyof]. cem csf] { k Zg klg u/ f} F, df ttsflg cd]l/sl /fi6«klt d'g/f]] Pp6f l;4fgt kfl/t u/ ]sf lyp, h;fo{ d'g/ f] l;4fgt klg elgg5, h;cg';f/ a flhufot ]l6g cd]l/sl /fi6«df o'/f]k]l /fi6«] / o'/f]k]l /fi6«df cd]l/sf] x:tif]k ug{ gkfpg] l;4fgt kfl/ t ul/ Psf] lyof]. Pp6f l;+uf] dxfb] zfo{ g} cfkm\gf] k efj If]qsf kdf lg] cd]l/sf] clx] o'qm]gsf] ;fj{ef}d;qf / cv08tf /Iffsf] k Zg ug' slt Gofof] lrt x'g5 < jf: tjdf Psftkm{ ;g\ krf;sf] bzsb]lv gaa]sf] bzs;dd cd]l/sf] k"jl{ o'/f]kfo{ ttsflg ;f] leot ;+3sf] k efj If] qsf kdf : jlsf/ h;sf lj?4 g] 6f] u7g ul/ Psf] lyof], To;s} cl: ttj g/ x] sf] ;dodf klg g] 6f] sf] lj: tf/ s'g p2] Zosf flu ul/ Fb} 5, Tof] : ki6 gkf/ L o'qm] gsf] ;d: of ;dfwfg x'g] b] lvfb} g ub} { cfpsf] / ]l6g cd]l/sffo{ ttsflg ;f]leot ;+3] klg c3f]lift kd} cd]l/sfsf] k efj If]qsf kdf :jlsf/ ub} { Ps] csf] { If]qdf cx:tif]ksf] gllt c+ulsf/ ub} { cfpsf] ;Gbe{df o'qm]gsf] g]6f] k j]zfo{ o;} c3f]lift ;Demf}tffO{ cd]l/sf] pn+3g u/ ]sf] kdf /l;of] lpsf] b]lvg5. b'o{ bzscl3;dd ctogt} sdhf] / /x]sf sf/0f?;sf k"j{jfln6s u0f/ fhox ly'cflgof, OG6f] lgof / ftleofsf] g]6f] k j]zfo{ /l;of] /f]sg ;s]g. t/, hlh{of / o'qm]gsf] k j]zfo{ eg] /l;of] cfkm\gf] hljg d/ 0fsf kdf lpsf] b] lvg5. ;f] leot ;+3sf lgdf{tf ]lgg] o'qm]gfo{ ;f]leot ;+3sf] zl/sf kdf JofVof u/ ]sf sf/0faf6 klg /l;of] o'qm]gfo{ s;/ L lg5 egg] w] /} xb;dd a'em\g ;lsg5. o'qm]gfo{ g]6f]df k j]zaf6 /f]sg g;s] ttsflg ;f]leot ;+3sf affsl cgo!) k"j{u0f/ fho klg qmdzm g] 6f] df ;dfj]z xf'b} hfg] cfz+sfaf6 / l;of yk ql;t epsf] b] lvg5. ;g\!($( df ttsflg ;f] leot ;+3sf] ;fdojfbl k efj / lj: tf/ / f] Sg cd] l/ sfsf] g] t[tjdf klzrdl o'/ f] k] L / fi6«;lxt gy{ P6\flG6s l6«6l cu{gfoh] ;g, g] 6f] u7g ul/ Psf] lyof]. gaa] sf] bzsdf : jo+ ;f] leot sdo'lg: 6 kf6l{, ;f] leot ;+3 / k"jl{ o'/ f] k] L ;dfhjfbl / fi6«x sf] ;+u7g jf;f{ KofS6 g} lj36gkl5 g] 6f] sf] cf} lrtj ;dfkt epsf] t/, Ps jif{ latbf klg y'gfd'qm ug{ 'sf] ; f pgfo{ pn6f] / f] Nkf lhnf sf/fuf/df ;f/]/ csf{] s}bl ljholjqmd zfxfo{ d'qm ug{] k agw ul/g5 / zfxfo{ s}baf6 5'6fO{ k7fog5. xl/hg] /f]nkf sf/fuf/sf] rkl{df em'lg8p/ cftdfxtof u/ ]sf] ;dfrf/ aflxl/pkl5 of] /x:osf] kbf{kmf; ;'? x'g5. 36gfsf] ;TotYo kqf ufpg sf/ fuf/ Joj: yfkg lgb{] zssf] g] t[tjdf kffr ;b: ol cg';gwfg 6f] L v6fog5, t/ Tof] 6f] L] o;fo{ cftdxtof g} epsf] lgisif{ k] ; u5{. t/, 36gfqmd] xl/ hg] cftdxtof u/ ] sf] egbf klg xtof epsf] cg'dfgglhs k'ug ;xof] u ug{] / rf} tkml{ bafa a9\g yf] kl5 ;"o{k ;fb zfxsf] g] t[tjdf csf{] 5fglag 6f] L u7g eo{ vl6psf] 5. of] 36gf cftdxtof jf xtof h] ;'s} ep klg o;] lgs} udel/ rv], abdf;lx tkm{ ;+s]t u/ ]sf] 5. Pp6f pvfg 5 hf] xf] rf] p;s} d'vdf 3f] rf]. x/ ]s b[li6] xf]f]xf]rf]df kfl/psf xl/hg xfd f] ljs[t sf/fuf/ Joj:yfkgsf] l;sf/ epsf 5g\. o: tf cgo s} off} sdhf] / / c;xfofo{ ck/fwlsf] ; f s/fjf; /flvpsf] x'g ;S5. udel/ 5fglag u/ ]/ o: tf abdf;lx sf] cgto gu/ ] xfd f] Gofo k 0ffLsf] ljzj;glotf u'db} hfg ;S5. sf/fuf/ P]gsf] kl/efiffcg';f/ sf/fuf/ eggf] s}bl jf y'g'jffo{ s} b ug{sf lgldq ag] sf] jf tf] lspsf] 3/, sf] 7f jf To: t} c s'g} 7fpF / To: tf] 3/, sf] 7f jf 7fpF] rr{] sf] huuffo{ ;d] t hgfpf5. sf/ fuf/ df sf] xl k'k{ifsf y'g'jf x'g5g\, h;sf] d'2f 6' +uf] flu;s] sf] x' Fb} g. clwst/ ck/ fw k dfl0ft eo{ ;hfo sf6\g / flvpsf s} bl x'g5g\. g] kfsf] ;+ljwfg sf] wf/ df ;hfo x'g] s;'/ u/ ] dfq ;hfosf] efulbf/ x'g], s'g} s;'/df cleof]u fu]sf] JolQmfO{ cfkm"lj?4 ;fifl x'g afwo kfg{ gx'g], c;dy{ kiffo{ lgmz'ns sfg'gl ;xfotf lbg], kqmfp k/ ]s} j] fb] lv sfg'g Joj;foL / fvg kfpg] h: tf k fjwfg 5g\. t/, Jojxf/ df ol k fjwfg sfof{gjog eo/ fv] sf 5} gg\. sf/ fuf/ ] sf/fuf/, s}bl / y'g'jfsf] clwsf/ / sd{rf/lsf] st{josf] Joj:yf u/ ]sf] 5. sf/ fuf/ ;~rfg ug{ sf/ fuf/ lgodfjl 5. sf/ fuf/ P] gsf] bkmf df sf/fuf/ ;DaGwL ck/fwsf] zlif{sdf u} /sfg'gl kdf y'gfdf /fvg], kl8f oftgf lbg] tyf sf/ fuf/ leq x'g] ojt\ cdfgjlo ck/ fw lgif]w ub{} ck/fw ug{]fo{ s;'/sf] udel/tfcg';f/ ljlegg ck/fwdf ^ dlxgfb]lv!) jif{;ddsf] s} b ;hfo;lxt ljefulo sf/ afxlsf] Joj: yf klg 5. df}h'bf sfg'g] sf/fuf/ Joj:yffO{ kf/bzl{ agfpg eg] ;s]sf] 5}g. xf;ddsf] s'g} klg sfg'g] sf/fuf/leqsf] /x:o 5{+u x'g] u/l kf/blz{tf sfod ug{] vfsf] k fjwfg ;d]6] sf] 5} g. g t sd{rf/ Lsf] st{jofo{ k rg u/ fpg] lsl;dsf] lglj{jfb Joj: yf g} 5. o;f] egb} df sf/ fuf/ sf] sfo{k 0ffLdf lgu/fgl /fvg] / u} /sfg'gl ultljlwfo{ / f] Sg] k of;;dd ug{ ;Sg] s'g} sfg'g g} 5}g egg] klg xf] Og. sf/ fuf/ a]lyltsf sf/0f ;'Gb/ xl/hg / pglh:tf cgo s}of}f] cgofo Joxf]l/ /xg'k/ ]sf] x'g ;S5. h] df x'g'kg{] s} off} ck/ fwl ;dfhdf v'] cfd lxfl8/ x] sf x'g ;S5g\. dflgpsf] lyof]. ttsflg / l;ofl / fi6«klt jf] l/ ; PNtl;gsf] ;dosfel/ g] 6f] sf] lj: tf/ gul/ P klg kl5 eg] o;fo{ la: tf/ } k"jl{ o'/ f] k] L / fi6«df lj: tf/ ub} { luof]. h;sf lj?4 g] 6f] u7g ul/ Psf] lyof], To;s} cl: ttj g/ x] sf] ;dodf klg g] 6f] sf] lj: tf/ s'g p2] Zosf flu ul/ Fb} 5, Tof] : ki6 gkf/ L o'qm] gsf] ;d: of ;dfwfg x'g] b] lvfb} g / g] 6f] fo{ o'qm] gdf / l;ofsf] e"ldsffo{ lj/ f] w ug] { g} lts clwsf/ klg b] lvfb} g. rlg / ef/ th: tf / fi6«;d] t g] 6f] sf] k"j{tkm{sf] lj: tf/ af6 ;z+lst ag] sf] b] lvof]. oyfy{df k'l6g olt 7"f] d"no r'sfp/ o'qm] gdf s] : yflkt ug{ rfxg5g\, Tof] cem} : ki6 gep klg o'qm] g] slxno} g] 6f] sf] ;b: otf lg g;sf] ;\, To;sf] Uof/ ] G6L, o'qm] gsf] l8ldl6«foh] ;gú / o'qm] gdf cfkm"cg's" ;/ sf/ sf] : yfkgf pgsf] rfxgf / x] sf] cg'dfg ug{ ;lsg5. g]kfdf To;sf] c;/ M g] kf c;+ug cfgbf]gsf] k d'v ;b:o /fi6«epsf] gftf] ;+o'qm / fi6«;+3df o'qm]g dfldfdf b'o{ 7"f l5d]sl / fi6«dtbfgaf6 aflx/ /xfbf g]kf] /l;oflj?4 o'qm]gsf kifdf dtbfg u/ ]/ Pp6f c;+ug /fi6«] :jfefljs kdf ug' {kg] { st{jo k"/ f u/ ]sf] 5. t/, g]kf] o;sf] cgto{af/ ] cffvf lrd]sf sf/0f g]kf clx] cd]l/sf kifw/ /fi6«sf kdf b]vf k/ ]sf] 5. g]6f]fo{ k"j{tkm{ lj:tf/ ug{ gkfpg] g]6f] / ttsflg ;f]leot ;+3aLrsf] ;Demf}tf g]6f]] lsg kfgf u/ ]g < Pp6f c;+ug / fi6«geo{ g] 6f]df k j] z ug{ t/ v/ ul/ /x]sf] / g]6f]af6 ;f]em} cfly{s / ;}lgs ;xof]u lo/x]sf] o'qm]gfo{ g]kf] s;/l lg] < cem Ps ztfablcl3;dd ttsflg u 6/ ] / l;ofsf] /fhwfgl g} lse /x]sf] P]ltxfl;s tffo{ klg g] kf] dgg ug' {kg]{ x'g5. oblk g]kf] /l;oflj?4 dtbfg u/ ]sf] of] g} klxf] 36gf eg] lypg. ttsflg ;f]leot ;+3]!(%^ df x+u] /L,!(^* df r]s:f]eflsof /!(&( df ckmuflg:tfgdf u/ ]sf] ;}lgs x:tif]klj?4 klg g]kf] dtbfg u/ ]sf] lyof]. ljutdf c/a Oh/fo o'4sf] ;dodf c/a /fi6«sf] lj/f]wsf afah'b g]kf] b'o{ l5d]sl /fi6«egbf cl3 a9] / Oh/fosf] affrg kfpg] clwsf/sf kifdf dtbfg u/ ]sf] lyof]. ;txaf6 x] bf{ o'qm] g o'4 / l;of / o'qm] galrsf] o'4h:tf] b]lvp klg ;f/df of] g]6f] / /l;ofalrsf] o'4. o;sf] k efj ljzjjofkl kdf kg]{df ;Gb]x 5}g. h;sf] k efjaf6 g]kf klg d'qm x'g ;Sg]5} g. o'qm]g o'4 h;sf] kifdf ep klg cd] l/ sl g] t[tjsf] Psw 'jlo ljzj Joj: yf ca ax'w' jlo ljzj Joj: yfdf kl/ 0ft x'g] cj: yf cfpsf] 5. ca / l;of, rlg, ef/ t, a flh, ch] {lg6gf / blif0f clk msfh: tf / fi6«sf] g]t[tjdf k fom ;a} t] ; f] ljzjsf /fi6«x uf]a4 x'g] cj:yf ptkgg epsf] 5. o;] vf;u/l t] ; f] ljzjsf] cfgtl/s /fhgllt udel/ k] k efljt x'g]5. g]kfsf] )$^ sf] /fhgllts kl/jt{g cfgtl/ s sf/ 0faf6 dfq epsf] lypg, gaa] sf] bzsdf cd]l/sl g]t[tjsf] Psw' jlo ljzj Joj:yfsf] hah{:t k efjsf sf/0f;d]t epsf] lyof]. Psw' jlo ljzj Joj: yf tlg bzskl5 ax'w' jlo ljzj Joj:yftkm{ cu ;/ ep;fu} g]kfsf] cfgtl/s / fhgllt klg : jtm k efljt x'g] df ;Gb] x 5} g. -k wfg g]kf :s]lg8g]leof :68L ;]G6/sf dxf;lrj x'g\_ P] df k'g/ fj]bg cbftsf] d'vo GofofwLz jf GofofwLz] cfkm\gf] If]qleq kg{] sf/fuf/sf] jif{df Psk6s lg/lif0f ug{ 'kg{] / lg/lif0f ubf{ tf]lspsf] s} begbf a9l cjlw y'gfdf / fv] sf] kfopdf t'?gt y'gfd'qm ug{ cfb] z lbg ;Sg], P]gadf]lhd sfd gepsf] kfop ;jf{]rr cbft / ;/sf/fo{ k ltj]bg k7fpg'kg{] Joj: yf 5. o;}u/ L k d'v lhnf clwsf/ L] klg cfkm\gf] If] qleqsf sf/ fuf/ df ^ dlxgfdf Psk6s / cfjzos ep hlx] klg sf/ fuf/ sf] hffr ug{ ' jf u/ fpg'kg{] sfg'gl Joj: yf 5. a]lyltsf sf/0f ;'Gb/ xl/hg / pglh:tf cgo s}off}] cgofo Joxf]l/ /xg'k/]sf] x'g ;S5. h]df x'g'kg{] s}off} ck/fwl ;dfhdf v'] cfd lxfl8/ x] sf x'g ;S5g\. oxff ;/ sf/ ;Fu;Fu} Gofofosf] klg sdhf] / L b] lvof]. ;DalGwt lgsfo] of] ljifofo{ udel/ kdf glg] / ;+UgfO{ sf/afxlsf] bfo/fdf gnofpg] xf] eg] sf/fuf/ k 0ffLsf ljs[lt Ho'FsfTo'F / xg] 5g\. jg ljgfzsf ;Defljt ljzjjofkl kl/0ffd hjfo' k sf]ksf] ;fdgf ug{ ljzjfo{ jg h+usf] rsf] { cfjzostf 5. b'ef{uo, blif0fl uf]fw{sf d''s;fu s[lif ptkfbg a9fpg yk jg kmf8fglsf] ljsnk lgs} sd 5g\. gf] e]da/ df /fi6«;+3lo hjfo' kl/jt{g ;Dd]g df Ps ;o $! d''s] jg tyf e" pkof]udf Uf:uf] g]t[tjsf] 3f]if0ffdf x:tfif/ u/ ]sf 5g\. 3f]if0ffdf jg kmf8fgl /f]sg] dfq} geo{ leq} jgh+u ljgfzsf] Ifltk"lt{ ug] { k lta4tf hgfopsf] 5. k lta4tfsf afah'b o; jif{sf] Uf]a km/ ] :6 jfrsf] k ltj]bg] jg ljgfz 8/fUbf] ult] al9/x]sf] hgfpsf] 5. ljzj] ;g\ d} g]b/nofg8\;sf] If]qkma/fa/sf] pi0f If]qLo k fylds jgif]q u'dfpsf] 5. ljzjsf] s' jgif]q xf rf/ ca{ x]s6/egbf a9l 5. k To]s JolQm;Fu kffr xhf/ ju{ld6/ jg k/ ] klg jg h+u x/ ]s d''s jf If]qdf ;dfg 9+u] ljt/0f epsf] 5}g. ljzjsf] s' jg h+usf] cfwf lx: ;f kffr b]z cyf{t\?;, a flh, Sofg8f, cd]l/sf / rlgdf 5. olb c:6«]lof, 8]df]qm]l6s l/klas ckm s+uf] -l8cf/ ;L_, OG8f]g]l;of, k]? / ef/tfo{ ;"rldf ;dfj]z ug] { xf] eg] jg] cf]u6]sf] If]q ^^ k ltzt x'g]5. ljlegg lgodgsf sf/ 0f xfsf jif{df ljzjjofkl jg ljgfz 36\b} 5. / alr jg kmf8fglsf] b/ k ltjif{ Ps s/f]8 x]s6/ x'g] cg'dfg ul/psf] 5, h'g ;g\!(() sf] jg kmf8fgl b/ Ps s/f]8 ^) fv x]s6/egbf sd xf]. o;afx]s jgif]qfo{ sfg'gl ;'/Iff lbg] u/l ljzjsf sl/a &) s/f]8 x]s6/ jgfo{ /fli6«o lgs'~h, ;+/If0f If]q jf u]d l/he{ tf]lspsf] 5. sltko d''sdf 36] klg ljzjsf w] / } If]qdf jg ljgfzsf] b/ cem} eofjx kdf prr 5. ljut tlg bzsdf ljzj] klxno} s/f]8 x]s6/ jg u'dfo;s]sf] 5. ctolws jg ljgfz x'g] d''sdf k fom a flh, l8cf/ ;L, OG8f]g]l;of, P+uf]f, tfghflgof, kf/fuj] / Dofgdf/ k5{g\. blif0fl uf]fw{sf clwsf+z If]qdf jg eofjx kdf sfl6psf jf hfopsf 5g\. ljut %) jif{df Pd]hg] cfˆgf] xl/of] cfj/0f!& k ltztegbf a9l u'dfpsf] 5 / o;sf] d'vo sf/0f rf}kfof kfg xf]. pi0f If]qdf k To]s Ps ldg]6df #) km'6a d}bfga/fa/sf?v dfl;fb} 5g\. ljzjsf] h}ljs ljljwtfsf] 7"f] lx: ;f jg kfl/l:ylts k 0ffLdf kfog5. jgdf?vafx]s ljlegg k sf/sf af]6la?jf, hgfj/ / ;"IdhLj x'g5g\. sl/a ^) xhf/?v k xhf/egbf a9l k hfltsf?v cfoo'l;pgsf] vt/fsf] b]z k/b]z czf]s :j}g -:j}g l:j8]gl:yt pk;f ljzjljbfosf lk; PG8 slgˆs6 l/ ;r{sf k fwofks x'g\_ ;"rldf ;dfj]z 5g\. cf7 s/f]8 ^) fv dflg;] jgaf6 k ToIf /f]huf/l kfpf5g\ / w] /}sf] hlljsf lgjf{xdf jgsf] e"ldsf x'g5. r/d ul/aldf /x]sf () k ltztegbf a9l dflg; ljz]iftm cflbjf;lfo{ jg] sdtldf klg cfdbfglsf] Ps lx: ;f lbg5. ljzje/ Ps s/f]8 dflg; cf>o, kfgl, OGwg / vfbfggdf kx' Frsf flu jgdf lge{/ 5g\. jg ljgfz] kfglsf] rqmdf afwf k' ofpf5, df6f] sf] Ifo lgdtofpf5, yk af9l lgldtg5 / b;f}f fv dflg;sf] b}lgsl k efljt x'g5. o;afx] s hjfo' kl/ jt{g] k[yjlsf] cl: ttj vt/ fdf 5 / jg kmf8fgl] o; k lqmoffo{ ult lbg5. jg kmf8fglkl5?v] e08f/ 0f u/ ] sf] sfa{g aflx/ lgl: sg5. dfgjlo sf/ 0f] jflif{s kdf lgl: sg] sfa{g 8fOcS;fO8sf] ;ft u'0ffegbf a9l dfqf cyf{t\ b'o{ b] lv b'o{ ;o $& luuf6g pi0f If] qsf jgdf e08f/ 0f x'g5. ol xl/t If]q 36\bf u xsf] sfa{g cjzf]if0f sd x'g5. xl/tu[x Uof; pt;h{gsf] sl/a!% k ltzt jg ljgfz / jg ljs[lt] x'g5. jg kmf8fgl] jftfj/0fdf sfa{g ykg'sf ;fy} :yfglo hjfo'sf ef}lts k lqmoffo{ c;/ u5{. xf}sf] Ps cwoogcg';f/ Jofks jg kmf8fgl] Pl;of, o'/f]k / pq/ cd]l/sfdf jif{sf] ;a}egbf udl{ lbgdf tfkqmd tlj tf;fy j[l4 epsf] 5. cf}bf]lus qmflgtsf] ;'?jftd} cfˆgf] jgsf]!% k ltzt efu u'dfo;s]sf If]qdf b}lgs tfkqmd j[l4sf] PsltxfO lx: ;fsf flu jg kmf8fgl lhdd]jf/ 5. ljzj jg ljgfzsf] udel/ ;d:of;fu h'lw/x]sf] 5 egg]df b'o{dt /x]g. ljzj hg;+vof a9\b} hffbf vfbfgg, OGwg / huufsf] dfu klg a9\b} upkl5 Jofks jg kmf8fgl x'g5. dxfdf/ Lsf ;dodf ljzjjofkl cy{tgqdf lu/fj6 cfp klg jg ljgfz eg] a9\of]. d'vo pi0fif]qsf jg h+u d"tm kmf8fgl ep, t/ ;dzltf]i0f If]qdf ce"tk"j{ 89]f]] 7"f] dfqfdf jgsf] Iflt u of]. ;g\ df Soflkmf]lg{ofdf dfq!^ fv x]s6/ jg 89]f]df k of]. /fi6«klt hf] afo8]g] oxl clk sf] k[yjl lbj;df ljzjjofkl jg kmf8fglsf] ;fdgf ug{ sfo{sf/l cfb]zdf x:tfif/ u/ ]sf lyp. oblk x:tif]ksf afah'b k of; ;km x'g] ;Defjgf 5}g lsgeg] ljzj] o'qm]g ågåsf sf/0f ct'glo vfb ;+s6sf] ;fdgf ul/ /x]sf] 5. vfbfgg cefjfo{ ;Daf]wg ug{ w] /} b]z] cfˆgf] s[lif ultljlwfo{ k f]t;fxg ug{ 'kg]{ x'g5. P] ltxfl;s sfb] lv s[lifsf] j[l4 jg ljgfzsf] d'vo sf/ 0f xf]. ljbdfg vfb ;+s6] d''sx fo{ yk jgif] qfo{ v] taf/ Ldf kfgt/ 0f ug{ k f] T;fxg u/ ] sf] 5. v] tlof] Uo hldg alg;s] kl5 jgsf] k'g?tyfg b'{e 5. hjfo' k sf] ksf] ;fdgf ug{ ljzjfo{ jg h+usf] rsf] { cfjzostf 5. b'ef{uo, blif0fl uf] fw{sf d''s;fu s[lif ptkfbg a9fpg yk jg kmf8fglsf] ug{'sf] ljsnk 5} g. unkm Go'haf6 lqrgb grflxg] xf] < of] s'/f ;/sf/] slx] xf] ;'Gg] Û xfd f] s]h lqrgb slx] xf] agg] <Ú zlif{ssf] ;dfrf/ k9\bf b'mv fuof]. b]zsf] uf} /jk"0f{ Oltxf; af]s]sf] lqrgb s]h qmdzm eugfjz] ifdf kl/ 0ft x'fb} upsf] 5. t} klg, ;/sf/fo{ eg] s'g} rf;f] 5}g. s] lqrgb s] hdf k9\g] ljbfyl{ ca / fhgllts bx fo{ grflxg] xf] < s] lqrgb s] hsf] Oltxf; d] 6fpg} vf] lhpsf] xf] < s] b] zs} P] ltxfl;s w/ f] x/ ca ;a} fo{ grflxps} xf] t < uf} /j :ofª\tfg, 9f]flx6L, ltk'/ l6kk0fl ]vsf flu M l6kk0flsf flu M cf]lsf] af]l / Pdf]leqsf] 56k6L : yfglo tx lgjf{rgsf] glthf ;fj{hlgs gx' Fb} ;QfkIf] wffwl u/ ]sf] cf/f]k ufpsf] k d'v k ltkifl Pdf] ] : yfglo tx lgjf{rgdf cfˆgf] bsf] xf/ sf] d'vo sf/ 0f To;} fo{ agfpsf] 5. aflx/l sf/0f wffwl b]vfpsf] Pdf]] lgjf{rg xfg' {sf] sf/0f eg] kf6l{leq}af6 epsf] cgt/3ft xf] egg] leqleq} lgsof] { lgsf]sf] 5. s'g} klg 7fpFdf af] Nbf Pdf] cwoif cf] L cfˆgf] b] xf/ ]sf] :jlsf/ ub} {gg\. a? pgl Pdf] ] kfpsf] ;Dk"0f{ dtsf cfwf/ df cfˆgf] b emg\ alof] epsf] bfal u5{g\. af] L Psflt/ ep klg cfˆgf] b] xf/ ]s} xf] egg] r:sf]rflxf cf]lsf] d'6';dd} k'usf] Pdf]leq eo/x]sf rxkx] k : 6 kf5{. ;'hg b]jsf]6f, kf'ª\6f/ $, uf] /vf Eo'6fj/ agfpg] ;/sf/] s]h agfpg ;Sb}g < g]kfsf] ;aegbf k'/fgf] Oltxf; af]s]sf] lqrgb s]hdf kfgl r'lxp/ siffdf a: g} g;lsg] epkl5 ljbfyl{ cfgbf] gdf plqpsf 5g\. s] s'g} s] hsf ljbfyl{] s] h agfpm eg] / cfgbf]g g} ug'{kg] { xf] < sf] e'ofrff]] lr/flr/f kf/ ]sf] P] ltxfl;s s] hsf] k'glg{df{0f k fyldstfdf lsg k/ ] g < /fhwfglsf] d'6'df /x]sf] s]hsf] xft o:tf] 5 eg] df]km;sf s] h agfpg ;/ sf/ ] s] Wofg lbpsf] xf] f / < Eo'6fj/ agfpg caf} {+ vr{ ug] { ;/ sf/ sf] Wofg lqrgb s] h k'glg{df{0fdf lsg hfg ;s] g < kfgl r'lxp/ s] h 9Ng] ] cj: yf cfpfbf;d] t ;DalGwt lgsfosf] Wofg lsg upg < P] ltxfl;s lqrgb s] h s;] agfpg] < ;/ sf/, dxfgu/ of l6o" < lghl s] hx ;a} Ps;] Ps 5g\ ;/ sf/ L : jfldtjdf / x]sf] b]zs} ;a}egbf k'/fgf] s]hsf] cj:yf eg] oltla g boglo 5. lqrgb s] haf6 k7gkf7g u/ ] / clx] ;Dd slthgf g]tf, dgql of prr kb: y JolQm ag]sf xf] fg\. ltglx fo{ lsg fu]g, cfkm"] k9]sf] s]h agfpg'k5{ eg] /. ;/ sf/ L s] hsf] xft lbg k ltlbg gfh's agb} upsf] 5. lghl s] hx b] Vb} cfsif{s 5g\. olb ;/ sf/ ] rfx\ of] eg] ;/ sf/ sf] : jfldtjdf / x] sf s] h tyf : s'x klg cfsif{s / u'0f: t/ Lo agfpg ;Sb} g < ;/ sf/ L s] hdf k9\g] / fd f] jftfj/ 0f eof] eg] lghl s] hlt/ sf] cfsif{0f 36\5. /, ul/ a g] kflsf ;Gtfg] klg ;/ sf/ L s] haf6 u'0f: t/ Lo prr lziff xfl; ug] { df} sf kfpg] 5g\. k'?iff]qd l3ld/ ], hf] /kf6l, sf7df8f} +

5 c;f/ )&( 5 g] skf Ao'Ftfpg 3gZofd e';fsf] kffra'fb] k : tfj Pdf] / dfcf]j fbl g] tffo{ ;'emfj Ps ;ftf dfkml ;Ktfx dgfcf} F sf7df8f} +,! c;f/ Pdf] g] tf 3gZofd e';f] jfd cfgbf] gsf] Pstf ckl/ xfo{ ag] sf] egb} g] kf sdo'lg: 6 kf6l{ -g] skf_ Ao'Ftfpg kffra'fb] k : tfj cl3 ;f/ ] sf 5g\. : yfglo lgjf{rgcl3b] lv g} jfd Pstfsf] ax; ub} {cfpsf e';f] ttsflg g] skf Pstfsf] c;kmtfaf6 lziff lp/ goff hudf Pstf cufl8 a9fpg ;'emfj lbpsf 5g\. a'waf/ / fhwfgldf epsf] sdo'lg: 6 cfgbf] g M ;+s6 / casf] af6f] Ú ljifos k jrgdf sfo{qmddf e';f] kf6l{ ljefhgdf s] kl cf] L, k'iksd bfxf k r08 / dfwjs'df/ g] kf tlg} hgf g] tf lhdd] jf/ / x] sf] ;d] t k : 6\ofP. e';f] jfd Pstf cufl8 a9fpg cf] L / k r08] u/ ] sf] kffra'fb] uf] Ko ;Demf} tf ut epsf] l: jsf/ f] lqmaf6 cufl8 a9\g'kg] { klxf] k : tfj u/ ] sf 5g\. ;+;b\ lj36g ut epsf] : jlsf/ ug] { bf] ; f] / eljiodf l;4fgtcg's"sf] sfo{qmd / ;+u7gftds ;+/ rgf agfpg] k lta4tf;lxt r'gfjkl5 dxflwj] zg cfof] hgf ug] { pgsf] t] ; f] k : tfj 5. ttsf jfddf] rf{ agfpg] ;lxt ;+3 / k b] zsf] lgjf{rgdf hfg] / To;] goff kl/ l: ylt lgdf{0f ug] {pgsf] rf} yf] k : tfj 5. Tolt ubf{ klg kf6l{ Pstfk lt ljzjf; gx'g] epsf] Ps ;ftf dfkml ;Ktfx ;~rfg u/ ] / hgtf;fd' cftdff] rgf ug'{kg] { pgsf] kffrf} Fk : tfj 5.! ;fpg jf! ebf} b] lv dfkml ;Ktfx dgfcf} F/ b'lgoff;fd' egf} F ;lxbsf] / utfo{ Gofo ug{ ;s] gf}f, hgtf] h'g ljzjf;sf ;fy dt lbg'ef], To;k lt Gofo ug{ ;s] gf} F. Oltxf;df s} og\k6s / fd f] u/ ] sf 5f} F, af6f] klg la/ fpsf 5f} F, To;} ] untlk lt cftdff] rgf u5f} {F,Ú e';f] eg], ca gkm'6\g] u/ L goff sfo{qmd / goff l;4fgtsf ;fy f] stflgqs kf6l{ agfp/ hfg5f} F, k'/ fgf untl bf] xf] ofpfb} gf} F egof} F eg] hgtf] xfdlfo{ Psk6s ljzjf; ug] {5g\.Ú e';f] kf6l{ Pstfsf flu k r08 / dfwj g] kf] cf cfkm\ gf] sld6ldf fug'kg] { / ;a} jfd kf6l{sf o'jf ljbfyl{] uf] i7lufotsf ljlegg bafad"s sfo{qmd / fvg'kg] {df hf] 8 lbp. hahfo{ dfluvfg] eff8f] agfp/, hgo'4sf sf/ 0f b] vfp/ xfd f ;Gtfgsf] eljio / f] Sg vf] lhg5 eg] s;} fo{ klg : jlsfo{ x'fb} g,ú e';f] k Zg u/ ], Tof] s: tf] hah xf], Tof] s: tf] hgo'4 xf] h;] sdo'lg: 6 Pstf / f] S5 < tl ;a} a]s f/ sf s'/f x'g\. ol ;a} asaf;af6 dfly p7\g / Pstfa4 x'g clk u5'{.ú sdo'lg: 6 l;wofpg sdo'lg: 6s} k of] u e';f] sdo'lg: 6fO{ l;wofpg ljb] zl zlqm / a'h'{jf sf+u ] ;] sdo'lg: 6 g} k of] u ul/ / x] sf] atfp. r'gfjdf Pdf] sf] k/ fhosf] sf/ 0f g} kf6l{ km'6 epsf] egb} dfcf] jfbl s] Gb / PsLs[t ;dfhjfbl klg Pdf] fo{ x/ fp/ sf+u ] ;fo{ lhtfpfb} jfd cfgbf] g sdhf] / agfps} df b+u kl/ / x] sf] egb} e';f] cff] rgf u/ ]. kf6l{ km'6sf] sf/ 0f kffra'fb] uf] Ko ;Demf} tf / kb k flktsf] JolQmut : jfy{sf] 8fOFafx] s s] xl klg gepsf] y'k } pbfx/ 0f lbfb} e';f] s] kl cf] LfO{ ;Rofpg ;+: yfut ljlw / k4ltsf] af6f] cjdag ug'{sf] ; f k ltlqmoftds agbf ljefhgsf] b'3{6gf lgldtpsf] pg] lgisif{ k : t't u/ ]. lxf8\g] k : yfglagb' 7Ls 5, alrsf] af6f] 7Ls} 5, k'ug] af6f] pxl xf], s]d f leggtf 5 egbf s] j cx+sf/. d o'jf ;fylx fo{ cfhsf] d'vo k Zg tlgj6} kf6l{sf g] tf ;dft] / lsg km'6] sf xf} eg] / ;f] lwlbg';\, sfo{qmddf ;dftg';\, ;f] ; ldl8of rfpg';\, ] Vg';\. b] zdf sfo{qmd u of}f eg] 7Ls 7fpFdf Nofpg ;lsg5,ú e';f] eg]. e';f] yk], efuag8fsf] ;Demf} tf b'o{ jif{;dd / fvbf g} kf6l{ ljefhg epsf] xf]. kq aflx/ cfpkl5 kf6l{ km'6\ of]. cfgbf] gs} Hhf x'g] u/ L uf] Ko ;Demf} tf u/ ], kf6l{fo{ g} a] va/ agfp. a'l4dfgl 5f] / f r} tdf h'j} v] Nb} g, v] lxfnof] eg] v] ] F egb} g egg] pvfg 5. log] t Tolt klg Odfg / fv] gg\. h'jf v] ] / ufpfel/ v] Nof} F egb} lxf8], ha e] b v'nof], ta ;Togfz x'fb} uof]. cf] L] a} 7s af] fpg'epg, k ltlqmofdf k r08 dfwjhl] ;+;blo bdf cljzjf;sf flu x: tfif/ ug{ yfng'ef], klv{g] w} o{ ug'{epg. ;lrjfoaf6, : yfol ;ldltaf6, kf6l{af6 lg0f{o u/ ] / ;+;blo bfo{ lgb] {zg ug{ ;Sg'x'GYof], Tof] af6f] cjdag ug'{epg. Pp6f] a} 7s af] fpfb} g, csf] {] ;xl u/ fpfb} lxf8\g] k ltlqmoftds sfd dfq} ug'{ef].ú ;+If] k k wfgdgqlfo{ / fk kfsf] 1fkgkq sf7df8f}+ / fk kf] / fh;+: yf;lxt ;a} / fhgllts zltmx c6fpg] df}l s k hftgq sfod ug{ dfu u/ s ] f] 5. kf6l{ cwoif / fh] Gb lª\b]g ] a'waf/ k wfgdgql z] / axfb'/ b] pjffo{ e] 6] / k] ; u/ ] sf] a'fb] dfukqdf cleefjslo ;+:y fú sf kdf / fhf / hgtfaf6 k ToIf lgjf{lrt k wfgdgqlsf] Joj: yf ug{ dfu 5. / fk kf] k wfgdgqlfo{ s] Gb / : yfglo b'o{ txsf] alof] ;/ sf/ sfod / fvl k fb]z vf/ h ] ug{ klg dfu u/ s ] f] 5. / fk kf] jt{dfg ;+ljwfg / ;+j}w flgs Joj: yf sfof{gjogdf cfo;s] klg : yflotj / ;d[l sf] hgrfxgf cw'/ } / x] sf] l6kk0fl klg u/ ] sf] 5. k jqmf df] xg >] i7sf cg';f/ e i6frf/ sf] cgto, dxful lgogq0f, ls;fgfo{ ;dodf g} d, lap pkaw u/ fog'kg]{ ufotsf dfu k] ; epsf] 5. / fk kf] d''sfo{ Pp6} lgjf{rg If]q sfod u/ L k"0f{ ;dfg'kflts lgjf{rg k 0ffL fu" ug{ klg dfu u/ ] sf] 5. / fk kf] g]k f] cjdag ub} {cfpsf] c;+ug k/ / fi6«gllt k lts" x'g] s'g} klg ;Demf}t f gug{ klg k wfgdgqlsf] Wofgfsif{0f u/ fpsf] 5. / pdd]b jf/ ] a'emfp lgjf{rg vr{ / ;'jf : yfglo txsf] lgjf{rgdf efu pdd] bjf/ ] lhnf lgjf{rg sfof{odf lgjf{rg vr{ ljj/ 0f a'emfpsf 5g\. ut #) j} zfvdf ;DkGg lgjf{rgdf efu lpsf rf/ ;o ^% pdd] bjf/ ] dfq vr{ ljj/ 0f a'emfpsf x'g\. lgjf{rgsf] clgtd kl/ 0ffd ;fj{hlgs epsf] #) lbgleq ;a} pdd] bjf/ ] vr{ ljj/ 0f a'emfpg'kg] {sfg'gl Joj: yf 5. ;f] xlcg' k cf cfkm\gf] vr{ ljj/ 0f a'emfpg lhnf lgjf{rg sfof{o] ;fj{hlgs ;"rgf hf/ L u/ ] sf] lyof]. Ps dlxgf k'ug pdd]b jf/ ] dfq} lgjf{rg vr{ ljj/ 0f a'emfpsf] lhnf lgjf{rg clwsf/ L >L/ fd yfkf] hfgsf/ L lbp. vr{ ljj/ 0f a'emfpg]d Wo] Ps kflsf cwoif 5g\ eg] cgo ;a} j8f;b: o 5g\. kflsf cwoif] ## xhf/ b'o{ ;o vr{ epsf] ljj/ 0f a'emfpsf 5g\. j8f ;b: ox ] eg] ;ob] lv Ps fv %) xhf/ ;Dd vr{ u/ ] sf] ljj/ 0f a'emfpsf 5g\. lh;; u'ndldf u7agwg ljhol u'ndl lhnf ;dgjo ;ldlt u'ndlsf] lgjf{rgdf kffr blo u7agwgsf] Kofg g} ljhol epsf] 5. a'waf/ ;DkGg lgjf{rgaf6 k d'vdf sf+u ] ;sf bf] 0f{ vql, pk k d'vdf dfcf]j fbl s]g b sf t] h]g b ;fdl ljhol ep. ;b: ox df u7agwgsf tkm{af6 pdd] bjf/ ag] sf dx] Zj/ e08f/ L, z] / axfb'/ ljs, ;'lgtf lh;l sf'j/, z] / axfb'/ s'fj/, ;fljqf e08f/ L, jl/ axfb'/ sfsl{ / gl/ dfof / fgf ljhol epsf] ;xfos lgjf{rg clws[t / fdaxfb'/ s'fj/ ] hfgsf/ L lbp.

6 c;f/ )&(, g] kf r] Da/ PS:kf] cfhb] lv sf7df8f} +,! c;f/ cfhb] lv g] kf r] Da/ ckm sd;{] g] kf r] Da/ PS:kf] cfof] hgf ug] { epsf] 5. PS;kf] c;f/ ^ ut] ;Dd e[s'6ld08df x'g] epsf] xf]. d] fdf s' Ps ;o %) j6f : 6 / xg] hgfopsf] 5. To;dWo] cgt/ f{li6«o sdkgl tyf pbf] ul Joj;foLsf flu %) j6f : 6 5'6\ofOPsf] cfof] hs] hgfpsf] 5. d] fdf pbf] u jfl0fho tyf cfk"lt{ dgqfo Pj+ Jofkf/ tyf lgsf;l k j4{g s] Gb ] ;xsfo{ ug] {hgfopsf] 5. kl5nf rf/ ;+: s/ 0fsf] d] f ;DkGg ep klg kffrf} F ;+: s/ 0f sf] le8!( sf/ 0f ldapsf] o;} cfly{s jif{leq ;DkGg ug{ flupsf] cfof] hssf] egfo 5. g] kf r] Da/ ckm sd;{sf cwoif / fh] Gb dn] gfkmfsf] lx;fa] egbf klg ptkfbg, lgof{t k j4{g ug] { p2] Zo] d] fsf] cfof] hgf ug{ flupsf] atfp. o; jif{sf] kffrf}f d] fdf a+ufb] z ;xsdl{sf kdf / x] sf] pgsf] egfo 5. d] f cfof]h gf ug{df g]k fl: yt a+ufb] zl / fhb"tfjf;sf] klg ;lqmo ;xeflutf / x] sf] dn] atfp. d] fdf s[lif tyf h8la'6lhgo j: t', ljb'tlo ;fdu L, kmlg{r/ sf ;fdfg, ufd]{ G6 / 6fON;sf ;fdfg, df] afo Uofh]6, xfo8«f]s f ;dfg s: d] l6shgo ;fdfg, 8] / LhGo ;fdu L / xg] 5g\. d] f cjf] sgstf{sf] ;+Vof %) xhf/ gf g] cfof]h ssf] cg'dfg 5. k'/ fgf hxfh lsgg] cjlw 36fOg] ;'uddf p8\g]!) jif{ / b'u{ddf p8\g] hxfh!% jif{ k'/ fgf] ;Dd lsgg kfpg] Joj: yf ul/ Fb} gjlg cof{ sf7df8f}+,! c;f/ ;+: s[lt, ko{6g tyf gful/ s p8\8og dgqfo] k'/ fgf hxfh vl/ b u/ ] / p8fpg kfpg] cjlw kffr jif{ 36fpg] tof/ L u/ ] sf] 5. clx] ;'ud If] qdf p8\g] k ] ;/ foh hxfh!% jif{ / b'u{d e] udf p8\g] gg\k ] ;/ foh jif{;dd k'/ fgf lsgg kfpg] Joj: yf 5. ca kffr jif{ ;do 36fP/ ;'uddf p8\g] hxfh!) jif{ / b'u{d p8fg ug] {hxfh!% jif{;dd k'/ fgf] vl/ b ug{ kfpg] Joj: yf ug{ flupsf] ko{6gdgql k ] d cf] ] hfgsf/ L lbp. a'waf/ k ltlglw;efdf k'/ fgf hxfhsf sf/ 0f b'3{6gf a9] sf] egg] ;f+;bx sf] k Zgsf] hjfkm lbfb} cf] ] o: tf] hfgsf/ L lbpsf x'g\. a fg8 Go'Ú hxfh vl/ b ug{ w] / } dxfuf] x'g] epsf] jfo';] jf sdkglx ] k'/ fgf hxfh lsg] / Nofpg] u/ ] sf 5g\. goffegbf k'/ fgf hxfhsf] d"no cfwfegbf sd kg] { epsf] g] kfsf clwsf+z hxfh k'/ fg} NofOPsf] 5. hxfhsf] kf6{k'hf{ lglzrt cjlwleq} kl/ jt{g ul/ g] / lgoldt dd{t ;Def/ x'g] sf/ 0f hxfh lglzrt ;dodf dfq k'/ fgf] x'g] dgql cf] ] ;f+;bx fo{ hfgsf/ L u/ fp. pg] eg], hxfhsf] btf{ k'/ fgf] x'g ;S5, t/ hxfh a'9f] x'g ;Sb} g. hxfh lgdf{tf sdkgl] cgt/ f{li6«o dfkb08leq / x] / kf6{k'hf{sf] lglzrt cfo' tf] s] sf] x'g5.ú kf6{k'hf{ km] g] { / dd{t ;Def/ u/ ] kl5 hxfh a'9f] gx'g] p8\8oglj1 atfpf5g\. ljzjdf eo/ x] sf xjfo{ b'3{6gfsf] cwoog l/ kf] 6{] klg hxfh a'9f] gx'g] b] vfpsf] 5. hxfhsf] pd] / / b'3{6gfalr s'g} ;DaGw x'fb} g g] kfsf x/ ] sh;f] xjfo{ b'3{6gfdf k'/ fgf] / yf] qf] hxfh p8fpsf] egb} k Zg p7fog5. ;+;f/ sf] h'g;'s} 7fpFdf epsf xjfo{ b'3{6gfdf hxfhsf] pd] / / b'3{6gfalr s'g} ;DaGw / x] sf] b] lvfb} g. hxfh k'/ fgf] / yf] qf] eps} sf/ 0f b'3{6gf eof] egg ldnb} g. a? Tof] hxfh p8fgof] Uo 5 ls 5} g egg] rflxf dxœjk"0f{ xf]. l ;~hlj uf}t d, k"j{dxflgb] {zs, Sofg dgql, g] tf, ;f+;bb] lv ;j{;fwf/ 0f;Dd] hxfhsf] cfo'fo{ lp/ ax;d} plqg5g\. t/, hxfh k'/ fgf] / yf] qf] eps} sf/ 0f b'3{6gf eof] egg' ut a'emfo / x] sf] g] kf gful/ s p8\8og k flws/ 0f -Sofg_sf k"j{dxflgb] {zs ;~hlj uf} td atfpf5g\. hxfhsf] btf{ k'/ fgf] x'g ;S5, t/ a'9f] epsf] egg ldnb} g. ;+;f/ sf] h'g;'s} 7fpFdf epsf xjfo{ b'3{6gfdf hxfhsf] pd] / / b'3{6gfalr s'g} ;DaGw / x] sf] b] lvfb} gú pg] eg], a? Tof] hxfh p8fgof] Uo 5 ls 5} g egg] s'/ f dxœjk"0f{ x'g5.ú ;+;f/ e/ epsf xjfo{ b'3{6gfsf] cwoog l/ kf] 6{x ] klg hxfh k'/ fgf] eps} sf/ 0f b'3{6gf epsf] lgisif{ gcfpsf] uf} tdsf] egfo 5. a? xjfo{ b'3{6gfsf] / ] s8{ x] bf{ k'/ fgf hxfhsf] t'gfdf ev{/ } ag] sf goff hxfh a9l b'3{6gfdf k/ ] sf] b] lvg5. hxfh b'3{6gfdf dfgjlo q'l6, df} ;ddf u8a8l, kfo6fo{ tfldsf] cefjufotsf sf/ 0f e] l6psf 5g\. jfo'ofg lgdf{tf sdkgl] hxfhsf k To] s kf6{k'hf{sf] lglzrt cfo' tf] s] sf] x'g5. ;DalGwt jfo';] jf sdkglsf OlGhlgo/ ] hxfhsf kf6{k'hf{sf] lgoldt cg'udg lg/ LIf0f u5{g\. cfo' ;lspsf] jf lalu Psf] kf6{k'hf{ dd{t jf kl/ jt{g g} ul/ G5. hxfhsf] lgoldt k/ LIf0f / dd{t ;Def/ ep gepsf] Sofgsf OlGhlgo/ ] 58\s] cg'udg u5{g\. olb hxfh lgdf{tf sdkgl] lbpsf] k f] 6f] scg';f/ hxfhsf] lgoldt dd{t ;Def/ / kf6{k'hf{ km] / ab gu/ ] sf] e] l6p Sofg] sf/ afxl ug] { u5{. lghu9 agfpg k lta4 k ltlglw;efsf] a} 7sdf af] Nb} dgql cf] ] af/ fsf] lghu9 cgt/ f{li6«o ljdfg: y agfpg ;/ sf/ k lta4 / x] sf] atfp. lqe'jg cgt/ f{li6«o ljdfg: y] a9\bf] xjfo{ ofq' y] Ug ljsnksf kdf lghu9 ljdfg: y agfpg} kg] { cfjzostf / x] sf] pg] cf} FNofP. xf} ;jf] {Rr cbft] lghu9df cgt/ f{li6«o ljdfg: y gagfpg cfb] z hf/ L u/ ] sf] 5. ;jf] {Rrsf] cfb] z;fu} cgof] df k/ ] sf] ljdfg: y agfpg] / gagfpg] kif ljkifdf ax; eo/ x] sf] 5. t/, ;jf] {Rrsf] k"0f{ km} ;f cem} cfpsf] 5} g. lghu9 ljdfg: ysf] klxf] r/ 0f lgdf{0fsf flu Ps ca{?k} off fug] dgql cf] ] atfp. t/, jif{sf] ah] s/ f] 8 dfq ljlgof] hg ul/ Psf] df pgsf] cy{ dgqfok lt c;gt'li6 hgfp. / fli6«o uf} / jsf] cfof] hgf lgdf{0fsf s/ f] 8?k} off ah] 6 Hofb} Go"g xf] Ú pg] eg], cy{ dgqfo] lghu9fo{ ah] 6 yk ul/ lbg] cfzf 5.Ú of] ljdfg: y lgdf{0f ug{sf flu ;+;b\sf] cgt/ f{li6«o ;DaGw ;ldlt] klg ;/ sf/ fo{ lgb] {zg lbo;s] sf] 5. clx] ;Dd cfof] hgfdf tlg ca{?k} off vr{ eo;s] sf] dgql cf] ] atfp. dgql cf] ] ko{6g dgqfofo{ lbg] ah] 6 ;f9]!) ca{ s6f} tl u/ ] sf] u'gf;f] kf] v]. ;du ah] 6sf] cfsf/ (=* k ltzt] a9\bf ko{6g dgqfosf] ah] 6 7"f] dfqfdf s6f} tl x'fbf k"jf{wf/ lgdf{0fb] lv ko{6s leqøfpg] sfo{qmd k efljt x'g] pgsf] lhls/ lyof].

7 7 c;f/ )&( sl/ a #) c+s] 36\of] g]k ;] sf7df8f}+,! c;f/ a'waf/ g] K;] kl/ bzdj *( c+s] 36] / Ps xhf/ gf} ;o ^^ bzdj #& lagb'df cfok'u] sf] 5. sú ju{ sdkglx sf] sf/ f] af/ dfks ;] G;] l6e OG8] S; $ bzdj ^) c+s] 36] / tlg ;o &* bzdj () lagb'df cfok'u] sf] 5. ;] o/ ahf/ df cfpsf] lg/ Gt/ lu/ fj6] ufglstf{ emg} lg/ fz ag] sf 5g\. ;] o/ ahf/ ] cgt/ lbgsf] sf/ f] af/ d} %) c+segbf a9l] u'dfpsf] lyof]. ahf/ lgs} 36] kl5 ufglstf{x cfgbf] g ul/ / x] sf 5g\. ufglstf{sf] cfgbf] g ;+;b\;dd k'u] sf] 5. ;+;b\df sf+u ] ; dxfdgql uugs'df/ yfkf] ;] o/ ahf/ lgs} 36] sf] ufglstf{sf] dfufo{ ;Daf] wg ug'{kg] { cfjfh p7fpsf 5g\. ;+;b\;dd s'/ f k'u] kl5 eg] ufglstf{ s] xl pt;flxt agg k'u] sf 5g\. h;sf] sf/ 0f prr c+s] 36] sf] ahf/ ] agb j] f;dd ;Dxflg] k of; u/ ] sf] lyof]. cl3nf] lbg -d+uaf/ _ a} +s/ / / fi6«a} +salr 5km r] sf] lyof]. ufglstf{] lgs} rf;f] lpsf] pqm 5kmdf a} +s/ ;Fu} ;] o/ shf{df c;f/ af6 fu" x'g] u/ L sfod ul/ Psf] Ps u fxs shf{ ;Ldf gx6\g] atfpsf] 5. clx] klg ufglstf{x b} lgsh;f] cfgbf] gdf plq/ x] sf 5g\ To;sf] c;/ ;] o/ ahf/ df kl/ / x] sf] 5. Psy/ L ufglstf{ eg] cfgbf] g] emg} Koflgs agg k'u] sf] atfpg yf] sf 5g\. ahf/ lgs} 36\bf ufglstf{x cflqp/ ;] o/ laqml ug{ yf] sf 5g\. ;f] daf/ sl/ a Ps ca{?k} offsf] ;] o/ sf/ f] af/ epsf] lyof] eg] d+uaf/ Ps ca{!* s/ f] 8?k} offsf] sf/ f] af/ epsf] lyof]. o; lbg a9] / Ps ca{ $( s/ f] 8?k} offsf] sf/ f] af/ epsf] 5. Ps a f] s/ sf cg';f/ kl5nf] ;do ahf/ lgs} 36] sf] ;fgf ufglstf{x ;] o/ laqml u/ ] / aflxl/ g yf] sf 5g\ eg] s] xl 7"f ufglstf{x eg] ahf/ efp lgs} ;: tf] x'g yf] kl5 ;] o/ vl/ b ug{ yf] sf 5g\. o; lbg Ps ;o &# j6f sdkglsf] ;] o/ gjlgjf{lrt j: t'ut ;+3sf kbflwsf/ LfO{ dxf;+3sf] : jfut sf7df8f}+,! c;f/ g] kf pbf] u jfl0fho dxf;+3] cfkm\gf ;b: o j: t'ut ;+3sf gjlgjf{lrt cwoif tyf kbflwsf/ Lx fo{ awfo{ tyf : jfut u/ ] sf] 5. dxf;+3sf cwoif z] v/ uf] N5f] a'waf/ gjlgjf{lrt kbflwsf/ LfO{ ;lrjfodf : jfut ub} { awfo{ lbpsf x'g\. dxf;+3sf] j: t'ut kl/ ifb\] cfof] hgf u/ ] sf] awfo{ Pj+ : jfut sfo{qmddf g] kf x: tsf dxf;+3, g] kf OF6f pbf] u dxf;+3, g] kf c} FrL Joj;foL dxf;+3, g] kf rlrq ;+3, g] kf lap Joj;foL ;+3, g] kf 6'/ PG8 6«fe P;f] l;p;g / g] kf bfgf pbf] u ;+3sf gjlgjf{lrt kbflwsf/ L k'u] sf lyp. cwoif uf] N5f] d's ' sf] cy{tgq / lghl If] qsf] k j4{gdf SofK6] gsf] e"ldsf v] Ng j: tu' t ;+3sf gjlgjf{lrt kbflwsf/ Lx fo{ cfu x u/ ]. OF6f pbf] u dxf;+3sf gjlgjf{lrt cwoif z+s/ axfb'/ rgb] b] ;o OF6f pbf] u / x] sf] df sf] le8kl5 ;ft ;o dfq ;~rfgdf cfpsf] atfp. OF6f pbf] u] l;hgdf k ToIf / ck ToIf u/ L kffr fvfo{ / f] huf/ L lbo/ x] sf] atfpfb} pg] OF6f Joj;fofO{ ;/ sf/ ] pbf] usf] dfgotf glbpsf] u'gf;f] kf] v]. OF6f pbf] ufo{ ladf sdkgl] klg ktofpgg\, ;/ sf/ ] klg k fyldstfdf / fv] gú pg] eg], clx] OF6f pbf] udf bif hgzlqmsf] rsf] { cefj 5, ef/ taf6 hgzlqm NofP/ pbf] u ;~rfg ug'{k5{.ú sfo{qmddf pkfwoifåo lbg] z >] i7, c~hg >] i7ufotsf] ;xeflutf lyof]. dxfidlsf u fxsfo{ l/ udf 5'6 sf7df8f}+ dxfidl ljsf; a} +s] x] 6f} F8fsf] l/ u x] 6f} F8f l/ ;f] 6{;Fu a} +ssf u fxs] / ] ;f] 6{df 5'6 kfpg] ;Demf} tf u/ ] sf] 5. ;Demf} tfcg';f/ a} +ssf] 8] la6 sf8{, So'cf/, dxfidl df] afo a} +lsªdfkm{t e'qmfgl ug] {u fxs] l/ ;f] 6{sf ;] jfdf cfsif{s 5'6 k fkt ug{] hgfopsf] 5. / ] ;f] 6{;Fusf] o; lsl;dsf] ;xsfo{af6 a}+ ssf u fxs feflgjt x'g] a}+ s] ljzjf; lpsf] 5. a} +s] k b] z gda/! df %, dw] ; k b] zdf df!%, afudtl k b]z df #&, u08sl k b] zdf (, 'ldagl k b] zdf!*, s0ff{l k b] / ;'b"/ klzrd k b] zdf!& u/ L s' Ps ;o tlg zfvfdfkm{t ;] jf lbo/ x] sf] hgfpsf] 5. lzv/ ;'hsf goff df] 8] ahf/ df sf7df8f} + lzv/ ;'h OG8l: 6«h k fl] goff df] 8] sf : kf] 6{;\ ;'h ahf/ df NofPsf] 5. sf] / f] gf dxfdf/ Lsf sf/ 0f ljutdf ahf/ ;': tfp klg b} lgs kdf ahf/ df ;'wf/ cfpfb} upkl5 sdkgl] goff df] 8] sf h'qf ahf/ df NofPsf] xf]. sdkgl] Ps} k6s %) egbf a9l df] 8] sf h'qf ahf/ df NofPsf] hgfpsf] 5. dlxf, j[4 tyf o'jfju{ ;a} sf] dfufo{ Wofgdf / fvl goff df] 8] sf xnsf, rsbf/ : kf] 6{;\ ;'h ptkfbg u/ ]sf] sdkglsf] egfo 5. jif{b] lv o; pbf] u] u fxssf] dfucg';f/ sf ptkfbg ahf/ df NofPsf] sdkglsf ahf/ Joj: yfks / fh' pk ] tl] atfp. d"no 36] sf 5g\ j6f sdkglsf] ;] o/ d"no a9] sf 5g\. sf/ f] af/ df cfpsf!# j6} ;d"xsf] ;"rs 36] sf 5g\. kffrj6f ;d"xsf] ;"rs b'o{ k ltztegbf a9l] 36] sf 5g\ eg] rf/ j6f ;d"xsf] ;"rs Ps k ltztegbf a9l] 36\bf tlgj6f ;d"xsf ;"rs ;fdfgo 36\g k'u]. 36] sf] ahf/ df klg cffwlvf] f 3'ljQ ljqlo ;+: yf, l;jfo;l 3'ljQ ljqlo ;+: yfsf] ;] o/ d"no!) k ltzt] a9] / ;sf/ ftds ;ls{6 fubf ol sdkglsf ufglstf{ pt;flxt 5g\. Uf] a cfopdo{ a} +ssf] C0fkq b'o{ k ltzt] a9] sf] 5 eg] ldt] / L 8] ekd] G6 a} +s / ;fwgf 3'ljQ ljqlo ;+: yfsf] ;] o/ d"no Ps k ltztegbf a9l] a9] sf 5g\. o; lbg a] kml xfo8«f] kfj/ sdkglsf] ;] o/ d"no * bzdj &^ k ltzt] 36\bf fokm OG: of] / ]G; skf] {/ ];g g] kfsf] ;] o/ d"no * k ltzt] 36] sf] 5. dfpg6] g xfo8«f] g] kf, lzv/ OG: of] / ]G; / l;+u6l xfo8«f] OghL{sf] ;] o/ d"no kffr k ltztegbf a9l] 36] sf 5g\. bdf} Ldf lacf] s] sf] So'cf/ ;] jf sf7df8f} + a} +s ckm sf7df08" lld6] 8] bdf} Lsf df;' Joj;foLfO{ So'cf/ ;] jf pkaw u/ fpsf] 5. a} +s] l8lh6 sf/ f] af/ lj: tf/ ug{] qmddf tgx'f df;' Joj;foL ;ldltsf] Joj: yfkg / x] sf] Jof; gu/ kflsf j8f g+= # l: yt bdf} Ldf cjl: yt yf] s tyf v'bf df;' ahf/ df So'cf/ sf] 8 ;] jf ;'? u/ ] sf] xf]. ;] jfsf] tgx'f df;' Joj;foL ;ldltsf cwoif hljg zfxl tyf a} +ssf] u08sl k b] z k dv ' O{Zj/ Lk ;fb hf] zl] pb\3f6g u/ ] sf] hgfopsf] 5. tgx'f df;' Joj;foL ;ldltåf/ f j6fegbf a9l yf]s tyf v'bf k;af6 df5f tyf df;'x sf] vl/ b laqml eo/ x] sf] hgfpsf] 5. ;ldltsf cwoif zfxl] ;ldltåf/ f ;~rflt k;x df So'cf/ sf] 8 ;'ljwf pkaw u/ fo{ a} +s] e'qmfgl k 0ffLdf ;xh agfp/ Joj;foLx fo{ ;xof] u u/ ] sf] atfp.

8 8 c;f/ )&( )^# ^$, d=if]= x'=lg=b=g=!& )^( )&) ljzjskdf l6d, Pl;ofaf6 kffr sf7df8f} +,! c;f/ dwok"jl{ Pl;ofL d's ' stf/ df cfof] hgf x'g] lkmkmf ljzjsk k'm6a k ltof]l utfdf ;xeful x'g] / fi6«s} l5gf] kmfgf] epsf] 5. stf/ gf] e] Da/ b] lv!* l8;] Da/ ;Dd lkmkmf ljzjsk xfb' } 5. lkmkmf ljzjsksf] Oltxf;df klxf] k6s ljg6/ l;hgdf x'g fu] sf] xf]. o;cl3sf ;a} ;+: s/ 0f u LidsfLg x'gyof]. sf] : 6fl/ sf sf] Gsfkm If] qaf6 5gf] 6 epkl5 ljzjskdf ;xeful x'g] ;a} 6f] L 6'+uf] fu] sf] xf]. sf] : 6fl/ sf ljzjskdf : yfg agfpg] cf} F / fi6«xf]. Pl;of Oltxf;d} klxf]k 6s Pl;ofaf6 ;jf{lws kffr / fi6«] ljzjskdf k lt: kwf{ ug]{ 5g\. cfof] hs stf/, hfkfg, c: 6«] lof, blif0f sf] l/ of / O/ fg] ljzjskdf efu lg] 5g\. lkmkmfsf] sf] 6fcg';f/ Pl;ofaf6 ;Lwf rf/ / fi6«5gf] 6 x'g] k fjwfg 5. Ps 6f] L K] ckm dfwodaf6 5gf] 6 x'g5. 5gf] 6 dfwodaf6 c: 6«] lof] ljzjskdf : yfg agfpsf] lyof]. ljzjskdf ;a} egbf w] / } / fi6«o'/ f k] af6 5flgPsf 5g\. o'/f ksf!# / fi6«] stf/ ljzjskdf k lt: kwf{ ug]5 { g\. clk msl dxfb] zaf6 kffr / fi6«ljzjskdf k'u s ] f 5g\. o;} u/ L sf] Gsfkmaf6 tlg / sgd] jaf6 rf/ / fi6«ljzjskdf 5gf] 6 x'g ] k fjwfg 5. o'/f k ] b'o{ ;ftfcl3 j] N;] o'/ f] kaf6!#cf} F / fi6«sf kdf ljzjsksf] l6s6 kssf u of]. o'/ f] kaf6 hd{gl, 8] gdfs{, ;fljs ljh] tf k mfg;, a] lnhod, qmf] Pl;of, : k] g, ;la{of, O+UNofG8, l: j6\h/ NofG8, g] b/ NofG8\;, kf] r{'u / kf] NofG8 ljzjskdf k'u] sf 5g\. blif0f cd]l / sf blif0f cd] l/ sfaf6 kffrk6ssf] ljh] tf a flh cfof] hs stf/ kl5 ljzjskdf 5gf] 6 x'g] klxf] / fi6«ag] sf] lyof]. blif0f cd] l/ sfaf6 ch] {lg6gf, p?uj] / OSj] 8/ 5gf] 6 ep. o;k6s blif0f cd] l/ sl If] qaf6 sf] ldaof, k]? / lrl ljzjskdf k'ug ;s] gg\. pq/ tyf dwo cd]l / sf -sf]g sfkm_ sf]g sfkm If] qaf6 zlif{ tlg 6f] L ljzjskdf 5flgPsf 5g\. #^ jif{kl5 Sofg8f ljzjskdf k'uof]. cd] l/ sf / d] ls;sf] ] klg stf/ ljzjskdf : yfg agfp. sf] : 6fl/ sf] K] ckmdf Go'lhNofG8fO{ x/ fp/ ljzjskdf : yfg kssf u/ ] sf] xf]. g] kfsf] t] ; f] xf/ sf7df8f} + g] kfl dlxf l6d] cfol6pkm Pl;of l6d 6] lg; k ltof]l utf -l/ hg SjflkmfOª Oe] G6 ;fpy Pl;of_ df a'waf/ uftf/ t] ;f ] xf/ sf] ;fdgf u/ s ] f] 5. ef/ t] g]k ffo{ # ) ] x/ fof]. k ltof] lutfsf] dlxf Psdf k frl dls] k fhgf dfggw/ fo{ ^ ) / ] x/ fog\. cfxg] lzefl u'?ªfo{ ^ ) / ^ ) sf] ;f]e mf] ;]6 df kfvf ufog\. 8aN;df k frl / cglgbtf pkfwofosf] hf] 8L] lzefl / sld{: yf g'ufx >]i 7sf] hf]8 LfO{ / sf] ;Lwf ;]6 df kg5fof]. clk msf clk msfaf6 ljzjsk v] Ng] kffr 6f] Ldf 3fgf, ;] g] u, 6\o'lg;of, df] / f] Ssf] / Sofd?g 5g\. cf]l ;ofgf lkmkmfsf] k fjwfgcg';f/ cf] l;ofgf If] qsf / fi6«;lw} ljzjskdf 5gf]6 x'g ;Sb} gg\. o; If]q sf / fi6«] ljzjskdf : yfg agfpg cgt/ dxfb] zlo K] ckm v] Ng'k5{. cf] l;ofgf 5gf] 6sf] kmfogdf ;f] f] df] g cfonofg8fo{ % ) ] k/ flht ub} { Go'lhNofG8] K] ckmdf : yfg agfpsf] lyof]. Go'lhNofG8 sf] Gsfkm If] qsf] 5gf] 6df rf} yf] epsf] sf] : 6fl/ sf;fu k/ flht eof]. dlxf 6f] Lsf] d'vo k lzifsdf afuf] kf sf7df8f}+ g] kfl dlxf / fli6«o km'6a 6f] Lsf] d'vo k lzifsdf afuf] kf dxh{g lgo'qm epsf 5g\. o'jf tyf v] s'b dgqfo / / fli6«o v] s'b kl/ ifb\ -/ fv] k_] dxh{gfo{ g] kfl / fli6«o dlxf 6f] Lsf] d'vo k lzifssf kdf a'waf/ lgo'qm u/ ]s f x'g\. dlxf v] f8l clx] lgoldt k lzif0fcgtu{t Pl;og sksf] tof/ Lsf flu k lzif0fdf 5g\. dxh{gsf] k lzif0fdf g] kf] rlgdf x'g]!(cf} FPl;og v] s'b k ltof]l utfdf ;xelfutf hgfpfb} 5. cl3nf] ;ftfb] lv / fv] k] ;'? u/ ] sf] Pl;of8sf] tof/ LcGtu{t dlxf k''m6a 6f] LfO{ k lzifs dxh{g] k lzif0f lbo/ x]s f 5g\. dgqfo tyf / fv] k] lbpsf] lhdd] jf/ LfO{ ;xh} : jlsf/ u/ ] sf] pg] atfpsf 5g\. dxh{g / fv] ksf s/ f/ k lzifs x'g\. dxh{g] k lzif0f sl/ c/ df klxf] k6s g] kfl / fli6«o dlxf 6f] L ;+xfng] cj;/ kfpsf x'g\. g] kfl / fli6«o k'm6a 6f] Lsf k"j{sktfg;d] t / x] sf dxh{g] df cgt/ f{li6«o km'6aaf6 ;GGof; lpsf lyp. ;GGof;kl5 pg] Sa: t/ k lzif0f lbpsf lyp. s] xl jif{ pgl a+ufb] zsf] Sadf klg d'vo k lzifs / x]. Ao'Fltof] / c afh{ú sf] ofk Aof6 sf7df8f} + g] kfl lxkck ;+ult k j4{gsf flu : yflkt / c afh{ú ] ofk Aof6fO{ k'ghl{ljt u/ fpfb} Jofj;flos k lbg b] zsf d'vo ;x/ df ofk Aof6Ú sf flu cl8;g ;DkGg u/ ] sf] 5. ;+: yfks sf] lg / f0ff;lxtsf] l6d] / c afh{ú fo{ k'gm ;lqmo agfo{ ofk Aof6fO{ cufl8 a9fpsf x'g\. / f0ff] df ;]G 6 h] leo;{df k9\bf PS;S'l;e OG6/ 6] gd] G6 gfdsf] sdkgl : yfkgf u/ ] sf lyp. pg] of] sdkgldfkm{t lxkck AofG8sf] Jofj;flos ;'?jft u/ ] sf lyp. df od a'4;fu e] 6] kl5 yk k j4{g ug] { c7f] 6 lpsf lyp. kl5nf] ;od / c afh{] Aof6sf flu cfj] bg cfx\ jfg ubf{ l8lh6 cl8;gdf dfq} tlg xhf/ egbf a9lsf] ;xeflutf lyof]. lkmlhs cl8;gdf klg ofk/ x sf] pn] Vo ;xeflutf / x] sf] / c afh{ú sf r] o/ Dofg k j] z / fodfeml] hfgsf/ L lbp. / fodfeml klg ;+ult pbdl x'g\. xf / fodfemlsf] g] t[tjsf] / c afh{ú ] sffr ' L km] / ]sf] 5. ofk Aof6sf ljlegg cl8;g eo/ x] sf 5g\. / fodfemlsf] g] t[tj kfpkl5 / c afh{ú k'gm hfu] sf] 5. kj ] z bfo cfpkl5 xfdldf goff pt;fx ylkpsf] 5.Ú / f0ff eg5g\, ca xfdl l56} Aof6sf cl8;g / Pld] g] ;g / fpg8 ;s] / foe / fpg8sf flu 6k $) k lt: kwl{ 5fGb} 5f} F.Ú k j] zfo{ klg ;fg} b] lv lxkck Do'lhsdf rf;f] lyof]. ofk/ gep klg ofkfo{ dfof ug] { epsf sf/ 0f kl5nf] ;do / fodfeml] / c afh{ú fo{ 6] scf] e/ u/ ] sf x'g\. od a'4 of] ;+;f/ df g/ x] klg / c afh{fo{ lrgfpg] / cfh;ddsf] cj: yfdf Nofpg] sfddf pgsf] dxœjk"0f{ e"ldsf / x] sf] / fodfeml atfpf5g\. km] l/, / c afh{ú o: tf] K] 6kmd{ xf], hxffaf6 fx'/ ], af] gh: tf rlr{t ofk/ hlgdpsf 5g\, hf] clx] Jofj;flos kdf ;km klg dflgg5g\. gof k sfzg k f=l=åf/ f k sflzt tyf d'lb t. sfo{sf/ L lgb{ ]zs M ;'zl yfkf. cwoif, k agw lgb{ ]zs tyf k wfg;dkfbs M s[i0fhjff b]j sf]6 f. sfof{o M : 6f/ d, k'tl;8s, sf7df8f},+ kmf]g g+= ^^^ km\ofs; g++

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

Opel Corsa Kainos

Opel Corsa Kainos Kainos 1.01.2019 Corsa 5 durų Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) 5 d. B ENJOY 1.4 0SC68GF11 M5 55 75 150 11,898 1.4 Start/Stop 0SC68GC11 M5 66 90 150 12,302 1.4 0SC68GSF1

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas Turinys 1 Skaičiavimo sistemos 3 11 Sveikųjų dešimtainių skaičių išreiškimas dvejetaine, aštuntaine

Detaliau

(A3 Cabrio kainora\360tis.xls)

(A3 Cabrio kainora\360tis.xls) Audi A3 Cabriolet Kainos galioja nuo 2010.01.04 galia KW/AG Vidut. Kaina Kaina Kaina Transmisija CO2 EUR EUR Lt g/km be PVM su PVM su PVM Audi A3 Cabriolet Attraction 1,8TFSI 1,8 / 118 / 160 6 159 25.744

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

Opel Crossland X Kainos

Opel Crossland X Kainos Kainos 1.01.2019 Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP CUV CUV ENJOY 1.2 0GD75EXG1 M5 60 81 143 15 629 B 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 0GD75EG61 M6 81 110 137 17 041 1.2 Turbo Start/Stop 0GD75EF61 M6

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidºios terahercu antenos savybems Gediminas lekas 2019 05 07 VGTU Matematinio Modeliavimo Katedros seminaras 1 / 42 Padeka Podoktorant uros

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

Kainynas galioja nuo

Kainynas galioja nuo Kainynas 2019.1 galioja nuo 2019-01 VENTILIATORIAI Ventiliatoriai apskritiems ortakiams Ventiliatoriai stačiakampiams ortakiams Virtuviniai ventiliatoriai Stoginiai ventiliatoriai Dūmų šalinimo ventiliatoriai

Detaliau

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta 1 Priedas Prie 2019-05-28 sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS objekto pavadinimas 1. Garo turbinos K-300-240-1 AS (aukšto slėgio) rotorius. 1 T-5*, brėžinio nr. А-1157694. 2. Garo turbinos K-300-240-1

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Opel Mokka X Kainos

Opel Mokka X Kainos Kainos 1.01.2019 Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) ENJOY 1.4 Turbo Start/Stop 0IC76GVJ1 M6 88 120 169 18,453 B 1.4 Turbo 0IC76GVF1 A6 103 140 178 19,965 5 d. 1.4 Turbo Start/Stop

Detaliau

Opel Grandland X Kainos

Opel Grandland X Kainos Kainos 1.01.2019 Pavarų dėžė kw AG CO 2 išeiga (g/km) WLTP Kaina EUR su PVM (21%) CUV CUV B D B D ENJOY 1.2 Turbo Start/Stop 02D75Ei61 M6 96 130 155 21 982 1.2 Turbo Start/Stop 02D75EC81 A8 96 130 158

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

TRUMPALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcio

TRUMPALAIKIO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcio Eil. Nr. Inventorinis Nr. Pavadinimas Gavimo data Kiekis (vnt.) Vieno vnt. pradinė pardavimo kaina I-ame aukcione, Eur Pastabos 1. AVGTU0008513782 SAMSUNG dėklas EF-GS2L 2012-01-30 1 1,00 2. AVGTU0008513782

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

Kia Niro HEV MY20 Įranga ir kainos Niro HEV MY20 kaina Kėbulas Variklis Pavarų dėžė Klasė Kaina 4x2 1.6 GDI 6DCT Automatinė LX x2 1.6 GDI 6DCT

Kia Niro HEV MY20 Įranga ir kainos Niro HEV MY20 kaina Kėbulas Variklis Pavarų dėžė Klasė Kaina 4x2 1.6 GDI 6DCT Automatinė LX x2 1.6 GDI 6DCT Įranga ir kainos Niro HEV MY20 kaina Kėbulas Variklis Pavarų dėžė Klasė Kaina 4x2 1.6 GDI 6DCT Automatinė LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automatinė EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automatinė TX 30 490 KIA automobiliams

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

T6 Kasten_Kombi

T6 Kasten_Kombi Transporter Modelio Variklis Galia Pavarų Bendroji Keliamoji CO 2 emisija Išmetamųjų dujų kodas kw / AG dėžė masė (kg) galia (kg) (g/km) standartas Trumpa ratų bazė SGA1D2 2.0 TDI 62 / 84 5G 2600-3200

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

A8_LT_

A8_LT_ Audi A8 Modelio kainoraštis Techninė informacija Įranga Matmenys Audi A8 Kainos galioja nuo 2017.01.01 kw / AG Vidut. CO 2 (g/km) Kaina, EUR (be PVM) Kaina, EUR (su PVM) 4.0TFSI quattro tiptronic 320 /

Detaliau

Naujasis Crafter Keliamoji Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina galia kodas Tipas kw / AG Tipas kg EUR su PVM Craf

Naujasis Crafter Keliamoji Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina galia kodas Tipas kw / AG Tipas kg EUR su PVM Craf Naujasis Crafter Keliamoji Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina galia kodas Tipas kw / AG Tipas kg Crafter 30 Kasten standartinis bazė SYBA2A 2.0 TDI 75/ 102 6G Priekiniai varantys ratai

Detaliau

FIAT 500 KAINININKAS FIAT automobilių pardavimo salonai: Autobrava Motors Ozo g. 10A, Vilnius Tel. (8 5) Autobrava Motors Partizanų g. 75C,

FIAT 500 KAINININKAS FIAT automobilių pardavimo salonai: Autobrava Motors Ozo g. 10A, Vilnius Tel. (8 5) Autobrava Motors Partizanų g. 75C, FIAT 500 KAINININKAS FIAT 500 KAINININKAS Kodas Versija Pavarų dėžė Degalų tipas Kaina, EUR su PVM 150.07C.6 Fiat 500 POP 1.2 70 Mechaninė Benzinas 10 990 150.07D.6 Fiat 500 POP SGE Turbo 0.9 85 Mechaninė

Detaliau

Fiat_Ducato_Conversion_LT_201712

Fiat_Ducato_Conversion_LT_201712 FIAT DUCATO VAŽIUOKLĖ KAINININKA Kodas Ducato važiuoklė vienguba kabina Modelis Galia, kw/ag Bendroji masė, kg Keliamoji galia, kg* Vid.degalų sąnaudos, l/100km Kaina, Eur su 21% 290.BCW.6 Cabinato 35

Detaliau

2019 m. birželio 12 d. Sąrašas traktorių (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra VĮ MBS ir kurių variklių išmetamieji teršalai

2019 m. birželio 12 d. Sąrašas traktorių (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra VĮ MBS ir kurių variklių išmetamieji teršalai 2019 m. birželio 12 d. Sąrašas traktorių (T ir C kategorijos), kurių EB tipo patvirtinimo dokumentai yra VĮ MBS ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus su išimtimis 1 pastaba. Prasidėjus

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas VVĮ SKAIDRUMO IR VALDYMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS MATAS MAČIULAITIS 17-11-2 2 TURINYS Nr. Lietuvos energija 3 Lietuvos geležinkeliai 4 Lietuvos paštas 5 Lietuvos oro uostai 6 Lietuvos įmonių efektyvumas 7

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Passat Variant Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina Akcijos kaina Kodas Tipas Tipas kw / AG Tipas EUR su PVM EUR su PVM 3G52BX Trendlin

Passat Variant Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina Akcijos kaina Kodas Tipas Tipas kw / AG Tipas EUR su PVM EUR su PVM 3G52BX Trendlin Passat Variant Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Akcijos kaina Tipas Tipas kw / AG Tipas EUR su PVM EUR su PVM 3G52BX 1.4TSI 92 / 125 22 032 3G52BZ 1.4TSI 92 / 125 DSG-7 23 918 3G522X 1.6TDI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

SPORTAGE MY19 ĮRANGA IR KAINOS SPORTAGE FL kaina KĖBULAS Variklis KLASĖ Pavarų dėžė Vidutinės degalų sąnaudos CO₂ emisija (g/km) Kaina Speciali kaina

SPORTAGE MY19 ĮRANGA IR KAINOS SPORTAGE FL kaina KĖBULAS Variklis KLASĖ Pavarų dėžė Vidutinės degalų sąnaudos CO₂ emisija (g/km) Kaina Speciali kaina ĮRANGA IR KAINOS SPORTAGE FL kaina KĖBULAS Variklis KLASĖ Pavarų dėžė Vidutinės degalų sąnaudos CO₂ emisija (g/km) Kaina Speciali kaina 4x2 1,6 GDI 2WD (132 LX Mechaninė 6,2-8,1 159 18 990 4x2 1,6 CRDi

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Fiat_500_LT_201710

Fiat_500_LT_201710 FIAT 500 KAINININKA Kodas Pavadinimas Kuras Variklio galia, kw/ag Pavarų dėžė Degalų sąnaudos*, l/100 km CO2 išmetimas (g/km) Kaina, EUR su PVM 150.073.4 500 1.2 Pop Benzinas 51/69 M5 6,2/4,2/4,9 115 11.990

Detaliau

FORD FIESTA Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kain

FORD FIESTA Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kain Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas Kėbulo tipas CO 2 (g/km) Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 1,1 l 70 AG M5 Business Benzininis 5 durų 107 14.190 1,1 l 85 AG M5 Business Benzininis 5

Detaliau

Elektronikos labirintai

Elektronikos labirintai and. Naudotos kompiuterinės įrangos kainoraštis 2018-07-23 Kainos su kompensaciniu autorinių teisių mokesčiu Modelis HP Compaq 8200 lite HP Compaq lite 8300 HP-Compaq 8300 lite Mini tower HP Compaq 6300

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI VILNIAUS FILIALAS 2019 VASAROS SEZONO SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS LAIKOTARPIS NUO IKI Paskutinė korekcija: 2019

VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI VILNIAUS FILIALAS 2019 VASAROS SEZONO SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS LAIKOTARPIS NUO IKI Paskutinė korekcija: 2019 VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI VILNIAUS FILIALAS 2019 VASAROS SEZONO SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS LAIKOTARPIS NUO 2019-03-31 IKI 2019-10-26 Paskutinė korekcija: 2019-05-08 Tvarkaraštyje pažymėtas vietos laikas A/K AEROFLOT

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

Cennik 6/99 PLN

Cennik 6/99 PLN NEW SEAT IBIZA Kainynas Versija REFERENCE STYLE FR Kainos nurodytos su PVM Variklis Kodas Durys Pavarų dėžė 1.0 MPI EVO 80AG Start&Stop KJ11PV 5 5-pavaros 1.0 TSI 115AG Start&Stop (Automatas) KJ11KZ 5

Detaliau

Golf R-Line Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina Kodas Tipas Tipas kw / AG Tipas su PVM, EUR BQ14KE R-Line 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DS

Golf R-Line Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina Kodas Tipas Tipas kw / AG Tipas su PVM, EUR BQ14KE R-Line 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DS Golf R-Line Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija kw / AG BQ14KE R-Line 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DSG-7 25 814 BQ146Z R-Line 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-7 27 853 TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo

Detaliau

Transporter Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Keliamoji galia CO 2 emisija Kaina Akcinė kaina Nauda kodas Tipas kw /

Transporter Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Keliamoji galia CO 2 emisija Kaina Akcinė kaina Nauda kodas Tipas kw / Transporter Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Keliamoji galia CO 2 emisija Kaina Akcinė kaina Nauda kodas Tipas kw / AG Tipas kg g / km trumpa ratų bazė SGA1D2 2.0 TDI 62 / 84 5G 2600-3200

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kai

Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kai Eil. Nr. Inventorinis Nr. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto parduodamo aukcione sąrašas Detalus Nr. Pavadinimas Pajamavimo data Kiekis Kaina Pradinė pardavimo kaina Antro aukciono pradinė kaina

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Naujasis Passat Modelio kodas Išpildymas Variklis Galia kw / AG Transmisija Vidutinės degalų sąnaudos l/100km CO 2 emisija g/km Kaina Lt su PVM Kaina

Naujasis Passat Modelio kodas Išpildymas Variklis Galia kw / AG Transmisija Vidutinės degalų sąnaudos l/100km CO 2 emisija g/km Kaina Lt su PVM Kaina Naujasis Passat Modelio kodas Išpildymas Variklis Galia kw / AG Transmisija Vidutinės degalų sąnaudos l/100km CO 2 emisija g/km 3G22BX 1.4TSI BMT 92 / 125 6 MAN 5.3 123 69 757 20 203 3G22BZ 1.4TSI BMT

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

OPEL Cascada

OPEL Cascada OPEL Cascada Opel Cascada 1 Benzinas Dyzelinas 1.4 Turbo ECOTEC 88 kw/12 AG 1.4 Turbo ECOTEC tart/top 13 kw/14 AG 1.6 Turbo ECOTEC 125 kw/17 AG 1.6 Turbo ECOTEC tart/top 147 kw/2 AG 2. CDTI ECOTEC tart/top

Detaliau

Slide 1

Slide 1 U n i x O S Vilniaus Universitetas Matematikos ir Informatikos fakultetas Rolandas Naujikas 2008 FA I L Ų S I S T E M A : F I Z I N I S D I S K O S K I R S T Y M A S 2007 MIF.VU 2 TA R K I M E... = 2007

Detaliau

OPEL Cascada

OPEL Cascada OPEL Cascada Opel Cascada 1 Benzinas Varikliai Pavarų dėžė 1.4 Turbo ECOTEC 22 534 88 kw/12 AG 2 281 1.4 Turbo ECOTEC tart/top 23 383 13 kw/14 AG 21 28 1.6 Turbo ECOTEC 26 355 6 pavarų automatinė dėžė

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017

ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 ELEKTROS SKYDŲ KOMPONENTAI 2017 "Morek" prekinio ženklo produktai yra aukštos kokybės produktai. I "Morek" įmonės pristatymas 13 metų patirtis elektrotechnikos srityje Šiandien "Morek" įmonių grupę sudaro

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymas galioja iki: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pa

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymas galioja iki: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pa Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-02-08 Pasiūlymas galioja iki: 2019-03-08 Pasiūlymo nr.: D-193508 MINI Cooper S ALL4 Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917

NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos LT-16C-0917 NISSAN NV200 techniniai duomenys ir spalvos 19.02.2018 19-02-2018 tipas Variklis ir emisijos m³ CO 2 (g/km) Kaina su 21% PVM EUR Furgonas Furgonas 1.5 dci 90AG 4,2 5 M/T Comfort 131 17 497 Furgonas 1.5

Detaliau