TJA 2012 metų VEIKLŲ PROGRAMOS įgyvendinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TJA 2012 metų VEIKLŲ PROGRAMOS įgyvendinimas"

Transkriptas

1 TJA 2012 metų VEIKLŲ PROGRAMOS įgyvendinimas Tikslas Uždavinys Veikla Pasiūlymai pastabos pagal veiklas a. Gerinti organizacinę struktūrą ir veiklų koordinavimą i. Savanorių įtraukimo į organizacijos veiklą optimizavimas 1. Programos Savanorių pritraukimas ir vadovavimas jiems įgyvendinant ilgalaikius projektus sukūrimas 2. Leidinio, skirto savanoriams pritraukti, parengimas 3. Multikultūrinio savanorystės centro įkūrimas. 4. Sukurti skiltį savanoriams TJA puslapyje. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Įkurtas. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų ii. Organizacijos administracinių ir vykdomųjų veiklų gebėjimų stiprinimas 1. Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimas. 2. Mokymai Taikių demokratinių priemonių panaudojimas ginant žmogaus teises. 3. Mokymai Viešojo intereso atstovavimas. Kaip daryti įtaką valdžios institucijoms lygių EIF PLIUS projektuose numatytos priemonės kelti viešųjų pirkimų organizavimui patirtį. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų

2 galimybių ir nediskriminavimo siekiams įgyvendinti iii. užtikrinti stabilią TJA biurų veiklą iv. užtikrinti pastovų organizacijos valdymo organų darbą 1. Projektų parengimas ir įgyvendinimas stabiliam biuro funkcionavimui 2. Dviejų procentų surinkimo organizavimas 3. Patalpų pagal panaudą gavimo organizavimas organizacijos biurams. 4. Biuro vidaus taisyklių parengimas 5. Biuro veiklos aptarimai 6. TJA biurų aprūpinimas resursais bei administracinio personalo išlaikymas 1. Visuotinis narių susirinkimas 2. Valdybos posėdžiai m. veiklos plano rengimas JRD projektas, Vilniaus m. savivaldybės instituciniai plėtrai projektai. Organizuota kampanija surinkta bene 1500 Lt daugiau nei praėjusiais metais beveik 7000 Lt. Tartasi su Vilniaus savivaldybe atmeta dėl ideologinių aspektų. Ol kas reglamentuojama tik technikos naudojimas, raktų išdavimas. Vyko arti 10 biuro darbuotojų veiklos aptarimai buvo 13 darbuotojų (apdraustųjų). TJA pagal projektus ir 2 proc. Biuro administracinėms veikloms, kanceliarinėms ir eksploatacinėms, pašto biuro priežiūros priemonėms medžiagoms per metus skiria apie 3600 Lt Vyksta šiuo metu Valdyba organizaciniais klausimais turėjo per 6 susitikimus (su reikalavimu protokoluoti per puse) maždaug po 1 kas 2 mėn. Tačiau valdybos el. konferencijoje buvo derinami įvairūs klausimai. Buvo rengiamas veiklų planas, tačiau atsiradus poreikiui parengti 3 m. veiklos planą dėl Roza Luxembourg siūloma sudaryti darbo grupę ir veiklų planą svarstyti per artimiausią pusmetį. O šiuo metu vykdyti šio veiklų plano nepasiektus rodiklius.

3 b. Plėtoti ir valdyti žmogiškuosius išteklius v. užtikrinti finansų ir veiklos kontrolę i. pritraukti narius į organizacijos veiklą didinti jų motyvaciją veikti 1. Ataskaita apie 2011 m. veiklų plano įgyvendinimą 2. Ataskaita apie dviejų procentų panaudojimą 3. TJA finansinė ataskaita 1. TJA Stovykos organizavimas Vyksta pristatymas Vyksta pristatymas Vyksta pristatymas Rugsėjo pradžioje, Alytaus raj. TJA 12-oji stovykla 2. Specialistų, praktikantų į organzacijos veiklą TJA per praėjusius metus praktiką pasirašė ir atliko 5 studentai.

4 pritraukimas. 3. Renginys TJA narių socializacija (gimtadienis) (JRD projekt.) Renginių programa: lapkričio 13 d. Susitikimas su Lietuvos edukologijos universiteto studentais; lapkričio 15 d. Paskaita Kauno kolegijos studentams tema Kultūros sampratos reikšmė tolerancijai ; lapkričio 16 d. 17 val. mokinių piešinių konkurso Tradicijos ir Tolerancija: kitokie tarp mūsų, kuriame dalyvavo per 100 mokyklų parodos atidarymas (A. Smetonos g. 5 Multikultūrinis savanorystės centras, Vilnius); 18 val. 30 min. Phil Mulloy animacinio edukacinio filmo Intolerance peržiūra ir diskusija (A. Jakšto g , Vilnius); c. Plėtoti regioninę veiklą i. skatinti padalinių savarankiškum ą 4. Kultūriniai, edukaciniai, socializaciniai renginiai (filmų peržiūros, stalo žaidimai ir pan.) (JRD projekt.) 1. Regioninių padalinių organizacinės bazės stiprinimas 2. Padalinių įstojimas į regionines skėtines jaunimo organizacijas 22 val. Charming and s Factory. Septintojo TJA gimtadienio vakarėlis. Nuo 22 iki 23 val. įėjimas nemokamas, nuo 23 val iki ryto 10 Lt. TJA renginiuose užsiregistravusiems nemokamas įėjimas iki 24 val. Per tą laikotarpį įvyko per 20 TJA socializacijos vakarų, kurių tarpe buvo tradicinės filmų peržiūros, Žaidimų vakarai, diskusijos, susitikimai su įžymiais žmonėmis. TJA Kauno skyriui skirtas TJA projektorius Šiuo metu tėra Vilniaus ir Kauno padaliniai skėtinių organizacijų nariai.

5 a. Bendradarbiaut i su Lietuvos ir užsienio organizacijomis ii. Plėsti veiklą regionuose i. vystyti tarptautinius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ii. įsitraukti į tarptautinę veiklą 3. Projektų institucinei paramai gauti regionuose rengimas 1. Pajūrio iniciatyvinės grupės formavimas. 2. Tarpregioninių susitikimų organizavimas 1. Jaunimo mainų organizavimas ir dalyvavimas juose 2. Narystės mokečiai IGLYO, ILGA tinklams 3. Dalyvauti IGLYO, ANSO, ILGA ir kitų tinklų veikloje 1. Dalyvavimas Baltijos šalių Pride, IDAHO dieno organizavime: 1. Filmų festivalio organizavimas Lietuvoje 2. Parodos LGBT tema rengimas 3. Diskusijos organizavimas 4. BP viešinimas Lietuvoje 5. Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos BP eitynėse Vilniaus m. sėkmingai, Kaune nesėkmingai. Neįgyvendinta dėl resursų ir laiko stokos Dėl resursų stokos valdybos nariai ir asociacijos vadovė iš asmeninių lėšų vykdavo pagal galimybes į regioninių padalinių renginius. Pasirašyta Europos savanorių tarnybos sutartis gautas priimančios/siunčiančios organizacijos statusas. Sumokėti: 60 ir 30 eurų atitinkamai. Dėl koordinavimo stokos dalyvauta minimaliai. Dėl resursų stokos nevisos veiklos įgyvendintos. 4. BP viešinimas Lietuvoje 5. Pasirengimas ir dalyvavimas Baltijos BP eitynėse 6. TJA atributikos parengimas

6 6. TJA atributikos parengimas Tačiau organizuotas organizacijos dalyvavimas PASAULIO PRIDE eitynėse. Europride:

7 iii. užtikrinti nuolatinę tarptautinių ryšių veiklą 2. SOGI el.konferencija 1. Duomenų bazės apie tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veiklą tvarkymas 2. Nuolatinis TJA atstovavimas tarptautinėje veikloje ir informacijos pateikimas Neįgyvendinta. Pradėta, neužbaigta. Kiek leido laikas ir resursai buvo daroma

8 iv. vystyti savo veiklą skėtinėse organizacijose v. vystyti ryšius su Lietuvos organizacijomis 3. angliškos versijos plėtra 4. Informuoti tarptautinius partnerius (ambasados, org., parlamentinės grupės) apie veiklas. 5. Partnerių organizacijų sveikinimas įvairiomis progomis (Nauji metai, įsikūrimo datos ir pan.) 1. Rezoliucijų ir/ar pozicijų pateikimas skėtinėms organizacijoms 2. Susitikimai su skėtinių organizacijų lyderiais 3. Pasiūlymų bendrai veiklai teikimas ir įgyvendinimas 1. Partnerių organizacijų sveikinimas įvairiomis progomis (Nauji metai, įsikūrimo datos ir pan.) 2. Susitikimai su organizacijų atstovais (darbo Neįgyvendinta Pagal galimybes vykdyta. Sėkmingai plėtojami santykiai su Nyderlandų, Švedijos bei Jungtinių Amerikos valstijų ambasadomis. Nesiųsta. Neteikta Neformalūs. Nepasiekta Siųsti sveikinimai partnerėms mokykloms, institucijoms. Iš dalies.

9 b. Vystyti viešuosius ryšius i. TJA matomumo ir viešumo didinimas reikalais ir kviečiant į socialinius vakarus) 3. Bendradarbiavimo su klubais plėtojimas. 4. "Gaymap" parengimas 5. Bendrų veiklų su organizacijomis rengimas 1. Pagaminti suvenyrų, kitokių daiktų su TJA atributika (pvz.: raktų pakabukų, TJA vėliava, tušinukų, tarškynių, marškinėliai ir kt.) 2. Informacijos apie TJA veiklą sklaida, (naujienų tarnybose) 3. Renginiai TJA reprezentacijai (impulsas) Sutarta dėl viešinimo veiklos, gimtadienio vakarėlių organizavimo suteikiant nemokamą įėjimą ir sudarant galimybes švęsti ir pan. Aptartas socialinio bendradarbiavimo galimybės. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Paremtas kino festivalis Be etikečių, skaityti pranešimai Vilniaus Kolegijoje, Lietuvos edukologijos universitete ir kt. apie 8 renginiai. Pagamintos TJA vėliavos, tušinukai. Buvo išplatinti 9 pranešimai spaudai, Buvo išspausdinti 6 užsakomieji projektiniai straipsniai, taip pat papildomai buvo keletas straipsnių viešojoje erdvėje, pvz: 15min.lt apie organizuotą straipsnių konkursą ir pan. Neįgyvendinta. ii. stiprinti ryšius su žiniasklaida ir kitais viešosios nuomonės 4. Parengti stotelėms reklamą LGBT tolerancijos tema. 1. Žurnalistų rašančių žmogaus teisių tema (už ir prieš) sąrašų sudarymas Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Neparengta.

10 c. Viešoje erdvėje atstovauti grupes kurių formuotojais iii. plėtoti informacinę sistemą i. analizuoti įvykius viešoje erdvėje 2. Susitikimų su žurnalistais dirbančių žmogaus teisių srityje organizavimas 3. Informacijos, su žurnalistais dirbančiais žmogaus teisių srityje, keitimasis. 4. Bendradarbiavimų su televizijomis plėtojimas. 1. TJA Facebook palaikymas plėtojimas. 2. TJA svetainės priežiūra 3. Gayline svetainės palaikymas, plėtojimas. 4. Užsienio informacinių šaltinių sąrašo parengimas (kam siųsti pranešimus, informaciją). 5. Informacijos pateikimas užsienio informaciniams tinklalapiams ir organizacijoms. 1. Žiniasklaidos stebėsena 2. Įstatymų leidybos Neformalūs organizuoti 2. Įvyko papildomų bene 3-5. Vyksta nuolat. Silpnas. Bet buvo asociacijos nariai pakviesti į LNK, Info TV, TV3 laidas, daryti reportažai visose LT televizijose. Buvo paleista viešinimo kampanija, šiuo metu turime jau per 2000 vartotojų pagrindinėje asociacijos, o per visas sudėjus skirtingų asmenų turime per 3000 Buvo atnaujinama informacija, sumokėti mokesčiai už domeną iš JRD projekto, praėjusią savaitę TJA puslapis buvo nulaužtas, todėl reikėjo atstatyti informaciją. Buvo siunčiami straipsniai, bendrai organizuota politinė kampanija. Neatnaujintas Ribotai Vyko iš dalies Vyko iš dalies

11 teisės pažeidžiamos ii. reaguoti į įvykius viešoje erdvėje stebėsena 3. Dalyvavimas konferencijose, renginiuose žmogaus teisių tema 4. Radikalių grupių veiklos stebėsena 5. Dalyvavimas tarpžinybinėse darbo grupėse 1. Straipsnių rašymas 2. Rengti trumpus komentarus apie įvykius ir persiųsti žurnalistams nuomonę. 3. Pranešimų konferencijose skaitymas, dalyvavimas diskusijose, debatuose. Valdybos nariai dalyvavo ir skaitė pranešimus įvairiose konferencijose. Pavyzdžiui Žmogaus teisių konferencijoje Žmogaus teisės šiandien: pasaulis, Europa, Lietuva ir pan. Vykdoma Nevykdyta Asociacijos nariai rašė straipsnius: dažniausiai matomi Valdybos narės Nidos Vasiliauskaitės, Donato Paulausko ir pan. Buvo siųsti apie 3 komentarai. Buvo surengtos 3 spaudos konferencijos, kuriose dalyvavo TJA nariai. Buvo organizuoti mokymai Socialinių mokslų kolegijoje (350 studentų per 4 grupes). Seminarai tarpkultūrinio ugdymo tema moksleiviams (Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija, VU socialiniai darbuotojai ir pan.).

12 4. Organizacijų sutelkimas bendrai veiklai (pvz.: sutelkimas pasirašyti bendrus raštus) 5. Kreipimųsi į institucijas, organizacijas, asmenis rengimas ir platinimas 6. Organizuoti ir/ar dalyvauti viešose pilietinėse akcijose Buvo organizuotos akcijos prieš Konstitucijos 38 str. 2 renginiai. Laidotuvės ir priverstinės tuoktuvės. Dažniausiai taui buvo susiję su asociacijos gynimu (prokuratūra, FNNT, Socmin, fondas ir t.t.) Įvairios akcijos tame tarpe prieš Konstitucijos 38 str. keitimą

13 Kovo 11-osios minėjimas

14 Prieš Konstitucijos pataisą:

15 iii. teisėkūros ir teisminės praktikos formavimas 7. Pranešimų žiniasklaidai reaguojant į įvykius platinimas 1. Bylos dėl žeminančių ir įžeidinėjančių žodžių panaikinimo iš viešosios erdvės pradėjimas 2. Strateginės bylos (pvz.: partnerysčių precedentinė byla) Bendroje sumoje kaip reakcija į įvykius buvo 5 pranešimai iš 9. Nerasta finansinių resursų. Nerasta finansinių resursų.

16 d. Skatinti visuomenės pilietiškumą i. visuomenės švietimas žmogaus teisių srityje 3. Partnerystės įstatymo projekto plėtojimas ir atstovavimas 1. Konferencija lyčių lygybės ir nediskriminavimo tema siekiant stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę 2. Užsakomųjų LGBT straipsnių žiniasklaidoje rengimas ir publikavimas. Dalyvauta tik diskusijose. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Nerasta finansinių resursų. ii. palankios žmogaus teisėms politikos formavimas 1. Edukaciniai projektai (organizacijoms ir institucijoms aiškintis apie ŽTS) Išskirtinių nebuvo

17 2. Bendradarbiavima s su politikos formuotojais 3. Pasiūlymų teikimas įstatymų, jų projektų tobulinimui 4. Žmogaus teises remiančių politikų rėmimas. 5. Straipsnių apie žmogaus teises rengimas Rengtos spaudos konferencijos, vykdyti susitikimai, bendrdarbiavimas teikiant įstatymo projektus. Buvo teikti pasiūlymai Lygių galimybių įstatymo tobulinimui. Konstitucijos pataisos tobulinimui. Buvo organizuoti bendri renginiai (pvz. 2 konferencijos Seime, 2 spaudos konferencijos) Specialiai šiam tikslui nebuvo tiesiogiai rengiama, tačiau TJA nariai savo iniciatyva parengė ir buvo išspausdinti įvairūs straipsniai skirtingose žiniasklaidos priemonėse.

18 a. vykdyti konsultacinę informacinę veiklą socialiai pažeidžiamoms grupėms iii dalyvauti politiniuose procesuose gerinant žmogaus teisių užtikrinimą politinėmis priemonėmis. i. Siekti platesnio žmogaus teisių įtraukimo į bendrojo lavinimo programas. 1. Linksmasis žmogaus teisių negerbiančių politikų rinkimų organizavimas 2. Aktyvus dalyvavimas Seimo rinkimų kampanijoje per vienmandatę sistemą 3. Aktyvus dalyvavimas Seimo rinkimų kampanijoje per daugiamandatę sistemą 1. Metodinės priemonės tarpkultūrinėms kompetencijoms mokyklose parengimas 2. Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymo renginiai Įgyvendinta Organizuota žmogaus teises palaikantiems politikams kampanija. Organizuota žmogaus teises palaikantiems politikams kampanija. Parengta Vykdyti įvairūs

19 ii. teikti teisinę ir informacinę pagalbą asmenims 1. LGBT Informaciniokunsultacinio ir integracijos centro vystymas 2. Migrantų informavimo ir konsultavimo centro PLIUS veiklos vystymas 2. TJA bibliotekos knygų katalogo sudarymas, paskelbimas bei bibliotekos Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų Sėkmingai plėtojamas. Parengtas projektas (Šveicarijos) atmestas dėl to, kad paprašėme per mažai pinigų. O migrantų informavimo ir konsultavimo centre bus galima įsigyti 40 naujų knygų.

20 atnaujinimas. iii. šviesti ir aktyvinti pažeidžiamas socialines grupes 3. Profesionalaus teisininko įtraukimas į asociacijos veiklą 1. Neformalūs susitikimai 2. Šviečiamieji straipsniai LGBT bendruomenei labiau pažinti save. 3. Paramos grupės LGBT vaikų tėvams formavimas. 4. Informaciniai leidiniai (LGBT) Turime. Buvo parengta byla vasario 16 d. bylai, bet nutraukta dėl per mažo dėmesio iš Kauno skyriaus. Vyksta individualiai. Nepasiekta. Vyksta Psichologinės konsultacijos. neišleista Ačiū už dėmesį

21 TJA veiklos LGBT bendruomenei ataskaita už 2012 m. Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) daugiau negu 7 metus dirba biseksualių, homoseksualių, transseksualių ir apskritai visų asmenų teisių srityje. TJA kol kas vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri savo veiklos prioritetu laikydama LGBT*, šioje srityje dirba išskirtinai savanoriškais pagrindais. Viskas, ką pasiekia organizacija, yra tik jos narių ir draugų, 2 % paramos skyrėjų bendrų ir asmeninių pastangų dėka. Kaip ir kasmet kviečiame visus ir ypač tuos, kurie vienokiu ar kitokiu būdu parėmė organizaciją, susipažinti su trumpa mūsų veiklos LGBT* žmonėms metine apžvalga. Organizacija savo veiklą grindžia 3 strateginiais tikslais: 1. Sudaryti jaunimui, susidomėjusiems asmenims geresnes galimybes socializuotis įsitraukiant į veiklą žmogaus teisių srityje. 2. Formuoti viešąjį diskursą, dalyvauti politiniuose procesuose žmogaus teisių politikos Lietuvoje gerinimui bei vykdyti veiklas skatinančias pagarbą žmogui. 3. Stiprinti žmonių socialinę kompetenciją ir skatinti jaunimo, socialiai pažeidžiamų grupių pilietiškumą. Visuomenės informavimas Žvelgiant apibendrintai ir kiek plačiau viešoje erdvėje itin svarbu palaikyti LGBT* aspektų nagrinėjimą, nes tai ne tik prisideda prie pačių LGBT* asmenų emancipacijos, tačiau pamažu iš šešėlio padeda išryškinti gyvų asmenų veidus. Visuomenės informavimo veiklos vykdytos tiek reiškiant bendrą Asociacijos poziciją, tiek individualiomis Asociacijos narių pozicijomis, nuomonėmis ar komentarais. TJA vardu praėjusiais metais buvo išplatinta 11 pranešimų spaudai (BNS naujienų tarnyba), Asociacijos atstovai aktualiomis temomis teikė komentarus įvairioms televizijoms, radijui, internetinei ir spaudintinei žiniasklaidai. Asociacija sėkmingai skleidžia informaciją ir socialiniuose tinkluose ( draugų ratas perkopė 2100 narių. Tarp dažniausiai viešai publikuojamų Asociacijos narių yra Donatas Paulauskas, Justinas V. Daugmaudis, Morta Vidūnaitė, valdybos nariai Nida Vasiliauskaitė, Mindaugas Kluonis, Artūras Rudomanskis. Tolerantiško jaunimo asociacija bendradarbiaudama su radijo stotimi Laisvoji banga vykdė laidų ciklą Visiškai laisvai, iš viso buvo parengta 10 radijo laidų. Neapykantos nusikaltimų prevencija ir teisinė LGBT gynyba Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovai buvo pirmieji Lietuvoje, kurie dar 2007 m. pradžioje, siekdami apginti viešąjį interesą, kreipėsi į prokuratūrą, kad būtų pradėti baudžiamieji persekiojimai neapykantos skleidėjams. Tokio pobūdžio projektas netruko duoti vaisių raginimų nužudyti, susidoroti ypač sumažėjo. Organizacijos iniciatyva šiuo metu vyksta 46 ikiteisminiai tyrimai ( dėl neapykantos kurstymo homoseksualių žmonių atžvilgiu, kuriuos generalinė prokuratūra pradėjo gavusi TJA pareiškimus. Dažniausiai tyrimai baigiami neapykantą dėl seksualinės orientacijos kursčiusių asmenų nubaudimu. Praėjusiais metais buvo nubausti 7 neapykantos skleidėjai. TJA iniciatyva gayline.lt svetainėje sudaryta galimybė pranešti apie neapykantos kurstymą mūsų organizacijai, o TJA savanoriai surinkę informaciją apie galimus pažeidimus parengia kreipimusis į teisėsaugos institucijas ir prižiūri procesinius veiksmus.

22 Džiaugiamės, kad ši neatlygintina iniciatyva pasitvirtino kaip sėkminga ir paskatino kitus ją plėtoti. Šiuo klausimu viena organizacijų netgi įgyvendina projektą. Džiugu, kad skundus teikia ir patys asmenys. Aktyvi organizacijos vykdoma viešosios erdvės stebėsena ir veiksmai, siekiant, kad būtų nubausti neapykantos kurstytojai, duoda rezultatų: neretai už nusikaltimus nubaudžiami radikaliausi nacionalistai. Galbūt neveltui Asociacijos nariai Nida Vasiliauskaitė, Artūras Rudomanskis patenka į dešimtuką labiausiai pavojingų antinacionalistinio judėjimo veikėjų. Ginant transseksualius piliečius ir remiantis įstatuose numatyta teise atstovauti Asociacijos nariams, TJA ir jos nariai finansavo bylinėjimąsi aukštesnės instancijos teisme. Nagrinėtas ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo transseksualiai moteriai šiais metais buvo patenkintas, tačiau net ir laimėjus, nekompensuotų išlaidų bylinėjimuisi proporcinė dalis viršijo priteistą sumą. LGBT teisės politikoje Tolerantiško jaunimo asociacija, siekdama labiau sustiprinti LGBT* palankią politiką, jau antrą kartą bendradarbiaudama su partneriais organizavo politines kampanijas labiausiai LGBT* bendruomenei palankiems ir prie LGBT* lygiateisiškumo prisidėjusiems politikams. LGBT balsas kampanijos pagrindinė mintis teigė, kad niekas už mus pačius neužtikrins mums lygiateisiškumo, teisės būti savimi, nesijaučiant išstumtiems iš viešosios erdvės į užribį. Todėl tik patys įtakodami politiką, mus įvardijant kaip konsoliduotą politinę galią galime tikėtis pokyčių. LGBT balsai prisidėjo Seimo narėmis išrenkant prof. M. A. Pavilionienę, doc. G. Purvaneckienę, D. Kuodytę ir kt. Šiandien LGBT bendruomenei nėra užtrenktos durys vystyti LGBT* palankią veiklą Parlamente tai visų, kurie prisidėjo prie kampanijos LGBT balsas organizavimo ir dalyvavo joje pasiekimas. Sužinojus, kad Tėvynės Sąjungos Lietuvos konservatorių atstovas Seimo narys Stasys Šedbaras užsimojo Konstitucijos 38 straipsnyje sutapatinti šeimos sampratą tik su santuoka bei atmesti kitas šeimos formas, Asociacijos nariai, bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, politikais, visuomenininkais organizavo protesto akcijas ( dalyvavo visuose svarstymuose, derino su politikais galimybes užblokuoti tokių pataisų priėmimą. Tikriausiai Jums žinoma, kad rezultatas yra teigiamas, nors ir 1 balso dėka (įvykis žinomas, kadangi balsavime nedalyvavo P.Gražulis). Atsakas persekiojimui virš 150 dalyvių pritraukusi konferencija Seime Praėjusiais metais Tolerantiško jaunimo asociacija Lietuvos Seime organizavo labiausiai konservatyvių politikų ir įvairių organizacijų persekioto projekto Lietuvoje baigiamąją konferenciją tema Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas Lietuvos mokykloje. ( Minėtos organizacijos ir grupės Tolerantiško jaunimo asociacijos įgyvendinamą projektą Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra įvardijo kaip homoseksualumo propagandą Lietuvos mokyklose. Dėl Seimo narių (R.J.Dagys, M.Adomėnas, K.Uoka, A. Zuokienė, V. Stundys), organizacijų (Nacionalinė tėvų ir šeimų asociacija, Lietuvių tautinis centras, VšĮ Šviesos kampelis ) ir asmenų (R.Repšys, J.Lipkevičienė) organizuoto puolimo Tolerantiško jaunimo asociacija turėjo džiaugsmo tarpkultūrinius mokymus pravesti ne tik projekto rėmuose, bet ir Prokuratūroje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Europos socialinio fondo agentūroje ir pan. Siekiant apsisaugoti nuo tarpkultūrinio ugdymo Lietuvoje buvo aukojamos mišios bažnyčioje, surengtas propagandinis renginys, įvyko speciali konferencija Seime. Ką jie mano apie TJA įgyvendintą projektą, labai gerai atsispindi viename iš daugelio prieš Asociaciją nukreiptų Respublikos leidinių grupės straipsnių: ( /).

23 Įgyvendinant projektą buvo išugdyti 142 dalyviai (mokytojai, tėvai, NVO atstovai), kurie savo žinias perteikė daugiau nei 630 (moksleivių, NVO narių/savanorių). Tarpkultūrinio ugdymo tema, įskaitant ir ugdymą apie LGBT*, buvo išleistos dvi knygos, vadovėlis mokytojams ir tarpkultūrinio ugdymo praktikos tyrimas; knygos nemokamai platinamos mokykloms, universitetams ir visiems norintiems. Bendruomenės telkimas, stovykla, vieši renginiai Tolerantiško jaunimo asociacija šiais metais pakvietė į 12-ąją TJA stovyklą ( kuri sugrįžo į pamėgtą sodybą Alytaus rajone. TJA stovyklos tradiciškai skirtos ne tik poilsiui. Jų metu vyksta ugdomieji užsiėmimai, darbai grupėmis, diskusijos. Stovykloje dalyvavo apie 30 asmenų. Juokingiausia ir pikčiausia buvo tai, kad Jaunimo reikalų departamente dirbantys žmonės teikėsi klausti ar stovykloje dalyvauja homoseksualūs žmonės, suprasti reikėjo kaip neva netinkama praktika. Diplomatiškai atsakymas skambėjo, kad Asociacija neturi teisės rinkti informaciją apie tai kokios orientacijos žmonės esą. Vienas sėkmingiausių būdų pabūti kartu, aptarti rūpimus klausimus, veiklą yra TJA socialiniai vakarai. Renginių metu buvo rodomi įvairūs filmai, organizuojamos diskusijos, stalo žaidimai, protmūšiai, išvykos ir kt. Socialinių vakarų per praėjusius metus buvo suorganizuota virš 20. Vienas svarbesnių renginių Asociacijos veikloje visuomet būna TJA gimtadienis ( &type=1). Praėjusiais metais gimtadienis buvo paminėtas Tarptautinės tolerancijos dienos kontekste. Šioms progoms organizacija parengė renginių ciklą, kuriame buvo skaitytos paskaitos Lietuvos edukologijos universiteto ir Kauno kolegijos studentams; moksleivių piešinių parodos atidarymas, kurioje dalyvavo per 100 mokyklų; vieša Animacinio satyrinio filmo Intolerance peržiūra ir aptarimas-edukacinė diskusija; surengtas vakarėlis. Tolerantiško jaunimo asociacija sėkmingai bendradarbiaudama su Socialinių mokslų kolegija savanoriškai jau 2 metus organizuoja paskaitas studentams. Praėjusiais metais Asociacijos lektorių paskaitų klausėsi daugiau negu 350 kolegijos studentų. Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai taip pat vedė užsiėmimus 12 bendrojo lavinimo mokyklų, VU socialiniams darbuotojams. Baltic Pride ir Europride 2012 ir tarptautinių dienų minėjimai Didelis dėmesys skirtas LGBT metų šventei Baltic Pride 2012 ( kuris vyko Rygoje. Į Latviją siuntėme didžiausią dalyvių grupę iš užsienio šalių. Į renginį sukvietėme 45 dalyvius ir iš 2% organizacijai skiriamos paramos išnuomavome autobusą, pirkome priemones pasirengimui. Smagu, kad renginyje su Asociacijos draugais ir nariais taip pat dalyvavo šiuo metu Seimo narės pareigas einanti doc. Giedrė Purvaneckienė, LSDP info centro vadovė Jolanta Bielskienė, Seimo vicepirmininko patarėja Morta Vidūnaitė ir kt. Vienas sėkmingiausių asociacijos projektų buvo Lietuvos pristatymas didžiausiame Europoje LGBT renginyje Worldpride 2012, kuris vyko Londone. Eitynėse už LGBT orumą kartu su TJA nariais dalyvavo Anglijoje studijuojantys ir dirbantys lietuviai, Oksfordo universiteto studentai iš viso daugiau negu 100 dalyvių ( Pagalba Žmogui, atrandančiam savo seksualinę orientaciją, gali kilti daug klausimų apie save, santykius su kitais, o kai kada ir daug sunkių jausmų: baimė būti atstumtam, baimė atsiskleisti. Dažnai tėvai, sužinoję apie vaikų homoseksualią ar biseksualią orientaciją, taip pat patiria daug įvairių emocijų pasimetimą, nerimą, pyktį, ir nenori susitaikyti su realybe. Tokiais atvejais labai svarbu nekentėti vienumoje, ieškoti profesionalios psichologinės pagalbos. Džiaugiamės, kad jau daugiau negu metus galime nemokamai

24 teikti profesionalias psichologines konsultacijas LGBT bendruomenei ( Kita Džiaugiamės, kad praėjusiais metais užmezgėme ir plėtojame bendradarbiavimą su Roza Luxembourg fondu (prie Vokietijos federacijos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerijos). Bendradarbiavimo tikslas prisidėti sprendžiant LGBT* teisių problemas per jų reglamentavimo sritį. Artimiausiu metu ketiname pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. TJA įsipareigoja ir toliau aktyviai plėsti veiklas, siekti pagarbos LGBT žmonėms įtvirtinimo, LGBT teisių gynimo stiprinimo. Pokyčiai būtų kur kas greitesni, jei veikiančiųjų ratas plėstųsi. Mes kviečiame kiekvieną asmeniškai nelikti abejingu ir solidariai vienytis bei kartu veikti, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi oriai ir būti laimingas. Kviečiame TAPTI TJA nariais ar draugais. Susisiekite su mumis jau DABAR - Šiais metas planuojama, kad bus itin daug renginių LGBT* tema ir tam reikės kur kas didesnės kiekvieno iš mūsų paramos, dalyvavimo ir palaikymo. Visada laukiame idėjų ir iniciatyvų, taip pat ir paramos joms iš visų LGBT* žmonių ir jų draugų, kurias su džiaugsmu galime padėti įgyvendinti. Tolerantiško jaunimo asociacijos vardu: Pirmininkė Inga Žilinskaitė Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis Valdybos nariai Mindaugas Kluonis, Nida Vasiliauskaitė, Eglė Tamulionytė, Gediminas Sargelis

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 7d. Įsakymu Nr. V-11 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2013 METŲ DARBO PLANAS

PATVIRTINTA Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 7d. Įsakymu Nr. V-11 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2013 METŲ DARBO PLANAS PATVIRTINTA Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 7d. Įsakymu Nr. V-11 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2013 METŲ DARBO PLANAS 1a) Įstaigos misija: Pagerinti žmonių gyvenimo kokybę

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri Sausis 1 2 3 IT : subdomeno kpmpc.lt galiojimo pratęsimas Elektroninių knygų rinkinys: PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS Keleivių pervežimo oro transportu (Vilnius-Hamburgas-Vilnius; 6 asmenys) p.,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau