Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University"

Transkriptas

1 Mykolo Romerio universitete rengiamų disertacijų sąrašas List of dissertations in preparation at Mykolas Romeris University Mokslo krypčių kodai/ codes: teisė/law S 001, vadyba/management S 003, ekonomika/economics S 004, psichologija/psychology S 006, edukologija/education science S 007, filologija/philology H Filologija / Philology Usinskiene Olga Migracijų terminai lietuvių, anglų ir rusų kalbomis 2. H 004 Valienė Rasa Efektyvios komunikacijos strategijos antikinėje ir šiuolaikinėje retorikoje 3. Teisė / Adomėnienė Viktorija Mediacijos modelių diegimas darbo ginčų sprendimuose (Implementation of mediation models Law in labour dispute resolution) 4. S 001 Ališauskas Raimondas Eurasian Economic Union: Legal complexities and interaction with WTO Law (Eurazijos ekonominė sąjunga: PPO teisės veikimas rinkos teisiniame reguliavime) 5. Alksnys Donatas Teisiniai asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo iššūkiai atvirojoje bankininkystėje Andrijauskas Raimondas Augustauskaitė-Keršienė Aistė Bagdonavičienė Agnė Baikštys Liutauras Balsiukienė Audronė Bereikienė Daiva Bublienė Raimonda Chocha Vytautas Čebelis Jonas Ekstremaliosios situacijos teisinis režimas ir jo įvairovė (The legal regime of the extreme situation and its diversity) Išlygų žmogaus teisių apsaugos sutartims problematika Žalos, padarytos dirbtinio intelekto sistemų, civilinės atsakomybės modeliai ir taikymo pagrindai (Bases and models of civil liability caused by damage made by artificial intelligence) Skaitmeninė valiuta, kaip alternatyva dekretiniams pinigams (Digital Currency as an Alternative to Fiat Money) Veiksmingo restruktūrizavimo proceso užtikrinimo problemos (Problems in Ensuring Effective Restructuring Proceedings) Atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas šiuolaikinės aplinkosaugos kontekste (Legal regulation of waste management in the context of contemporary environmental protection) Užsieniečių teisinės padėties ypatumai Europos Sąjungos antidiskriminacinės teisės kontekste (Particularities of legal situation of foreigners with regard to the European Union antidiscrimination law) Privataus sektoriaus investicijų į viešojo sektoriaus įgyvendinamus projektus teisinis reglamentavimas (Legal regulation of private sector investments in public sector projects) Mokesčių teisinio reguliavimo veiksmingumo problemos (Problems of legal effectiveness on tax regulation)

2 Česnaitytė Greta Delekaitė Simona Dementavičienė Simona Dumbrytė-Ožiūnienė Monika Po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo gaunamų žaliavų tapimo produktais teisinio reglamentavimo ypatumai ir problemos (After mixed municipal waste treatment received raw materials becoming as products legal regulation problems and peculiarities) Konkurencijos teisės normų taikymas farmacijos sektoriuje (vaistų patentams) (Application of competition law in the pharmaceutical sector (patents on medical products)) Visuomenės atstovai Europos Sąjungos valstybių teismų sudėtyse ir šio instituto pritaikymas Lietuvos teisingumo vykdymo sistemoje aukščiausiosios ir (ar) ordinarinės teisės lygmeniu (The representatives of the society in the composition of the courts of the European Union member states and application of this institute in the system of administration of justice of Lithuania at the level of the supreme and/or ordinary law) Teisė į teisingą teismą administraciniame procese: tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose įtvirtintų standartų taikymo problematika Lietuvos Respublikos administraciniame procese (Right to a fair trial in administrative proceedings: problematic aspects of implementing international human rights standards in administrative proceedings of the republic of Lithuania) The implementation of EU climate law: balancing its scope of (inter)action on the coherence 19. Fatmi Anyssa and consistency of EU legal framework 20. Fernandez Montojo Reprodukcinės teisės: teoriniai ir praktiniai aspektai (Reproductive rights: theoretical and Salomėja practical aspects) 21. Gennari Francesca Internet of things (law): legal liability in connection with IoE devices in the home 22. Globytė Rūta Darbo/veiklos platformos ir darbo garantijos jose dirbantiesiems (Work/Activity Platforms and Job Guarantees for Those Working on Them) 23. Gora Agnieszka Liability of Mediator 24. Gorbun Olesia The Influence of Crimean Occupation on Effective Dispute Resolution under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 25. Grendelis Paulius Konkurencijos teisės ir intelektinės nuosavybės teisinio santykio balansas technologijų rinkoje (Competition law and intellectual property legal relationship balance in technology market) Grigaitis Denas Jurisdikcijų kolizijos sprendimas bei taikytinos teisės nustatymas Europos Sąjungoje 26. inicijuojamose bylose, susijusiose su blokų grandinės technologija (Collisions of jurisdictions and applicable law in blockchain related disputes from the perspective of European Union) 27. Grigonienė Rasa Darbuotojų teisių apsauga taikant informacines technologijas darbe (Application of information technologies for protecting employee rights) 28. Intė Odeta Mediacijos tarpvalstybiniuose šeimos ginčuose taikymo ypatumai

3 29. Ivašauskaitė Ilona Neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimo teisinio reguliavimo problemos (Problems of the legal regulation of illegally staying foreigners return) 30. Jablonskis Martynas Oligopoly Problem: Game Theory Perspective (Oligopolijos problema žaidimų teorijos požiūriu) Karasov Sergii Gray Zone Conflicts and hybrid threats arising from military activities in occupied waters: the 31. problems of applicability and effectiveness of International law of the Sea and the Law of Naval Warfare Kirkutis Mykolas Viešosios tvarkos, kaip teismų sprendimų tarpvalstybinėse civilinėse bylose nepripažinimo, 32. išlygos ir teisės į teisingą teismą veiksmingumo suderinamumo problemos (Problems of compatibility between public policy as a non-recognition clause in cross-border civil cases and the effectiveness of the right to a fair trial) Kiršys Deividas Bepiločių orlaivių (dronų) valdymo, naudojimo ir disponavimo problemos privatiniuose 33. teisiniuose santykiuose (Problems associated with managing, using and disposing of drones in private legal relationships) 34. Komziuk Anna Implementation of European Principles of Good Administration in Ukraine (Gero administravimo principo įgyvendinimas Ukrainoje Europos kontekste) 35. Langys Egidijus Mediacijos taikymas sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų ginčuose 36. Lauschke Hans Rights and Social Guarantees for Freelance Workers Status Quo and Developments of Legal Instruments in Lithuania in Comparison with Other European Countries 37. Leonas Laimonas Institucinės mediacijos sąrangos Lietuvoje disfunkcijos 38. Leščinskaitė Aistė Psichologinio smurto darbe identifikavimo ir prevencijos teisinės problemos (Legal Problems of Identification and Prevention of Psychological Harrasment in Workplaces) 39. Liauksminas Arnas Žmogaus teisių apsaugos versle teisiniai aspektai (Legal aspects of human rights protection in business) 40. Lukošius Liutauras Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą (Criminal liability for fraudulent accounting) 41. Marcinkevičius Gamintojo civilinė atsakomybė už nežinomas rizikas (Producer s civil liability for unknown Algimantas risks) 42. Maksymiv Mariana The Scope of EU Regulatory Policy Regarding Climate Change: Case of Maritime Emissions 43. Markevičius Edgaras Privatumo apsaugos elektroninėje erdvėje problemos skirtingų teisinių sistemų sąveikoje (Problems of cyberspace privacy protection in interaction of different legal systems) 44. Marozas Tomas Jus ad bellum ir jus in bello kosmoso erdvėje teisinis reguliavimas ir taikymas (Application of jus ad bellum and jus in bello in outer space)

4 Mickus Pranas Mykolas Mikalajūnas Evaldas Mikalauskaitė-Šostakienė Kristina Miliukas Eugenijus Milius Vaidas Mogenytė Vilija Morozienė Sonata Motuzienė Inga Ožiūnas Giedrius Pakamanis Mantas Paškevičienė Kristina Petkutė Greta 57. Petrikas Arnas Juridinių asmenų jungimas ir skaidymas Pokhodun Yuliia 58. Bendrosios kompetencijos teismo funkcijų sąveikos su mediacijos ir arbitražo, kaip alternatyvių ginčų sprendimo būdų, procesais ribos civiliniuose ginčuose (Boundaries of interaction of functions of general competence court with processes of mediation and arbitration as mean for alternative dispute resolution in civil disputes) Virtualiosios kripto valiutos kaip atsiskaitymo priemonės privačiuose sandoriuose reguliavimo modelis Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo disfunkcijos (The dysfunction of legal regulation in territory planning) Crowdfunding regulation: balance of interests (Sutelktinio finansavimo reguliavimas: interesų balansas) Mediacijos taikymo administracinėje justicijoje teoriniai ir praktiniai aspektai (The theoretical and practical aspects of the application of mediation in administrative justice) Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose (Protection of public interest in legal entity bankruptcy cases) Įrodinėjimo Lietuvos baudžiamajame procese problematika Europos Sąjungos baudžiamosios justicijos kontekste Tarptautinė monetarinė teisė ir finansinių krizių valdymas (International monetary law and management of financial crisis) Jurisdikcijos nustatymo turtiniuose ginčuose, kylančiuose iš sutarties ar delikto (kvazi-delikto), pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinį reguliavimą problematika (Determination of jurisdiction problems in disputes arising from contracts or delicts (quasidelicts) in accordance with the legal regulation of the Republic of Lithuania and the European Union) Arbitražo ginčo šalių teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstančiame arbitraže (Ensuring the rights and legitimate interests of parties to arbitration seated in the Republic of Lithuania) Non bis in idem principas ir jo taikymas baudžiamojoje justicijoje (The non bis in idem principle and its application in criminal justice) Asmens duomenų apsaugos ir konkurencijos teisės santykis skaitmenizacijos eroje (The Relationship between Data Protection and Competition Law in the Era of Digitalization) Aligning the Interests in International Commercial Agency from the Perspectives of Civil Law and Common Law (Interesų užtikrinimas tarptautiniuose komercinio atstovavimo santykiuose iš civilinės teisės ir bendrosios teisės perspektyvos)

5 59. Schmitz Filho Ricardo New Nexus Rules for the Allocation of Taxable Profits Between Multinational Corporate Sergio Group s Entities in a Global and Digital Economy: the EU Context 60. Seniutienė Danguolė Migracijos procesų reguliavimas visuomenės saugumo užtikrinimo kontekste (Regulation of migration processes in the context of public security) Shcherbyna Yevhen Smart contracts on blockchain as pre-commitment devices. The issues of legal framework 61. (Išmaniosios sutartys panaudojant blokų grandinės technologiją kaip išankstinių įsipareigojimų įtvirtinimo priemonė. Teisinio reguliavimo klausimai) 62. Slobodenuka Anastasija Anti-money laundering and terrorist financing issues in the provision of remote financial services 63. Speičys Ovidijus Investor-State Dispute Settlement after the Termination of intra-european Union Bilateral Investment Treaties Statkienė Erika Elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencijos, perdirbimo, panaudojimo ir šalinimo 64. teisinio reguliavimo iššūkiai globalizacijos sąlygomis (The globalization challenges of legal regulation in the field of electrical and electronic waste prevention, recycling, usage and disposal) 65. Stolper Inesa The concept of e-justice from the perspective of the right to a fair trial 66. Strunkienė Ieva Fizinių asmenų nemokumo teisiniai aspektai (Legal relationships of individuals insolvency) 67. Stundys Tomas Research of legal regulation models of corporate groups. Problems of application of civil liability 68. Šakalienė Dovilė Kriminalinės žvalgybos duomenų legitimumo problema baudžiamajame procese (The issue of the legality of criminal intelligences data in criminal process) Šavelskis Mykolas Europos Sąjungos migracijos teisės perkėlimas ir įgyvendinimas Lietuvoje: teisinė ir politinė 69. analizė (Transposition and implementation of EU migration law in Lithuania: legal and political analysis) 70. Šepetys Tomas Linas Europos Sąjungos išimtinių autorių teisių reguliavimas (Regulation of exclusive copyrights in the European Union) 71. Šikšnys Karolis Dirbtinio intelekto reguliavimas duomenų ekonomikos sąlygomis (Regulation of Artificial Intelligence in the Context of Data Economy) 72. Šimanskis Karolis Perkančiųjų organizacijų civilinės atsakomybės ikisutartiniuose santykiuose probleminiai aspektai 73. Tanase Alexandru Constitutional Identity and the State's Legal Order 74. Treigė Milda Kai kurie valstybės kaip įstatymų leidėjo atsakomybės pagal nacionalinę ir tarptautinę investicijų teisę aspektai

6 75. Trukšnytė Gintarė Verslo etika ir jos įtaka verslo teisiniams santykiams (Business ethics. The influence on business law relations) 76. Vaidilaitė Greta Imperatyvių teisės normų pasikeitimo įtaka sutarčių vykdymui (Impact of change of imperative legal regulation for the enforcement of contractual obligations) 77. Vasiliauskas Liutauras Darbuotojų finansinis dalyvavimas įmonės veikloje (valdyme) (Employee financial participation in the company activities (management)) 78. Vasylchenko Yevhenii International Arbitration for Construction Disputes (Tarptautinis arbitražas statybos ginčams) 79. Večerskytė Juta Aukštųjų valstybės pareigūnų pašalinimas iš pareigų: lyginamoji analizė ir optimalaus modelio paieška (Removal from office of high state officials: a comparative analysis and search for an optimum model) 80. Venckuvienė Irma Kovos su manipuliavimu sporto varžybomis patirtis Europoje ir Lietuvoje: teoriniai, lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai (Experience in combating manipulation of sports competitions in Europe and Lithuania: theoretical, comparative legal and criminological aspects) Venskus Marius Venskutė Simona Vėgėlytė Elena Vilys Linas Virbickaitė Neringa Višinskytė Dalia Zamarytė-Sakavičienė Kristina Zyrianovaitė Evita Žentelytė Ieva Kanoninė santuoka Lietuvos teisės sistemoje (The Canonical Marriage in the Lithuanian Legal System) Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba: baudžiamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai (Hate Crimes and Hate Speech: Criminal Legal and Criminological Aspects) International taxation of multi-sided platforms (Daugiašalių platformų tarptautinis apmokestinimas) Darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyros vertybinės prielaidos bei tinkama socialinė apsauga Ginčų dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo nagrinėjimo problematika (Issues related to the resolutionof disputes arising in the process of the allocation of European Union funds) Indirect expropriation in investor-state arbitration (Netiesioginė ekspropriacija investuotojovalstybės arbitraže) Vaistinių preparatų kūrimo ir išleidimo į rinką teisinis reguliavimas Lietuvoje Išplėstinis turto konfiskavimas baudžiamojoje teisėje: legitimumo ir proporcingumo problematika (The Issue of the Legitimacy and Proportionality of Extended Confiscation of Property in Criminal Law) Intensyvi priežiūra kitų kardomųjų priemonių sistemoje: žmogaus teisių ginties iššūkiai ir perspektyvos (Electronic monitoring in the system of other coercive measures: the challenges of human rights defence and perspectives)

7 90. Žilinskienė Leda Komunalinių atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas: lyginamieji ir praktiniai aspektai (Legal regulation of municipal waste management: comparative and practical aspects) 91. Vadyba / Andrulevičius Antanas Kriptovaliutų kaip griaunančių technologijų adaptavimo e. verslo sprendimams modelis ir jo Management vertinimas 92. S 003 Baranauskas Gedas Organizacijų vadybos sistemų ir procesų suderinimas bei tobulinimas, pritaikant hibridinius metodus ir masinių paslaugų individualizavimo koncepciją 93. Bortnikas Aleksandras Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas Lietuvos paslaugų sektoriuje 94. Davidavičius Sigitas Verslo organizacijų interneto svetainių lankytojų srauto modeliavimas rinkodaros tikslais 95. Gardziulevičienė Laura Socialinių paslaugų sistemos valdymo pokyčių poreikis vaikus su negalia auginančių šeimų gyvenimo kokybei 96. Gasiūnaitė-Binkienė Aukštojo mokslo studijų kokybės užtikrinimas: Lietuvoje studijas baigusių užsienio studentų Mantė karjera 97. Gečienė Jolita Organizacijų atsparumo vertinimas Lietuvos regionų socialinio tvarumo kontekste 98. Gobikas Mindaugas Socialinio dialogo raiška sporto sektoriuje viešojo ir privataus intereso kontekste 99. Jabeen Gul Relationship Between Organizational Communication and Job Performance of Employees. A Comparative Analysis of Public and Private Sector Organizations 100. Kojelytė-Čepurnienė Ilona Žmogiškųjų išteklių valdymo plėtros galimybės Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijose (komandinio darbo analizė) 101. Kriaučiūnaitė-Lazauskienė Reklamos simbolių poveikis vartotojui tarpkultūriniame kontekste Gintarė 102. Kudukytė-Gasperė Renata Efektyvių integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo modelių kūrimas ir tobulinimas 103. Lasytė Gita Suinteresuotųjų šalių įtrauktis švietimo valdyme 104. Lelešienė Lina Kibernetinio saugumo valdymo modelio e. sveikatos sistemos tobulinimui vertinimas 105. Lima Valenca Pinto Luis Capacity Matrices Framework for a Stakeholder Global Analysis of Urban Green and Blue Miguel Infrastructures 106. Masevič Jolita Viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės modernizavimas (odontologinių priežiūros paslaugų vaikams atvejis) 107. Ogurcova Ilona Veiksmingų integruotų ir vertę pacientui kuriančių socialinės ir sveikatos priežiūros sistemos vadybos modelių kūrimas ir tobulinimas pacientų reabilitacijoje 108. Oliškevičienė Ugnė Elektroninių duomenų saugaus valdymo priemonių modelio kūrimas ir vertinimas Pukinaitė Vaida Sveikatos politikos Lietuvoje veiksmingumo vertinimas: palaikymo koalicijų dalyvavimo 109. sveikatos politikos procese reikšmė 110. Puksas Andrius Koprodukcijos taikymo galimybės kuriant viešąją vertę: ES šalių lyginamoji analizė

8 Ramašauskaitė Ornela Rapuano Violeta Staliūnas Justinas Collaboration among stakeholders for fighting fake news in digital media environment (Suinteresuotųjų pusių bendradarbiavimas kovojant su netikromis žiniomis skaitmeninėje medijų aplinkoje) Organizacinės ir individualios karjeros sistemų sąveika kintančios žmogiškųjų išteklių valdymo aplinkos kontekste Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis: Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų atsparumo modeliavimas Rytų Azijos gerovės valstybės valdymo modelis 114. Svirbutaitė-Krutkienė Giedrė 115. Šidlauskas Aurimas Viešojo valdymo tobulinimas socialinių transformacijų sąlygomis taikant dirbtinį intelektą 116. Ungurytė-Ragauskienė Viešųjų tarnybų kaita Europos administracinės erdvės kontekste Svajūnė 117. Visockaitė Audra Viešųjų ir privačių institucijų partnerystės koncepcijos taikymas reformuojant bendruomeninių paslaugų teikimo modelį savivaldybėse 118. Ekonomika / Aidukienė Laura Inovacijų poveikis verslo paslaugų konkurencingumui 119. Economics Bičkauskė Daiva Pramonės skaitmeninimo įtakos valstybės ekonominiam saugumui vertinimas 120. S 004 Burak Pavlo Assessment on the Impact of Country s Risks on the Economic Security of Ukraine 121. Dirma Virgilijus Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus valstybinio reguliavimo ekonominis vertinimas 122. Gagytė Greta Korupcijos poveikio šešėlinei ekonomikai vertinimas ES šalyse 123. Gecevičius Vykintas Nekilnojamojo turto rinkos signalų apie ekonominius ciklus skirtingose Europos valstybėse vertinimas 124. Grigaliūnė Gintarė Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos įtakos Baltijos šalių ekonomikos augimui vertinimas 125. Jakunskienė Eglė Verslo socialinės atsakomybės poveikio gerovės valstybės kūrimui ES šalyse vertinimas 126. Karlaitė Dalia Organizacijų socialinės atsakomybės poveikio visuomenės gerovei ekonominis vertinimas 127. Kartašov Maksim Akcijų vertinimo klasikinių metodų patikimumo tyrimas finansų rinkose 128. Kisielytė-Reches Ugnė ES šalių vartojimo poveikio ekonomikos augimui vertinimo modelis 129. Kolisovas Danielius Rizikos draudimo fondų plėtros poveikio ES finansų sistemos stabilumui vertinimas 130. Kremer-Matyškevič Inna Energetikos sektoriaus įtakos Europos Sąjungos šalių ekonominiam saugumui vertinimas 131. Kromalcas Saulius Ekonominio saugumo įtakos konkurencingumui vertinimas Europos Sąjungos šalyse 132. Matyškevič Jurij Impact of blockchain technology implementation on economic security (Blokų grandinės poveikis ekonominiam saugumui) 133. Petkevičiūtė-Stručko Naujojo Šilko kelio šalių transporto sistemos įtakos Europos Sąjungos užsienio prekybos Monika augimui ekonominis vertinimas 134. Rauličkis Darius Kredito rizikos vertinimas taikant išankstinius ekonominius indikatorius

9 135. Razumienė Jolita Verslo modelio kūrimas žaliojo kurso ir skaitmeninimo transformacijos sąlygomis 136. Sadauskis Andriejus Regioninio ekonominio atsparumo šokams politikos modeliavimas tvarios plėtros sąlygomis 137. Skaržauskas Simonas Mokesčių naštos poveikio ES šalių finansiniam stabilumui vertinimas 138. Šivickienė Renata Tiesioginių užsienio investicijų poveikio ES šalių viešiesiems finansams vertinimas 139. Vaitkus Robertas Finansinio saugumo koncepcijos raiška finansų sektoriaus globalizacijos kontekste 140. Psichologija / Bakaitytė Aistė Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų asmeninio tapatumo ir potrauminio augimo Psychology sąveikos mechanizmai 141. S 006 Balundė Audra Tvaraus elgesio prielaidos: asmens ir demografinių charakteristikų sąveikos modeliai 142. Barkauskaitė Rūta Tėvų, auginančių vaikus su autoimunine alopecija, patyrimas 143. Biliūnienė Eglė Intervencinių subjektyvios gerovės stiprinimo programų efektyvumas 144. Butkutė-Van de Voort Moterų aukšto konfliktiškumo skyrybų išgyvenimas Lina 145. Gabė Vaida Aplinką tausojančio elgesio įpročių formavimas ir išplintantis poveikis ankstyvoje vaikystėje ir paauglystėje 146. Gabrijolavičiūtė Diana Savęs suvokimo pokyčių vaidmuo sveikime po galvos smegenų auglio operacijos 147. Galdikienė Kamilė Internetinės kognityvine ir elgesio terapija grįstos intervencijos, skirtos mažinti socialinį nerimą, efektyvumas 148. Gramaglia Gustė Ugniagesių gelbėtojų autonominės ir kontroliuojamos darbo motyvacijos kaita dviejų metų laikotarpiu ir su ja susiję psichologiniai ir organizaciniai veiksniai 149. Katulis Gintautas Patirtinio ugdymo vaidmuo psichosocialinei klasės aplinkai ir paauglių psichologinei gerovei 150. Mačiulis Šarūnas Subjektyvus bendradarbiavimo darbe išgyvenimas organizacijoje vykdomų pokyčių metu 151. Mikalauskienė Viktorija Skirtingų pataisos priežiūros sistemų poveikis nuteistųjų adaptacijai laisvės atėmimo vietoje 152. Milašiūnaitė Vilma Sėkminga adaptacija ankstyvoje paauglystėje: su draugystės nutrūkimu susiję veiksniai 153. Nikitina Tatjana Mokymasis iš kliento terapiniame santykyje: psichoterapeutų išgyvenimų analizė 154. Rybakovaitė Justina Lietuvos kariuomenės karių subjektyvios gerovės ir psichologinio kapitalo sąsajos bei ugdymo perspektyvos 155. Rimašiūtė-Knabikienė Tvarios elgsenos, ryšio su gamta ir psichologinės gerovės sąsajos Romualda 156. Segal Aleksandr Smurtą patyrusių vaikų apklausų kokybę gerinančių faktorių analizė 157. Sirevičiūtė Aušra Moters tapatumo išgyvenimas tampant motina po genetiškai determinuoto nevaisingumo laikotarpio 158. Šakinytė Dainora Paauglystės laikotarpiu vykstančių vaiko emocinių ir elgesio pokyčių svarba mamos patirtiems psichologiniams sunkumams, priklausomai nuo mamos bendrai turimo prieraišumo stiliaus

10 159. Škulis Dmitrijus Sveikstančių priklausomų asmenų maldos išgyvenimas 160. Urbutienė Eglė Onkologinės ligos atsinaujinimo baimės patyrimas iš artimojo perspektyvos 161. Vanagė Daiva Tėvų, slaugančių vaikus ligoninėje, patyrimo analizė Vasiliauskaitė Zuzana Intymaus partnerio smurtą patyrusių moterų potrauminis augimas: pagalbos siekimo ir 162. aplinkinių palaikymo reikšmė 163. Vijaikis Aivaras Psichologinės gerovės sąsajos su aplinkosauginiu pilietiškumu ir ryšiu su gamta 164. Visakavičiūtė Eglė Neprievartinio bendravimo įgūdžių ugdymo poveikis smurtinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų pakartotinių nusikaltimų rizikai ir apsauginiams veiksniams 165. Edukologija / Bertašienė Inga Technologijomis grindžiamo kūrybiškumo ugdymas koleginėse studijose 166. Education Science Čergelytė-Podgrušienė Cukriniu diabetu sergančiųjų asmenų sveikatai palankių įpročių ugdymo (si) modelis S 007 Indrė 167. Gerulaitis Šarūnas Edukacinių inovacijų raiška daugiafunkciniuose centruose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 168. Grudulaitė Lina Vietos bendruomenių sąmoningumo ugdymas ir parengimas pabėgėlių integracijai per suaugusiųjų švietimo iniciatyvas 169. Juškienė Vaiva Bežodė perspektyva ugdant kultūrinį raštingumą vaikystėje 170. Kairelytė-Sauliūnienė Eglė Taikomosios elgesio analizės metodologijos taikymas užtikrinant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų inkliuzinį ugdymą pradinėje mokykloje 171. Kynė Genovaitė Informacinio raštingumo ugdymas pagrindinėje mokykloje taikant interaktyviąsias technologijas 172. Kovalevskaja Alina Pradinių klasių mokinių savarankiškumo ugdymas taikant IKT priemones matematikos pamokose 173. Liekis Kęstutis Web 5.0 saityno edukacinės ir hibridinės debesijos technologijos švietime: komandomis grįsto mokymo(si) strategija 174. Mačiulienė Daiva Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas(is) 175. Murauskienė Alė Inovacijomis grįsto pedagogų praktinio rengimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas 176. Skrickienė Laima Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vadybinės kompetencijos ugdymo modelis Steponėnienė Eglė Streianu Flavius Jungtinės stimulų kontrolės generalizacijos technologijų taikymas ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų verbalinį elgesį An innovative approach to holistic education and learning S.M.A.R.T. (Students Make Art Research & Technology) 179. Šakalytė Danguolė Įrodymais grįstos praktikos taikymas rengiant slaugytojus

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

PRANEŠIMŲ TEMOS

PRANEŠIMŲ TEMOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS PENKTOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA GLOBALIZACIJOS ĮTAKA TEISEI: SIENAS PERŽENGIANTI PROCESINĖ TEISĖ DATA: 2014 m. balandžio 25 d. VIETA: Vytauto

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba per ALEPH katalogą. Baublys, Adolfas. Krovinių vežimas

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS Vardas: ERSTIDA Pavardė: ULVIDIENĖ Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų daktarė VU el. pašto adresas: erstida.ulvidiene@evaf.lt INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ AUKŠTASIS

Detaliau

MENAS ir sveikata

MENAS ir sveikata MENAS SVEIKATA Programa Menas žmogaus gerovei http://www.ltkt.lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step=view&id=128 Paraiškos priimamos nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 14 d. Leonardo da

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programų sistemų inžinerija 2018-02-07 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt Klausytojai: Susipažinimas Išklausyti programų sistemų inžinerijos kursai Profesinė patirtis Dabar klausomi pasirenkami

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ

BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ SĄMATŲ SUDERINTA Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 19 m. sausio 5 d. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 19 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1R-69 LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas (2014-2015 mokslo metai) Nr. Olimpiados, konkurso, čempionato pavadinimas

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls

1kursas-TV_bak_n_i_v_2011.xls Studijų sritis - socialiniai mokslai 210,0 kredit. 21,0 kredit. I kursas Auditoriniai užsiėmimai Savarank.d. Atsiskaitymas 1 semestras 1 PP Teisės istorija TFIK 6 6 162 26 4 2 6 38 23,5 124 76,5 e 2 SP

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasi

Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasi Finansų inžinerijos studijų programa (6211LX060) Specializacija Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo temos išskirtinumas ir vadovo pasiekimai, siejant su siūloma tema Baigiamojo darbo vadovas

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

BENDROJI INFORMACIJA

BENDROJI INFORMACIJA GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Mokslinis vardas ir laipsnis: Pareigos: Mindaugas Krutinis Docentas, technologijos mokslų daktaras Docentas Telefono numeris: +370 656 32656 El.

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos socialine raida maketas1

Microsoft Word - Lietuvos socialine raida maketas1 ISSN 2029-963X LIETUVOS SOCIALINIŲ TYRIMŲ CENTRAS LITHUANIAN SOCIAL RESEARCH CENTRE LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA SOCIAL DEVELOPMENT OF LITHUANIA DARBO RINKOS POKYČIAI: PROBLEMOS IR GALIMYBĖS LABOUR MARKET

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri Sausis 1 2 3 IT : subdomeno kpmpc.lt galiojimo pratęsimas Elektroninių knygų rinkinys: PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS Keleivių pervežimo oro transportu (Vilnius-Hamburgas-Vilnius; 6 asmenys) p.,

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau