A8-0112/108 EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI * Komisijos pasiūlymas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "A8-0112/108 EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI * Komisijos pasiūlymas"

Transkriptas

1 A8-0112/108 Pakeitimas 108 Jerzy Buzek Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu Pranešimas A8-0112/2017 Sofia Sakorafa Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) COM(2016)0662 C8-0421/ /0325(COD) Pasiūlymas dėl sprendimo EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI * Komisijos pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/... m d. dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 185 straipsnį ir 188 straipsnio antrą pastraipą, * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu. AM\ LT.docx 1/42 PE v01-00

2 atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros 2, 1 OL C 125, , p m d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir... m d. Tarybos sprendimas. AM\ LT.docx 2/42 PE v01-00

3 kadangi: (1) savo 2010 m. kovo 3 d. komunikate 2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija Komisija pabrėžė, kad, norint Sąjungoje užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, būtina sudaryti tinkamas sąlygas investuoti į žinias ir inovacijas. Tą strategiją patvirtino tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba; (2) savo 2010 m. liepos 28 d. ir 2013 m. gruodžio 18 d. rezoliucijose Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pripažino, kad teisė į saugų ir švarų geriamąjį vandenį ir sanitariją yra žmogaus teisė, kuri būtina norint visapusiškai mėgautis gyvenimu. Ji taip pat paragino laipsniškai įgyvendinti žmogaus teisę į saugų geriamąjį vandenį, pabrėždama svarbų tarptautinio bendradarbiavimo vaidmenį tame kontekste; (3) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/ sukurta bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 ( m.) (toliau programa Horizontas 2020 ). Programa Horizontas 2020 siekiama daryti didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerysčių stiprinimo, be kita ko, Sąjungai dalyvaujant kelių valstybių narių vykdomose programose, siekiant darnaus vystymosi; m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 ( m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, , p. 104). AM\ LT.docx 3/42 PE v01-00

4 (4) viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio partnerystėmis turėtų būti siekiama plėtoti glaudesnę veiksmų sinergiją, didinti koordinavimą ir išvengti nereikalingo dubliavimosi su Sąjungos, tarptautinėmis, nacionalinėmis bei regioninėmis mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis ir turėtų būti visapusiškai laikomasi programos Horizontas 2020 bendrųjų principų siekiant stiprinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų padedama siekti darnaus vystymosi visų pirma susijusių su atvirumu, skaidrumu ir prieinamumu; (5) vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1291/ straipsnio 2 dalimi, įgyvendinant Partnerystę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (toliau PRIMA) vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla turi būti skirta tik civilinėms reikmėms; (6) Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 nurodyta, kad apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika ir kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos tai du iš prioritetinių visuomenės uždavinių, kurie turi būti sprendžiami teikiant paramą investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Be to, Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, kuria siekiama spręsti tuos uždavinius, turėtų būti vykdoma Sąjungos ir aukštesniu lygmenimis, atsižvelgiant į klimato bei aplinkos problemų tarpvalstybinį ir visuotinį pobūdį, jų mastą bei sudėtingumą ir maisto ir žemės ūkio produktų tiekimo grandinės tarptautinę dimensiją; AM\ LT.docx 4/42 PE v01-00

5 (7) Reglamente (ES) Nr. 1291/2013 pripažįstama, kad siekiant veiksmingai spręsti bendrus uždavinius būtina tarptautiniu mastu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje yra vienas iš pagrindinių Sąjungos pasaulinio masto įsipareigojimų ir atlieka svarbų vaidmenį Sąjungos partnerystėje su Europos kaimynystės šalimis. Tuo atžvilgiu Viduržemio jūros regionas Sąjungai strategiškai svarbus politiniu, ekonominiu, kultūriniu, moksliniu ir aplinkos apsaugos požiūriu; (8) siekiant užtikrinti suderinamumą su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1290/2013 1, veiksmais, kuriems taikomas šis sprendimas, turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tokie veiksmai turėtų atitikti visus teisinius įsipareigojimus, grindžiamus tarptautine teise, Sąjungos teisę, inter alia, visus atitinkamus Komisijos sprendimus, kaip antai 2013 m. birželio 28 d. Komisijos pranešimą 2, taip pat etinius principus, kurie apima bet kokio mokslinių tyrimų etikos pažeidimo vengimą; m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 ( m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, , p. 81). 2 OL C 205, , p. 9. AM\ LT.docx 5/42 PE v01-00

6 (9) savo 2016 m. birželio 7 d. Komunikate dėl naujo partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio sukūrimo pagal Europos migracijos darbotvarkę Komisija pabrėžė būtinybę visų krypčių politika, įskaitant mokslinių tyrimų ir inovacijų srities politiką, taikant naują bendradarbiavimo modelį, kuriame dalyvauja privatieji investuotojai, šalinti pagrindines migracijos priežastis, taip pat poreikį sutelkti ribotus biudžeto išteklius ir daugiausia dėmesio skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau MVĮ) bei tvariai infrastruktūrai; (10) PRIMA tikslas įgyvendinti jungtinę programą siekiant skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimus ir plėtoti žinias bei bendrus novatoriškus sprendimus siekiant gerinti žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų ir integruoto vandens išteklių tiekimo bei valdymo Viduržemio jūros regione veiksmingumą, saugą, saugumą ir tvarumą. PRIMA turėtų būti prisidedama prie to, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai, dėl kurių neseniai susitarta, būtų įgyvendinta būsima Europos darnaus vystymosi strategija ir būtų siekiama Paryžiaus susitarimo tikslų; (11) integruotas vandens išteklių tiekimas ir valdymas, įskaitant vandens pakartotinį panaudojimą ir apdorojimą, reiškia, kad svarstomi visi skirtingi vandens išteklių panaudojimo būdai; AM\ LT.docx 6/42 PE v01-00

7 (12) tvariomis žemės ūkio ir maisto pramonės sistemomis turėtų būti siekiama tenkinti piliečių poreikius, užtikrinti saugių, sveikų ir įperkamų maisto produktų aplinką ir padaryti maisto ir pašarų perdirbimą, platinimą ir vartojimą tvaresnius, kad būtų kuo labiau sumažinti maisto nuostoliai ir žemės ūkio ir maisto sistemos atliekų kiekis; (13) vandens išteklių ir žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų atžvilgiu atviras, demokratinis ir dalyvaujamasis valdymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinami ekonomiškai efektyviausi sprendimai, naudingi visai visuomenei; (14) siekiant užtikrinti trečiųjų šalių, kurios nėra programos Horizontas 2020 asocijuotosios šalys, t. y. Alžyro, Egipto, Jordanijos, Libano ir Maroko, dalyvavimą PRIMA, reikalingi Sąjungos ir tų trečiųjų šalių tarptautiniai susitarimai dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kad šiuo sprendimu nustatytas teisinis režimas būtų taikomas ir šioms šalims; AM\ LT.docx 7/42 PE v01-00

8 (15) laikantis programos Horizontas 2020 tikslų, bet kuriai kitai valstybei narei ir bet kuriai programos Horizontas 2020 asocijuotajai trečiajai šaliai turėtų būti suteikta teisė dalyvauti PRIMA, jei ji įsipareigoja prisidėti prie PRIMA finansavimo, ir imtis teisėkūros, reguliavimo, administracinių ir kitų priemonių, būtinų Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti; (16) jungtiniam PRIMA įgyvendinimui užtikrinti turėtų būti įsteigta įgyvendinimo struktūra (toliau PRIMA-IS). PRIMA-IS turėtų būti Sąjungos finansinio įnašo gavėja ir turėtų užtikrinti, kad PRIMA būtų įgyvendinama efektyviai ir skaidriai; (17) kad būtų pasiekti PRIMA tikslai, joje turėtų galėti dalyvauti bet kuri kita programos Horizontas 2020 asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, visų pirma bet kuri pietinė Viduržemio jūros regiono šalis, jei ji įsipareigoja prisidėti prie PRIMA finansavimo ir jei jos dalyvavimą patvirtina PRIMA-IS. Jos dalyvavimas taip pat turėtų būti numatytas atitinkamame tokios trečiosios šalies ir Sąjungos tarptautiniame susitarime dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo; (18) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti teikiamas su sąlyga, kad dalyvaujančios valstybės oficialiai įsipareigos prisidėti prie PRIMA finansavimo ir kad jos tuos įsipareigojimus vykdys ir įgyvendins pagal šį sprendimą. Dalyvaujančioms valstybėms narėms turėtų būti numatyta lanksti pasirinkimo galimybė teikti finansinį įnašą PRIMA-IS netiesioginiams veiksmams finansuoti, taip pasiekiant aukšto lygio finansinę integraciją. Be to, dalyvaujančios valstybės turėtų teikti finansinius arba nepiniginius įnašus, skirtus veiklai, kuri įgyvendinama be Sąjungos finansinio įnašo, ir PRIMA-IS administraciniam biudžetui, kuris nepadengiamas iš Sąjungos finansinio įnašo. Laikotarpis, kurį dalyvaujančios valstybės turi teikti savo įnašus, turėtų būti aiškiai apibrėžtas; AM\ LT.docx 8/42 PE v01-00

9 (19) turėtų būti nustatyta Sąjungos finansinio įnašo į PRIMA, finansuojamo pagal programą Horizontas 2020, viršutinė riba. Siekiant didelio sverto poveikio ir didesnės dalyvaujančių valstybių programų integracijos, laikantis tos ribos Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti lygus dalyvaujančių valstybių įnašui į PRIMA. Turėtų būti galimybė nedidelę Sąjungos finansinio įnašo dalį panaudoti PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti. Turėtų būti užtikrintas efektyvus PRIMA administravimas ir kuo mažesnės administravimo išlaidos; (20) siekiant išvengti užsitęsusio PRIMA įgyvendinimo, turėtų būti nustatytas paskutinių finansuojamų veiklų, įskaitant paskutinius kvietimus teikti paraiškas, vykdymo pradžios terminas; (21) PRIMA veikla turėtų atitikti programos Horizontas 2020 tikslus ir mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių prioritetus, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1291/ straipsnyje nustatytus bendruosius principus ir sąlygas. Klasifikuojant technologinius mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, PRIMA turėtų būti atsižvelgta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos pateiktas technologinės parengties lygio apibrėžtis; AM\ LT.docx 9/42 PE v01-00

10 (22) įgyvendinant PRIMA turėtų būtų remiama visų rūšių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų projektus, novatoriškus demonstracinius projektus, bandomuosius įrenginius, gebėjimų ugdymą, mokymą, informuotumo didinimą bei sklaidos veiksmus ir tyrėjų judumą, atsižvelgiant į įvairius technologinės parengties lygius ir užtikrinant tinkamą mažų ir didelių projektų pusiausvyrą; (23) kad poveikis būtų didesnis, turėtų būti siekiama PRIMA suderinamumo su kitais mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, vykdomais pagal programą Horizontas 2020 (tokiais kaip Europos inovacijos ir technologijos instituto Maisto žinių ir inovacijų bendrija ( Food KIC )), arba kitomis Sąjungos priemonėmis, tokiomis kaip Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, ir vengiama galimo dubliavimo; (24) PRIMA turėtų būti įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais, kuriuose nustatoma veikla, kuri turi būti vykdoma atitinkamais metais. PRIMA-IS turėtų reguliariai stebėti kvietimų teikti paraiškas ir jos finansuojamų veiksmų rezultatus ir tai, kokiu mastu buvo tinkamai atspindėtos mokslinės temos, numatomas poveikis ir ribą viršijančių paraiškų, kurios negalėjo būti finansuojamos, perteklius. Pagrįstais atvejais PRIMA-IS turėtų imtis taisomųjų veiksmų iš dalies pakeisdama metinį darbo planą ar vėlesniuose metiniuose darbo planuose; AM\ LT.docx 10/42 PE v01-00

11 (25) kad būtų pasiekti PRIMA tikslai, PRIMA-IS turėtų teikti finansinę paramą savo finansuojamų veiksmų dalyviams daugiausia dotacijų forma. Tie veiksmai turėtų būti atrinkti skelbiant atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas; už tai atsako PRIMA-IS; (26) turėtų būti stebimos ir šalinamos kliūtys, kurios trukdo naujiems dalyviams dalyvauti PRIMA veikloje; (27) siekdama PRIMA tikslų ir laikydamasi taikytinų taisyklių ir principų, kaip antai mokslinės kompetencijos principo, PRIMA-IS turėtų metiniame darbo plane užtikrinti, kad tinkama jos finansavimo dalis, maždaug 25 % Sąjungos finansinio įnašo, atspindinti Viduržemio jūros regiono šalių partnerių įsipareigojimus PRIMA, būtų teikiama juridiniams asmenims, įsisteigusiems atitinkamose trečiosiose šalyse, kurios laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis; (28) PRIMA-IS administruojami kvietimai teikti paraiškas taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos valdomas programos Horizontas 2020 elektronines sklaidos priemones; AM\ LT.docx 11/42 PE v01-00

12 (29) PRIMA-IS turėtų viešai skelbti informaciją apie finansuojamų veiksmų įgyvendinimą; (30) Sąjungos finansinis įnašas turėtų būti administruojamas vadovaujantis patikimo finansų valdymo principu ir remiantis netiesioginio valdymo taisyklėmis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/ ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/ ; (31) kad būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, Komisija turėtų turėti teisę nutraukti Sąjungos finansinio įnašo teikimą, jį sumažinti arba sustabdyti jo teikimą, jei PRIMA įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant arba jei dalyvaujančios valstybės neprisideda, prisideda tik iš dalies arba vėluoja prisidėti prie PRIMA finansavimo; (32) atsižvelgiant į bendrą programos Horizontas 2020 didesnio supaprastinimo tikslą, turėtų būti vengiama taisyklių rinkinių, kurie skiriasi nuo programos Horizontas 2020 taisyklių. Todėl dalyvavimui PRIMA-IS finansuojamuose netiesioginiuose veiksmuose taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013. Tačiau, atsižvelgiant į specifinius PRIMA tikslus ir konkrečius su vykdymu susijusius poreikius, būtina pagal to reglamento 1 straipsnio 3 dalį numatyti ribotą skaičių nukrypti leidžiančių nuostatų; m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, , p. 1) m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, , p. 1). AM\ LT.docx 12/42 PE v01-00

13 (33) siekiant atsižvelgti į PRIMA dėl jos geografinės taikymo srities būdingus ypatumus būtinos nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 dalies b punkto ir 9 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos dar labiau pritaikant minimalias tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose sąlygas. Siekiant prisitaikyti prie PRIMA ypatumų, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius turėtų būti trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose dalyvaujančiose valstybėse, skatinant subalansuotą Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimą. Nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 3 dalies nukrypti leidžianti nuostata taip pat būtina siekiant užtikrinti, kad minimaliomis tinkamumo dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose sąlygomis nebūtų diskriminuojami trečiosiose šalyse, kurios yra dalyvaujančios valstybės, įsteigti subjektai. (34) nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 ir 2 dalių nukrypti leidžiančios nuostatos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad paprastai tik juridiniai asmenys, įsteigti dalyvaujančioje valstybėje, ar sukurti pagal Sąjungos teisę, arba tarptautinės Europos interesų organizacijos atitiktų reikalavimus gauti finansavimui. Tačiau PRIMA-IS taip pat turėtų turėti galimybę finansuoti gavėjus, įsteigtus šalyje, kuri nėra dalyvaujanti valstybė, su sąlyga, kad tokį dalyvavimą PRIMA-IS laiko būtinu arba jei finansavimas yra skiriamas pagal tarptautinį susitarimą ar susitarimą. PRIMA-IS turėtų stebėti tokių subjektų dalyvavimą; AM\ LT.docx 13/42 PE v01-00

14 (35) supaprastinimo tikslais visoms šalims užkraunama administracinė našta turėtų būti griežtai proporcinga numatomam poveikiui. Reikėtų vengti dvigubo audito, neproporcingai apsunkinančių dokumentų ar ataskaitų. Atliekant auditą, prireikus turėtų būti atsižvelgiama į nacionalinių programų ypatumus; (36) pagal šį sprendimą suteiktų Sąjungos lėšų gavėjų auditas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų užtikrintas administracinės naštos sumažinimas, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 1291/2013; (37) Sąjungos finansiniai interesai per visą išlaidų ciklą turėtų būti saugomi taikant proporcingas priemones, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, neteisingai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą, ir atitinkamais atvejais taikant administracines sankcijas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012; (38) Komisija, atsižvelgdama į dalyvaujančių valstybių nuomones ir įvairių suinteresuotųjų subjektų pareikštas nuomones, turėtų atlikti tarpinį vertinimą, kuriuo pirmiausia būtų įvertinta PRIMA kokybė bei veiksmingumas ir pažanga siekiant nustatytų tikslų, ir galutinį vertinimą, taip pat turėtų parengti tų vertinimų ataskaitas; (39) Komisijos prašymu, PRIMA-IS ir dalyvaujančios valstybės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, kurią ji turi įtraukti į PRIMA vertinimo ataskaitas, o tai darant jos turėtų būti skatinamos naudoti suderintą formą; AM\ LT.docx 14/42 PE v01-00

15 (40) šiuo sprendimu siekiama stiprinti žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų kad jos taptų tvarios ir integruoto vandens išteklių tiekimo ir valdymo sričių mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų bei veiklos Viduržemio jūros regione integraciją bei suderinimą. Dėl didelių sisteminio pobūdžio trikdžių mokslinių tyrimų ir inovacijų mastas, kurio reikia norint spręsti problemas Viduržemio jūros regione, yra didžiulis. Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikymo sritis yra nevienalypė ir daugiadisciplinė, be to, šioje veikloje turi dalyvauti įvairių sričių atstovai ir turi būti laikomasi tarpvalstybinio požiūrio. Bendradarbiavimas su įvairiomis dalyvaujančiomis valstybėmis, sutelkiant finansinius bei intelektinius išteklius, gali padėti išplėsti reikiamą mastą ir taikymo sritį. Kadangi šio sprendimo tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti, o integruojant nacionalines pastangas į nuoseklų Sąjungos požiūrį, suvienijant atskiras nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, padedant rengti bendras tarpvalstybines mokslinių tyrimų ir finansavimo strategijas ir sutelkiant reikalingą subjektų ir investicijų kritinę masę, jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; (40) todėl Sąjunga turėtų dalyvauti PRIMA, PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: AM\ LT.docx 15/42 PE v01-00

16 1 straipsnis Dalyvavimas PRIMA 1. Sąjunga dalyvauja Graikijos, Ispanijos, Italijos, Izraelio, Kipro, Kroatijos, Liuksemburgo, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Tuniso, Turkijos ir Vokietijos (toliau dalyvaujančios valstybės) bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (toliau PRIMA) šiame sprendime nustatytomis sąlygomis. 2. Alžyras, Egiptas, Jordanija, Libanas ir Marokas tampa dalyvaujančiomis valstybėmis su sąlyga, kad su Sąjunga bus sudaryti tarptautiniai susitarimai dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuriuose išdėstomos jų dalyvavimo PRIMA sąlygos. 3. PRIMA gali dalyvauti bet kuri valstybė narė ir bet kuri programos Horizontas 2020 asocijuotoji trečioji šalis, nenurodyta šio straipsnio 1 dalyje, su sąlyga, kad ji atitinka 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą ir visų pirma laikosi 11 straipsnio 5 dalies. Valstybės narės ir programos Horizontas 2020 asocijuotosios trečiosios šalys, kurios atitinka pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas, šio sprendimo tikslais laikomos dalyvaujančiomis šalimis. AM\ LT.docx 16/42 PE v01-00

17 4. PRIMA gali dalyvauti bet kuri šio straipsnio 2 dalyje nenurodyta programos Horizontas 2020 asocijuotąja šalimi nesanti trečioji šalis, su sąlyga, kad: a) ji atitinka 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą sąlygą ir visų pirma laikosi 11 straipsnio 5 dalies; b) įvertinusi jos dalyvavimo reikšmę siekiant PRIMA tikslų, PRIMA įgyvendinimo struktūra (toliau PRIMA-IS) patvirtina jos dalyvavimą PRIMA ir c) ji sudaro tarptautinį susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo su Sąjunga, kuriame išdėstomos jos dalyvavimo PRIMA sąlygos. Trečiosios šalys, kurios atitinka pirmoje pastraipoje nustatytas sąlygas, šio sprendimo tikslais laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis. AM\ LT.docx 17/42 PE v01-00

18 2 straipsnis PRIMA tikslai 1. Laikantis programos Horizontas 2020 prioritetų, bendrieji PRIMA tikslai: kurti mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimus ir plėtoti žinias bei bendrus novatoriškus žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų sprendimus, o jos taptų tvarios, ir integruoto vandens išteklių tiekimo ir valdymo Viduržemio jūros regione sprendimus, kuriuos taikant tos sistemos ir tas vandens išteklių tiekimas ir valdymas taptų atsparesni klimato poveikiui, rezultatyvesni, ekonomiškai efektyvesni ir aplinkosaugos bei socialiniu požiūriu tvaresni, ir prisidėti prie vandens trūkumo, apsirūpinimo maistu saugumo, mitybos, sveikatos, gerovės ir migracijos problemų sprendimo pačiose jų ištakose. 2. Kad PRIMA būtų prisidedama prie 1 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų, ja turi būti įvykdyti šie konkretūs tikslai: a) parengti ilgalaikę bendrą strateginę žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų srities, kad jos taptų tvarios, ir integruoto vandens išteklių tiekimo bei valdymo srities darbotvarkę; b) atitinkamas nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas orientuoti į strateginės darbotvarkės įgyvendinimą; AM\ LT.docx 18/42 PE v01-00

19 c) įgyvendinant strateginę darbotvarkę, įtraukti visus atitinkamus viešojo ir privačiojo sektoriaus suinteresuotuosius subjektus ir taip sutelkti žinias bei finansinius išteklius, kurių reikia būtinai kritinei masei užtikrinti; d) didinti mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimų finansavimą ir visų dalyvaujančių subjektų, įskaitant MVĮ, akademinę bendruomenę, nevyriausybines organizacijas ir vietos mokslinių tyrimų centrus, įgyvendinimo pajėgumus. 3 straipsnis Sąjungos finansinis įnašas į PRIMA 1. Sąjungos finansinis įnašas, įskaitant ELPA asignavimus, yra lygus dalyvaujančių valstybių įnašams į PRIMA. Sąjungos finansinis įnašas negali? viršyti EUR. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų atitinkamoms Tarybos sprendimu 2013/743/ES 1 sukurtos specialiosios programos, kuria įgyvendinama programa Horizontas 2020, dalims, visų pirma iš II dalies Pramonės subjektų lyderystė ir III dalies Visuomenės uždaviniai pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį ir 60 bei 61 straipsnius m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 ( m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, , p. 965). AM\ LT.docx 19/42 PE v01-00

20 3. PRIMA-IS šio straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos finansinį įnašą naudoja: a) 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai veiklai finansuoti; b) PRIMA-IS administracinėms išlaidoms padengti ne daugiau kaip 6 % šio straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo. 4 straipsnis Sąjungos finansinio įnašo teikimo PRIMA sąlygos 1. 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas teikiamas, jei įvykdytos šios sąlygos: a) dalyvaujančios valstybės įrodė, kad PRIMA sukurta pagal šį sprendimą; b) dalyvaujančios valstybės arba jų paskirtos organizacijos paskyrė teisinį subjektiškumą turintį subjektą, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktyje, PRIMA-IS struktūra, kuri atsako už efektyvų PRIMA įgyvendinimą, šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, taip pat atitinkamais atvejais už dalyvaujančių valstybių įnašus ir tai, kad būtų imtasi visų veiksmų, būtinų PRIMA tikslams pasiekti; AM\ LT.docx 20/42 PE v01-00

21 c) kiekviena dalyvaujanti valstybė įsipareigoja prisidėti prie PRIMA finansavimo įnešdama tinkamą įnašą iš nacionalinių išteklių, atitinkantį PRIMA tikslus; d) PRIMA-IS įrodė gebanti įgyvendinti PRIMA, įskaitant šio sprendimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir stebėseną, vykdydama netiesioginį Sąjungos biudžeto valdymą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ , 60 ir 61 straipsnius; e) pagal 12 straipsnį sukurtas efektyvaus PRIMA valdymo modelis; f) gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS priėmė 6 straipsnio 9 dalyje nurodytus bendruosius principus. 2. PRIMA įgyvendinimo laikotarpiu 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas teikiamas, jei įvykdytos ir šios sąlygos: a) PRIMA-IS įgyvendina 2 straipsnyje išdėstytus tikslus ir 6 straipsnyje nurodytą veiklą; b) išlaikomas tinkamas ir efektyvus valdymo modelis, laikantis 12 straipsnio; AM\ LT.docx 21/42 PE v01-00

22 c) PRIMA-IS laikosi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 5 dalyje nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų; d) dalyvaujančios valstybės vykdo šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus įsipareigojimus. 3. Komisija įvertina, kaip dalyvaujančios valstybės vykdo prisiimtus įsipareigojimus, visų pirma pagal pirmuosius du metinius darbo planus. Atlikus tą vertinimą, pagal 9 straipsnį gali būti tikslinama 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia Sąjungos finansinio įnašo suma. 5 straipsnis Dalyvaujančių valstybių įnašai į PRIMA 1. Laikotarpiu nuo [šio sprendimo įsigaliojimo data] iki 2028 m. gruodžio 31 d. dalyvaujančios valstybės suteikia arba paveda savo nacionalinėms finansavimo įstaigoms suteikti ne mažesnius kaip EUR dydžio finansinius ar nepiniginius įnašus. 2. Dalyvaujančiųjų valstybių įnašus sudaro: a) atitinkamais atvejais PRIMA-IS skirti finansiniai įnašai, siekiant finansuoti 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus netiesioginius veiksmus; b) finansiniai ar nepiniginiai įnašai, teikiami įgyvendinant 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veiklą; ir c) finansiniai įnašai arba nepiniginiai įnašai, skirti PRIMA-IS administracinio biudžeto daliai, kuri nepadengiama iš Sąjungos finansinio įnašo, kaip nustatyta 3 straipsnio 3 dalies b punkte. AM\ LT.docx 22/42 PE v01-00

23 3. Šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus nepiniginius įnašus sudaro su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos su veiklos įgyvendinimu susijusios dalyvaujančių valstybių patirtos išlaidos, atskaičius visus tiesioginius ar netiesioginius Sąjungos finansinius įnašus, skirtus toms išlaidoms padengti dalies c punkte nurodytus nepiniginius įnašus sudaro dalyvaujančių valstybių patirtos išlaidos, susijusios su PRIMA-IS administraciniu biudžetu, atskaičius visus tiesioginius ar netiesioginius Sąjungos finansinius įnašus, skirtus toms išlaidoms padengti. 5. Siekiant įvertinti 2 dalies b ir c punktuose nurodytus nepiniginius įnašus, išlaidos nustatomos pagal įprastą atitinkamų dalyvaujančių valstybių ar nacionalinių finansavimo įstaigų apskaitos praktiką, taikytinus dalyvaujančios valstybės, kurioje įsteigtos atitinkamos nacionalinės finansavimo įstaigos, apskaitos standartus ir taikytinus tarptautinius apskaitos standartus ir (arba) tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Išlaidas patvirtina atitinkamų dalyvaujančių valstybių ar nacionalinių finansavimo įstaigų paskirtas nepriklausomas auditorius. Jei kiltų neaiškumų patvirtinant išlaidas, PRIMA-IS gali patikrinti jų įvertinimo metodą. Jei liktų neaiškumų, PRIMA-IS gali atlikti vertinimo metodo auditą. AM\ LT.docx 23/42 PE v01-00

24 6. Šio straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais, teikiami priėmus metinį darbo planą. Jei metinis darbo planas priimamas per 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus ataskaitinius metus, šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais ir kurie yra įtraukti į metinį darbo planą, gali apimti nuo tų metų sausio 1 d. padarytus įnašus. Tačiau šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti įnašai, kurie laikomi dalyvaujančių valstybių įnašais ir kurie yra įtraukti į pirmąjį metinį darbo planą, gali apimti po [šio sprendimo įsigaliojimo data] padarytus įnašus. 6 straipsnis PRIMA veikla ir įgyvendinimas 1. PRIMA remiama įvairi mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veikla, kaip apibūdinta jos metiniame darbo plane, vykdant: a) netiesioginius veiksmus reglamentų (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 prasme, kuriuos, paskelbusi tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, pagal šio sprendimo 7 straipsnį PRIMA-IS finansuoja daugiausia dotacijų forma, įskaitant: i) mokslinių tyrimų ir inovacijų srities veiksmus, taip pat inovacijų srities veiksmus ; ii) koordinavimo ir paramos veiksmus, kuriuos vykdant daugiausia dėmesio skiriama informacijos sklaidai ir informavimui, siekiant skatinti domėjimąsi PRIMA ir kuo labiau padidinti jos poveikį; AM\ LT.docx 24/42 PE v01-00

25 b) dalyvaujančių valstybių finansuojamą veiklą, kuriai neteikiamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas; šią veiklą sudaro: i) veikla, atrinkta PRIMA-IS paskelbus tarpvalstybinius atvirumo ir konkurencingumo principais pagrįstus kvietimus teikti paraiškas, kurią pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas administruoja ir daugiausia dotacijų forma finansuoja nacionalinės finansavimo įstaigos; ii) veikla pagal dalyvaujančių valstybių nacionalines programas, įskaitant tarpvalstybinius projektus. 2. PRIMA įgyvendinama remiantis metiniais darbo planais, apimančiais veiklą, kuri bus vykdoma konkrečių metų (toliau ataskaitiniai metai) sausio 1 d. gruodžio 31 d.. PRIMA-IS metinius darbo planus priima ne vėliau kaip ataskaitinių metų kovo 31 d., gavusi Komisijos pritarimą. Priimant metinius darbo planus tiek PRIMA-IS, tiek Komisija veikia nedelsdamos. PRIMA-IS metinį darbo planą paskelbia viešai dalies a ir b punktuose nurodyta veikla gali būti pradėta vykdyti tik ataskaitiniais metais ir tik priėmus tų metų metinį darbo planą. AM\ LT.docx 25/42 PE v01-00

26 4. Jei metinis darbo planas priimamas per ataskaitinius metus, iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gali būti padengtos administracinės išlaidos, kurias PRIMA-IS patyrė nuo tų ataskaitinių metų sausio 1 d. pagal metinį darbo planą. Tačiau iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo gali būti padengtos administracinės išlaidos, kurias PRIMA-IS patyrė nuo [šio sprendimo įsigaliojimo data] pagal pirmą metinį darbo planą. 5. Pagal PRIMA gali būti finansuojama tik ta veikla, kuri nurodyta metiniame darbo plane. PRIMA metiniame darbo plane atskiriama šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta veikla, šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta veikla ir PRIMA-IS administracinės išlaidos. Jame numatoma atitinkama išlaidų sąmata ir biudžeto asignavimai, skirti iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo lėšų finansuojamai veiklai ir iš dalyvaujančių valstybių finansuojamai veiklai, kuriai neteikiamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas. Metiniame darbo plane taip pat nurodoma apytikslė dalyvaujančių valstybių nepiniginių įnašų vertė, nurodyta 5 straipsnio 2 dalies b punkte. 6. Ataskaitinių metų iš dalies pakeistuose metiniuose darbo planuose ir vėlesnių ataskaitinių metų metiniuose darbo planuose atsižvelgiama į ankstesnių kvietimų teikti paraiškas rezultatus. Jais siekiama atspindėti nepakankamai išnagrinėtas mokslines temas, visų pirma tas, kurios iš pradžių buvo įtrauktos į 1 dalies b punkte nurodytą veiklą, kurios negalėjo būti tinkamai finansuojamos. AM\ LT.docx 26/42 PE v01-00

27 7. Paskutiniai finansuojamos veiklos veiksmai, įskaitant paskutinius kvietimus teikti paraiškas pagal atitinkamus metinius darbo planus, pradedami vykdyti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Tinkamai pagrįstais atvejais jie gali būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 8. Dalyvaujančių valstybių finansuojama veikla, kuriai neteikiamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas, gali būti įtraukta į PRIMA metinį darbo planą, tik jeigu PRIMA-IS organizuoto šios veiklos derėjimo su PRIMA tikslais nepriklausomo išorės tarptautinio tarpusavio vertinimo rezultatai yra teigiami. 9. Dalyvaujančių valstybių finansuojama į metinį darbo planą įtraukta veikla, kuriai neteikiamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos finansinis įnašas, įgyvendinama laikantis bendrųjų principų, kuriuos PRIMA-IS turi patvirtinti gavusi Komisijos pritarimą. Nustatant bendruosius principus atsižvelgiama į šiame sprendime, Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 VI antraštinėje dalyje ir Reglamente (ES) Nr. 1290/2013 įtvirtintus principus, visų pirma vienodo vertinimo, skaidrumo, nepriklausomo tarpusavio vertinimo ir atrankos principus. Gavusi Komisijos pritarimą, PRIMA-IS taip pat priima dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus, įskaitant, kiek tai susiję su kiekvienos iš tų veiklų rodikliais. AM\ LT.docx 27/42 PE v01-00

28 10. 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta veikla turi atitikti ne tik 9 dalyje nurodytus bendruosius principus, bet ir šias sąlygas: a) paraiškos teikiamos dėl tarpvalstybinių projektų, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip trys nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose šalyse, kurios iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos pagal šį sprendimą laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis, iš kurių: i) bent vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos Horizontas 2020 asocijuotojoje trečiojoje šalyje ir kuriai netaikomas ii papunktis, ir ii) bent vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, nurodytoje 1 straipsnio 2 dalyje, arba trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Viduržemio jūra; b) paraiškos atrenkamos skelbiant tarpvalstybinius kvietimus teikti paraiškas ir, padedant bent trims nepriklausomiems ekspertams, įvertinamos remiantis šiais sutarties sudarymo kriterijais: pažangumas, poveikis ir įgyvendinimo kokybė bei rezultatyvumas; AM\ LT.docx 28/42 PE v01-00

29 c) pagal vertinimo rezultatus sudaroma paraiškų eilė. Paraiškas atrenka PRIMA-IS ir jas atrenkant turėtų būti vadovaujamasi tuo eiliškumu. Dalyvaujančios valstybės susitaria dėl tinkamo finansavimo modelio, kuris leistų užtikrinti, kad pagal tą eiliškumą finansuojamų paraiškų, viršijančių nustatytą ribą, būtų kuo daugiau, visų pirma skirdamos rezervo lėšų pagal kvietimus teikti paraiškas gautiems nacionaliniams pasiūlymams. Tuo atveju, jei vienas ar daugiau projektų negali būti finansuojami, gali būti atrinkti pagal eiliškumą iš karto po jų esantys projektai. 11. PRIMA-IS atlieka metiniame darbo plane nurodytos visos veiklos įgyvendinimo stebėseną ir teikia Komisijai šios veiklos įgyvendinimo ataskaitas. 12. Bet kokiame su PRIMA veikla susijusiame pranešime ar leidinyje, kurį bendradarbiaudami su PRIMA parengė PRIMA-IS, dalyvaujanti valstybė ar jos nacionalinės finansavimo įstaigos arba veiklos dalyviai, įrašomas toks pagrindinis ar papildomas įrašas: [veiklos pavadinimas] yra Europos Sąjungos remiamos programos PRIMA dalis. AM\ LT.docx 29/42 PE v01-00

30 7 straipsnis Dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 1. PRIMA-IS laikoma finansavimo įstaiga Reglamento (ES) Nr. 1290/2013 prasme ir teikia finansinę paramą šio sprendimo 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytiems netiesioginiams veiksmams laikydamasi tame reglamente nustatytų taisyklių, kurioms taikomos šiame straipsnyje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos. 2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 dalies b punkto, mažiausias dalyvių skaičius yra trys juridiniai asmenys, įsteigti trijose skirtingose šalyse, kurios iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos pagal šį sprendimą laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis, iš kurių: a) bent vienas įsteigtas valstybėje narėje arba programos Horizontas 2020 asocijuotojoje trečiojoje šalyje ir kuriai netaikomas b punktas, ir b) bent vienas įsteigtas trečiojoje šalyje, nurodytoje 1 straipsnio 2 dalyje, arba trečiojoje šalyje, besiribojančioje su Viduržemio jūra. 3. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 3 dalies, metiniame darbo plane numatytais tinkamai pagrįstais atvejais nustatoma minimali sąlyga, kad veiksmuose gali dalyvauti vienas juridinis asmuo, įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje, kuri iki atitinkamo kvietimo teikti paraiškas termino dienos pagal šį sprendimą laikoma dalyvaujančia valstybe. AM\ LT.docx 30/42 PE v01-00

31 4. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 ir 2 dalių, PRIMA-IS finansavimo reikalavimus atitinka šie dalyviai: a) bet kuris juridinis asmuo, įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje arba sukurtas pagal Sąjungos teisę; b) bet kuri tarptautinė Europos intereso organizacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnio 1 dalies 12 punkte. 5. Kai dalyvauja tarptautinė organizacija arba juridinis asmuo, įsteigtas šalyje, kuri nėra dalyvaujanti valstybė, kurių nė vienas neatitinka reikalavimų gauti finansavimą pagal 4 dalį, PRIMA-IS finansavimas gali būti skiriamas, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: a) PRIMA-IS dalyvavimą laiko būtinu veiksmui įgyvendinti; b) toks finansavimas teikiamas pagal dvišalį mokslo ir technologijų susitarimą arba kitus Sąjungos ir tarptautinės organizacijos arba šalyje, kuri nėra dalyvaujanti valstybė, įsteigtų juridinių asmenų atveju šalies, kurioje įsisteigęs tas juridinis asmuo, susitarimus. 6. Nedarant poveikio Reglamentui (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, Deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 1268/2012 ir Reglamentui (ES) Nr. 1290/2013, taikytiname pavyzdiniame susitarime dėl dotacijos gali būti nustatyta, kad tinkamas finansines garantijas pateikia ir juridiniai subjektai, įsteigti šalyse, kurios nėra dalyvaujančios valstybės ir kurios gauna PRIMA-IS finansavimą. AM\ LT.docx 31/42 PE v01-00

32 7. Nedarant poveikio Reglamentui (ES) Nr. 1290/2013 ir atsižvelgiant į PRIMA ypatumus, metiniuose darbo planuose PRIMA-IS gali nustatyti papildomą dalyvavimo sąlygą, kad būtų reglamentuota subjektų, kurie gali būti netiesioginių veiksmų koordinatoriai, rūšis. 8 straipsnis Sąjungos ir PRIMA-IS susitarimai 1. Su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 1 dalį atlikto PRIMA-IS ex ante vertinimo rezultatai yra teigiami ir pateiktos tinkamos finansinės garantijos pagal to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį, Komisija Sąjungos vardu sudaro su PRIMA-IS delegavimo susitarimą ir metinius lėšų pervedimo susitarimus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas delegavimo susitarimas sudaromas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 3 dalį ir 60 bei 61 straipsnius ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/ straipsnį. Jame pateikiama, inter alia, ši informacija: a) su Sprendimo 2013/743/ES II priede nustatytais veiklos rodikliais susiję reikalavimai dėl PRIMA-IS skirto įnašo; b) su Sprendimo (ES) 2013/743/ES III priede nurodyta stebėsena susiję reikalavimai dėl PRIMA-IS skirto įnašo; c) konkretūs veiklos rodikliai, susiję su PRIMA-IS veikimu; AM\ LT.docx 32/42 PE v01-00

33 d) PRIMA-IS keliami reikalavimai dėl informacijos apie administracines išlaidas ir išsamių PRIMA įgyvendinimo duomenų teikimo; e) duomenų, būtinų, kad Komisija galėtų vykdyti sklaidos ir ataskaitų teikimo pareigas, teikimo tvarka; f) tvarka, kurios laikydamasi Komisija patvirtina ar atmeta metinio darbo plano projektą, 6 straipsnio 9 dalyje nurodyti bendrieji principai ir dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo reikalavimai prieš PRIMA-IS juos patvirtinant ir g) nuostatos dėl PRIMA-IS kvietimų teikti paraiškas paskelbimo, visų pirma dalyviams skirtame bendrame portale ir kitomis Komisijos valdomomis programos Horizontas 2020 elektroninėmis sklaidos priemonėmis. AM\ LT.docx 33/42 PE v01-00

34 9 straipsnis Sąjungos finansinio įnašo teikimo nutraukimas, jo sumažinimas arba teikimo sustabdymas 1. Jei PRIMA nėra įgyvendinama arba įgyvendinama netinkamai, iš dalies ar vėluojant, Komisija, atsižvelgdama į tai, kaip programa faktiškai įgyvendinama, gali nutraukti 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo teikimą, šį įnašą proporcingai sumažinti arba sustabdyti jo teikimą. 2. Jei dalyvaujančios valstybės prie PRIMA finansavimo neprisideda ar prisideda iš dalies arba vėluoja prisidėti, Komisija gali nutraukti 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos finansinio įnašo teikimą, šį įnašą proporcingai sumažinti arba sustabdyti jo teikimą, atsižvelgdama į dalyvaujančių valstybių PRIMA įgyvendinti skirtą finansavimo sumą. 10 straipsnis Ex post auditas 1. Šio sprendimo 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų netiesioginių veiksmų išlaidų ex post auditą pagal Reglamento (ES) Nr. 1291/ straipsnį atlieka PRIMA-IS. 2. Komisija gali nuspręsti 1 dalyje nurodytą auditą atlikti pati. Tokiais atvejais ji tai daro vadovaudamasi taikytinomis taisyklėmis, visų pirma reglamentų (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, (ES) Nr. 1290/2013 ir (ES) Nr. 1291/2013 nuostatomis. AM\ LT.docx 34/42 PE v01-00

35 11 straipsnis Sąjungos finansinių interesų apsauga 1. Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingas patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines sankcijas. 2. PRIMA-IS suteikia Komisijos darbuotojams bei kitiems Komisijos įgaliotiems asmenims ir Audito Rūmams galimybę patekti į savo objektus ir patalpas ir susipažinti su visa informacija, įskaitant informaciją elektroniniu formatu, kurios jiems reikia auditui atlikti. 3. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali laikydamasi Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 1 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/ nustatytų nuostatų ir procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant tiesiogiai ar netiesiogiai pagal šį sprendimą finansuojamus dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį, nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, , p. 2) m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, , p. 1). AM\ LT.docx 35/42 PE v01-00

36 4. Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į sutartis, dotacijų susitarimus ir dotacijų sprendimus, sudaromus ir priimamus įgyvendinant šį sprendimą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisija, PRIMA-IS, Audito Rūmai ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį auditą ir tyrimus, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją. Tais atvejais, kai visą veiksmą ar jo dalį pavesta įgyvendinti išorės paslaugų teikėjui arba perįgaliotam subjektui arba kai norint įgyvendinti veiksmą reikia sudaryti viešųjų pirkimų sutartį su trečiąja šalimi arba trečiajai šaliai skirti finansinę paramą, sutartyje, dotacijos susitarime ar sprendime dėl dotacijos nurodoma rangovo ar paramos gavėjo pareiga nustatyti reikalavimą bet kuriai dalyvaujančiai trečiajai šaliai aiškiai sutikti su tais Komisijos, PRIMA-IS, Audito Rūmų ir OLAF įgaliojimais. 5. Įgyvendindamos PRIMA, dalyvaujančios valstybės imasi teisėkūros, reguliavimo, administracinių ir kitų priemonių, būtinų Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, visų pirma užtikrinti, kad būtų susigrąžintos visos Sąjungai priklausančios sumos pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012. AM\ LT.docx 36/42 PE v01-00

37 12 straipsnis PRIMA valdymas 1. PRIMA-IS organai yra šie: a) globėjų taryba, turinti pirmininką ir bendrapirmininkį; b) valdymo komitetas; c) sekretoriatas, kuriam vadovauja direktorius; d) mokslinis patariamasis komitetas. 2. PRIMA-IS vadovauja globėjų taryba, kurioje atstovaujama visoms dalyvaujančioms valstybėms. Globėjų taryba yra PRIMA-IS sprendimus priimantis organas. Gavusi Komisijos pritarimą, globėjų taryba priima: a) metinį darbo planą; b) 6 straipsnio 9 dalyje nurodytus bendruosius principus ir c) dalyvaujančių valstybių ataskaitų teikimo PRIMA-IS reikalavimus. Globėjų taryba patikrina, ar 1 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ir apie tai praneša Komisijai. AM\ LT.docx 37/42 PE v01-00

38 Globėjų taryba, įvertinusi bet kurios programos Horizontas 2020 asocijuotąja šalimi nesančios trečiosios šalies, nenurodytos 1 straipsnio 2 dalyje, dalyvavimo reikšmę siekiant PRIMA tikslų, tvirtina jos dalyvavimą PRIMA. Kiekviena dalyvaujanti valstybė globėjų taryboje turi po vieną balsą. Sprendimai priimami bendru sutarimu. Nepasiekus bendro sutarimo, globėjų taryba priima sprendimus ne mažesne kaip 75 % galiojančių atiduotų balsų dauguma. Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, kviečiama į visus globėjų tarybos posėdžius kaip stebėtoja ir gali dalyvauti diskusijose. Jai pateikiami visi būtini dokumentai. 3. Globėjų taryba nustato valdymo komiteto narių skaičių jų turi būti ne mažiau kaip penki ir juos skiria. Valdymo komitetas stebi direktoriaus veiklą ir pataria globėjų tarybai dėl sekretoriato vykdomo PRIMA įgyvendinimo. Visų pirma jis teikia rekomendacijas dėl metinio biudžeto įgyvendinimo ir dėl metinio darbo plano. AM\ LT.docx 38/42 PE v01-00

39 4. Globėjų taryba įsteigia PRIMA-IS sekretoriatą kaip PRIMA vykdomąjį organą. Sekretoriatas: a) įgyvendina metinį darbo planą; b) teikia pagalbą kitiems PRIMA-IS organams; c) stebi PRIMA įgyvendinimą ir teikia jos įgyvendinimo ataskaitas; d) administruoja 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos finansinį įnašą ir dalyvaujančių valstybių finansinius įnašus ir teikia jų panaudojimo ataskaitas; e) didina PRIMA žinomumą, skelbdamas ir platindamas informaciją apie ją; f) palaiko ryšius su Komisija pagal 8 straipsnyje nurodytą įgaliojimo susitarimą. g) užtikrina PRIMA veiklos skaidrumą. AM\ LT.docx 39/42 PE v01-00

40 5. Globėjų taryba skiria mokslinį patariamąjį komitetą, kurį sudaro žinomi nepriklausomi ekspertai, kompetentingi su PRIMA susijusiose srityse. Globėjų taryba nustato mokslinio patariamojo komiteto narių skaičių ir jų skyrimo tvarką pagal Reglamento (ES) Nr. 1290/ straipsnį. Mokslinis patariamasis komitetas: a) globėjų tarybai teikia rekomendacijas dėl strateginių prioritetų ir poreikių; b) globėjų tarybai teikia rekomendacijas dėl metinio darbo plano projekto turinio ir taikymo srities mokslinių ir techninių aspektų; c) peržiūri PRIMA įgyvendinimo mokslinius ir techninius aspektus ir pateikia nuomonę dėl programos metinės ataskaitos. 13 straipsnis Informacijos teikimas 1. Komisijos prašymu PRIMA-IS jai pateikia visą 14 straipsnyje nurodytoms ataskaitoms rengti būtiną informaciją. 2. Dalyvaujančios valstybės per PRIMA-IS Komisijai pateikia visą su PRIMA finansiniu valdymu susijusią informaciją, kurią jų paprašė pateikti Europos Parlamentas, Taryba arba Audito Rūmai. AM\ LT.docx 40/42 PE v01-00

41 3. Komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją įtraukia į 14 straipsnyje nurodytas ataskaitas. 14 straipsnis Vertinimas 1. Padedama nepriklausomų ekspertų Komisija ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. atlieka tarpinį PRIMA vertinimą. Komisija parengia to vertinimo ataskaitą ir į ją įtraukia savo vertinimo išvadas ir pastabas. ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. 2. Padedama nepriklausomų ekspertų Komisija ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. atlieka galutinį PRIMA vertinimą. Komisija parengia to vertinimo ataskaitą ir joje pateikia vertinimo rezultatus bei ne vėliau kaip 2029 m. birželio 30 d. tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. AM\ LT.docx 41/42 PE v01-00

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. sp Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. spalio 5 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2016/0304 (COD) 12947/16 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2016 m. spalio 4 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: EDUC 316

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs

Europos Parlamentas Suvestinis teisėkūros dokumentas EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugs Europos Parlamentas 2014-2019 Suvestinis teisėkūros dokumentas 12.9.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0413 ***I EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2018 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau