Polko Sokome Irisayó Mu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Grik asáŋowí uni miti mande miti mande

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Polko Sokome Irisayó Mu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Grik asáŋowí uni miti mande miti mande"

Transkriptas

1 1 Polko Sokome Irisayó Mu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, Pol, yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (2 Tesalonaika 1:1 weyo qembe.) Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko enendo kumima naru 50AD quno ŋuno Akaia mirako Korin yendémo ŋuno nakayáŋoro riní Tesalonaika yendémo ŋuno uró. (Asa 50AD murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 50 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.) Polko naru kapusa ŋunoko Siria mira koro yendé ka, owé Antiok Siria, ŋu rotoro mira enesó-enesówore khete uyaro miti mande yesowoyaró. Asa ko naru irisayómo ŋuno, 48AD quno ŋuno peka, enendo Esia mirawore kho tero uyareyate Mediterenian windi karóŋoro Masedonia mirawore uyaro Tesalonaika yendémo ŋuno kho tero miti mande yesowo yimitoyaró. (Asá yerewí Uni 17:1 weyo qembe.) Ŋunde tero Masedonia unipare qambu qundo iŋondutu taŋgurí, quko Juda uni kumimbo saŋgirí tero kiro mande parámi yaŋgurí. Yiqo, Pol suwono mondó ta yendé rotoro toŋeró. (Asá yerewí Uni 17:10 weyo qembe.) Toŋero Beria yendémo ŋuno uyarero kho tero eneŋo kho kopo Timoti ŋuno rotoro, yate mira tapésina, Akaia mirako Atens yendémo ŋuno uyareró. Imemoŋgo Polko Atens rotoro toŋero khe tukuni naŋge

2 2 Tesalonaika 1:1 2 2 Tesalonaika 1:3 howero Korin yendémo ŋuno yora. Ŋuno yoní Timotiko eneno mahero Tesalonaika uniparetoro piŋa mande ka mironí 1 Tesalonaika sokome ŋu nakayáŋoro riní ŋuno uró. Tukú mande meyowo ka ŋande iŋaró, peka, ko iŋondutu unipare kumi Yesu pitu ko maheweya ŋuro iŋoiŋo piyimi taŋgurí. Ŋunde ŋuroko sokome ŋa, sokome irisayó ŋundiro, nakayáŋoro riní Tesalonaika ŋuno uró. Tesalonaika yendé ŋuko yendé parámi ka, Masedonia mira koro yendé korete qu. Ŋuko windi tapémo yora, ko khe parámi ka Rom noŋgo mahero yendé ŋu kewerowore uro Esia mira uyaró. Komo suki Grik unindo yendé ŋu towaŋgurí, quko imemoŋgo Rom unindo mahero raŋgurí. Pol koro naruko ŋuno Juda unipare qambu qundo ŋuno yoraŋgurí. 1 Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tato ye Anutu koro huru-huru* Tesalonaika yendémo yoteŋgo, ye Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo koya womoyoteŋgo, yeno uyarete. 2 Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo ŋuya samaka-samaka tuwó re yunoní ye newonde imemo yuri qembe. Polko iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró 3 Uni topo, norendo naru rokóŋoro murí meté howero yeŋo Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Dokoro, iŋondutuye muko * 1:1: Anutu koro huru-huru ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. 1:1: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

3 2 Tesalonaika 1:4 3 2 Tesalonaika 1:10 parámi horé tete, ko ye soso newonde meté epe inoino parámi teyoteŋgo. 4 Norendo Anutu koro huruhuruko ŋuno yeŋo owéye hokoyoteto. Dokoro ye quhurí parámi koroworo kondé kaŋero kondé Anutu iŋondutuwoyoteŋgo. 5 Ŋunde tiqo, nore ŋande qene iŋoyoteto, ko Anutuko kho hamó tero eneŋo unipareyó wiri yereyote naruyómo owero quro ye rokó yereró. Ŋu murí ŋuro quhurí ŋu korowoyoteŋgo. 6 Anutuko murí roneneŋowí mu howeyote. Ŋunde ŋuroko enendo uni o piyimi ye yunoyoteŋgo qu topé piyimi yunoro 7 ye quhurí ŋunde qu korowoyoteŋgo quya noreya yoriní imaqewato. Ŋuko naru kano tunoqeweya, asa Uni Parámi Yesu koya eneŋo sambo simó kondé ŋuya sambo koŋgo tunomo tunoqero 8 te suru qembe tunoqewaŋgo. Ko uni soso Anutu kama iŋoyoteŋgo quya uni soso Uni Paráminani Yesu ŋuro miti mande** ŋu kama howeyoteŋgo quya rambaruru yereweya. 9 Uni ŋundo ronda-ronda piyimi horé rero piyo tero naru suki-suki Uni Parámimboya eneŋo wimbímboro sine parámiyómboya sewemo yowaŋgo. 10 Asa ene maheweya quno ŋuno eneŋo unipare meté horé soso owí hokowaŋgo, ko uni soso mandenani iŋondutuwoyoteŋgo qundo qenero iŋondata parámi tewaŋgo. Ye ŋuya ŋunde tewaŋgo, dokoro, ye mandene iŋoro iŋondutuwoyaŋgurí. 1:5: Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo. 1:7: sambo simó ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. ** 1:8: miti mande ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. 1:10: unipare meté horé ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu unipare meté horé ŋuro murí muko ŋandiro, Anutu koro unipare naŋge.

4 2 Tesalonaika 1: Tesalonaika 2:3 11 Ŋunde ŋuro iŋoro naru rokóŋoro yeŋo Anutuko hariri te inoyoteto. Hariri ŋuko ŋandiro, meté Anutunanimbo oteteye qenero ŋande iŋoweya, no meté neko yerenowó, yero iŋoweya. Ko enendo yeŋo o meté mu tewero quro iŋo-iŋoye ŋu soso riní kondéreweya, ko enendo ye iŋondutuye howero otete meté mu teyoteŋgo ŋu soso riní kondéreweya. 12 Ŋunde tero Anutunanimboya Uni Parámi Yesu Kristo koya samaka-samaka tuwó yunori unindo oteteye qenero Uni Paráminani Yesu koro owí hokowaŋgo. Ko yeŋo owéye ŋuya hokowaŋgo, dokoro ye Yesu koya womaŋgurí. 2 Mande wenda-wenda uni ka hamó tunoqeweya 1 Uni topo, imemoŋgo Uni Paráminani Yesu Kristo* ŋuko pitu ko mahiní nore eneya huruwowato. Asa ŋuro kusumbo ri. 2 Naru kano uni kato quko oka qeneweyape ma mande ka iŋoweyape ma sokome ka qenero norendo nakayáŋatowó ye iŋoweya, peka. Ko piŋa mande ŋunde qu ŋande yeweya, Uni Parámimboro naruyó ŋu komo tunoqaró. Piŋa mande ŋuro waka ta ma iŋondataqewero, ko newonde surumí ma tewero. 3 Uni kato ŋundiro kaná yereweya koro. Dokoro ŋu naru ŋuko kina kama 1:12: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí. 1:12: samaka-samaka tuwó ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. * 2:1: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

5 2 Tesalonaika 2:4 5 2 Tesalonaika 2:12 tunoqeweya. Kini, koretero uni qambu qundo mande wenda-wenda tero Anutu huwóŋowaŋgo. Huwóŋoyuri uni kanata kato hutuŋo mande hamó wendaqeyote ŋuko tunomo tunoqeweya, ŋu uni ŋuko hamó piyo teweya. 4 Enendo eneŋo owí hokoro oka unipareto qenero, anutu, ye nekoyoteŋgope ma potoruku te inoyoteŋgo, ŋu soso yoriní umbuwaŋgo. Ŋunde tero enendo Anutu koro Ya Surumímo oro kunditero, Neneŋombo Anutu, ŋunde yeweya. 5 Komo no yeya yotoro ŋuro yimiranowó. Yembeka iŋo kape taŋgurí? 6 Ko itaka ye ŋande iŋoteŋgo, oka kato uni piyimi ŋu kusiyoyote, quko imemoŋgo, eneŋo naruyómo ŋuno, orosoyiní tunomo tunoqeweya. 7 Dokoro itakako hutuŋo mande wendaqewero murí ŋuko mondó ta khoyó teyote. Quko naru kano uni piyimi ŋu kusiyote ŋundo roto toŋeweya. 8 Ŋu naruko ŋuno hutuŋo mande wenda-wenda uni ŋundo tunomo tunoqeweya. Tunoqiní Uni Parámi Yesu ŋundo mahero sine parámi tero yuqa raŋoro uni ŋu utoro rambaruruwoweya. 9 Uni piyimi ŋu tunomo tunoqeweya quno ŋuno Monimbu koro wimbímo kho tero o wimbí moré kota-kota qambu teweya. 10 Ko o kate-kate piyimi mu ŋunde tero unipare piyo tewaŋgo ŋu kaná yereyote. Unipare ŋuko piyo tewaŋgo, dokoro mande hamó ŋuro kama iŋoyoteŋgo. Ŋunde tero Anutuko rambaruru koŋgo kama yoreweya. 11 Ŋu murí ŋuro Anutuko iŋondutuye roworemoní mande kota-kota ŋu iŋondutuwowaŋgo. 12 Ŋunde ti Anutuko uni soso mande hamó kama iŋondutuworo murí piyimi ŋuro niŋgu-niŋgu teyoteŋgo ŋu topé piyimi yunoweya. Anutuko Tesalonaika unipare rokó yereró 2:4: Ya Surumí ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.

6 2 Tesalonaika 2: Tesalonaika 3:1 13 Quko uni topo, Uni Parámimbo yeŋo surumí iŋo yunoyote, ko norendo naru rokóŋo yeŋo Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Dokoro komo suki Anutuko ye rokó yiriní Yuqa Surumímbo yoriní Anutu koro unipare tunoqero mande hamó ŋu iŋoro iŋondutuwoyaŋgurí. Ŋu muríwore rambaruru koŋgo yoreweya. 14 Ŋunde ŋuro norendo miti mande yesowatowó ŋuwore ye neko yereró. Neko yiriní ye ŋuya Uni Paráminani Yesu Kristo** koro owé parámi ŋu rewaŋgo. 15 Asa ko uni topo, kondé kaŋi. Mande soso maŋgonanimbo rondaqe yunatowómbe ma sokomeko nakayáŋatowó ŋu howeyuri qembe. 16 Noreŋo Uni Paráminani Yesu Kristo koya Anutu Awananimboya noreŋo hamó iŋoyotiri. Ko samakasamaka tuwó nunoro suki-suki newondenani rukisoyoní o meté siyowato ŋuro sopoyoteto. 17 Ŋunde ŋuro meté enendo yeŋo newondeye rukisoyoro wimbu yunoní otete meté qambu tero mande meté qambu yewaŋgo. 3 Polko Tesalonaika unipareto ene samakaŋoro hariri tewaŋgo ŋuro kira yereró 1 Uni topo, mandene weŋa ŋuko ŋandiro. Komo yendo Uni Parámi ŋuro piŋa mande ŋu iŋoro seré te inaŋgurí. 2:13: Yuqa Surumí ŋuko Anutu koro Yuqa naŋge. 2:14: miti mande ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. ** 2:14: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí. 2:16: samaka-samaka tuwó ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.

7 2 Tesalonaika 3:2 7 2 Tesalonaika 3:9 Asa ko noreŋo hariri tikata piŋa mande ŋu mira kasinakasina waka ta uyariní unipare ŋunoko ŋuya seré te inowaŋgo. 2 Ko hariri tikata Anutu eneŋombo nore uni piyimi kandeye moŋgo yoreweya. Dokoro uni soso iŋondutu kama teyoteŋgo. 3 Quko Uni Parámimbo o soso yaró ŋu howeweya. Ŋunde ŋuro wimbu ye yunoro Monimbu koro kawaware yereweya. 4 Nore soso Uni Parámimboya womoyoteto. Ŋunde ŋuro ŋande iŋoyoteto, ko yendo mande kondé yimiratowó ŋu itaka teyoteŋgo, ko imemoŋgo ŋuya tewaŋgo. 5 Uni Parámimbo newondeye towo roneneŋoní Anutu koro murí howero unipare newonde meté yunoyuri, ko Kristo* koro murí howero kondé kaŋero quhurí korowoyuri. Uni sosopo khoye meté tewaŋgo 6 Uni topo, Uni Paráminani Yesu Kristo owímo mande kondé ŋande yimiroteto, ko yendo topo kumimbo mande rondaqe yunatowó ŋu rotoro wimbo-wimbo kunditeyoteŋgo qu ye sorero sewemo yuri. 7 Ye murínani qene howi qembe. Asa yeya yoratowó quno wimbo-wimbo kama kunditatowó, 8 o newero qu kinaŋge kandeye moŋgo kama siyatowó. Kini. Noreko kosano suwono mone koro kho qu tero koweyumu tato. Quhurí yunowero koro. 9 Hamó nore owé parámi moré, ko mepémo teqonanimboro ye noŋgo kinaŋge siyowato. Quko ŋunde kama tatowó. Kini, noreko ye otete meté qene howewero * 3:5: Kristo ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. 3:6: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

8 2 Tesalonaika 3: Tesalonaika 3:18 quro otete ŋu witú yeretowó. 10 Dokoro nore yeya yoratowó quno ŋunoko, mande kondé ŋande yimiratowó, uni kato kho tewero piyimiŋoyote tiníqo, o qímboro ma ini newero. 11 Ŋunde yatowó, dokoro ŋande iŋoteto, uni keweroyemo kato wimbo-wimbo kunditeyoteŋgo. Eneŋo khoye kama tero uni meyowomboro khe u-uye roworemoyoteŋgo. 12 Asa norendo Uni Parámi Yesu Kristo koro owímo mande kondé yero uni ŋu yunoteto, ene mondó ta kunditeya, eneŋombo khoye teya o qoyemboro te neyuri. 13 Uni topo, ye otete meté teyowero ŋuro ma piyimiŋowero. 14 Uni kato sokome nakayáŋatowó ŋa kama howeyoweya tiníqo, ye uni ŋu rokóŋo rotoro sewemo yuri qembe. Ŋunde ti oteteyó ŋuro kowi piyo teweya. 15 Quko saŋgirí ma yunowero. Kini, ŋuko toponani, ye iŋoya roŋgaruwoyi qembe. Polko yuŋguna yereró 16 Naru rokóŋo Uni Parámi eneŋombo newondeye riníka ime yoní. Uni Parámimbo yeya soso yoní. 17 No Pol neneŋombo yuŋguna yerewero mande ŋa nakayáŋoteno. Ŋu rokó ŋuwore sokome soso nakayáŋoyoteno ŋu rokóŋoteno. Ŋundiro naŋge kandenembo nakayáŋoteno. 18 Uni Paráminani Yesu Kristo koro samaka-samaka tuwó ye soso koya yoní. 3:18: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí. 3:18: samaka-samaka tuwó ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.

9 9 Iyo New Testament The New Testament in the Iyo Language of Papua New Guinea Nupela Testamen long tokples Iyo long Niugini copyright 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc. Language: Iyo Translation by: Wycliffe Bible Translators This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0. You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that: You include the above copyright and source information. You do not sell this work for a profit. You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures. Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 27 Jul 2022 from source files dated 9 Oct 2020 eeccd6a2-c477-5b9f-9623-cf07dbead483

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Vaikyste be smurto

Vaikyste be smurto Vaikyste be smurto ŠILTA IR SAULĖTA DIENA BALTIJOS PAJŪRYJE Kaip ji atsirado? Ši mėlynė. Niekai. Bet ji išties didelė! Tu turi prisiminti. Kas? Mano mama ir tėtis kartais užvožia. Ką?! Kodėl? Jie sako,

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Socialinės integracijos įstatymas

Socialinės integracijos įstatymas 1. Kodėl reikia šio įstatymo Šis įstatymas nurodo, ką šalies valdžia turi daryti, šalies neįgalūs žmonės turėtų tokias pačias teises kaip ir kiti žmonės. 1 / 16 2. Ką reiškia kai kurie žodžiai Profesinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary

FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary STROKE PLAY QUALIFICATION - INDIVIDUAL RESULTS - DAY 1 Pos Player Country R1

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technologiją atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS Kosnyje kepta sviestažuvė su moliūgų i bulvių piuė, keptais baklažanais i cukinijomis. Baked buttefish

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma VALSTYBĖS IT KONSOLIDAVIMO PROGRAMA: DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS PLATFORMA Aistė Zalepūgaitė Projektų vadovė, Kurk Lietuvai TURINYS # 1 Įžanga į sukurtą dokumentų valdymo ir komunikacijos platformą

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Klaidų apdorojimas C kalboje If (kazkokia_salyga) { klaidos_apdorojimas(); return... } Tokio kodo apimtis galėdavo sekti iki 70-80proc. Klaidų/išimčių

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Aldutė Selvenienė Veislė sukurta Prancūzijoje 1889 metais Nuo 1980-ųjų veislė kryptingai selekcionuojama atrenkant geriausias jos savybes Į Lietuvą įvežta 2006 metais Veislės produktyvumas 8.520 Kg - 3,91

Detaliau

Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais ko

Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais ko Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais komentarais mokytojo pasiekimų stebėjimo užrašuose. Apibendrinti

Detaliau

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 Gauta 2014 01 16 SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA. 88 91 SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 91 LXXXVIII SKYRIUS KAD SUKURTOS ATSKIRTOSIOS SUBSTANCIJOS NEGALI BŪTI

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS.. LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS /0/0, AUKŠTADVARIS Oficialios treniruotės 0.0. 0:0 Sorted on Best time Practice (0:00 Time) Pos No. Name Titas NOVICKIS Matas KNIUBAS

Detaliau

Documents\A4\MergePoints.PMT

Documents\A4\MergePoints.PMT Comment LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO II ETAPASKROON OIL TA URĖ Oficiali treniruote Practice (0:00 Time) Aukstadvaris.00 Km 00 0: Sorted on Best Lap time Pos No. Name Laps Best Tm In Lap Diff Gap Šalys

Detaliau

untitled

untitled LP 3030 3035 3045 NAUDOJIMO VADOVAS Turinys Teisinė ir saugos informacija 1 Įrenginio dalys Komponentai priekinėje spausdintuvo dalyje....................................... 1-2 Komponentai kairiojoje

Detaliau

XXIV prof

XXIV prof XXV prof. K. Baršausko fizikos konkursas Kaunas 09-0-0 9 klasė (5 balai). ždainys Valimi s = 0 m asumą reikia nuplauki pirmyn ir agal ieną karą upe kurios ėkmės greiis = m/s. Valies greiis andens ažilgiu

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

CompoundJS Node on rails

CompoundJS Node on rails CompoundJS Node on rails Turinys Node pristatymas Node platformos Sintaksės palyginimas Našumo palyginimas Node? Kas tai? 1 http = require("http") 2 onrequest = (request, response)-> 3 console.log("request

Detaliau

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas 75714 2000 4974 BUHALTERIJA 2342 EKSPRES NEDELIA Platinimas

Detaliau

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE NI TREČIADIENI ANTRADIENI PIRMADIENI 17k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KET ir EP 110 ETIKA bibl. Metalų ap.t.402 Prof.IT Logistikos p. M.pr.109 3-4 Trump.pl.suš. (K) 1B Met.apd.techn.

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Microsoft Word ratas 12kl Spr

Microsoft Word ratas 12kl Spr 66-iosios Lietuvos okinių fizikos olipiados rajono iesto turas (8 ) klasė Nedidelis kūnas be pradinio greičio nuslysta nuožulniąja plokštua, kurios papėdėje glotniai pasiekia horizontaliąją h plokštuą,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min

Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų min Elektroninio dokumento nuorašas KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidinių procedūrų valdymo skyriui, Vasario

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau