Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Grik asáŋowí uni miti mande miti mande

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Grik asáŋowí uni miti mande miti mande"

Transkriptas

1 1 Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró Mande Kembé Uni sokome ŋa nakayáŋaró ŋundo Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, Pol, yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (1 Tesalonaika 1:1 weyo qembe.) Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko enendo kumima naru 50AD quno ŋuno Akaia mirako Korin yendémo ŋuno nakayáŋoro riní Tesalonaika yendémo ŋuno uró. (Asa 50AD murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 50 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.) Polko naru kapusa ŋunoko Siria mira koro yendé ka, owé Antiok Siria, ŋu rotoro mira enesówore khete uyaro miti mande yesowoyaró. Asa ko naru irisayómo ŋuno, 48AD quno ŋuno peka, enendo Esia mirawore kho tero uyareyate Mediterenian windi takaro Masedonia mirawore uyaro Tesalonaika ŋuno kho tero miti mande yesowo yimitoyaró. (Asá yerewí Uni 17:1 weyo qembe.) Ŋunde tero Masedonia unipare qambu qundo iŋondutu taŋgurí, quko Juda uni kumimbo saŋgirí tero kiro mande parámi yaŋgurí. Yiqo, Pol suwono mondó ta rotoro toŋeró. (Asá yerewí Uni 17:10 weyo qembe.) Toŋero Beria yendémo ŋuno uyarero kho tero eneŋo kho kopo Timoti ŋuno rotoro, yate mira tapésina, Akaia mirako Atens yendémo ŋuno uyareró. Imemoŋgo Polko Atens rotoro toŋero khe tukuni naŋge howero Korin yendémo ŋuno

2 1 Tesalonaika 1:1 2 1 Tesalonaika 1:3 yoní Timotiko eneno mahero Tesalonaika uniparetoro piŋa mande ka mironí sokome ŋa nakayáŋaró, peka. (Asá yerewí Uni 18:5 weyo qembe.) Tesalonaika yendé ŋuko yendé parámi ka, Masedonia mira koro yendé korete qu. Windi tapémo yotoro khe parámi ka Rom noŋgo yendé kewerowore Esia mira uyaró. Komo suki Grik unindo towaŋgurí, quko imemoŋgo Rom unindo mahero raŋgurí. Pol koro naruko ŋuno Juda unipare qambu ŋuya ŋuno yoraŋgurí. 1 Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tero ye Anutu koro huru-huru qu* tero Tesalonaika yendémo yoteŋgo, Anutu Awandoya Uni Parámi Yesu Kristo koya womoyoteŋgo qu, yeno uyarete. Anutuko samaka-samaka tuwó yunoní newonde ime yorowaŋgo. Polko Tesalonaika uniparetoro iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró 2 Naru rokóŋo norendo yeŋo iŋoro Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Ŋunde tero hariri teyoteto quno ŋuno owéye nekoyoteto. 3 Yeŋo iŋondutuyembo okoko yiriní o meté qu teyoteŋgo, ko unipare newonde meté yunoro koweyumu eneŋo teyoteŋgo, ko Uni Paráminani Yesu Kristo soporo quhurí korowoyoteŋgo. Naru rokóŋo norendo ŋuro iŋoro Anutu Awa yuŋgunaŋoyoteto. * 1:1: Anutu koro huru-huru ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. 1:3: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

3 1 Tesalonaika 1:4 3 1 Tesalonaika 1:10 4 Uni topo, ŋande iŋoyoteto, ko Anutuko yeŋo hamó iŋo yunoro rokó yereró. 5 Dokoro noreŋo miti mandenani ŋu kina mande qembe ye keweroyemo kama tunoqaró. Kini, mande ŋu mande kondé qembe tunoqiní Yuqa Surumímbo riní kondériní mande ŋu hamó iŋaŋgurí. Yendo ŋande iŋoyoteŋgo, nore ye keweroyemo yotoro samaka yerewero otete meté mu naŋge howatowó. 6 Mande ŋu iŋiqo, quhurí parámi yeno tunoqaró. Quko noreŋo otetenani howero Uni Parámimboro oteteyó howi Yuqa Surumímbo wimbu yunoní niŋgu-niŋgu tero quhurí ŋu korowoyoteŋgo. 7 Ŋunde korowoyi iŋondutu unipare Masedonia mirako, ko Akaia mirako yoteŋgo qundo otete ŋu qenero howeyoteŋgo. 8 Yendo Uni Parámimboro mandí yero yesowoyoteŋgo ŋuko giramu piŋo niriyó ŋunde qembe. Niriyó ŋu Masedonia mira koya Akaia mira ŋuno naŋge kama usayeyote. Kini, mira soso ŋunoko yeŋo iŋondutu Anutuwore teyoteŋgo ŋuro unipareto iŋoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko nore o ŋuro yesowowero kho moré kini. 9 Dokoro eneŋombo ŋande yesowoyoteŋgo, asa norendo yeno mahetowó quno ŋuno yendo topo te nunaŋgurí. Ŋunde te nunoro anutu kotakota rotoro rohoréŋoro Anutu hamó mu suki-suki yorote quro sunará simóŋo tunoqaŋgurí. 10 Ko eneŋo Naŋuní sambo rotoro pitu umbuweya ŋuro sopoyoteŋgo. Naŋuní ŋu khumoníqo, Anutuko okokowoní otoqaró. Naŋuní ŋuko Yesu, enendo Anutu koro saŋgirí parámi nokono maheweya ŋu noŋgo nore noriní meté yowato. 1:5: miti mande ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. 1:7: Masedonia mira ŋuko Akaia mira taŋgímo yora, ko mira ŋuro yendé parámi kembé muko Tesalonaika yendé. Mira irisa-irisa ŋuko Grik unindoro miraye.

4 1 Tesalonaika 2:1 4 1 Tesalonaika 2:8 2 Polko Tesalonaika yendémo ŋuno khoyó taró 1 Uni topo, ye ŋande iŋoteŋgo, nore keweroyemo yotoro kho teyatowó ŋuko kina kama tunoqaró. 2 Kini, ŋande iŋoteŋgo, komo Filipai yendémo unipareto o pipiyimi te nunoro mande piyimi raŋaŋgurí. Quko Anutunanimbo newondenani samakaŋoro wimbu nunoní saŋgirí unindoro kama soratowó. Kini, ye keweroyemo ŋuya quhurí koroworo kondé kaŋero, yate-yate Anutu koro miti mande* ŋu ye yimitoyato. 3 Dokoro mande yeyoteto ŋuko kota mande kini, ko newonde piyimi kama howeyoteto, ko kaná yerewero kama yeyoteto. 4 Kini, Anutuko noreŋo metéŋoro mandí wisiyowero quro kho nunoní miti mande ŋu yeyoteto. Quko unindo khonanimboro metéŋowaŋgo ŋuro kho ŋu kama teyoteto. Kini, Anutuko newondenani qene rondaŋaró, asa ko enendo khonanimboro metéŋoweya ŋuro teyoteto. 5 Dokoro mande enesóenesó yero ye kama kaná yeretowó, ŋu ye iŋomukoteŋgo. Ko Anutuko meté tunomo ŋande yesowoweya, ko norendo mone rewero quro mande ŋu kama yimiratowó. Kini. 6 Ko yembe ma uni meyowombe seré te nunowero quro mande ŋu kama yimiratowó. 7 Hamó, nore Kristo koro asá yerewí uniyó tero quhurí ye yunowero owénani moré peka. Quko keweroyemo mondó ta yoratowó, pareto simó susu yunoyoteŋgo ŋunde qembe yoratowó. 8 Norendo yeŋo kondé iŋoro Anutu koro miti mande ŋu rero ye yunatowó. Ŋu naŋge kini, noreŋo yoto-yotonani soso ŋuya rero ye yunato * 2:2: miti mande ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. 2:7: Kristo ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

5 1 Tesalonaika 2:9 5 1 Tesalonaika 2:14 noreŋo topo-toponani hamó horé tunoqaŋgurí. 9 Dokoro, uni topo, ye iŋoteŋgo, koweyumu parámi horé teyatowó. Hamó, Anutu koro miti mande yesowoyatowó. Quko ŋuya nore kosa suwo rokóŋoro mone kho meyowo tatowó. Ye wutu nerero quhurí ka korowowaŋgo koro. 10 Ye ŋuya Anutu ŋuya noreŋo otetenani meté tunomo yesowowaŋgo. Ye iŋondutu unipare keweroyemo yoratowó quno ŋuno Anutu koro otete naŋge, otete roneneŋowí naŋge, otete Anutu koro toŋímo sara qu naŋge howatowó. 11 Ye iŋoteŋgo, norendo awa kato simómboro teyote ŋunde naŋge o meté te yunoro 12 rukiso yerero newondeye samakaŋatowó. Mande tunomo yato Anutu eneŋombo neko yiriní eneŋo unipareyó wiri yereyote naruyómo ari owé parámi yunaró. Ŋunde naŋge ye eneŋo murí howero khe uyare mahe tewaŋgo. 13 Ŋunde ŋuroko naru rokóŋoro Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Dokoro yendo eneŋo mandí ŋu maŋgonani moŋgo raŋgurí quno ŋande kama yaŋgurí, ŋuko unindoro mande qu naŋge. Kini, Anutu koro mande hamó mu reyaŋgurí. Mande ŋundo naŋge ye quroko kho tiní Yesuwore iŋondutu teyoteŋgo. 14 Dokoro, uni topo, yeko Anutu koro unipareto Judia mirako yotoro Kristo Yesu** koya womoyaŋgurí ŋunde qembe. Dokoro eneŋo sitú topo-topoyembo quhurí parámi te yunoyoteŋgo. Ŋunde naŋge yeŋo 2:10: otete roneneŋowí ŋuko Anutuko nore rokó yiriní noreŋo murínani eneŋo murí howeyote. 2:12: Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo. ** 2:14: Kristo Yesu - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

6 1 Tesalonaika 2: Tesalonaika 3:2 sitú topo-topoyembo quhurí parámi ye te yunoyoteŋgo. 15 Juda uni ŋundo Uni Parámi Yesu uroyi khumaró, yeye uni yuroyi khumaŋgurí, ko nore ŋuya yohowaŋgurí. Anutuko eneŋo oteteye ŋuro piyimiŋote, ko uni ŋundo unipare soso koya saŋgirí te yunoyoteŋgo. 16 Ŋunde tero enendo nore uni wini meyowo miti mande yimirato rambaruru takawaŋgo ŋuro yero soré nereŋgurí. Ŋunde tero eneŋo quhuríye soso ri maŋgorete. Anutu koro newonde saŋgirí riní mahero eneya yorote. Polko Tesalonaika unipare yiyowero quro kondé iŋaró 17 Asa uni topo, naru tukuni quroko ŋuno kowenani sewemo yoteto, quko newondenani yeno yorote. Asa ko newonde surumí parámi tero yeŋo umu-kembaye qenewero quro oreyó seqaro kho kondé teyoteto. 18 Hamó, nore yeno mahewero iŋoyoteto, no Pol, nondo naru kumimo yeno mahewero quro kho kondé teyanowó. Quko Monimbuko kusi nereyara. 19 Qeni, Uni Paráminani Yesu pitu ko ŋano yoweya quno ŋuno do kato nore noriní o meté ŋuro soporo niŋgu-niŋgu tero kimo meté mu rero eneŋo toŋímo kaŋewato? Murí ŋuko ye naŋge. 20 Iyo, yeŋomboro nore owé parámi reyoteto, ko yeŋomboro niŋgu-niŋgu teyoteto. 3 1 Norendo yeŋo piŋa mandeye ka iŋowero quro kondé iŋoro, yate-yate noremata Atens* yendémo naŋge yotoro 2 Timoti asáŋaro yeno uyaró. Timoti noreŋo toponari, enendo Anutu koya kho kopo tero Kristo ŋuro miti 2:15: ye-ye uni ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. 2:16: uni wini meyowo ŋunde quko Juda unipare kini qu naŋge. * 3:1: Atens yendé parámi ŋuko Akaia mira koro yendé ka. Akaia mira koya Masedonia mira taŋgímo yora, ko mira irisa-irisa ŋuko Grik unindoro miraye.

7 1 Tesalonaika 3:3 7 1 Tesalonaika 3:10 mande yero wisiyote. Wimbu ye yunoro iŋondutuye riní kondérewero quro asáŋaro yeno uyaró. 3 Kowe surumí piyimi noreno tunoqaró ŋaro ye iŋondata parámi tewaŋgo koro. Dokoro yeŋombo ŋande iŋoteŋgo, ko Anutuko o kowe surumí ŋunde qu korowowero quro nore rokó nereró. 4 Nore yeya yotoro ŋande yimitoyatowó, o quhurí enesó ŋuko noreno tunoqeweya. Ye hamó ŋande iŋi qembe, naru piyimi ŋu hamó tunoqaró. 5 Ŋu murí ŋuro naŋge no yeŋo piŋa mandeye iŋowero kondé iŋoro Timoti asáŋowe yeno uyaró. Ŋuro tero no yeŋo iŋondutuye date yote ŋu iŋowano. Monimbuko towo yiriní kho tatowó ŋu kinaŋge piyo taró, peka. Timotiko Tesalonaika unipare ŋuro piŋa mandeye meté mu Pol miraró 6 Timoti ye yorotoro itaka ka noreno mahete ŋa. Enendo piŋa mande meté yero ŋande nore nimitoyote, ko yendo iŋondutu kondé tero uni meyowomboro hamó horé iŋoyoteŋgo. Ko naru rokóŋo noreŋo meté iŋo nunoro niyowero ŋuro iŋoyoteŋgo. Ŋunde naŋge norendo ŋuya ye yiyowero iŋoyoteto. 7 Ŋu murí ŋuro, uni topo, quhurí piyimi korowoyoteto quno ŋuno newondenanimbo wimbu reyote. Dokoro ŋande iŋoyoteto, yeŋo iŋondutuye kondé teyote. 8 Iyo, yendo Uni Parámi quroyómo yotoro kondé kaŋeyoteŋgo. Ŋunde ti itaka noreŋo yoto-yotonani muko meté horé tunoqete. 9 Dokoro yeŋo oteteye meté ŋuro iŋoyato Anutuko niŋguniŋgu parámi nunoní parámi yuŋgunaŋoyoteto. 10 Kosa suwo rokóŋoro uyaro ye yiyato yero hariri kondé tey- 3:2: miti mande ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

8 1 Tesalonaika 3: Tesalonaika 4:6 oteto. Uyaroqo samaka yereto Kristo koro o ŋu soso iŋomukowaŋgo. 11 Meté Anutu Awananimbo, ko Yesu, Uni Paráminani ŋundo, khe ka re nunoriqo, yeno uyarewato. 12 Uni Parámimbo yeŋo uni topoyemboya uni soso koya newonde meté yunowero oteteye ŋu riníka norendo ye newonde yunoyoteto ŋunde qembe parámi tunoqiní. 13 Enendo newondeye rukisoyoní Yesu, Uni Paráminanimboya unipare meté horéŋomboya mahewaŋgo quno ye Anutu Awanani toŋímo unipare meté horé tero, potóye moré kini yuri. 4 Khe u-unani howatoqo, Anutuko ŋuro metéŋoweya 1 Ŋunde ŋuroko, uni topo, mande ka yote. Komo ŋande yimiratowó, Anutuko otete ŋuro metéŋoyote ŋu naŋge howi qembe. Itaka ye ŋunde naŋge teyoteŋgo, quko Uni Parámi Yesu quroyómo ŋande rukiso yereyoteto, watíwatí hamó howeyuri qembe. 2 Dokoro mande soso Uni Parámi Yesu owímo re yunatowó ŋu ye iŋomukoteŋgo. 3 Qeni, Anutu koro iŋo-iŋo ŋuko ŋandiro. Ye unipare meté horé tero se simbururu ma tewero. 4 Kini, ye soso Anutu iŋoro otete meté howero koweye saŋaní sopoyi qembe. 5 Kape unindo* Anutu kama iŋondutuworo se simbururu kondé teyoteŋgo. Ye koweye saŋaní soporo otete ŋu ma howewero. 6 Ye uni topo-topoye kaná yerero otete piyimi mu pareyemboya ma tewero. Komo norendo ye kondé 3:10: Kristo ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. 3:13: unipare meté horé ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu unipare meté horé ŋuro murí muko ŋandiro, Anutu koro unipare naŋge. * 4:5: kape uni ŋuko Israel koro Anutuye ŋu kama iŋo howeyoteŋgo.

9 1 Tesalonaika 4:7 9 1 Tesalonaika 4:15 ŋande yimiratowó. Uni Parámimbo uni otete ŋunde qu teyoteŋgo ŋu mande khono yorotoweya. 7 Anutuko ye otete pusú ŋu tewero quro kama neko yereró. Kini horé. Otete meté horé qu tewero quro neko yereró. 8 Ŋunde ŋuro uni mande ŋa wendaqeyote ŋuko unindoro mande qu kama wendaqeyote. Kini, ene Anutu koro mande qu wendaqeyote, ŋu Anutu ŋuko ye Yuqa Surumí yunoyote. 9 Asa itaka norendo mande ŋande qu kama nakayáŋowato, ko ye uni topo-topoye newonde meté yunoyi qembe. Dokoro, Anutuko otete meté ŋuro iŋo-iŋo yunaró ŋu. 10 Hamó, ye Masedonia mira soso ŋuno Anutu koro unipare ŋuro newonde meté yunoyoteŋgo. Asa uni topo, ŋande rukiso yereteto, otete ŋu hamó watíwatí teyuri qembe. 11 Ko mondó ta kunditewero khe qu kondé seqaya yeŋo oteteye naŋge sopoyi qembe. Yeŋo o qoyemboro kho ti qembe, komo norendo yimiratowó ŋuno qu. 12 Ŋunde ŋuro ye o karo kama tukuni tewaŋgo, ko kape uni ŋundo yeŋo oteteye ŋuro metéŋowaŋgo. Uni Parámi maheweya 13 Uni topo, uni topo komo khumaŋgurí quro do ka tunoqeweya ŋuro yatoka iŋoyi. Asa unipareto o meté ŋuro kama sopoyoteŋgo qundo newonde surumí teyoteŋgo. Quko ye ŋu ma tewero. 14 Dokoro norendo, Yesu khumoro pitu ko otoqaró, yero iŋowato tiníqo, ŋuya ŋande iŋowato, Anutuko unipare Yesu iŋondutuwoyoteŋgo qu komo khumaŋgurí ŋu pitu ko eneya yoriní mahewaŋgo. 15 Dokoro norendo Uni Parámimbo mande yaró ŋu howero ŋande ye yimitoyoteto, ko Uni Parámi pitu maheweya quno ŋuno nore toŋe keta yoroteto qundo koretero kama uyarewato. Kini, uni khumaŋgurí ŋundo koretero uyariqota norepa naŋge tukú uyarewato.

10 1 Tesalonaika 4: Tesalonaika 5:8 16 Dokoro koretero sambo simó kondé nekero mande kondé yiní Anutu koro uŋgu yiní Uni Parámimbo sambo rotoro umbuweya. Ŋunde tiní unipare Kristo iŋondutuwoyate khumaŋgurí ŋundo koretero otoqowaŋgo. 17 Ko nore toŋe keta ŋano yoroteto qu, unipare khumaŋgurí ŋuya koporé saŋawore oro samboko Uni Parámimboya kopowato. Ŋundiro naŋge Uni Parámimboya suki-suki yorowato. 18 Ŋunde ŋuro ye mande ŋa yero Anutu koro unipare qu rukiso yereyuri qembe. 5 Uni Parámi maheweya quro roŋgaruwi qembe 1 Asa, uni topo, do naru o ŋu tunoqeweya ŋuro kama nakayáŋowano. 2 Dokoro ye ŋande iŋomukoteŋgo, Uni Parámi pitu maheweya naru ŋuko mondó ta maheweya, momo unindo maheyote ŋunde qembe. 3 Kumimbo ŋande yewaŋgo, nore meté yoteto, saŋgirí moré kini, yewaŋgo. Quko watí yewaŋgo quno waka ta horé rambaruru mahiní piyo tewaŋgo. Rambaruru ŋuko pareto simó pisiyoro kowe surumí teteŋgo ŋunde qembe, ko takawero mepémo kini. 4 Quko uni topo, yeko huririko kama yoteŋgo. Asa ko yeŋo naru ŋuko momo uni ŋunde qembe kama maheweya. 5 Dokoro yeko hiyómboro simó ko kosa naru koro simó. Noreko suwo koro simó kini ko huriri koro simó kini. 6 Ŋunde ŋuroko ma etewero. Uni meyowo ŋundo ŋunde teyoteŋgo. Kini, meté nore kape-kape kama tewero, sopo toŋete yowato. 7 Dokoro suwono naŋge unindo eteyoteŋgo, ko suwono naŋge sono nero kape teyoteŋgo. 8 Quko noreko hiyómboro simó. Ŋunde ŋuro kape kama tewato. Ŋunde tero iŋondutu tewero 4:16: sambo simó ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

11 1 Tesalonaika 5: Tesalonaika 5:15 otete ŋu rero newonde meté yunowero otete ŋu rero irisa-irisa kawaware nerewero sosoko qu ŋunde qembe punuwato. Ko Anutuko nore rambaruru koŋgo noreweya ŋuro iŋoro sopowero otete ŋu rero takapu kondé ŋunde qembe punuwato. 9 Dokoro Anutuko piyo tewero quro nore kama rokó yereró. Kini, noreko Uni Paráminani Yesu Kristo* koro unipare. Ŋunde ŋuroko Anutuko rambaruru koŋgo noreweya. 10 Kristoko nore samaka yerewero khumaró. Ŋunde tiní norendo toŋe keta yorowatope ma khumatowó, imemoŋgo eneya yoto-yoto rewato. 11 Ŋunde ŋuroko uni topo-topoye rukiso yereya newondeye wimbu inoyuri qembe. No iŋoteno, ye itaka ŋunde naŋge teyoteŋgo. Oresaka mande kumi 12 Uni topo, o karo kira yereyoteto. Anutu koro kho uni ye keweroyemo koweyumu teyoteŋgo ŋu ará te yunoyi qembe. Uni Parámimbo owéye yunoní ye roŋgaru yereyoteŋgo. 13 Eneŋo owéye hokoya newonde meté yunoyuri qembe. Dokoro enendo Anutu koro kho qu teyoteŋgo. Ye soso topo-topoyemboya newonde saŋgirí ma tewero, newonde imemo naŋge yuri qembe. 14 Uni topo, mande kondé ŋande yimiroteto, wimbuma uni ŋu roŋgaru yiri qembe, uni sasaro teyoteŋgo ŋu rukiso yiri qembe, uni wimbuye moré kini ŋu samaka yiri qembe, uni soso quya mondó ta yuri qembe. 15 Qeni, o piyimi te yunoyoteŋgo ŋuro topé ma tewero. Kini, naru rokóŋo uni topo-topoyemboya uni soso koya o meté te yunoyuri qembe. * 5:9: Yesu Kristo - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí.

12 1 Tesalonaika 5: Tesalonaika 5:28 16 Naru rokóŋo niŋgu-niŋgu ti qembe. 17 Hariri tewero otete qu ŋu ma rotowero. 18 O soso ŋuro Anutu yuŋgunaŋi qembe, dokoro Anutu koro iŋo-iŋo ŋuko ŋandiro, yendo Kristo Yesu oteteyó howewaŋgo. 19 Anutu koro Yuqa Surumí quroyemo yote ŋu ma winzumowero. 20 Ye-ye uni ma yesaráŋowero. 21 O soso towoŋoro o meté qu naŋge towoyi qembe. 22 Murí piyimi kate-kate ŋuro sorero kapiyamo yuri qembe. 23 Asa Anutu newonde ime yunoyote ŋu eneŋombo yoriní uni meté horé hamó tunoqi. Anutuko yuqaye, newondeye, koweye kondé soponí Uni Parámi Yesu Kristo pitu ko ŋano maheweya quno ŋuno potóye moré kini ti. 24 Ye neko yereró qundo mande yaró ŋu naŋge howeyote. Ŋunde ŋuroko ŋundiro naŋge teweya. 25 Uni topo, neneŋo hariri ti qembe. 26 Topo-topoye yiyoro epe yuŋguna-yuŋguna ti qembe. 27 Uni Parámi owímo ŋande yimiroteno, uni topo soso kopo yereya sokome ŋa weyoyi qembe. 28 Uni Paráminani Yesu Kristo koro samaka-samaka tuwóŋo ŋu yeya yoní. 5:18: Kristo Yesu - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, Kristo, ma, Mesaiya, ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, Kristo Yesu, ma, Yesu Kristo, naŋge ye nekaŋgurí. 5:20: ye-ye uni ŋuko Anutuko mandí yunoní unipare yunaŋgurí. 5:28: samaka-samaka tuwó ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.

13 13 Iyo New Testament The New Testament in the Iyo Language of Papua New Guinea Nupela Testamen long tokples Iyo long Niugini copyright 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc. Language: Iyo Translation by: Wycliffe Bible Translators This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0. You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that: You include the above copyright and source information. You do not sell this work for a profit. You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures. Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 27 Jul 2022 from source files dated 9 Oct 2020 eeccd6a2-c477-5b9f-9623-cf07dbead483

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary

FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary FINAL STANDINGS Plc. Team 1. Portugal 2. Slovenia 3. Ireland 4. Slovakia 5. Poland 6. Turkey 7. Croatia 8. Estonia 9. Hungary STROKE PLAY QUALIFICATION - INDIVIDUAL RESULTS - DAY 1 Pos Player Country R1

Detaliau

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai

Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Mormono Knygos mokymai ir doktrina. Mokinio skaitiniai Religija 275 Išleido Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Solt Leik Sitis, Jutos valst. Būsime dėkingi už atsiliepimus ir pastabas. Juos

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

Socialinės integracijos įstatymas

Socialinės integracijos įstatymas 1. Kodėl reikia šio įstatymo Šis įstatymas nurodo, ką šalies valdžia turi daryti, šalies neįgalūs žmonės turėtų tokias pačias teises kaip ir kiti žmonės. 1 / 16 2. Ką reiškia kai kurie žodžiai Profesinės

Detaliau

Vaikyste be smurto

Vaikyste be smurto Vaikyste be smurto ŠILTA IR SAULĖTA DIENA BALTIJOS PAJŪRYJE Kaip ji atsirado? Ši mėlynė. Niekai. Bet ji išties didelė! Tu turi prisiminti. Kas? Mano mama ir tėtis kartais užvožia. Ką?! Kodėl? Jie sako,

Detaliau

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE

PENKTADIENI S KETVIRTADIE NIS TREČIADIENIS ANTRADIENIS PIRMADIENIS 2017 LAPKRIČIO k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KE NI TREČIADIENI ANTRADIENI PIRMADIENI 17k 17tpvd 17le 17am 17levA 17levB 1-2 Trump.pl.suš. (K) 1B KET ir EP 110 ETIKA bibl. Metalų ap.t.402 Prof.IT Logistikos p. M.pr.109 3-4 Trump.pl.suš. (K) 1B Met.apd.techn.

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas

Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas Respublikinių laikraščių kainynas Laikraščio pavadinimas 15 MIN NACIONALINIS ALIO REKLAMA APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ AKTUALIJOS Laikraščio tiražas 75714 2000 4974 BUHALTERIJA 2342 EKSPRES NEDELIA Platinimas

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technologiją atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma VALSTYBĖS IT KONSOLIDAVIMO PROGRAMA: DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS PLATFORMA Aistė Zalepūgaitė Projektų vadovė, Kurk Lietuvai TURINYS # 1 Įžanga į sukurtą dokumentų valdymo ir komunikacijos platformą

Detaliau

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS Kosnyje kepta sviestažuvė su moliūgų i bulvių piuė, keptais baklažanais i cukinijomis. Baked buttefish

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

RISTŪNŲ ŽIRGŲ VARŽYBOS - KONKURSAS

RISTŪNŲ ŽIRGŲ VARŽYBOS - KONKURSAS RISTŪNŲ ŽIRGŲ VARŽYBOS - BANDYMAI Širvintos 2019 m. gegužės 04 d. 12:00 val. PROGRAMA Organizatoriai SUAUGĘ ŽIRGAI. A REITINGAS / I važiavimas 12:10 Prizo vertė: 150 /75-45-30/ Distancija: 1800 m. (Baltas

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS 4.1. MICRO LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 16/08/2015, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS.. LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS /0/0, AUKŠTADVARIS Oficialios treniruotės 0.0. 0:0 Sorted on Best time Practice (0:00 Time) Pos No. Name Titas NOVICKIS Matas KNIUBAS

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Klaidų apdorojimas C kalboje If (kazkokia_salyga) { klaidos_apdorojimas(); return... } Tokio kodo apimtis galėdavo sekti iki 70-80proc. Klaidų/išimčių

Detaliau

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc

Microsoft Word - Fondo nutarimas nr.21 doc.doc KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS FONDO TARYBOS POSöDIS 2011 m. rugs jo 27 d. PROTOKOLAS Nr. 21. Pos džio pirmininkas Klemensas Rimšelis Sekretorius Liudvikas Skrobockis Pos dyje dalyvauja: Fondo tarybos

Detaliau

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88

Gauta Tomas Akvinietis SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 Gauta 2014 01 16 SUMA PRIEŠ PAGONIS TREČIOJI KNYGA. APVAIZDA. 88 91 SKYRIAI Summa Contra Gentiles. Book III. Providence. Chapters 88 91 LXXXVIII SKYRIUS KAD SUKURTOS ATSKIRTOSIOS SUBSTANCIJOS NEGALI BŪTI

Detaliau

CompoundJS Node on rails

CompoundJS Node on rails CompoundJS Node on rails Turinys Node pristatymas Node platformos Sintaksės palyginimas Našumo palyginimas Node? Kas tai? 1 http = require("http") 2 onrequest = (request, response)-> 3 console.log("request

Detaliau

Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maisti

Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maisti Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maistinis rektifikuotas etilo alkoholis Informacija apie pradedamą pirkimą 2014-10-01 11.00 val. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį 599.07

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

untitled

untitled LP 3030 3035 3045 NAUDOJIMO VADOVAS Turinys Teisinė ir saugos informacija 1 Įrenginio dalys Komponentai priekinėje spausdintuvo dalyje....................................... 1-2 Komponentai kairiojoje

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais ko

Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais ko Šokio vertinimo aprašas Šokio mokinių pažanga stebima kiekvieną pamoką, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas) fiksuojami trumpais komentarais mokytojo pasiekimų stebėjimo užrašuose. Apibendrinti

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau