***I PRANEŠIMO PROJEKTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "***I PRANEŠIMO PROJEKTAS"

Transkriptas

1 EUROPOS PARLAMENTAS Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas /0300(COD) ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB (COM(2011)0658 C7-0371/ /0300(COD)) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Pranešėjas: António Fernando Correia De Campos PR\ doc PE v01-00 Susivieniję įvairovėje

2 PR_COD_1amCom Procedūrų sutartiniai ženklai * Konsultavimosi procedūra *** Pritarimo procedūra ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) (Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.) Teisės akto projekto pakeitimai Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas. Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: [ ]. PE v /68 PR\ doc

3 TURINYS EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS... 5 AIŠKINAMOJI DALIS Psl. PR\ doc 3/68 PE v01-00

4 PE v /68 PR\ doc

5 EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB (COM(2011)0658 C7-0371/ /0300(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 658), atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0371/2011), atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmų vadovaujantis Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisės akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Teisingumo Teismo nuomonę 1, atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Europos Centrinio Banko nuomonę 2, atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę 3, atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2012), 1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams. 1 6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 1 OL C 0000, , p OL C 0000, , p OL C 0000, , p. 0. PR\ doc 5/68 PE v01-00

6 (6a) kadangi geriausia infrastruktūra aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu yra tokia infrastruktūra, kurios statybos galima išvengti; todėl nepaprastai svarbu energijos vartojimo efektyvumas ir reikėtų visapusiškai atsižvelgti į tikėtiną siūlomos Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos poveikį mažinant infrastruktūros poreikį ateityje; 2 13 a konstatuojamoji dalis (nauja) (13a) dėl per trumpą laiką atsiradusio reikšmingo papildomo atsinaujinančių energijos išteklių indėlio vis didėjantis naujos energijos rūšių derinio technologinis sudėtingumas padidino nuo daugelio veiksnių priklausančių tinklų koordinavimo stokos ir netgi tiekimo pertrūkių riziką. Glaudus elektros ir dujų sistemų koordinavimas tiek regioniniu, tiek ES lygiu, siekiant surinkti informaciją apie tarpvalstybinius srautus realiuoju laiku, galėtų tapti nacionaliniams reguliuotojams, perdavimo sistemų operatoriams, agentūrai ir Komisijai svarbia priemone, teikiančia infrastruktūros tinklų planavimui ir veiksmingam eksploatavimui būtiną informaciją. Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) turėtų pateikti Komisijai pasiūlymų dėl tinkamo tikralaikio Europos energetikos infrastruktūros veiklos koordinavimo PE v /68 PR\ doc

7 formos ir įgyvendinimo; 3 17 konstatuojamoji dalis (17) į Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie projektai, kuriais daugiausiai prisidedama įgyvendinant strateginius energetikos infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų Komisija, tačiau atsižvelgdama į valstybių narių teisę patvirtinti su jų teritorija susijusius bendro intereso projektus. Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie šio dokumento pridedamą poveikio vertinimą, nustatyta, kad šių projektų būtų apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 gamtinių dujų sektoriuje; (17) į Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą turėtų būti įtraukiami tik tie projektai, kuriais daugiausiai prisidedama įgyvendinant strateginius energetikos infrastruktūros prioritetus ir sritis. Todėl būtina, kad sprendimą dėl sąrašo priimtų Komisija, kuri projektų atrankos procese turi laikytis skaidrumo ir objektyvumo principų. Valstybių narių teisė patvirtinti su jų teritorija susijusius bendro intereso projektus užtikrinama laikantis Sutarties. Jei valstybė narė atmeta jos teritorijoje numatytą bendro intereso projektą, tokį atmetimą ji turėtų tinkamai pagrįsti ir paremti svariais argumentais. Atsižvelgiant į analizę, atliktą rengiant prie šio dokumento pridedamą poveikio vertinimą, nustatyta, kad bendro intereso projektų būtų apie 100 elektros energijos sektoriuje ir 50 gamtinių dujų sektoriuje; 4 21 a konstatuojamoji dalis (nauja) (21a) įvertinus dabartinių leidimo išdavimo nuostatų veiksmingumą, valstybės narės turėtų būti skatinamos taikyti tas nuostatas ne tik bendro intereso projektams, bet ir visiems tiems PR\ doc 7/68 PE v01-00

8 projektams, kurie laikomi būtinais iš techninės perspektyvos; Yra nacionalinių projektų, kurie gali turėti poveikį bendro intereso projektams ir kurie svarbūs BIP plėtrai (nacionalinių tinklų stiprinimas), tačiau nebūtinai įtraukti į pačius BIP ir gali nukentėti dėl ilgų vėlavimų konstatuojamoji dalis (23) tinkamas ir koordinuotas Tarybos direktyvos 85/337/EB su pakeitimais ir Orhuso bei Espo konvencijų įgyvendinimas turėtų padėti užtikrinti, kad būtų suderinti, įskaitant tarpvalstybiniu lygmeniu, pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo principai. Valstybės narės turėtų koordinuoti bendro intereso projektų vertinimą ir, jeigu įmanoma, numatyti bendrą vertinimą; (23) tinkamas ir koordinuotas Tarybos direktyvos 85/337/EB su pakeitimais ir Orhuso bei Espo konvencijų įgyvendinimas turėtų padėti užtikrinti, kad būtų suderinti, įskaitant tarpvalstybiniu lygmeniu, pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo principai. Valstybės narės turėtų koordinuoti bendro intereso projektų vertinimą ir, jeigu įmanoma, numatyti bendrą vertinimą. Jos turėtų būti skatinamos keistis gerąja leidimų išdavimo procedūrų praktika ir administracinio pajėgumo kūrimo patirtimi, o Komisijai turėtų tekti tam tikras vaidmuo skatinant tokias pastangas; 6 24 konstatuojamoji dalis (24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik (24) kadangi reikia neatidėliotinai plėtoti energetikos infrastruktūrą, turi būti ne tik PE v /68 PR\ doc

9 paprastinamos leidimų išdavimo procedūros, bet ir aiškiai nustatomas galutinis terminas, iki kurio atitinkamos kompetentingos institucijos privalo priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo. Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos procedūros ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti daroma įtaka griežtiems standartams, nustatytiems siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti piliečių dalyvavimą; paprastinamos leidimų išdavimo procedūros, bet ir aiškiai nustatomas galutinis terminas, iki kurio atitinkamos kompetentingos institucijos privalo priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo, ir nustatytos priemonės, kurios paskatintų nacionalines įstaigas priimti naujus ir veiksmingesnius darbo metodus. Nustačius šį galutinį terminą, turėtų būtų veiksmingiau apibrėžtos ir valdomos procedūros ir jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti daroma įtaka griežtiems standartams, nustatytiems siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą ir skatinti piliečių dalyvavimą; 7 28 konstatuojamoji dalis (28) Galiojančiuose energijos vidaus rinkos teisės aktuose reikalaujama, kad būtų nustatomi tokie prieigos prie dujų ir elektros energijos tinklų tarifai, kuriais būtų teikiamos atitinkamos investavimo paskatos. Taikydamos energijos vidaus rinkos teisės aktus, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad bendro intereso projektams taikomos paskatos, įskaitant ilgalaikes paskatas, būtų proporcingos su projektu susijusiai konkrečiai rizikai. Tai visų pirma taikoma elektros energijos sektoriaus inovacinėms perdavimo technologijoms, siekiant sudaryti sąlygas atsinaujinančios energijos, paskirstytų energijos išteklių ir reagavimo į paklausą produktų didelio masto integracijai į tarpusavyje sujungtus tinklus, ir dujų perdavimo infrastruktūrai, kuri padėtų užtikrinti didesnius pajėgumus arba papildomą rinkos lankstumą, kad tiekimo sutrikimų atvejais būtų galima vykdyti (28) Galiojančiuose energijos vidaus rinkos teisės aktuose reikalaujama, kad būtų nustatomi tokie prieigos prie dujų ir elektros energijos tinklų tarifai, kuriais būtų teikiamos atitinkamos investavimo paskatos. Taikydamos energijos vidaus rinkos teisės aktus, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad bendro intereso projektams būtų taikoma pastovi ir nuspėjama reguliavimo sistema ir paskatos, įskaitant ilgalaikes paskatas, kurios būtų proporcingos su projektu susijusiai konkrečiai rizikai. Tai visų pirma taikoma elektros energijos sektoriaus inovacinėms perdavimo technologijoms, siekiant sudaryti sąlygas atsinaujinančios energijos, paskirstytų energijos išteklių ir reagavimo į paklausą produktų didelio masto integracijai į tarpusavyje sujungtus tinklus, ir dujų perdavimo infrastruktūrai, kuri padėtų užtikrinti didesnius pajėgumus arba PR\ doc 9/68 PE v01-00

10 trumpalaikę prekybą arba pasinaudoti pakaitiniais tiekimo šaltiniais; papildomą rinkos lankstumą, kad tiekimo sutrikimų atvejais būtų galima vykdyti trumpalaikę prekybą arba pasinaudoti pakaitiniais tiekimo šaltiniais; Pastovi ir nuspėjama reguliavimo Europoje sistema padeda projektų rengėjams ir investuotojams pritraukti lėšų kapitalo rinkose toms investicijoms be reguliavimo keliamos rizikos konstatuojamoji dalis (30) elektros energijos, dujų ir anglies dioksido sektorių bendro intereso projektai turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos Sąjungos finansinė pagalba skiriama tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP reglamentas) vykdomiems darbams, šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant naujoviškas finansines priemones. Taip būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams pritaikytos paramos teikimas pagal galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos sąlygas neperspektyviems bendro intereso projektams. Teikiant tokią finansinę pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina sąveika su finansavimu, skiriamu pasinaudojant priemonėmis pagal kitas Sąjungos politikos sritis. Visų pirma Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis bus finansuojama europinės svarbos energetikos infrastruktūra, o struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami vietos ar regioninės reikšmės pažangieji energijos paskirstymo tinklai. Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys vienas kitą; (30) elektros energijos, dujų ir anglies dioksido sektorių bendro intereso projektai turėtų atitikti reikalavimus, pagal kuriuos Sąjungos finansinė pagalba skiriama tyrimams ir, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, pagal pasiūlytą reglamentą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP reglamentas) vykdomiems darbams, šiuo tikslu skiriant dotacijas arba taikant naujoviškas finansines priemones. Taip būtų užtikrinamas konkretiems poreikiams pritaikytos paramos teikimas pagal galiojančią reguliavimo sistemą ir rinkos sąlygas neperspektyviems bendro intereso projektams, jei jie atitinka Sąjungos vidaus energijos rinkos teisės aktus. Teikiant tokią finansinę pagalbą turėtų būti užtikrinta būtina sąveika su finansavimu, skiriamu pasinaudojant priemonėmis pagal kitas Sąjungos politikos sritis. Visų pirma Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis bus finansuojama europinės svarbos energetikos infrastruktūra, o struktūrinių fondų lėšomis bus finansuojami vietos ar regioninės reikšmės pažangieji energijos paskirstymo tinklai. Todėl šie su finansavimo šaltiniai papildys PE v /68 PR\ doc

11 vienas kitą; 9 2 straipsnio 1 punktas 1. energetikos infrastruktūra bet kokia Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė elektros energijos ar dujų perdavimo ir paskirstymo, naftos ir anglies dioksido transportavimo arba elektros energijos akumuliavimo ar dujų kaupimo įranga; 1. energetikos infrastruktūra bet kokia Sąjungoje esanti arba Sąjungą su viena ar daugiau trečiųjų valstybių jungianti fizinė elektros energijos ar dujų perdavimo ir paskirstymo, naftos ir anglies dioksido transportavimo arba elektros energijos akumuliavimo, dujų arba anglies dioksido kaupimo įranga, įskaitant suskystintų gamtinių dujų priėmimo, pakartotinio dujinimo ir slėgio sumažinimo įrenginius; 10 2 straipsnio 5 punkto a papunktis a) bendro intereso projektą plėtojantis perdavimo sistemos operatorius, paskirstymo sistemos operatorius ar kitas operatorius arba investuotojas; arba a) bendro intereso projektą, kaip apibrėžta šame reglamente, plėtojantis perdavimo sistemos operatorius, paskirstymo sistemos operatorius ar kitas operatorius arba investuotojas; 11 2 straipsnio 5 a punktas (naujas) PR\ doc 11/68 PE v01-00

12 5a. agentūra Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 713/2009; 12 2 straipsnio 5 b punktas (naujas) 5b. regioninė grupė grupė, įsteigta atsižvelgiant į prioritetinius koridorius, apibrėžtus I priede, kurią gali sudaryti valstybių narių, nacionalinių reguliavimo institucijų, perdavimo sistemų operatorių, galimų kriterijus atitinkančių projektų rengėjų, gamintojams ir paskirstymo sistemų operatoriams atstovaujančių organizacijų, taip pat Komisijos, agentūros ir abiejų ENTSO atstovai ir kurios užduotys bendradarbiauti bendro intereso projektų atrankos procese ir stebėti tų projektų įgyvendinimą; 13 2 straipsnio 5 c punktas (naujas) 5c. konsensusas grupės sprendimų priėmimo proceso rezultatas, pagrįstas proceso dalyvių vienbalsiu arba nevienbalsiu sutarimu; PE v /68 PR\ doc

13 14 3 straipsnio 1 dalis 1. Komisija nustato Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą. Sąrašas, jeigu reikia, persvarstomas ir atnaujinamas kas dvejus metus. Pirmas sąrašas priimamas ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. Išbraukta straipsnio 1 a dalis (nauja) 1a. Projektų rengėjai pateikia prašymą atrinkti jų projektą kaip bendro intereso projektą atitinkamai grupei pagal III priedo 2 dalies 1 punktą per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Dėl aiškumo ir procedūrinio skaidrumo reikėtų skaičiuoti visus laiko terminus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos straipsnio 3 dalis 3. Taikydama III priedo 2 dalyje nustatytą procesą ir atsižvelgdama į kiekvieno projekto indėlį įgyvendinant I priede 3. Kiekviena grupė parengia savo regioninį siūlomą bendro intereso projektų sąrašą, PR\ doc 13/68 PE v01-00

14 nurodytus energetikos infrastruktūros prioritetinius koridorius ir sritis, taip pat šių projektų atitiktį 4 straipsnyje išdėstytiems kriterijams, kiekviena grupė parengia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. Kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą tvirtina valstybė (-ės) narė (- ės), su kurios (-ių) teritorija yra susijęs projektas. atsižvelgdama į: III priedo 2 dalyje nustatytą procesą; taip pat kiekvieno projekto indėlį įgyvendinant I priede nurodytų energetikos infrastruktūros prioritetinių koridorių ir sričių tikslus; taip pat kiekvieno projekto atitiktį 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytiems kriterijams; taip pat kiekvieno projekto indėlio įvertinimą pagal konkrečius 4 straipsnio 2 dalies a e punktuose apibrėžtus kriterijus, taikytinus kiekvienai projektų kategorijai, ir pagal 4 straipsnio 3 dalį; taip pat indėlį siekiant teritorinės sanglaudos tikslų. Šiuo klausimu Lisabonos sutartis visoje ES sutartyje ir SESV nustato, kad teritorinė sanglauda ir valstybių narių solidarumo energetikos srityje skatinimas yra Sąjungos bendrieji tikslai, ir suteikia Sąjungai kompetenciją, bendrą su valstybėmis narėmis (SESV 174 straipsnis, SESV 194 straipsnio 1 dalis). Turėtų būti aišku, kad kiekvienam projektui turi būti taikomas daugiakriterinis vertinimas, kuriame tinkamiau atsispindėtų kiekvieno projekto nauda ir indėlis siekiant Europos energetikos ir klimato politikos tikslų, o ne analizė pagal vieną kriterijų straipsnio 4 dalies pirma pastraipa PE v /68 PR\ doc

15 II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų elektros energijos ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau agentūra) pateikia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų elektros energijos ir dujų projektų atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip per tris mėnesius po 2a straipsnyje nurodyto termino Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau agentūra) pateikia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą straipsnio 4 dalies antra pastraipa II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies dioksido transportavimo projektų atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto Sąjungos sąrašo priėmimo datos agentūrai pateikia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą. II priedo 3 ir 4 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų naftos ir anglies dioksido transportavimo projektų atveju kiekviena grupė ne vėliau kaip per tris mėnesius po 2a straipsnyje nurodyto termino agentūrai pateikia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą straipsnio 4 a dalis (nauja) 4a. Kai regioninė grupė parengia savo siūlomą bendro intereso projektų sąrašą, kiekvieną atskirą projekto pasiūlymą turi patvirtinti valstybė(s) narė(s), kurios (-ių) teritorijoje projektas bus vykdomas. PR\ doc 15/68 PE v01-00

16 Kartu su valstybės narės pareikštu regioninės grupės atrinkto bendro intereso projekto atmetimu turi būti pateikta: a) svarus sprendimo pagrindimas; b) išsamus ir proporcingas alternatyvių priemonių, kurių reikia atmesto projekto tikslams pasiekti, planas, su sąlyga, kad jis atitiktų tokį patį ekonominio naudingumo lygį ir duotų tokią pačią naudą kitoms valstybėms narėms nepadidinant atitinkamų išlaidų. Jei bent viena valstybė narė prieštarauja valstybės (-ių) narės (-ių), kurios (-ių) teritorijoje projektas būtų vykdomas, sprendimui, klausimas perduodamas agentūrai, kad ji pareikštų savo nuomonę dėl siūlomo projekto svarbos Sąjungos vidaus energijos rinkos kūrimo užbaigimui, siekiamiems energetikos ir klimato politikos tikslams ir tiekimo saugumo užtikrinimui. Kol agentūra nepateikia savo nuomonės, atitinkamos grupės siūlomas projektų sąrašas atidedamas. Jei agentūra mano, kad projektą verta laikyti bendro intereso projektu, atitinkamos valstybės narės, agentūra ir Komisija turėtų persvarstyti valstybės narės pateiktą svarų pagrindimą, siekdamos išsiaiškinti, ar galima rasti sprendimą, kad projektas būtų įtrauktas į Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą. Nuspręsdamos atmesti projektą, valstybės narės turėtų atsižvelgti į Europos interesus. Komisijai ir agentūrai padedant turėtų būti užtikrintos objektyvios ir vienodos atrankos proceso sąlygos, kai sprendžiama dėl konkuruojančių projektų. PE v /68 PR\ doc

17 20 3 straipsnio 5 dalis 5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų bendro intereso projektų atveju agentūra per du mėnesius nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų siūlomų bendro intereso projektų sąrašų gavimo datos pateikia Komisijai nuomonę apie siūlomus bendro intereso projektų sąrašus, visų pirma atsižvelgdama į 4 straipsnyje išdėstytų kriterijų taikymo grupėse nuoseklumą ir Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (toliau EPSOT) pagal III priedo 2.6 dalį elektros ir dujų sektoriuose atliktos analizės rezultatus. 5. II priedo 1 ir 2 dalyse nurodytoms kategorijoms priskiriamų bendro intereso projektų atveju agentūra per tris mėnesius nuo 4 dalies pirmoje pastraipoje išvardytų siūlomų bendro intereso projektų sąrašų gavimo datos pateikia Komisijai pagrįstą rekomendaciją, kurioje siūlo: kiekvieno regioninio sąrašo projektų klasifikaciją pagal svarbą, projektus klasifikuojant grupėmis į nedidelį skaičių kategorijų pagal jiems teikiamą prioritetą; vieną bendrą Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, projektus suskirstant į atitinkamas grupes. Atlikdama analizę, agentūra atsižvelgia į 4 straipsnyje išdėstytus kriterijus, Europos elektros energijos ir dujų perdavimo sistemos operatorių tinklų pagal III priedo 2.6 dalį atliktos analizės rezultatus ir jų taikymo grupėse nuoseklumą. Agentūra taip pat atsižvelgia į projektų derėjimą su darnia tinklo plėtra ekonominio naudingumo, tarpvalstybinės veiklos integracijos požiūriais ir kiekvieno regiono specifines galimybes kuo geriau prisidėti prie ES energetikos ir klimato politikos tikslų. The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The PR\ doc 17/68 PE v01-00

18 analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making straipsnio 6 a dalis (nauja) 6a. Per du mėnesius nuo agentūros rekomendacijos dėl bendro intereso projektų sąrašo gavimo dienos Komisija nustato visos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, kuriame projektai sugrupuoti į grupes, užtikrindama, kad būtų skirta pakankamai dėmesio periferinėms ir mažoms valstybėms narėms ir tikslui iki 2015 m. panaikinti energetinę izoliaciją ES viduje. Sąrašas persvarstomas ir, jei reikia, atnaujinamas kas dvejus metus pagal Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planus ir laikantis šio straipsnio 3 6a dalyse nustatytos tvarkos. Dėmesys periferinėms valstybėms narėms ir tikslui panaikinti energetikos salas dera su 2011 m. vasario 4 d. Tarybos išvadomis straipsnio 6 b dalis (nauja) 6b. Komisija pateikia regioninėms grupėms ir viešai paskelbia išsamų PE v /68 PR\ doc

19 Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo rezultatų pagrindimą. Paisant skaidrumo principų straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 1. Bendro intereso projektai atitinka šiuos bendruosius kriterijus: 1. Bendro intereso projektai atitinka šiuos bendruosius tinkamumo kriterijus: 24 4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas) -a) projektas atitinka ES energetikos ir klimato tikslus; 25 4 straipsnio 1 dalies a punktas a) projektas būtinas siekiant sukurti I priede nustatytus energetikos infrastruktūros prioritetinius koridorius ir sritis; taip pat a) projektas reikšmingai prisideda siekiant įgyvendinti I priede nustatytų energetikos infrastruktūros prioritetinių koridorių ir sričių tikslus, kaip įvertinta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis; taip pat PR\ doc 19/68 PE v01-00

20 26 4 straipsnio 1 dalies c punktas c) projektas susijęs bent su dviem valstybėmis narėmis, t. y. tiesiogiai kerta vienos ar kelių valstybių narių sieną, arba įgyvendinamas vienos valstybės narės teritorijoje, tačiau daro didelį IV priedo 1 dalyje nustatytą tarpvalstybinį poveikį; c) projektas susijęs bent su dviem valstybėmis narėmis, jei tiesiogiai kerta vienos ar kelių valstybių narių sausumos ar jūros sieną, arba jei įgyvendinamas vienos valstybės narės teritorijoje, tačiau vis dėlto daro didelį tarpvalstybinį poveikį, arba, jei atliekamas vidaus tinklų stiprinimas, projektas svarbus tarpvalstybinėms jungtims, kaip nustatyta IV priedo 1 dalyje, arba juo siekiama sujungti salas ir periferinius regionus su Sąjungos centriniais regionais; Atsižvelgiant į atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, būtina remti energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių integravimą į vidaus perdavimo tinklų stiprinimo projektus, jei jie prisideda prie tarpvalstybinio perdavimo pagal IV priede apibrėžtus kriterijus straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis a) II priedo 1 dalies a d punktuose nurodytoms kategorijoms priskiriamų elektros energijos perdavimo ir akumuliavimo projektų atveju projektas gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų konkrečių kriterijų: a) II priedo 1 dalies a d punktuose nurodytoms kategorijoms priskiriamų elektros energijos perdavimo ir akumuliavimo projektų atveju reikalavimus atitinkantys projektai gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų konkrečių kriterijų: PE v /68 PR\ doc

21 28 4 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka rinkos integracijos, konkurencijos ir sistemos lankstumo; rinkos integracijos, konkurencijos ir sistemos lankstumo, ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybinių jungčių gerinimui ir perdavimo pralaidumo trūkumų išvengimui; 29 4 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka tvarumo, inter alia užtikrinant iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminamos elektros energijos perdavimą į pagrindinius vartojimo centrus ir akumuliavimo vietas; tvarumo, inter alia užtikrinant atsinaujinančių išteklių energijos integravimą į tinklą ir iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminamos elektros energijos perdavimą į pagrindinius vartojimo centrus ir akumuliavimo vietas; 30 4 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis b) II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus projektų atveju projektas gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų konkrečių kriterijų: b) II priedo 2 dalyje nurodytoms kategorijoms priskiriamų dujų sektoriaus projektų atveju reikalavimus atitinkantys projektai gerokai prisideda užtikrinant bent vieną iš toliau nustatytų konkrečių kriterijų: PR\ doc 21/68 PE v01-00

22 31 4 straipsnio 2 dalies b punkto antra įtrauka tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir maršrutų įvairinimą; tiekimo saugumo, inter alia užtikrinant tiekimo šaltinių, teikimo subjektų ir maršrutų įvairinimą ir reversinį srautą; 32 4 straipsnio 2 dalies e punkto antra įtrauka anglies dioksido transportavimo patikimumo ir saugumo didinimo; anglies dioksido transportavimo ar saugojimo patikimumo ir saugumo didinimo; 33 4 straipsnio 4 dalis 4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų prisidedama prie to paties prioriteto įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai atsižvelgiama į kiekvieno pasiūlyto projekto įgyvendinimo skubumą siekiant energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir tiekimo saugumą, atsižvelgti į kiekvieną projektą įtrauktų valstybių narių skaičių ir projekto tinkamumą papildyti kitus 4. Klasifikuojant projektus, kuriais būtų prisidedama prie to paties prioriteto įgyvendinimo, taip pat turi būti tinkamai atsižvelgiama į: PE v /68 PR\ doc

23 pasiūlytus projektus. II priedo 1 dalies e punkte nurodytai kategorijai priskiriamų projektų atveju taip pat tinkamai atsižvelgiama į projekto poveikį patirsiančių vartotojų skaičių, metinį suvartojamos energijos kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, kuriame yra šie vartotojai. kiekvieno pasiūlyto projekto įgyvendinimo skubumą siekiant energetikos politikos tikslų, t. y. integruoti rinką, užtikrinti konkurenciją, tvarumą ir tiekimo saugumą; į kiekvieną projektą įtrauktų valstybių narių skaičių, su sąlyga, kad nė viena valstybė narė nebūtų diskriminuojama dėl savo geografinės padėties; projekto tinkamumą papildyti kitus pasiūlytus projektus; projektus, kuriuose dalyvauja ne tik tų valstybių narių, kurių teritorijoje projektas bus vykdomas, operatoriai; II priedo 1 dalies e punkte nurodytai kategorijai priskiriamų projektų atveju projekto poveikį patirsiančių vartotojų skaičių, metinį suvartojamos energijos kiekį ir į elektros energijos, pagamintos iš nevaldomų elektros energijos šaltinių, dalį tame rajone, kuriame yra šie vartotojai. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in peripheral regions; this element needs to be balanced. PR\ doc 23/68 PE v01-00

24 34 5 straipsnio 1 dalis 1. Projekto rengėjai bendro intereso projektus įgyvendina vykdydami įgyvendinimo planą, be kita ko, laikydamiesi tvarkaraščio, pagal kurį vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas reguliavimo institucijos patvirtinimas, vykdoma statyba ir objektas atiduodamas eksploatuoti, taip pat laikydamiesi 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų išdavimo tvarkaraščio. Perdavimo sistemos operatoriai, paskirstymo sistemos operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina savo srities bendro intereso projektus. 1. Projekto rengėjai, siekdami įgyvendinti bendro intereso projektus, parengia įgyvendinimo planą, kurį tvirtina agentūra. Į planą įtraukiamas grafikas, pagal kurį vykdomos ekonominio pagrįstumo studijos ir atliekamas projekto tyrimas, suteikiamas reguliavimo institucijos patvirtinimas, vykdoma statyba ir objektas atiduodamas eksploatuoti, ir 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto leidimų išdavimo tvarkaraštis. Perdavimo sistemos operatoriai, paskirstymo sistemos operatoriai ar kiti operatoriai įgyvendina savo srities bendro intereso projektus savarankiškai arba sudarę asociacijas su kitų valstybių narių operatoriais. Agentūra teikia grupėms konsultacijas dėl reguliavimo aspektų įgyvendinamumo, konkrečiai, dėl reguliavimo institucijos patvirtinimo tvarkaraščio. It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trustbuilding among players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be subject to assessment by ACER straipsnio 2 dalis PE v /68 PR\ doc

25 2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant bendro intereso projektus užtikrintą pažangą. Grupės gali prašyti papildomos, pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis pateikiamos informacijos, vietoje patikrinti pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti agentūros imtis priemonių, kad būtų palengvintas bendro intereso projektų įgyvendinimas. 2. Agentūra ir grupės stebi įgyvendinant bendro intereso projektus užtikrintą pažangą. Šiuo tikslu nacionalinės reguliavimo institucijos ir projektų rengėjai teikia ataskaitas kiekvienam regioninės grupės posėdžiui apie pasiektą pažangą. Grupės gali prašyti papildomos informacijos pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, vietoje patikrinti pateiktą informaciją ir sukviesti atitinkamų šalių posėdžius. Grupės taip pat gali prašyti agentūros ar atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų parengti gaires ir nurodyti projektų rengėjams imtis priemonių, kad būtų paspartintas bendro intereso projektų įgyvendinimas pagal įgyvendinimo planą straipsnio 3 dalies b punktas b) jei taikoma, vėlavimas, palyginti su įgyvendinimo planu, ir kiti iškilę nesklandumai. b) jei taikoma, vėlavimas, palyginti su įgyvendinimo planu, tokio vėlavimo priežastys ir kiti iškilę išsamiai aprašyti nesklandumai straipsnio 5 dalis 5. 9 straipsnyje nurodytos atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienais metais posėdyje, kuris šaukiamas gavus šio 5. 9 straipsnyje nurodytos atitinkamos kompetentingos institucijos kiekvienais metais posėdyje, kuris šaukiamas gavus šio PR\ doc 25/68 PE v01-00

26 straipsnio 3 dalyje nurodytas metines ataskaitas, tam tikrai grupei atsiskaito apie jų teritorijoje įgyvendinamų bendro intereso projektų padėtį ir, jeigu taikoma, įgyvendinimo vėlavimą. straipsnio 3 dalyje nurodytas metines ataskaitas, tam tikrai grupei atsiskaito apie jų teritorijoje įgyvendinamų bendro intereso projektų padėtį ir, jeigu taikoma, įgyvendinimo vėlavimą ir tokio vėlavimo priežastis straipsnio 6 dalies įžanginė dalis 6. Jeigu bendro intereso projekto objektas palyginti su įgyvendinimo planu, be pamatuoto pagrindimo vėluojamas atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus metus: 6. Jeigu bendro intereso projekto objektas, palyginti su įgyvendinimo planu, vėluojamas atiduoti eksploatuoti daugiau nei dvejus metus dėl kitų priežasčių, nei tos, už kurias projekto rengėjas negali būti atsakingas: 39 5 straipsnio 6 dalies a punktas a) To projekto rengėjas priima investicijas iš vieno ar kelių kitų operatorių ar investuotojų tam, kad projektas būtų įgyvendintas. Sistemos operatorius, kurio teritorijoje naudojamos investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar investuotojui (-ams) pateikia investicijai įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia naują turtą prie perdavimo tinklo ir apskritai imasi visų veiksmų siekdamas palengvinti investicijos įdiegimą ir užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą bendro intereso projekto taikymą ir jo techninės priežiūros atlikimą. a) Kai vėlavimas pasiekia dvejų metų ribą, projekto rengėjas per tris mėnesius priima investicijas iš vieno ar kelių kitų operatorių ar investuotojų, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje, tam, kad projektas būtų įgyvendintas. Atitinkamas operatorius, kurio teritorijoje naudojamos investicijos, įgyvendinimo operatoriui (-iams) ar investuotojui (-ams) pateikia investicijai įdiegti visą būtiną informaciją, prijungia naują turtą prie tinklo ir apskritai imasi visų veiksmų siekdamas palengvinti investicijos įdiegimą ir užtikrina saugų, patikimą ir veiksmingą bendro intereso PE v /68 PR\ doc

27 projekto taikymą ir jo techninės priežiūros atlikimą straipsnio 6 dalies b punktas b) Komisija gali paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet kuriam projekto rengėjui, įgyvendinti projektą atsižvelgiant į nustatytą tvarkaraštį. b) jei projekto rengėjas nesilaiko a punkto nuostatų, Komisija per du mėnesius paskelbia kvietimą teikti pasiūlymus, kuriuos leidžiama teikti bet kuriam projekto rengėjui, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje, įgyvendinti projektą atsižvelgiant į nustatytą tvarkaraštį. BIP yra prioritetiniai projektai ir jau toleruojamas vėlavimas iki dvejų metų; ilgesnis už tą laikotarpį vėlavimas dėl kitų priežasčių, nei tos, kurių projekto rengėjas negali kontroliuoti, yra nepriimtinas. Šiuo klausimu projekto rengėjo pareigos, taip pat terminas tolesniems Komisijos veiksmams, turėtų būti aiškūs. Kvietimo teikti pasiūlymus paskelbimas yra veiksminga priemonė, padedanti išvengti statybų sustabdymo ir skatinti rinkos integraciją straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis Bendro intereso projektą iš Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo galima pašalinti taikant 3 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje nustatytą procedūrą, jeigu: Bendro intereso projektą, jei nepradėti statybos darbai ir dar neprisiimti finansiniai įsipareigojimai įrangos tiekėjams, iš Sąjungos bendro intereso projektų sąrašo galima pašalinti taikant 3 straipsnio 6a dalies antrame sakinyje nustatytą procedūrą, jeigu: PR\ doc 27/68 PE v01-00

28 Pasiekus tam tikrą stadiją, projekto turėtų būti nebegalima pašalinti iš BIP sąrašo, kad būtų išvengta netikrumo investuotojams straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos a punktas a) pagal III priedo 6 dalį EPSOT pateiktos visos energetikos sistemos sąnaudų ir naudos analizės rezultatai projektui neužtikrina teigiamo rezultato; a) projektas nebėra įtrauktas į dešimties metų tinklo plėtros planą; 43 5 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos b punktas b) projektas nebėra įtrauktas į dešimties metų tinklo plėtros planą; b) pagal III priedo 6 dalį abiejų ENTSO atliktos visos energetikos sistemos sąnaudų ir naudos analizės išvados dėl projekto nėra teigiamos; 44 5 straipsnio 7 a dalis (nauja) 7a. Infrastruktūros tinklo sąveikumo stebėjimo tikslais projekto rengėjai savo pasiūlymuose išnagrinėja projekto integraciją į 14a straipsnyje nurodytą veiklos koordinavimo sistemą. PE v /68 PR\ doc

29 45 5 straipsnio 7 b dalis (nauja) 7b. Kai bendro intereso projektas įvykdytas, agentūra stebi, ar jis veiksmingai prisideda prie bendrųjų ir specialiųjų kriterijų, kuriais remiantis projektas buvo įtrauktas į bendro intereso projektų sąrašą, įgyvendinimo. Šiuo tikslu agentūrai suteikiama visateisė prieiga prie 14a straipsnyje minimos informacijos; ja agentūra papildo jau turimą informaciją, gautą įgyvendinant Reglamentą (ES) 1227/ straipsnio 1 dalis 1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija gali ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus pratęsti, paskirti Europos koordinatorių. 1. Jeigu įgyvendinant bendro intereso projektą iškyla didelių sunkumų, Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, kurį leidžiama du kartus pratęsti, skiria Europos koordinatorių straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) PR\ doc 29/68 PE v01-00

30 da) dalyvauti atitinkamos regioninės grupės posėdžiuose ir teikti jai ataskaitas; 48 6 straipsnio 5 dalis 5. Atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja su Europos koordinatoriumi, kai jis arba ji vykdo 2 ir 4 dalyse nurodytas užduotis. 5. Atitinkamos valstybės narės visapusiškai bendradarbiauja su Europos koordinatoriumi, kai jis arba ji vykdo 2 ir 4 dalyse nurodytas užduotis straipsnio 4 dalies antra pastraipa Per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia gaires, skirtas padėti valstybėms narėms nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro intereso projektams numatytų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikymą. Per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija paskelbia gaires, skirtas padėti valstybėms narėms nustatyti tinkamas priemones ir užtikrinti nuoseklų pagal ES teisės aktus bendro intereso projektams numatytų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikymą. Komisija stebi, kaip tos gairės įgyvendinamos, glaudžiai bendradarbiaudama su regioninėmis grupėmis pagal 11a straipsnio 3 dalį. PE v /68 PR\ doc

31 50 9 straipsnio 2 dalies b punktas b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis sprendimas gali apimti įvairius pavienius privalomus sprendimus, kuriuos priima kompetentinga institucija ir kitos susijusios institucijos. Kompetentinga institucija kiekvienu konkrečiu atveju nustato pagrįstą galutinį terminą, per kurį turi būti priimami pavieniai sprendimai. Kompetentinga institucija gali priimti pavienį sprendimą kitos atitinkamos nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši institucija sprendimo nepriima iki galutinio termino ir jeigu vėlavimo negalima tinkamai pagrįsti. Kompetentinga institucija gali panaikinti pavienį kitos nacionalinės institucijos sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis sprendimas nepakankamai pagrįstas įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama institucija. Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų susijusių reikalavimų ir turi tinkamai pagrįsti savo sprendimą. b) taikydama koordinuotą tvarką: bendrasis sprendimas gali apimti įvairius pavienius privalomus sprendimus, kuriuos priima kompetentinga institucija ir kitos susijusios institucijos. Kompetentinga institucija kiekvienu konkrečiu atveju sudaro darbo grupę, kurioje atstovaujama visoms atitinkamoms institucijoms, kad būtų apibrėžtas leidimo procedūros planas ir stebimas jo įgyvendinimas. Pagal 11 straipsnio 1 dalį kompetentinga institucija gali nustatyti pagrįstą galutinį terminą, per kurį turi būti priimami pavieniai sprendimai. Kompetentinga institucija gali priimti pavienį sprendimą kitos atitinkamos nacionalinės institucijos vardu, jeigu ši institucija sprendimo nepriima iki galutinio termino ir jeigu vėlavimo negalima pagrįsti kitomis priežastimis, nei tos, kurių atitinkama nacionalinė institucija negali kontroliuoti. Kompetentinga institucija gali panaikinti pavienį kitos nacionalinės institucijos sprendimą, jeigu ji laiko, kad šis sprendimas nepakankamai pagrįstas įrodymais, kuriuos pateikė atitinkama institucija. Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi tarptautiniuose ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų susijusių reikalavimų ir turi tinkamai pagrįsti savo sprendimą straipsnio 4 dalis PR\ doc 31/68 PE v01-00

32 4. Valstybės narės siekia užtikrinti, kad apeliacijos užginčyti materialinį ar procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu. 4. Valstybės narės užtikrina, kad apeliacijos užginčyti materialinį ar procesinį bendrojo sprendimo teisėtumą būtų nagrinėjamos veiksmingiausiu būdu straipsnio 4 dalis 4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingai institucijai paraiškos dokumentus, projekto rengėjas arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, kompetentinga institucija organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte nurodytos suinteresuotosios šalys ankstyvame etape informuojamos apie projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos dokumentuose. Būtiniausios šios viešos konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos dokumentus projekto rengėjas parengia ataskaitą, kurioje apibendrina su visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus, ir kartu su paraiškos dokumentais pateikia ją kompetentingai institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą. 4. Prieš pateikiant pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingai institucijai paraiškos dokumentus, projekto rengėjas arba, jeigu taip nustatyta nacionalinės teisės aktais, kompetentinga institucija organizuoja bent vieną viešą konsultaciją. Organizuojant viešą konsultaciją VI priedo 2 dalies a punkte nurodytos suinteresuotosios šalys ankstyvame etape informuojamos apie projektą ir nustatoma tinkamiausia vieta ar maršrutas ir susiję klausimai, kurie turi būti aptarti paraiškos dokumentuose. Būtiniausios šios viešos konsultacijos ypatybės nurodytos VI priedo 4 dalyje. Prieš pateikdamas paraiškos dokumentus projekto rengėjas parengia ataskaitą, kurioje apibendrina su visuomenės dalyvavimu susijusios veiklos rezultatus, ir kartu su paraiškos dokumentais pateikia ją kompetentingai institucijai, kuri į šiuos rezultatus tinkamai atsižvelgia priimdama bendrąjį sprendimą. Kompetentinga institucija stebi viešų konsultacijų procesą. PE v /68 PR\ doc

33 53 11 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa Siekiant nustatyti leidimų išdavimo proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai ir pateikia pakankamai išsamius projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi savaites nuo pranešimo gavimo kompetentinga institucija jį priima arba, jeigu nelaiko projekto tinkamai parengtu, kad būtų galima pradėti leidimų išdavimo procesą, raštu atmeta pranešimą. Jeigu pranešimas atmetamas, kompetentinga institucija pagrindžia savo sprendimą. Data, kurią kompetentinga institucija patvirtina priimanti pranešimą, laikoma leidimo išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma data, kurią pranešimą priima paskutinė kompetentinga institucija. Siekiant nustatyti leidimų išdavimo proceso pradžią projekto rengėjas (-ai) apie projektą raštu praneša atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingai institucijai ir pateikia pakankamai išsamius projekto metmenis. Ne vėliau nei per dvi savaites nuo pranešimo gavimo kompetentinga institucija jį priima arba, jeigu nelaiko projekto tinkamai parengtu, kad būtų galima pradėti leidimų išdavimo procesą, raštu atmeta pranešimą. Jeigu pranešimas atmetamas, kompetentinga institucija pagrindžia savo sprendimą ir nurodo pareiškėjui, kokios reikia papildomos informacijos, konkrečiai nurodydama prašomų duomenų pobūdį, šaltinį ir ypatumus. Data, kurią kompetentinga institucija patvirtina priimanti pranešimą, laikoma leidimo išdavimo proceso pradžia. Jeigu projekte dalyvauja dvi ar kelios valstybės narės, leidimų išdavimo proceso pradžia laikoma data, kurią pranešimą priima paskutinė kompetentinga institucija. Valstybės narės, jeigu tikslinga, gali nustatyti ankstesnę galutinio termino datą straipsnio 1 dalies b punktas b) Teisės aktais nustatyta leidimų išdavimo procedūra, t. y. laikotarpis nuo pateiktų paraiškos dokumentų priėmimo dienos iki dienos, kurią kompetentinga institucija priima bendrąjį sprendimą, neturi viršyti b) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. PR\ doc 33/68 PE v01-00

34 vienerių metų. Valstybės narės, jeigu laiko esant reikalinga, gali nustatyti ankstesnę galutinio termino datą straipsnio 6 dalis 6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui priimti nustatytas galutinis terminas, kompetentinga institucija kompetentingai grupei nurodo priemones, kurių imtasi arba kurių turi būti imamasi, siekiant kuo greičiau užbaigti leidimų išdavimo procesą. Grupė gali prašyti kompetentingos institucijos reguliariai informuoti apie šioje srityje daromą pažangą. 6. Jeigu pasibaigia bendrajam sprendimui priimti nustatytas galutinis terminas, kompetentinga institucija arba, kai taikoma 9 straipsnio 2b dalis, kompetentinga institucija kartu su atitinkamomis institucijomis kompetentingai grupei per vieną mėnesį po laiko termino pasibaigimo dienos pateikia svarų vėlavimo pagrindimą ir nurodo priemones, kurių imtasi arba kurių turi būti imamasi, siekiant kuo greičiau užbaigti leidimų išdavimo procesą. Grupė gali prašyti kompetentingos institucijos reguliariai informuoti apie šioje srityje daromą pažangą a straipsnis (naujas) 11a straipsnis Bendro intereso projektų prioritetinio statuso suteikimo ir leidimų išdavimo proceso stebėjimas 1. Kompetentinga institucija ir atitinkamos nacionalinės institucijos grupės posėdžiuose teikia ataskaitas apie PE v /68 PR\ doc

35 atitinkamų bendro intereso projektų leidimų išdavimo procedūrų pažangą. 2. Europos Komisija įsteigia, organizuoja ir reklamuoja apdovanojimą, teikiamą kelioms kompetentingoms institucijoms ir jų darbuotojams už pavyzdinį darbą vykdant leidimų išdavimo procedūras, t. y. suinteresuotųjų subjektų įtraukimą, naujoviškos praktikos panaudojimą ir bendrą veiksmingumą. Apdovanojimo kriterijus taip pat atitinka nacionalinės ir tarpvalstybinės priemonės, kurias valstybės narės taiko siekdamos keistis gerąja praktika ir pajėgumų kūrimo patirtimi energetikos infrastruktūros leidimų išdavimo srityje. 3. Valstybės narės per dešimt mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos pateikia ataskaitas Komisijai ir regioninėms grupėms dėl priemonių, taikomų pagal 8 straipsnio 3 ir 4 dalis, 9 straipsnio 1, 2b, 3 ir 4 dalis ir 10 straipsnio 1 dalį. Komisija stebi daromą pažangą ir, kai būtina, per du mėnesius įspėja valstybes nares, kad reikia koreguojamųjų priemonių. 4. Jei valstybės narės per tris mėnesius nuo 3 dalyje nurodyto Komisijos įspėjimo dienos neįgyvendina nurodytų priemonių arba jei kompetentinga institucija arba atitinkamos institucijos pagal 9 straipsnio 1 ir 2b dalis per du mėnesius neįvykdo 11 straipsnio 6 dalyje ir 11a straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų, valstybėms narėms gali būti taikomos Komisijos sankcijos pagal 5 dalį. 5. Pagal 4 dalį Komisija gali sustabdyti Sąjungos finansinę paramą, kaip apibrėžta 15 straipsnyje, projektams, vykdomiems atitinkamos valstybės narės teritorijoje. PR\ doc 35/68 PE v01-00

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0192/2017 10.5.2017 ***I PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/  m. sausio 25 d. - dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies kei L 32/14 2019 2 4 EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/166 2019 m. sausio 25 d. dėl Rinkos infrastruktūros valdybos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2012/6 dėl TARGET2-Securities valdybos

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau