Saugos duomenų lapas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH) priedą II, su vėlesniais pakeitimais LO/33/19

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Saugos duomenų lapas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH) priedą II, su vėlesniais pakeitimais LO/33/19"

Transkriptas

1 Skirsnis 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: Nustatyti naudojimo būdai: skirti naudoti įrengtuose automobiliuose benzininiuose varikliuose, taip pat dyzeliniuose varikliuose lengvuosiuose automobiliuose ir furgonuose, kur reikalaujama CF kokybės lygio Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją: LOTOS Oil Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.: , faksas: BDO registracijos numeris: Pagalbos telefono numeris: LOTOS gaisrinė ir įmonės pagalbos punktas: ; dirba visą parą. Skirsnis 2. GALIMI PAVOJAI 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: Pagal mišinių klasifikavimo kriterijus ir remiantis bandymų rezultatų analize ir literatūriniais duomenimis, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas mišinys Ženklinimo elementai: Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: EUH208 EUH210 Sudėtyje yra benzensulfonrūgšties, metilo, mono-c20-24 šakoto alkilo dariniai, kalcio druskos. Gali sukelti alerginę reakciją. išduodamas pagal pageidavimą. Produktas nėra pavojingas ir nereikalauja papildomo įspėjamojo ženklinimo Kiti pavojai: Mišinys neatitinka PBT ir vpvb kriterijų. Gedimo atveju, esant aukštai temperatūrai ir dideliam slėgiui, produktas gali prasiskverbti į poodinius audinius. Dirbant su karštu produktu kyla šiluminių nudegimų pavojus. Produktas gali dirginti kvėpavimo takus, kai yra alyvos rūko ar karštų garų pavidalu, arba prarijus. Remiantis panašių produktų bandymais, nėra kenksmingas akims arba lengvai dirgina akis. Skirsnis 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1. Medžiagos: netaikoma Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 1 / 12

2 3.2. Mišiniai: Registracijos numeris CAS EB XXXX Mišinys * Koncentra cija [%m/m] mišinys mišinys <12,5 Medžiagos pavadinimas Tepalinės alyvos (naftos), hidrintos neutraliosios alyvos C20-50, neutrali bazinė alyva; Bazinė alyva - nenustatyta * Labai rafinuota mineralinė alyva (C15 C50) Medžiagos klasifikavimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008 Asp. Tox. 1, H304 Asp. Tox. 1, H <1,2 Mišraus O, O-bis (sec- Bu ir 1,3-dimetilbutil) fosforoditioinės rūgšties esterių cinko druskos ** Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 polimer brak <0,6 Benzensulfonrūgšties, metilo, mono-c20-24 šakoto alkilo dariniai, kalcio druskos Skin Sens. 1B, H XXXX <1, <0,035 Bis (nonilfenil) aminas Aquatic Chronic 4, H413 Dodecilfenolis, šakotasis *** Repr. 1A, H360F Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 M acute = 10 M chronic = 10 Apima bent vieną iš šių EINECS numerių: , , Apima vieną ar daugiau medžiagų, užregistruotų pagal REACH reglamentą 1907/2006 EB šiais numeriais: XXXX, XXXX, XXXX. Medžiagos sudėtyje yra mažiau kaip 3% DMSO, todėl ji neklasifikuojama kaip kancerogeninė (IP 346 metodą) **žr. 11 skirsnį. ***žr. 12 skirsnį. Skirsnis 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: Įkvėpus: Simptomai: kvėpavimo trakto dirginimas dėl didelės koncentracijos dūmų, rūko ar garų poveikio. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 2 / 12

3 Mažai tikėtina, kad būtų galima įkvėpti produkto garų aplinkos temperatūroje, kadangi jo garų slėgis yra mažas. Pastebėjus simptomus, kurie kyla įkvėpus dūmų, rūko ar garų: Išvesti nukentėjusįjį į ramią ir gerai vėdinamą patalpą, jei taip padaryti yra saugu. Jei nukentėjusysis neteko sąmonės ir: - Nukentėjusysis nekvėpuoja - Įsitikinti, kad nėra pašalinių kvėpavimo trukdžių ir užtikrinti, kad apmokytas personalas atliktų dirbtinį kvėpavimą. Jei būtina, daryti išorinį širdies masažą ir kreiptis medicininės pagalbos. - Jei nukentėjusysis kvėpuoja - saugiai paguldyti į patogią padėtį. Jeigu reikia, aprūpinti deguonies kauke. Jeigu nukentėjusysis ir toliau sunkiai kvėpuoja, kviesti medicininę pagalbą Patekus ant odos: Simptomai: sausa oda, dirginimas esant pakartotinam ar ilgalaikiam poveikiui. Sąlytis su medžiaga esant aukštai temperatūrai, gali sukelti nudegimus. Nuimti užterštus drabužius ir avalynę, pašalinti juos saugiu būdu. Užterštą kūno dalį nuplauti vandeniu su muilu. Jei dirginimas, patinimas ar paraudimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Naudojant aukšto slėgio įrangą produktas gali prasiskverbti po oda. Susižeidus naudojant aukšto slėgio įrangą, nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Nelaukti kol simptomai sustiprės. Esant nežymiems nudegimams žaizdą atvėsinti. Nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu mažiausiai penkias minutes arba kol nuslūgs skausmas. Venkite hipotermijos. Ant nudegimo vietos nedėti ledo. Atsargiai nu(si)vilkti neprilipusius drabužius. NEBANDYTI nuvilkti prie nudegusios odos prilipusių drabužių. Drabužius aplink šias vietas nukirpti. Sunkių nudegimų atvejais kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Simptomai: silpnas dirginimas. Sąlytis su medžiaga esant aukštai temperatūrai gali sukelti nudegimus. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jeigu įmanoma ir nesudėtinga, išimti nukentėjusiojo kontaktinius lęšius. Plauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas, kreiptis į gydytoją. Jei į akis pritiško karšto produkto, nedelsiant jas atvėsinti šaltu tekančiu vandeniu ir išsklaidyti susikaupusį karštį. Nedelsiant kreiptis į medikus dėl būklės įvertinimo ir tolesnio gydymo paskyrimo. Prarijus / įkvėpus: Simptomai: gali nepasireikšti nė vieno arba pasireikšti keletas simptomų. Gali atsirasti pykinimas ir viduriavimas. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 3 / 12

4 Prarijus visuomet laikyti, kad medžiagos pateko į kvėpavimo takus. Kreiptis pagalbos į specialistą arba nugabenti nukentėjusįjį į ligoninę. Nelaukti kol simptomai sustiprės. Nesukelti vėmimo, nes kyla grėsmė, kad medžiaga pateks į kvėpavimo takus. Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną Jei asmuo vemia, galvą laikykite žemai, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius. Pasibaigus vėmimui paguldykite nukentėjusįjį patogioje padėtyje, šiek tiek pakelkite kojas Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Ūmių ir uždelstų poveikio simptomų trumpas aprašymas: nenustatyta/ 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Informacija apie klinikines indikacijas ir medicininę stebėseną dėl uždelsto poveikio: nenustatyta. Skirsnis 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1. Gesinimo priemonės: Tinkamos gesinimo priemonės: - Putos (tik apmokytas personalas) - Vandens rūkas (tik apmokytas personalas) - Sausi cheminiai milteliai - Anglies dioksidas - Kitos neutralios dujos (pagal taisykles) - Smėlis ar žemės Netinkamos gesinimo priemonės: Nenukreipti srovės tiesiogiai į degantį produktą, nes produktas gali išsitaškyti ir gaisras išplis. Vengti gesinti putomis ir vandeniu tą patį paviršių vienu metu, nes vanduo sunaikina putas Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Degimo produktai: Nevisiškai sudegus produktui, į orą gali išsiskirti kietosios ir skystosios cheminės dalelės ir dujos, įskaitant anglies monoksidą ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius Patarimai gaisrininkams: Didelio gaisro atveju arba uždarose ar blogai vėdinamose patalpose, reikia dėvėti ugniai atsparius apsauginius rūbus ir autonominį kvėpavimo aparatą su visiškai veidą uždengiančia kauke, veikiančia perteklinio slėgio režimu. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 4 / 12

5 Skirsnis 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS Bendroji informacija: Sustabdyti produkto nuotėkį arba neleisti jam išplisti, jei taip daryti yra saugu. Vengti tiesioginio kontakto su išsiliejusia medžiaga. Stovėti prieš vėją. Veiksmų pagrįstumą (išskyrus nedidelių išsiliejimų atvejus) visada, jei įmanoma, turi įvertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas už avarijų valdymą. Pašalinti visus gaisro šaltinius (pvz. elektra, kibirkščiai, liepsna, žibintas), jei taip daryti yra saugu. Esant reikalui, pagal galiojančias taisykles informuoti atitinkamas valdžios institucijas Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: Patarimai pagalbos neteikiančiam personalui: Avarijų likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo išsiliejimo vietos. Pranešti gelbėjimo tarnyboms Patarimai gelbėjimo tarnyboms: Drabužiai ir įranga: Išsiliejus nedideliam produkto kiekiui: įprastiniai antistatiniai darbiniai drabužiai. Išsiliejus dideliems produkto kiekiams: vientisas, antistatinis cheminėms medžiagoms atsparus kombinezonas. Cheminėms medžiagoms, ypač aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinės pirštinės. Pastaba: PVA pirštinės nėra atsparios vandeniui, avarijų likvidavimo darbams jos netinka.. Darbinis šalmas. Antistatiniai, neslystantys batai (trumpi arba ilgi). Apsauginiai akiniai ir/arba apsauginis veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto sąlyčiui su akimis). Kvėpavimo takų apsauga būtina tik ypatingais atvejais (pvz., susiformavus rūkui). Galima naudoti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru (-ais) nuo dulkių/organinių garų, arba autonominį kvėpavimo aparatą, atsižvelgiant į medžiagos išsiliejimo mastą ar numatomą koncentracijos kiekį. Jei situacijos neįmanoma tinkamai įvertinti, arba galimas deguonies trūkumas, tuomet reikia naudoti tik autonominį kvėpavimo aparatą Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, upes, paviršinius ar kitokius vandens telkinius arba požemines erdves (tuneliai, rūsys, ir pan.) Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą: Išsiliejus sausumoje Esant būtinybei, aplink išsiliejusį produktą supilti sausų žemių, smėlio ar panašios nedegios medžiagos pylimą. Didelius išsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis (jei yra), siekiant sumažinti gaisro pavojų. Nenaudoti tiesioginės srovės. Pastatuose ar uždarose ertmėse užtikrinti tinkamą vėdinimą. Išsiliejus į vandens telkinius: Išsiliejus nedideliam kiekiui uždaruose vandens plotuose (pvz., uostuose), produktą sulaikyti plūdriosiomis užtvaromis ar kita įranga. Surinkti išsiliejusią produktą, naudojant tinkamus absorbentus. Jei įmanoma, didelius nuotėkius izoliuoti naudojant Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 5 / 12

6 plūduriuojančias užtvaras ar kitas mechanines priemones. Jei tokios galimybės nėra, tai išsiliejusio produkto plitimą reguliuoti ir produktą surinkti nugriebimo nuo paviršiaus būdu arba kitomis tinkamomis priemonėmis Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą: Išsiliejus sausumoje Išsiliejusią produktą surinkti naudojant tinkamas, nedegias medžiagas. Išsiliejusio produkto likučius surinkti tinkamomis priemonėmis. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas patalpinti atitinkamuose perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose. Užterštą dirvožemį pašalinti arba perdirbti pagal vietos valdžios taisyklių reikalavimus. Išsiliejus į vandens telkinius: Surinktą produktą ir kitas medžiagas patalpinti atitinkamuose perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose Informacija apie netinkamus netinkamas izoliavimo ar valymo metodus: nenustatyta 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Papildoma informacija apie individualios apsaugos priemones - žr. 8 skirsnį. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą žr. 13 skirsnį. Skirsnis 7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Patarimai dėl saugaus naudojimo: Dirbant su produktu reikia laikytis bendrųjų sveikatos ir saugos reikalavimų, priešgaisrinių taisyklių. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti kontakto su produktu. Vengti patekimo į aplinką Darbo higienos bendrieji nurodymai: Užtikrinti, kad būtų įdiegtos tinkamos tvarkymo procedūros. Neleisti kauptis užterštoms medžiagoms darbo vietoje ir nelaikyti jų kišenėse. Laikyti atokiau nuo maisto ir gėrimų. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Baigus dirbti su medžiaga, kruopščiai nuplauti rankas. Po pamainos pabaigos, nuvilkti užterštus drabužius Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Saugoti nuo elektrostatinių krūvių. Vengti staigaus didelio kiekio karšto produkto pylimo (su purslais). Vengti patekimo ant odos. Vengti įkvėpti garų/rūko. Nepraryti. Apsisaugoti nuo slydimo. Jei būtina, naudoti asmeninės apsaugos įrangą. Daugiau informacijos apie apsaugos priemones pateikta 8.2 skirsnyje. Sandėliavimo vietos išdėstymas, rezervuaro konstrukcija, įranga ir darbo procedūros turi atitikti susijusius Europos, nacionalinius ar vietos teisės aktus. Medžiagų saugojimo įrenginiai turėtų būti aptverti tinkamu pylimu, siekiant apsaugoti žemės paviršių ir vandenį nuo užteršimo išsiliejimo ar nutekėjimo atveju. Talpyklų vidaus valymą, apžiūrą Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 6 / 12

7 ir priežiūrą gali atlikti tik tinkama įranga aprūpinti asmenys, kurių kvalifikacija atitinka Europos, nacionalinius ar vietos teisės aktus. Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medžiagų. Rekomenduojamos medžiagos rezervuarų gamybai ir išplanavimui: minkštasis plienas, įskaitant nerūdijantįjį plieną. Netinkamos medžiagos: kai kurios sintetinės medžiagos gali būti netinkamos talpyklų ir jų įdėklų gamyboje, priklausomai nuo specifikacijos ir numatomo medžiagos naudojimo. Atitiktis turi būti suderinta su gamintoju. Jeigu produktas pateikiamas talpykloje: Laikyti tik originaliose pakuotėse arba šio tipo produktui pritaikytoje talpykloje. Talpyklas laikyti sandariai uždarytas ir tinkamai paženklintas. Tuščiose talpyklose gali likti degių produkto likučių. Tuščių talpyklų negalima suvirinti, gręžti, pjaustyti arba deginti, nebent prieš tai jos buvo tinkamai išvalytos Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai): nėra. Skirsnis 8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai: Medžiagos poveikio ribinės vertės NDS: NDS [mg/m 3 ] Gerai rafinuotos mineralinės alyvos, išskyrus apdorojimo skysčius - įkvepiama frakcija NDSCh [mg/m 3 ] NDSP [mg/m 3 ] Pastabos Rūšis NDS PL Informacija apie šiuo metu rekomenduojamas stebėsenos procedūras: Laikytis oro kokybės kontrolės taisyklių ir pvz. šių Lenkijos standartų: PN-Z :2002 Oro bandinių darbo vietoje ėmimo ir rezultatų aiškinimo taisyklės DNEL ir PNEC vertės: Nėra duomenų 8.2. Poveikio kontrolė: Naudojamos techninės kontrolės priemonės: Naudoti bendrąją patalpų ventiliaciją ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją garams pašalinti iš patalpos. Bendrosios ventiliacijos vožtuvai viršutinėje patalpose dalyje ir prie grindų. Vietinės ventiliacijos ištraukimo angos šalia arba žemiau darbo ploto. Susidarius rūkui ir garams, naudoti vietinę ventiliaciją Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga: a) akių ir veido apsauga: Nereikia specialios apsaugos, nors patartina naudoti apsauginius akinius, o esant išsitaškymo pavojui - pilną galvos, veido ir kaklo apsaugą. b) odos apsauga: siekiant sumažinti potencialią riziką rekomenduojama naudoti apsauginius drabužius ir alyvoms atsparias pirštines (pvz. iš nitrilo) ir karščiui atsparią darbinę avalynę. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 7 / 12

8 c) kvėpavimo takų apsauga: nereikia specialios apsaugos, negalima įkvėpti produkto garų. Jei yra sąlyčio su koncentruotais garais arba alyvos rūko susidarymo pavojus, naudoti apsauginę kaukę su A tipo filtru. d) šiluminis pavojus: pirštinės turi būti karščiui atsparios ir termiškai izoliuotos, jei galimas sąlytis su karštu produktu Poveikio aplinkai prevencija: Nėra duomenų Skirsnis 9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes: Išvaizda skystis nuo šviesiai geltonos iki gintaro spalvos Kvapas alyvinis Kvapo atsiradimo slenkstis: neapibrėžtas ph netaikoma Lydymosi/užšalimo temperatūra Lydymosi/užšalimo temperatūros reikšmės netaikomos naftos produktams. Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Užsidegimo temperatūra min. 210 C (atidarytas indas) Garavimo greitis Degumas (kietosios medžiagos, dujų) netaikoma skysčiui Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: Garų slėgis Garų tankis Santykinis tankis nesinormalizuoja (nurodyta pažymėjimuose) Tirpumas netirpsta vandenyje Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Kow) Savaiminio užsidegimo temperatūra Skilimo temperatūra Kinematinė klampa 96 mm²/s esant 40 C Sprogstamosios savybės nėra Oksidacinės savybės nėra 9.2. Kita informacija: Nėra duomenų Skirsnis 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS Reaktingumas: Naudojimo sąlygomis nepasižymi padidintu reaktingumu Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis Pavojingų reakcijų galimybė: Naudojimo sąlygomis produktas nesukelia pavojingų reakcijų Vengtinos sąlygos: Sprogstamosios atmosferos sąlygomis vengti užsidegimo šaltinių ir šilumos poveikio Nesuderinamos medžiagos: Stiprūs oksidatoriai. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 8 / 12

9 10.6. Pavojingi skilimo produktai: Esant aukštai temperatūrai galimas terminis produkto skilimas. Atsiradusių produktų savybės priklauso nuo skilimo sąlygų. Gali išsiskirti dujos ir garai: anglies, sieros, azoto, oksidai, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai. Skirsnis 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Informacija apie toksinį poveikį: a) Ūmus toksiškumas b) Odos ėsdinimas/dirginimas c) Didelis kenksmingumas akims/akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka. Turimi duomenys apie panašius produktus rodo, kad vienas iš šiame produkte esančių ingredientų turi priešingą cinko druskų poveikį, kad sumažintų akių sudirginimo laipsnį. Todėl produktas nėra klasifikuojamas kaip dirginantis akis. d) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Sudėtyje yra benzensulfonrūgšties reakcijos produktų, mono-c20-24 (lyginių) sec-alkilo darinių, para-, kalcio druskų. Gali sukelti alerginę reakciją. e) Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms f) Kancerogeniškumas g) Toksiškumas reprodukcijai h) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) i) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) j) Aspiracijos pavojus Skirsnis 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Toksiškumas: Šio produkto sudėtyje yra teršalo: fenolis, dodecil-, šakotasis, kuri yra labai toksiška vandens organizmams. Remiantis bandymais, sudedamoji dalis, kurioje yra teršalo, nėra toksiška vandens organizmams. Todėl į fenolis, dodecil-, šakotasis neturėtų būti atsižvelgta, nustatant produktų klasifikaciją pagal toksiškumą vandens aplinkoje Patvarumas ir skaidomumas: Nėra duomenų apie mišinio ekotoksiškumą. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 9 / 12

10 12.3. Bioakumulacijos potencialas: Specifinių duomenų nėra. Biokoncentracijos koeficientas (BCF) nenustatytas. Remiantis tyrimais, kai kuriems naftos produktams BCF yra nereikšmingas, nes produktas silpnai tirpsta vandenyje Judumas dirvožemyje: Produktas kaupiasi ant vandens paviršiaus, ir, jeigu dideliais kiekiais, deguonies patekimo į vandenį tikimybė sumažėja PBT ir vpvb vertinimo rezultatai: Nėra duomenų Kitas nepageidaujamas poveikis: Produkto sudėtyje nėra ozono sluoksnį ardančių medžiagų. Skirsnis 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS Pastaba: Tuščiose talpyklose gali likti degių produkto likučių. Tuščių talpyklų negalima suvirinti, gręžti, pjaustyti arba deginti, nebent prieš tai jos buvo tinkamai išvalytos Atliekų tvarkymo metodai: Atliekų neišleisti į kanalizaciją, neleisti patekti į paviršinius ir gruntinius vandenis, dirvožemį. Naudoti angliavandeniliams atsparias, sandarias ir paženklintas atliekų talpyklas. Netinkamas naudoti arba panaudotas produktas turi būti pristatytas į artimiausią atliekų surinkimo punktą. Išorinis atliekų regeneravimas ir šalinimas turi atitikti taikomas vietos taisykles ir / arba nacionalinius teisės aktus Vienkartinio naudojimo pakuotes utilizuoti pagal galiojančias pakuočių atliekų tvarkymo taisykles. Tačiau daugkartinio naudojimo pakuotės, išvalius, tinka pakartotiniam naudojimui. Atliekas šalinti vadovaujantis teisinėmis nuostatomis. Skirsnis 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ Transporto rūšis: Sausumos transportas (ADR/RID): JT numeris: netaikoma JT teisingas krovinio pavadinimas: netaikoma Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-s): netaikoma Pakuotės grupė: netaikoma Pavojus aplinkai: netaikoma Specialios atsargumo priemonės vartotojams: netaikoma Vežimas be pakuotės pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma Produktas nėra pavojingas, kaip apibrėžta ADR taisyklėse. Skirsnis 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminiu medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (2006 m. gruodžio 30 d. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 10 / 12

11 ES oficialusis leidinys serija L Nr. 396, ir pataisa 2007 m. gegužės 29 d. ES oficialusis leidinys serija L, Nr. 136, ) m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/2010, pakeičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų, registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (2015 m. gegužės 29 d. ES oficialusis leidinys serija L Nr. 132) m. vasario 25 d. cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymas (2018 m. oficialusis leidinys 143 p. ) m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminiu medžiagų ir mišiniu klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuris keičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir keičia Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2008 m. gruodžio 31 d. ES oficialusis leidinys serija L Nr. 353, su vėlesniais pakeitimais) m. gruodžio 14 d. atliekų įstatymas (2018 m. oficialusis leidinys, 922 p. su vėlesniais pakeitimais) m. rugpjūčio 4 d. Ekonomikos ir darbo ministro reglamentas dėl specialios alyvos atliekų tvarkymo tvarkos (oficialusis leidinys Nr , ) m. birželio 12 d. Darbo ir socialinės apsaugos ministro reglamentas dėl didžiausių leistinų koncentracijų ir sveikatai kenksmingų veiksnių intensyvumo darbo vietoje (2018 m. oficialus leidinys, 1286 p. ) Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) Cheminės saugos vertinimas:. Skirsnis 16. KITA INFORMACIJA Atnaujinimo apimtis: netaikoma Mišinio klasifikavimas: Atsižvelgiant į pavojų sveikatai ir aplinkai, produktas klasifikuojamas remiantis sudedamųjų dalių duomenimis. Pagrindinių duomenų, pagal kuriuos parengtas, šaltiniai ir galimybė gauti išsamesnę informaciją: Šis parengtas pagal REACH reglamente nustatytas taisykles, naudojant registracijos, technologijos dokumentacijoje pateiktą informaciją, remiantis turimais literatūriniais šaltiniais, kuriuos publikuoja specialiai tam paskirtos tarptautinės organizacijos, ir šiuo metu turimomis žiniomis. Fizikinių cheminių savybių analizes reguliariai atlieka LOTOS S.A. grupė. Literatūra: [1] Lenkijoje galiojančios taisyklės dėl cheminių medžiagų ir mišinių. [2] Techninės sąlygos. [3] Pavojingų ir nepavojingų medžiagų/mišinių saugos duomenų lapai. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 11 / 12

12 Santrumpų sąrašas: PBT (Persistent Bioaccumulable Toxic) - patvari, bioakumuliacinė ir toksiška vpvb (very Persistent very Bioaccumulable) labai patvari ir didelės bioakumuliacijos medžiaga; DNEL (Derived No-Effect Level) išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė; PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - numatoma poveikio nesukelianti koncentracija; NDS - didžiausia leistina koncentracija, NDSCh - didžiausia leistina momentinė koncentracija, NDSP - didžiausia leistina ribinė koncentracija; NDS EU - didžiausia leistina medžiagos koncentracija Bendrijoje; Asp. Tox. 1 Aspiracijos pavojus, 1 pavojaus kategorija; Aquatic Chronic 4 - Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus, 4 pavojaus kategorija; Skin Sens. 1B - Odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija; Repr. 2 - Neigiamas poveikis reprodukcijai, 2 pavojaus kategorija; Eye Dam. 1 - Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 1 pavojaus kategorija; Skin Corr. 1C - Odos ėsdinimas / dirginimas, 1C pavojaus kategorija; Repr. 1B - neigiamas poveikis reprodukcijai, 1B pavojaus kategorija; Aquatic Acute 1 - Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus, 1 pavojaus kategorija; Aquatic Chronic 1 - Pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus, 1 pavojaus kategorija; Aquatic Chronic 2 - Pavojinga vandens aplinkai lėtinis pavojus, 2 pavojaus kategorija; Skin Irrit. 2 - Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 pavojaus kategorija; H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį; H413 - Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams; H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją; H361f - Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui; H318 - Smarkiai pažeidžia akis; H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis; H360F - Gali pakenkti vaisingumui; H400 - Labai toksiška vandens organizmams; H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; H314 Dirgina odą; PAREIŠKIMAS Šiame Saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų turimas žinias lapo parengimo datai. Atkreipiame tolesnių naudotojų ir platintojų dėmesį, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už pasekmes, kilusias dėl neteisingo naudojimo, ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo. Šiame lape pateiktos atsargumo priemonės, susijusios su sveikata ir sauga, ir patarimai dėl aplinkos apsaugos gali netikti visiems žmonėms ar situacijoms. Naudotojo pareiga yra įvertinti ir naudoti aprašytą produktą saugiu būdu ir laikantis visų galiojančių taisyklių ir įstatymų. Šiame lape pateiktos taisyklės jokiu būdu neatleidžia Naudotojo nuo pareigos laikytis jo įmonės veiklą reglamentuojančių taisyklių. Šį dokumentą parengė LOTOS S.A. grupė SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ REIKIA NEDELSIANT PERDUOTI PASKESNIAMS TIEKIMO GRANDINĖS DALYVIAMS. Produkto pavadinimas: LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40 Puslapis 12 / 12

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau

Rostversiegelung_LT

Rostversiegelung_LT Puslapis 1/11 * 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau