Tėvynės Sargas 1970 Nr. 01

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Tėvynės Sargas 1970 Nr. 01"

Transkriptas

1 Tėvynės Sargas 1970 Nr. 01 JONAS BERTASIUS 5348 So. Ta! man Chicago BI A. J. Kasulaitis Steigiamojo Seimo reikšmė... 1 Vladas Viliamas Steigiamasis Seimas susirenka... 6 J. Kajeckas Steigiamojo Seimo auksinė sukaktis Dr. J. K. Valiūno, VLIK o pirmininko pareiškimas Vysk. V. Brizgys Prisimenant Steigiamąjį Seimą 36 Kazys Škirpa Steigiamasis Seimas kovų vainikas 38 Pr. Naujokaitis Lietuvių tautinę sąmonę ugdžiusi literatūra O. L. Moterys Steigiamajame Seime Vaclovas Sidzikauskas Steigiamasis Seimas ir Lietuvos tarptautinės problemos M. Mackevičius Koalicinės vyriausybės reikšmė nepriklausomybės kovose Leonardas Šimutis Steig. Seimas ir JAV lietuviai Pasveikinimas Lietuvos Steigiamojo Seimo J. B. Laučka Lietuvos parlamentarinė santvarka Konstantinas Račkauskas Steigiamasis Seimas ir jo dvi konstitucijos Lietuvos Valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija Lietuvos Valstybės Konstitucija Mažojo Seimo įstatymas Domas Jasaitis Aleksandras Stulginskis Krikščionių Demokratų šeimoje Atsiųsta paminėti

2 Tėvynės Sargas 1971 Nr. 01 TU Rl NYS Šv. Tėvo sveikinimas prel. M. Krupavičiui... 3 Antanas Ramūnas, Mykolas Krupavičius... 5 Vyt. Bagdanavičius, Krupavičiaus kunigystė M. Krupavičiaus kalba St. seime Pr. Pauliukonis, Mykolas Krupavičius ir Žemės reforma 43 P. Maldeikis, Didelio gyvenimo paskutiniai metai Antanas Repšys, Paskutinės prel. M. Krupavičiaus dienos 66 M. Krupavičiaus testamentas Alf. Šešplaukis, Hilaire Belloc krikščioniškosios kultūros gynėjas Pr. Naujokaitis, Tragiškosios epochos veidas Bernardo Brazdžionio poezijoje J. Venckus, S. J., Jurgis Pabrėža botanikas Algirdas Budreckis, 1941 metų sukilimą prisiminus Kazys Škirpa, Vyriausybės Golgota Druidas, Laik. vyriausybės atveiksminimas Audaltis, Kada Vaitiekūnas teisybę rašė? V. Alseika, Ernesto Galvanausko paskutinieji metai 137 Vlado Jurgučio laiškai J. Slavėnas, Mažos pastabos apie didelį žmogų Prel. J. Balkūnas, Vlikas turi tautos mandatą S. Garliauskas, Vliko seimas Sukaktys In M e moriam Lietuvos tikinčiųjų šauksmas Atsiųsta paminėti

3 Tėvynės Sargas 1974 Nr. 01 Vyt. Bagdonavičius, M.I.C. Mykolas Krupavičius ir Joachimas iš Fiorės... 1 J. Matulionis Mykolas Krupavičius Kun. M. Krupavičius, dr. K. Grinius ir prof. J. Aleksa Memorandumai Nacių Generaliniam Komisarui Kaune 27 P. Maldeikis M. Krupavičiaus bibliografija Prel. Vladas Tulaba Taika (kalba per radiją į Lietuvą) Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 50 m. jubiliejaus ženkle Č. Masaitis Mikalojus Kopernikas. Penkių šimtų metų sukakties proga Algirdas Budreckis Napoleono administracinė tvarka Lietuvoje 1812 metais SUKAKTYS Druidas Juozas Kajeckas, Lietuvos Valstybės Atstovas Vašingtone Dr. Domas Krivickas Min. Vaclovas Sidzikauskas Juozas B. Laučka Prel. Prano M. Juro trilypė sukaktis Kazys Kleiva Leonardas Šimutis, dvasios milžinas lietuviškoje visuomenėje Kun. S. Raila Prel. Jonui Balkūnui 70 metų Pr. Naujokaitis Povilas Gaučys J. Vilkaitis Jackui Sondai 80 metų J. Gobis Vlado Jurgučio laiškai Pr. Naujokaitis Juozas Tumas - Vaižgantas, Tėvynės Sargo redaktorius Pr. Naujokaitis Devyniasdešimt metų nuo Aušros užtekėjimo 122 Dijas Tikinčiųjų persekiojimas Lietuvoje Dr. V. Kudirka Atminčiai Kražių kankintinių Kražių skerdynės... 1^9 IN MEMORIAM St. Rauckinas Antanas Repšys Ad. Damušis Leonas Prapuolenis Stasys Dzikas Dveji metai be Albino Gražiūno VLIKO VEIKLA...I50 St. Dzikas Įvykiai Lietuvoje ir mūsų uždaviniai Pranys Alšėnas Istorinis Lietuvių Jaunimo Kongresas svetur L. Krikščionių Demokratų gretose P. Gaučys Knygų recenzijos Atsiųsta paminėti

4 Tėvynės Sargas 1975 Nr. 01 Algirdas J. Kasulaitis Grėsmė ir ryžtas... 1 H. Lukauskaitė Rūpintojėlis (eil.) Balys Sruoga Didis Viešpatie galybių (eil.) Mykolaitis Putinas Pranašystė (eil.) Alf. Šešplaukis Anei rašto, anei druko Vladas Juodeika Marksizmas ir moralė Grigas Valančius Gabriel Marcei ( ) J. Jakštas Mindaugo karūna istorijoje ir dramoje S. R. Pastatytas Krupavičiui paminklas Prel.J. Balkūnas Ką kalba mums prelato Krupavičiaus paminklas? Prel. M. Krupavičiaus paminklui statyti Vykdomasis ir Garbės komitetai IŠ PRAEITIES Vysk. Pr. Būčys Prieš senajam Tėvynės Sargui gimstant Kun. J. Tumas Lietuvių krikščionių demokratų veikimas LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ GRETOSE IN ME MORI AM A. Vaičiulaitis Juozas Brazaitis ( ) Vladas Kulbokas Dr. Andrius Bridžius VLIKO VEIKLA Altos suvažiavimas ir Amerikos lietuvių kongresas Juozas Prunskis Altos suvažiavimas ir Amerikos lietuvių kongresas Pr. Naujokaitis Vaclovui Čižiūnui 75-keri metai KRONIKA RECENZIJOS Druidas Jurgis Krasnickas Juozas Prunskis Tėvas Juozas Bružikas, S.J Atsiųsta paminėti Political Prisoners in Soviet Concentration Camps Redaktoriaus žodis

5 g Tėvynės Sargas 1976 Nr. 01 Stasys Lūšys Kelias į Lietuvos laisvę... 1 P. Maldeikis Šnipų ir gubernatorių persekiojamas vyskupas 9 J. Varnas Lietuvių išeivių politinė veikla laikams ir žmonėms besikeičiant K. Bartkus Tautų išsilaisvinimo siekimas ir Helsinkio konferencija Vyt. Bagdonavičius Du Winnebago epai Kristaus pranokėjai 50 IN ME M ORIAM Antanas Starkus SUKAKTYS P. M. Jis buvo vienas didžiųjų Lietuvos vyskupų (Vysk. K. Paltaroko gimimo 100 metų sukaktis) A. Masionis Pranui Naujokaičiui 70 metų Lietuvos bažnytinės provincijos 50 metų sukaktis Socialinių enciklikų sukaktys Konradas Adenaueris KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATIJOS KELYJE Paskirtas LKDS atstovas prie CDU Lietuvos krikščioniškosios demokratijos istorija angliškai Pasaulio krikščionių demokratų sąjungos politinio komiteto rezoliucijos KRITIŠKAI VERTINANT Dr. P. Mačiulis Lietuva kryžkelėje LEIDĖJŲ ŽODIS TĖVYNĖS SARGO 1974 m. Nr. 1 (33) rėmėjai: Rev. Msgr. Francis M. Juras, P.A. 50 dol., A. Milčienė 20 dol., J. Balčiūnas, M.D. 15 dol.; po 10 dol.: prof. B. J. Kasias, dr. K. Šidlauskas, J. A. Valiūnas, M.D., A. Viliušis; po 8 dol.: inž. J. Damas, J. Gruzdas. 96

6 Tėvynės Sargas 1976 Nr. 02 P. M. 80 metų... 1 A. Rinkūnas Mūsų švietimo problemos?... 4 A. J. Kasulaitis, LB ALTos sąveika... 8 Vyt. Bagdonavičius JAV sukaktis ir lietuvių tautos politinio gyvenimo samprata Jonas Kuprionis Lietuvių politinio susiorganizavimo problemos JZ Arkivyskupas Mečislovas Reinys J. Varnas Stasys Šalkauskis ir krikščioniškoji demokratija 43 P. Miškinis Taip griaunama Lietuvos laisvinimo veikla IN ME MORI AM Stasys Lūšys A. A. dr. Petras Karvelis Mirė Marija Gudelienė SUKAKTYS P. M. Prof. dr. Juozui Eretui 80 metų K. B. Prelato Jono Balkūno kunigystės 50 metų sukaktis J. V. Prelatas Pranciškus Juras atšventė 85 metų sukaktį B. Žukauskas Antanas Tumėnas (30 m. mirties sukaktis) ĮVYKIAI IR PROBLEMOS KRITIŠKAI VERTINANT Dr. P. Mačiulis Kritiškos pastabos dėl K. Škirpos knygos Sukilimas

7 Tėvynės Sargas 1977 Nr. 01 M. Krupavičius Arkivyskupas Jurgis Matulaitis... 1 LKDS Centro komitetas Lietuvių krikščionių demokratų pažiūra į bendrines organizacijas ir jų veiklą... 5 Vincas Staugaitis Didysis skilimas... 8 Dr. D. Jasaitis VLIKas ir Lietuvos laisvinimo kova A. J. Kasulaitis VLIKo uždaviniai ir ateities sąranga Dr. J. K. Valiūnas Vieneri metai Lietuvos laisvinimo fronte 32 Kun. V. Bagdonavičius Lietuvos laisvinimo ilgalaikiai darbai ir priemonės A. Rinkūnas Ar viską padarėme mūsų švietime? Pr. Alšėnas Lietuvybės išlaikymas kertinis akmuo mūsų ateičiai M. Liulevičienė Magdalena Draugelytė - Galdikienė visuomenininke IN ME MOKIAM: Juozas Beliūnas Dr. Julius Jonas Bielskis Leonardas Dambriūnas Kun. dr. Feliksas Gureckas Anatolijus Grišonas Kun. dr. Antanas Juška Kun. dr. Bronius Krištanavičius SUKAKTYS FAKTAI IR PROBLEMOS K. Škirpos pastabos Nauja Lietuvos istorija

8 98 Tėvynės Sargas 1977 Nr. 02 Stasys Lūšys A. A. Pranas Vainauskas... 1 P. Maldeikis A. A. Dr. Domas Jasaitis... 7 Vyt. Bagdanavičius Du visuomeniniai principai A. J. Kasulaitis Šalkauskio idėjos išeivijos klystkeliuose Dr.' K. Šidlauskas Okupacijos nepripažinimas ir tarptautinė teisė J. Varnas Jaunoji karta ruošiasi politinei veiklai P. M. Prel. Mykolas Krupavičius ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Nežinomam mecenatui atminti Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencija Pr. Razgaitis, kun. dr. J. Prunskis ir St. Rauckinas Svarstytos krikščionių demokratų veiklos klausimais P. Maldeikis Dėl Marijampolės-Degučių suvažiavimo P. Balčiūnas Liudykime Kristų ir savąją tautą IN MEMORIAM: Gen. Jonas Černius Dr. Vladas Juodeika Kazys Krušinskas Kun. dr. Pranas Manelis Gen. Kazys Musteikis SUKAKTYS ĮVYKIAI IR PROBLEMOS KRITIŠKAI VERTINANT: Dr. D. Tamulionytė Įspūdžiai A. J. Kasulaičio Lithuanian Christian Democracy perskaičius P. M. Arkivyskupas Mečislovas Reinys B. Žukauskas J. Matulionio Neramios dienos Dr. P. Mačiulis Dėl K. Škirpos pastabų bei atitaisymų

9 Tėvynės Sargas 1978 Nr. 01 P. M Kun. dr. J. Vaišnora, MIC Arkiv. Jurgis Matulaitis sociologas 3 Vyt. Bagdonavičius Lietuvių tautos politinis veikimas J. Varnas Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo ar bendradarbiavimas su okupantu A. J. Kasulaitis Kovotojo portretas Kan. V. Zakarauskas Komunizmas enciklikos Divini redemptoris šviesoje E. S. Dr. Leonas Bistras Kaune Pr. Alšėnas Grumtynės tarp blogio ir gėrio K. Bartkus Dėl Sovietų Sąjungos ateities MIRUSIUS PRISIMENANT: Kan. Povilas Juknevičius Dr. Alfredas Sennas SUKAKTYS ĮVYKIAI IR PROBLEMOS KRITIŠKAI VERTINANT: P. M. Pirmoji lietuvių literatūros istorija B. Vitaitis Vladas Juodeika Didžioji iliuzija M. Ančiškis Dr. Grigo Valančiaus Žemaičių didysis TĖVYNĖS SARGO SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Tėvynės Sargo viršelių III-čiame puslapyje yra paskelbtas knygų sąrašas. Šios knygas gaunamos TĖVYNĖS SARGO administracijoje. 96

10 i Tėvynės Sargas 1978 Nr. 02 St. Lūšys Lietuvos laisvės kova ir vyriausioji vadovybė... 1 Kun. dr. J. Vaišnora Arkiv. Jurgis Matulaitis sociologas A.J.K. VLIKo PLB sąveika J. Varnas Dėl demokratijos esmės P. Maldeikis Atsakingumas už lietuvybės išlaikymą MIRUSIUOSIUS PRISIMENANT: J. V. dr. Jonas Puzinas K. B. dr. Grigas Valančius K.B. dr. Mykolas Devenis SUKAKTYS ĮVYKIAI IR PROBLEMOS KRITIŠKAI VERTINANT: M. G. Aušra P. M. Lietuvių tauta Europos Adomas M.G. Ir Šviesa ir Tiesa Tėvynės Sargo rėmėjai TĖVYNĖS SARGO SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Tėvynės Sargo viršelių III-čiame puslapyje yra paskelbtas knygų sąrašas. Šios knygas gaunamos TĖVYNĖS SARGO administracijoje. 72

11 Tėvynės Sargas 1978 Nr. 03 Vysk. dr. V. Brizgys, Religija Lietuvoje: šiandien ir artimoje ateityje... V. Bagdanavičius, Tautinės sąmonės pabudimas lietuvių tautoje... St. Lūšys, Užgeso šviesus žiburys... P. Stravinskas, Nepasiduoti pagundai... Pr. Alšėnas, Neapykanta, pyktis, kerštas... J. Varnas, Lietuvos sienų klausimu... M. G., Lietuvių dienos Toronte... J. Šaknis, Laiškas redakcijai... Redakcijos atsakymas MIRUSIUOSIUS PRISIMENANT SUKAKTYS ĮVYKIAI IR PROBLEMOS KRITIŠKAI VERTINANT: Dr. Tomo Žiūraitis, Angelologija lietuvių kalba M. G., Religinio persekiojimo Lietuvoje kronika... 7% Tėvynės Sargo rėmėjai TĖVYNĖS SARGO SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Tėvynės Sargo viršelių III-čiame puslapyje yra paskelbtas knygų sąrašas. Šios knygas gaunamos TĖVYNĖS SARGO administracijoje. 80

12 Tėvynės Sargas 1979 Nr. 01 P. Maldeikis, Popiežiaus Jono XXIII enciklikos šių laikų situacijoje... 1 Dr. K. Valiūnas, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbai ir planai V. Bagdanavičius, Teisinės sąmonės pabudimas lietuvių tautoje V. Žemius, Naujai pagrįsti ir įprasminti lietuviško jaunimo veiklą išeivijoje J. Sakas-Sakevičius, Kunigas Juozas Vailokaitis Jonas Augustaitis, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas Laisvinimo organizacijų veikla: VLIKo seimas Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas White Plains konferencijos nutarimai V. Bagdanavičius, Lietuvių ir gudų santykiai ir problemos A. V., Dr. Alfonsas Pareigis Įvykiai ir problemos P. M., Įspėjimas laisvajam pasauliui Tėvynės Sargo rėmijai ATSIŲSTA PAMINĖTI Anatolijus Kairys, LAISVĖS SONATA. Išleido Dialogas 1979 m. Morkūno sp., kaina 6.00 dol. Schondoch, LIETUVOS KARALIAUS KRIKŠTAS, vizijinė poema iš XIV amžiaus. Vertė A. Tyruolis, Čikaga Morkūno sp. Arėjas Vitkauskas, LYRE FRUIT IN LIGHT SYRUP. Eilėraščiai anglų kalba. PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS. Red. kun. K. Pugevičius. Tėvų pranciškonų sp CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA-, Nr. 26. Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė

13 Tėvynės Sargas 1979 Nr. 02 P. Maldeikis, Išeivijos visuomenė ir jos ateitis... 1 Krikščionių demokratų politinis manifestas V. V. Bagdonavičius, Kokia bus santvarka komunizmui žlugus Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto deklaracija O. Baršketytė, Vasaros atostogos VLIKe Pr. Alšėnas, Lietuvos rusinimas ir mūsiškė kova su juo J. Sakas-Sakevičius, Kunigas Juozas Vailokaitis J. Augustaitis, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas P. Balčiūnas, Lietuvos švietimas istoriniuose rėmuose... ^3 M. Jonynas, Tautos prisikėlimo šventė ar Mindaugo vainikavimo diena? Įvykiai ir problemos Tėvynės Sargo rėmėjai \ TĖVYNĖS SARGO SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Tėvynės Sargo viršelių III-čiame puslapyje yra paskelbtas knygų sąrašas. Šios knygas gaunamos TĖVYNES SARGO administracijoje. 96

14 Tėvynės Sargas 1979 Nr. 03 A. J. Kasulaitis, Lietuvos byla Helsinkio ir Belgrado konferencijų šviesoje... Ign. Urbonas, Kankiniai nemiršta V. Bagdanavičius, Brazdžionio ištikimybė savo, tautos ir Dievo dvasiai J. Varnas, Politiko kvalifikacijos... P. Balčiūnas, Lietuvos švietimas istoriniuose rėmuose... K. Bartkus, Partijų klausimu... M. G., Rusinimo suintensyvinimas pavergtų tautų mokyklose... J. Augustaitis, 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas... M. Jonynas, Sovietinės pilietybės grėsmė išeiviams... Iš krikščioniškosios demokratijos veiklos: Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Tarybos suvažiavimas Komunikatas P. Gaučys, Laiškas Tėvynės Sargui... Įvykiai ir problemos Leidėjų žodis Tėvynės Sargo rėmėjų sąrašas R 5 S S S b 3 K X S S S