NAUJIENOS. nisterijos padarytų, visus rei luota stovykla ir visur, ypač

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUJIENOS. nisterijos padarytų, visus rei luota stovykla ir visur, ypač"

Transkriptas

1 he Frst and Greatest Lthuanan Daly n Amerca V The Lthuanan Daly News Publshed by the Lthuanan Nevs Publshlng Co ne 1739 So Halsted Street Chlcago Telep^re Roosevelt 8500! Puhlshed by the Lthuanan Nevs Publshlng Co nr 1739 So Halsted Street Chlcago Telephone Roosevelt 8500 Prmas Letuvų Denrašts Amerkoe Entored &b aecond Class Matter March at the Post Offce o Chcago ( ll undar the Act of March Kana 3c VOL X No 31 Chcago U Antradens VasarsFebruary 6 d 1923! ^==^L ryr:: frt ' The Lthuanan Da g Neu a THE LTHUANAN DALY NEWS J ptrmas Letuvų Denrašts Amerkoe 7'he Frst and Greatest Llthuanln Daly n Amerca ll H~ 1 ' <! 11 Klapėdeča tk uokas š ultmatumo Turka atmeta tart Letuva atmeltmatumą delegatus pasrašyt Peštynės pre bažnyčos tart Preš švažuoant Curzonas te legrafavo Lausannos konferenca paro RusosLenkos santka blogėa Klapėdeča tk uokas š ambasadorų ultmatumo Letuva nenusledža Smeto na grsta Kaunan Klapėde ča neduoda franeuzams masto KLAPĖDA vasaro 4 (Rašo Donald Day) Klapėdos dar bnnka šande lakė būr Fra neos karevų nuo Fran cuos lavyno uoste r prvertė uos grųžnt mastą kur e buvo nusprkę turgavetėe tap kad e turėo grst na šavo lavų tuščoms Klapėdos lakrašts šande šėo ddele tušča veta v durye prekno puslapo To veto buvo tk varda trų talknnkų komsonerų kure pasrašė cenzūruotą prokla macą kad talknnka va dar tebevaldo š kraštą Pro klamaco tapau buvo paduo tas tekstas talknnkų ultma tumo Letuvą š kuro vs ča tyčoas Ką Letuva atsakys Buvęs Uetuvos prezdentas Antanas Smetona kurs yra nepaprastu Letuvos atstovu ča pasakė Trbūne (Chcago) kad dabartnė talknnkų po ltka verča Letuvą eškot 8 sau draugų rytuose J* sake kad Kaunas atsakys talknn kų ultmatumą nurodymu ta og Letuva netur kontro lės Klapėdos krašte r todėl negal nė atstegt no na knt talknnkų prestžo Nepaprasto komsa atvy ko š Paryžaus eškodama kvrčų r uos rado sakė Sme tona Smetona ryto grš Kauną r rekomenduos savo valdža remt Mažosos Letuvos vald žą Klapėdoe nežūrnt tų pa sekmų kuroms grūmoa tal knnka Rekalaua valdyt komsą Mažosos Letuvos premeras Erdmanas Smonats šande telegrafavo ambasadorų taryb Paryt oe prašydamas ą nstruktuot talknnku koms a saky nuo bandymų kurstančoms proklamaco ms kurstyt gyvento us preš stegtąą nauąą valdžą Mažosos Letuvos armos komanduotoas Jonas Budrys pasakė Trbūne kad s tur kozrą nes talknnkams reka turėt karevų kad ga lėus vyknt savo sakymus Turka atssakė pasrašyt takos tart Lausannos konferenca šssk rstė nepasekus tkslo Bet busą vengama karo LAUSANNE vasaro 5 Vėlaus pranešma š ofcalnų šaltnų skelba kad art mųų rytų takos konferenca nėra galutna parus bet tk tapo spenduota uždaryta Ta dele nauų pastangų s taknt Buvuss Grakos premeras Veuzelos paskelbė: Jegu Turka pres pre koko neprklausomo star mo Graka ape bendras reparacas arba tks ta pa duot kokos nors formos arbtraca ta Graka skatys karą užsbagus Turkos delegata vakarykš čame posėdye atssakė pas rašyt' po talknnkų pasūlytą a tartm Je tko prmt ape 80 uuoš tartes r reka lavo kad lkus dals lečant daugausa Turkos ekonomn gyvenmą butų palkta tolme snam laku bet talknnka tok 'Turkos rekalavmą at metė Konferenca tada užsdarė J užsdarė 7:40 v v o už po ros valandų Lausanną apledo Anglos delegacos galva lor das Curzon (Anglos užseno rekalų mnsters) Jo trauk ns buvo lakytas puse va landos amerkečams dedant pastangų prkalbnt Turkos Šanden Vasaro 6 d Buvuss St Stemo atstovas drg K Botn* kalbės Mee (8142 S Chtena LETUVOS EKONOMNĖ : 1) Letuvos ūks pranfom* r faaasa 2) Ekonoma valdžos poltka 3) Krašto atstatymas 4) žemės reforma h* P Grgats ^Nauenų * redaktorus Pradža lyga 7:30 va vakaro Renga LSS Pld Kom r LMA) 19 Kp premeru Polca nušovė letuv Bonar Kun Lapelo paraponys s WAl KEGAN vas 5 Law kad karo r lavyno m pešė davatkoms \Vaukeganas šrodo kap gnk nsteros padarytų vs re luota stovykla r vr ypač kamus prsrengmus artmuo CllCAG O r Peretą sepln ape kalėmą stov gnkluotos se rytuose taden vas 1 d Boselandc sargybos la dėl detektvo Dabar parus konferenca pre Vsų Šventų bažnyčos š ra Blackwell nušovmo Juo vagšto varausų gandų r tko mažos peštynės Ten para zo Belsko š North Chcago spėlomų kodėl Turk a atme ponys stengas pašalnt kle Tuo nušovmu gyventoa yra tė tart Vėl daug kalbama boną kun Lapel r tuo tkslu tap paspktnę kad buvo prape RusosTurkos karnę norėo lakyt srnkmą pa grūmomų detektvą nubu sąungą rapnė svetanė Parapos čuot Turkos delegata sako kad komtetas buvo nuvykęs pas Detektyva au kelntą kartą e todėl nes rašė tartes ka vyskupą r norėo pranešt ką užpuolė Belsko namą eškodang pasmauga Turką ten grdėo Bet kun Lapels dam munšano Becškodam ekonomna Ypač turka ats svetanes srnkmu lakyt e prdarė ddelų nuostolų sakė prmt kaptulacos r nedavė l ada paraponys ma nes vską ardė kur negalėo ekonomnes sąlygas kadang nydam kad la yra ų sveta pret r kada r dabar e bu e negal prmt kontraktų r nė r ems prklausant norė vo bepradedą ardyt vandens koncesų buvusų Turkos o būtna ą et ča ems pervadas tarp ų r Belsko valdžų smet Paša sako kad kelą pastoo būrys kun Lape vyko skrtmas lake kuro kol s nėra gavęs ofcaluo lo šalnnkų davatka ku Blackwell grebės už revolve pranešmo ape konferencos ros apnko srnkus sa ro r Belsk ad vetos nušo užsbagmą tol Skatys ą te bestęsančą DHe šo nurodo Ona Marcnkevčenė kurą vasaro 2 d rado nu trošku vo rožančas plekt r ppras vė Du kl dete ktva rg tapo ma kad Mudanos mušu pa są nuo gaso kartu dvem os vakas dūk tore r šu aks berųy 'uo laku kun La apkaltnt žmogžudystėe bet paluoot lauba tk tada bus palesta Į nm/ šande bus ų ladotuves Šalę os slov os vyras And pels pašaukė polcą r lepė tapo už kaucą areštuot parapos komtetą bet Black\vell yra lakomas kada konferenca skatyss už rus bet polca atssakė la padary kalėme bagta t Tada paraponys dar labau Aš atssakau prmt savo užpykę ant Lepelo r o da šales ekonomnę vergą sa vatkų nuėo Strumlo sveta kė smet Paša koresponden 1nę r ten atlakė savo srn CHCGO Daugely gas tams kadang talknnkų re Frančuza lakyss geležnkelų kmą rų kure klo vakar r užvakar kalavma panakna vsą gal centrus Nors parapos komtetas r degė turtnga našlė Elzabeth mybę ekonomno šales atsbuvo nuvfkęs pas vyskupą bet slcgmo r nužudo vsas musų PARYČUS vasaro 5 Sa neko nepelnė Vyskupas ats Jordan Wlson 84 m 3003 vlts vakas BERLNAS vasaro 3< (For ar klono anglakasa kure sakė Lapel pašalnt nes grd Ells Avė r 1 melų Ed\vard Hoesslef 7012 S Pau smet Paša sakė kad Turk vertso kablegrama) Rusų škasa tonų anglų s o ne parapa valdo bažny lna St Pastaroo motna r k a netur nor pradėt karav socaldemokrata Berlyne gavo metus strekavo šande Val mą nū Graka nė Ang š Maskvos telegramą kuro dža lapo pranešta kad ang čą r ką s skra kungu tą tas vakas laba apdegė r rg la bet s pabrėžė kad Ang pranešama kad mrča pas lakasa atssakė prmt sūlo paraponys be oko paspre galbūt mrs Našlė Wlson gy los r Turkos armos vs merkte socalsta revoluco mą kompromsą veton ų re šnmo ar prmt Bet para veno vena laba skurdža ne ponys ketna nenuslest turėo nė rakandų r megoda dar stov vena preš ktą Ma nera paskelbę bado streką kalavmo padvgubnt algą Paraponas vo tarp skudurų kertė po lap žoo Azo Je rekalaua kad as bu Anglakasa g dabar rekalau tas per 20 melų nekam ne Js lode paklaus valsty tų elgamos žmonška kad a algos kur turėtų toką per ledo et namą o netasė r bų ar derybos yra ofcalnn ems butų kšta prmt pr kamąą vertę koką anglaka net langų neplovė nors turtas užsbagusos Manoma kad vačų žmonų atnčamą ma sų alga turėo preš karą Ka nebus pranešta Turka of stą r kad ų gmnėms butų syklas tame klonye yra paė SĄLZBTlRG Austro vas os buvo gana ddels r turė calna ape užbagmą lesta as matyls Keletas mus Francos valdža Ver 5 Gautoms žnoms Čecho o daug ktų nuosavybų J derybų kadang vs nor r pasmerktųų pantė central sal lės tarm atlygnmu už Slovakos karne valdža at degė apvrtus kerosnnam pe tolau tęst Mudanos musų nam pldomaam kmtetu vokečų naknmą lake ka šauka čechoslovakus š Aust čuku kuruo šldydavo sa palaubą Del( to spėama kad vo kertę prašymą kad tesmo šduotas ro kasyklų šaurnėe Franc ros Daugels kaltna už konfe mrtes nuosprends butų tuo oe Čeebo Slovaka padare tar rencos parmą Anglą kur au vykntas dant tuo butu Francos okupaca už Kehl t Franca ape karp ve neparodė ddelo noro taknts butų padarytas galas ų kentė tvrtumų prešas Strasbourg kmą Bavaro Franca todėl r atsskrus mams kap pusau ofęalna skelba nuo Anglos nes Francos n MASKVA vas 5 Kad pa valdžos ratela vekausa bus tereose yra takus gyven palakoma net r tada e vo ddnus valdžos plaukas ko mas Turka š kuros Šande apsnaukę gal keča pradėtų kooperuot per msarų taryba nutarė lest š tks gaut ddelų koncesų ledme ParyžausPragos trau drbnėt degtnę 20 nuoš snegas maža permana temangla g tvrtna kad taką alkoholo Degtnė bus šdrb peraturoe knu LONDONAS vas 5 š ardžus! Franca nes skl Offenburg r Appenvveler nčama tkta valdžos drbtu Saulė teka 6:59 v ledžas pranešama kad 9 nauo okupuoto zono tapę pa» vėse mas tarp talknnkų padrąsnęs Berlno 5:10 v Mėnuo teka 10:13 v v turkus atmest ems neprm žmonės lko užmušt ngelhem 'tmt^abauda netk už voke tną tart kur yra padktuo Traukns kur operavo fran čų trukdymų trauknų vagj ta Anglos r prešnga yra cnza nušoko nuo bėgų Sčomu bet r už abelną ne gret appę būrys vokečų pldymą rancuzų sakymų Turkos nteresams Amerkeča vs dar deda kur frančuza šovė Daugau mestų okupavmo (Paryžus sako kad e ne bent šuo tarpu nebanoma da pastangų taknt besgnč ančas šals konferencos sek tur okų žnų kuros pa ryt Okupuoant tuos mes Jus žnoma vs sųste pngus Letuvon nes retorus pasleka Lausannoe tvrtntų tą pranešmą) tus nepastkta oko paspre Jus rša Letuva tūkstanča ryšų r rekalų kad tuo neparodžus ofcalno šnmo r žnos š Berlno ape os uždarymo pašto r telegrafo darbnnkų Še žodža yra Jums tk prmnmas: nepa streką Offenburge nėra pa mrškte ntnėt pngų Letuvon: tame yra tvrtntos ūsų gmnų r Letuvos šganymas r sųsda SAFJA vasaro 5 Bom Francos okupacnes spėkos m sųskte pngus Letuvon per Nauenas nes ba tapo mesta Bulgaros pre ėo dveoms kolumnoms po ča yra ūsų gyvybės merą Stambu'lsk kada tass 500 karevų kekvena Jos tu f centras šo šaly Dplomatna ryša gal kas sėdėo ložoe kartu ktas rėo artleros r kulkasvadkada dabar au yra vest Letuvoe sav trms mnsteras tautname žų valandą nutrukt pnga ta kekvenas pasųstas š Amerkos do teatre Nė venas nelko že lers turės toką pat pastovą vertę kada s bus BERL1NAS vasaro 3 (For stas Bombos metėas pabėgo šradma prvatnė nuosa šmanytas ltus štes Amerkos letuvų do vertso kablegrama) š už bet polca žnant lera palakys ltus augštame kurse vybė tkrnų šaltnų gauta žnų kad santka Rusos Len Nauenų Pngų Suntmo Skyrus nča MASKVA vasaro 5 Nau PNGŲ KURSAS ka laba paaštrėo Rusų so pngus Letuvon ltas doleras r markėms r nepoltna darba tapo vetų valdžos atstovas Berlne Vakar vasaro 5 d užseno p rast Wn D Haywoodu r Letuvo venok pagal valdžos palepmo pn nebeduoda vzų kelauantems ngų ne mažaus kap už dolerų L'udvvg Marten buvusam ga šmokam yra tk ltas bankų buvo skatoma Amerkos pnk Rusą per Varšavą r Lenk K*s štap: Rusos atstovu Amerkoe Sųskt per Nauenas pngus Letuvon To a r Rusa moblzuoa daug Anglos 1 sv sterlngų $468 Rezgnavęs š Kuzbas kolon prašo Letuvos žmonės r tap patara Letuvos karuomenės pasen Dplo Austros 100 kronų 14 c os Haywoodas stvėrės skatn 100 frankų $555 t amerkečus apsgyvent ant banka matna ryša tarp lenkų r Belgos Danos 100 frankų $1892 rusų gal trukt kekveną va Feų 100 markų ūkės r gerau ą tvarkyt Francos 100 frankų $629 landą Martens dabar yra galva pa talos 100 lrų $486 Letuvos 100 Ltų $1000 tentų departamento r nesena U c tekė peną lest šradėams CHCAGO Standard Ol Lenkų 100 mark Norvegos 100 kronų $1870 Coz of ndana savo tertoro Olandų 100 guldenų $3942 daryt asmenn ploną Sovetų pakėlė gasolno kaną po 1c Švecarų 100 markų $1882 statymas vs šradma pr 1739 So Halsted St Chcago HL Švedos 100 kronų $2665 ant galdho Voketos 100 markų %c klauso valdža Pasmerkte socalrevolu Saar anglakasy strekas conera paskelbė bado streką Du žmonės degė Cecla moblzuoas 9 vokeča užmušt?' Prmnmas Kėsnos nužudyt premerą RusosLenkos santyka blogėa

2 ChcagO U Klapėdos Žnos Ča 7000 spekulantų atma 700 gyvenmų darbnnkams r už tek ėda darbnnkų duoną berekalo Prūsų Let Bal rašo: Jau veną syk Volksstmmes Randels vską gera žno r gromatnyčo venas darbnn' kad Rubežus Letuvos gera yra kas oktobero mėn prašė kad uždarytas preš Klapėdos malk darbnnkams algas pagal doler n sprtą (Holzsprt) Speku šmokėtų Volksstmmes re lantas dar vs vetos ras kur daktorus tąsyk atslepė kad ta s prasbraus savo nuodų neena kadang ta musų ndu kontrabandą Letuvą r Latv stra konkuruot užseno n ą Dėlto spekulantų kasden dustra negalėtų r ta pas mus ščon plusta Žmonėms kure dd darbo stoka atsrastų Šan Klapėdos krašte gmę r užauden vėl darbnnka tą pat per gę yra be to kad e darbnnskledžamą lašką (Flugblatt) ka yra laba nka arba vprašo kadang Volksstmme sa negalma gaut ledmo čo na apsgyvent 7000 Ostdaugau neštk Darbnnka pradeda nuaust schmuggler r tek au paslėpkad ų dabartna vada ar dde 1 tų krautuvų von Randel yra kval arba šdavka yra Mums Klapėdo Nes kožnas ų yra ale švezd kad e abeom lgom prkęs kek s tk pakavot gal aprėdalų batų skurų mu serga Kaptalo nteresas neklausa lų cukraus kavos arbatos ta kas pralošto karo kaštas užmo bako r daugybę ktokų daktų kėt tur r neklausa ar darb Ar nedelto kanos pas mus nepnnka ems duotoms al gėa? Pataru perstkrnt kol goms vską tą nusprkt gal ko dar ne vėlu Fabrkų tarnauto ems dėl kūno r dūšos šlaky a darbnnkų rekalams lgšol mo trūksta Volksstmmes re daug lako n rėo ale turėo daktorus ale kaptalo nteresą lako freį daugau prma kap darbnnkų Je š dalesw!etuva r socals nteresų s sako algos neena ta yra savo letuvystės ale gūds pagal doler mokėt kadang ta r ape socalzmą menka ką te musų fabrkantams kenksmn šmano Je berods gera žno kad Klapėdos krašte ape 70% ga butų rabrkanta dar daugau mo vsų gyventoų letuvų klmės yra Būdam socalsta e pa kesnų gal uždėt vską nu gal Kautsko programą tūrėtų verča ant savo produktų r galų pavergtųų letuvų pusėe būt gale vargdens vartotoas o r atvra parekšt kad e preš produktų tur fabrkanto mokes nus užmokėt Fabrkantas pa kožną pavergmą yra ar ta bu tų preš tautą ar stoną Bet e sleka vs nuplvęs r plna kšene pngų Juo dauga! am rema freštato poltką š v sų paegų Neatboant lenkų mokesnų uždeda uo daugau s dar r š tų mokesnų pelno pregados kure daug au tautų kadang s mokesnus vsas pavergę yra r darbnnkas metas vėlaus užmoka Tada va dde žaura apsena luta dar daug blogesne pastou Tuomtarpu čona darbnnkų s yra Dėlto e r yra ddžau paslakymas vslab blogėa s kaltnnka kad markės tap Malką kur šldymu r mrmu gla pragrmzdo Darbnn rekalnga yra au pats mestas kams kas savatę mokesn nuo svaras parduoda (kelmus) algos atplūs Je negl tap l Daugel darbnnkų netur namų ga Jaukt mokesnų apmokė r baurose landynėse savo de mu kod valuta daugau pablo nas praledža Aprėdalas toks gėus bus kap fabrkantas brangus yra kad au daugel pra Kas varė propagandą kad darb deda nuognėt r maršknų au nnkams r vsems tarnautoams retass betur Toka nwų padėts melo Klapėdos krašte mokesnus nuo KLAPĖOS DARBNNKŲ REKALA algos nutraukė? Mes tk prva A olksstmne! Pervėla tesnsorata lyg všta kukčot bė lome Klapėdos Volksstmme š šos vasaros pamt r peržū godama aplnk prūdą kur nu rėt kačka buvo r os re plaukė antyča Arbeter de daktorus Stahl kurs vs raš Augen auf! Musų akys sena nėo kad darbnnku per nku au yra auf r ų nebeužmerks pačam užmokėt mokesn r am nekkoke tavo kvakčoma Mes Klapėdos darbnnka žnom pa nuo algos nutraukt reka Praėusą vasarą buvo am tys kelą r patys plauksm savo perdaug kad darbnnka po vandenms lamngesnę darbo Merkurus mk patys užmokė klase atet o mokesnų per metus o dabar nėra pernku kad bevek kek DARBNNKŲ STREKAS venas au 100 mk savatę už Pradžoe decembero darbmokėt tur Freštatnnka ne turėdam pngų r nežnodam kur ų gaut dėl algų atmokėtel Yards 1138 mo savo samdnnkams gavo STANLEY P mat patarmą š Volksstmmes MAŽEKA r dabar e yra š ddžosos bė dos šgelbėt 3RABORUS R Volksstmme ča darbnnkų Balsamuotoas nteres kooms trypa Būt Turu automogerau padarus kapo Darb >lus vsokems ekalams Kana nnku rekalų gynėa kad butų renama padėus darbnnkams šreka 3319 Auburn laut k mk meto algos Avė Chcago paluooant darbnnkus nuo mokesnų Bandels žymus socalstų Js buvo kap numręs vadas per revolucų Klapėdo Dabar s sakos aučas kap še šolkos metų esąs rz š kažn kur atsradęs beturts drba nka yra čona pralobęs r butų apponas Ylos McSpUden š Sc Soto turėtoas pastoęs šneka žmo Mo rašo: Jūsų ^JugaTone ą patar nes kad mloners esąs dabar vsems aš buvau nykęs be egų r gyvumo mane kankno umuss Js yra Klapėdos Wohnungslns nevršknmas r vsoks noras buvo pektor reška valdyto s butų dngęs Toku aš buvau per dves metus r keturs mėnes Nugasavnnkų Klapėdos meste Js Tone mane šgelbėo Aš buvau kap yra neveną syk šstaręs kad negyvas d^bar aš aučuos kap 16 metų vakas Galu nka drbt v reka š Klapėdos vs švyt sa deną r bėgot r žast kap va kure čona berekalo duona kas NugaTone teka gerą ape pagelbst vršknmu prduoda ėda r krbnnkams namus pa ttą tvrtų svekų mėsų r padaro svekus greba Bet mes klausame ką vyrus r moters Sug ąžna spalvą šblyškusems be krauo vedams r ž Randels tuo švmu msl bės akms Pamėgnk pats r s tknk Venam plnam mėne gya? $100 rk NugaTone ą pardakad* Klapėdos Danpfootas dyts tk * ' vnnln vc OTrP v_ non vnea vs geresne apteknnka poprm trumpo rase yra nuo 1921) ztnga garantuodam kad teks mptn k dabar dauffau kap plną patenknmą arba pnga bus meto k uaoar aaugrtu v grąžnt (garantą ras pre kęk7000 Ostudams ledma lsvenog bonkelės) arba pasųs tesog ant vsaapmokėtu naštuave Natonal Laboratory duot člnnndnc Klapėdos krašte kaste am w g Wabash Chcago ptts ndos paslkt tus ems $100 v nrk organzacos prntė parena nes dėlto r darbas pa Bet darbdavė a rodos darbdavė t svenmu nž dėtas prašymų dėl algos paddnmo ant ko darbdavėų sven mas atslepė kad fesąs gatavas darbnnkas kap vsados tap dabar <lel algų paddnmo derėtes Susėo abeų atstova r bandė derėtes Darbnnka statė rekalavmą pagal ndexzffer algą paddnt kas ape 65% pasdarė Darbdavė a at sakė kad e kšolška modus pagal ndexzffer darbnnkams apmokėt tolau nebegalnts ka dang prekos per gret aukšt enančos r tavorų pagamn mas negals šam klmu prs taknt Darbdavėa pasūlė 35% Darbnnka nusledo ant 40% kuomet darbdavė a dau gau nebešldė r darbnnka ne benusledo tapė štas dalykas tamtyča Sudarytam takn mo tesmu ' (Schlchtungsausschuss) paduotas kurs štapo atsvėrė Darbdavėa moka nuo užprašymo denos k % o po r to lau 40% Darbnnka toku atsvėrmu tko bet darbdavė a što atsvėrmo neprėmė Darbnnkams nelko neko dau gau kap darbą padėt kadang ems pagal ndexzffer au r kap 25% pre algos trūksta o darbdavėų norams pasdavus butų au 30% trukę Maralška tapau nebebuvo galma nus lest nes darbnnka au buvo žnomą atsvėrmą (Schedsspruch) prėmė Toku budu ta pė strekas tartas r? vykdl tas ena kap katna apltfc karstą tyre r nenor šta darbnnkų tyrę prašymą vsa ne pamnėt Dar bnnkų organzač vadova ro dos lnkstants štą darbdavėų pasūlymą prmt bet patys dar bnnka tarė savo sėmuo se pre savo prašymotvrta la kyts r todele darbo nepradėt kole ų prašymas kursa yra tesngas taps prmtas [ P L Balsas ] Jungtnėse Amerkos Valst ose (Anot žmonų rašymo 1920 m) du letuva vyra pa rena ant venos letuvės moters kas gal dalna šaškna kodėl letuva tap daug ruko? Ar žna kad turkškass tabakas yra gerausas cgaretams o Helmara yra padrbt š 100% gry no turkško tabako?!lajest/» l^l THEATnC W Ddel komedna akta krnt pnvekela Pcarl Qyeen1 Koncertnos Kur gaun plną pngų vertą Yra gerausos pataramos naudoamos gerausų koncert nų Grokų r Mokytoų Mes tapg turme geraus pa srnkmą r ktų muskalų n strumentų Klausk musų katalogo o gau s dyka Georg & Vtak Musc Company BORDENS Farm RoductsCoof llnos 4339 S Ashland A v Chcago Pnga frctnkln W 351h S ChlegO Tel Boulevard 0611 r 0774 PADAROM PRKMO R PAR DAVMO RASTUS Pasekmnga nčam pngus r Parduodam Lavakorte* Mesto ofsa 127 N Dearborn St Room Tel Central 4411 Va nuo 96 Gyvenmo veta: 3323 So Halsted St Valandos: nuo 6 k 8 v kek veną vakarą šskyrus utarnnką r ketvergą Nedėloms nuo 9 k 12 ryto JOHN KUCHNSKAS LETUVS 2211 W 22n«l St kert Leavtt S Telephone {Canal 2552 Valandos: 4 k 6 po pet r nuo 7 k 9 vakaro Veda vsokas bylas vose tetamuese Egzamnavoa Abstraktus r padrba vsokus Dokumentu perkant arba parduodant Lotus Namus Farmas r Bznus Skol na Pngus ant prmo morgčau lengvoms šlygoms A A R A KS Brghton Park LETUVĄ Ofsas vdurmesty ASSOCATON BLDG 19 So La Šale SU Rcom 1303 Valandos: 9 ryto k 5 po petų Namų Tel: Hyde Park 3395 per NAUJENAS 4138 Archer Avė Tel Lafavette 7674 Ofso valandos: Nuo 3 k 5 po petų r pagal tarmą TAS JUMS Antrą Januaro tapė darbnn kų vadova dėl stakymo pa kvest kur ponas Josef Kraus Švesą r palegą vedame senu r nauus namas tapg taknt bandė r darbnnkams drbtuves Cash arba ant ftmohamo štapo pasakė: Darbdavėa esą Prmutnė Letuvų Rekt r ęa Korporaca Amerkoe nuskaltę kam e mnėtą at THE BRDGEPORT ELECTRC CO n e A BARTKUS Prw svėrmą neprėmė Todėl tūr e dabar kap vek darbas prasdės th St Tel Benlevard Cheage 40% r dar 5 mk ant valandos V' kap koravončs mokėt štas / Ofao Telefona w A T\ Bnao Tefofenaa pasūlymas darbnnkams nepa Central A A Armtaga 3T99 kako kadang tarpas nuo VDUKMESČO SPlCAUTAS 1922 k streko vsa dar ne Apskrta Chrurga (operacos) r Moterų Egos 7 Įvest Madson St kamb 1202 Kampas fltate gat tvarkytas O ant to vyrausa' PAS MUS K GUGS per kur perena Bordeno Parnktns Penas te ka ums kokybės r šva rumo peną Kana nė ra peraukšta s ver tas daugau PRKT PARDUOT AR MA NYT VSADOS KBKPKTftS Monroe gat art Stąto Beperrtoglna Vodevlus Šetad Seka a d šventma 45 r 22c (r taksa) ratalfanas l»c (Olrant Mted rekmed r švontoo Kekvenas Procesas Prk Svetą r Kaunue š Bordeno mo NORĖDAM V W RUTKAUSKAS Advokatas 29 So La Šale St Room 530 Tel: Central 6390 Vak 3223 S Kaleted St Chcago Tel Yards 4681 Tel Haymarket 3669 JOSEPH W GRGAL Letuvs Advokatas Kambarys 306 Home Bank Bldg Kamp Mlvvaukee r Ashland Avės Ofso va: nuo 9 k 5 r nuo 7 k 9 vakare MOTNOS! S W BANES Va: 9 A M k 5 P M 1311 Recter Buldng 79 West Monroe Street Chcago Phone Central 2560 Rez 3203 So Halsted St Yards 1015 Va: G k 9 va Ve Nauas Dalykas Nuo Krupo r Slogų Pas Vakus Herman P Haase Chamber of Commerce 133 W Wa«kmton S t Phona Maų 1308 Chcago ADOLPH E NEPLK GERKLĘTK PATRNK S VRŠAUS šmta motnų Nauenų skatytoų pasnaudo a nauu lauktna budu peršalmams gydyt pas vakus Kekvena motna kur nėra mėgnus Vcks Vapo Rūbo gal pamėgnt be okų šladų pasųsdama žemau dėtą kupono Jau š mėgnamųų pakelų yra šntnėta po Jungt nes Valstas r užsenų šals GARAS KVĖPUOJA PER NAKTJ 'Motnos! Pamėgnkt što gydymo Kada ū sų vakas parena šlapęs šalęs r Čaudėda mas patrnk atn Vckso Vapo Rūbo kaklą r krutnę Uždėk ^ltu vlnonu skuduru Pagul dyk vakut lovą luosa apklodama aplnk ka klą kad vastuotus garus s galėtų kvėpuot per nakt štap us bevek tkra apš'aaugoste nuo krupo r uženančos slogos paprasta pranyks lg rytoaus B'EJEŠKA^T NAUJO BUDO Vcks Vapo Rūbą šrado apteknnkas mažame šaurnės Karolnos mestely kurs beeškoo bu do tekt vastą nuo krupo r slogų švengant tolydno ėmmo vasto vdurus r tuom vdu rus gadnant PERSĖDA R GARUOJA Js atrado būdą tepuklu padaryt š gerausų senųų vastų Kamparo Mentolo Eukalpto Čobrelų Kedro Lapų r Tarputyno Tepukas yra padarytas tap kad s perssėda kap lnmentas r podraug kūno šlumos taka šduoda tvaką kap lempn garą štas dvgubas vek mas nuramna tenčmą r uždegmą atledža skaudsmą r spaudmą krutnėę atluooa skreplus r švalo oro takus VASTAS 100 VARTONŲ Persėdamo r katnamo tų pačų dėtnų vekmė padaro Veką Vapo Rūbą tek pat naudn gu nuo odos pavršaus uždegmų kap ve spo vus nudegus nusbraukus nusšutnus perštnt mažems vabzdžams gytus nežėmu užėup raumenms skaudant saule nudegus KAP VCKS VAPO BUBĄ VARTOT Nuo tuešlungno krupo vakų peršaldymo Trnk Vcks Vapo Rūbą kaklą r krutnę kol nkumas kvėpuot peres pasku užtepk stora r uždek karštu vlnonu skuduru Je kolys ky rus duok vaku nuryt mažą šmotel ape žrno ddumo Nuo ddelo peršalmo krutnės Skaudamos Ger kles Tonslto Bronchto Kolo Vcks Vapo Kubu reka braukyt kaklas r krūtnė Nuo la ba ddelo peršalmo r uženančos pneumonos prma dėk karštus šlapus skudurus ape kaklą r ant krutnės kad atdaryt odos skylutes prma negu trnant Vcks Vapo Rūbą Trnk gera kol oda paraudonuos pasku užtepk stora r uždėk venlnku ar dvlnkų vlnonu skuduru Je ko lys kankna nuryk mažą šmočuką ape žrno ddumo kas kelos valandos Nnn šalčo galvo Dtšulo Kataro Dulklno KafščO Vcks VapG' Rub reka štarpnt šaukšto r traukt garus nos arba galma Tru put dčt noss r traukt vdun arba e pato gu Įdėt šaukštel Vetas Vapo Rūbo 'puspln katlėl verdančo vandens r kvėpuot kylančus garus r šltą vandens garą ta yra gerauss gy dymo būdas Nuo Pneumonos Je pneumona yra ar yra laukama tuoaus šauk gydytoą Pasku pradėk gydyt Vcks Vapo Rubu kurs būdamas lau kutns vastas nepakenka vdun mamam gydy too prrašytam vastu vekt Dek karštus Šlapus šluostus penkas mhutafc pre krutnės ant žemutnės kaklo dales r pečų tarp menčų r pre šono ar šonų kur skauda pra dedant nuo pažastės k trumpųų šonkaulų Trnk Vcks Vapo Rūbą gera užtepk stora r ap dėk venlnku ar dvlnkų vlnonu skuduru toku karštu koks yra pakenčamas Palk naktnų drabužų apkaklę luosą Sutasyk apklodus tap kad pasdarytų kap r leka kura tvakas etų nos Pakartok tą kas keturos valandos k karš ts peres pasku kas keturos k aštuonų va landų Vcks Vapę Rub dabar galma gaut vsolse aptekose Bet e us norėtumėte šmėgnt Vapo Rūbą preš prkmą ta panaudokte štą kuponą žemau Nuo vsų Peršalmo Klūčų Pasųsk štą kuponą nemokanmany šmėgnamam pavyzdžu: Parašyk savo pavardę r adresą škrpk štą kuponą r pasųsk Vck Chemcal Co Sprng Garden St Greensboro N C Pavarde Gatve r numers Vrš 17 tnlonų slokėlų švartoana kas meta Mestas STASULAN < Peržūr abstraktus r skolna pn gus ant nekrutamos nuosavybės OFSAS DDMESTY KAMBARYS 1104 Chamber of Commerce Bldg 138 W Washngton Street Tolef Frankln VAKARAS 3236 So Halsted Street (Eagle Musc Co) Telef Boulevard 6737 J P VVATCHES LAWYER Letuvy n Advokatas Denoms :Room N Dearborn St^ Tnlophone Dearborn 609f r Vakaras: S VVabasb Avė Tel: Pūtma: <1377 Kuppenhemer L sstemos r kt gera žnom PLOSČA Jūsų Pasrnkmu $2750 Kekvenas ploščus tur būt par duotas be atsžūrėmo pelną ar nuostol Kt plošča vsų pagedau amų gelumbų spalvų r petrnų vė lausų r senovnų madų $1095 $1695 r $2250 Vyrams r Jaunuolams gamturą 1 r 2 kelnėms $1350 $1850 $2250 $2750 $3250 r $3750 S GORDON (Prstatytoas Smulkmenų Prekyba L 1401 S Halsted St 739 W Atdara kasden vakaras t feptntadenas

3 ~~ Am r< l et \ 'r : A KORESPONDENCJOS 1 ' =r=t=ž> Montello Mass Sauso 28 soptntaden bu vo ča prakalbos rengtos rogreswų draugų sąryšo Kalbėtoas buvo drg Mchelsonas Kelevo redaktorus r Komunstu Mnška Petrkenė Draugas Mchelsonas sa vo kalbo pagyrė draugas kad os kura savo Sųryš r lnkėo kad r ktos kolonos pasektų Montellečus Pasku te sąryša galėtų daryt ben drą sųryš tuo budu butų len gvau kovot uoduou n ternaconalu Smerkė Letuvos valdžų už os atžagarevškumų tapg r tų regstracų kad noa apkraut Aamerkečus mokesčas Truput pakrtkavo Rusos bolševkus r ragno vėl organzuots š nauo r lauts vedus tuos be rekalngus gnčus nes tk ta venybė yra galybė Žmonės užslakė gana ra ma Manau kad au montelleča persrgo bolševzmo lgų Bet apsrkau l)gu Mchelsonu pabagus prstatyta kalbėt Petrkenė Na r kal bėo Kad rėkė ta rėkė Tur būt Lasvės žodyne maža kas palko nepavartota šmež tų r kolomų taškomų so calstus r socaldemokratus Ko norėo tuo savo burno mu atsekt ta aš nežnau Matyt bo kad žmonės tk nesprastų r kad tk nq)radėtų venyts Bent man tap atrodo Nes tuomet toka kal bėtoa nebūtų vetos J ta nuauča laba gera o todėl r demoralzuoa žmoue Po os kalba da buvo le sta dešmt mnučų Mchelsonu atsakyt Petrkenės prekašts Žnoma Mchelsonas užtektna patas s tuos os užmetmus atmuša laba leng va bet >er dešmt mnučų kažn ką neatsakys Ta Ča r pasrodė komunstškos da vatkos taktka nenorėo MCh(lsonu duot pabagt ne tą dešmt mnučų: ėmė šaukt meluo! r rankoms plauš knt r egu Mchelsonas ne būtų da užbagęs ta gal bu tų turėęs prevarta aplest pa grndas tap au atrodė kad pre to enama nes au buvo pradėę rodyt vsų savo spratmų kok go per tuos kels kovos metus Po to da Petrkenė stengės atsaky t Mchelsono užmetmus J žnoma neko negalėo atsa kyt tk tesnos Pavyzdžu Mchelsonas buvo pašepęs Ččernų kad tas bolševkų dar bnnkų atstovas fraku r šlknu clndcru lankės pas talos karalų ta Petrkenė aškno tap kad ččernas bu vęs neprpratęs dėvėt clnderu ta užmršęs ar traukny ar kur r tarna turėę et eškot Ta mat atsakymas! š to šena kad ččernas tur būt buvo stpra ragavęs ta lų vyno e au nū nesautė ar tur ką ant galvos ar ne A Jeln Letuvu Motery Globos Komteto atstovu maršrutas {L M Globos Komteto Cen tro Valdybos Narės D Šleže včene r V Vencenė atvy kusos Amerkon Letuvos našrlačų rekalas lankyss prakalboms sekančose kololcae: d Patersea N J 3 d Nevvark N J d Maspetty N Y d Central Brooklyl^ N Y y r 11 d Brooktyn Wllamsburgh 13 d Now Brtąn Conn 15 d New Haven Conn 17 d Waterbury Conn Chcago U K 19 d Ansona Conn 21 d Hartford Conn 23 d Amsterdam N Y 25 d Utca N Y 27 d Rochester N Y Kovo: 1 <1 Worcester Mass d Law ence Mass D lyg 15 d Boston Mass r apelnkė d Nagara Falls N Y 191 d Detrot Mch 21 <1 Grand Rapds Mch 23 kovo lyg 15 d Bal Ch cago r apelnke Balandžo: 17 d Cleveland Oho 19 lyg 23 d Pttsburgh Pa <1 Bnghamton N Y 27 d Scranton Pa 29 d Wlkes Barre Pa Gegužės: 1 d Plymouth Pa d Pttston Pa 5 d Shenandoah Pa d Mahanoy Cty Pa 9 d Tauaųua Pa 11 d Phladelpha Pa 13 d Baltnore Md Prakalbų rekale L M G Kto Atstoves laškas krepa s vršu mnėtų kolonų vekėus Prašoma yra kad to se kolonose butų rengtos prakalbos r butų organzuo t vetos darbuotoų moterų r vyrų komteta Vsas prakalbų rekalas r nčant aukas prašome ad reot štap: Letuvu Moterų Globos Komtetas 294 Eghth Avė New«York N Y Mško r kuro klausmas Letuvoe ' 3101 So Halsted St kampas 31 gat Telefonas Yards ?New York Plymouth "" HavrePars Bagus Jūrėms vsa kelonė Letu v) r š os garlavas: La Eourdonnas vas 8 f Roch ambonų vas 15 La Savoe bal 7 Pu knusls tvarkymas kambarn dvem keturems r šeš eras žmonėms Valdo mas kambarys rūkomas ba ras barbernėatdaras padenartas vršus pukausa pran cūzškas valgs vynas r alus 'tekama veltu muzka šo ka Tk Amerkos ar Letu vos pa prancūzų vzos ne reka Vsas rekalas krop ktės pre vetos Prench L ne agento arba kompan os ofsų 19 State St New York Cty Chcaros ofsas: 133 N Dearborn St? ' ' ' UV/ U? v» 1 Kalendorų senn letuvškoms spalvoms Knygų vertės dveų dolerų Venybės la dos $350 Metams Letuvon Adreokte Tel Lafayette 4223 Plvnbng Heatng Brooklyn N Y M Yužka ( 4228 W»8th St O# DR HERZMAN Chcago TU š 'l' mura MR>«c3B3!arnK DETROT MCHDAN West 1394 Kam 6678 WM J STOLL CO J Balebunaa pagelbnnkaa (arba asstentas) G RA KORUS th St 9569 Cardon Detrot Mch 1^ V 100 puslapų Kana 40c TURNYS drauge Letuvu Mylėk Kalėdos Nauų metų dena Nekaltems Lėle Ką mes mokam? Naua relga Dp lomatas Varna Ptagore teorema Homero vakuča Vengrų baoras Raudonu e lų kalku Lasvamanų rauda Klerkalų rauda Da naus patarmas Ant parna so Pranašas Pasaka Jua nas nams Auka Anat*m a Valkolako dana Kurms r slekas Batukas r Varlės poltkės Du koa gadžu Kaulė r aslas Devas r žvagždės Paskutns lapas Trauk nye š ryto * Kelone Pa sauls r Devas Mano draugus Saulė Gyvenmo kalnas Žmonos dealas Sup n a s s V Solovovo Tvunas š V Solovovo Nepretels Pasaulu Šaltną Naktes ramumas Bus audra Traukny Lamė Ko mums reka š mužkų da nų š Bourdllono Jega r melė Nau meta Pavasa ru Š A N Makovo Pas tarass atssveknmas Pe voe Dv oper Ex quo omna š V Solovevo Mano Rekalaukte tuoau Amercan Lne NAUHENU KNYGYNAS 1739 So Halsted St Chcago JNTevv York Plymouth Cherbourgr *Mongola vas 22 *Manchura kov 15 *Nauos 3 klesos kautos RUSJOS Gera letuvams žnoma per 16 metų kapo patyręs gydytoa ch rurgas akušers Gydo stagas r chronškas lgas vyrų moterų r vakų pagal nau aus metodus XRay r ktokus elektros pretas Ofsas r Labaratora: 1S26 W 18th St netol Fsk St VALANDOS: Nuo 1012 petų r nuo G k 8 va vakaras Denoms: Caaal 3110 arba 0376 Telefona: lt r% Nakt Drexel 950 Boulevard So Halsted St Va: 910 A M r 89 va vak Naua cl knyga š Letuvos Parašė Adomas Jakštas Akušer us koleg k lga ' praktka vus Ponnūlvanos hosptalė' Pasekunga pa7 s 1 1 tftssa tarnaua pre gmomtlymc Duo^N^Hda rodą v šokose ljm^hhlgose r kltokuose rekaluose moterms r mergnoms Kapo letuvs letuvam* vsados patarnauu kuogerlaų*al VENYBE 193 Grand St Myf > DOVANU Whte Star Lne PNGA DR CHARLES SEGAL Praktkuoa 16 meta Ofsas 4729 So Ashland Avė 2 labo* Chcago llnos v 1S Town of Lake Specalstas dž vos LETUVON Moterškų Vyr r Vakų lgų OFSO VALANDOS: Nuo 10 k 12 va ryte nuo 2 k 5 va po pet r nuo 7 k 8:30 va vakaro Nedėloms nuo 10 valan dos ryte k 1 va po pet Telefonas )rexel 2880 of Lake letuvams artmausa r patogau sa stafa pantmu pngų Letuvon yra Nauenų Skyrus 1614 Towū Tel Pullman 5432 W 46th Street A SlUSHO Mnnekahda (3 klesos) kov 1 Anapus ngmu Baltos uost Red Star Lne PlymouthCherbourgAntwerp Samland vas 17 Kroonland kovo 3 Lapland vas 24 Zeeland kovo 22 New York Hamburg Dana# Gothland (3 klesa) kovo 28 Geras mastas Uždarom kamba ra Ddelės vešos erčos Prena mos kelonės kanos Ssų draugams važuoantems Amerka PASAŽERŲ SKYRUJE 14 N Dearborn St Chcago Rezdenca 3159 So Unon Avė Tol Yards GYDYTOJAS R CHRURGAS Ofsas 2201 W 22nd S kampas Leavtt St Tel Canal 6222 Rezdenca 3114 W 42nd St Tel Lafayette 4988 Va 14 r 79 Ned So Mchgan Avė Tel Vctory 9082 Nuo 1 k 3 va po pet Telephone Boulevard 5052 DR A JUOZATS Lakyks nurodymų ant pakelo Kana 50centų DANTSTAS Prakatavme organa mažne vomet palečam r todėl šmn tnga turėt namuose po ranka Valandos: nuo 9 k 9 va vaka re Nedėlo nuo 10 k 12 ryto Severos Kolo Balsamą Kana 25 r 50 centų Gerklė dažna skausta r >araudoauf>a bet daug pagelbės kuomet Savaraa Antaepaols yra vartoama gerkle gargaluot ar nosa šmrkšt takus r paluoeavnn nuo perų Kana 35 centa 3261 S o Halsted St Chsago 111 DR C K KLAUGA DENTSTAS 1821 So Halsted St Chcago Hl kampas 18th Street Phone Canal 0257 kad švalus Šte preparata pardavnėama aptekose Vomet prašyk Severos r nemk ktokų Cedar Rapds awa Dn F MATULATS PHYSCAN R SURGEON 3464 So Halsted St Ofso va: 1 k 3 r 6 k 8 v v Nedėlo 9 k 11 ryto Tel Boulevard So JMchgan A Ve Tel Kefnvood 5107 Valandos: nuo 9 k 11 va ryto nuo 5:30 k 7:30 vakare r SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČO R KRUPO S State St Chcago f1*" GERMAM LLOYO Dubeltavas šrubas garlava NEW YORKBREMEN Garlava šplauka ka* antr} aeredą Puka rengta trečo* klegoa parankuma Pakankarva valgo pu kųs uždaryt kambara dėl 2 4 r 6 ypatų Dėle platesnų nformae ų krepktės pre vetųagentų North Gerna) tloyd Geo W (3aussenuH 100 N La Salk S t Turu patyrmą moterų lgose ru pestnga pržur'u lgonę r 1 u ^tuva Dautara Letuvų Daktarų Draugos Nara NORTM Suma žmones ddelu stagumu Smarkus drebulys skausmas galvo strėnuose r apskrta nesmagumas yra smptoma Ką dara nuo to? Gulėk lovo ar buk name kol lga tęsas r mk W F Severą Co [ MRS A MCHNEVCZ AKUŠERKA FREMCH BĮ Vsems kure užsprenumeruos dukart sa vatn lakrašt Venybę uokų skyru m Tarka gaus Now York Cherbourg r Southampton Olympc vas 10 d bal 7 d bal22 d Maestc kov 10 kov 31 bal 21 (Pasaulo ddžauss lavas) Homerc bal 14 geg 5 geg 26 Gret ngma Baltos uostas Posargos ratyvo vedėų r t p Rymečų lakas gladato ra crke mrdam svekno cezar o Letuvos varguola svekna us brola amerke ča stpdam nuo šalčo Bartkevčus Duoda Šmet Dovany LETUVA (Laškas š Letuvos) Ūžė braškėo medža nuo vėo ton kur Letuva gyve no nežno štsra dešmts danų danuoančų musų se novės gras! Danuodamas as tap r grd tų šmtamečų pu sų ošmų tap r mata tų paslaptngų ų tamsų kuros bo saulės spndulys Tokos buvo anų lakų musų gros o šų lakų ta Verk letuv ddžagrų bas krva as šskynė Šanden Letuvos mškuo se anot to čgono be galvos pusmyl bėk r ta akų nešsbadys Praretėo musų gružės praretoo! Vsokų nelamų pergyveno os lake ddžoo ka ro Keno tk ranka neletė ų! fr vokečo r bermontnnko r bolševko r lenko Šan den rg as kerta tk š kar tų savo žmonės tkr p[eča patrota Užtenka pagyvent keletu denų pre gelžkelo art Vo kečų senos o pamata ko ka nebagama vrtne plau ka musų sūbuonėlės sve tų0 Lankydamas Klapėdos kraštų pats mačau skatln ne valsčue šek tek perka ma kuro bednoms r tam tkra komsa dalna tems bednoms Žnau r aš ve na toka komsą kur pr skyrė pre bednųų skačaus: gus popero fabrkus apkrau tus begalne daugybe Jetuvos mško Mškas nyksta žvė rys nyksta paukšča nyksta klmatas sausėa vadnas der lus mažėa lekančo smlts užkarauna sau nauus plotus! Kadang mško prekyba už sma ven tk žyda ta dv skausmas užgauna be tuvo šrd Te ' patrota kure uokas š musų lasvės š vsko kas mums yra brangu paprkmas tvrkndam musų valdnnkus alna mu kraštą nakna musų turtų grož Brangus letuv šev! Je lgesn laką Amerkoe gyve n r kuomet nors grš ta skaus tavo šrds švydus kalnus kelmuotus pakalnes nuplkusas šnykus mškams r kuro klausmas paaštrėo Jau sgamnt malkų r turtngam šs tas reška o varguolu tam leka lk svaot ar vog t Neveltu sakoma pas mus kad ta pana štaka kur tur savo butų r seksn sausų ber žnų malkų Valdža pardavnėa žmo nėms mškų š varžytnų pa daro porą šmtų šmotelų ko kam nors raonu o žmonų varžytnes važuoa vrš 1900 ta r varo šalčo bo dam kas neverta Kas nors gal man pasakys kad kuru varguolus šelpa val dža Tap šelpa Kekvena Telephone Yards 1532 OBJ KULS Letuvs Gydytoas r Chrurgas Ofso va: 9 k 12 petų 7 k 8 v 3259 So Halsted St Chcago Hl (Banenė) Telephone Yards 5834 Akušerka DR P G WEGNE* 8709 Jos Campau Avo DETROT Ml«Prėmdmo valandos nu* S k 12 š Tel Markot 6284 Marke Se Halnted St Cheage Hl GH A MTVl 25 E VVaahngton Mt Valandos: nuo 10 k 12 Telephone^Central Vntbansa Avė Valandos: nuo 6 k 8 vakaro Rezdencos tel Kedae 7715 Telefonas Boulevafd 7042 DR C Z VEŽEUS Letuvs Dantstas art 47tos gatvės Dl M T STRKOL S Letuvs GYDYTOJAS R CHRURGAS DR A L YUSKA 4G01 So Ashland Avo PHYSCAN AND SURGEON 1900 So Halsted St Gyvenmo veta 4193 Archer Avė 2 k 4 po petų Tel Lafayette 0098 Ofso Tek: Bculevard 7820 Namų Tel: ^Lfcyett* DR M STUPNCK1 S 3107 So Mora CHCAGp MA VALANDOS: Nu* t k 11 ^t* r nuo 5 k 8 vakaro Nedėloms ofsas yra uždarytas dr v a Šmkus Gydytoas Chrurgas r Akuševt* 3261 South Halstėd St Tel Boulevard 5052 Va 1012 AM 13 r 69 PM Ned 1012 A M Resdence Canal 2118 GYDYTOJAS r CHRURGAS 4631 So Ashland Avė Tel: Yards 994 Ofso va: 8 k 10 v ryte 1 k 3 r 7 k 9 v nedėldenas nuo 12 k 1 va po petų U Tel Austn 0737 Telephone Yard* 5032 Dr Mdurce Kar 4712 So Ashland Avė Offce Hours: 10 k 12 petų 5 k 7 vak Tel Canal 2118 Va G k 8 vak 3113 S Halsted st Tel Blvd 3138 Per 15 metų pa sekmngo prak tkavmo turu patyrme Pasek mnga patarnau u pre gmdymo Kekvename atteku stk me ypatką pržurėmą Duodu mopatarmu* lerms r m*rg<noms veltu Canal 0257 Naktns Tel Canal 2118 H P Z ZAUTORS GYBVFGJAS R CHRURGAS VaknuM: 11 k 4 po pet t k 8 vakare TTedSFoms»no 3 k 12 ryto 1821 Sa Halsted St Kampas 1S r Halsted St DR MARYA DOWATSASS 5208 W Harrson St k Valandos 812 kasdeną r 68 vakare šskrant nedėldenua Rezdencos tel Van Buren 0294 Ofso tel Boulevard 9693 Dr A A Roth Rusas Gydytoas r Chrurgą* Specalstas Moterškų Vyrlbų Vakų r vsų «hr*nškų lgų Ofsą*: 3335 So Halsted St Chmps DR P ŽLVTS 78 vak Nedėloms 1012 deną Res 1139 ndppendenco Blvd Chcago Ardytoa r Chrurgas 3243 Sauth Halsted St Je abeo akm* pasterank Tel Boulevard 7179 Rezd Tel Farfax 5574 Chcago Ūla Dr A R BLUMENTHAL S T*1 BOU lrr«r4 t 4* Ashland Ava Kampas 47tos «at 2ros lubos

4 1 CMeags E Antradens* Vasars delegaca vertėo tuoaus kuou amatu r 11 Nuo to Rnkmų davna toke: refor tas programas bus vykn atsšaukt vešąą vso pa lako ka Rusoe tapo ve mnnkų (valdžos parta) š mas gyvenmam nekam ne LDLD Rekala rh«lx*aam*a Ua Neva rnkta 38 lberalų 20 Dar ates galvų patesnt msta prekybos lasvė šte už saulo opną šdėstant Le Publlshad Daly axccpt Sunday by CHCAGO LL ltarnę okupaca neša ne bo Partos 17 neprklau Tbn Lthuana Nawa Pub Co ne tuvos r Lenkos gnčus dėl sėmma nebėra valdžos somų lberalų 4 r venas sakomos žalos Votnas L D L D na tdtor P Grgats senų r nurodant kodėl kontroluoam Su valsty bepartyvs rų srnkmas vasaro 1 d Bet kas pasleka š to Aušros svet 3001 S Halsted Tautų Sąungos nutarmas bnu kaptalzmu e netu k šol reformnnka turė programo? nternaconalnės 1710 Soath Halsted Street Chcago gatvės prėmė sekamas rezo davo parlamente ddžumų r neko bendra yra netesngas Telaphone Roosavelt 850 paskolos kėlmas yra ne lucas: Tas nutarmas štesų v Valdža Rusoe kontro Bet šuose rnkmuose e d galmas daktas Francos Subscrpton Ra tau: džumos nelamėo r lode ne 800 per yaar n Canada naconalsta beprotnga pre LTERATŪROS ^LEDMAS luoa tkta geležnkelus sška praslenka tesn $700 per year outsde of Chcago gal daryt valdžų Suspra 1800 per yaar n Chcago gumu Netralnė zona ena paštą r telegrafą (kure pr st lberalas e rg nega šnas reparacų mokesnų Chcagos Raono L D L 8c per copy D konferenca vasaro 1 d per Letuvos tertorą klausė valstybe r caro la l: lberala grežta pareškė mažnmu Angla tn 1923 m randa: ka ncberekalaut š Francos Entered as Second Clasa Matter kas!) prekybą užsenu og e oko bloko reforskra letuvųlenkų frontą March 17th 1914 at the Post Offce 1) kad socalstnės 'lteratū skolų tk tan tkroms šly of Chcago ander the act of mhnkas nedarys Tap daly r dal stambosos pramo kurs atsrado rezultate len goms Del tų šlygų paro ros ledmas r os gamnmas March 2nd 1879 kams esant sako Holland par kų sveržmo Letuvą Pa nės Bet valdžos kontro z Paryžaus konferenca Jun yra opau denos uždavnu Nauenos ena kasden akrant lamentu leka tk vena še gtnės Valstos vsa neko Pažymėtna štoko knygų so aedldenu Ledža Nauenų Ben dalnt netralnę zoną pu luoamo pramonė neša d ts paslest r paskelbt drov 1739 Se Halu tad St Chcago calzmo teoros r storos sau tarp Letuvos r Lenk delų nuostolų r paslako nauus rnkmus remants nedaro (U Telefonas Roosevelt 8500 klausmas neturme raštų os reška prpažnt len1 tkta nuolatnėms pašalpo Atsakomybė puola ne proporcnų rnkmų dėsnas U&mokmo kana gvldančų socalzmo prakt Choagoe paltu ven tk ant Francos V kos darbnnkų udėmo de Reka pažymėl og Zelan kams tą Letuvos tertoros ms š valstybės ždo todėl Matams $800 dal kurą yra užgrobęs Že au dabar patys bolševka dos Darbo Parta auga ne sos valdžos yra kaltos Pasa omtų 400 nos r ktus klausmus nem Trms mtaasanas _ 2J25 paprastu spartumu Paskut Tuo nutarmu ketna vest oe ktoką Voketos valdža atssa nnt ape tuos raštus kure pr Oram mnanan*175 lgovsks nas rnkmas pravedė dv kė apkraut mokesnas ka valėtų kelt akštėn socalst V anam manaau 190 Tautų Sąunga renga drvą tvarką Šoe vetoe au bu guba daugau narų negu Chcagoa per nsotcus: vo rašyta kad sovetų val prma turėo Holland sako ptalstus Vsų mokesnų na nės kultūros ^problemas r v Vena kopa8c galutnam Vlnaus krašto Savate 18c atskyrmu nuo Letuvos dža gruodžo mėneso 6 d og vedus proporcnę rnkmų štų! vertė ant darbnu s ktus darbnnkų udėmo rekalus Mėne 76c ų šledo dekretą ape valstyb sstemų Darbo Partos atsto r štap elgdamas pat 2) mnėtas raštas negal Seveurtase Valstose ne Cheagoe Anglos valdža kur pa darbnnkų aprūpnt atskr palte: save panekna kadang Že nų monų pardavmą prva vybe parlamente dar labau Motems7W sgrobė vokečų lavynų r stprės žmones ų ledmas r gam Pasa metų 4W lgovsko sveržmą Letu tnems asmenms r kompa gerausas Voketos kolo nmas yra pačų darbnnkų Trms oafaoaamo 200 Be to dal monų Dvem mėnesam 150 von yra pasmerkus kap noms nas šanden tnka dary rekalas r uždavnys L D L Venam mnė!76 netesėtą darbą Dabar g ketnama pavest akcnėms E VANDERVELDE SMERKA t koncesų Bet r savo D kur tuo tkslu yra «usletuvon r ktur ožsanfuaee PRANCŪZŲ POLTKĄ bendrovėms kurose dals (Atpgnta) legalzuoa parodyda reparacų dal nenor pas kurus Metanu ma tuo kad os smpatos akcų (šrų prklauaya val Cologn* vyk* Soealttų ve krt Belgos r Francos 3) ledžtn ecalamė r yra grobkų pusėe Ta yra stybe o kta dals prvat nybės komteto srnkmas nuo karo nukentėusų ter darbnnkų udėmo klaus Pngus reka sųst palto Money mas raštus neprvalome už ne tautų bet grobkų lyga nems asmenms Pagalos Tarp ktų dalykų buvo svar torų atbudavomu Orderu karta užsakyme Francos valdža stoa mršt kad panašos lteratū atena Rusos pramonę r stomas Ruhr srtes okupav n~ : ~ ~ :n < kaptalas š užsenų gauda mo klausmas Emle Vander už ėgos naudomų Belg ros stokuoa Letuvos darb Grobkų lyga Valstybns mas koncesų š bolševkų velde belgų socalstų vadas os Socalstų Partos var nnka darbnnkų aunmas r Belgos r Francos socals du aš protestuou preš tą mokslus enančo aunuome kaptalzmas valdžos žyg Dve meta atgal ka ne todėl enant pre to dar tų partų vardu padarė tok Kažn ar Letuvos atsto Tag r tas palygnant pareškmų: da Belgos mnsterų tary bo prvalome drbt kontakte vas Sdzkauskas paselgė Rusos ekonomnę tvarką ba stoo už ėgos naudo musų draugas sd par gera grasndamas Tautų bolševka vadna valstyb menkas valstybns ūks ku Nutrūkmas ryšų tarp ta Letuvoe mų aš balsavau preš Sąungos taryba kad Letu nu kaptalsmu Pasak Le ps yra Rusoe tolyn vs la Anglos r Francos yra Štų pažymėus konferenca r Francos valdža r man baus ra r o vetą užma ddels smūgs Franca An va pulsant lenkus gnklas nno ta tvarka esant Rus nesmagu sakyt Belga re nutarė: prvatns kaptalas J da gla Voketa r vso pa egu e mėgnsą užmt tą a tnkamausa kadang 1) pavest Raono org Ko kalaua š Voketos tokų saulo taka Francos m rom tuo budu vsa panaš mokesnų kure neku bu mtetu mts premonų kad pusę netralnės uostos ku komunzmą ten esą dar ne peralstnė poltka lg Vo paprastas buržuaznes šals kėlus ddesnes pngų mas du negal būt atmokėt rą ems atdavė Tautų Są galma vyknt o prvatno ketos neberanda prtar kurose vešpataua prvat1 šanden aš pakartou: socalstnų raštų ledmu unga Gnkluotas puolmas kaptalo vešpatavmas rek mo angluose o Anglos m Belgos r Francos socals 2) prmnt L D L D kuo ššauktų karą lenkas r štų šnaudomą darbnn nė nuosavybė tk bado r peralstnė poltka lg tų partos prešnas okupa poms r atskrems narams žmonų skurdo oe yra dau Mažosos Azos neberanda lenkus tame kare remtų d kams šlo rekalo svarbumų r ne cos žygu gnus negu ktur prtarmo franeuzuose džosos valstybės O kas Bet butų klada manyt Aš darau tą pareškmų atdėtnumų Reparacų klausmu so padėtų Letuva? Negut ru kad dabar Rusoe vsą ka 3) prašyt L D L D Cen todėl kad kekveną denų calsta prėmė prak tngų matau og Europos padėts tro Komteto r Lteratūros sa Bet patyrmas rodo ptalą tur savo rankose val programų Frankforte r lakomteto kad vsas lteratū daros nkesnė kad bolševkško Rusa stybė Pat bolševkų val agoe ros gamnmo r ledmo re Mes lakėnės tos nuomo s Vandervelde užbagė savo kalas buįu sžnota Le yra stpr tkta vdunuo dža prpažsta kad valsty nės og reparacos yra re kalbų pareškmu og s sa tuvos sd partos vadau a l se cvlnuose karuose o bnėse monėse drba tkta kalngos Atmokėt repara vo akms matęs nemanomų čo ms stagoms tarptautn karą vest a ne ape pusantro mlono žmo GAL PASLEST NAUJO cų mokesnus tegalma tk vargų Rusoe Vengroe ka 4) pavest R Kom organ sseka (pav karas Lenk nų kuomet vsos šales SOS ZELANDJOS PAR kėlus nternaconalnę pa ro nakntose srtyse r tarp zuot esamos lteratūros pla a) LAMENTAS skolų O ta galma padary Anglos bedarbų gyventoų skačus yra pu tn mos os skatymas r kve Kekvenas žmogus tur drb t tk tada ka Voketa santro šmto mlonų! Tag Ažuot grūmous gnklas st pre to darbo vs L D Nauosos Zelandos Darbo t pasaulo takos gyvendn bus mažnta mokesna p Sdzkauskas butų gal ge valstybnam kaptalzme Partos vadas Harry E Hol Reparacų mokesnų dyds mu Js deda daug vlčų L D narus naus padaręs egu butų pa Rusoe gyvena tkta 1% land sako kad naua šrnk prvalo būt toks kad Vo busmų nternaconaln soca MOKSLEVŲ FONDO reškęs oge Letuva atssa žmonų tass parlamentas turės pas KLAUSMU keta galėtų tata pakelt lstų venybės kongresų kurs Aptarus pre L D L D ko prmt tą Tautų Lygos O 99% žmonų gyvena že lest Praetų met) parbagto Mes tapg rekalavome vyks Hamburge gegužės 21 stegto Mokslevų Fondo renuosprend r po to letuvų mes uku prekyba smul e vyko parlamento rnkma karo skolų panaknmo Ka denų m l w Apžvalga PADEGĖLS KASMATĖ Lteratūros Daržels Užžėlusų Takų Danus Antanas Venuols šuo kart ape venų lūdnausų Le tuvos danų ape A n t a n ų Venuo l Kada s gmė r kur nežnau žnau tk o vomet srūpnus vedų gyvenno vargo pražldntų galvų aukštų/ tesų š ddžų fgūrų r amžna besblaškančas kaž ko be eškančas aks Jsa vsas ta rytum vsas tėra pkta gyvas kūnytas vakščoants nermasts Atsmenu slenkus vename Kauno lakraš čų redakcos ole dar tas n kausas lakas kada š vsų pu sų Letuva prešnnkų appta vatoo karo kančose Maža koka žna telefono varpels netyča koks redakcų užėęs nuo fronto nuo karo lauko žmogus r Venuols vsas vrpa pašoksta nuo lūžusos redakcnes kėdės r skubas žngs nas ma bėgot po kambar Tuomet vs redakcos bendradarba au žno kad at stko kas letuvams negero Bet egu o skubus žngsna kartas perlenkdavo r pasgrsdavo neramus prštas stalo barš knmas mes au žnoome kad letu va kur nors lamėo r kad rytoaus de ną lakrašts turės pukų feletonų ar graudnant strapsn ar džaugsmngų la mėmo aprašymų kad rytoaus deną mes pradžugnsm vsų pavargusų kenčančų Letuvą Redakco tuomet Venuols ėo spe cfnes paregass buvo karo koresponjas Sąmonnga s tą darbų pasrnko r atlko toku pasšventmu koku r vs musų palše bevardža karžyga ėo kovos laukų grūmės keleropa galn gesnu prešnnku r š kovos lauko namo danuodam gržo lamėtoas! štkus kova Venuols au skuba karo laukų kur drauge žestasas drauge karas po prmąsas pozcas rzkuodamas nuolatos savo gyvybę rašo karžygų vardus renka medžagų aprašy t ų drąsa ų žygams patsa kartu as gyvena ų lame ų passekmas r pavoum as druska r duona dalnas r mažne vsos karuomenės dalys pažno r laukė o atslankant nors s lankydavo tkta tuos kure pavou kure ddelus žygus žyguoa r Venuolo rnkto paskelbto r dar nepaskelbto medžaga ape karo žygus berods r tėra tkta ve nntele rnkta medžaga Joks ktas š žymesnųų Letuvos rašytoų k šol dar nepanaudoo herones Letuvos gyvenmo gadynės lteratūra o Venuols au skubo kurt keletą gražausų ausmn gausų apysakų Bet šande aš norėdamas rašyt tk ta ape Venuolo kurnus dar daugumo preš karų kurtus šų denų vykų v sa nelečančus pls mndamas Venuol koks s buvo karo metu manau tkta pabrėšąs o asmens pagrndnę savybę Nes Venuols pats būdamas užsdaręs pats būdamas štktųų venas pasauly vomet kuogyvausa autė gyvenmo puls) vomet kuofcknbausa reagavo gyvenmo ^rešknus r ne tek šoka deno gyvenmo kurs težno tkta veną lamę valgyt gert turėt vakų r kakada už pngus melės nussamdyt s ena s skelba tų gyvenmų kurs se ka aukštesnų tkslų kurs kelas kurs svaoa kurs š vsų egų ras pasekt ktokos aukštesnės prasmės kad žmo gaus gyvenmas butų ktoks negu drėg no kmuo ape kur ne danų kas dės ne pasakų kas pasakys r egu o da nuo amasa gyvenmas nėra toks kok s trokšta kok s svaoa egu o vs karžyga nenussekėla palaužt pa legę žmonės r patys save r klus apvy lę ne patys ką pasekę ne ktems pa gelbėę e o vs aprašome asmens eško gyvenmo r neranda nuskraust r aplest Venuols neko nekaltna ne ko nepeka /leko nemokna r nenor ne moknt ne pauokt sa tk užmrš tesems r aplestesems padeda verkt patsa ų darbus r denas apverkdamas r lode sakau kad nežūrnt vsų dea lzmų Venuols yra venas lūdnausųų musų danų Jegu o karžyga r yra nepatenknt gvenmu nenussekėla egu š o kur nų dvelka neapsakomas lūdnumas ta lūdnumas tol gražu nėra toksa kurs užmuša žmogaus valų kurs šsema o paskutnęs egas kurs kela žmogue pesmzmų r tok rambėmų tarytum žmogus atssėstų dvokančų balų r š os paskelt nenorėtų štokos rųšes lūd numą mes gausa matome pas musų ka mynus slavus rus lenkus ukranečhs Štos rųšes pesmzmas yra tap vadna mo rusų nytka letuvška vsų tkslau sa butų pasakyt stenėmas r Ve nuols nėapsstoa tes lokuo stenėmu nestenkna uo Venuols vomet ras ame glesnę prasmę kekvenam žmogu ras o gyvenmo uždavn r egu tas žmogus to uždavno šspręst neštesėo ta ča au kaltė to kurs tverdamas žmones uos tokus slpnus tetvėrė Aš netku kad žmogus butų patsa savo lamės kalvs amanuoa venas pale gusų gyvent Venuolo karžygų r ro dymas tam vsas o gyvenmas Ką preš ta begal žmogus pasakyt Nereka būt aklam fatalstu kad što žmogaus nepasmerkt ne tk nepasmerkt bet r o žodžams patesnmo rast! Šų savybę stprna dar vena ypa tnga Venuolo talento savybė: Venuo ls nuošrdžausas Letuvos danus Pas nėra ne venos elutės kur butų drbtna o nepergyvenla neškentėtą ne šraudota! Pas nėra ne veno karžygo aprašomo asmens kurs butų pramanytas butų negyvas būt) pretensonalns Ve nuols nėra oks genus nauų pasaulų s neatdenga bet s genaus lamės r neeško s nerašo tap kad save domės atkrept ne kad trukšmų kelt ne dėlto by tk rašyt by tk rašytou būt Js rašo todėl kad am skauda kad s ne gal nerašyt kad s tur savo skausmų š let Js rašo todėl kad s myl savo apra šomuos žmones kad s negal nekentė t matydamas kap e kenča! r šuo žvlgsnu Venuols drauge Važgantu yra venntela musų lteratūroe! Letuvos laukų lūdeso dana Ka matutė nustoo lūluot Ta gegutė pradėo kukuot (A Venuols: Rašta t ) Mes turme daug (Letuvos laukų da nų Žematė Pat š sodžaus klus pat gryna sodetė krauu r sela ausmas r stknmas Jos raštuose net nerasme klų vekėų ktų asmenų kap tkta pl k sodžaus vargo žmonela r gal' ne kur ktur nerasme tek daug tesybės pasakyta ape Letuvos sodžų kap nepaly gnamuose Žematės raštuose r gal ne kur nerasme tek motnškos grynos ty ros melės tam nuskarusam Letuvos so kalus Chcagqs Raono vo tnas narų srnkmas va saro 1 d 1923 m pažym 1) kad darbnnka kapo v omenės klasė e^ yra pa sryžus vsų gyvenmų eko nomn poltn r kulturn tvarkyt nauas pagrn das prvalo vsam tų srčų darbu turėt pakankama f znų r ntelektualų paėgų 2) dabartnė buržuaza la kos lk todėl kad os ranko se nors r nėra mnėtos fz nės egos bet yra apžo us r paėmus savo žnon r kontrole! vs švetmo r la vnmos šaltnus 3) to pates tkslo seka r Letuvos buržuaza os agen tūros veka tam kad pasga mnus užtektna savos os se knams štkmas ntelektua^ lės paėgos Tuo tkslu Letu voe veka krkščonškos or ganzacos kdros rūpna lė šų busmems esamos tvarkos ramščams dals tų lėšų plau ka r š Amerkos letuvų dar bnnkų rankų 4) yra ddelo rekalo r dar bnnkams tuoaus stverts m nėto darbo atgavnant Mok slevų Fondą nes patys dar bnnka r pasdarbavuso darbnnkų klase mokslus e nančo darbnnkų aunuo menė yra rekalnga neatdė tnos medžagnės paramos 5) Mokslevų Fondas šelp damas besmoknančų pas reškusų socalstname udė me aunuomenę pagamns rekalngų darbnnkų udė mu žmonų kurų dabar stokuoame Pažymėus vršmnėtą kon ferenca nutarė: 1) atgavnt L D L D Mokslevų Fondų r 2) ragnt draugus: a) rnk t mnėtam fondu aukų b) ruošt o nauda paskatų va karų r koncertų r c) kve st draugus apsdėt Moks Fondo rekalams tam tkrų mokesčų r remt Fondų v sas galmas budas LTTLE ROCK Ark vasaro 2 Arkansas kalėme šan de elektros kėdėe tapo nužu dyt 4 žmonės kaltnam žmog žudystėse Osdakcos Atsakyma v K Gavėnu Roseland Jū sų pranešmas atėo ka lak rašts au buvo atspausdntas džu kek tos stabos senelės šrdye Bet os tesybė toka rustl toka tėvška J neko neprales nepastebėus neko ne aplenks savo gero bet rusmus žodžo ne tarus Nekas nepasslėps nuo os akylaus domeso nekas neštrūks š os paklusnos plunksnos r skatant žematės stabus rašus tap ba daros tap nešbrenda ma lūdna Žematė mylnt senelė bet r be pasgalėmo J oko vazdo nedea lzuos oko reškno nepatesns Gryna sausa keta rūpestnga bet drauge r žaura peša savo karžyųus Ča* Že mates gala ča os r slpnybe Savo at vrumu tesybe vską pams savo ne galestngąa tesybe pusę pamtųų nuo savęs atstums Ktas Letuvos laukų danus Važ gantas kungas Juozas Tumas Jsa vsa ktoks kap Žematė Js rg žau ra tesngas Bet egu Žematė savo te sngume daktaras ta Tumas galestn go seselė Jegu Žematė mokna mo tnška ugdo ta s pa lūluoa Tumas neko neskelba neko nemo kna (žur o Pragedrula ) Js pate sns kekveną reškn kekvenų nuodė mę Jegu žmogaus prgmts dėl papras tų gamtos dėsnų ko rekalaua s ddele mele tų rekalavmų patesns r Tumo raštuose neskamba paradok ka s au nų gražų ketoms krūtms nekaltų mergatę palygna kumelate eržlo past gusa (žr o Pragedrula ) kur plna aunos svekatos žvenga Tumas prma vsų gyvennų koks s yra by tkta s ena prgmtes palamntas kelas r s neklausa ar ta gera ar ta bloga Js tkta pasklausa ar ta sveka žmogu vomene ar ne Js lteratūro medkas ne apaštalas (Bus daugau)

5 Antradens^ Vasars CHCAGOS :: ŽNOS :: x Ddelė nelamė automoblu Nelamė štko du aunu letu vu Kazmerą Balčat r Jo ną Šmkų Sauso 23 d Kaz Balčats savo draugu Jonu Šmkum savnnku automoblo tarė važuot š Chcagos Racne Ws pas savo brol Juozą BaL čat koku ta svarbu re kalu Racnan uodu atvyko sauso 26 d 4 va po petų r ten užtruko k 12 va naktes Atlkę savo rekalus drauga tarė gržt tą pačą nakt 12:15 va Chcagon Kazo brols Juozas Balčats prašė uos pernakvot pas save bau gndamas uos prastu oru ddele snego dargana Bet drauga nepaklausė perspėmų r švažavo Chcagon kap 12:15 va naktes sauso 27 d atsakydam oge netur la ko nakvot r Grždam namon vdury Sherdan kelo ape 3 mylos nuozon Cty r Waukcgano t ko ddel t roką atvažuoant nuo Waukegano Lenkdames troko pertol pako šal r nuvrto grovn r apsvožė amalu Ta vyko ačū snego audra Troku važuoants žmogus nepastebėo r nuva žavo Vrsdamas automoblus K Balčaču skaudža užgavo galvą dėl ko matyts r apsva go Nebegalėdamas gelbėts prtroško Kazo draugo J damas prspaudė ab koas žemau kelų Negalė dama vens antro gelbėtšau kės pagelbos pro šal važuo ančų žmonų bet nekas ų nepastebėo r nenugrdo š prežastes snego audros Nelamnge šbuvo apsvožę nuo 1 va k 5:30 va J Šmkus turėdamas kek Kuo sas rankas šsėmęs pel ban dė pasluoot paustydamas sėdynes r durs bet be pasekmų Ape 5:30 va pra švtus važuoantys troku mą Po to švažavo Rock sland kur Y M C A pa rūpno am o profeso dar bą Jaunas Kazys nepatenkn tas tuo savo amatu atvažavo Chcagon 1914 m r pradėo moknts pešmo Tyler Art nsttute > Pasmoknęs porą metų s too Suv Valstų karuome nę 1917 m šbuvęs porą metų karuomenė gavęs antro lap sno letenanto urėdą gržo Chcagon 1919 metas r vėl stoo moknts pešmo ton pačon mokyklon gaudamas ddelės paramos š S V valžos už savo tarnystę pasau no karo metu Js trumpu laku pralenkė ka kuruos savo draugus stu dentus pešme Velons Kazys sakės užbag sąs mokyklą ape rugpučo mėnes 1923 m bet nelento mrts prbagė ankščau: Srovė ką tk pražydus auną vyrą š musų tarpo Velons nuo pat savo atkęlavmo Amerkon puka gyveno brolas Prgulėo pre lasvesnųų pašapųų! raug ų buvo rmto budo r vsų draugų mylmas kapo daug vekants tarpe letuvų Kenosho Kazys Balčats bu vo venas š aunausų savo devynų brolų kūrns palko ddžausame nulūdme: Joną r Vncą Letuvoe Jurg Stal Martyną r Juozą Amerkoe Kl o brola buvo mrę cnau Letuvo r Amerko Tapg palko daug gmnų draugų r savo mylmą mer gną kurą neužlgo butų ve lys Dasžnoę gmnės drau ga studenta r pažstam š heagos Waukegano Rock sland Racne r Kenosha at/ažavo ladotuves daugy be žalų gėlų vankų r at avė am paskutn patarna vmą Ladotuvės buvo antraden mūšo 30 d 2 va po petų Švežant velon š namų drau gas Prhodcks aptekorus š heagos pasakė trumpą at* sveknmo prakalbą kur s graudno Velons tao paladotas mesto kapnėse Green Bdge Cemetery) Lalotuvėse dalyvavo porą šmtų monų Smanauskas vetos otografstas nuėmė paveka us pre velono duobės Drauga š Chcagos Prlodsks r Bagdonas MMM Svarbausa š organzadųa mą Bet šanden pasrodė kad komunzmas ape kur tek buvo r yra rekalnga lasva daug svaota pradeda nuslug protauanča Amerkos pro aunuomene kur t r nykt Pagalos būrys gresyva draugų r vekėų š Chcagos turės progos prsdėt tver Tap rašo moters ėmus r apylnkės nutarė atgavn dama kuopas varuose mes t L S J Lygą r praktš tuose r mesteluose Vs Lyda E Pnkham s Vege* kau tvarkyt os programą ungę spėkas pa'ėgshne nu table Compoundą kapo vennteles progresyvės vekt mlžnšką vomenėe Jamestown N Y Aš buvau lasvos aunuomenės organ darbą Pagalns laku bėgant nervuota lengva serzndavau r zacos kuros svarbau tk r aplnkybėms kelčantes dėl nusmndavau r ne turėau ambcos slu bus švest r lavnt au sekmngesmo vekmo norlt Kartas aš negalė nuomenę 'socalstnė deto ar pagedauant ddžuma L davau pasėdėt ka dang turėau skau J tapg stengss aunuomenę S J Lyga galės ungt sa smus strėnose r lavnt dalė dramo mu vo spėkas r vekmą ve buvau slpna Aš kmu Letuvos socalstnės au paėmau Lyda E zko r t p rengdama drau ATVAŽUOJA GARSUS Pnkham s Vegagškus be šemynškus vaka nuomenės kuros kap r LyGYDYTOJAS table Compound skysto r tablotų rėlus švažavmus r vso gečų dėna tksla yra ve formo r vartoau s Šanden Chcagon atvažuo kus varn paslnksmnmus nod Lyda E Pnk L S J L Korespondentas ham s Svekatn a Emle Coue pasklbęs Fran savo naram* plovalą nuo uždegmo šanden aš cos gydytoas apaštalas au eau tkra sveka lakau namus r Atkvelgant U S J Ly drbu A rekomenduou ūsų vastus togestos Ta reška kad gos programą r narų ūpą kekvena motera kura nesvekuo s apsma šgydyt daugybę u r us galte panaudot štą mano reka tketeą kad š organ varų lgų pagelba kal lašką kekvena kta pagelbėt Da zaca gretutaku passtos ant bar aš pergyvenu Gyvenmo Perma bnėmo Prmausa s ma ną r lakau name Vegetable Compaun tvrtos papėdes nes vena or Brdtfeporteča pasnaudokte no aplankyt skerdyklas Emle dą kad galėčau pamt kuomet man ganzaca gera stov fnans nepaprasta proga Drg Bel prreka Mrs Alco D Davs 203 Coue apsgyvens Blackstone na r antra praetame s ns kalbės Šanden Mldos sve W Second St Jamestovvn N Y Hotedy r žada duot keturas Dažna koka nors menka klūts rnkme pas draugus r drau tanė temoe Letuvos eko ard vso kūno stov ą parodo to lekcas Orchestra Hal salė ges pa«r«k nepaprastas pa nomne padėts Vs atslan k smptoma kap nervuotumas Veną lekcą duos šande š strėnų skaudėmas ambcos stygs sšventmas r noras drbt r kykte prakalbas r abalnas slpnumas ryto r antrą po petų Ktas vekt šo# organzacos labu Lyda Pnkham s Vagatabla Com dv lekcas duos ryto ry pound st pukum vastu nuo tokų r dėoms Vs drauga raš Šande 7:30 va vakare klūčų Daug kartų s praalna tą r vakare tška pasžadėo atenant Mldos svetanė vyks laba klūtes prežast srnkmą po keletą dolerų svarbos r pamoknančos pra aukaat rganaaaos bėgan kalbos drg K Belno Letu tems rekalams Apart gr vos Socaldemokratų Partos šmo eėnųų narų dar kele atstove r buvuso Letuvos JUMS PAGELBĖS! tas nauų draugų prsdėę r Stegamoo Semo naro Drg Kasa t Šaukamas PahExĮS ler pagalbos Skausmas greta apgasekant srnkmą kur kas Belns kalbės ape ekononūdaugau draugų r draugų pr prmu ayptelėmu sdės ( Tąsa aat Cte pwl) r «M atlėk skaas ŠANDEN AŠ Ar žna kad TKRA SVEKA Paskutname Tautų cago nelamėse automob las au žuvo 63 žmonės Pe retą sekmaden tapo užmuš tas Thomas Phlbn specals polcstas llnos Central gelžkelo kompanos J užnušo automoblus Joseph T Delfossc studento Wsconsno Unversteto Nelamė vyko ant Mchgan bulvaro pre Van Buren gatvės Delfosse sū nūs turtngo aptekų savnn ko Chcago buvo areštuotas o vėlau paluootas Laba svarbos prakalbos Letuvu Rateluose aa a rvus krataa Penktadeno vasaro 2 d vakarą pas drg A Pudą 822 W 35 St vyko antras L S J Lygos srnkmas šau ktas tkslu atgavnt tą orga nzacą Prmnnkavo J Čepons Valdyba šdavė raportą š ku ro pasrėdė kad organzaca gera stov žde esama vrš dvdešmts du dolera pngų apart čarterų knygų ant spaudų muzkalų nstrumen tų ę t t kuruos organzac a turėo sgus šrnkta pastov valdyba š tekančų narų: K Ms or ganzatorus Marona Jaknutė užrašų sekretorė K Ja nuškevčų ždnnkas r J Auryla korespondentas Tarp ktko tapo nutarta rengt draugšką vakarėl varas pamargnmas duot progos progrcsyyc aunuome ne spaždt arčau drau gos tkslas r lnksma la pralest patems narams šrnktas vakarėlo komtetas š dd K Masnus K Januš kevčaus r St Zovės Kurems pavesta rast vsasy rengmo rekalas Nutarta sekant srnkmą šaukt atenant penktaden vasaro 9 d 7:30 va vaka rą pas drg A Pudą 822 W 35th St Norma gerau tvarkyt r planuot tolmes n vekmą Pora melų atgal L S J L buvo vena š aktyvausų or ganzacų J turėo keletą šmtų energngų narų r ga bų darbuotoų k užėo ko munzmo audra kur denoralzavo organzacos vek Lygos Plenumo posėdye (nuo rugsėo 5 k spalo m) nežū rnt grežto pasprešnmo š len kų puses Letuva tapo prmta Lygos naru r toku budu ėo tautų verenumo r nepr klausomybes šemą? Ar žna kad Helmar turkšk cgareta yra drbam drbėų apgščausos pasaulye turkškų cgarctų rū šes? JUS AKYS Yra ums brangesnes už vską Neap leskte ų Jegu kent galvos skau dėmą e tur akų uždegmą e skatant ar vant akys skauda tuo met atekte pas mane pastart Patarma tekam dovana Ve nntels letuvs akų daktaras (Optometrst) ant Brdgeporto DB SERNĖR ŽERNAS *315 8 Halsted St Chcago Ofso valandos: tk vakare nuo 6 k 9 N dloms nuo 10 k 1 20 metų prtyrmo PANEFEERS Letuvų Socalstų Jau nuomenės Lyga age pasakė ką darbnnka Waukeganan dar >o draugngą prakalbą nu ban pamatė apsvožus karą nešdam velono bografą grovy stoę prėo apžū o prakalbų velons tapo pes rėt r rado nelamnguos as duobėn r užkastas La l aunas artstas Kapo karu prtroškus šėmę gs uodu š po karo nuvežė gre meras Balčats amžna šo čausa Vctory Mempral l asvo šaly Velono Draugas gonnėn Waukegane Už pen kų mnučų Kazys Balčats pasmrė nelaukęs daktaro APKALTNO TRS DE pagalbos Joną Šmkų passekė TEKTYVUS atgavnt Js papasakoo nuotk Tuo duota žna Kazo Grand ury apkaltno trs velono brolams š Kenosha letektyvus kuro brutalška Je prbuvo VVaukeganą pa mšo Edmund Ftch teatro samdė vetn graborų kurs argonstą norėdam š o š parvežė velon brolo Jurgk lad prspažnmą ape pabalčačo namus 12 South ogtus automoblus Polcos Netvell St Kenosha Ws opartamentas praneša kad Brola davė žną apft ne ču tam automoblų vagla lamngoo mrt savo gm >radėę laba smarka vekt: nems draugams r pažsta lkę pastarųų 24 valandų pamems kure atvyko šerme ogę net dešmts automoblų ns J Šmkus po poros denų pats atvažavo š Chcagos 59 ŽMONĖS MRĖ NUO ladotuves savo mylmo drau MUNŠANO go / Kazmeras Balčats gmė Šas metas nuo munšano Letuvo gruodžo 16 d 1891 u pasmrė 59 žmones Chm š tėvų Jono r Marono ago žnoma panagų m^r Balčačų Kauno rėdybos Ra tu reka laukt r daugau senų apskr Vohmdškės ka mo Amerkon atvažavo 2 d ĮVYKO 145 GASRA lepos 1910 m pas brolus Kenoshą Prmau drbo fabr Užėus nepaprastam šalču kuose Drbdamas per 4 me 'heago vyko 115 gasra tus nkų darbą stengės pra 4 valandas Sako gasra vymokt anglų kalbos Ape po ę ačū sprogmu gazo dūdų rą melų atgal bagė vakarnę J lamuose Prdaryta laba daug Y M C A mokyklą Keno Į mostolų sho Sustaupęs tylėk pngų s pataramas savo draugų 63 ŽMONĖS UŽMUŠT švažavo Ettngham lk pa AUTOMOBLAS smoknt photo engravng Užmušma automoblas ntkolegom [ ape metus lako bagė mokyklą r gavo dplo den ddėa Šas metas Ch Chcago ėos n aralgoa kan knančo r rsan čo kravp atrėaą dtglo tuoaaa nusprkt to galn go r patkėtno čomynno lnmanto r uom štrn kte skaudamas vetas Tkrass P a n Exp ll rs tur musą NKARO vasbaž nkl Vs kt yra pa/ megzdzomas Kana 35c r 70c aptekose a'ba Š F AD RlCHTEJl & CO 1M1J4 Sonth 4tr St Broohlra N Y 6822 mrtys nuo koklušo Smptoma parešką akų lgas Ar ums skauda galvą? Ar ūsų akys ašaroa? Ar yra uždegtos? l) fna ar nežt? Ar skatant akys gret pavargsta? Ar kvašta galva? Ar matote kap r plukanuz ta kus T Ar atmnts po truput mažėa? Ar akys opos' švesa? Ar aučate krp r smlts akyse? Ar yra balte dėmė ant vokų? \r turt kataraktą? Ar turt žvaras aks? JOHN J SMETANA AKNŲ SPECALSTAS 1801 So Ashland Avė kampas 18 gatvės Ant trečo augšto vrš Llatto aptekos kambara r 17 Valandos nuo 9 ryto k 9 vakare Septntadenas 9 r k 12 denos < J BOXRS PASRNK HELMAR ŪKYTOJA kure pranta kas R gera pasrenka HELMAR Čga retus nes HELMAR patenkna t la bausa nepatenknamus vyrus Turkškas tabakas yra švelnausas r labausa tnka Cgaretėms Prkda mas HELMAR Cgaretus gaun gerv mą Prkdamas paprrėetae Cgaretes gaun tk skadą HELMAR CEMeta yra rapakuou ketose skrynutėse kas apsaugoa uos nuo šlaužymo r mankymo \ ATSMNK SKRYNUTĘ R VARDĄ Koklušas yra labausa aplestvakų lga r pavongausa Vena metas Jungtnėse Valstose numrš ta nuo štos lgos 6822 Nuo koklu šo nėra vasto s paprasta šlakt savo laką bet galma palengvnt ox lg trumpnt Kel laša Dro Drake o Glesco atledža ddžaus ko l o duodant nuolata s mažna smarkumą r paskubna pasvekmą J patara gydytoa r apteknnka garantuodam plną patenknmą GYVENK LGA Jausks 10 k 30 metų aunesnu Nuo vdurų užketėmo plvo rugmo kepenų nesvekumo r krauu pagernt Bulgarško Žolnė Arbata yra ddžausa namns vastas Ger ą karštą edamas gult nuo peršalmo Pąrdavnėa ą vs apteknnka a«ba apdraustu pašto ntnu vena d delė šemnė dėžutė $125 ar 3 dėžu tęs $315 ar 6 dėžutes $525 Adresas: Marvel Products Company 25 Marvel Buldng Pttsburgh Pa NGA V 1S ROCKFORDO Letuvon Sergant žmonės yra užprašom pastart Dr Ross DYKA PATARMA Geraus AMERKOS R EURO POS gydymo boda nuo Chronžko Nervngumo Krauo tlapumo Prvatnų Lgą Jegu us turte ble koką lgą nemuš mnkte Atvažuokte kad r š tol tek geraus gy dymą DR B M ROSS 35 South Dearbom St (Kampas Monroe r Dearborn St) lnkte elevatorų k 5to augftto Prėmmo kambarys 506 Chcago Ofso valandos 105 po pet Ned81dleaas 101 po pet PaaesMy 8ered r Subato vakaras 68 v TR8DVAMTS MBTŲ TOJ PAČOJE VŠTOJE Veta kuro tūkstanta žmerfą lkę šgydyt ta gorausa vhrta lgonų atslankymu V / Dr Anelė Kaushllas D C CH1ROPRACTOR Gydau be operacų r be gyduolų vsokas stagas r kronškąs lgas: narvų reumasemą paralyžų naktn} slapnmą dul r vsas ktas l gas vyrą moterų r vakų Pata rma dyka 2159 W 21 8t kampas Leavtt St / Telefonas Reosevelt 8135 Valandos: 1:00 k 9 p m Nedėlo 9 k 12 a m ' ' ' Dr Natala Žukauskas Rockfordeča letuva p ngams sųst Letuvon ne tur patogesnės r geresnės stagos kap Roėkford Real E statė and Loh Co Ča r vsokus nuosavybės rekalus'gerausa atlkste Sųskte pngus per Gydau be operacų r be gyduolų vsokas stagas r chronškas l gas tapg r nervų lgas: vyrų moterų r vakų Specalstė mo terškų r mergnų lgų 943 W 33rd Place Phone Boulevard 0313 Patarma dovana Valandos nuo 2 k 8 va vakare V " Telefonas Yards 0392 Valandos: 9 ryto k 8 vakare Ketvrtad! r septntad 9 k 1 Dr Felx A Manels * Roėkford Rėal Estate > and Loan Co Nemo L lenu u los num883 tk ra pgus Tur žemą vršų r v dutn sonų š tvrtos švesa rausvos ar baltos materos dy h dža 24 k 36 atsena tk $3 Je krautuvė nėra prsųskt mums savo vardą adresą P $3 Mes pasųsme Netoo HygencFashon nsttute 120 E lotl $t New York (Dept S) a E H 809 So Man St Roėkford NAPRAPATHAS Dagnoza pagal tarmą v 3247 Emerald Avė Chcago * > DAVD Rl TFER & COJ Angls r Koksa Prkte angls tesa reta!' 1 kemų Vr prstatom South Sde ofsas 8801 Norma Av Į Tel Yards ! ' /

6 g Antradens Vasars Chcago U' Letuvu Rateluose laus bags r Mkas Rugs La ne Techncal Hgh School Northsdets REKA DARBNNKŲ PRANEŠMA ĮVARUS SKELBMA Brdgeport Letuvų kalbos pa mokos vakams yra duodamos utarnnkas v pėtnyčoms nuo 4 k 6 v vok Raymond nsttute 816 W 31 St Tėva kvečam yra lest savo vakus moknts letuvų kalbos Mokytoas J Breds PRAPUOLĖ šunukas baltas gar>nuotas mažas Buvo nukrptas gra ža sprandas o galva nekrpta Kas turte malonėkte grąžnt arba kas palėmyst tok šunuką malonėkte pranešt V ZEMECKS 3223 Auburn Avė Chcago PARDAVMU PARUAVMU MOTERŲ PARDAVMU GROSERNf R PARDAVMU groseme Bz SKANSKONŲ KRAUTUVĖ ns gera šdrbtas lysas lgas REKALAU J A pr t y rus ų GERA VETA PG Randa tk $1500 Kambara operatorų pre paega varo nę padėt Letuvo Ta laba RANDA gyvenmu Prežasts pardavš Susvenmo Draug mų nlašnų Darbas nuolatns svarbu šgrst kekvenam le 4535 Wallace St k mo lga Atsšaukte 3726 So ų vekmo geras užmokesns Fashon tuvu nes tema apma pama \Vallace St Tel Bld 3787 Garmcnt Co 716 W Madson tnus Letuvos klausmus: ndana Harbor Prakalbos pa PARDAVMU salunas Se ča norėčau trumpa pam vekslas St Room 306 vyks antraden vasaro 6 d Letuvos ūks pramonė r f nas r šdrbtas bzns art pre PARDAVMU grosernė r nėt ape Susvenmų Drau 7:30 v v Catherne louse svetanė nansa ekonomnė valdžos ddelų drbtuvų Prežasts bučernė laba gero veto 138 Deador St štos prakalbos yra gų r o vekmų Metns rengamos Letuvu švetmo Draug poltka krašto atstatymas REKALAUJA mergnų mergnų pardavmo patrste ant vetos St vank srnkmas vyko sauso 30 d os š Chcagos Meldžam vs le LABA GEBA proga dakta mergnų kuros yra 16 k 25 met Krepktės žemės reforma r kt svarbus 319 Root St luosa ru dentstu r ktokam bz amžaus nevedusų Lengvas dar 1407 So Morgan St šduota komsų r komtetų tuvus atslankyt žanga Komtetas dalyka nu šduodama randon kamp bas drbtuvė prtyrmas nerekalnraporta r šrnkta naua val gas šmokus pakelama mokesns š vsko ašku kad prakal dyba Vakaro rengno kom Letuvų Socalstų Jaunuomenes ns namas 5 rumu flclas ka atekt tk tą deną kada prsrengę PARDUODAMA SALUNO ba bus laba dom nes pa DAKTA PGA stot pre darbo Tur mokėt anglš tetas pranešė kad vakaras vy Lygos senosos r nauosos valdybos dang art nėra tokų profesų ka kalbėt r rašyt llnos Mnature les rekalus vsų plečų dar KREPTS PAS: vyks antradeny vasa ta ča yra gera proga Ątsšauksųs kovo 11 d šv Jurgo srnkmas Lamp Dvson 2243 W Hanson St ro 6 d 7:30 va vak pas drg A PARDAVMU S W SDĖJ bnnkų bznerų profesona svet Bu lošta Užburt Puda 822 W 35th St Drauga malo kt 3150 S Halsted St JACOB HOLANK $100 mokėt lkus po $10 lų r tam panašų Vs be nėkte laku srnkt Valdyba Tol Boulevard 3305 turta kas mėnes už % akro vetų ar skrtumo tur būt prakalbose 1800 So Morgan St MOTERŲ operatorų reka Susvenmų daro vetos t Archer Avė tk $800 e nor tnkama spažnt Roseland Let Scen Mylėtoų pre apatnų sonų r moterškų draugos kluba r kuopos Ratelo mėnesns srnkmas bus 3935 S Kedze Avė padėtm Letuvoe r vė PARDAVMU saldanų krau antraden vas 6 d 7:30 va Vak kelnų Krepts Susvenmas yra tvertas lau orentuots svarbuose Strumlo svetanė Vs nara r no tuvė namu letuvų apgyven WESTERN GARMENT CO kad šo kolono pastatyt rnte prsrašyt tekss atslankyt STORAS r šeš pagyvenma pre JEŠKAU kambaro pas las klausmuose La ne venas ne to apylnkė prešas letuvų Morgan 900 W Van Buren St Valdyba gat art 12tos Ddels barnuosavų letuvų namų arba vus žmones Kad butų apšldo praledža progos šgrst drg bažnyčų Pardavmo prežast genas svetanę Draugos stodamos mas kambarys Northsdee 6 pagyvenma pre 14 P art Hal Seln patrst ant vetos A S 1817 S sted Susvenmų moka po $5 Letuvška Teatralška Drauga gat Bargenas J Z KUNDRA' MOTERŲ Apart Belno kalbės r drg o pasku po venų centų nuo Rūta No 1 lakys srnkmą vasa Unon Avė ROOSEVELT REAL ESTATE Nauenos Box 203 Operatorų prpratusų Unon ro 7 d 8 va vakare Č&Tnausko svet EXCHANGE P Grgats Nauenų redak kekveno savo naro metams 1900 S Unon Avė Valdyba 802 Roosevcdt Rd 2 lubos Specal mašnoms snt Nuola 1739 S Halsted St torus Js au mums vsems Tas pngas yra padengamos tns darbas per apskrtus me PARDAVMU GROSERNf R PARDAVMU namas bučeme yra gera žnomas kalbėtoas vsos svenmo šladas Bendro Komteto Susrnkmas bučernė verta $2000 parduo už Namas mūrns dveų augštų baztus Geras mokesns r bu abeo šuo syku tur $700 greta perkant Turu par mentu 3 pagyvenma r Storas Ga Tapg svenmas kas Penkų metų kaktuvų Letuvos Krepts daug ko nauo r svarbaus pa duot arba many ant automob ražas 2 mašnoms Kana $182Qt Neprklausomybės apvakščomo met renga pknkus balus Bendras Komtetas turės savo posėdwestern GARMENT CO lo ar garo loto Atsšaukte sakyt Todėl vs ekme pra Parduodama dėl lgos 4Š54 So Rockvvel St ŠDUODAMĄ randon kam vakarus nuo kurų pelnas sk pčtnyčo vasaro 9 d Malnausko sa 2050 W 22nd St 900 W Van Buren St kalbas Brldgeportets 19th r So Halsted St pradža barys galu apšldomas Galma art Hoyne Avė ramas prkmu Šerų sveta lė 7:30 va vakare Malonės vs Bend nės statymu Susvenmas ro Komteto nara dalyvaut posėdy gyvent dvem PRTYRUSŲ užladų drbė PARDAVMU salunas letuvų PARSDUODA namas bučernė r dalykų apkalbėmu North Sde 2914 W 43xl St au tur prkęs serų už $2140 nes yra daug r lenkų kolono Bzns laba grosernė gera veta apgyventa vo A žymontas prmnnkas: ų dealūs stlygos gerausas gero bzno veto Namas naua kečų r švedų bzns cash and carry 2 lubos Kaso lakoma tek pngų kek mokesns Nuolatns darbas rengtas Pga parduo kas gret Bzns r pagyvenmu 6 kambara Praetų savatę ponole Aldo est rekalnga Nudengt bėga $10000 dovanų bblstams egu e plektrą gazas vana karšto vandens atekte pasrengusos pre dar atsšauks na Rūgnte užbagė Robert A mas šladas Susvenmas de prrodys savo teoros tesngumą 8911 Commercal Avė šluma r bezmentas per vsą namą Dskusos vyks trečadeno vakarą So Chcago Waller Hgh School r ren da ddžausų pastangų pasta 7:30 bo Kaplan ne garažas Parduo arba many va M Meldažo salėe 2244 W Phonc Boulevard 2892 ant kto namo Prežasts: savnnkas 1213 So Wabash Avė gas stot kolegom Jna tu tymu nuosavos letuvų sve 23rd P Chcago Tegamąą pusę ena ktą bzn 5601 So Lncoln St r palnkmo tapt gmnastkos tanės kur butų galma reng gns Jonas Rodnas ŽŠų padeng mu bus mama 15c žangos Vs PARDAVMU laba geras mokytoa Nors plė Aldona t vsokas pramogas: vaka nuošrdža kvečam Komtetas _ VYRŲ r MOTERŲ REKALNGA sena moters šuo Geras pre bzno arba pre PARDAVMU farma 253 akrų nuostolu 160 drbamos 80 užsėta ru Rugutė yra tkta 16 metų am ra koncerta bala šoka r REKALAUJAMA prtyrusų ar senas vyras pre stubos pa namų dabomo Krepktės: gas doblas r alfalfa 40 akrų pe A L T Sandaros 75 kuopos mėne žaus bet pasekmnga užba t t vų lkus dals po mšku per gamyklą K J D sns srnkmas vyks trečaden 8 sūlų vėų pre kelnų tap dabomo denoms Valgs r 1130 Canal St teka upels namas 8 kambaru cmengė aukštesnę mokyklų kas aš v v vasaro 7 d 1923 m J H Ra g prtyrusų operatorų r vyrų guols Krepktės: Phone Wabash 5550 tuota russ r vsos ktos trobos šnsko svet 729 W 18th St art So ka rodo nepaprastus osos aklas karvėms vštoms r mašno be moterų mokyts sūles sūt 903 W 35 St š fronto 1 lubos Halsted St Vs būtna atslankyk't ms vsa kap reka pųe ddžoo ke gabumus kap moksle tap r Į srnkmą nes yra daug svarbų lo 3 6 mylos nuo kauntės sostnės PARDAVMU salunas le 200 mylų nuo Chcagos HART SCHAFFNER A rekalų apsvarstymu šgrste se muzko Ne tk kad gra vdurname mo delegatų raportą r pasmste tuvų kolono Laba gera ve MARK REUCALNGA MERGNA ža skambna panų bet tu Wsconsne Kana $7500 Morg Sandaros kalendorus 1923 m čus $3500 J Kass 1338 Otto St la Bzns senas Parduodu Valdyba r r pusėtnų letuvų aun PRE NAMŲ Chcago 1922 S Halsted St nes švažuou New Yorką Kas mo būrel pra noknu s skam DARBO Drg K Belno prakalbose A L T S'andaros 75 kuopos s prks tas lamės 635 W 26 St KLAUST bnt panų Todėl lnku ple rnkmas vyks trečadeny 731 W 18 VYRŲ DDŽAUSS bargenas ant Brdgevasaro 2 d Stančko salė Phone Vctory E 55th St Aldona Rūg u te pasekmnga St Drauga malonėkte kuoskatlnporto Bevek nauas mūrns namas Sargo $2500 savatę 3 mechan gausa atslankyt nes turme kele2 pagyvenmas po 6 kambarus ran užbagt aukštesn mokslų r Rosolande buvo renkamos au tą svarbų rekalų aptart tarp kur u kų malūną po 721{>c valandą vež (Seka nuo 5to pus) Brdgeportas ~ SRENPAVŪJMU""' NAMAZEME JESKO KAMBARŲ SŪLYMA KAMBARŲ REKA DARBNNKŲ Aukos Letuvos Socalde mokratams todaum darbuots letuvų v kos omenės labu k šol kek tk a lakas ledo darbavos aunuolų Būnėlo draug os labu La būna garbė tė vams Rugams nors e yra neturtng kap r daugels k tų danbo žmonės bet moka tnkama vertnt mokslų Je randa premonų lest savo abudu vaku aukštesnes mo kyklas Kelas mėnesas vė Letuvos Socaldemokra tams Aukavo po $1: J Kutdrotavčus R Dobravalsks r B Barkauskas po 50 centų aukavo: A Žlevča J Mla šus r A Grebels Smulkų aukų rnkta $135 Vso au kų rnkta $585 Aukavu sems tarama šrdngų ačū Komtetas Fraaešmaf LSS V Raono konferenca bu> vasaro d 11 va ryte Nauenų name Kuopos prklausančos LSS V raonu malonėkt šrnkt dele gatus Sekr A GrebeLs ALBNAS BUDKKAS Musų numylėtas sūnūs pers skyrė šuom pasaulu vasa ro 5to deno 1923 met 5to valando ryto po lgos plaučų uždegmo kura srgo tk 8 denas Velons turėo 21 metus r 9 mėnes amžaus Palko dde lame nuudme tėvus Jonų r Barborą Budrkus r trs brolus Bronslavą 16 metų amžaus Benedktą 13 metų r Alfonsą 8 metų amžaus Ladotuvės vyks Ketverge vasaro 8 d 1923 m 8:30 va ryto š namų po numeru 3254 So Morgan st Šv Jurgo bažny čą Po pamaldų bus paladotas Šv Kazmero Kapnėse Kestume vs gmnes r pa žstamus dalyvaut ladotuvėse Nulūdę tėva Jonas r Barbora Budrka Bronslovas Benedktas r Alfonsas Į Į H S 9 a MLŽNŠKAS JUBLĖJUS Lenkų metų kaktuvų Letus os Neprklausomybės Renga vsos Chcagos Progresyvų Draugų Bendras Komtetas Nedėlo VasaroFeb Ashland Boulevard Audtorum Van Buren St r Ashland Boulevard Pradža 2 va po petų Šame ublėname apvaksčome malona apsėmė dalyvaut: Brutės Choras Prmyn Mšrus Choras r Jau nuolų Orkestras Kalbėtoa: K Be lns Letuvos Socaldemokratų Dar os atstovas Dr A L Gračunas P Grgats Nauenų Redaktorus r Dr C Kasputs Chcagos r apelnkės Letuva: Prašome vsų š anksto pradėt rengts š mlžnšką apvakščomą Mes norėtumėm kad ne venas letu vs r letuvatė nepralestų šo svar baus apvakščomo ublėaus Bendras Komtetas $2500 dalydžų 65c tas Tapg atsveskte r nauų na valandą dalydžų padėėu $2500 ugnakurų 50c valandą džantorų rų Užrašų rašt $25 2 pakuoto] 5Qe valanda tarnų l 60 mėne kambarys r valgs dar Susvenmo Letuvų Namų Sav bnnkų 4550c valanda nnkų mėnesns srnkmas vyks trečaden vasaro 7 d 7:30 va v MOTERŲ Mldos svet 3142 So Hasted St V nara malonėkte laku srnkt Džantorų tumpoms valandoms cs randas daug svarbų dalykų ap naktms $14$18 Į savatę ndų plotart Norntys stot kvečame ats čų denom's r naktms $14$16 lankyt Naras prmamvs namų savatę mergnų drbtuvę $12 rsavnnka Chcago $16 savatę skalbėų $60 kambarys Nut rašt A Bugalšks r valgs South Puk EmMoyment Agency 4193 So Halsted St 2 lubos bus r semo delegatų raportas šduo mu plovėų ASMENl JESKOJMA PAJEŠKAU 2ų draugų: Zofos r Valeros Luknska čų Jos tūlą laką yra gyvenusos Rygoe r atva žavusos Amerkon ape 12 metų at galos gyveno Brooklyne N Y Pas kutn lašką e gavus 1914 metas š Lawrence Mas* Todelg meldža me ų pačų atsšaukt arba pažsta m man pranešt Zofa KazlauskatėRukuza 4558 So Paulna St Ch eago JEŠKAU savo moters Barboros Gražnskenės kur prasšalno nuo manęs vasaro 2 d 1923 m Jonu MkelaČų pasėmė mano pngų M860 palko mane mažu kūdku Vyras aukštumo ape 5 pėdų 10 colų netur karos rankos prmutno pr što Moters aukštumo ape 5 pėdų truput žemačuoa kada kalba Me la mano moters rodos musų gyven mo denose tarpe mudveų buvo ge raus santyka kamg mane r tą mažą kūdk tap nuskraude r da ves tam poku galvą kt? Je manm nebenor gyvent ta kap pat šmana bet ką tas mažas va kels yra kaltas? Je kas toką po relę patėmyst praneškt prmutns gaust $5000 dovąnų arba ana pat Utarnnke vasaro 6 d Drg K Be tegržta lns Jetuvos Soča demokratų Part GRAŽNSKTS os atstovas kalbės Brdgeporte Ml 709 W PETRAS 34th St Chcago dos salė 3142 So Halsted St Pra dža 7:30 va vakare Drauga lte ratūros mylėtoa atekte vs pra kalbas Renga LDLD 19 Kuopa JEŠKAU savo kamynų Jono r Juozapo Keparučų paena š Šmka Drauga šv Onos renga šklmn čų va Serbentų kamo Rasenų ap gą vakarenę programų r letuvš 12 metų atgal gyveno Pttsburghe Pa koms danoms trečaden vasaro 7 Bukt malonus kas žnote ape tokas d 1923 m šv Jurgo parap svetanė ypatas pranešt arba patys atsšaukt pradža 7 valandų vakarą Bus venas nes turu svarbų rekalą Jonas Bas š gražausų vakarų r atslankuse tn 3632 So Lowe Avė Chcago bus plna užganėdnt Kveča vs Komtetas Letuvškos Teatralškos Draugas Rūtos No 1 mėnesns srnkmas vyks trečaden vasaro 7 deną 1923 m 7:30 valandą vakarą Geo čemausko svetanė 1900 S Unon Avė V s nara malonėkt atslankyt s rnkmą mnėtu laku K Balčūnas rašt JEŠKAU sesers Paulnos Kazunyčos po vyru Snkevčenės 11 metų atgal gyveno Farmngtone Tu ru pre os laba svarbų rekalą J pat ar ka žnote prašau pranešt adre: JOS KAZUNAS R 5 Whte Cloud Mch Prmyn Mšraus choro danų repet ca vyks antradeno vakarą vasaro 6 d Luosybės svet 1822 Wabansa Avė Pradža 8 va Vs dannnką' prvalote būt ant praktkos tap pat r nau dannnka nornts danuot galte patapt choru naras Valdyba JEŠKAU Moteaus Baltrukonlo ormau gyveno Bostone Mass Js paena š Letuvos š Kazlų kamo Turu pre o svarb] rekalą Js pms?r kas ape žno te kss pranešt štuo adre: ( ANTANAS AMBRAZAS R 2 Mame Mch REKALAUJA operatorų pre vam} mašnų kuros yra pratę paega varomoms maš noms snt Nuolatns darbas Atekt pasrengusos drbt Rcgenstcn Veeder Co 3440 N KmbalbAve REKA DARBH»ay~ ' VYRŲ REKA VYRŲ NUOLATNS DARBAS V du 45c valandų Krepts E F Houghlon and Co MOTERŲ 3534 Shelds REKA DAMnkT RJlJKALAUJAMA m» nos arba moters pre narn} dar bo Nuolatns darbas r ger nama 3641 Douglas Blvd Lavvndale 0321 MERGNŲ R JAUNŲ MOTERŲ PRE DURKŠLNŲ SPAUSTŲ R LENGVO DARBO DRBTUVĖJE ŠVĄROS DARBO SĄLYGOS R PRADEDAMOJ ALlGA R PAKĖLMAS ŠMOKUS DALYDŽŲ PRE KARŲ Prtyrusų dalydžų pre nauų preknų vagonų darbas vdu už gerą apęokėmą Amercan Car and oundry Co 2310 So Paulna St _ ' : 3961Canal Street 4 bloka vakarus aue Wentworth Avė MERGNŲ pre lengvo darbo drb tuvė Smagos darbo sąlygos Nuo latns darbas r geras užmokesns Nauovnė drbtuvė Atekt prsren gusos drbt REGENSTENVEEDER CO 3440 N Kmball Avė drbtas gal prkt vsų ar pusę kt tuoaus 4922 Pters Parskaudas 1410 S 49th PARDAVMU mnkštų gėrmų lalunas baras r vsas tasy mas Salunas randas pre gatvekarų r netol bznų vsokų Jautu apgyventa veta Pardavmo prežasts patrste ant vetos par duo maža kana Lysas 3 me lams 2048 W 22 St NĖRA BŪTNAS KREPTS ACME STEEL GOODS CO 135 St r C Tracks Rverdale REKALNGA^ prmaranks kepėas kurs moka kept duo nų r keks Atsšaukte: 906 W 31s t S t U Skolnam pngus ant pr mų r antrų Morgčų patnkamoms šlygoms MAREK KRAUS V 1720 W Chcago Avenue art Augštutno Kelo Kasa atdara kas vakaras k 9 va Kalbame letuvška MOKYKLOS GROSERNĖ pardavmu pre mo kyklos bzns gera ena randa ne brang r yra vetos bučerne nes art ktos nėra Parduo pga pre žasts pardavmo svarb Krepktės: 3656 So Unon Avė Tel Boulevard 37>87 REKALAUJAME ŽRKLnnko sengeležų keme tapg darbnnkų Geras mokesns PARSDUODA barbemė laba p nuolatns darbas ga vsokų tautų apgyvento veta 1632 W Knze St rzns šdrbtas per 12 metų Pre GEŽKELO DARBNNKŲ So Ashland Avė PARDAVMU keptuvė ke pama vsokos rūšes duona r keksa Sena veta r šdrbtas bzns kur galma daryt gerus pngus 2924 W 25th St AtsŠau MORTGECAPASCOLOS Avė Ccero 1'11 Prežasts pardavmo partnerų ne tkmas Krepktės 1003 W 32nd St 16 metų r senesnų pre len REKALAUJAMA gvo danbo drbtuvėe PAGEDAUJAMA Pakelta alga PRTYRUSEJ Atekte pasrengusos BET PRTYRMAS pre darbo AMERCAN CAN CO vų kolono bzns senas š $4000 ktus ant morgčų REKALAUJA PRTYRUSO auno žmogaus geležnėe krau tuvėe gera veta PARDAVMU ddelė bučernė ge Abner H Cohen rauso veto ant Brdgeporto Par duo laba pga Vsą arba pusę 2202 W 22 St OPERATORŲ VYRŲ PRE paega varomų vamų maš nų darbas naktms Gens mo kesns Krepts Regensten Veeder Co 3440 N Kmball CONTNENTAL CAN CO ne Avenue 2221 So Halsted St mergnųtrmoterų gerauso Brdgeporto anynke PARSDUODA salunas letu das Parduo už $6300: mokėt tk VALENTNĖS DRESSMAKNG COLLEGE 2407 West Madson Street Tel Seeley 1643 Krpmas dezannmas 'v mas dresmakng r pattem maker Bznu r namų dėvėmu Denoms ar vakaras klesos Specals namų kursas moterms r mergnoms atsnešk!! audeklą krpt prtakyt r pasdaryt sau drapanas Bzno r namų kursa skrybėlų padarymu Krepktės rašykt arba telefonuoklt klausdamos n formacų Sara Patek prmnnkė Dabar yra lakas gero amato šmokt žasts pardavmo enu ktą bzn Atsšaukte greta Nauenų ofsą 1739 So Halsted St No 204 DDELS BARGENAS Gražus fo nografas rekordas parduodama abą pga tapg vėlausos mados akanda 4 kambarams sveklyčnč eė valgomoo kambaro elė 2 me gamųų kambarų elės r dvonas Drabužų Krpėa r Suvėa už vsa tk už $250 Tapg parduos at drba ddeles algas Mes duodama skra Nepralesk što bargeno Bus praktngas pamokas Vyrams r Mo tas 1926 S Kedze Avė terms Drabužus Krpt r Sūt tap g prosnt kšenus daryt rankovos sūt elektrnėms vamoms mar PARDAVMU laba pga noms salunas bzns gera šdrbtas Atekte musų šapą koku nebūk denos laku ar vakare Mes parody per daug metų bezmente pul sm' kap mes galm us šmokyt t prts maudyts Noru par amato calekamu nuo darbo laku ku ruo us vomet uždrbste geaą al duot trumpų lakų gą * 153 E 107 3t Specalė taksa bus teka u a š mėnes (Atsnešk štą afakalhmą savm) PARDAVMU THE MASTE* CUTTTNG AN» TALORNG SCHOOL GROSERNĖ 180 N State St Kampu Lak* St KREPKTĖS 4 lubos Chcags A»s F Kasncka vedėas 3233 So Halsted St PARDUODAMA SALUNAS gero veto bzns gera š drbtas per daugel metų Pardavmo prežast patrste unl vetos 1910 Š Halsted St MPERFECT N PRVATNES PAMOKOS anglą kalbos mokna skatyt rašyt r ka hėts letuvus mokanč us r nemokan čus anglų kalbos Mokesns prena mas MTSS DOKNELLY 421 Belden Avc Tel Dv< r < y #l3? Atekt denoms ar vakanas ORGNAL