Konkretizuoti sprendiniai. Aiškinamasis raštas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Konkretizuoti sprendiniai. Aiškinamasis raštas"

Transkriptas

1 ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 5670/0005:756, 5670/0005:760), VYDMANTŲ K., VYDMANTŲ SEN., KRETINGOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Bendrieji duomenys Planuojama teritorija: žemės sklypai, kadastro Nr. 5670/0005:756, 5670/0005:760, esantys Vydmantų kaime, Vydmantų seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje. Planuojamos teritorijos plotas 1,0649 ha. Detaliojo planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT Kretinga. Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Nuasmeninta. Detaliojo plano rengėjas: Edmundas Petrauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A Detaliojo planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. Detaliojo planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5670/0005:756, 5670/0005:760) į vieną sklypą, petvarkyti naujai suformuotą žemės sklypą padalijant į atskirus sklypus. Pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, pakeisti naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo (kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų, kultūros paveldo objektų, jų teritorijų apsaugos zonų) apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai (pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir kita), inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: - parengti racionalią susisiekimo sistemą, nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; - rezervuoti teritorijas (jų dalis) inžinerinių tinklų plėtrai; - numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; - numatyti pagal normatyvus priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotą; - nurodyti ir išlaikyti gretimų sanitarinės apsaugos zonų ribas ir tvarkymo režimą; - įvertinti gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; - įvertinti visus teritorijoje galiojančius ir šalia planuojamos teritorijos patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Tyrimų ir galimybių studijų atlikimas: atlikti nebūtina. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: neatliekamas. Atviro konkurso geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti rengimas: rengti nebūtina. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: rengti nebūtina. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Preliminarių Detaliojo plano sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nebūtinas, gali būti atliekamas Planavimo iniciatoriaus pasirinkimu. Viešinimo procedūrų užtikrinimas: Detaliojo planavimo viešumo procedūras privalo užtikrinti Planavimo iniciatorius kartu su teritorijų planavimo dokumento rengėju, vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, patvirtintomis LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo (LRV nutarimo 2013 m. gruodžio 18 d. Dėl LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo redakcija m. 1

2 Teritorijų planavimo sąlygos: - Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG206549, ; - AB Energijos skirstymo operatorius teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG206711, ; - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG206799, ; - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG207286, ; - Kretingos r. savivaldybės administracijos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG207351, ; - UAB Kretingos vandenys teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG207443, ; - Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūra teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG207919, ; - Lietuvos kariuomenės teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG207935, ; - Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG210448, (pranešimas apie teritorijų planavimo sąlygų neišdavimą laiku). Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai dokumentai: Bendrieji planai: - Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrasis planas, T ( ); Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimas, T , Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai: - Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schema, T , ; - Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, T ( ), ; - Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas, T , ; - Kretingos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas, T ( ); - Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga (nuo ruožo Kretingos miesto iki Vydmantų k.) dviračių tako tiesimo specialusis planas, T , ; - Kretingos miesto šilumos ūkio specialusis planas, T ( ). 2. Planavimo tikslų apibūdinimas Planavimo tikslai: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5670/0005:756, 5670/0005:760) į vieną sklypą, petvarkyti naujai suformuotą žemės sklypą padalijant į atskirus sklypus. Pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, pakeisti naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Detaliajame plane nustatomi papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai: - parengti racionalią susisiekimo sistemą, nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius; - rezervuoti teritorijas (jų dalis) inžinerinių tinklų plėtrai; - numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; - numatyti pagal normatyvus priklausomųjų želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotą; - nurodyti ir išlaikyti gretimų sanitarinės apsaugos zonų ribas ir tvarkymo režimą; - įvertinti gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius; - įvertinti visus teritorijoje galiojančius ir šalia planuojamos teritorijos patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus m. 2

3 3. Esamos būklės įvertinimas Planuojama teritorija yra Vydmantų kaime, Vydmantų seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje, teritorijoje tarp magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai-Palanga ir Saulėtekio gatvės. Planuojamą teritoriją sudaro du žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kadastro Nr. 5670/0005:756 ir 5670/0005:760). Planuojamos teritorijos plotas 1,0649 ha. 1 pav. Situacijos schema Planuojama teritorija yra vietovėje, kuri neturi saugomos teritorijos statuso ir nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar gamtinio karkaso teritorijas. Aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose numatytoje urbanizuoti Vydmantų gyvenvietės dalyje vertingų arba jautrių aplinkos komponentų nėra, sukultūrintuose žemės ūkio naudmenų (ariama žemė) plotuose saugomų gyvūnų ar augalų rūšių ar natūralių jų buveinių nėra aptinkama. Nagrinėjamoje teritorijoje paviršinio vandens telkinių, kuriems yra arba turi būti nustatomos apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos nėra, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 patvirtintų potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių duomenimis, teritorija nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas. Išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių ar prognoziniuose plotuose slūgsančių nenaudojamų žemės gelmių išteklių planuojamos teritorijos aplinkoje nėra, teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas. Gamtos ar kultūros paveldo vertybių, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3 ar 4 dalies nustatyta tvarka būtų paskelbtos saugomomis planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje nėra. Taip pat ši teritorija nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės apsaugos zonas. Planuojamoje teritorijoje (žemės sklypuose) miško naudmenų nėra, taip pat nėra želdinių, kurie Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka būtų priskiriami saugotiniems medžių ir krūmų želdiniams, augantiems ne miško žemėje. Visas planuojamos teritorijos plotas yra melioruotas. Gamybinių ar komunalinių objektų, kuriems yra arba turi būti nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, planuojamos teritorijos aplinkoje nėra, foninė oro teršalų koncentracija ir pavojingų cheminių medžiagų dirvožemyje koncentracija nesiekia atitinkamomis higienos normomis ir (ar) kitais teisės aktais nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijų (DLK). Pietinė planuojamos teritorijos dalis patenka į magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai Palanga 70 m pločio apsaugos zoną, kurioje yra galimi transporto keliamo triukšmo ekvivalentinio garso slėgio ir maksimalaus garso slėgio lygių ribinių dydžių viršijimai, kitokios fizikinės taršos šaltinių (vibracijos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės ir t.t.) planuojamos teritorijos aplinkoje nėra. Planuojama teritorija yra neužstatyta, visą čia esančių žemės sklypų plotą sudaro žemės ūkio naudmenos. Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius, teritorija yra urbanizuojamoje teritorijoje, neprioritetinės plėtros vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamojoje zonoje (G2n). Planuojama teritorija, kurią šiaurės ir pietų pusėse riboja inžinerinių komunikacijų koridoriai - Saulėtekio gatvės juosta ir perspektyvinis dviračių takas (žemės sklypai, kurių kadastro Nr. 5670/7001:66 ir 5670/7001:10), o vakarų pusėje kitos paskirties žemės sklypų grupė (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), atitinka LR teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nustatytus kvartalo kriterijus m. 3

4 2 pav. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų žemėlapio ištrauka( Susisiekimo komunikacijos: Nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai Palanga iki planuojamos teritorijos privažiuojama D kategorijos (RL-10 m) Žibalės ir Saulėtekio gatvėmis. Į planuojamoje teritorijoje esančius žemės sklypus įvažiuojama iš Saulėtekio gatvės. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schemoje (T ) šios gatvės priskiriamos vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) tinklui. 3 pav. Susisiekimo sistemos schema (esama padėtis) Nagrinėjamoje teritorijoje susisiekimo komunikacijų plėtra yra numatyta planuojamai teritorijai taikomų aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentuose. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniuose (T ) planuojamoje teritorijoje yra numatytos pagalbinių D kategorijos gatvių trasos. Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano (T ) ir Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga (nuo ruožo Kretingos miesto iki Vydmantų k.) dviračių tako tiesimo specialiojo plano (T ) sprendiniuose į pietus nuo planuojamos teritorijos lygiagrečiai magistraliniam keliui A11 yra suplanuota I-ojo prioriteto susisiekimo paskirties dviračių tako trasa. Kitos paskirties žemės sklypas (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, unikalus Nr ) dviračių tako statybai yra suformuotas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu (ŽPDRIS paslaugos Nr. ZPVP-20081) ir yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Planuojama teritorija yra Palangos oro uosto apsaugos zonoje (zona E), čia esantiems žemės sklypams yra nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) ir yra taikomi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 straipsnyje nustatyti ūkinės veiklos apribojimai. Inžineriniai tinklai: Nagrinėjama teritorija yra viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamoje teritorijoje. Artimiausi vandentiekio ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai yra Saulėtekio ir Šilo gatvių sankryžoje, o buitinių nuotekų tinklai yra Šilo gatvėje (atstumas iki planuojamos teritorijos apie 60 m). Teritorija yra decentralizuoto šilumos tiekimo zonoje, šilumos perdavimo tinklų nėra. Šilo gatvės juostoje yra 0,4 kv skirstomieji elektros tinklai (elektros oro ir požeminių kabelių linijos). Planuojamoje teritorijoje (žemės sklypuose) inžinerinės infrastruktūros statinių nėra m. 4

5 Planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų kadastro duomenys: Kadastro Nr. 5670/0005:756 Vydmantų k.v. (unikalus Nr ) Vietovė Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. Pagrindinė naudojimo paskirtis Žemės sklypo naudojimo būdas Žemės sklypo plotas Žemės ūkio naudmenų plotas Nusausintos žemės plotas Matavimų tipas Nuosavybė Kitos daiktinės teisės Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 0,5226 ha 0,5226 ha (iš jo ariamos žemės plotas 0,5226 ha) 0,5226 ha Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus Nuosavybės teisė, savininkas: fizinis asmuo Įrašų nėra Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 0,5226 ha; Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,1671 ha; Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,5226 ha Kadastro Nr. 5670/0005:760 Vydmantų k.v. (unikalus Nr ) Vietovė Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. Pagrindinė naudojimo paskirtis Žemės sklypo naudojimo būdas Žemės sklypo plotas Žemės ūkio naudmenų plotas Nusausintos žemės plotas Matavimų tipas Nuosavybė Kitos daiktinės teisės Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Kaimyniniai žemės sklypai: Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai 0,5423 ha 0,5423 ha (iš jo ariamos žemės plotas 0,5423 ha) 0,5423 ha Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus Nuosavybės teisė, savininkai: fiziniai asmenys Įrašų nėra Numeris Žemės sklypo adresas (kadastro Nr.) schemoje 1 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/7001:66) Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 0,5423 ha; Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,1844 ha; Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas 0,5423 ha 2 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/0005:97) 3 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/7001:37) 4 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/0005:216) 5 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/0005:766) 6 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/7001:10) 7 Kretingos r. sav., Kretingos r. sav. teritorija (kadastro Nr. 5670/7001:4) 8 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulėtekio g. 18C (kadastro Nr. 5670/0005:832) 9 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulėtekio g. 18B (kadastro Nr. 5670/0005:835) 10 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulėtekio g. 18A (kadastro Nr. 5670/0005:834) 11 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., Saulėtekio g. 18 (kadastro Nr. 5670/0005:833) 12 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/0005:836) 13 Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k. (kadastro Nr. 5670/0005:837) Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (Saulėtekio gatvė) Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (Šilo gatvė) Žemės ūkio Žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (dviračių takas perspektyvoje) Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (magistralinis kelias Nr. A11) Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 2022 m. 5

6 4 pav. Kaimyninių žemės sklypų išsidėstymo schema ( Pastaba: kaimyninis žemės sklypas žemės sklypas, kuris turi bendrą ribą su planuojama teritorija arba atskirtas ne aukštesnės kaip D kategorijos gatve, vietinės reikšmės keliu ar siauresniu kaip 10 metrų sklypais nesuformuotu žemės plotu (kaimyninių žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai pateikiami esamos būklės vertinimo stadijos dokumentų sudėtyje). 4. Planuojamai teritorijai taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (reglamentai) 4.1. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimas, T , Pagrindiniai žemės naudojimo reglamentai: Vydmantų gyvenvietė yra priskiriama pagrindiniams nekategorizuotiems urbanistiniams centrams. Planuojama teritorija yra urbanizuojamoje teritorijoje, neprioritetinės plėtros vidutinio ir mažo užstatymo intensyvumo gyvenamojoje zonoje (G2n), kurioje nustatytas dominuojantis teritorijos naudojimo tipas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, pastatų aukštingumas nuo 1 iki 2 aukštų, leidžiamasis užstatymo tankis iki 25%, leidžiamasis užstatymo intensyvumas - 0, m. 6

7 5 pav. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo pagrindinio brėžinio ištrauka (Vydmantų urbanistinis centras) Inžinerinės infrastruktūros vystymas: Planuojamos teritorijos aplinkoje bendrojo plano keitimo sprendiniai valstybinės, regioninės ar savivaldybės reikšmės inžinerinės infrastruktūros plėtros nenumato. Nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai Palanga iki planuojamos teritorijos privažiuojama Žibalės ir Saulėtekio gatvėmis, planuojamos teritorijos ribose yra numatytos pagalbinių D kategorijos gatvių trasos. Į pietus nuo planuojamos teritorijos lygiagrečiai magistraliniam keliui A11 yra numatyta dviračių tako trasa. Nagrinėjama teritorija yra viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamoje teritorijoje. 6 pav. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo brėžinio ištrauka (Inžinerinės infrastruktūros vystymas) 2022 m. 7

8 Kultūros paveldas, turizmas, rekreacija: Nagrinėjamoje teritorijoje ir jos aplinkoje kultūros paveldo vertybių nėra, planuojama teritorija taip pat nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės apsaugos zonas. Čia taip pat nėra rekreacinio prioriteto teritorijų ar rekreacinių gyvenamųjų zonų. Į pietus nuo planuojamos teritorijos lygiagrečiai magistraliniam keliui Nr. A11 Šiauliai-Palanga (Nacionalinė autoturizmo trasa) yra numatyta rajoninės svarbos dviračių tako trasa. 7 pav. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo brėžinio ištrauka (Kultūros paveldas, turizmas, rekreacija) Gamtinė aplinka: Planuojama teritorija yra vietovėje, kuri neturi saugomos teritorijos statuso ir nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar gamtinio karkaso teritorijas. Planuojamoje teritorijoje paviršinio vandens telkinių, kuriems yra arba turi būti nustatomos apsaugos zonos ir (ar) pakrantės apsaugos juostos nėra, vietovė nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas. Vietovėje išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių ar prognoziniuose plotuose slūgsančių nenaudojamų žemės gelmių išteklių nėra. 8 pav. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos BP keitimo brėžinio ištrauka (Gamtinė aplinka) 2022 m. 8

9 4.2. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schema, T , : Nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai Palanga iki planuojamos teritorijos privažiuojama D kategorijos Žibalės ir Saulėtekio gatvėmis. Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schemoje šios gatvės priskiriamos vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) tinklui. 9 pav. Kretingos r. sav. teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išsidėstymo žemėtvarkos schemos ištrauka 4.3. Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialusis planas, T , : Į pietus nuo planuojamos teritorijos lygiagrečiai magistraliniam keliui Nr. A11 Šiauliai-Palanga yra numatyta I-ojo prioriteto susisiekimo paskirties pėsčiųjų-dviračių tako trasa Nr. S-2 (Kretinga-Vydmantai). 10 pav. Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiojo plano ištrauka 4.4. Kretingos rajono teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga (nuo ruožo Kretingos miesto iki Vydmantų k.) dviračių tako tiesimo specialusis planas, T , : Šiuo specialiuoju planu buvo nustatytos visuomenės poreikiams (dviračių tako statybos reikmėms) numatomų paimti žemės sklypų ribos ir šių sklypų naudojimo reglamentai m. 9

10 11 pav. Kretingos r. teritorijos palei magistralinį kelią A11 Šiauliai-Palanga dviračių tako tiesimo specialiojo plano ištrauka Detalizuojant šio specialiojo plano sprendinius, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu (ŽPDRIS paslaugos Nr. ZPVP-20081) palei magistralinį kelią Nr. A11 Šiauliai-Palanga (ruožas nuo Kretingos m. iki Vydmantų k.) buvo suformuoti žemės sklypai dviračių tako statybai. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros yra baigtos, kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypas, kurio kadastro Nr. 5670/7001:10, dviračių tako statybai yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atitinkamai yra patikslinti ir planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0005:756 ir 5670/0005:760) kadastro duomenys. 12 pav. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto (ZPVP-20081) sprendinių brėžinio ištrauka 4.5. Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, T ( ), : Planuojama teritorija yra viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamoje teritorijoje. Artimiausi vandentiekio ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai yra Saulėtekio ir Šilo gatvių sankryžoje, o buitinių nuotekų tinklai yra Šilo gatvėje (atstumas iki planuojamos teritorijos apie 60 m). 13 pav. Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ištrauka 2022 m. 10

11 4.6. Kretingos miesto šilumos ūkio specialusis planas, T ( ): Vydmantų gyvenvietė nepatenka į šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento galiojimo ribas. Planuojama teritorija yra decentralizuoto šilumos tiekimo zonoje Kretingos miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialusis planas, T ( ): Vydmantų gyvenvietė nepatenka į šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento galiojimo ribas Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:0764), esančio Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Vydmantų sen., Vydmantų k., formavimo ir pertvarkymo projektas (patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1278, ŽPDRIS paslaugos Nr. ZSFP-71743): Šiuo specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentu planuojamos teritorijos kaimynystėje (vakarų pusėje) yra suformuoti šeši kitos paskirties žemės sklypai, iš jų keturi žemės sklypai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, du žemės sklypai susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 14 pav. Žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0005:0764) formavimo ir pertvarkymo projekto brėžinys 5. Detaliojo plano sprendiniai 5.1. Teritorijos naudojimo reglamentai Nauji žemės sklypai formuojami padalijant 1,0649 ha ploto tarpinį žemės sklypą, gautą sujungus planuojamoje teritorijoje esančius žemės sklypus (kadastro Nr. 5670/0005:756 ir 5670/0005:760). Projektuojama vienuolika naujų žemės sklypų (detaliojo plano brėžiniuose pažymėti numeriais nuo 1 iki 11). Šių žemės sklypų nuosavybė nustatoma planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkų rašytiniu susitarimu. Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinates žiūrėti Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinyje. Keičiama visų projektuojamų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą žemės naudojimo paskirtį. Žemės sklypams Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 nustatomas teritorijos naudojimo tipas inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK), žemės naudojimo būdas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Žemės sklypams Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10 ir žemės sklypų Nr. 7 bei Nr. 11 dalims Nr. 7A ir Nr. 11A nustatomas teritorijos naudojimo tipas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV), žemės naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1). Taip pat žemės sklypuose Nr. 7 ir Nr. 11 projektuojamos skirtingų reglamentų zonos, šių žemės sklypų dalims Nr. 7B ir Nr. 11B nustatant teritorijos naudojimo tipą bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ) ir žemės naudojimo būdą atskirųjų želdynų teritorijos (E). Statybos ribos ir statybos zonos (pažymėtos grafiškai pagrindiniame brėžinyje) yra nustatytos vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai 8 priede nustatytais statinių išdėstymo namo sklype gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimais bei Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 8 punkto nuostatomis (nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus leidžiama pasirinkti I atsparumo ugniai laipsnį, konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių techninius projektus) m. 11

12 Leidžiamieji užstatymo tankio (%) ir užstatymo intensyvumo rodiklai yra nustatyti vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimo (T ) reglamentais. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose (žemės sklypuose ar jų dalyse) nustatomas leidžiamasis užstatymo tankis 25 %, leidžiamasis užstatymo intensyvumas 0,4. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo vidutinio žemės paviršiaus 8,5 m, pastatų aukštų skaičius nuo 1 iki 2 a. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose galimos statinių paskirtys- susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose - gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai, užstatymo tipas sodybinis užstatymas (su). Rengiant statybos projektus pastatų architektūra turi atitikti esminius statinio architektūros reikalavimus, nurodytus LR statybos įstatymo 5 straipsnyje: užtikrinti naujų pastatų tarpusavio ir supančios gamtinės ar urbanizuotos aplinkos elementų kompozicinius ryšius mastelio, proporcijų, medžiaginių ir spalvinių sprendimų darną; užtikrinti pastatų patalpų ir sklypų funkcinius, kompozicinius ir vizualinius ryšius tenkinti architektūros tektoniškumo sąlygas teisingai atspindėti naudojamų statybos produktų, konstrukcijų ir formų savitarpio priklausomybę, kuriant statinių ir teritorijos visumos estetinį vaizdą. Priklausomieji želdynai ir želdinių teritorijos: Vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo reikalavimais, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose mažiausias želdynams priskiriamas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus nuo viso žemės sklypų ar jų dalių ploto. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose (žemės sklypuose) priklausomieji želdynai įrengiami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai nuostatomis. Atskirųjų želdynų teritorijose (žemės sklypų dalyse Nr. 7B ir Nr. 11B) želdinių teritorijų dalis nustatoma 90% nuo viso šių dalių ploto. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Nekilnojamojo turto registre įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, sudėtis, padėtis ir plotai tikslinami atsižvelgiant į projektuojamų žemės sklypų ribas ir jų plotus. Planuojamų inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių apsaugos zonos (teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos) yra nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo atitinkamų straipsnių reikalavimais ir yra pažymėtos grafiškai detaliojo plano brėžiniuose. Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, padėtis ir plotai tikslinami teisės aktais nustatyta tvarka. Servitutai: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose (žemės sklypuose nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3) nustatomi servitutai 215 Kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) ir 222 Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Žemės sklype Nr. 4 (planuojamos transformatorinės apsaugos zonos ribose) nustatomas servitutas 222 Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Nustatomų servitutų zonos yra pažymėtos grafiškai detaliojo plano brėžiniuose. Nustatomi planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai: Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 341 m Teritorijos naudojimo tipas: inžinerinės infrastruktūros koridorius. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 0 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 0%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: Užstatymo tipas: Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: pagal STR Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai reikalavimus. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai m. 12

13 - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 341 m 2 ; - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 128 m 2 ; - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 72 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 341 m Servitutai: S1-215 Kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas: 272 m 2 ; S2 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 341 m 2. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 1610 m Teritorijos naudojimo tipas: inžinerinės infrastruktūros koridorius. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 0 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 0%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: Užstatymo tipas: Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: pagal STR Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai reikalavimus. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 1610 m 2 ; - Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 467 m 2 ; - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 206 m 2 ; - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas: 804 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 1610 m Servitutai: S3-215 Kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas: 1610 m 2 ; S4 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 1610 m 2. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 862 m Teritorijos naudojimo tipas: inžinerinės infrastruktūros koridorius. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 0 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 0%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: Užstatymo tipas: Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: pagal STR Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai reikalavimus. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 862 m 2 ; - Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 862 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 862 m m. 13

14 14. Servitutai: S5-215 Kelio servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), plotas: 862 m 2 ; S6 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 862 m 2. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 800 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 30, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4. 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 800 m 2 ; - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas: 21 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 800 m Servitutai: S7 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas: 21 m 2. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 800 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 30, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4. 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 800 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 800 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 805 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 30, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0, m. 14

15 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 805 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 805 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 1414 m 2, iš jo: - žemės sklypo dalies (reglamentinės zonos) Nr. 7A plotas: 930 m 2 ; - žemės sklypo dalies (reglamentinės zonos) Nr. 7B plotas: 484 m Teritorijos naudojimo tipas: - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (sklypo dalis Nr. 7A); - bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (sklypo dalis Nr. 7B). 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (sklypo dalis Nr. 7A); - atskirųjų želdynų teritorijos (sklypo dalis Nr. 7B). 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m (tik sklypo dalyje Nr. 7A). 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 30,00 m (tik sklypo dalyje Nr. 7A). 7. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 16%, iš jo: - žemės sklypo dalyje Nr. 7A: 25%; - žemės sklypo dalyje Nr. 7B: 0%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,26, iš jo: - žemės sklypo dalyje Nr. 7A: 0,4; - žemės sklypo dalyje Nr. 7B: Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas (tik sklypo dalyje Nr. 7A). 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: - žemės sklypo dalyje Nr. 7A: 25%; - žemės sklypo dalyje Nr. 7B: 90%. 11. Pastatų aukštų skaičius: 1-2 (tik sklypo dalyje Nr. 7A). 12. Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai (tik sklypo dalyje Nr. 7A). - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 1414 m 2 ; - Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 1026 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 1414 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 761 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 31, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4. 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai m. 15

16 - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 761 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 761 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 766 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 31, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4. 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 766 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 766 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 766 m Teritorijos naudojimo tipas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m. 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 31, Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 25%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,4. 9. Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas. 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 25%. 11. Pastatų aukštų skaičius: Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 766 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 766 m Servitutai: -. Žemės sklypas Nr Žemės sklypo plotas: 1724 m 2, iš jo: - žemės sklypo dalies (reglamentinės zonos) Nr. 11A plotas: 1170 m 2 ; - žemės sklypo dalies (reglamentinės zonos) Nr. 11B plotas: 554 m Teritorijos naudojimo tipas: - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (sklypo dalis Nr. 11A); - bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (sklypo dalis Nr. 11B). 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (sklypo dalis Nr. 11A); - atskirųjų želdynų teritorijos (sklypo dalis Nr. 11B). 5. Leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 8,5 m (tik sklypo dalyje Nr. 11A). 6. Leidžiamojo pastatų aukščio altitudė: 31,00 m (tik sklypo dalyje Nr. 11A) m. 16

17 7. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo tankis: 16%, iš jo: - žemės sklypo dalyje Nr. 11A: 24%; - žemės sklypo dalyje Nr. 11B: 0%. 8. Leidžiamasis žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0,26, iš jo: - žemės sklypo dalyje Nr. 11A: 0,4; - žemės sklypo dalyje Nr. 11B: Užstatymo tipas: sodybinis užstatymas (tik sklypo dalyje Nr. 11A). 10. Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: - žemės sklypo dalyje Nr. 11A: 25%; - žemės sklypo dalyje Nr. 11B: 90%. 11. Pastatų aukštų skaičius: 1-2 (tik sklypo dalyje Nr. 11A). 12. Statinių paskirtys: gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai (tik sklypo dalyje Nr. 11A). - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas: 1724 m 2 ; - Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 1278 m 2 ; - Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis), plotas: 1724 m Servitutai: Inžinerinė infrastruktūra Susisiekimo komunikacijos (eismo organizavimas) Detaliojo plano susisiekimo sistemos sprendiniai yra parengti vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies Kretingos miesto bendrojo plano keitimo (T ) Vydmantų urbanistinio centro susisiekimo sistemos sprendiniais bei statybos techninio reglamento STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai reikalavimais. Nuo magistralinio kelio Nr. A11 Šiauliai Palanga iki planuojamos teritorijos privažiuojama D kategorijos Žibalės ir Saulėtekio gatvėmis. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektuojami trys kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3. Atsižvelgiant į tai, kad Saulėtekio gatvės parametrai neatitinka statybos techninio reglamento STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai IX skyriuje D kategorijos gatvėms nustatytų techninių parametrų (atstumas tarp Saulėtekio gatvės raudonųjų linijų (RL) nagrinėjamoje teritorijoje kinta nuo 5,50 iki 5,70 m), žemės sklypas Nr. 1 rezervuojamas šios gatvės plėtrai D kategorijos gatvės skersinio profilio elementams įrengti ir inžinerinių tinklų statybai. Žemės sklypuose Nr. 2 ir Nr. 3 numatoma pagalbinių D kategorijos gatvių ir inžinerinių tinklų statyba. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai (STR :2014, 10 lentelė): Gatvės kategorija Minimalus Projektinis Bendras eismo juostų skaičius Eismo juostų Maksimalus atstumas tarp gatvės RL 1) greitis, km/h min. max. plotis, m išilginis nuolydis, % D , Minimali horizontali kreivė, m Įvažiavimas (išvažiavimas) į planuojamą teritoriją numatomas iš Saulėtekio gatvės. Įvažiavimai (išvažiavimai) į projektuojamus gyvenamosios paskirties žemės sklypus numatomi iš žemės sklype Nr. 2 planuojamos pagalbinės D kategorijos gatvės. Privalomos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos įrengiamos gyvenamosios paskirties žemės sklypuose - kiemo aikštelėse ir (arba) pastatų tūriuose, konkrečios automobilių stovėjimo vietos nustamos rengiant statybos projektus. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius (STR :2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai XIII skyrius): 1.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai 1.2. Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m 2 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m 2, bet neviršija 140 m 2 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m 2 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m 2 didesniam kaip 140 m 2 esančiam naudingajam plotui Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m 2 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m 2 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m 2 didesniam kaip 140 m 2 esančiam naudingajam plotui Pastabos: 1. Aerodromo apsaugos zonose (Palangos oro uosto apsaugos zona E) ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 staipsnio reikalavimais m. 17

18 2. Kelių apsaugos zonose (magistralinis kelias Nr. A11 Šiauliai Palanga) ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 19 staipsnio reikalavimais Inžineriniai tinklai Vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai: Planuojama teritorija yra viešojo vandens tiekėjo aptarnaujamoje teritorijoje. Planuojamus vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus numatoma prijungti prie centralizuotų vandentvarkos tinklų. Artimiausi vandentiekio ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai yra Saulėtekio ir Šilo gatvių sankryžoje, o buitinių nuotekų tinklai yra Šilo gatvėje (atstumas iki planuojamos teritorijos apie 60 m). Naujų vandentvarkos tinklų statyba numatoma planuojamuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose (žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2) bei esamuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose (Saulėtekio ir Šilo gatvių raudonųjų linijų juostose). Paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento (galiojanti suvestinė redakcija) reikalavimais. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos nepriskiriamos galimai teršiamoms teritorijoms, todėl paviršinės nuotekos nuo kiemo aikštelių bei pastatų stogų suformuotais nuolydžiais gali būti nuvedamos į žaliuosius sklypų plotus ir surenkamas natūraliu vandens susigėrimo į gruntą būdu, taip sumažinant išleidžiamų į komunalinius paviršinių nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų kiekius ir šių tinklų apkrovimą. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus dešimtojo skirsnio reikalavimais. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje, apsaugos zona išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos (SŽNSĮ, 42 straipsnis, 1 dalis). Projektuojant teritorijos užstatymą turi būti išlaikyti statybos techniniame reglamente STR :2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinė sistema. Lauko inžineriniai tinklai nustatyti atstumai tarp statinių, želdinių ir inžinerinių tinklų. Statybos projektams rengti turi būti gautos vandentiekio ir nuotekų tinklų valdytojo prisijungimo sąlygos. Elektros tinklai: Skirstomųjų elektros tinklų ir įrenginių statyba numatoma planuojamuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose (žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2) bei esamuose inžinerinės infrastruktūros koridoriuose (Saulėtekio ir (ar) Šilo gatvių raudonųjų linijų juostose), taip pat žemės sklype Nr. 2 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoje) numatoma vieta 10/0,4 kv transformatorinės statybai. Skirstomųjų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribose nustatomas 222 servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonose ūkinė veikla turi būti vykdoma vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus ketvirtojo skirsnio reikalavimais. Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta (SŽNSĮ, 24 straipsnis, 3 dalis), transformatorinės apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink transformatorinę ir oro erdvė virš šios juostos (SŽNSĮ, 24 straipsnis, 7 dalis). Statant statinius turi būti išlaikyti Elektros tinklų apsaugos taisyklėse nustatyti vertikalūs ir horizontalūs atstumai tarp statinių, želdinių ir inžinerinių tinklų (LR energetikos ministro įsakymo Nr galiojanti suvestinė redakcija). Statybos projektams rengti turi būti gautos elektros tinklų valdytojo prisijungimo sąlygos. Šilumos tiekimo sistema: Planuojama teritorija yra decentralizuoto šilumos tiekimo zonoje. Rengiant gyvenamųjų pastatų statybos projektus turi būti numatomos autonominės (vietinės) pastatų šildymo sistemos. Kiti inžineriniai tinklai: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose (žemės sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3) teisės aktais nustatyta tvarka gali būti projektuojami ir statomi kiti, detaliojo plano sprendiniuose nenumatyti, inžineriniai tinklai (skirstomieji dujotiekio, viešųjų ryšių ir pan.) Melioracijos sistemos ir įrenginiai Planuojama teritorija yra melioruotoje žemėje. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonose taikomi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo VI skyriaus antrojo skirsnio reikalavimai. Rengiant statinių statybos projektus turi būti laikomasi LR melioracijos įstatymo bei melioracijos techninių reglamentų MTR :2005 Melioracijos statinių projektavimas ir MTR :2008 Melioracijos 2022 m. 18

19 statinių techninės priežiūros taisyklės reikalavimų. Esant reikalui melioracijos sistemos statiniai turi būti pertvarkomi taip, kad nebūtų pažeistas hidrologinis režimas gretimose teritorijose. 6. Gaisrinė sauga Atstumas nuo Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos buveinės (Tiekėjų g. 19, Kretinga) iki planuojamos teritorijos, važiuojant Tiekėjų gatve, magistraliniu keliu Nr. A11 bei Žibalės ir Saulėtekio gatvėmis Vydmantuose) yra 7 km. Gaisro gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie planuojamų statinių numatomas žemės sklypuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) planuojamomis D kategorijos gatvėmis. 15 pav. Gaisrinės technikos privažiavimo kelių schema Gaisrinio vandens tiekimo sistemos projektuojamos, statomos ir naudojamos vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr ( įsakymo Nr redakcija) patvirtintų galiojančios suvestinės redakcijos Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių reikalavimais. Vadovaujantis šių taisyklių 67 ir 67.1 punktų nuostatomis, gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų (2021 m. surašymo duomenimis, Vydmantuose yra 1627 gyventojai), kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama gaisrinius hidrantus įrengti šakotiniame vandentiekio tinkle, nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje. Planuojamoje teritorijoje gaisrinio vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų vandentiekio tinklų, esamoje vandentiekio linijoje d110 įrengiant antžeminį gaisrinį hidrantą. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vanens liniją, nuo įrengiamo gaisrinio hidranto iki nustatytų statybos ribų perimetro tolimiausių taškų yra mažesnis nei 200 m. Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymu Nr. D1-995/1-312 patvirtintų Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 8 punktu, detaliajame plane statybos ribos ir statybos zonos yra nustatytos pagal I atsparumo ugniai laipsnio pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus. Konkretūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio ir gaisrinio skyriaus ploto, turi būti nustatyti rengiant statinių statybos projektus, vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose išdėstytomis taikymo sąlygomis ir gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimo reikalavimais. Minimalūs atstumai tarp pastatų lauko sienų (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 6 lentelė): Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis ugniai laipsnis I II III I II III Planuojamoje teritorijoje nustatytos galimos pastatų paskirtys - gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatai (statinių grupės P.1.1 ir P.1.2) bei pagalbinio ūkio paskirties pastatai (pastatų grupė P.2.17). Priešgaisriniai atstumai tarp P.1.1, P.1.2 grupės pastatų ir kitokios paskirties pastatų viename sklype nenormuojami (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 93.2 punktas). Žaibosaugos sistemos namų valdose įrengiamos vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo reikalavimais m. 19

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

TURINYS:

TURINYS: Verslo liudijimas Nr. QD114821-1, Piniava, Panevėžio sen., Panevėžio r. tel.(45) 465765 OBJEKTO NR. 116-10-2010-3 UŽSAKOVAS Roma Lebedevienė, Gintaras Lebedevas OBJEKTAS Žemės sklypas (6613/0003:400) ADRESAS

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais

Kražiai pirmą kartą minimi 1253 m metais, kai Mindaugas dovanojo Ordinui dalį Žemaitijos su Kražiais Panevėžio rajono savivaldybė Smilgiai SMILGIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS KONCEPCIJA BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS KAUNO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Užsakovas

Užsakovas Užsakovas UAB,,Paupio turtas Objektas Daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19 Vilniuje kompleksas. Stadija Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo 2017 1 UŽSAKOVAS: UAB,,Paupio

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02

Sprendiniai_atidavimui 2012_10_02 1 L I E T U V O S P R O J E K T A V I M O Į M O N I Ų A S O C I A C I J O S NARö ATESTATO Nr.0428 KOMPLEKSO NR.U -1046 STADIJA SP TOMAS V METAI 2011 OBJEKTAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBöS GYVENAMŲJŲ NAMŲ

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS...

TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... TURINYS 1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS... 3 2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJAS... 3 3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ... 3 3.1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau