SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SAUGOS DUOMENŲ LAPAS"

Transkriptas

1 Puslapis 1 / 20 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 11 Produkto identifikatorius Prekės pavadinimas Sieros rūgšties 30-42% (Sieros rūgštis, akumuliatorių elektrolitas) Tiekėjas etiketėje turi nurodyti tirpalo koncentraciją procentais Koncentracija, išreikšta procentais, visada suprantama kaip svoris / svoris, jei nenurodyta kitaip Cheminis pavadinimas SIEROS RŪGŠTIS EB numeris CAS numeris Indekso numeris REACH Registracijos numeris Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nustatyti naudojimo būdai (žr atitinkamo poveikio scenarijų, pridedamą prie šio SDL) Nerekomenduojami naudojimo būdai 13 Išsami Informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Profesionaliam vartojimui Sieros rūgšties naudojimas baterijų, turinčių sieros rūgšties, priežiūroje Baterijų, turinčių sieros rūgšties, naudojimas Bet koks naudojimas, susijęs su aerozolio susidarymu, garų išsiskyrimu arba purslų pavojais akims / odai, su kuriais susiduria darbuotojai, neturintys kvėpavimo takų, akių ar odos apsaugos Gamintojas FIAMM Energy Technology SpA Viale Europa, 75 I Montecchio Maggiore (Vicenza) Telefonas ; Faksas Už SDL atsakingo asmens elektroninis paštas 14 Pagalbos telefono numeris Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0) Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 24 hours /7 day: Tel: +370 (5) or SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 21 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Vadovaujantis EB reglamentu 1272/2008 (CLP) Pavojingumo klasifikacija / Nurodymai Kita informacija Ėsdinanti odą (kat 1A) H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis Patarimai žmonėms ir aplinkai Sieros rūgštis turi korozinį poveikį žmogaus audiniams, gali pakenkti kvėpavimo takams, akims, odai ir žarnynui Poveikis aplinkai galėtu atsirasti lokaliai dėl ph 22 Ženklinimo elementai Ženklinimas vadovaujantis Reglamentu 1272/2008 (CLP) Unauthorized reproduction is prohibited

2 Puslapis 2 / 20 Pavojaus piktogramos Signaliniai žodžiai Pavojingum o frazės Atsargumo frazės H314 P260 P280 P301 + P330 + P331 P305 + P351 + P338 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P310 P405 P501 pavojinga Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis Neįkvėpti dūmų, rūko ir garų Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones PRARIJUS: išskalauti burną NESKATINTI vėmimo PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti Toliau plauti akis PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius Odą nuskalauti vandeniu / nusiprausti duše ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją Laikyti užrakintą Produktą ir konteinerį šalinti įmonėse, kurioms leidžiama perdirbti ar šalinti atliekas INDEKSO NUMERIS Kiti pavojai PBT / vpvb kriterijai: Kiti pavojai Manoma, kad medžiaga patvari, bioakumuliacinė ar toksiška (PBT) Nežinomi 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 32 Mišinį Pagal REACH produktas yra vieno komponento ir įtrauktas į SVHC kandidatinį sąrašą Cheminis pavadinimas IUPAC pavadinimas CAS EB Indekso REACH Grynumas Klasifikavimas Sieros rūgštis sulfuric acid >15% <100% Odos Ėsdinimas1A, H314 Dėl Sieros rūgšties mišinį toliau yra nurodytos specifinės koncentracijos ribos (nustatytos pagal VI priedą Regl (EB) 1272/2008 CLP) kaip pagrindinios elemento pagal cheminės mišinį klasifikavimą: Akių dirginimas 2; H319: 5 % C < 15 % Odos Ėsdinimas 1A; H314: C 15% Unauthorized reproduction is prohibited

3 Puslapis 3 / 20 Odos dirginimas 2; H315: 5 % C < 15 % Klasifikavimo pastaba (VI priedas Regl (EB) 1272/2008 CLP): B pastaba 4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 41 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendri patarimai Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją Parodykite šį saugos duomenų lapą gydytojui, kuris jus apžiūri Patekus ant ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius Skalauti odą vandeniu / dušu Pasitraukite nuo pavojingos zonos ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti Patekus į akis Sąlytis su oda Nurijimas Įkvėpimas Nedelsiant plaukite akis su gausiu tekančiu vandeniu bent 15 minučių, kartais pakeliant viršutinius ir apatinius akių vokus Pašalinkite kontaktinius lęšius, jeigu lengvai galima tai padaryti Pasikonsultuokite su gydytoju, jei dirginimas padidėja ir išlieka Kruopščiai plaukite paveiktą odos vietą su gausiu vandeniu bent 10 minučių ir pašalinkite užterštus drabužius ir batus Pasikonsultuokite su gydytoju, jei dirginimas padidėja ir išlieka Pasikonsultuokite su gydytoju, jei nukentėjęs jaučiasi blogai Išplaukite burną dideliu kiekiu vandens ir duokite gerti daug vandens Neskatinkite vėmimo Niekada nieko nedėti į burną netekusiam sąmonės asmeniui Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją Jei pasireiškia kenksmingi poveikiai (pvz, galvos svaigimas, mieguistumas ar kvėpavimo takų sudirgimas), nedelsdami išveskite nukentėjusį į lauką Jei nekvėpuoja, atlikite dirbtinį kvėpavimą arba jei yra sunku kvėpuoti, duokite deguonies ir pasikonsultuokite su gydytoju Nedarykite kvėpavimo iš burnos į burną 42 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Simptomai Pavojai Medžiaga stipriai ėsdina akis, gleivinę ir atviras odos dalis Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 43 nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius Skalauti odą vandeniu / dušu Pasitraukite nuo pavojingos zonos 5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 51 Gesinimo priemonės Tinkamos Netinkamos Bet kokios gesinimo priemonės, tačiau pritaikytos aplinkybėms (pavyzdžiui, gaisro atveju, kai produktas išsiskiria, nenaudokite vandens, bet anglies dioksido arba miltelių gesintuvus) Nėra jokių žinomų apribojimų 52 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Produktas degus ir nepalaiko degimo Pasitraukite nuo konteinerių ir atvėsinkite juos vandeniu iš saugios padėties Produktas reaguoja su daugeliu metalų, kuriuose sukuriant sprogias vandenilio dujas ir sieros oksidus Sieros rūgštis vandenyje lengvai skyla sudarant hidratuotus protonus ir sieros jonus Unauthorized reproduction is prohibited

4 Puslapis 4 / Patarimai gaisrininkams Esant nekontroliuojamiems išsiliejimas ar išleidimams į vandentakius, nedelsdami praneškite kompetentingoms vietos valdžios institucijoms (pvz, Aplinkos apsaugos agentūrai, Vietinei sveikatos tarnybai ir kt) Surinkite (išsausinkite) su inertinėmis ir nedegiosiomis medžiagomis, paskui išplaukite vietą vandeniu Surinkta medžiaga turi būti laikoma hermetiškuose konteineriuose ir pristatyta šalinimui pagal vietines taisykles Apsaugos priemonė gaisrininkams: apsauginės kaukės su universaliu filtru arba autonominiu kvėpavimo aparatu 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 61 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nesiimkite jokių veiksmų susijusių su bet kokia asmenine rizika arba neturint atitinkamo apmokymo Atitolinkite nereikalingą ir neapsaugotą personalą Nelieskite ir nemindykite išsiliejusios mišinį Venkite įkvėpti garų ar rūko Uždarose aplinkose užtikrinkite tinkamą vėdinimą Dėvėkite tinkamas apsaugines priemones (žr 8 skyrių) Venkite aerozolio susidarymo ir jo išsisklaidymo esant vėjui Užtikrinkite tinkamą vėdinimą Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių 62 Ekologinės atsargumo priemonės Venkite, kad medžiaga nutekėtų į paviršinius vandenis arba į kanalizacijos sistemas Neišleiskite tiesiogiai į vandens šaltinį Atsitiktinio išsiliejimo ar nuotėkio drenose ar vandens keliuose atveju kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas 63 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Perdirbimui arba šalinimui: susiurbti arba išvalyti ir įdėti į atitinkamus paženklintus konteinerius Išvalyti paveiktą vietą dideliu vandens kiekiu Venkite pasklidimo vėjyje Likučių pėdsakai gali būti nušluoti Jei norite neutralizuoti medžiagą, atsargiai naudokite natrio karbonatą, natrio bikarbonatą, natrio hidroksidą 64 Nuoroda į kitus skirsnius Žr 8 skyrių (asmeninės apsaugos priemonės) ir 13 skyrių (atliekų tvarkymas) 7 SKIRSNIS TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 71 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Priemonės / techninės atsargumo priemonės Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių Venkite rūko susidarymo ir jo išsisklaidymo esant vėjui Venkite užteršimo iš bet kokio šaltinio ir nesuderinamų medžiagų Prieš atliekant techninę priežiūrą ar remontą, atsargiai nuvalykite naudotą įrangą Bendra higiena Nelieskite akių savo rankomis naudojimo metu Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose Prieš įeinant į maitinimosi vietą, pašalinkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones Atsargiai nusivilkti potencialiai užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant Prieš valgant, rūkant ir naudojant tualetą ir darbo laiko pabaigoje plaukite delnus, rankas ir veidą po cheminių produktų lietimo 72 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Techninės priemonės / Saugojimo metodai Daugiau informacijos Laikyti originalioje pakuotėje Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje Laikykite produktą toliau nuo karščio šaltinių (<40 C), nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo nesuderinamų medžiagų (šarmų ir oksidantų) Pakuotėms tinkamos mišinį: plastikiniai konteineriai Produktas yra stabilus, bet gali būti korozinis metalams Negalima užšaldyti Jei naudojami metaliniai konteineriai, įsitikinkite, kad viduje jie yra apsaugoti nuo korozijos Unauthorized reproduction is prohibited

5 Puslapis 5 / 20 Nesuderinami produktai Šarmai ir oksidatoriai 73 Konkretūs galutinio naudojimo būdai Rekomenduojama atsižvelgti į nustatytus naudojimo būdus ir poveikio scenarijus 8 SKIRSNIS: poveikio kontrolė / asmens apsauga 81 Kontrolės parametrai Nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje: ACGIH 2017 TLV - DSV = 0,2 mg / m3 - Įkvepiama dalis Sieros rūgštis: medžiaga, klasifikuojama kaip A2 pagal ACGIH, įtariamas kancerogenas žmogaus organizme, A2 klasifikacija reiškia sieros rūgštį, esančią stiprių neorganinių rūgščių migloje Direktyva 2009/161 OEL - ES TLV-LT: Sieros rūgštis (migla) = 0,05 mg / m 3 Profesinio poveikio ribinės vertė (Įstatymo dekretas 81/08, XXXVIII priedas) Profesinio poveikio ribinės vertė - ITA TLV-LT: Sieros rūgštis (migla) = 0,05 mg / m 3 Darbuotojų ir vartotojų poveikio ribinės vertės (atlikus cheminės saugos vertinimą) 82 Poveikio kontrolė Atitinkamos techninio valdymo priemonės Poveikio modelis Dydžiai gauti be pasekmių (DNEL) Ūminis (15 minučių) Ilgalaikis (8 valandos) Įkvėpimas 0,1 mg / m³ 0,05 mg / m³ Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) vandenyje Jūros vanduo Gėlas vanduo Nuosėdos Jūros vandens nuosėdos nuotekų valymo įrenginiai 0,00025 mg / l 0,0025 mg / l 2*10-3 mg / kg wwt 2*10-3 mg / kg wwt 88 mg / l Naudokite tinkamą ir veiksmingą vėdinimą Taip pat yra patartina įrengti akių plovimo įrenginį ir saugos dušą prie mišinį saugojimo ar naudojimo patalpų Poveikio scenarijai (pridedami) numato 360-ties dienų naudojimą per metus Individualios apsaugos priemonės, asmeninės apsaugos įrangos tipai Unauthorized reproduction is prohibited

6 Puslapis 6 / 20 Kvėpavimo takų Paruoškite ištraukimo vietas (išmetant orą), ten kur medžiaga yra perpilama ir kitose atvirose vietose apsaugą Išmetimas lauke, vėdinamoje kajutėje su laminariniu oro srautu Kai tik įmanoma, automatizuokite užduotis Dėvėkite rūgštinių garų kaukę (pvz DIN 3181 ABEK) Rankų apsaugą Rūgščiai atsparios apsauginės pirštinės (pvz: iš plastiko, gumos), pažymėtos EN374 klasės L Akių apsauga Odos ir kūno apsauga Kitos kontrolės priemonės Poveikio aplinkai kontrolė Naudokite apsauginius akinius, kad išvengtumėte atsitiktinio skysčių prasiskverbimo Apsauginiai akiniai Apsauginis kostiumas Pasirinkite tinkamiausią tipą pagal mišinį kiekį ir koncentraciją darbo vietoje Dirbti laikantis teisingos pramoninės ir saugos higienos Darbo metu nevalgyti ir negerti Darbo metu nerūkyti Prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje nusiplaukite rankas Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, tinkamai pasiruoškite pirmosios pagalbos veiksmams Neišleiskite į atvirą vandenį ar sanitarines kanalizacijos sistemas Oro: vandeniu nuimti dujas, garus ir (arba) dulkes Dirvožemis: vengti įsiskverbimo į podirvį Vanduo: neleiskite produktui patekti į kanalizaciją 9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 91 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda Kvapas Skystis (bespalvis, jei priemaišų - iki tamsiai rudos) ph (20 C) <0,3 Lydymosi remperatūra Virimo taškas Pliūpsnio temperatūra Degumas Garų slėgis Santykinis tankis Tirpumas vandenyje N-oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas: Savaiminio užsidegimo temperatūra Kinta priklausomai nuo koncentracijos (nuo -37 C esant 65% iki +11 C esant 100%) Kinta priklausomai nuo koncentracijos (nuo 106 C esant 25% iki 315 C esant 98%) Nereikšminga nes medžiaga yra neorganinis skystis Nedegus (priklausomai nuo molekulinės struktūros) Kinta priklausomai nuo koncentracijos (nuo 214 Pa esant 65% iki 6 Pa esant 90% ir 20 C) > 1835 kg/m³ (20 C) (100% konc) Pilnai maišosi 20 C temperatūroje Nereikšmingas, nes medžiaga yra neorganinė Nėra savaiminio užsidegimo Dinaminė klampa apie 22,5 mpas 20 C temperatūroje (conc 95%) Disociacijos pastovioji Sprogiosios savybės Oksidacinės savybės apie 1,9 pka Nesprogi Neoksidacinis Unauthorized reproduction is prohibited

7 Puslapis 7 / Kita informacija Nėra ką pranešti 10 SKIRSNIS: stabilumas ir reaktingumas 101 Reaktingumas Stabili tokiomis sąlygomis, kuriose rekomenduojama laikyti ir tvarkyti 102 Cheminis stabilumas Stabili tokiomis sąlygomis, kuriose rekomenduojama laikyti ir tvarkyti, reaguoja su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis ir su šarminėmis medžiagomis (bazėmis) 103 Pavojingų reakcijų galimybė Produktas reaguoja su metalais sukeliant labai degaus vandenilio susidarymą Rūgštis smarkiai reaguoja su šarmais sukeliant šilumos išsiskyrimą kai yra pridedamas vanduo 104 Vengtinos sąlygos Bet koks naudojimas, susijęs su aerozolio susidarymu, garų išleidžiamų virš 0,05 mg/m3 išsiskyrimu, su kuriais susiduria darbuotojai, neturintys tinkamos kvėpavimo takų apsaugos Bet koks naudojimas, susijęs su purslų pavojais akims / odai, su kuriais susiduria darbuotojai, neturintys tinkamos akių / odos apsaugos 105 Nesuderinamos mišinį Metalai, degalai, šarmai, chloratai, druskos rūgštis 106 Pavojingi skilimo produktai Sieros / vandenilio oksidai 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 111 Informacija apie toksinį poveikį Sieros rūgštis yra labai stipri, ėsdinanti rūgštis Medžiaga sukelia tik vietinį ir ne sisteminį poveikį Sieros rūgštis greitai ir beveik visiškai atsiskiria kontaktuodama su vandeniu, išleidžiant sieros joną ir vandenilio joną, kuris jungiasi su vandeniu susidarydamas vandenilio joną Abu jonai (sieros ir vandenilio) paprastai yra žmogaus kūne Ūmus oralinis toksiškumas Ūmus toksiškumas (odos) Ūmus toksiškumas įkvėpus Odos dirginimas Akių dirginimas Kvėpavimo takų dirginimas Odos jautrinimas LD50 žiurkė per burną 2140 mg/kg kūno svorio (apskaičiuotas OECD dydis) Duomenų Sieros rūgštis sukelia stiprų dirginimą akims, gleivinėms ir atviroms odos dalims Duomenys apie medžiagą aerozolyje: LC50: (žiurkė) 375 mg/m 3 LC50 (pelė - 4 valandos poveikio): 0,85 mg/l oro LC50 (pelė - 8 val poveikio): 0,60 mg/l oro LC50 (triušis - 7 valandos poveikio): 161 mg/l oro Duomenys apie garų medžiagą: LC50: (žiurkė - 2 val poveikio): 0, 51 mg/l oro LC50 (pelė - 2 valandos poveikio): 0, 32 mg/l oro Ėsdinanti Rimto akių pažeidimo rizika (negrįžtama) Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą Nejautrinanti Unauthorized reproduction is prohibited

8 Puslapis 8 / 20 Kvėpavimo takų jautrinimas Kartotinių dozių toksiškumas Kancerogeniškumas Mutageniškumas Toksiškumas reprodukcijai Nejautrinanti Per burną: Duomenų Per odą: Duomenų Įkvėpimas: Poūmis - NNPL yra 150 ppm žiurkėms/pelėms, dienų, 12-23,5 valandos per parą; Chroniškas - NOEC yra 10 mg/m 3 žiurkėms/pelėms, 6 mėnesiai, 6 valandos per parą, 5 dienos per savaitę Nepakanka duomenų klasifikacijai Su sieros rūgštimi apdorotos žiurkės parodė nedidelius kancerogeniškumo požymius, kurie tikriausiai buvo susiję su lėtiniu kvėpavimo takų dirgimu Neigiamas Duomenų, buvo atsisakyta tolesnių tyrimų dėl tipinių sieros rūgšties savybių 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 121 Toksiškumas Nustatyta, kad sieros rūgšties toksiškumas vandens organizmams atsiranda, jei yra pakankamai rūgšties, kad sukeltų labai mažą ph (ty ph 3-5) Kadangi poveikio aplinkai vertinimas rodo, kad vandens ph lygio pokyčiai yra nežymūs, priklausomai nuo produkto sudėties ir jo siūlomo naudojimo, laikoma, kad ilgalaikio pavojaus vandens organizmams ir todėl reikalaujama duomenų apie lėtinį poveikį žuvims Žuvis (trumpalaikis) 96 valandų LC50: mg/l (ph 3,25-3,5) Žuvis (ilgalaikis) Didžioji dafnija (trumpalaikis) Didžioji dafnija (ilgalaikis) Dumbliai Faktorius M 10 EC10/LC10 arba NOEC: 0,025 mg/l 48 valandų EB50:> 100 mg/l (OECD 202) EC10/LC10 arba NOEC: 0,15 mg/l 72 val ErC50:> 100 mg/l Mikrobų aktyvumo Duomenų, nes tikėtinos jokios poveikio dirvožemiui formos slopinimas 122 Patvarumas ir skaidomumas Bioskaidumas Hidrolizė 123 Bioakumuliacijos potencialas N-oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas Biokoncentracijos koeficientas (BCF) Šis bandymas negali būti atliekamas, nes ši cheminė medžiaga yra neorganinė, taip pat tikėtina, kad įprastas jos naudojimas galėtų sukelti gausų mišinį išleidimą į jūrą Neįmanoma atlikti hidrolizės bandymų, ji visiškai suskyla į jonus Tai reikšminga, nes medžiaga yra neorganinė Labai mažas bioakumuliacijos potencialas dėl mišinį savybių Unauthorized reproduction is prohibited

9 Puslapis 9 / Judumas dirvožemyje Absorbcijos koeficientas Priklausomai nuo dirvožemio judėjimo, jis neturėtų būti svarbus Jei susiliečia su žeme, dirvožemio dalelių absorbcija yra nereikšminga Atsižvelgiant į dirvožemio buferinį pajėgumą, jonai H + bus neutralizuoti organinės arba neorganinės mišinį dirvožemio porų vandenyje arba ph gali sumažėti 125 PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Medžiaga neatitinka visų kriterijų, kad būtų galima klasifikuoti kaip PBT arba vpvb Tvarumo įvertinimas Medžiaga gali būti laikoma biologiškai neskaidoma vandens ir sausumos aplinkai Bandymo rezultatai rodo, kad medžiaga yra patvari (pusinės eliminacijos periodas jūros vandenyje > 60 dienų, dirvožemyje> 120 dienų) Todėl yra patenkinti klasifikavimo P kriterijai Bioakumuliacijos įvertinimas Medžiaga laikoma katijonine aplinkos ph lygiu, log Kow buvo apskaičiuotas su -1 reikšme Pagal VIII priedo vadovą, ši vertė nenumato jokio bioakumuliacinio potencialo 126 Kitas nepageidaujamas poveikis Vandens aplinkai sieros rūgšties poveikis akivaizdžiai susijęs tik su ph poveikiu, nes rūgštis visiškai išsiskaido į jonus Todėl ta pati medžiaga nepasieks aplinkos nuosėdų / sausumos 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 131 Atliekų tvarkymo metodai Likučių atliekas Pagal vietines ir nacionalines nuostatas, gaunaumas iš Bendrijos nuostatų, reikia šalinti į sąvartyną ar deginti EAK kodas: , pavojingos atliekos; mažiems kiekiams gali būti naudojamas neutralizuojantis agentas (žr 6 skyrių) Tačiau tikslų priskirtiną kodą reikia vertinti atsižvelgiant į gamybą Produkto atliekos Konteineriai Įvertinkite mišinį pakartotinio naudojimo galimybę Neišleiskite į kanalizaciją Negalima užteršti tvenkinių, vandens kelių ar kanalų su panaudota medžiaga ar tara Visos užterštos atliekos turi būti transformuotos į pramonės ar miesto nuotekų valymo įrenginius, kurie apima ir pirminį, ir antrinį apdorojimą Vieta turi turėti teršalų išmetimo planą, siekiant užtikrinti tinkamų apsaugos priemonių, leidžiančių sumažinti atsitiktinių išmetimų poveikį, taikymą Konteineriai turi būti tinkamai išvalomi, prieš pakartotiną panaudojimą ar pašalinti kaip atliekos pagal regionines arba nacionalines taisykles, atitinkančias Bendrijos nuostatus Rekomenduojama nepašalinti etiketės, kol konteineris nebus tinkamai išvalytas 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ Transportavimas turi būti atliekamas transporto priemonėmis įrengtomis ir (arba) turinčiomis leidimą vežti pavojingus krovinius pagal dabartinio ADR susitarimą ir taikomas nacionalinių nuorodų nuostatas Transportas turi būti atliekamas originalioje pakuotėje ir bet kokiu atveju pakuotėse, pagamintose iš medžiagų, kurių negalima sugadinti turiniu, ir kad su juo nesukeltų pavojingų reakcijų Pavojingų krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti apie preparato keliamą riziką ir paruošti galimiems veiksmams, kurie turi būti priimti esant avarinėms situacijoms 141 JT numeris ADR / ADN / RID: 2796 IMDG: 2796 IATA: 2796 Unauthorized reproduction is prohibited

10 Puslapis 10 / JT teisingas krovinio pavadinimas ADR / ADN / RID: RŪGŠTIES ELEKTROLITAS AKUMULATORIAMS IMDG: BATTERY FLUID, ACID IATA: BATTERY FLUID, ACID 143 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) ADR / ADN / RID: 8 IMDG: 8 IATA: Pakuotės grupė ADR / ADN / RID: II IMDG: II IATA: II 145 Pavojus aplinkai ADR/ADN/RID: NE IMDG: NE Marine Pollutant: NE IATA: NE 146 Specialios atsargumo priemonės naudotojams ADR / ADN / RID Klasifikacinis kodas: C1 Transporto kategorija: 2 N Kemler: 80 Žymos: 8 Specialios nuostatos: - Ribotas kiekis: 1 l Trūkstamas kiekis: E2 Galerijos kodas: E IMDG Žymos: 8 Specialios nuostatos: - Ribotas kiekis: 1 l Trūkstamas kiekis: E2 EMS: F-A, S-B Unauthorized reproduction is prohibited

11 Puslapis 11 / 20 IATA Žymos: 8 (Ėsdinanti) Trūkstamas kiekis: Pakavimo instrukcijos : Maksimalu s kiekis: Specialūs nurodymai: E2 Krovinys: 855 Keleiviai: 851 Ribotas kiekis: Y l 1 l 0,5 l Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą 73/78 ir IBC kodeksą Jei ketinate vežti dideliais kiekiais, kur pritaikoma laikykitės MARPOL II priedo 73/78 ir IBC kodo 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 151 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Su darbo veiklos apribojimu susijusios nuorodos: laikykitės įstatyminio dekreto 81/2008 nuostatų ir vėlesnių pakeitimų bei papildymų Įsakymas dėl intervencijos gedimo atveju: laikytis įstatyminio dekreto 81/2008 nuostatų ir vėlesnių pakeitimų bei papildymų Vandens pavojaus klasė: Laikykitės įstatyminio dekreto 152/2006 nuostatų ir vėlesnių pakeitimų bei papildymų Reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH); XVII priedas Reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH) - 3 punktas XIV priedas Reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH) - Jokios įtrauktos mišinį Mišinį kandidatiniame sąraše (Str 59 Regl (CE) 1907/ REACH): Jokios įtrauktos mišinį Seveso direktyva - Jokios susijusios mišinį 152 Cheminės saugos vertinimas Pagal art 14 Reg EB 1907/2006 buvo atliktas mišinį cheminės saugos vertinimas 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA Aukščiau pateikta informacija pateikiama sąžiningai, remiantis turimomis žiniomis, ir tai saugumo garantija visomis sąlygomis Vartotojas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių dėl produkto laikymo, naudojimo, priežiūros ir šalinimo Dėl bet kokių klausimų turėtų būti konsultuojamasi su tiekėju Tačiau tai garantija dėl kokios nors produkto charakteristikos ir nenustato jokių sutartinių teisinių santykių 3 pakeitimo pakeitimai: statuso pakeitimas iš medžiagos į mišinį Akronimai ir sutrumpinimai EAK - Europos AtliekųKatalogas DNEL - Vertė išvestinė ribinė poveikio nesukelianti (be efekto) ECETOC - (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemical) Europos cheminių medžiagų ekotoksikologijos ir toksikologijos centras ECHA (European Chemicals Agency) Europos cheminių medžiagų agentūra IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry Unauthorized reproduction is prohibited

12 Puslapis 12 / 20 LEV (local exhaust ventilation) Vietinė priverstinė ventiliacija NNPL (No observed adverse effect level) Nepastebimas Nepageidaujamo Poveikio Lygmuo NOEC (No Observed Effect Concentration) Didžiausia koncentracija be poveikio EB numeris EINECS numeris (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) CAS numeris: Chemical Abstracts Service OECD - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) PBT (Persistent Bioaccumulating and Toxic) patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga pc/g - kūno svoris / diena PNEC - (Predicted No Effect Concentration) Numatoma koncentracija be poveikio REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir autorizacijos SCOEL - (Scientific Commitee on Occupational Exposure Limits) Poveikio ribų darbo vietoje mokslinis komitetas STEL (short term exposure limit) trumpalaikio poveikio riba SVHC (Substances of Very High Concern) Medžiagos, turinčioms aukštą pavojingumo laipsnį TRA (Targeted Risk Assessment) Tikslinis rizikos vertinimas TLV - (Threshold Limit Value) Ribinė vertė TWA - (Time-Weighed Average) Svertinis vidurkis vpvb (very Persistent very Bioaccumulating) Labai patvari medžiaga, labai bioakumuliacinė BENDRA BIBLIOGRAFIJA: 1 Europos Parlamento Reglamentas (ES) 1907/2006 (REACH) 2 Europos Parlamento Reglamentas (ES) 1272/2008 (CLP) 3 Europos Parlamento Reglamentas (ES) 790/2009 (I ATP CLP) 4 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 2015/830 5 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 286/2011 (II ATP CLP) 6 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 618/2012 (III ATP CLP) 7 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 487/2013 (IV ATP CLP) 8 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 944/2013 (V ATP CLP) 9 Europos Parlamento Reglamentas (EB) 605/2014 (VI ATP CLP) 10 Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII ATP CLP) 11 Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (VIII ATP CLP) 12 Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX ATP CLP) 13 Reglamentas (ES) 2017/776 (X ATP CLP) - The Merck Index - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - NI Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS interneto svetainė - Agentūros ECHA Interneto svetainė - SDS modelių cheminių medžiagų duomenų bazė - Sveikatos apsaugos ministerija ir Istituto Superiore di Sanità Konkrečios koncentracijos ribos (mišinių, kuriuose yra šios mišinį, gamybai) 15% Klasifikacija: Ėsdinanti odą 1A, 5 <15% Klasifikacija: Dirgina odą 2, Dirgina akis 2 Unauthorized reproduction is prohibited

13 Puslapis 13 / 20 POVEIKIO SCENARIJAI (2) PRIEDAI Poveikio scenarijus Sieros rūgšties naudojimas baterijų, turinčių sieros rūgšties, priežiūroje Naudojimo sritis Proceso kategorijos Produkto kategorijos 3 2,4,5,8a 0 - UCN kodas E10100 (elektrolitai) Baterijų, turinčių sieros rūgšties, naudojimas 21 PROC UCN kodas E10100 (elektrolitai) ERC išleidimo į aplinką kategorijos 1 9b Unauthorized reproduction is prohibited

14 Puslapis 14 / 20 1 Poveikio scenarijus (1 iš 2) Sieros rūgšties naudojimas baterijų, kuriose yra sieros rūgšties, priežiūrai Naudojimo aprašai, susiję su gyvavimo ciklo etapu Aplinkos scenarijaus aprašymas (1) ir išleidimo į aplinką kategorija (ERC) atitinkantys Darbuotojų scenarijų (2) ir atitinkamų proceso kategorijų (PROC) pavadinimų sąrašas SU22 Profesionalus naudojimas: viešasis sektorius (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos, amatai) PC 0 UCN kodas E10100 (elektrolitai) PROC 19 ERC8b; ERC9b 1 Platų dispersinį reaktyviųjų medžiagų naudojimą patalpose atvirose sistemose (ERC8b) 2 Platų dispersinį medžiagų naudojimą lauke uždarose sistemose (ERC9b) 1 Rankinis sumaišymas su tiesioginiu kontaktu, naudojant tik individualią apsaugos įrangą (PPE) (PROC19) 2 Skirsnis Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės 21 skirsnis Poveikio darbuotojui kontrolė Produkto savybės Fizinė produkto forma Skystis, garų slėgis 214 Pa (praskiestam elektrolito tirpalui, atsižvelgiant į tirpalą su mažesne koncentracija) Molekulinė masė 98,08 Mišinį koncentracija gaminyje Nuo 25% iki 40% Naudojami kiekiai Dėl specializuotų sistemų poveikis laikomas nereikšmingu Dažnumas ir trukmė 8 valandos per parą 220 dienų per metus Kita informacija apie naudojimo trukmę, dažnumą ir kiekį Įkvepiamas kiekis naudojimo sąlygomis Paviršiaus sąlytis su medžiaga naudojimo sąlygomis Kambario tūris ir vėdinimo greitis Scenarijai Izoliavimo priemonės ir teisingas naudijomas yra būtini Vietos aspiracija nereikalinga Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) Gali atsirasti sporadiniai ryšiai Kadangi baterijos yra uždaros sistemos, kurių tarnavimo laikas numatomas ilgas, priežiūra yra gana reta Veikla retai atliekama 8 valandas per parą, tačiau numatomas blogiausias atvejis 10 m3 per dieną (standartinė vertė 8 darbo valandas per dieną) 480 cm2 (ECETOC standartinė vertė) Reikėtų pažymėti, kad dėl korozinio sieros rūgšties pobūdžio poveikis odai laikomas svarbiu rizikos veiksniu, bet kokiu atveju tam turi būti užkirstas kelias (sieros rūgšties, naudojamos akumuliatorių priežiūrai, pakrovimas ir iškrovimas iš konteinerių paprastai vyksta lauke) Rizikos valdymo priemonės (sieros rūgšties, naudojamos akumuliatorių priežiūrai, pakrovimas ir iškrovimas iš konteinerių paprastai vyksta lauke) Darbuotojai dėvi šalmą, pirštines ir batus atsparius rūgščiai, AAP veido ir akių apsaugą bei apsauginį kostiumą Akumuliatorių techninę priežiūrą paprastai atlieka apmokyti gamyklos specialistai, taikant procedūras, skirtas ekspozicijos apribojimui ir atliekų apdorojimui Prie pakrovimo ir iškrovimo stočių reikalingas avarinis dušas, kuris bus naudojamas esant atsitiktiniam išsipylimui Poveikio aplinkai kontrolė Kitos rizikos darbuotojams mažinimo priemonės Skirsnis 22 Molekulinė masė 98,08 Produkto savybės Garų slėgis 0,1 hpa 20 C temperatūroje Tirpumas vandenyje Maišoma Unauthorized reproduction is prohibited

15 Puslapis 15 / 20 Neutanolio / vandens -1 (logkow) pasiskirstymo koeficientas KOC 1 Biologinis skaidymas Neskaidomas biologiškai (neorganinės rūgštys negali būti laikomos biologiškai skaidžios) Naudojami kiekiai Dažnumas ir trukmė 365 dienos per metus Nuotekų valymo įrenginių išleidžiamas kiekis 2000 m3/dieną (EUSES standartinė vertė vietiniams STP) Vandens telkinio, į kurį m3 per dieną (standartinė ERC srauto vertė, leidžianti 10 kartų praskiesti nukreipiamos nuotekos, galimas priimančiame vandens telkinyje) srautas Mišinį kiekis nuotekose, susidaręs dėl šiame scenarijuje 342 kg/dieną (vertė nustatoma pagal blogiausią vandens išmetimo atvejį) nurodytų naudojimo būdų Medžiagų kiekis atliekose, susidarančiose iš gaminių Atliekų rūšis (tinkami kodai) Tinkami EWC kodai Išorinis mišinį perdirbimo ar panaudojimo būdas Nėra - Vandens valymo įrenginiuose sieros rūgštis suskyla į nepavojingus jonus, iš kurių susideda Išorinio apdorojimo būdas galutiniam atliekų šalinimui Deginimas ar sąvartynas Atliekų tvarkymo metu į orą išleidžiamos mišinį dalis Atliekų tvarkymo metu į nuotekas išleidžiamos mišinį dalis Mišinį, išmetamos kaip antrinės atliekos, dalis 3 skirsnis Ekspozicijos įvertinimas 31 Sveikata Pirmojo lygio įvertinimas (1 pakopa): įkvepiamo poveikio įvertinimas buvo atliktas naudojant ECETOC TRA modelį Modelio įvesties parametrai Molekulinė masė Garų slėgis Fizinė produkto forma Dulkėtumas Veiklos trukmė Vėdinimas Parametras 98,08 g/mol 214 Pa (praskiestam elektrolito tirpalui, atsižvelgiant į tirpalą su mažesne koncentracija) Skystas > 4 valandos Vidinė aplinka su vietine aspiracija (LEV) Poveikio su ECETOC vertinimas buvo ištobulintas per antrojo lygio inhaliaciją (2 pakopa), naudojant ART modelį, todėl rezultatai buvo realistiškesni ART modelio įvesties parametrai Unauthorized reproduction is prohibited

16 Puslapis 16 / 20 PROC Parametras Poveikio trukmė minučių poveikio minučių be ekspozicijos Produkto rūšis 19 Skystis (mažas klampumas kaip vanduo) Proceso temperatūra 19 Aplinkos temperatūra (15-25 C) Garų slėgis 19 Medžiaga laikoma nelaidi, laikoma, kad susidaro rūkas Skysčio frakcijos svoris 19 0,25 Pirminio išmetimo šaltinio lokalizavimas 19 Pirminis išmetimo šaltinis yra darbuotojų kvėpavimo zonoje (ne daugiau kaip 1 metro atstumu) Veiklos klasė 19 Užterštų objektų tvarkymas Apribojimas 19 duomenų Lokalizuotos valdymo sistemos 19 Nėra Atitvėrimas 19 duomenų Nevaldomieji išmetamųjų teršalų 19 Ne visiškai uždaryta - įdiegtos geros veiksmingos praktikos šaltiniai Dispersija 19 Geras natūralus vėdinimas, bet kokio dydžio aplinkos viduje Numatomos ūminės ir lėtinės įkvėpimo ekspozicijos, visoms proceso kategorijoms, yra mažesnės už atitinkamus DNEL 32 Aplinka Pirmojo lygio vertinimas (1 pakopa): jis buvo atliktas naudojant EUSES modelį ir įtraukiant standartinius įvesties duomenis ir ERC Antro lygio vertinimas nebuvo būtinas EUSES modelio įvesties parametrai Įvesties parametrai Vertė Vienetas ERC standartas (jei taikoma) Molekulinė masė 98,08 g/mol Garų slėgis 20 temperatūroje 0,1 hpa Tirpumas vandenyje Maišoma Mg/ml N-oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas -1 LogKow KOC 1 Biologinis skaidymas Biologiškai neskaidomas Gyvavimo ciklo fazė Naudojimas plačiai paplitęs teritorijoje Aplinkos apsaugos klasė ERC8b, ERC9b Regioninė tonažo frakcija (1 pakopa) 1 STP Taip Emisijos įvykiai pagal metus 365 (manant kad daugumą dienų tam tikroje dominančio regiono vietoje yra palaikoma techninė priežiūra) dienos 365 Išleidimas ore (standartinė vertė) ERC8b: 0,1 ERC8b: 0,1 % ERC9b: 5 ERC9b: 5 Išleidimas vandenyje (standartinė vertė) Skiedimo koeficientas, taikomas pagal PEC išvedimą ERC8b: 2 ERC9b: 5 % ERC8b: 2 ERC9b: 5 25*10^9 m3 per metus (platinimas dideliu mastu) Tonažas 2,500 t/metus Numatomas Unauthorized reproduction is prohibited

17 Puslapis 17 / 20 naudojimas atskirose vietose Antrojo lygio vertinimo metu naudojamos rizikos ribojimo priemonės ir išmatuotosios vertės (2 pakopa) (Netaikoma: 2 lygio vertinimas nereikalingas) Apskaičiuotos koncentracijos visuose aplinkos srityse yra mažesnės nei jų atitinkamos PNEC 4 skirsnis Vadovas įvertinimui ar dirbate pagal scenarijaus nustatytas ribas 41 Sveikata Tikimasi, kad ekspozicija neviršys ūmaus ir lėtinio vietinio poveikio inhaliatorius DNEL, kai bus taikomos 3 skyriuje nurodytos rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos Kai priimamos kelios rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, vartotojai privalo užtikrinti, kad rizika būtų valdoma bent jau lygiaverčiu lygiu 42 Aplinka Manoma, kad Rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, nurodytos 3 skyriuje, neviršys PNEC Kai priimamos kelios rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, vartotojai privalo užtikrinti, kad rizika būtų valdoma bent jau lygiaverčiu lygiu Unauthorized reproduction is prohibited

18 Puslapis 18 / 20 2 Poveikio scenarijus (2 iš 2) Baterijų, kuriose yra sieros rūgšties, naudojimas Naudojimo aprašai, susiję su SU21 naudojimo būdai: namų ūkiai (= gyventojai apskritai = vartotojai) AC3 gyvavimo ciklo etapu Elektrinės baterijos ir akumuliatoriai Nėra proceso - PROC 19 priimamas kaip blogiausias atvejis Aplinkos scenarijaus aprašymas (1) ir išleidimo į aplinką kategorija (ERC) atitinkantys Darbuotojų scenarijų (2) ir atitinkamų proceso kategorijų ERC9b Platų dispersinį medžiagų naudojimą lauke uždarose sistemose (ERC9b) Rankinis sumaišymas su tiesioginiu kontaktu, tik naudojant individualią apsaugos įrangą (PPE) (PROC19) (PROC) pavadinimų sąrašas 2 Skirsnis Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės 21 skirsnis Poveikio darbuotojui kontrolė Produkto savybės Fizinė produkto forma Skystis, garų slėgis 214 Pa (praskiestam elektrolito tirpalui) Molekulinė masė 98,08 Mišinį koncentracija gaminyje Nuo 25% iki 40% Naudojami kiekiai - veikla, kurią vartotojas vykdo labai nereguliariai Dažnumas ir trukmė 8 valandos per parą 220 dienų per metus Kitos darbo sąlygos, kurios daro įtaką darbuotojo poveikiui Gali atsirasti atsitiktiniai kontaktai Kadangi baterijos yra uždaros sistemos, kurių tarnavimo laikas numatomas ilgas, priežiūra yra gana reta Įkvepiamas kiekis naudojimo 10 m3 per dieną (standartinė vertė 8 darbo valandas per dieną) sąlygomis Paviršiaus sąlytis su medžiaga naudojimo sąlygomis 480 cm2 (ECETOC standartinė vertė) Reikėtų pažymėti, kad dėl korozinio sieros rūgšties pobūdžio poveikis odai laikomas svarbiu rizikos veiksniu, bet kokiu atveju tam turi būti užkirstas kelias Kambario tūris ir vėdinimo greitis (veikla paprastai vykdoma lauke) Scenarijai Rizikos valdymo priemonės Būtinos izoliavimo priemonės ir teisingos praktikos Vietos aspiracija nereikalinga Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) Kitos rizikos darbuotojams mažinimo priemonės Skirsnis 22 Veikla yra paprastai vykdoma lauke Vartotojams patariama dėvėti apsauginius drabužius, tačiau blogiausia prielaida, kad vietiniai patikrinimai nebus vykdomi Veikla yra paprastai vykdoma lauke Vartotojams patariama dėvėti apsauginius drabužius, tačiau blogiausia prielaida, kad vietiniai patikrinimai nebus vykdomi Kitos priemonės nereikalingos Poveikio aplinkai kontrolė Molekulinė masė 98,08 Produkto savybės Garų slėgis 0,1 hpa 20 C temperatūroje Tirpumas vandenyje Maišoma N-oktanolio/vandens pasiskirstymo -1 (logkow) koeficientas KOC 1 Biologinis skaidymas Naudojami kiekiai Dažnumas ir trukmė Neskaidomas biologiškai (neorganinės rūgštys negali būti laikomos biologiškai skaidžios) 365 dienos per metus Unauthorized reproduction is prohibited

19 Puslapis 19 / 20 Nuotekų valymo įrenginių išleidžiamas kiekis Vandens telkinio, į kurį nukreipiamos nuotekos, galimas srautas Mišinį kiekis nuotekose, susidaręs dėl šiame scenarijuje nurodytų naudojimo būdų Medžiagų kiekis atliekose, susidarančiose iš gaminių Atliekų rūšis (tinkami kodai) Išorinis mišinį perdirbimo ar panaudojimo būdas Išorinio apdorojimo būdas galutiniam atliekų šalinimui Atliekų tvarkymo metu į orą išleidžiamos mišinį dalis Atliekų tvarkymo metu į nuotekas išleidžiamos mišinį dalis Mišinį, išmetamos kaip antrinės atliekos, dalis 2000 m3/dieną (EUSES standartinė vertė vietiniams STP) m3 per dieną (standartinė ERC srauto vertė, leidžianti 10 kartų praskiesti priimančiame vandens telkinyje) 34,2 kg/dienai vertė yra nustatyta pagal blogiausią atvejį) Tinkami kodai iš Europos atliekų sąrašo Nėra Nuotekų valymo įrenginių sudedamųjų jonų (nepavojingų) disocijavimas 3 skyrius Ekspozicijos įvertinimas 31 Sveikata Pirmojo lygio įvertinimas (1 pakopa): įkvepiamo poveikio įvertinimas buvo atliktas naudojant ECETOC TRA modelį Modelio įvesties parametrai Parametras Molekulinė masė 98,08 g/mol Garų slėgis 214 Pa (praskiestam elektrolito tirpalui, atsižvelgiant į tirpalą su mažesne koncentracija) Fizinė produkto forma Skystas Dulkėtumas Veiklos trukmė Nuo 15 minučių iki 1 valandos Vėdinimas Vidinė aplinka be vietinės aspiracijos (LEV) Poveikio su ECETOC vertinimas buvo ištobulintas per antrojo lygio inhaliaciją (2 pakopa), naudojant ART modelį, todėl rezultatai buvo realistiškesni ART modelio įvesties parametrai PROC Parametras Poveikio trukmė minučių poveikio minučių be ekspozicijos Produkto rūšis 19 Skystis (mažas klampumas kaip vanduo) Proceso temperatūra 19 Aplinkos temperatūra (15-25 C) Garų slėgis 19 6 Pa - Medžiaga laikoma nelaidi, laikoma, kad susidaro rūkas Skysčio frakcijos svoris 19 0,25 Pirminio išmetimo šaltinio lokalizavimas 19 Pirminis išmetimo šaltinis yra darbuotojų kvėpavimo zonoje (ne daugiau kaip 1 metro atstumu) Veiklos klasė 19 Užterštų objektų tvarkymas Lokalizuotos valdymo sistemos Visi Nėra Unauthorized reproduction is prohibited

20 Puslapis 20 / 20 Nevaldomieji išmetamųjų teršalų šaltiniai Visi Ne visiškai uždaryta - įdiegtos geros veiksmingos praktikos Dispersija Visi Geras natūralus vėdinimas, bet kokio dydžio aplinkos viduje Numatomos ūminės ir lėtinės įkvėpimo ekspozicijos, visoms proceso kategorijoms, yra mažesnės už atitinkamus DNEL 32 Aplinka Pirmojo lygio vertinimas (1 pakopa): jis buvo atliktas naudojant EUSES modelį ir įtraukiant standartinius įvesties duomenis ir ERC EUSES modelio įvesties parametrai Įvesties parametrai Vertė Vienetas ERC standartas (jei taikoma) Molekulinė masė 98,08 g/mol Garų slėgis 20 temperatūroje 0,1 hpa Tirpumas vandenyje Maišoma Mg/ml N-oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas -1 LogKow KOC 1 Biologinis skaidymas Biologiškai neskaidomas Gyvavimo ciklo fazė Naudojimas plačiai paplitęs Aplinkos apsaugos klasė ERC9b Regioninė tonažo frakcija (1 pakopa) 1 STP Taip 365 (manoma, kad daugumą dienų tam tikroje regiono Emisijos įvykiai pagal metus teritorijoje yra vykdoma veikla dienos 365 dėl nedidelės, bet itin plačios tokio naudojimo apimties) Išleidimas ore (standartinė vertė) 5 % 5 Išleidimas vandenyje (standartinė vertė) 5 % 5 Skiedimo koeficientas, taikomas pagal PEC išvedimą 25 * 10 (9) m3 per metus Tonažas 2,500 t/metus Numatomasjimas atskirovietose Nebuvo daromas antro lygio vertinimas (2 pakopa) Apskaičiuotos koncentracijos visuose aplinkos srityse yra mažesnės nei jų atitinkamos PNEC 4 skirsnis Vadovas įvertinimui ar dirbate pagal scenarijaus nustatytas ribas 41 Sveikata Tikimasi, kad ekspozicija neviršys ūmaus ir lėtinio vietinio poveikio inhaliatorius DNEL, kai bus taikomos 3 skyriuje nurodytos rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos Kai priimamos kelios rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, vartotojai privalo užtikrinti, kad rizika būtų valdoma bent jau lygiaverčiu lygiu 42 Aplinka Manoma, kad Rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, nurodytos 3 skyriuje, neviršys PNEC Kai priimamos kelios rizikos valdymo priemonės / veiklos sąlygos, vartotojai privalo užtikrinti, kad rizika būtų valdoma bent jau lygiaverčiu lygiu Unauthorized reproduction is prohibited

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas

Saugos duomenų lapas: Jodo tirpalas Versija: 2.0 lt Pakeičia versiją: 17.11.2015 Versija: (1) sukūrimo data: 17.11.2015 Peržiūrėta: 16.05.2019 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik

Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre vik Fossheim Bygg AS 2.17 Kjemikallier Kjemiske produkter er eksempelvis whitesprit, maling, desinfeksjonsmidler, beisemidler, bremsevæske osv. De tre viktigste eksponeringsveiene er innånding, hud og svelg.

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisij Puslapis 1 iš 15 1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3, DOT 4 Registracijos Nr. (pagal REACH): atlikta

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta:

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Puslapis 1/11 Spausdinimo data: Versijos numeris 3 Peržiūrėta: Puslapis 1/11 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: *

Puslapis 1/9 Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis Spausdinimo data: Versijos numeris 121 Peržiūrėta: * Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 090303 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialusis_valiklis_Varioclean_(LT)LT Puslapis 1/9 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet Vertimas iš anglų k. Medžiagos saugos duomenų lapas 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: sieringa žalia nafta (=>0,5%

Detaliau