KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS"

Transkriptas

1 KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V Kauno Palemono gimnazijos toliau (toliau Gimnazijos) vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau Taisyklės) lokalinis teisės aktas, reglamentuojantis Gimnazijos darbo tvarką, darbuotojų priėmimą ir atleidimą, bendrąsias darbdavio ir darbuotojų teises ir pareigas bei atsakomybę. 2. Gimnazija savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento direktoriaus, to paties departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo planais, bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais. 3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Gimnazijos direktorius, o įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojai. Už Taisyklių laikymąsi darbuotojas atsako asmeniškai. 4. Gimnazijos Taisykles tvirtina Gimnazijos direktorius suderinęs su darbuotojų atstovais Kauno Palemono gimnazijos profesine organizacija, Gimnazijos darbo taryba ir Gimnazijos taryba. 5. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Gimnazijos darbuotojams. II SKYRIUS DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 6. Gimnazijos direktorius priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus vadovaudamasis LR Darbo kodeksu, Gimnazijos nuostatais bei kitais norminiais dokumentais. 7. Darbuotojai į darbą atrenkami atsižvelgiant į jų išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, turimą kompetenciją bei rekomendacijas, taip pat asmeninio pokalbio metu. Pirmumas gauti darbą suteikiamas turintiems reikiamą kvalifikaciją. 8. Priėmimas į darbą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine darbo sutartimi. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas bei vykdyti laikinus įpareigojimus, laikydamasis darbovietėje nustatytos darbo tvarkos, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, ir šalių susitarimu (DK 93 straipsnis). 9. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo Gimnazijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) ir darbuotojas; vienas egzempliorius saugomas Gimnazijoje, kitas atiduodamas darbuotojui. 10. Gimnazijos darbo sutartys su darbuotojais gali būti: neterminuotos (kai darbas yra nuolatinio pobūdžio); terminuotos (sudaromos tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams); laikinosios (sudaromos ne ilgesniam kaip dviejų mėnesiu laikui Vyriausybės nustatyta tvarka); projektinio darbo (darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti). 1

2 11. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu ar darbas tinka darbuotojui. Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. 12. Darbo sutartis jos sudarymo dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui darbo pažymėjimą. 13. Priimamas į darbą asmuo privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą priimti į darbą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, nuotraukas, valstybinės kalbos išlaikyto egzamino reikalingos kategorijos pažymėjimą (įstatymų nustatytais atvejais), dokumentą, patvirtinantį išsimokslinimą ar pasirengimą dirbti (jei toks dokumentas išduotas užsienio kalba, tuomet pateikiamas ir patvirtintas jo vertimas į lietuvių kalbą), rekomendacijas (jei yra). Darbdavys gali paprašyti pateikti ir kitus dokumentus gyvenimo aprašymą, pažymą iš pagrindinės darbovietės, jei asmuo darbinamas į antraeiles pareigas, privalomo sveikatos patikrinimo pažymą arba asmens medicininę knygelę ir kt. 14. Priimtas dirbti darbuotojas: direktoriaus pasirašytinai supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, pareigybės nuostatais, kitais gimnazijoje galiojančiais norminiais lokaliniais aktais, susijusiais su darbuotojo atliekamomis funkcijomis, darbo apmokėjimo tvarka, darbo vieta, patalpų išdėstymu, tiesioginiais vadovais; direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams supažindinamas su civilinės saugos, priešgaisrinės saugos bei darbo saugos reikalavimais. Instruktažas įforminamas atitinkamuose žurnaluose. 15. Darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos LR darbo kodekso nustatyta tvarka. Keičiant darbo sutarties sąlygas, pakeitimai daromi abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose. Savo darbo sutarties egzempliorių pakeitimo įrašui darbuotojas privalo pateikti pats. 16. Darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka. Darbo sutarties pasibaigimas įforminamas įsakymu. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbuotojo darbo diena. 17. Darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką). 18. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas turi grąžinti visą Gimnazijai priklausantį turtą, darbo priemones, inventorių, materialines vertybes direktoriaus paskirtam asmeniui, atsiskaityti su biblioteka. III SKYRIUS GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 19. Gimnazijos veikla organizuojama pagal: direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 20. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 21. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. 22. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo procesą: programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones, 2

3 patirtį, sukauptą ugdymo procese, ugdymo turinio pritaikymą individualioms mokinių reikmėms ), pritaikyti jį mokinių individualiems poreikiams, nagrinėti praktinę veiklą; plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, suderintas su gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos; teikti gimnazijos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 23. Metodinė taryba: nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus; nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje; teikia gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 24. Gimnazijos administracija turi: gerbti darbuotojus ir kitus bendruomenės narius, saugoti konfidencialią informaciją, gerbti darbuotojų ir mokinių privatumą; užtikrinti, kad gimnazijos darbuotojai laikytųsi gimnazijos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų lokalių, norminių, reglamentuojančių darbą, dokumentų; nuolat rūpintis ugdymo proceso tobulinimu, mokytojų kvalifikacija, profesinių kompetencijų plėtojimu ir darbo kokybe, skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą; remti ir plėtoti mokytojų ir mokinių iniciatyvas bei aktyvumą, sudaryti sąlygas bendruomenės nariams dalyvauti gimnazijos valdyme,; reaguoti į mokytojų ir mokinių išsakytas pastabas dėl ugdymo proceso organizavimo ir pranešti jiems apie taikytas priemones; nereikšti mokinių akivaizdoje mokytojams pastabų dėl darbo ar kitų priežasčių; rūpintis kabinetų aprūpinimu šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, skatinti mokytojus jomis naudotis; rūpintis tinkamomis darbuotojų darbo ir poilsio sąlygomis; kontroliuoti gimnazijos darbuotojų darbą; dokumentus rengti vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis ir kalbos kultūros reikalavimais. IV SKYRIUS PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS, DARBO ETIKA 25. Gimnazijos darbuotojai turi teisę: gauti iš gimnazijos administracijos informaciją, susijusią su jo darbo santykiais; kreiptis žodžiu ir / ar raštu į gimnazijos administraciją darbo sutarties klausimais; gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą; kelti kvalifikaciją; naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis. 26. Gimnazijos darbuotojų pareigos: atlikti pareigybės aprašymuose apibrėžtas funkcijas; 26.2 laikytis šių taisyklių ir kitų Gimnazijos norminių aktų, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbo saugos bei pareiginėje instrukcijoje nurodytų reikalavimų; laikytis gimnazijoje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo; laiku atvykti į darbą; laikytis visuotinai priimtų elgesio normų; dirbti dorai, atsakingai ir sąžiningai. Savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat plėtoti savo profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su gimnazijos tikslais ir uždaviniais; laiku ir tiksliai vykdyti visus gimnazijos vadovybės įsakymus ar nurodymus, susijusius su darbu; 3

4 26.8. mandagiai, pagarbiai ir taktiškai bendrauti su visais Gimnazijos bendruomenės nariais ir besikreipiančiais interesantais, savo elgesiu reprezentuoti Kauno Palemono gimnaziją; su mokinio tėvais bendrauti geranoriškai, objektyviai ir nešališkai; objektyviai įvertinti vaiko pasiekimus, jo pastangas ir galimybes siekti pažangos, vengti asmeniškumų; būti tolerantiškam, pakančiam ir santūriam kitų atžvilgiu (kitokiai nuomonei ar įsitikinimams); gerbti kolegų ir kitų specialistų darbą, jų žinias ir patirtį; dalintis darbo patirtimi su kolegomis, ypač su mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais bendradarbiais; neskleisti konfidencialios informacijos, kuri pateikiama tvarkyti darbo metu, neprarasti ir neperduoti jos tretiesiems asmenims; ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo, pirmiausia kreiptis į gimnazijos administraciją; gerbti save ir kitus, nešmeižti, neapkalbinėti kitų žmonių, neskleisti paskalų ir nedemonstruoti savo neigiamų emocijų; pamokoje kurti ir palaikyti ramią, draugišką, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstą atmosferą; rodyti aukštą kalbos kultūrą, skatinti mokinius mylėti ir puoselėti savo kalbą; viešai neaptarinėti mokinių akademinių ar kitų nesėkmių; nesant specialaus pagrindo neviešinti informacijos apie mokinių akademinius įvertinimus, elgesį ir nuobaudas kitiems asmenims; viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų mokiniams, vienodai gerbti visus mokinius, nesišaipyti iš mokinio žodžiu ar raštu išreikštų minčių; sąžiningai ir objektyviai vertinti mokinius pagal jų žinias, vengti šališkumo, neteisingumo ir kategoriškumo; reaguoti į mokinių nesąžiningumo atvejus; darbo metu dėvėti tvarkingą, švarią, dalykinio stiliaus aprangą; tausoti gimnazijos turtą, prisidėti prie aplinkos gražinimo ir jaukios aplinkos kūrimo. V SKYRIUS DARBO LAIKAS IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS 27. Gimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. 28. Gimnazija darbo dienomis dirba nuo 7.00 val. iki val. 29. Bibliotekos darbo laikas: 8.00 val val Valgyklos darbo laikas: 9.00 val val. 31. Raštinės darbo laikas: 8.00 val val. 32. Visos dienos mokyklos grupės darbo laikas I-IV , V Ugdymo proceso pradžia val. 34. Pamokų pradžia 8.30 val. 35. Pamokų ir pertraukų trukmė: 1 p p p p p p p p Pamokos pradžią skelbia skambutis: prieš kiekvieną pamoką skambinama du kartus (daroma 1 minutės pertraukėlė). Nuskambėjus antrajam skambučiui, turi būti pradedama pamoka. Be svarbios priežasties mokytojui draudžiama vėluoti į pamoką. 4

5 37. Pamokas pedagogai veda pagal pamokų tvarkaraštį, o neformaliojo ugdymo užsiėmimus pagal neformalaus ugdymo tvarkaraštį. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui iki rugpjūčio 31 d. sudaro pamokų tvarkaraščius ir iki rugsėjo 15 d - neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Tvarkaraščius tvirtina gimnazijos direktorius. 38. Draudžiama trukdyti mokytojus ar mokinius pamokų metu, dirbti be pertraukų, užtęsti pamokas. 39. Gimnazijos administracijos darbo laikas Kitų darbuotojų darbo laikas reglamentuojamas direktoriaus patvirtintu darbo grafiku. 40. Egzaminų dienomis, jei jie vykdomi Gimnazijos patalpose, Gimnazijos administracija dirba pagal Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos reikalavimus; klasių vadovai, raštinė, ūkio dalies personalas, biblioteka ir kiti mokytojai pagal direktoriaus įsakymą ar nurodymus dėl egzaminų eigos ir vykdymo. 41. Gimnazijoje nedirbama valstybės nustatytomis švenčių dienomis, išskyrus atvejus, kai gimnazija atstovaujama Kauno miesto ar respublikos renginiuose ar šie renginiai organizuojami gimnazijos patalpose. 42. Valstybinių švenčių dienų išvakarėse pedagogų darbo laikas netrumpinamas. 43. Pedagogų dienos darbo laikas priklauso nuo gimnazijos ugdymo plano, veiklos planų, pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių, pedagogo individualaus darbo grafiko patvirtintų gimnazijos direktoriaus įsakymu. 44. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra 60 min., iš kurių 45 min. yra skirtos tiesioginiam darbui su klase/grupe. 45. Mokytojų darbuotojų darbo krūvį sudaro: kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei valandos, susijusios su mokytojų profesiniu tobulėjimu ir veikla bendruomenėje. 46. Mokytojų savaitės darbo laikas dirbamas: proc. kontaktinių valandų dirbama su mokiniais gimnazijoje ar kitose edukacinėse erdvėse; 46.2 Iki 100 proc. valandų skirtų valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti vadovaujantis Nuotolinio darbo tvarka, dirbama mokytojo pasirinktoje vietoje nuotoliniu būdu; Ne mažiau nei 60 proc. valandų, susijusių su mokytojų profesiniu tobulėjimu ir veikla bendruomenėje dirbama darbo vietoje; Ne daugiau nei 40 proc. valandų, susijusių su mokytojų profesiniu tobulėjimu ir veikla bendruomenėje vadovaujantis Nuotolinio darbo tvarka, dirbama mokytojo pasirinktoje vietoje nuotoliniu būdu; Ne mažiau nei 60 proc. valandų skirtų vadovavimui klasei dirbama darbo vietoje Ne daugiau nei 40 proc. valandų skirtų vadovavimui klasei vadovaujantis Nuotolinio darbo tvarka, dirbama mokytojo pasirinktoje vietoje nuotoliniu būdu. 47. Gimnazija, sudarydama pamokų tvarkaraštį, vieną ar daugiau dienų per savaitę, nepažeisdama mokinių interesų, gali skirti mokytojo metodinei veiklai, tačiau tomis dienomis mokytojas, jei jis tuo laiku nedirba kitoje darbovietėje, nepažeidžiant nustatyto mokytojo darbo laiko krūvio dalyvauja mokyklos ar jos steigėjo organizuojamuose renginiuose, posėdžiuose, kuriuose privaloma dalyvauti visiems mokytojams, konkrečiai jų grupei ar mokytojui, turi būti pasirengęs gimnazijos vadovų nurodymu pakeisti darbe nesantį kolegą ir vesti jo pamokas. 48. Pedagogai privalo būti punktualūs ir laiku pradėti kiekvieną pamoką, laiku atvykti į susirinkimą/posėdį, paskirtus susitikimus, mokyklos renginius. 49. Pedagogai į darbą turi atvykti anksčiau, nei prasideda jų vedama pamoka, kad galėtų susipažinti su naujausia informacija, tinkamai pasiruošti pamokai. 50. Pedagogai privalo kiekvieną savo darbo dieną susipažinti su gimnazijos informacinėje sistemoje pateiktais dokumentais: veiklos įsakymais, nutarimais, sekti gimnazijos veiklos planą, Kauno miesto švietimo skyriaus planą ir vykdyti dokumentuose numatytas užduotis. Dokumento pateikimas informacinėje sistemoje prilyginamas raštiškam pedagogo susipažinimui su juo. 5

6 51. Siekiant sudaryti optimalų tvarkaraštį mokiniams, mokytojams gali būti langų tarp pamokų. Jų metu mokytojai dirba nekontaktinėmis valandomis apibrėžtus darbus. 52. Darbas, ilgesnis nei nustatyta darbo trukmė, nelaikomas viršvalandiniu šias pareigas užimantiems darbuotojams: gimnazijos direktoriui; direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams jei neviršijama 40 darbo valandų per savaitę. 53. Mokinių atostogų metu pedagogai ir kiti darbuotojai savo veiklą derina su Gimnazijos vadovais: mokytojai rengiasi pamokoms, ruošia bei tvarko metodines priemones, dokumentaciją, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose, vyksta į ekskursijas su mokiniais, administracijos nurodymu atlieka kitus darbus. 54. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti priešmokyklinės grupės - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 55. Jei oro temperatūra 28 laipsniai karščio ar aukštesnė, trumpinamos pamokos ir pertraukos. Pamokų laikas 35 min. pertraukų 5 min., išskyrus ilgąją pertrauką, kurios laikas 30 min. VI SKYRIUS BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 56. Gimnazijos darbuotojai turi laikytis darbo drausmės, darbo saugos, darbo higienos, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą. 57. Kiekvieno darbuotojo funkcijos apibrėžiamos pareigybės aprašyme. 58. Gimnazijos darbuotojai turi periodiškai tikrintis sveikatą ir pristatyti sveikatos pažymą visuomenės sveikatos priežiūros specialistei. 59. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpoje turi būti švaru bei tvarkinga. 60. Gimnazijoje draudžiama rūkyti, ateiti į gimnaziją ir būti darbo metu neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. 61. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros prietaisų. Baigus darbą palikti darbo vietą tvarkingą, išjungti elektrą, uždaryti langus, užrakinti duris. 62. Kabineto raktus gali turėti tik tie mokytojai, kurie nuolat jame dirba perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama. Kabinetų raktai turi būti paliekami budėtojui pirmame aukšte. Vieną raktų komplektą nuo visų kabinetų turi kabinetus valančios valytojos. 63. Be direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkiui leidimo pašaliniams asmenims draudžiama naudotis gimnazijos technika (kompiuteriais, telefonais, kopijavimo aparatu, televizoriais, projektoriais ir kt.). 64. Informaciją apie gimnaziją kitoms institucijoms ar žurnalistams galima teikti tik su gimnazijos direktoriaus leidimu. 65. Mėnesio plane numatyti renginiai, išskyrus integruotas pamokas, dalykines olimpiadas ir renginius, kuriuose dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė, gali būti organizuojami tik po pamokų. Renginį organizuojantis asmuo yra atsakingas už renginio kokybę. Už mokinių drausmę ir saugumą renginio metu atsakingas mokinius į renginį atsivedęs mokytojas ar klasės vadovas. 66. Išvykos ir ekskursijos organizuojamos pagal Kauno Palemono gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašą. 67. Dalis ugdymo proceso organizuojama netradicinėse erdvėse. Už mokinių saugumą atsakingas veiklas organizuojantis mokytojas. 68. Mokytojams draudžiama darbo laiku užrakinti mokinius darbo patalpose. 69. Mokytojai, klasių vadovai instruktuoja mokinius dėl saugaus elgesio klasėse ir mokykloje, supažindina su gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių elgesio taisyklėmis ir su ugdymo procesu susijusiais dokumentais. 70. Pasitarimai pertraukų metu organizuojami tik dėl svarbių priežasčių. 6

7 71. Iškviesti mokytoją iš pamokos galima tik esant labai svarbioms priežastims. Tuo metu su mokiniais klasėje lieka mokytoją iškvietęs ar kitas įpareigotas asmuo. 72. Neleidžiama išleisti mokinių iš pamokos, nenuskambėjus skambučiui. 73. Draudžiama mokinį šalinti iš pamokos. Pamokų ir pertraukų metu (jei mokinius palieka kabinete, klasėje) mokytojas atsako už kabinete, klasėje esančių mokinių saugumą. 74. Tvarką gimnazijoje prižiūri administracija ir budintys mokytojai. Budėjimas gimnazijoje organizuojamas pagal budėjimo gimnazijoje nustatytą tvarką ir sudarytus budėjimo grafikus. Budintis mokytojas atsako už tvarką ir mokinių saugumą jo budėjimo zonoje. 75. Mokytojas, vedantis kabinete pamokas, atsako už inventoriaus, priemonių ir apipavidalinimo išsaugojimą, tvarkingą kabinetą ir lentą. Pastebėjus, kad klasėje sugadintas inventorius ar yra kitų trūkumų, nedelsiant informuojama administracija. 76. Mokinys: laikosi mokymo(si) sutarties sąlygų, gimnazijos vidaus darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; mokosi pagal savo gebėjimus ir poreikius; nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties; praleistas pamokas pateisina laiku; nevėluoja į pamokas; gerbia visus mokyklos bendruomenės narius; pamokų metu palaiko rimtį, suteikiančią galimybę mokytis sau ir bendraklasiams; nesmurtauja; pastebėjęs(usi) smurto atvejį, nedelsiant apie tai praneša gimnazijos administracijai kasdien dėvi uniformą; fizinio ugdymo pamokose dėvi sportinę aprangą; technologijų pamokose, esant reikalui, dėvi specialią aprangą; pamokų metu viršutinius drabužius palieka rūbinėje ar asmeninėje spintelėje; laiku grąžina knygas į biblioteką; saugo gimnazijos turtą, tyčia jį sugadinus, atlygina žalą; aktyviai dalyvauja gimnazijos sociokultūrinėje veikloje; sistemingai seka informaciją elektroniniame dienyne; pamokų metu nesinaudoja mobiliojo ryšio telefonu ir kitomis priemonėmis, neskirtomis ugdymo procesui. Jei mokinys per pamokas naudojasi mobiliuoju telefonu, mokytojas turi teisę jį paimti laikinam saugojimui; gimnazijoje ir jos teritorijoje nerūko, nevartoja ir neplatina alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; gimnazijoje ir jos teritorijoje nesinaudoja priemonėmis pavojingomis žmogaus sveikatai ir gyvybei; nuo 7 klasės gali dalyvauti mokinių savivaldos veikloje, būti renkamas į Gimnazijos tarybą ir Gimnazijos mokinių tarybą. VII SKYRIUS NEATVYKIMAS Į DARBĄ, PAMOKŲ KEITIMO IR MOKYTOJŲ PAVADAVIMO TVARKA 77. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti direktorių ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo į darbą priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. 78. Draudžiama savavališkai, nesuderinus su Gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, keisti pamokų tvarkaraštį ar keistis pamokomis. 79. Mokytojas dėl pateisinamų priežasčių gali nevesti pamokų tik gavęs Gimnazijos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimą. 7

8 80. Prašymas dėl planuojamo neatvykimo į darbą (dalykinės kelionės, komandiruotės į seminarus ar konferencijas, planinės operacijos ir pan.) pateikiamas direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. 81. Prieš išvykdamas mokytojas su direktoriaus pavaduotoju aptaria pamokų pavadavimą ir mokinių užimtumą. Mokytojo prašymas išvykti netenkinamas, jeigu neužtikrinama ugdymo proceso kokybė ir tęstinumas. 82. Mokytojui neatvykus į darbą skiriamas pavaduojantis mokytojas. 83. Pamokas jungti ar paleisti namo mokinius be administracijos leidimo draudžiama. 84. Mokytojo, kuris pavaduoja sergantį ar išvykusį mokytoją, darbas ir apmokėjimo tvarka įforminami direktoriaus įsakymu. 85. Darbuotojai, palikdami gimnaziją darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę, o norėdami išvykti ne darbo tikslais gauti direktoriaus sutikimą. VIII SKYRIUS POILSIO LAIKAS 86. Atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis LR Darbo kodekso nuostatomis. 87. Pedagoginiam personalui kasmetinės atostogos (40 darbo dienų) suteikiamos mokinių atostogų metu. 88. Išskirtiniais atvejais, suderinus su gimnazijos direktoriumi, pedagoginiam personalui, jų prašymu, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir ugdymo proceso metu, užtikrinant kokybišką pedagogo pavadavimą, kuris įforminamas direktoriaus įsakymu. 89. Kiti darbuotojai kasmetines atostogas gali imti bet kuriuo metu. Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis; viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. 90. Atostogų grafiko projektas parengiamas iki gegužės 1 d., darbuotojai prašymus dėl kasmetinių mokamų atostogų raštu teikia raštinės vedėjai iki gegužės 1 d.; grafikas patvirtinamas ne vėliau kaip gegužės 15 d. IX SKYRIUS DARBO APMOKĖJIMAS. DARBO KRŪVIO NUSTATYMAS 91. Pedagogams darbo užmokestis nustatomas pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas tarifikacijas. 92. Kitiems darbuotojams darbo užmokestis nustatomas pagal Vyriausybės nustatytą tvarką. 93. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas 2 kartus per mėnesį: avansas mokamas iki einamojo mėnesio 23 d.., atlyginimas iki kito mėnesio 8 d. (Darbuotojo rašytiniu prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį). Avanso dydis nustatomas šalių susitarimu. Darbo užmokestis mokamas pervedant pinigus į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą. 94. Pedagoginio darbo krūvis yra normuotas. Standartinis mokytojo krūvis yra 1512 val. per metus - 36 val. per savaitę. 95. Mokytojo darbo krūvį sudaro: kontaktinės valandos ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokomas, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei, valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir veikla bendruomenėje. 96. Pamokų krūvis pedagogams gali skirtis kiekvienais mokslo metais, priklausomai nuo sukomplektuotų klasių skaičiaus, ugdymo plano, pasikeitusio darbo formos bei pedagogo kvalifikacijos. 97. Pedagogų darbo krūvis kitiems mokslo metams aptariamas dalyko metodinėje grupėje kartu su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki gegužės 1 d. Darbo krūvio pasiskirstymo projektas pateikiamas iki birželio 1 d. direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Direktorius, vadovaudamasis Gimnazijos tarybos aprobuotu ugdymo planu ir metodinių grupių pateiktu darbo krūvio pasiskirstymo projektu, nustato numatomą pedagogų darbo krūvį naujiems 8

9 mokslo metams. Mokytojai su preliminariu darbo krūviu kitiems mokslo metams supažindinami iki jų atostogų pradžios. 98. Nustatant darbo krūvį, atsižvelgiama į pedagoginį darbo stažą, turimą išsilavinimą, praktinės veiklos rezultatyvumą, pirmenybę teikiant mokytojo kvalifikacijai, kompetencijai ir klasių (grupių) perimamumui. 99. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos tik ugdymo planuose nustatyta tvarka. Mokytojas iki birželio 1 dienos gimnazijos direktoriui pateikia neformaliojo švietimo programą, o iki rugsėjo 15 d. ir mokinių sąrašus. X SKYRIUS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ TAIKYMAS 100. Už gerą darbo pareigų vykdymą, nepriekaištingą darbą, mokinių pasiekimus, papildomai atliktą darbą, direktorius gali skatinti darbuotojus: pareikšti padėką, apdovanoti dovana, paskirti premiją, suteikti papildomų atostogų, pirmumo teise tobulintis kursuose, seminaruose ir kt Aplaidiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas, jų nevykdantiems, pažeidusiems darbo drausmę darbuotojams įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Prieš skiriant drausminę nuobaudą, būtina raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas atsisako pasiaiškinti arba nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Drausminė nuobauda skiriama Gimnazijos direktoriaus įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. Darbuotojas pasirašo ant įsakymo skirti jam drausminę nuobaudą. Darbuotojo atsisakymas pasirašyti turi būti įforminamas atitinkamu aktu, kuriame nurodomos atsisakymo priežastys ir ant kurio turi pasirašyti bent keli liudytojai Drausminė nuobauda turi būti skiriama tuoj pat, paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo Gimnazijos direktorius turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą ir per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas. XI SKYRIUS MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ IR IŠVYKIMAS 105. Gimnazija vykdo: priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamas vaikas, kuriam tais pačiais kalendoriniais metais sueina 5 metai Į pradinio ugdymo pirmąją klasę priimamas vaikas, kuriam tais pačiais kalendoriniais metais sueina 6 metai Prašymą mokytis Gimnazijoje už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), metų vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymą gali pateikti pats Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas Mokymosi sutartimi. Į klases mokiniai paskirstomi direktoriaus įsakymu Mokymosi sutartis sudaroma ugdymo programos įgyvendinimo laikotarpiui. Už vaiką iki 14 metų Mokymosi sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) metų vaikas sutartį gali pasirašyti tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą Gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, psichologinės, specialiosios 9

10 pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnybomis, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje Priimant moksleivį į Gimnaziją reikalingi šie dokumentai: tėvų arba moksleivio prašymas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (2-IV klasės mokiniui), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; sveikatos pažyma, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai priimami į Gimnaziją pateikę Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą Iš užsienio į Lietuvą atvykę gyventi asmenys į Gimnaziją priimami pateikę prašymą, asmens tapatybės dokumentą, sveikatos pažymėjimą, anksčiau įgyto išsilavinimo dokumentą ir leidimą gyventi Lietuvoje. Jei asmuo neturi išsilavinimo dokumento, gimnazijoje yra sudaroma speciali komisija, kuri nustato išsilavinimo lygį ir nusprendžia, kokią klasę mokinys gali lankyti Mokinių išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu, nutraukiama Mokymosi sutartis, mokinys išregistruojamas Gimnazijos Mokinių registre Išvykstančiam iš Gimnazijos mokiniui per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo išduodamas išsilavinimą patvirtinantis pažymėjimas, asmens bylos kopija (jei reikia), sveikatos dokumentas Mokiniams, sulaukusiems 16 metų ir stokojantiems mokymosi bei elgesio motyvacijos, gali būti siūloma rinktis kitą mokymosi formą ar ugdymosi įstaigą Išvykstantis mokinys privalo grąžinti vadovėlius, knygas ir pateikti Gimnazijos administracijai užpildytą atsiskaitymo lapą. XII SKYRIUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ MAITINIMAS 119. Visiems Gimnazijos mokiniams (išskyrus socialiai remtiniems) organizuojamas mokamas maitinimas gimnazijos valgykloje darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. Organizuotai mokiniai valgo pertraukų metu jiems paskirtu laiku pagal patvirtintą grafiką Socialiai remtiniems mokiniams Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas, dėl kurio tėvai privalo kreiptis į Kauno miesto savivaldybę Gimnazijos direktorius kartu su valgyklos vadovu atsako už sveiką ir kokybišką mokinių maitinimą. XIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 122. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiantis įstatymams, keičiant darbo organizavimą Su darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų nurodymus Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės yra lokalinio pobūdžio dokumentas ir taikomas tik mokykloje dirbantiems darbuotojams. SUDERINTA Kauno Palemono gimnazijos Darbo tarybos pirmininkė Dalia Kazakevičienė

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS

PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAIS PATVIRTINTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-150 ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Direktoriaus Sigyto Šlickaus 2014-09-01 įsakymu Nr. V-64 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO” GIMNAZIJA KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJA 2 9 0 4 3 8 4 2 0 I. BENDROJI DALIS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. V-123 1. Vidaus darbo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT

0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKT 0 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS GAUTA 2019-04-15 Nr. Į-116 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIO PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V- 10 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas ) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakym VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS VILTENĖ (Įstaigos kodas 190014538) PATVIRTINTA Vilniaus lopšelio-darželio Viltenė direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-09 Papildymas 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft Word - SVSPM_DTT_2017

Microsoft Word - SVSPM_DTT_2017 PATVIRTINTA Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-114 KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol

PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokol PASKELBTA Vilniaus kolegijos direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V- 69 PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. protokolo Nr. STN- 6 nutarimu DARBO TVARKOS TAISYKLĖS I. BENDROJI

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS

PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKS PATVIRTINTA Vš Į Kelmės PSC direktoriaus 2013-01-20 įsakymu Nr. 4 Elgesio kodeksas VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis viešosios įstaigos

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija

DARBO TVARKOS TAIS PAK su numeracija I. BENDROJI DALIS Kretingos muziejus (Įmonės pavadinimas) 1 9 0 2 9 9 9 4 1 (kodas) PATVIRTINTA 2014 m. spalio 31 d., įsakymas Nr. _56 B_ (data, dokumento pavadinimas) (Pakeitimai/papildymai: Kretingos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau